30.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 314/64


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1062/2010 AL COMISIEI

din 28 septembrie 2010

de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor TV

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (1), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

Directiva 2010/30/UE impune Comisiei să adopte acte delegate în ceea ce privește etichetarea produselor cu impact energetic care au un potențial semnificativ de economisire a energiei și niveluri de performanță foarte diferite pentru funcționalități echivalente.

(2)

Energia electrică utilizată de aparatele TV constituie o cotă însemnată din cererea totală de energie electrică a gospodăriilor din Uniune, iar aparatele TV cu funcționalități echivalente au performanțe energetice foarte diferite. Eficiența energetică a aparatelor TV poate fi îmbunătățită semnificativ. Prin urmare, aparatele TV trebuie să facă obiectul unor cerințe de etichetare energetică.

(3)

Este necesar să se stabilească dispoziții armonizate privind indicarea eficienței energetice și a consumului aparatelor TV prin intermediul etichetării și al informațiilor standard despre produs pentru a stimula producătorii să îmbunătățească eficiența energetică a aparatelor TV, pentru a încuraja utilizatorii finali să cumpere modele economice, pentru a reduce consumul de energie electrică al acestor produse și pentru a contribui la funcționarea pieței interne.

(4)

Efectul combinat al dispozițiilor cuprinse în prezentul regulament și în Regulamentul (CE) nr. 642/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV (2) ar putea genera economii de energie electrică de 43 TWh pe an până în 2020, comparativ cu situația în care nu s-ar lua nicio măsură.

(5)

Informațiile indicate pe etichetă trebuie obținute prin proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generație general recunoscute, inclusiv, după caz, standardele armonizate adoptate de către organismele europene de standardizare, în conformitate cu lista din anexa I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (3).

(6)

Prezentul regulament trebuie să specifice un design și un conținut uniform pentru etichetele aplicabile aparatelor TV.

(7)

În plus, prezentul regulament trebuie să specifice cerințe privind documentația tehnică și fișa aparatelor TV.

(8)

Mai mult, prezentul regulament trebuie să specifice cerințe în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate în cazul tuturor formelor de vânzare la distanță, al reclamelor și al materialelor promoționale tehnice care au ca obiect aparatele TV.

(9)

Pentru a încuraja producția de aparate TV eficiente din punct de vedere energetic, furnizorilor care doresc să introducă pe piață aparate TV care îndeplinesc cerințele de clase de eficiență energetică mai înalte trebuie să li se permită să pună la dispoziție etichete care să indice clasele respective înainte de data de la care afișarea acestor clase devine obligatorie.

(10)

Este necesar să se prevadă revizuirea prezentului regulament pentru a ține seama de progresul tehnologic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește cerințe privind etichetarea și furnizarea de informații suplimentare despre produs în cazul aparatelor TV.

Articolul 2

Definiții

Pe lângă definițiile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2010/30/UE, se aplică și următoarele:

1.

„aparat TV” înseamnă un televizor sau un monitor TV;

2.

„televizor” înseamnă un produs destinat în principal afișării și receptării de semnale audiovizuale, care este introdus pe piață sub o singură denumire de model sau de sistem și care este compus din următoarele elemente:

(a)

un ecran;

(b)

unul sau mai multe tunere/receptoare și funcții suplimentare opționale pentru stocarea datelor și/sau afișare, cum ar fi discul versatil digital (DVD), unitatea de hard disk (HDD) sau videocasetofonul cu înregistrare (VCR), fie într-o singură unitate combinată cu ecranul, fie într-una sau mai multe unități separate;

3.

„monitor TV” înseamnă un produs destinat afișării, pe un ecran integrat, a unui semnal video de la o varietate de surse, inclusiv semnale de teletransmisie, care opțional controlează și reproduce semnale audio de la un dispozitiv sursă externă, conectat prin căi standardizate de transmitere a semnalelor video, inclusiv tipul „cinch” (component, compus), SCART, HDMI și standarde viitoare fără fir (excepție făcând căile nestandardizate de transmitere a semnalelor video, cum ar fi DVI și SDI), dar nu poate recepta și prelucra semnale de radiodifuziune;

4.

