30.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 314/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1059/2010 AL COMISIEI

din 28 septembrie 2010

de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (1), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

Directiva 2010/30/UE prevede adoptarea de către Comisie a unor acte delegate privind etichetarea produselor consumatoare de energie care prezintă un potențial semnificativ de economisire a energiei și o mare disparitate în ceea ce privește nivelurile de performanță cu funcționalități echivalente.

(2)

Dispozițiile privind etichetarea energetică a mașinilor de spălat vase de uz casnic au fost stabilite prin Directiva 97/17/CE a Comisiei din 16 aprilie 1997 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a mașinilor de spălat vase de uz casnic (2).

(3)

Energia electrică utilizată de mașinile de spălat vase de uz casnic reprezintă o parte semnificativă din totalul cererii de energie electrică pentru uz casnic în Uniune. Pe lângă îmbunătățirile deja realizate în domeniul eficienței energetice, potențialul de reducere în continuare a consumului de energie al mașinilor de spălat vase de uz casnic este substanțial.

(4)

Directiva 97/17/CE trebuie abrogată, iar prezentul regulament trebuie să stabilească noi dispoziții în vederea asigurării faptului că eticheta energetică oferă furnizorilor stimulente dinamice pentru a continua îmbunătățirea eficienței energetice a mașinilor de spălat vase de uz casnic și pentru a accelera transformarea pieței în direcția adoptării unor tehnologii eficiente din punct de vedere energetic.

(5)

Informațiile care figurează pe etichetă trebuie obținute prin proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generație recunoscute, inclusiv, dacă există, standardele armonizate adoptate de organismele europene de standardizare, potrivit listei din anexa I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (3).

(6)

Prezentul regulament trebuie să specifice un design și un conținut uniform aplicabile pentru etichetele mașinilor de spălat vase de uz casnic.

(7)

În plus, prezentul regulament trebuie să specifice cerințele privind documentația tehnică și fișa pentru mașinile de spălat vase de uz casnic.

(8)

De asemenea, prezentul regulament trebuie să specifice cerințele privind informațiile care trebuie furnizate pentru orice tip de vânzare la distanță, reclame și materiale promoționale tehnice privind mașinile de spălat vase de uz casnic.

(9)

Este oportun să se prevadă revizuirea dispozițiilor prezentului regulament în lumina progreselor tehnologice.

(10)

În vederea facilitării tranziției de la Directiva 97/17/CE la prezentul regulament, mașinile de spălat vase de uz casnic etichetate în conformitate cu prezentul regulament trebuie să fie considerate conforme cu Directiva 97/17/CE.

(11)

Prin urmare, Directiva 97/17/CE trebuie abrogată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește cerințe privind etichetarea și furnizarea de informații suplimentare despre produs pentru mașinile de spălat vase de uz casnic alimentate de la rețeaua electrică și pentru mașinile de spălat vase alimentate de la rețeaua electrică și care pot fi alimentate și cu baterii, inclusiv pentru cele vândute pentru alte utilizări decât cele casnice și pentru mașinile de spălat vase de uz casnic încastrabile.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, pe lângă definițiile de la articolul 2 din Directiva 2010/30/UE, se aplică următoarele definiții:

1.

„mașină de spălat vase de uz casnic” înseamnă o mașină care spală, clătește și usucă vase, sticlărie, tacâmuri și ustensile de bucătărie prin mijloace chimice, mecanice, termice și electrice și care este destinată pentru a fi folosită în principal în scopuri care nu sunt profesionale;

2.

„mașină de spălat vase de uz casnic încastrabilă” înseamnă o mașină de spălat vase de uz casnic destinată instalării într-un dulap, într-o nișă special prevăzută în perete sau în alt loc similar, care necesită finisare de mobilier;

3.

„set” înseamnă un set definit de vase, pahare și tacâmuri pentru o singură persoană;

4.

„capacitatea nominală” înseamnă numărul maxim de seturi împreună cu vesela pentru servit, astfel cum sunt menționate de furnizor, care pot fi tratate în mașina de spălat vase de uz casnic, conform programului selectat, atunci când mașina este încărcată în conformitate cu instrucțiunile furnizorului;

5.

„program” înseamnă o serie de operațiuni care sunt predefinite și sunt declarate de producător drept adecvate pentru grade de murdărie și/sau tipuri de încărcătură specificate și care formează împreună un ciclu complet;

6.

„durata programului” înseamnă timpul care trece de la inițierea programului până la finalizarea programului, exceptând orice întârziere programată de utilizatorul final;

7.

