5.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 262/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 860/2010 AL COMISIEI

din 10 septembrie 2010

de stabilire, pentru anul 2010, a „listei Prodcom” de produse industriale prevăzută de Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 privind organizarea unei anchete comunitare asupra producției industriale (1), în special articolul 2 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 solicită statelor membre să realizeze o anchetă comunitară asupra producției industriale.

(2)

Ancheta asupra producției industriale trebuie să se bazeze pe o listă de produse care să identifice producția industrială care urmează să facă obiectul anchetei.

(3)

O listă de produse este necesară pentru a permite alinierea statisticilor privind producția cu statisticile referitoare la comerțul exterior și pentru a permite o comparație cu nomenclatura comunitară a produselor CPA.

(4)

Lista produselor cerută de Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 și denumită „lista Prodcom” este comună pentru toate statele membre și este necesară pentru a compara datele între statele membre.

(5)

Lista Prodcom trebuie actualizată și, prin urmare, este necesar să se întocmească lista pentru anul 2010.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile europene (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista Prodcom pentru anul 2010 este cea stabilită în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 septembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 374, 31.12.1991, p. 1.

(2)  JO L 87, 31.3.2009, p. 164.


ANEXĂ

PRODCOM

Descriere

Trimitere la nomenclatura de comerț exterior pentru anul 2010

(SA/NC)

Unitate de măsură

P

Trimitere la note

NACE 07.10: Extracția minereurilor feroase

CPA 07.10.10: Minereuri de fier

07.10.10.00

Zăcământ și concentrat de fier (exclusiv pirita calcinată)

2601 [11 00 + 12 00]

kg

S

 

NACE 07.29: Extracția altor minereuri metalifere neferoase

CPA 07.29.11: Minereuri și concentrate de cupru

07.29.11.00

Minereuri de cupru și concentratele lor

2603 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.12: Minereuri și concentrate de nichel

07.29.12.00

Minereuri de nichel și concentratele lor

2604 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.13: Minereuri și concentrate de aluminiu

07.29.13.00

Minereuri de aluminiu și concentratele lor

2606 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.14: Minereuri și concentrate de metale prețioase

07.29.14.00

Minereuri de metale prețioase și concentratele lor

2616 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 07.29.15: Minereuri și concentrate de plumb, zinc și staniu

07.29.15.00

Minereuri și concentrate de plumb, zinc și staniu

2607 00 00 + 2608 00 00 + 2609 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.19: Alte minereuri și concentrate metalice neferoase n.c.a.

07.29.19.00

Alte minereuri și concentrate de metale neferoase

2602 00 00 + 2605 00 00 + 2610 00 00 + 2611 00 00 + 2613 [10 00 + 90 00] + 2614 00 00 + 2615 [10 00 + 90 00] + 2617 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

NACE 08.11: Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

CPA 08.11.11: Marmură și alte pietre calcaroase pentru ornamente și construcții

08.11.11.33

Marmură și travertin, brută sau degroșată

2515 11 00

kg

T

 

08.11.11.36

Marmură și travertin tăiate doar în formă de blocuri dreptunghiulare sau pătrate sau în formă de plăci

2515 12 00

kg

T

 

08.11.11.50

Ecausin și alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru construcții cu greutate specifică ≥ 2,5

2515 20 00

kg

T

 

CPA 08.11.12: Granit, gresie și alte pietre pentru ornamente și construcții

08.11.12.33

Granit, brut sau degroșat

2516 11 00

kg

T

 

08.11.12.36

Granit tăiat doar în formă de blocuri dreptunghiulare (inclusiv pătrate) sau în formă de plăci

2516 12 00

kg

T

 

08.11.12.50

Gresie

2516 20 00

kg

T

 

08.11.12.90

Porfirit, bazalt, cuarțite și alte tipuri de pietre de talie mare sau pentru construcții, semiprelucrate sau tăiate (exclusiv piatra calcaroasă pentru construcții sau monumente cu densitate mai mare sau egală cu 2,5, granit si gresie)

2506 20 00 + 2516 90 00

kg

T

 

CPA 08.11.20: Calcar și ghips

08.11.20.30

Ghips și anhidrit

2520 10 00

kg

T

 

08.11.20.50

Piatră de var și alte roci calcaroase de tipul celor folosite pentru fabricarea varului sau a cimentului (excl. agregatele sfărâmate de var și piatra calcaroasă pentru cioplit)

2521 00 00

kg

T

 

CPA 08.11.30: Cretă și dolomită necalcinată

08.11.30.10

Cretă

2509 00 00

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomită, brută, simplu debitată sau tăiată în blocuri sau în plăci în formă pătrată sau dreptunghiulară (excl. dolomita calcinată, aglomerată)

2518 10 00

kg

T

 

CPA 08.11.40: Ardezie

08.11.40.00

Ardezie, brută, degroșată sau simplu debitată în blocuri sau plăci dreptunghiulare sau pătrate

2514 00 00

kg

T

 

NACE 08.12: Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

CPA 08.12.11: Nisipuri naturale

08.12.11.50

Nisipuri silicioase (nisipuri cuarțoase sau nisipuri industriale)

2505 10 00

kg

S

 

08.12.11.90

Nisipuri pentru construcție cum ar fi nisipurile argiloase; nisipuri caolinice; nisipuri feldspatice (excl. nisipurile silicioase, nisipurile metalifere)

2505 90 00

kg

S

 

CPA 08.12.12: Granule, spărturi și praf; pietriș, prundiș

08.12.12.10

Prundiș, pietriș, pietre concasate și spărturi, din cele utilizate ca agregate pentru betoane sau pentru pietruirea drumurilor, pentru căile ferate sau alt balast

2517 10 10

kg

S

 

08.12.12.30

Pietre concasate, din cele folosite ca agregate, pentru pietruirea drumurilor și pentru alte construcții (excl. prundișul, pietrișul și spărturile)

2517 [10 (20 + 80)]

kg

S

 