„modul activ” înseamnă starea în care aparatul TV este conectat la rețeaua electrică și produce sunet și imagine;

5.

„modul de bază” înseamnă setarea aparatului TV recomandată de producător pentru utilizarea normală la domiciliu;

6.

„modul (modurile) standby” înseamnă starea în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua electrică pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură exclusiv următoarele funcții, care pot continua pe o perioadă de timp nedefinită:

(a)

funcția de reactivare sau funcția de reactivare și simpla indicație a faptului că funcția de reactivare este activată; și/sau

(b)

afișarea unor informații sau a stării;

7.

„modul oprit” înseamnă starea în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică, dar nu asigură nicio funcție; următoarele stări sunt de asemenea considerate echivalente cu modul oprit:

(a)

stări care asigură numai indicația stării de mod oprit;

(b)

stări care oferă numai funcționalitățile care au ca scop asigurarea compatibilității electromagnetice, în conformitate cu Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4);

8.

„funcția de reactivare” înseamnă o funcție care permite activarea altor moduri, inclusiv a modulului activ, printr-un întrerupător la distanță, inclusiv o telecomandă, un senzor intern, un dispozitiv de programare pentru intrarea într-o stare care asigură funcții suplimentare, inclusiv modul activ;

9.

„afișarea unor informații sau a stării” înseamnă o funcție permanentă care oferă informații sau indică starea echipamentului pe un afișaj, inclusiv ceasurile;

10.

„meniu de instalare” înseamnă o serie de setări ale aparatului TV, predefinite de producător, dintre care utilizatorul aparatului TV trebuie să selecteze o anumită setare în momentul pornirii inițiale a aparatului TV;

11.

„raportul luminanței maxime” înseamnă raportul dintre luminanța maximă în modul de bază sau în modul activ al aparatului TV stabilit de furnizor, după caz, și luminanța maximă a luminozității celei mai mari în modul activ;

12.

„punct de vânzare” înseamnă un loc în care aparatele TV sunt expuse sau oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate;

13.

„utilizator final” înseamnă un consumator care cumpără sau urmează să cumpere un aparat TV.

Articolul 3

Responsabilitățile furnizorilor

(1)   Furnizorii se asigură că:

(a)

fiecare aparat TV furnizat este prevăzut cu o etichetă tipărită care are formatul și conține informațiile indicate în anexa V;

(b)

se pune la dispoziție o fișă a produsului, conform indicațiilor din anexa III;

(c)

la cerere, se pune la dispoziția autorităților statelor membre și a Comisiei documentația tehnică, conform indicațiilor din anexa IV;

(d)

toate reclamele pentru un anumit model de aparat TV indică clasa de eficiență energetică în cazul în care respectiva reclamă oferă informații legate de impactul energetic sau de preț;

(e)

toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de aparat TV, care descriu parametrii tehnici specifici acestuia, indică clasa de eficiență energetică a respectivului model.

(2)   Clasele de eficiență energetică se bazează pe indicele de eficiență energetică, calculat în conformitate cu anexa II.

(3)   Formatul etichetei prevăzut în anexa V se aplică conform următorului calendar:

(a)

În cazul aparatelor TV introduse pe piață începând cu 30 noiembrie 2011, etichetele pentru aparatele TV cu clasele de eficiență energetică:

(i)

A, B, C, D, E, F, G trebuie să fie conforme cu punctul 1 din anexa V sau, atunci când furnizorii consideră că este oportun, cu punctul 2 din anexa menționată;

(ii)

A+ trebuie să fie conforme cu punctul 2 din anexa V;

(iii)

A++ trebuie să fie conforme cu punctul 3 din anexa V;

(iv)

A+++ trebuie să fie conforme cu punctul 4 din anexa V.

(b)

În cazul aparatelor TV cu clasele de eficiență energetică A+, A, B, C, D, E, F, introduse pe piață începând cu 1 ianuarie 2014, etichetele trebuie să fie conforme cu punctul 2 din anexa V sau, atunci când furnizorii consideră că este oportun, cu punctul 3 din anexa menționată.

