8.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 323/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 1088/2010 AL COMISIEI

din 23 noiembrie 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 976/2009 în ceea ce privește serviciile de descărcare și serviciile de transformare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (1), în special articolul 16,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 976/2009 al Comisiei din 19 octombrie 2009 de aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește serviciile de rețea (2) stabilește specificații tehnice comune și criterii minime de performanță pentru două tipuri de servicii de rețea – servicii de vizualizare și servicii de căutare.

(2)

Serviciile de rețea includ, totodată, servicii de descărcare și servicii de transformare. Serviciile de descărcare sunt serviciile care dau utilizatorilor acces la informațiile conținute în seturile de date spațiale aferente temelor de date spațiale definite în Directiva 2007/2/CE. Seturile de date spațiale puse la dispoziție prin serviciile de descărcare trebuie să fie conforme cu Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 al Comisiei (3). Serviciile de transformare sunt servicii care pot fi utilizate pentru a pune seturile de date spațiale în conformitate cu regulamentul respectiv.

(3)

În scopul asigurării interoperabilității infrastructurilor pentru datele spațiale create în statele membre, este necesar să se stabilească specificații tehnice comune și criterii minime de performanță pentru serviciile de descărcare și serviciile de transformare.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 976/2009 trebuie modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 22 din Directiva 2007/2/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 976/2009 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 al doilea paragraf, se adaugă următorul punct 12:

„12.

«descărcare prin acces direct» înseamnă un serviciu de descărcare care asigură acces la obiectele spațiale din seturile de date spațiale pe bază de interogare.”

2.

La articolul 3 se adaugă literele (c) și (d), după cum urmează:

„(c)

în ceea ce privește serviciile de descărcare, cerințele și caracteristicile specifice aplicabile stabilite în anexele I și IV;

(d)

în ceea ce privește serviciile de transformare, cerințele și caracteristicile specifice aplicabile stabilite în anexele I și V.”

3.

La articolul 4, se adaugă următoarele alineate (3)-(6):

„(3)   Cel mai târziu la 28 iunie 2012, statele membre trebuie să furnizeze serviciile de descărcare la o capacitate operațională inițială.

(4)   Cel mai târziu la 28 decembrie 2012, statele membre trebuie să furnizeze serviciile de descărcare în conformitate cu prezentul regulament.

(5)   Cel mai târziu la 28 iunie 2012, statele membre trebuie să furnizeze serviciile de transformare la o capacitate operațională de bază.

(6)   Cel mai târziu la 28 decembrie 2012, statele membre trebuie să furnizeze serviciile de transformare în conformitate cu prezentul regulament.”

4.

Anexa I se înlocuiește cu textul enunțat în anexa I la prezentul regulament.

5.

Se inserează anexa IV enunțată în anexa II la prezentul regulament.

6.

Se inserează anexa V enunțată în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 108, 25.4.2007, p. 1.

(2)  JO L 274, 20.10.2009, p. 9.

(3)  A se vedea pagina 11 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXA I

„ANEXA I

CALITATEA SERVICIULUI

Serviciile de rețea ale terților, conectate în conformitate cu articolul 12 din Directiva 2007/2/CE, nu se vor lua în considerare la evaluarea calității serviciului pentru a se evita orice deteriorare din cauza efectelor în cascadă.

Trebuie să se îndeplinească criteriile de calitate a serviciului legate de performanță, capacitate și disponibilitate, enunțate în continuare.

1.   PERFORMANȚĂ

Prin «circumstanțe normale» se înțelege perioadele din afara celor de încărcare maximă. Circumstanțele normale sunt fixate la 90 % din timp.

Timpul de răspuns pentru trimiterea unui prim răspuns la interogarea unui serviciu de căutare trebuie să fie de maximum 3 secunde în circumstanțe normale.

Pentru o imagine de 470 kiloocteți (de exemplu 800 × 600 pixeli cu o intensitate a culorii de 8 biți), timpul de răspuns pentru trimiterea primului răspuns la cererea de obținere a unei hărți (Get Map) către un serviciu de vizualizare trebuie să fie de maximum 5 secunde în circumstanțe normale.

Pentru operațiunea «Obține metadatele serviciului de descărcare» (Get Download Service Metadata), timpul de răspuns pentru trimiterea primului răspuns trebuie să fie de maximum 10 secunde în circumstanțe normale.