„ciclu” înseamnă un proces complet de spălare, clătire și uscare, astfel cum este definit pentru programul selectat;

8.

„modul oprit” înseamnă situația în care mașina de spălat vase de uz casnic este dezactivată de la comenzile sau butoanele aparatului accesibile utilizatorului final și destinate a fi utilizate de acesta, în cadrul funcționării normale, în scopul de a obține consumul cel mai scăzut de putere care poate dura pentru o perioadă nedefinită atunci când mașina de spălat vase de uz casnic este conectată la o sursă de curent electric și când aceasta este folosită în conformitate cu instrucțiunile producătorului; dacă nu există comenzi sau butoane accesibile utilizatorului final, „mod oprit” înseamnă situația în care se află mașina de spălat vase de uz casnic când aceasta revine singură la un consum de putere staționar;

9.

„modul inactiv” înseamnă modul în care consumul de putere este cel mai scăzut, acesta putând dura o perioadă nedefinită după încheierea programului și descărcarea mașinii de spălat vase de uz casnic fără nicio altă intervenție din partea consumatorului final;

10.

„mașină de spălat vase de uz casnic echivalentă” înseamnă un model introdus pe piață care are aceeași capacitate nominală, aceleași caracteristici tehnice și de performanță, același consum de apă și de energie și aceleași emisii de zgomot transmis prin aer ca un alt model de mașină de spălat vase introdus pe piață cu un cod comercial diferit de același furnizor;

11.

„utilizator final” înseamnă un consumator care cumpără sau se preconizează că va cumpăra o mașină de spălat vase de uz casnic;

12.

„punct de vânzare” înseamnă un loc unde mașinile de spălat vase de uz casnic sunt expuse sau oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate.

Articolul 3

Responsabilitățile furnizorilor

Furnizorii se asigură că:

(a)

fiecare mașină de spălat vase de uz casnic poartă o etichetă imprimată conform formatului din anexa I și conținând informațiile stabilite în aceeași anexă;

(b)

se pune la dispoziție o fișă a produsului, astfel cum este stabilită în anexa II;

(c)

documentația tehnică prevăzută în anexa III este pusă la dispoziția autorităților statelor membre și a Comisiei, la cerere;

(d)

toate reclamele pentru un model specific de mașină de spălat vase de uz casnic includ clasa de eficiență energetică, dacă reclamele prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

(e)

toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de mașină de spălat vase de uz casnic, care descriu parametrii tehnici specific acesteia, includ clasa de eficiență energetică a modelului respectiv.

Articolul 4

Responsabilitățile distribuitorilor

Distribuitorii se asigură că:

(a)

la punctul de vânzare, fiecare mașină de spălat vase de uz casnic este prevăzută cu eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 litera (a), pe partea exterioară frontală sau superioară a mașinii de spălat vase de uz casnic, de așa manieră încât să fie clar vizibilă;

(b)

mașinile de spălat vase de uz casnic oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate, în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus, sunt comercializate împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexa IV;

(c)

toate reclamele pentru un model specific de mașină de spălat vase de uz casnic includ o mențiune privind clasa de eficiență energetică, dacă reclamele prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

(d)

toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de mașină de spălat vase de uz casnic, care descriu parametrii tehnici specifici acesteia, includ o mențiune privind clasa de eficiență energetică a modelului respectiv.

Articolul 5

Metode de măsurare

Informațiile care urmează să fie furnizate în temeiul articolelor 3 și 4 trebuie obținute prin metode de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație.

Articolul 6

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura stabilită în anexa V atunci când evaluează conformitatea în ceea ce privește clasa de eficiență energetică, consumul anual de energie, consumul anual de apă, indexul de eficiență al uscării, durata programului, consumul de putere în modul oprit și în modul inactiv, durata modului inactiv, precum și emisiile de zgomot transmis prin aer declarate.

Articolul 7

Revizuire

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice cel târziu la patru ani de la intrarea în vigoare a acestuia. Revizuirea vizează în special toleranțele de verificare stabilite în anexa V.

Articolul 8

Abrogare

Directiva 97/17/CE se abrogă de la 20 decembrie 2011.

Articolul 9

Dispoziții tranzitorii

(1)   Articolul 3 literele (d) și (e) și articolul 4 literele (b), (c) și (d) nu se aplică reclamelor imprimate și materialelor promoționale tehnice imprimate publicate înainte de 30 martie 2012.