(c)

În cazul aparatelor TV cu clasele de eficiență energetică A++, A+, A, B, C, D, E, introduse pe piață începând cu 1 ianuarie 2017, etichetele trebuie să fie conforme cu punctul 3 din anexa V sau, atunci când furnizorii consideră că este oportun, cu punctul 4 din anexa menționată.

(d)

În cazul aparatelor TV cu clasele de eficiență energetică A+++, A++, A+, A, B, C, D, introduse pe piață începând cu 1 ianuarie 2020, etichetele trebuie să fie conforme cu punctul 4 din anexa V.

Articolul 4

Responsabilitățile distribuitorilor

Distribuitorii se asigură că:

(a)

la punctul de vânzare, fiecare aparat TV poartă, pe partea anterioară, eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 alineatul (1), astfel încât aceasta să fie vizibilă în mod clar;

(b)

aparatele TV oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate, în condiții în care se consideră că utilizatorul final nu poate vedea aparatul TV expus, se comercializează împreună cu informațiile care trebuie puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul anexa VI;

(c)

toate reclamele pentru un anumit model de aparat TV indică clasa de eficiență energetică în cazul în care respectiva reclamă oferă informații legate de impactul energetic sau de preț;

(d)

toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de aparat TV, care descriu parametrii tehnici specifici acestuia, indică clasa de eficiență energetică a respectivului model.

Articolul 5

Metode de măsurare

Informațiile care urmează să fie furnizate în temeiul articolelor 3 și 4 trebuie obținute prin proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generație general recunoscute, după cum se indică în anexa VII.

Articolul 6

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

La evaluarea conformității clasei de eficiență energetică declarate, statele membre aplică procedura prevăzută în anexa VIII.

Articolul 7

Revizuire

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice în termen de maximum cinci ani de la intrarea în vigoare a acestuia.

Articolul 8

Dispoziție tranzitorie

Articolul 3 alineatul (1) literele (d) și (e) și articolul 4 literele (b), (c) și (d) nu se aplică reclamelor și materialelor promoționale tehnice pe suport de hârtie tipărite înainte de 30 martie 2012.

Articolul 9

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 30 noiembrie 2011. Cu toate acestea, articolul 3 alineatul (1) literele (d) și (e) și articolul 4 literele (b), (c) și (d) se aplică de la 30 martie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 septembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 153, 18.6.2010, p. 1.

(2)  JO L 191, 23.7.2009, p. 42.

(3)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(4)  JO L 390, 31.12.2004, p. 24.


ANEXA I

Clasa de eficiență energetică

Clasa de eficiență energetică a unui aparat TV se determină în funcție de indicele de eficiență energetică (EEI) al acestuia, după cum se indică în tabelul 1. Indicele de eficiență energetică al unui aparat TV se determină în conformitate cu punctul 1 din anexa II.

Tabelul 1

Clasa de eficiență energetică a unui aparat TV

Clasă de eficiență energetică

Indice de eficiență energetică

A+++ (cel mai eficient)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (cel mai puțin eficient)

1,00 ≤ EEI


ANEXA II

Metoda de calculare a indicelui de eficiență energetică și a consumului anual de energie în modul activ

1.

Indicele de eficiență energetică (EEI) se calculează cu ajutorul formulei EEI = P/Pref (A), unde:

Pref (A)

=

Pbasic + A × 4,3224 wați/dm2;

Pbasic

=

20 wați pentru televizoare cu un tuner/receptor și fără unitate de hard disk;

Pbasic

=

24 wați pentru televizoare cu unitate (unități) de hard disk;

Pbasic

=

24 wați pentru televizoare cu două sau mai multe tunere/receptoare;

Pbasic

=

28 wați pentru televizoare cu unitate (unități) de hard disk și cu două sau mai multe tunere/receptoare;

Pbasic

=

15 wați pentru monitoare TV;

A reprezintă suprafața vizibilă a ecranului exprimată în dm2;

P reprezintă puterea consumată de aparatul TV în modul activ, exprimată în wați, măsurată în conformitate cu anexa VII și rotunjită la o zecimală.