08.12.12.50

Granule, așchii și praf de marmură

2517 41 00

kg

S

 

08.12.12.90

Granule, așchii și praf de travertin, ecausin; granit; porfir; bazalt; gresie și alte pietre pentru cioplit

2517 49 00

kg

S

 

CPA 08.12.13: Amestecuri de zgură și deșeuri industriale similare, conținând sau nu pietriș, prundiș, galeți sau cremene pentru construcții

08.12.13.00

Amestec de zgură și deșeuri industriale similare, cu prundiș încorporat sau nu, pietriș, galeți și cremene pentru utilizare în construcții

2517 20 00

kg

S

 

CPA 08.12.21: Caolin și alte argile caoline

08.12.21.40

Caolin

2507 00 20

kg

T

 

08.12.21.60

Argile caolinice (ball clays și argile plastice)

2507 00 80

kg

T

 

CPA 08.12.22: Alte argile, andaluzit, disten și silimanit; mulit; pământuri de șamotă și de cărămizi dinas

08.12.22.10

Bentonită (smectită sodică și calcică); atapulgită și sepiolită

2508 10 00

kg

T

 

08.12.22.30

Argile refractare

2508 30 00

kg

T

 

08.12.22.50

Argile comune și șisturi pentru construcții (inclusiv pentru cărămizi, plăci, conducte, ciment; excl. bentonita, atapulgita și sepiolita, argilele expandate, caolinul argilos și argilele caolinice)

2508 [40 00 + 50 00 + 60 00 + 70 00]

kg

T

 

NACE 08.91: Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale

CPA 08.91.11: Calciu natural sau fosfați aluminocalcici naturali

08.91.11.00

Fosfați de calciu naturali, fosfați aluminocalcici naturali și cretă fosfatică

2510 [10 00 + 20 00]

kg

T

 

CPA 08.91.12: Pirite de fier neprăjite; sulf brut sau nerafinat

08.91.12.00

Pirite de fier neprăjite; sulf brut sau sulf nerafinat (inclusiv sulf recuperat)

2502 00 00 + 2503 00 10

kg

T

 

CPA 08.91.19: Alte minerale chimice și de fertilizare

08.91.19.00

Alte minereuri pentru industria chimică și minereuri folosite ca îngrășăminte

2511 [10 00 + 20 00] + 2528 [10 00 + 90 00] + 2529 [21 00 + 22 00] + 2530 [20 00 + 90 00]

kg

T

 

NACE 08.93: Extracția sării

CPA 08.93.10: Sare și clorură de sodiu pură; apă de mare

08.93.10.00

Sare (inclusiv sare denaturată dar excluzând sarea pentru consum uman) și clorura de sodiu pură, sub formă de soluție apoasă sau nu, sau cu adaos de agenți antiaglomeranți sau agenți care asigură o bună fluiditate

2501 [00 (31 + 51 + 99)]

kg

T

 

NACE 08.99: Alte activități extractive n.c.a.

CPA 08.99.10: Bitumuri și asfalturi, naturale; asfaltiți și roci asfaltice

08.99.10.00

Bitum natural și asfalt natural; asfaltiți și roci asfaltice

2714 90 00

kg

T

 

CPA 08.99.21: Pietre prețioase și semiprețioase (exclusiv diamantele industriale), neprelucrate sau simplu tăiate sau degroșate

08.99.21.00

Pietre prețioase și semiprețioase (exclusiv diamantele industriale), neprelucrate sau numai tăiate sau semimodelate

7102 [10 00 + 31 00] + 10 00]

c/k @

T

 

CPA 08.99.22:   Diamante industriale, brute sau tăiate, despicate sau eboșate simplu; piatră ponce; corindon granular; corindon natural, granat natural și alți abrazivi naturali

08.99.22.00

Diamante industriale, neprelucrate sau doar tăiate, clivate sau cizelate; piatră ponce; hârtie abrazivă; corindon natural, granat natural și alte abrazive naturale

2513 [10 00 + 20 00] + 21 00]

kg

T

 

CPA 08.99.29: Alte minerale

08.99.29.00

Alte minereuri

2504 [10 00 + 90 00] + 2506 10 00 + 2512 00 00 + 2519 [10 00 + 90 (10 + 30 + 90)] + 2524 [10 00 + 90 00] + 2525 [10 00 + 20 00 + 30 00] + 2526 [10 00 + 20 00] + 2529 [10 00 + 30 00] + 2530 10 00 + 2621 90 00

kg

T

 

NACE 10.11: Prelucrarea și conservarea cărnii

CPA 10.11.11: Carne de bovine, proaspătă sau refrigerată

10.11.11.40

Carne de animale proaspătă sau refrigerată în carcase; semicarcase și sferturi nedezosate; de bovine

0201 [10 00 + 20 (20 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.11.11.90

Carne de animale din specia bovine, tranșată, proaspătă sau refrigerată

0201 [20 90 + 30 00]

kg

S

 

CPA 10.11.12: Carne de porcine, proaspătă sau refrigerată

10.11.12.30

Carne de animale din specia porcine, proaspătă sau refrigerată în carcase și semicarcase (inclusiv carne proaspătă ambalată cu sare pentru conservare temporară)

0203 [11 (10 + 90)]

kg

S

 

10.11.12.50

Jamboane proaspete sau refrigerate, spete și părți din acestea, nedezosate (inclusiv carne proaspătă ambalată cu sare pentru conservare temporară)

0203 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.11.12.90

Carne de animale din specia porcine, proaspătă sau refrigerată (inclusiv carne proaspătă ambalată cu sare pentru conservare temporară; cu excepția: carcase si semicarcase, jamboane; spete și părți din acestea, nedezosate)

0203 [19 (11 + 13 + 15 + 55 + 59 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.13: Carne de oaie, proaspătă sau refrigerată

10.11.13.00

Carne de miel sau de oaie, proaspătă sau refrigerată în carcase; semicarcase și părți din acestea