(2)   Mașinile de spălat vase de uz casnic introduse pe piață înainte de 30 noiembrie 2011 trebuie să respecte dispozițiile Directivei 97/17/CE.

(3)   Dacă s-a adoptat o măsură de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic, mașinile de spălat vase de uz casnic care respectă prevederile acestei măsuri de implementare în ceea ce privește cerințele de eficiență a spălării, precum și dispozițiile prezentului regulament și care sunt introduse pe piață sau oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate înainte de 20 decembrie 2011 trebuie considerate conforme cu dispozițiile Directivei 97/17/CE.

Articolul 10

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 20 decembrie 2011. Cu toate acestea, articolul 3 literele (d) și (e) și articolul 4 literele (b), (c) și (d) se aplică de la 20 aprilie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 septembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 153, 18.6.2010, p. 1.

(2)  JO L 118, 7.5.1997, p. 1.

(3)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(4)  JO L 285, 31.10.2009, p. 10.


ANEXA I

Eticheta

1.   ETICHETA

Image

1.

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I.

denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

II.

identificatorul de model al furnizorului, care înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care diferențiază un anumit model de mașină de spălat vase de uz casnic de alte modele de aceeași marcă comercială sau cu același nume de furnizor;

III.

clasa de eficiență energetică, determinată în conformitate cu punctul 1 din anexa VI; vârful săgeții care reprezintă clasa de eficiență energetică a mașinii de spălat vase de uz casnic este plasat la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare;

IV.

consumul anual de energie (AEC ) în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 1 litera (b) din anexa VII;

V.

consumul anual de apă (AWC) în litri pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 3 din anexa VII;

VI.

clasa de eficiență energetică, determinată în conformitate cu punctul 2 din anexa VI;

VII.

capacitatea nominală exprimată în număr standard de seturi pentru ciclul standard de spălare;

VIII.

emisiile de zgomot transmis prin aer, exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg.

2.

Designul etichetei este în conformitate cu punctul 2. Prin derogare, atunci când unui model i s-a acordat „eticheta ecologică UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (1), poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice UE.

2.   DESIGNUL ETICHETEI

Eticheta trebuie să aibă designul prezentat în figura de mai jos.

Image

Unde:

(a)

Eticheta are o lățime de cel puțin 110 mm și o înălțime de cel puțin 220 mm. În cazul în care eticheta este imprimată într-un format mai mare, conținutul său trebuie să fie proporțional cu specificațiile de mai sus.

(b)

Fondul este alb.

(c)

Culorile sunt CMYK - cian, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru.

(d)

Eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image

Chenarul: 5 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Logo UE - culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Image

Sigla energiei

:

culoare: X-00-00-00. Pictograma, așa cum este reprezentată; Sigla UE și sigla energiei (combinate): lățime: 92 mm, înălțime: 17 mm.

Image

Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: Cyan 100 % – lungime: 92,5 mm.

Image

Scara A-G

Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 0,75 mm – culori:

Clasa cea mai înaltă: X-00-X-00

Clasa a doua: 70-00-X-00

Clasa a treia: 30-00-X-00

Clasa a patra: 00-00-X-00

Clasa a cincea: 00-30-X-00

Clasa a șasea: 00-70-X-00

Ultima clasă: 00-X-X-00.

Text: Calibri aldine 18 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri aldine 12 pt, majuscule de culoare albă aliniate pe un singur rând.

Image

Clasa de eficiență energetică

Săgeată: lățime: 26 mm, înălțime: 14 mm, 100 % negru.

Text: Calibri aldine 29 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri aldine 18 pt, majuscule de culoare albă aliniate pe un singur rând.

Image

Energie

Text: Calibri normale 11 pt, majuscule, 100 % negru.

Image

Consumul anual de energie

Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare: Calibri aldine 37 pt, 100 % negru.

A doua linie: Calibri normale 17 pt, 100 % negru.

Image

Consumul anual de apă:

Pictograma, așa cum este reprezentată

Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare: Calibri aldine 24 pt, 100 % negru; și Calibri normale 16 pt, 100 % negru.

Image

Clasa de eficiență a uscării:

Pictograma, așa cum este reprezentată

Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare: Calibri normale 16 pt, scară orizontală 75 %, 100 % negru; și Calibri aldine 22 pt, scară orizontală 75 %, 100 % negru.

Image

Capacitatea nominală:

Pictograma, așa cum este reprezentată

Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare: Calibri aldine 24 pt, 100 % negru; și Calibri normale 16 pt, 100 % negru.