2.

Consumul anual de energie în modul activ (E) în kWh se calculează cu ajutorul formulei E = 1,46 × P.

3.

Aparatele TV cu reglare automată a luminozității

În scopul calculării indicelui de eficiență energetică și a consumului anual de energie în modul activ menționate la punctele 1 și 2, puterea consumată în modul activ determinată în conformitate cu procedura indicată în anexa VII se reduce cu 5 % dacă, la introducerea pe piață a aparatului TV, se îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

luminanța aparatului TV în modul de bază sau în modul activ stabilit de furnizor se reduce automat atunci când intensitatea luminii ambientale este cuprinsă între cel puțin 20 lucși și 0 lucși;

(b)

reglarea automată a luminozității se activează în modul de bază sau în modul activ al aparatului TV stabilit de furnizor.


ANEXA III

Fișa produsului

1.

Informațiile din fișa produsului aferentă aparatului TV trebuie furnizate în ordinea indicată în continuare și trebuie să figureze în broșura produsului sau în alte documente tipărite oferite împreună cu produsul:

(a)

numele furnizorului sau marca comercială;

(b)

referința modelului stabilită de furnizor; unde referința modelului înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care diferențiază un anumit model de aparat TV de alte modele care poartă aceeași marcă comercială sau același nume de furnizor;

(c)

clasa de eficiență energetică a modelului conform tabelului 1 din anexa I; în cazul în care aparatului TV i s-a acordat o „etichetă UE ecologică” în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (1), această informație poate fi indicată;

(d)

diagonala vizibilă a ecranului, în centimetri și în inchi;

(e)

puterea consumată în modul activ, măsurată în conformitate cu procedura indicată în anexa VII;

(f)

consumul anual de energie, calculat în conformitate cu anexa II, în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg; acesta se descrie ca fiind: „consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV”;

(g)

puterea consumată în modul standby și/sau în modul oprit, măsurată în conformitate cu procedura indicată în anexa VII;

(h)

rezoluția ecranului în număr de pixeli fizici pe orizontală și verticală.

2.

O fișă poate avea ca obiect mai multe modele de aparate TV furnizate de același furnizor.

3.

Informațiile cuprinse în fișă pot fi prezentate sub forma unei copii a etichetei, fie color, fie alb-negru. Într-un astfel de caz, trebuie furnizate și informațiile enumerate la punctul 1 care nu apar deja pe etichetă.


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.


ANEXA IV

Documentația tehnică

Documentația tehnică menționată la articolul 3 alineatul (1) litera (c) trebuie să cuprindă:

(a)

numele și adresa furnizorului;

(b)

o descriere generală a modelului de aparat TV, care să permită identificarea cu ușurință și fără echivoc a acestuia;

(c)

acolo unde este cazul, trimiterile la standardele armonizate aplicate;

(d)

acolo unde este cazul, celelalte standarde și specificații tehnice folosite;

(e)

identificarea și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

(f)

parametrii de testare pentru măsurători:

(i)

temperatura ambiantă;

(ii)

tensiunea de testare în V și frecvența în Hz;

(iii)

distorsiunea armonică totală a sistemului de alimentare cu energie electrică;

(iv)

terminalul de intrare pentru semnalele de testare audio și video;

(v)

informații și documentație privind instrumentarul, configurația și circuitele utilizate pentru testarea electrică;

(g)

parametrii în modul activ:

(i)

valorile puterii consumate în wați, rotunjite la prima zecimală pentru valorile de până la 100 de wați și la primul număr întreg pentru valorile de peste 100 de wați;

(ii)

caracteristicile semnalului video de transmisie dinamică reprezentând conținutul tipic de transmisie TV;

(iii)

ordinea pașilor pentru obținerea unei stări stabile în ceea ce privește puterea consumată;

(iv)

pentru aparatele TV cu meniu de instalare, raportul dintre luminanța maximă în modul de bază și luminanța maximă a luminozității celei mai mari pe care o poate oferi aparatul în modul activ, exprimat în procente;

(v)

pentru monitoarele TV, o descriere a caracteristicilor relevante ale tunerului utilizat pentru măsurători;

(h)

pentru fiecare mod standby sau oprit:

(i)

valorile puterii consumate în wați, rotunjite la a doua zecimală;

(ii)

metoda de măsurare utilizată;

(iii)

descrierea modalității în care a fost selectat sau programat modul respectiv;

(iv)

ordinea pașilor necesari pentru a ajunge în modul în care aparatul schimbă automat modurile.