0204 [10 00 + 21 00 + 22 (10 + 30 + 50 + 90) + 00)]

kg

S

 

CPA 10.11.14: Carne de capră, proaspătă sau refrigerată

10.11.14.00

Carne proaspătă sau refrigerată de caprine

0204 [50 (11 + 13 + 15 + 19 + 31 + 39)]

kg

S

 

CPA 10.11.15: Carne de cal și de alte cabaline, proaspătă sau refrigerată

10.11.15.00

Carne proaspătă sau refrigerată de cai și alte cabaline

0205 00 20

kg

S

 

CPA 10.11.20: Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cal și alte cabaline, proaspete sau refrigerate

10.11.20.00

Organe interne comestibile de animale din specia bovină, porcine, ovine, caprine, cai și alte cabaline proaspete sau refrigerate

0206 [10 (10 + 95 + 98) + 3000 + 80 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.11.31: Carne de bovine, congelată

10.11.31.00

Carcase congelate; semicarcase; sferturi de bovine

0202 [10 00 + 20 (10 + 30 + 50 + 90) + 30 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.32: Carne de porcine, congelată

10.11.32.30

Carcase și semicarcase congelate din carne de animale din specia porcine

0203 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

10.11.32.50

Jamboane congelate; spete și părți din acestea, nedezosate din carne de animale din specia porcine

0203 [22 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.11.32.90

Carne de animale din specia porcine congelată (excl. carcasele și semicarcasele, jamboanele; spetele și părțile din aceastea nedezosate)

0203 [29 (11 + 13 + 15 + 55 + 59 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.33: Carne de oaie, congelată

10.11.33.00

Carne de miel sau de oaie congelată în carcase; semicarcase și părți din acestea

0204 [30 00 + 41 00 + 42 (10 + 30 + 50 + 90) + 43 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.34: Carne de caprine, congelată

10.11.34.00

Carne congelată de caprine

0204 [50 (51 + 53 + 55 + 59 + 71 + 79)]

kg

S

 

CPA 10.11.35: Carne de cal și de alte cabaline, congelată

10.11.35.00

Carne congelată de cai și alte cabaline

0205 00 80

kg

S

 

CPA 10.11.39: Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate

10.11.39.10

Organe interne comestibile congelate de animale din specia bovină, porcine, ovine, caprine, cai și alte cabaline

0206 [21 00 + 22 00 + 29 (10 + 91 + 99) + 41 00 + 49 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.11.39.30

Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate (inclusiv iepuri și iepuri de casă, vânat; altele dcât pasăre, bovine și cabaline; porcine; ovine și caprine, picioare de broască)

0208 [10 (10 + 90) + 30 00 + 40 (10 + 90) + 50 00 + 90 (10 + 30 + 55 + 60 + 70 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.11.41: Lână provenită din procesul de tăbăcire, nedegresată, inclusiv lână spălată înainte de smulgere

10.11.41.00

Lână necardată sau nepieptănată (inclusiv lână spălată înainte de separarea de piele) (cu excepția lânii tunse)

5101 19 00

kg

S

 

CPA 10.11.42: Piei brute întregi de bovine sau de cabaline

10.11.42.00

Piei brute întregi, de bovine sau de cabaline

4101 [20 (10 + 30 + 50 + 90) + 50 (10 + 30 + 50 + 90)]

p/st

S

 

CPA 10.11.43: Alte piei brute de bovine sau de cabaline

10.11.43.00

Piei brute de bovine sau de cabaline (cu excepția celor întregi)

4101 90 00

kg

S

 

CPA 10.11.44: Piei brute de oaie și miel

10.11.44.00

Piei de oi sau miei

4102 [10 (10 + 90) + 21 00 + 29 00]

p/st

S

 

CPA 10.11.45: Piei brute de capră și ied

10.11.45.00

Piei brute de capre sau iezi dar netăbăcite, proaspete sau conservate

4103 90 10

p/st

S

 

CPA 10.11.50: Grăsimi de bovine, ovine, caprine și porcine

10.11.50.40

Slănină fără părți slabe de carne de porc, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată, în saramură sau afumată (excl. cea topită)

0209 [00 (11 + 19 + 30)]

kg

S

 

10.11.50.60

Grăsime și untură de porc; topite

1501 [00 (11 + 19)]

kg

S

 

10.11.50.70

Grăsimi de animale din specia bovine; ovine sau caprine; brute sau topite

1502 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.60: Organe crude, necomestibile

10.11.60.30

Intestine, vezici și stomacuri de animale; întregi sau bucăți cu excepția celor de pește)

0504 00 00

kg

S

 

10.11.60.90

Deșeuri de animale; improprii pentru consumul uman (excl. cele de pește, intestinele; vezicile și stomacurile)

0502 [10 00 + 90 00] + 0506 [10 00 + 90 00] + 0507 10 00 + 0510 00 00 + 0511 [99 (10 + 85)]

kg

S

 

NACE 10.12: Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

CPA 10.12.10: Carne de păsări de curte, proaspătă sau refrigerată

10.12.10.10

Carne netăiată în bucăți, proaspătă sau refrigerată, de pasăre

0207 [11 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.20

Carne netăiată în bucăți, proaspătă sau refrigerată, de curcan

0207 [24 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.30

Carne netăiată în bucăți, proaspătă sau refrigerată de gâște; rațe și bibilici

0207 [32 (11 + 15 + 19 + 51 + 59 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.40

Ficat gras proaspăt sau refrigerat de gâște și rațe

0207 [34 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.50

Bucăți de carne de pasăre, proaspete sau refrigerate

0207 [13 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

 

10.12.10.60

Bucăți de carne de curcan, proaspete sau refrigerate

0207 [26 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

 

10.12.10.70

Bucăți de carne proaspete sau refrigerate de gâște; rațe și bibilici

0207 [35 (11 + 15 + 21 + 23 + 25 + 31 + 41 + 51 + 53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

 