Pentru operațiunea «Obține setul de date spațiale» (Get Spatial Data Set) și pentru operațiunea «Obține obiectul spațial» (Get Spatial Object), precum și pentru o interogare care vizează exclusiv un dreptunghi de delimitare geografică, timpul de răspuns trebuie să fie de maximum 30 de secunde în circumstanțe normale și, tot în circumstanțe normale, serviciul de descărcare trebuie să mențină un răspuns constant mai mare de 0,5 megaocteți pe secundă sau mai mare de 500 de obiecte spațiale pe secundă.

Pentru operațiunea «Descrie setul de date spațiale» (Describe Spatial Data Set) și pentru operațiuni de tip «Descrie obiectul spațial» (Describe Spatial Object), timpul de răspuns trebuie să fie de maximum 10 de secunde în circumstanțe normale și, tot în circumstanțe normale, serviciul de descărcare trebuie să mențină un răspuns constant mai mare de 0,5 megaocteți pe secundă sau mai mare de 500 de descrieri de obiecte spațiale pe secundă.

2.   CAPACITATE

Numărul minim de cereri simultane adresate unui serviciu de căutare la care trebuie să se răspundă, în conformitate cu criteriile de performanță privind calitatea serviciului, trebuie să fie de 30 pe secundă.

Numărul minim de cereri simultane de serviciu adresate unui serviciu de vizualizare la care trebuie să se răspundă, în conformitate cu criteriile de performanță privind calitatea serviciului, trebuie să fie de 20 pe secundă.

Numărul minim de cereri simultane adresate unui serviciu de căutare la care trebuie să se răspundă, în conformitate cu criteriile de performanță privind calitatea serviciului, trebuie să fie de 10 pe secundă. Numărul de cereri procesate în paralel poate fi limitat la 50.

Numărul minim de cereri simultane adresate unui serviciu de transformare la care trebuie să se răspundă în conformitate cu criteriile de performanță privind calitatea serviciului trebuie să fie de 5 cereri pe secundă.

3.   DISPONIBILITATE

Probabilitatea ca un serviciu de rețea să fie disponibil trebuie să fie de 99 % din timp.”


ANEXA II

„ANEXA IV

SERVICII DE DESCĂRCARE

PARTEA A

Operațiuni de descărcare

1.   LISTA OPERAȚIUNILOR

Pentru a fi în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2007/2/CE, serviciul de descărcare trebuie să poată efectua cel puțin operațiunile enumerate în tabelul 1 din prezenta anexă.

Tabelul 1

Operațiunea

Funcția

Obține metadatele serviciului de descărcare (Get Download Service Metadata)

Furnizează toate informațiile necesare despre serviciu, seturile de date spațiale disponibile și descrie capacitățile serviciului.

Obține setul de date spațiale (Get Spatial Data Set)

Operațiunea «Obține setul de date spațiale» permite regăsirea unui set de date spațiale.

Descrie setul de date spațiale (Describe Spatial Data Set)

Această operațiune furnizează descrierea tuturor tipurilor de obiecte spațiale conținute în setul de date spațiale.

Creează legătura cu serviciul de descărcare (Link Download Service)

Permite declararea, de către o autoritate publică sau de către un terț, a disponibilității unui serviciu de descărcare pentru descărcarea de seturi de date spațiale sau, acolo unde este posibil, de obiecte spațiale, prin serviciul de descărcare al statului membru, cu păstrarea capacității de descărcare la sediul autorității publice sau al terțului.

Parametrii cererii și răspunsului pentru fiecare operațiune completează descrierea fiecărei operațiuni și constituie parte integrantă a specificațiilor tehnice ale serviciului de descărcare.

2.   OPERAȚIUNEA «OBȚINE METADATELE SERVICIULUI DE DESCĂRCARE»

2.1.   Cererea «Obține metadatele serviciului de descărcare»

2.1.1.   Parametrul cererii «Obține metadatele serviciului de descărcare»

Parametrul cererii «Obține metadatele serviciului de descărcare» trebuie să indice limbajul natural solicitat pentru conținutul răspunsului la această cerere.

2.2.   Răspunsul la cererea «Obține metadatele serviciului de descărcare»

Răspunsul la cererea «Obține metadatele serviciului de căutare» trebuie să conțină următorul set de parametri:

metadatele serviciului de descărcare;

metadate ale operațiunilor;

limbaje;

metadatele seturilor de date spațiale.

2.2.1.   Parametrul metadatelor serviciului de descărcare

Parametrii metadatelor serviciului de descărcare trebuie să conțină cel puțin elementele de metadate INSPIRE ale serviciului de descărcare.

2.2.2.   Parametrul metadatelor operațiunilor

Parametrii metadatelor operațiunilor trebuie să furnizeze metadate despre operațiunile efectuate de serviciul de descărcare. Trebuie să se furnizeze cel puțin o descriere pentru fiecare operațiune, inclusiv minimum o descriere a schimbului de informații și adresa de rețea.