ANEXA V

Eticheta

1.   ETICHETA 1

Image

(a)

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I.

numele sau marca comercială a furnizorului;

II.

referința modelului stabilită de furnizor, unde „referința modelului” înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care diferențiază un anumit model de aparat TV de alte modele care poartă aceeași marcă comercială sau același nume de furnizor;

III.

clasa de eficiență energetică a aparatului TV, determinată în conformitate cu anexa I. Vârful săgeții care indică clasa de eficiență energetică a aparatului TV trebuie să fie plasat la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare;

IV.

puterea consumată în modul activ, în wați, rotunjită la primul număr întreg;

V.

consumul anual de energie în modul activ, calculat după cum se indică la punctul 2 din anexa II, în kWh, rotunjit la primul număr întreg;

VI.

diagonala vizibilă a ecranului în inchi și în centimetri.

În cazul aparatelor TV cu un comutator clar vizibil, care comută aparatul TV într-o stare în care puterea consumată nu depășește 0,01 wați atunci când se află în poziția „oprit”, se poate adăuga simbolul definit la punctul 5 subpunctul 8.

În cazul în care unui model i s-a acordat o „etichetă UE ecologică” în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 66/2010, se poate adăuga o copie a respectivei etichete.

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei trebuie să fie conforme cu punctul 5.

2.   ETICHETA 2

Image

(a)

Eticheta trebuie să conțină informațiile enumerate la punctul 1 litera (a).

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei trebuie să fie conforme cu punctul 5.

3.   ETICHETA 3

Image

(a)

Eticheta trebuie să conțină informațiile enumerate la punctul 1 litera (a).

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei trebuie să fie conforme cu punctul 5.

4.   ETICHETA 4

Image

(a)

Eticheta trebuie să conțină informațiile enumerate la punctul 1 litera (a).

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei trebuie să fie conforme cu punctul 5.

5.   Designul etichetei trebuie să fie următorul:

Image

unde:

(a)

eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 60 mm și o înălțime de cel puțin 120 mm. În cazul în care eticheta este imprimată într-un format mai mare, conținutul său trebuie să fie proporțional cu specificațiile de mai sus;

(b)

pentru aparatele TV cu o suprafață a ecranului de peste 29 dm2, fondul trebuie să fie alb. Pentru aparatele TV cu o suprafață a ecranului de 29 dm2 sau mai mică, fondul trebuie să fie alb sau transparent;

(c)

culorile sunt CMYK – cyan, magenta, galben și negru – conform următorului model: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru;

(d)

eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image

Chenar: 3 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

Image

Sigla UE: culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00

Image

Siglele etichetei

culoare: X-00-00-00

pictograma, așa cum este reprezentată; Sigla UE și sigla etichetei (combinate): lățime: 51 mm, înălțime: 9 mm

Image

Linia de sub sigle: 1 pt – culoare: cyan 100 % – lungime: 51 mm

Image

Scara A-G

Săgeată: înălțime: 3,8 mm, spațiu între săgeți: 0,75 mm – culori

Clasa cea mai înaltă: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Ultima clasă: 00-X-X-00.