CPA 10.12.20: Carne de păsări de curte, congelată

10.12.20.13

Carne de pasăre netăiată în bucați, congelată

0207 [12 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.15

Carne de curcan netăiată în bucați, congelată

0207 [25 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.17

Carne netăiată în bucați de gâște, rațe și bibilici, congelată

0207 [33 (11 + 19 + 51 + 59 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.53

Carne de pasăre tăiată în bucați, congelată

0207 [14 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

 

10.12.20.55

Carne de curcan tăiată în bucați, congelată

0207 [27 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

 

10.12.20.57

Carne de gâște, rațe și bibilici, tăiată în bucați, congelată

0207 [36 (11 + 15 + 21 + 23 + 25 + 31 + 41 + 51 + 53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

 

10.12.20.80

Ficat de pasăre congelat

0207 [14 91 + 27 91 + 36 (81 + 85 + 89)]

kg

S

 

CPA 10.12.30: Grăsimi de păsări de curte

10.12.30.00

Grăsime de pasăre

0209 00 90 + 1501 00 90

kg

S

 

CPA 10.12.40: Organe comestibile de păsări de curte

10.12.40.20

Organe de pasăre proaspete sau refrigerate (excl. ficatul gras de gâște și rațe)

0207 [13 (91 + 99) + 26 (91 + 99) + 35 (91 + 99)]

kg

S

 

10.12.40.50

Organe de pasăre congelate (excl. ficatul)

0207 [14 99 + 27 99 + 36 90]

kg

S

 

CPA 10.12.50: Pene și piei de păsări cu pene

10.12.50.00

Piei de păsări cu pene sau puf, pene prelucrate […]

6701 00 00

kg

S

 

NACE 10.13: Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

CPA 10.13.11: Carne tranșată de porc, sărată, uscată sau afumată (bacon și jambon)

10.13.11.20

Jamboane, spete și părți din acestea, nedezosate, din carne din specia porcine; sărate; în saramură; uscate sau afumate

0210 [11 (11 + 19 + 31 + 39 + 90)]

kg

S

 

10.13.11.50

Piept de porc și părți din acesta; sărate; în saramură; uscate sau afumate

0210 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.13.11.80

Carne de porc sărată; în saramură; uscată sau afumată (inclusiv bacon, ¾ părți/mijloc, partea anterioară, bucăți din aceasta; excl. jamboanele, spinările și părțile din acestea nedezosate, stomacul și părțile din acesta)

0210 [19 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 81 + 89 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.12: Carne de bovine, sărată, uscată sau afumată

10.13.12.00

Carne din specia bovine sărată; în saramură; uscată sau afumată

0210 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.13:   Alte cărnuri și organe comestibile, sărate, în saramură, uscate sau afumate (exclusiv carnea de porcine și de bovine); făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe

10.13.13.00

Carne sărată; în saramură; uscată sau afumată; făină comestibilă și pudră de carne sau de organe comestibile (excl. carnea de porc; de bovine sărată; în saramură; uscată sau afumată)

0210 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 (10 + 21 + 29 + 31 + 39 + 41 + 49 + 51 + 59 + 60 + 71 + 79 + 80 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.14: Cârnați și produse similare din carne, organe comestibile sau sânge

10.13.14.30 z

Cârnați și produse similare din ficat și preparate alimentare bazate pe acestea (cu excepția alimentelor și preparatelor alimentare)

1601 00 10

kg

S

 

10.13.14.60 z

Cârnați și produse similare din carne, organe sau sânge și preparate alimentare bazate pe acestea (cu excepția cârnaților din ficat și a alimentelor și preparatelor alimentare)

1601 00 99

kg

S

 

CPA 10.13.15:   Alte sortimente de carne, organe comestibile sau sânge preparate și conservate, cu excepția cărnii și a preparatelor alimentare din organe comestibile

10.13.15.05 z

Preparate sau conserve din ficat de gâscă sau rață (cu excepția cârnaților și a alimentelor și preparatelor alimentare)

1602 20 10

kg

S

 

10.13.15.15 z

Preparate sau conserve din ficat provenind de la alte animale (cu excepția cârnaților și a alimentelor și preparatelor alimentare)

1602 20 90

kg

S

 

10.13.15.25 z

Preparate sau conserve din carne sau organe de curcan (cu excepția cârnaților, preparatelor alimentare pe bază de ficat și a alimentelor și preparatelor alimentare)

1602 [31 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.35 z

Alte preparate sau conserve de carne de pasăre de curte (cu excepția cârnaților, preparatelor din ficat și a alimentelor și preparatelor alimentare)

1602 [32 (11 + 19 + 30 + 90) + 39 (21 + 29 + 40 + 80)]

kg

S

 

10.13.15.45 z

Preparate și conserve din carne de porcine: jamboane și părți din acestea (cu excepția alimentelor și a preparatelor alimentare)

1602 [41 (10 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.55 z

Preparate și conserve din carne de porcine: spete și părți din acestea (cu excepția alimentelor și a preparatelor alimentare)

1602 [42 (10 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.65 z

Preparate sau conserve din carne, organe și amestecuri din carne de animale domestice din specia porcină, care conțin < 40 % carne sau organe de orice fel și grăsimi de orice fel (cu excepția cârnaților și a produselor similare, preparatelor omogenizate, preparatelor din ficat și a alimentelor și preparatelor alimentare)

1602 49 50

kg

S

 

10.13.15.75 z

Alte preparate sau conserve din carne, sau din organe și amestecuri din carne de porcine, inclusiv amestecuri (cu excepția cârnaților și produselor similare, a preparatelor omogenizate, a preparatelor din ficat și a alimentelor și preparatelor alimentare)

1602 [49 (11 + 13 + 15 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.85 z

Preparate sau conserve din carne sau organe de animale din specia bovină (cu excepția cârnaților și a produselor similare, a preparatelor omogenizate, a preparatelor din ficat și a alimentelor și preparatelor alimentare)