2.2.3.   Parametrul limbajelor

Trebuie să se furnizeze doi parametri ai limbajelor:

parametrul limbajului de răspuns, care trebuie să indice limbajul natural folosit în parametrii răspunsului la cererea «Obține metadatele serviciului»;

parametrul limbajelor acceptate, care trebuie să conțină lista limbajelor naturale acceptate de serviciul de descărcare.

2.2.4.   Parametrii metadatelor seturilor de date spațiale.

Trebuie să se furnizeze elementele de metadate INSPIRE ale seturilor disponibile de date spațiale. În plus, pentru fiecare set de date spațiale, trebuie să se furnizeze lista sistemelor de coordonate de referință prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 care sunt disponibile.

3.   OPERAȚIUNEA «OBȚINE SETUL DE DATE SPAȚIALE»

3.1.   Cererea «Obține setul de date spațiale»

Cererea «Obține setul de date spațiale» conține următorii parametri:

limbaj;

identificatorul setului de date spațiale;

sistemul de coordonate de referință.

3.1.1.   Parametrul limbii

Parametrul limbii utilizate trebuie să indice limbajul natural cerut pentru setul de date spațiale.

3.1.2.   Parametrul identificatorului setului de date spațiale.

Parametrul identificatorului setului de date spațiale trebuie să conțină identificatorul unic de resurse al setului de date spațiale.

3.1.3.   Parametrul sistemului de coordonate de referință

Parametrul sistemului de coordonate de referință trebuie să conțină unul dintre sistemele de coordonate de referință incluse în lista sistemelor de coordonate de referință disponibile menționate la punctul 2.2.4.

3.2.   Răspunsul la cererea «Obține setul de date spațiale»

3.2.1.   Parametrul răspunsului la cererea «Obține setul de date spațiale»

Parametrul răspunsului la cererea «Obține setul de date spațiale» trebuie să fie setul de date spațiale în limbajul și în sistemul de referință cerute.

4.   OPERAȚIUNEA «DESCRIE SETUL DE DATE SPAȚIALE»

4.1.   Cererea «Descrie setul de date spațiale»

Cererea «Descrie setul de date spațiale» trebuie să conțină următorii parametri:

limbaj;

identificatorul setului de date spațiale.

4.1.1.   Parametrul limbii utilizate

Parametrul limbii utilizate trebuie să indice limbajul natural cerut pentru descrierea tipului de obiecte spațiale.

4.1.2.   Parametrul identificatorului setului de date spațiale

Parametrul identificatorului setului de date spațiale trebuie să conțină identificatorul unic de resurse al setului de date spațiale.

4.2.   Răspunsul la cererea «Descrie setul de date spațiale»

4.2.1.   Parametrul răspunsului la cererea «Descrie setul de date spațiale»

Parametrul răspunsului la cererea «Descrie setul de date spațiale» trebuie să fie descrierea obiectelor spațiale din setul de date spațiale solicitat, în limbajul solicitat.

5.   OPERAȚIUNEA «CREEAZĂ LEGĂTURA CU SERVICIUL DE DESCĂRCARE»

Operațiunea «Serviciu de descărcare prin legătură» permite declararea disponibilității unui serviciu de descărcare, care este conform cu prezentul regulament, pentru descărcarea resurselor prin serviciul de descărcare al statului membru, menținând, în același timp, resursele acolo unde este localizat proprietarul.

5.1.   Cererea «Creează legătura cu serviciul de descărcare»

5.1.1.   Parametrul cererii «Creează legătura cu serviciul de descărcare»

Parametrul cererii «Creează legătura cu serviciul de descărcare» trebuie să furnizeze toate informațiile cu privire la serviciul de descărcare al autorității publice sau al terțului care este conform cu prezentul regulament, care permite serviciului de descărcare al statului membru să furnizeze acces la seturile de date spațiale și, acolo unde este posibil, la obiecte spațiale din serviciul de descărcare al autorității publice sau al terțului.

PARTEA B

Operațiunile de descărcare prin acces direct

6.   LISTA OPERAȚIUNILOR

Atunci când serviciul de descărcare dă acces direct la seturile de date spațiale, trebuie să se furnizeze, în plus față de operațiunile enumerate în tabelul 1, operațiunile enumerate în tabelul 2 din prezenta anexă.