Image

Emisiile de zgomot:

Pictograma, așa cum este reprezentată

Chenar: 2 pt – culoare: Cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare: Calibri aldine 24 pt, 100 % negru; și Calibri normale 16 pt, 100 % negru.

Image

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului

Image

Identificatorul de model al furnizorului

Image

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului și identificatorul de model al furnizorului trebuie să se încadreze într-un spațiu de 92 × 15 mm.

Image

Numărul regulamentului: Calibri aldine 9 pt, 100 % negru.


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.


ANEXA II

Fișa produsului

1.

Informațiile din fișa produsului aferentă mașinii de spălat vase de uz casnic trebuie prezentate în următoarea ordine și incluse în broșura produsului sau în celelalte documente furnizate odată cu produsul:

(a)

denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

(b)

identificatorul de model al furnizorului (codul, de obicei alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de mașină de spălat vase de uz casnic de alte modele cu aceeași marcă de comerț sau denumire a furnizorului);

(c)

capacitatea nominală exprimată în număr standard de seturi pentru ciclul standard de spălare;

(d)

clasa de eficiență energetică, în conformitate cu punctul 1 din anexa VI;

(e)

în cazul în care mașinii de spălat vase de uz casnic i s-a acordat o „etichetă ecologică UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, se poate include această informație;

(f)

consumul anual de energie (AEC ) în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 1 litera (b) din anexa VII. Acesta este descris drept „Consum de energie de «X» kWh pe an, pe baza a 280 de cicluri standard de spălare folosind alimentarea cu apă rece și modurile cu consum redus de putere. Consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului.”;

(g)

consumul de energie (Et ) al ciclului standard de spălare;

(h)

consumul de putere în „modul oprit” și în „modul inactiv” (Po și Pl );

(i)

consumul anual de apă (AWC ) în litri pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 3 din anexa VII; acesta este descris drept: „Consum de apă de «X» litri pe an, pe baza a 280 de cicluri standard de spălare. Consumul real de apă depinde de condițiile de utilizare a aparatului.”;

(j)

clasa de eficiență a uscării determinată în conformitate cu punctul 2 din anexa VI, descrisă drept „clasa de eficiență «X» a uscării pe o scară de la G (minimă) la A (maximă)”. Atunci când această informație este prezentată într-un tabel, ea poate fi exprimată prin alte mijloace, cu condiția să fie clar că scara este de la G (cea mai puțin eficientă) la A (cea mai eficientă);

(k)

menționarea faptului că „programul standard” este ciclul standard de spălare la care se referă informația de pe etichetă și din fișă, că acesta este adecvat pentru spălarea veselei cu un grad normal de murdărie și că este cel mai eficient program din punct de vedere al consumului combinat de apă și energie;

(l)

durata programului pentru ciclul standard de spălare, exprimată în minute și rotunjită la cel mai apropiat minut întreg;

(m)

durata modului inactiv (Tl ), dacă mașina de spălat vase de uz casnic este prevăzută cu un sistem de gestionare a puterii;

(n)

emisiile de zgomot transmis prin aer, exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg;

(o)

dacă mașina de spălat vase de uz casnic este concepută să fie încastrată, o indicație în acest sens.

2.

O fișă poate fi valabilă pentru mai multe modele de mașini de spălat vase de uz casnic furnizate de același furnizor.

3.

Informațiile cuprinse în fișă pot fi prezentate sub forma unei copii a etichetei, fie color, fie în alb și negru. În acest caz, se includ și informațiile enumerate la punctul 1 care nu apar deja pe etichetă.


ANEXA III

Documentația tehnică

1.

Documentația tehnică menționată la articolul 3 litera (c) trebuie să cuprindă:

(a)

numele și adresa furnizorului;

(b)

o descriere generală a modelului de mașină de spălat vase, care să permită identificarea cu ușurință și fără echivoc a acestuia;

(c)

trimiterile la standardele armonizate aplicate, dacă este cazul;

(d)

celelalte standarde și specificații tehnice folosite, dacă este cazul;

(e)

identificarea și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

(f)

parametrii tehnici pentru măsurători, și anume:

(i)

consumul de energie;

(ii)

consumul de apă;

(iii)

durata programului;

(iv)

eficiența uscării;

(v)

consumul de putere în „modul oprit”;

(vi)

consumul de putere în „modul inactiv”;

(vii)

durata „modului inactiv”;

(viii)

emisiile de zgomot transmis prin aer;

(g)

rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa VII.

2.