Text: Calibri 10 pt, aldine, majuscule, alb; simbolurile „+”: Calibri 7 pt, aldine, majuscule, alb

Image

Clasa de eficiență energetică

Săgeată: lățime: 26 mm, înălțime: 8 mm, 100 % negru

Text: Calibri 15 pt, aldine, majuscule, alb; simbolurile „+”: Calibri 10 pt, aldine, majuscule, alb

Image

Energie

Text: Calibri 7 pt, normal, majuscule, 100 % negru

Image

Sigla comutatorului

Pictograma, așa cum este reprezentată, chenar: 1 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

Image

Textul privind puterea consumată în modul activ

Chenar: 1 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

Valoare: Calibri 14 pt, aldine, 100 % negru

A doua linie: Calibri 11 pt, normal, 100 % negru

Image

Dimensiunea diagonalei ecranului

Pictograma, așa cum este reprezentată

Chenar: 1 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

Valoare: Calibri 14 pt, aldine, 100 % negru. Calibri 11 pt, normal, 100 % negru

Image

Textul privind consumul anual de energie

Chenar: 2 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm

Valoare: Calibri 25 pt, aldine, 100 % negru

A doua linie: Calibri 11 pt, normal, 100 % negru

Image

Numele furnizorului sau marca comercială

Image

Referința modelului stabilită de furnizor

Image

Numele furnizorului sau marca comercială și informațiile despre model trebuie să se încadreze într-un spațiu de 51 × 8 mm.

Image

Perioada de referință

Text: Calibri 8 pt, aldine

Text: Calibri 9 pt, pal.


ANEXA VI

Informațiile care trebuie furnizate în cazurile în care se consideră că utilizatorii finali nu pot vedea produsul expus

1.

Informațiile menționate la articolul 4 litera (b) trebuie furnizate în următoarea ordine:

(a)

clasa de eficiență energetică a modelului, definită conform anexei I;

(b)

puterea consumată în modul activ menționată la punctul 1 din anexa II;

(c)

consumul anual de energie conform punctului 2 din anexa II;

(d)

diagonala vizibilă a ecranului.

2.

În cazul în care se furnizează și alte informații cuprinse în fișa produsului, acestea trebuie să respecte forma și ordinea indicate în anexa III.

3.

Dimensiunea și caracterele folosite pentru tipărirea sau pentru afișarea tuturor informațiilor menționate în prezenta anexă trebuie să asigure lizibilitatea acestor informații.


ANEXA VII

Măsurători

1.   În scopul respectării și verificării conformității cu cerințele din prezentul regulament, măsurătorile se efectuează printr-o procedură de măsurare fiabilă, exactă și reproductibilă, care ia în considerare metodele de măsurare de ultimă generație general recunoscute, inclusiv metode stabilite în documente ale căror numere de referință sunt publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2.   Măsurătorile pentru determinarea puterii consumate în modul activ menționate la punctul 1 din anexa II

(a)

Condiții generale:

(i)

măsurătorile se efectuează la o temperatură ambiantă de 23 °C +/– 5 °C;

(ii)

măsurătorile se efectuează utilizând un semnal video de transmisie dinamică reprezentând conținutul tipic de transmisie TV. Se măsoară puterea medie consumată pe durata a 10 minute consecutive;

(iii)

măsurătorile se efectuează după ce aparatul TV s-a aflat în modul oprit timp de cel puțin o oră, urmată imediat de minimum o oră în modul activ și se finalizează înainte de epuizarea a trei ore de funcționare în modul activ. Semnalul video corespunzător este afișat pe toată durata modului activ. Pentru aparatele TV la care se cunoaște faptul că se stabilizează în decurs de o oră, aceste durate pot fi reduse dacă se poate arăta că măsurătoarea obținută se află în limita a 2 % dintre rezultatele care ar fi altfel obținute utilizându-se duratele descrise anterior;

(iv)

pentru aceste măsurători se admite o incertitudine mai mică sau egală cu 2 % la nivelul de încredere de 95 %;

(v)

măsurătorile se efectuează cu funcția de reglare automată a luminozității dezactivată, în cazul în care există o astfel de funcție. Dacă există o funcție de reglare automată a luminozității și aceasta nu poate fi dezactivată, măsurătorile se efectuează cu o lumină de minim 300 lucși care intră direct în senzorul de lumină ambientală.