1602 [50 (10 + 31 + 95)]

kg

S

 

10.13.15.95 z

Alte preparate sau conserve din carne sau organe, inclusiv sânge (cu excepția cârnaților și a produselor similare, a preparatelor omogenizate, a preparatelor din ficat și a alimentelor și preparatelor alimentare)

1602 [90 (10 + 31 + 51 + 61 + 69 + 72 + 74 + 76 + 78 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.13.16: Făină, pudră sau pelete de carne improprii consumului uman; jumări

10.13.16.00

Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete din carne sau organe, improprii alimentației umane; jumări

2301 10 00

kg

S

 

CPA 10.13.91: Gătitul și alte servicii de preparare pentru obținerea produselor din carne

10.13.91.00

Alte servicii de preparare și bucătărie pentru producția de carne

I

 

NACE 10.20: Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

CPA 10.20.11: Fileuri de pește și altă carne de pește (tocată sau nu), proaspătă sau refrigerată

10.20.11.00

Fileuri de pește și carne de pește, proaspete sau refrigerate, dezosate

0304 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90) + 19 (01 + 03 + 13 + 15 + 17 + 18 + 31 + 33 + 35 + 39 + 91 + 97 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.12: Ficat, icre și lapți de pește, proaspeți sau refrigerați

10.20.12.00

Ficat, icre și lapți de pește, proaspeți sau refrigerați

0302 70 00

kg

S

 

CPA 10.20.13: Pește, congelat

10.20.13.30

Pește de mare, întreg, congelat

0303 [11 00 + 19 00 + 21 (10 + 20 + 80) + 22 00 + 29 00 + 31 (10 + 30 + 90) + 32 00 + 33 00 + 39 (10 + 30 + 70) + 41 (10 + 90) + 42 (12 + 18 + 42 + 48 + 90) + 43 (10 + 90) + 44 (10 + 90) + 45 (10 + 90) + 46 (10 + 90) + 49 (30 + 80) + 51 00 + 52 (10 + 30 + 90) + 61 00 + 62 00 + 71 (10 + 30 + 80) + 72 00 + 73 00 + 74 (30 + 90) + 75 (20 + 50 + 60 + 95) + 76 00 + 77 00 + 78 (11 + 12 + 13 + 19 + 90) + 79 (20 + 31 + 35 + 37 + 41 + 45 + 51 + 55 + 58 + 65 + 71 + 75 + 81 + 83 + 85 + 91 + 92 + 93 + 94 + 98)]

kg

S

 

10.20.13.60

Pește de apă dulce, întreg, congelat

0303 [79 (11 + 19)]

kg

S

 

CPA 10.20.14: Fileuri de pește, congelate

10.20.14.00

Fileuri de pește congelate

0304 [21 00 + 22 00 + 29 (01 + 03 + 05 + 13 + 15 + 17 + 18 + 21 + 29 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 45 + 51 + 53 + 55 + 56 + 58 + 59 + 61 + 65 + 68 + 71 + 73 + 75 + 79 + 83 + 85 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.15: Carne de pește (tocată sau nu), congelată

10.20.15.00

Carne de pește congelată, dezosată (excl. fileurile)

0304 [91 00 + 92 00 + 99 (10 + 21 + 23 + 29 + 31 + 33 + 39 + 41 + 45 + 51 + 55 + 61 + 65 + 71 + 75 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.16: Ficat, icre și lapți de pește, congelați

10.20.16.00

Ficat, icre și lapți de pește, congelați

0303 [80 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.21: Fileuri de pește, uscate, sărate sau în saramură, dar nu afumate

10.20.21.00

Fileuri de pește; uscate; sărate sau în saramură; dar neafumate

0305 [30 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.22: Ficat, icre și lapți de pește, uscați, afumați, sărați sau în saramură; făină, pudră și pelete de pește, proprii alimentației umane

10.20.22.00

Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, proprii alimentației umane; ficat, icre și lapți de pește; uscate; afumate; sărate sau în saramură

0305 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.20.23: Pește, uscat, sărat sau nu, sau în saramură

10.20.23.00

Pește uscat; chiar sărat sau nu; pește; sărat dar neuscat; pește în saramură (excl. fileurile, afumate)

0305 [51 (10 + 90) + 59 (10 + 30 + 50 + 70 + 80) + 61 00 + 62 00 + 63 00 + 69 (10 + 30 + 50 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.20.24: Pește, inclusiv fileuri, afumat

10.20.24.20

Somoni afumați de Pacific, Atlantic și de Dunăre (inclusiv fileuri)

0305 41 00

kg

S

 

10.20.24.50

Heringi afumați (inclusiv fileuri)

0305 42 00

kg

S

 

10.20.24.80

Pește afumat (inclusiv fileuri) (excl. somonii și heringii de Pacific, Atlantic și de Dunăre)

0305 [49 (10 + 20 + 30 + 45 + 50 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.20.25: Pește, altfel preparat sau conservat, cu excepția preparatelor alimentare din pește

10.20.25.10 z

Preparate sau conserve din somoni, întregi sau în bucăți (cu excepția produselor tocate și a alimentelor și preparatelor alimentare)

1604 11 00

kg

S

 

10.20.25.20 z

Preparate sau conserve din heringi, întregi sau în bucăți (cu excepția produselor tocate și a alimentelor și preparatelor alimentare)

1604 [12 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.20.25.30 z

Preparate sau conserve din sardine, sardinele, brisling și șproturi, întregi sau în bucăți (cu excepția produselor tocate și a alimentelor și preparatelor alimentare)

1604 [13 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.40 z

Preparate sau conserve din toni, pești săritori și pălămide, întregi sau în bucăți (cu excepția produselor tocate și a alimentelor și preparatelor alimentare)

1604 [14 (11 + 16 + 18 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.50 z

Preparate sau conserve din scrumbii, întregi sau în bucăți (cu excepția produselor tocate și a alimentelor și preparatelor alimentare)