În cazul în care informațiile incluse în fișa de documentație tehnică pentru un anumit model de mașină de spălat vase de uz casnic au fost obținute prin calcule pe baza proiectului și/sau prin extrapolare pornind de la alte mașini de spălat vase de uz casnic echivalente, documentația include detaliile acestor calcule și/sau extrapolări și ale testelor efectuate de furnizori pentru a verifica precizia calculelor realizate. Informațiile includ și o listă a tuturor celorlalte modele de mașini de spălat vase de uz casnic echivalente pentru care aceste informații au fost obținute pe aceeași bază.


ANEXA IV

Informații care trebuie furnizate în cazul în care nu se poate aștepta ca utilizatorii finali să vadă produsele expuse

1.

Informațiile menționate la articolul 4 litera (b) trebuie prezentate în următoarea ordine:

(a)

clasa de eficiență energetică, astfel cum este definită la punctul 1 din anexa VI;

(b)

capacitatea nominală exprimată în număr standard de seturi pentru ciclul standard de spălare;

(c)

consumul anual de energie (AEC ) în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 1 litera (b) din anexa VII;

(d)

consumul anual de apă (AWC ) în litri pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 3 din anexa VII;

(e)

clasa de eficiență a uscării, în conformitate cu punctul 2 din anexa VI;

(f)

emisiile de zgomot transmis prin aer, exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg;

(g)

dacă modelul este conceput să fie încastrat, o indicație în acest sens.

2.

În cazul în care se furnizează și alte informații cuprinse în fișa produsului, acestea trebuie să respecte forma și ordinea indicate în anexa II.

3.

Dimensiunea și caracterele folosite pentru imprimarea sau pentru afișarea tuturor informațiilor menționate în prezenta anexă trebuie să asigure lizibilitatea acestor informații.


ANEXA V

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

În vederea verificării conformității cu cerințele stabilite la articolele 3 și 4, autoritățile statelor membre testează o singură mașină de spălat vase de uz casnic. Dacă parametrii măsurați nu corespund valorilor declarate de către producător, în limitele specificate în tabelul 1, se efectuează măsurători la încă trei mașini de spălat vase de uz casnic. Media aritmetică a valorilor măsurate la aceste trei mașini de spălat vase de uz casnic trebuie să corespundă valorilor declarate de furnizor, în limitele specificate în tabelul 1, exceptând pentru consumul de energie, pentru care valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Et cu mai mult de 6 %.

În caz contrar, se consideră că modelul și toate celelalte mașini de spălat vase de uz casnic echivalente nu respectă cerințele stabilite la articolele 3 și 4.

Autoritățile statelor membre trebuie să utilizeze proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Tabelul 1

Parametru măsurat

Toleranțe de verificare

Consumul anual de energie

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală (1) a AEC cu mai mult de 10 %.

Consumul de apă

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Wt cu mai mult de 10 %.

Indicele de eficiență a uscării

Valoarea măsurată nu trebuie să fie mai mică decât valoarea nominală a ID cu mai mult de 19 %.

Consum de energie

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Et cu mai mult de 10 %.

Durata programului

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Tt cu mai mult de 10 %.

Consumul de putere în „modul oprit” și în „modul inactiv”

Valoarea măsurată a consumului de putere Po și Pl atunci când este mai mare de 1,00 W nu trebuie depășească valoarea nominală cu mai mult de 10 %. Valoarea măsurată a consumului de putere Po și Pl atunci când este mai mică sau egală cu 1,00 W nu trebuie să depășească valoarea nominală cu mai mult de 0,10 W.

Durata modului inactiv

Valoarea măsurată nu trebuie să depășească valoarea nominală a Tl cu mai mult de 10 %.

Emisiile de zgomot transmis prin aer

Valoarea măsurată trebuie să corespundă valorii nominale.


(1)  „Valoare nominală” înseamnă o valoare declarată de furnizor.


ANEXA VI

Clase de eficiență energetică și clase de eficiență a uscării

1.   CLASE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Clasa de eficiență energetică a unei mașini de spălat vase de uz casnic se determină în funcție de indicele de eficiență energetică (EEI) al acesteia, indicat în tabelul 1.

Indicele de eficiență energetică (EEI) al unei mașini de spălat vase de uz casnic se determină în conformitate cu anexa VII punctul 1.

Tabelul 1

Clase de eficiență energetică

Clasa de eficiență energetică

Indicele de eficiență energetică

A+++ (eficiență maximă)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (eficiență minimă)

EEI ≥ 90

2.   CLASE DE EFICIENȚĂ A USCĂRII

Clasa de eficiență a uscării a unei mașini de spălat vase de uz casnic se determină în funcție de indicele de eficiență a uscării (ID ) al acesteia, indicat în tabelul 2.