(b)

Condiții pentru măsurarea puterii consumate de aparatele TV în modul activ:

(i)

televizoare fără meniu de instalare: puterea consumată se măsoară atunci când aparatul se află în modul activ așa cum este livrat de producător, ceea ce înseamnă că toate comenzile de luminozitate ale aparatului TV se află în poziția stabilită de producător pentru utilizatorul final;

(ii)

televizoare cu meniu de instalare: puterea consumată se măsoară în modul de bază;

(iii)

monitoare TV fără meniu de instalare: monitorul TV trebuie să fie conectat la un tuner corespunzător. Puterea consumată se măsoară atunci când aparatul se află în modul activ așa cum este livrat de producător, ceea ce înseamnă că toate comenzile de luminozitate ale monitorului TV se află în poziția stabilită de producător pentru utilizatorul final. Puterea consumată de tuner nu prezintă importanță pentru măsurătorile puterii consumate de monitorul TV aflat în modul activ;

(iv)

monitoare TV cu meniu de instalare: monitorul TV trebuie să fie conectat la un tuner corespunzător. Puterea consumată se măsoară în modul de bază.

3.   Măsurătorile pentru determinarea puterii consumate în modul standby/oprit menționate la punctul 1 litera (g) din anexa III

Pentru măsurătorile care vizează o putere mai mare sau egală cu 0,50 wați se admite o incertitudine mai mică sau egală cu 2 % la nivelul de încredere de 95 %. Pentru măsurătorile care vizează o putere mai mică de 0,50 wați se admite o incertitudine mai mică sau egală cu 0,01 wați la nivelul de încredere de 95 %.

4.   Măsurătorile pentru determinarea luminanței maxime menționate la punctul 2 litera (c) din anexa VIII

(a)

Măsurătorile pentru determinarea luminanței maxime se realizează cu un aparat fotometric, detectându-se partea de ecran care prezintă o imagine albă integrală (100 %), parte dintr-un model de testare „pe întregul ecran”, care nu depășește punctul nivelului mediu de imagine (average picture level – APL) în care orice limitare de putere are loc în sistemul de comandă a luminanței ecranului.

(b)

Măsurătorile pentru determinarea raportului luminanței se efectuează fără interferențe cu punctul de detectare pe ecran al aparatului fotometric, în timp ce se operează schimbarea între modul de bază sau modul activ al aparatului TV stabilit de furnizor, după caz, luminozitatea cea mai mare în modul activ.


ANEXA VIII

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

În scopul verificării conformității cu cerințele de la articolele 3 și 4, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură de verificare în cazul puterii consumate în modul activ menționate la punctul 1 din anexa II și în cazul puterii consumate în modul standby/oprit menționate la punctul 1 litera (g) din anexa III.

1.

Autoritățile statelor membre testează o singură unitate.

2.

Se consideră că modelul respectă valoarea declarată a puterii consumate în modul activ și valorile puterii consumate în modul standby și/sau în modul oprit dacă:

(a)

rezultatul pentru puterea consumată în modul activ nu depășește cu mai mult de 7 % valoarea declarată a puterii consumate; și

(b)

rezultatele pentru puterea consumată în modul standby și în modul oprit, după caz, nu depășesc cu mai mult de 0,10 wați valorile declarate ale puterii consumate; și

(c)

rezultatul pentru raportul luminanței maxime este mai mare de 60 %.

3.

În cazul în care nu se obțin rezultatele menționate la punctul (2) literele (a), (b) sau (c), se testează încă trei unități din același model.

4.

După testarea altor trei unități din același model, se consideră că modelul respectă valoarea declarată a puterii consumate în modul activ și valorile declarate ale puterii consumate în modul standby și în modul oprit dacă:

(a)

media rezultatelor obținute în cazul celor trei unități menționate anterior pentru puterea consumată în modul activ nu depășește cu mai mult de 7 % valoarea declarată a puterii consumate; și

(b)

media rezultatelor obținute în cazul celor trei unități menționate anterior pentru stările de funcționare în modul standby și în modul oprit, după caz, nu depășește cu mai mult de 0,10 wați valorile declarate ale puterii consumate; și

(c)

media rezultatelor obținute în cazul celor trei unități pentru raportul luminanței maxime este mai mare de 60 %.

5.

În cazul în care nu se obțin rezultatele menționate la punctul (4) literele (a), (b) sau (c), se consideră că modelul este neconform cu cerințele.