Tabelul 2

Operațiunea

Funcția

Obține obiectul spațial

Această operațiune permite regăsirea obiectelor spațiale pe baza unei interogări

Descrie tipul obiectelor spațiale

Această operațiune furnizează descrierea tipurilor de obiecte spațiale specificate.

Parametrii cerere și răspuns pentru fiecare operațiune completează descrierea fiecărei operațiuni și constituie parte integrantă a specificațiilor tehnice ale serviciului de descărcare.

7.   OPERAȚIUNEA «OBȚINE OBIECTUL SPAȚIAL»

7.1.   Cererea «Obține obiectul spațial»

Cererea «Obține obiectul spațial» trebuie să conțină următorii parametri:

limba utilizată;

identificatorul setului de date spațiale;

sistemul de coordonate de referință;

interogare.

7.1.1.   Parametrul limbii utilizate

Parametrul limbii utilizate trebuie să indice limbajul natural cerut pentru obiectele spațiale.

7.1.2.   Parametrul identificatorului setului de date spațiale.

Parametrul identificatorului setului de date spațiale trebuie să conțină identificatorul unic de resurse al setului de date spațiale cerut. Atunci când acest parametru nu se furnizează, se va presupune că s-au selectat toate seturile de date spațiale disponibile.

7.1.3.   Parametrul sistemului de coordonate de referință

Parametrul sistemului de coordonate de referință trebuie să conțină unul dintre sistemele de coordonate de referință incluse în lista sistemelor de coordonate de referință stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1089/2010.

7.1.4.   Parametrul interogării

Parametrul interogării trebuie să fie format din criteriile de căutare enumerate în partea C.

7.2.   Răspunsul la cererea «Obține obiectul spațial»

Răspunsul la cererea «Obține obiectul spațial» trebuie să conțină următorii parametri:

setul de obiecte spațiale;

metadatele setului de obiecte spațiale.

7.2.1.   Parametrul setului de obiecte spațiale

Parametrul setului de obiecte spațiale trebuie să fie setul de obiecte spațiale conform cu Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 și care îndeplinește criteriile de căutare din interogare, în limbajul și sistemul de coordonate de referință cerute.

7.2.2.   Parametrul metadatelor setului de obiecte spațiale

Parametrul metadatelor setului de obiecte spațiale trebuie să conțină cel puțin elementele INSPIRE ale metadatelor setului de obiecte spațiale.

8.   OPERAȚIUNEA «DESCRIE TIPUL DE OBIECT SPAȚIAL»

8.1.   Cererea «Descrie tipul de obiect spațial»

Cererea «Descrie tipul de obiect spațial» trebuie să conțină următorii parametri:

limbaj;

tipul de obiect spațial.

8.1.1.   Parametrul limbii utilizate

Parametrul limbii utilizate trebuie să indice limbajul natural cerut pentru descrierea tipului obiectului spațial.

8.1.2.   Parametrul tipului de obiect spațial

Parametrul tipului de obiect spațial trebuie să conțină numele neutru din punct de vedere al limbajului al tipului de obiect spațial, astfel cum se specifică în Regulamentul (UE) nr. 1089/2010. Acolo unde acest parametru nu se furnizează, se va presupune că s-au selectat toate tipurile de obiecte spațiale.

8.2.   Răspunsul la cererea «Descrie tipul de obiect spațial»

8.2.1.   Parametrul răspunsului la cererea «Descrie tipul de obiect spațial»

Parametrul răspunsului la cererea «Descrie tipul de obiect spațial» trebuie să fie descrierea tipului obiectului spațial, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1089/2010.

PARTEA C

Criterii de căutare pentru operațiunea «Obține obiectul spațial»

În scopul efectuării operațiunii «Obține obiectul spațial» de către serviciul de descărcare, trebuie să se implementeze următoarele criterii de căutare:

identificatorul unic de resurse al setului de date spațiale;

toate atributele cheie pertinente și relația dintre obiectele spațiale, conform cu Regulamentul (UE) nr. 1089/2010; în particular, identificatorul unic al obiectului spațial și caracteristicile legate de dimensiunea temporală, inclusiv data actualizării;

dreptunghiul de delimitare geografică, exprimat în oricare dintre sistemele de coordonate de referință enumerate în Regulamentul (UE) nr. 1089/2010;

tema datelor spațiale.

Pentru a se permite căutarea obiectelor spațiale printr-o combinație de criterii de căutare, trebuie să fie acceptați operatorii logici și de comparație.”


ANEXA III

„ANEXA V

SERVICII DE TRANSFORMARE

Operațiuni de transformare

1.   LISTA OPERAȚIUNILOR

Pentru a fi în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2007/2/CE, serviciul de transformare trebuie să poată efectua operațiunile enumerate în tabelul 1 din prezenta anexă.