Indicele de eficiență a uscării (ID ) al unei mașini de spălat vase de uz casnic se determină în conformitate cu anexa VII punctul 2.

Tabelul 2

Clase de eficiență a uscării

Clasa de eficiență a uscării

Indicele de eficiență a uscării

A (eficiență maximă)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (eficiență minimă)

0,33 ≥ ID


ANEXA VII

Metoda de calculare a indicelui de eficiență energetică, a indicelui de eficiență a uscării și a consumului de apă

1.   CALCULAREA INDICELUI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Pentru calcularea indicelui de eficiență energetică (EEI) al unui model de mașină de spălat vase de uz casnic, se compară consumul anual de energie al mașinii de spălat vase de uz casnic cu consumul său anual standard de energie.

(a)

Indicele de eficiență energetică (EEI) se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la prima zecimală:

Formula

unde:

AEC

=

consumul anual de energie al mașinii de spălat vase de uz casnic;

SAEC

=

consumul anual standard de energie al mașinii de spălat vase de uz casnic.

(b)

Consumul anual de energie (AEc ) este calculat în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și rotunjit la două zecimale:

(i)

Formula

unde:

Et

=

consumul de energie pentru ciclul standard, exprimat în kWh și rotunjit la trei zecimale;

Pl

=

puterea în „modul inactiv” pentru ciclul standard de spălare, exprimată în W și rotunjită la două zecimale;

Po

=

puterea în „modul oprit” pentru ciclul standard de spălare, exprimată în W și rotunjită la două zecimale;

Tt

=

durata programului pentru ciclul standard de spălare, exprimată în minute, rotunjită la cel mai apropiat minut întreg;

280

=

numărul total de cicluri standard de spălare pe an.

(ii)

Atunci când mașina de spălat vase de uz casnic este echipată cu un sistem de gestionare a puterii, ea trecând automat în „modul oprit” după încheierea programului, calcularea AEC ține cont de durata reală a „modului inactiv”, conform formulei următoare:

Formula

unde:

Tl

=

durata măsurată a „modului inactiv” pentru ciclul standard de spălare, exprimată în minute, rotunjită la cel mai apropiat minut întreg;

280

=

numărul total de cicluri standard de spălare pe an.

(c)

Consumul anual standard de energie (SAEC ) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

(i)

pentru mașinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală ps ≥ 10 și lățime > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

(ii)

pentru mașinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală ps ≤ 9 și pentru mașinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală 9 < ps ≤ 11 și lățime ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

unde:

ps

=

numărul de seturi.

2.   CALCULAREA INDICELUI DE EFICIENȚĂ A USCĂRII

Pentru calcularea indicelui de eficiență a uscării (ID ) al unui model de mașină de spălat vase de uz casnic, se compară eficiența de uscare a mașinii de spălat vase de uz casnic cu eficiența de uscare a unei mașini de spălat vase de referință, aceasta din urmă trebuind să aibă caracteristicile indicate în metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(a)

Indicele de eficiență a uscării (ID ) se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale:

Formula

ID = exp(lnID )

unde:

DT,i

=

eficiența de uscare a mașinii de spălat vase de uz casnic care este testată pentru un ciclu de încercare (i);

DR,i

=

eficiența de uscare a mașinii de spălat vase de referință pentru un ciclu de încercare (i);

n

=

numărul de cicluri de încercare, n ≥ 5.

(b)

Eficiența de uscare (D) este gradul mediu de umiditate, după încheierea unui ciclu standard de spălare, al fiecărui element încărcat în mașina de spălat vase. Gradul de umiditate se calculează după se indică în tabelul 1:

Tabelul 1

Numărul de urme de apă (WT ) sau de urme de umiditate (WS )

Suprafața umedă totală (Aw) în mm2

Gradul de umiditate

WT = 0 și WS = 0

Nu se aplică

2 (cel mai eficient)

1 < WT ≤ 2 sau WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT sau WS = 2

sau WS = 1 și WT = 1

Aw < 50

0 (cel mai puțin eficient)

3.   CALCULAREA CONSUMULUI ANUAL DE APĂ

Consumul anual de apă (AWC) al unei mașini de spălat vase se calculează în litri și se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg, cu ajutorul formulei:

AWC = Wt × 280

unde:

Wt

=

consumul apă pentru ciclul standard de spălare, exprimat în litri și rotunjit la o zecimală.