1604 [15 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.60 z

Preparate sau conserve din hamsii, întregi sau în bucăți (cu excepția produselor tocate și a alimentelor și preparatelor alimentare)

1604 16 00

kg

S

 

10.20.25.70 z

Fileuri de pește, în aluat sau pesmet, inclusiv batoane de pește (cu excepția alimentelor și preparatelor alimentare)

1604 19 91

kg

S

 

10.20.25.80 z

Alte preparate sau conserve din pește, întregi sau în bucăți (cu excepția produselor tocate și a alimentelor și preparatelor alimentare)

1604 [19 (10 + 31 + 39 + 50 + 92 + 93 + 94 + 95 + 98)]

kg

S

 

10.20.25.90 z

Preparate sau conserve din pește (cu excepția celor întregi sau în bucăți și a alimentelor și preparatelor alimentare)

1604 [20 (05 + 10 + 30 + 40 + 50 + 70 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.26: Caviar și înlocuitori ai caviarului

10.20.26.30

Caviar (icre de sturion)

1604 30 10

kg

S

 

10.20.26.60

Înlocuitori de caviar

1604 30 90

kg

S

 

CPA 10.20.31: Crustacee, congelate

10.20.31.00

Crustacee congelate; făină congelată; pudră și aglomerate sub formă de pelete de crustacee, proprii alimentației umane

0306 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90) + 13 (10 + 30 + 40 + 50 + 80) + 14 (10 + 30 + 90) + 19 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.32: Moluște, congelate, uscate, sărate sau în saramură, afumate

10.20.32.00

Moluște (stridii, midii, sepii, calamari și caracatițe), congelate, uscate, afumate, sărate sau în saramură

0307 [29 (10 + 90) + 39 (10 + 90) + 49 (01 + 11 + 18 + 31 + 33 + 35 + 38 + 51 + 59 + 71 + 91 + 99) + 59 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.33: Alte nevertebrate acvatice, congelate, uscate, sărate sau în saramură, afumate

10.20.33.00

Alte nevertebrate acvatice (pești vărgați, meduze etc.), congelate, uscate, afumate, sărate sau în saramură; făină, pudră și pelete de nevertebrate acvatice altele decât crustaceele, proprii alimentației umane, congelate, uscate, afumate, sărate sau în saramură

0307 [99 (11 + 13 + 15 + 18 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.34: Crustacee, altfel preparate sau conservate; moluște și alte nevertebrate acvatice, altfel preparate sau conservate

10.20.34.00 z

Crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate (excl. cele refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură, crustacee, în carapace, preparate prin aburi sau fierbere) (cu excepția alimentelor și preparatelor alimentare)

1605 [10 00 + 20 (10 + 91 + 99) + 30 (10 + 90) + 40 00 + 90 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.41: Făină, praf sau pelete de pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice, improprii consumului uman

10.20.41.00

Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește sau crustacee; moluște sau alte nevertebrate acvatice; improprii alimentației umane

2301 20 00

kg

S

 

CPA 10.20.42: Alte produse necomestibile din pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice

10.20.42.00

Produse din pește (inclusiv deșeuri de pește; cu excepția oaselelor de balenă și părului de oase de balenă, coralilor și materialelor similare, scoicilor și carapacelor, neprelucrate sau simplu preparate/bureților naturali)

0511 [91 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.31: Prelucrarea și conservarea cartofilor

CPA 10.31.11: Cartofi, congelați

10.31.11.10

Cartofi congelați, nepreparați sau preparați prin aburi sau fierbere în apă

0710 10 00

kg

S

 

10.31.11.30

Cartofi congelați; preparați sau conservați (inclusiv cartofi gătiți sau gătiți parțial în ulei si apoi congelați; excl. cei în oțet sau acid acetic)

2004 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.31.12: Cartofi deshidratați, tăiați sau nu, dar nepreparați altfel

10.31.12.00

Cartofi deshidradați, tăiați sau nu în felii dar nepreparați în alt mod

0712 90 05

kg

S

 

CPA 10.31.13: Cartofi deshidratați sub formă de făină, pudră, granule sau pelete

10.31.13.00

Cartofi deshidratați sub formă de făină; pudră; fulgi; granule și pelete

1105 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.31.14: Cartofi preparați sau conservați

10.31.14.30

Cartofi preparați sau conservați sub formă de făină; pudră sau fulgi (excl. cei congelați, uscați, sub formă de griș, în oțet sau acid acetic)

2005 20 10

kg

S

 

10.31.14.60

Cartofi preparați sau conservați (inclusiv sub formă de griș; excl. cei congelați, uscați, în oțet sau acid acetic, sub formă de făină, pudră sau fulgi)

2005 [20 (20 + 80)]

kg

S

 

NACE 10.32: Fabricarea sucurilor de fructe și legume

CPA 10.32.11: Suc de roșii

10.32.11.00

Suc de roșii, nefermentat, fără adaos de alcool

2009 [50 (10 + 90)]

l @

S

 

CPA 10.32.12: Suc de portocale

10.32.12.10

Suc de portocale, nefermentat, fără adaos de alcool, neconcentrat, congelat

2009 [11 (91 + 99)]

kg

S

 

10.32.12.20

Suc de portocale, nefermentat, fără adaos de alcool, neconcentrat, necongelat

2009 [12 00 + 19 (91 + 98)]

l @

S

 

10.32.12.30

Suc de portocale

2009 [11 (11 + 19) + 19 (11 + 19)]

l @

S

 

CPA 10.32.13: Suc de grepfrut

10.32.13.00

Suc de grepfrut

2009 [21 00 + 29 (11 + 19 + 91 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.14: Suc de ananas

10.32.14.00

Suc de ananas

2009 [41 (10 + 91 + 99) + 49 (11 + 19 + 30 + 91 + 93 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.15: Suc de struguri

10.32.15.00

Suc de struguri (inclusiv mustul de struguri)

2009 [61 (10 + 90) + 69 (11 + 19 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90)]

l @

S

 