Tabelul 1

Operațiunea

Funcția

Obține metadatele serviciului de transformare (Get Transformation Service Metadata)

Furnizează toate informațiile necesare cu privire la serviciu și descrie capacitățile serviciului, inclusiv categoria de transformare acceptată, transformările acceptate, tipurile de date de intrare acceptate, definiția modelului acceptat și limbajele de descriere.

Transformare

Desfășurarea efectivă a procesului de transformare

Creează legătura cu serviciul de transformare (Link Transformation Service)

Permite declararea disponibilității unui serviciu de transformare pentru transformarea seturilor de date spațiale prin serviciile de transformare ale unui stat membru, cu menținerea capacităților de transformare la sediul autorității publice sau al terțului.

Parametrii cererii și răspunsului pentru fiecare operațiune completează descrierea fiecărei operațiuni și constituie parte integrantă a specificației tehnice a serviciului de transformare.

2.   OPERAȚIUNEA «OBȚINE METADATELE SERVICIULUI DE TRANSFORMARE»

2.1.   Cererea «Obține metadatele serviciului de transformare»

2.1.1.   Parametrul cererea «Obține metadatele serviciului de transformare»

Parametrul cererii «Obține metadatele serviciului de transformare» trebuie să indice limbajul natural pentru conținutul răspunsului la această cerere.

2.2.   Răspunsul la cererea «Obține metadatele serviciului de transformare»

Răspunsul la cererea «Obține metadatele serviciului de transformare» trebuie să conțină următorul set de parametri:

metadatele serviciului de transformare;

metadatele operațiunilor;

limbaje.

2.2.1.   Parametrul metadatelor serviciului de transformare

Parametrul metadatelor serviciului de transformare trebuie să conțină cel puțin elementele INSPIRE ale metadatelor serviciului de transformare.

2.2.2.   Parametrul metadatelor operațiunilor

Parametrul metadatelor operațiunilor furnizează metadate despre operațiunile efectuate de serviciul de transformare.

Acesta trebuie să descrie fiecare operațiune, incluzând cel puțin o descriere a datelor schimbate și adresa de rețea, precum și să enumere următoarele elemente:

categoriile de transformare acceptate de operațiunea de transformare;

codificarea pentru setul de date spațiale de intrare acceptat de operațiunea de transformare;

limbajele modelului de date acceptate de operațiunea de transformare;

limbajele de descriere a modelului acceptate de operațiunea de transformare.

2.2.3.   Parametrul limbii utilizate

Trebuie furnizați doi parametri:

parametrul limbii utilizate răspunsului, care să indice limbajul natural folosit în răspunsul la cererea «Obține metadatele serviciului de transformare»;

parametrul limbajelor acceptate, care conține lista limbajelor naturale acceptate de serviciul de transformare.

3.   OPERAȚIUNEA «TRANSFORMARE»

3.1.   Cererea «Transformare»

Cererea «Transformare» trebuie să conțină următorii parametri:

setul de date spațiale de intrare;

modelul sursă;

modelul țintă;

descrierea modelelor.

3.1.1.   Parametrul setului de date spațiale de intrare

Parametrul setului de date spațiale de intrare trebuie să indice setul de date spațiale care trebuie transformat.

3.1.2.   Parametrul modelului sursă

Parametrul modelului sursă trebuie să specifice modelul setului de date spațiale de intrare.

3.1.3.   Parametrul modelului țintă

Parametrul modelului țintă trebuie să specifice modelul în care trebuie transformat setul de date spațiale de intrare.

3.1.4.   Parametrul descrierii modelului

Parametrul descrierii modelului trebuie să specifice modul în care se trece de la modelul sursă la modelul țintă.

3.2.   Răspunsul la cererea «Transformare»

3.2.1.   Parametrul răspunsului la cererea «Transformare»

Parametrul răspunsului la cererea «Transformare» trebuie să conțină setul de date spațiale transformat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1089/2010.

4.   OPERAȚIUNEA «CREEAZĂ LEGĂTURA CU SERVICIUL DE TRANSFORMARE»

4.1.   Cererea «Creează legătura cu serviciul de transformare»

4.1.1.   Parametrul cererii «Creează legătura cu serviciul de transformare»

Parametrul cererii «Creează legătura cu serviciul de transformare» trebuie să furnizeze toate informațiile privind serviciul de transformare al autorității publice sau al terțului în conformitate cu prezentul regulament, permițând utilizarea serviciului de transformare al autorității publice sau al terțului de către serviciul de transformare al statului membru.”