CPA 10.32.16: Suc de mere

10.32.16.00

Suc de mere

2009 [71 (20 + 99) + 79 (11 + 19 + 30 + 91 + 93 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.17: Amestecuri de sucuri de fructe și legume

10.32.17.00

Amestecuri de sucuri de fructe și legume

2009 [90 (11 + 19 + 21 + 29 + 31 + 39 + 41 + 49 + 51 + 59 + 71 + 73 + 79 + 92 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98)]

l @

S

 

CPA 10.32.19: Alte sucuri de fructe sau de legume

10.32.19.10

Suc neconcentrat dintr-un singur fruct de citrice (excl. cel de portocale și grepfrut)

2009 [31 (11 + 19 + 51 + 59 + 91 + 99) + 39 (31 + 39 + 51 + 55 + 59 + 91 + 95 + 99)]

l @

S

 

10.32.19.20

Suc neconcentrat dintr-un singur fruct/o singură legumă, nefermentat și fără adaos de alcool (excl. sucul de portocale, grepfrut, ananas, tomate, struguri si mere)

2009 [80 (50 + 61 + 63 + 69 + 71 + 73 + 79 + 85 + 86 + 88 + 89 + 95 + 96 + 97 + 99)]

l @

S

 

10.32.19.30

Alte sucuri de fructe sau legume

2009 [39 (11 + 19) + 80 (11 + 19 + 34 + 35 + 36 + 38)]

l @

S

 

NACE 10.39: Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

CPA 10.39.11: Legume, congelate

10.39.11.00

Legume congelate și amestecuri de legume; nefierte sau fierte în apă sau în abur (excl. cartofii)

0710 [21 00 + 22 00 + 29 00 + 30 00 + 40 00 + 80 (10 + 51 + 59 + 61 + 69 + 70 + 80 + 85 + 95) + 00)]

kg

S

 

CPA 10.39.12: Legume conservate provizoriu

10.39.12.00

Legume conservate provizoriu; cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură conservarea lor; dar improprii consumului alimentar în această stare

0711 [20 (10 + 90) + 40 00 + 51 00 + 59 00 + 90 (10 + 30 + 50 + 70 + 80 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.13: Legume deshidratate

10.39.13.30

Ceapă uscată, întreagă, tăiată felii sau bucăți sau pudră, dar nepreparată altfel

0712 20 00

kg

S

 

10.39.13.50

Ciuperci uscate și trufe, întregi, tăiate felii sau bucăți sau pudră, dar nepreparate altfel

0712 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

kg

S

 

10.39.13.90

Legume uscate, cu excepția cartofilor; ceapă, ciuperci și trufe; și amestecuri de legume; întregi; tăiate felii sau bucăți sau pudră, dar nepreparate altfel

0712 [90 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.15: Fasole conservată, dar nu în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume

10.39.15.00 z

Fasole, conservată altfel decât în oțet sau acid acetic, cu excepția felurilor de mâncare vegetale preparate

2005 [51 00 + 59 00]

kg

S

 

CPA 10.39.16: Mazăre conservată, dar nu în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume

10.39.16.00 z

Mazăre, conservată altfel decât în oțet sau acid acetic, cu excepția felurilor de mâncare vegetale preparate

2005 40 00

kg

S

 

CPA 10.39.17:   Alte legume (cu excepția cartofilor) conservate, dar nu în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume

10.39.17.10 z

Roșii conservate, întregi sau bucăți (exclusiv felurile de mâncare preparate din legume și roșii conservate în oțet sau acid acetic)

2002 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.39.17.21

Piure și pastă de tomate neconcentrate

2002 [90 (11 + 19)]

kg

S

 

10.39.17.25

Piure și pastă de tomate concentrate

2002 [90 (31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.39.17.30 z

Ciuperci și trufe preparate sau conservate (exclusiv felurile de mâncare preparate din legume și ciuperci și trufe uscate, congelate sau conservate în oțet sau acid acetic)

2003 [10 (20 + 30) + 20 00 + 90 00]

kg

S

 

10.39.17.40 z

Legume și amestecuri de legume congelate (exclusiv felurile de mâncare preparate din legume, legume congelate și din amestecuri de legume nepreparate sau preparate în abur sau în apă fiartă sau conservate în oțet sau acid acetic)

2004 [90 (10 + 30 + 50 + 91 + 98)]

kg

S

 

10.39.17.50 z

Varză acră conservată (exclusiv feluri de mâncare preparate din legume și din varză acră uscată, congelată sau conservată în oțet sau acid acetic)

2005 99 60

kg

S

 

10.39.17.60 z

Sparanghel conservat (exclusiv felurile de mâncare preparate din legume și din sparanghel uscat, congelat sau conservat în oțet sau acid acetic)

2005 60 00

kg

S

 

10.39.17.70 z

Măsline preparate sau conservate (exclusiv felurile de mâncare preparate din legume și din măsline uscate, congelate sau conservate în oțet sau acid acetic)

2005 70 00

kg

S

 

10.39.17.80 z

Porumb dulce preparat sau conservat (exclusiv felurile de mâncare preparate din legume și porumb dulce uscat, congelat sau conservat în oțet sau acid acetic)

2005 80 00

kg

S

 

10.39.17.90 z

Legume și amestec de legume (exclusiv felurile de mâncare preparate din legume și din legume congelate și din amestecuri de legume)

2005 [91 00 + 99 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.18:   Legume (cu excepția cartofilor), fructe, fructe cu coajă lemnoasă și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

10.39.18.00

Legume (exclusiv cartofi), fructe, nuci și alte părți comestibile din plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

2001 [10 00 + 90 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 65 + 70 + 91 + 97)]

kg

S

 

CPA 10.39.21: Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, gătite sau negătite, congelate

10.39.21.00

Fructe și fructe cu coajă lemnoasă congelate, nepreparate sau preparate cu aburi sau fierte în apă

0811 [10 (11 + 19 + 90) + 20 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 90) + 90 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 70 + 75 + 80 + 85 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.39.22: Gemuri, jeleuri de fructe, piureuri și paste de fructe, inclusiv fructe cu coajă lemnoasă

10.39.22.30

Gemuri, marmelade, jeleuri, paste sau piureuri de citrice; obținute prin fierbere (excl. preparatele omogenizate)

2007 [91 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.39.22.90

Gemuri, marmelade, jeleuri, piureuri și paste de fructe sau fructe cu coajă lemnoasă; obținute prin fierbere (excl. citricele, preparatele omogenizate)

2007 [99 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 50 + 93 + 97)]

kg

S

 

CPA 10.39.23: Fructe cu coajă lemnoasă, arahide, prăjite, sărate sau altfel preparate

10.39.23.30

Arahide preparate sau conservate (inclusiv unt de arahide; excl. cele în oțet sau acid acetic, conservate, piureuri și paste)

2008 [11 (10 + 91 + 96 + 98)]

kg

S

 

10.39.23.90

Fructe cu coajă lemnoasă preparate sau conservate; altele decât arahide; și alte semințe și amestecuri (excl. cele în oțet sau acid acetic, congelate, piureuri și paste, conservate cu zahăr)

2008 [19 (11 + 13 + 19 + 91 + 93 + 95 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.39.24: Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, conservate provizoriu, dar nu pentru consum imediat

10.39.24.10

Coji de citrice sau de pepeni, proaspete, congelate, uscate, sau conservate provizoriu în saramură; în apă sulfurată sau alte substanțe care asigură conservarea lor

0814 00 00

kg

S

 

10.39.24.30

Alte fructe sau nuci conservate provizoriu în dioxid de sulf, în saramură, apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare, neadecvate însă consumului imediat

0812 [10 00 + 90 (10 + 20 + 30 + 40 + 70 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.39.25: Alte fructe preparate sau conservate

10.39.25.10

Struguri uscați

0806 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.39.25.20

Fructe uscate; excl. banane; curmale; smochine; ananas; avocado; guave; mango; mangosten; citrice și struguri; amestecuri de fructe cu coajă lemnoasă sau fructe uscate

0813 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 (10 + 30 + 50 + 65 + 95) + 50 (12 + 15 + 19 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.39.25.50

Fructe preparate sau conservate, n.c.a. (cu excepția Musli)

2008 [20 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90) + 30 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 55 + 59 + 71 + 75 + 79 + 90) + 40 (11 + 19 + 21 + 29 + 31 + 39 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90) + 50 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 94 + 99) + 60 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 60 + 70 + 90) + 70 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 98) + 80 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 70 + 90) + 91 00 + 92 (12 + 14 + 16 + 18 + 32 + 34 + 36 + 38 + 51 + 59 + 72 + 74 + 76 + 78 + 92 + 93 + 94 + 96 + 97 + 98) + 99 (11 + 19 + 21 + 23 + 24 + 28 + 31 + 34 + 36 + 37 + 38 + 40 + 41 + 43 + 45 + 48 + 49 + 51 + 63 + 67 + 72 + 78 + 85 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.39.30: Materii vegetale și deșeuri vegetale, reziduuri vegetale și produse secundare

10.39.30.00

Subproduse vegetale și deșeuri pentru consum animal, n.c.a.

2308 [00 (11 + 19 + 40 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.91: Gătitul și alte servicii de preparare pentru conservarea fructelor și legumelor

10.39.91.00

Pregătirea și alte servicii de preparare (concentrare, etc.) pentru conservarea fructelor și legumelor

I

 

NACE 10.41: Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

CPA 10.41.11: Stearină din untură, ulei de untură, oleostearină, oleomargarină și ulei de seu, neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate

10.41.11.00

Stearină din untură; ulei de untură; oleostearină, oleomargarină și ulei de seu (neemulsionate, neamestecate, și nici altfel preparate)

1503 [00 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.12: Grăsimi și uleiuri și fracțiunile lor, de pește sau de mamifere marine

10.41.12.00

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile lor, de pește sau de mamifere marine (nemodificate chimic)

1504 [10 (10 + 91 + 99) + 20 (10 + 90) + 30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.19: Alte grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile lor, rafinate sau nu, dar nemodificate chimic

10.41.19.00

Alte grăsimi și uleiuri animale și fracțiunile lor nemodificate chimic

1506 00 00

kg

S

 

CPA 10.41.21: Ulei de soia, nerafinat

10.41.21.00

Ulei de soia brut și fracțiunile sale (nemodificat chimic)

1507 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.22: Ulei de arahide, nerafinat

10.41.22.00

Ulei de arahide brut și fracțiunile sale (nemodificat chimic)

1508 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.23: Ulei de măsline, nerafinat

10.41.23.10

Ulei de măsline virgin și fracțiunile sale (nemodificat chimic)

1509 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.41.23.30

Uleiuri și fracțiunile lor obținute numai din măsline, brute (inclusiv cele în amestec cu ulei de măsline virgin, rafinat) (exclusiv uleiurile virgine de măsline și uleiurile modificate chimic)

1510 00 10

kg

S

 

CPA 10.41.24: Ulei de semințe de floarea-soarelui, nerafinat

10.41.24.00

Ulei brut de semințe de floarea-soarelui și ulei de șofrănaș și fracțiunile acestora (nemodificate chimic)

1512 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.25: Ulei de semințe de bumbac, nerafinat

10.41.25.00

Ulei de semințe de bumbac și fracțiunile lui (nemodificat chimic)

1512 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.26: Ulei de rapiță, colză și muștar, nerafinat

10.41.26.00

Uleiuri de rapiță, de rapiță sălbatică sau de muștar și fracțiunile lor (nemodificate chimic)

1514 [11 (10 + 90) + 91 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.27: Ulei de palmier, nerafinat

10.41.27.00

Ulei de palmier brut și fracțiunile sale (nemodificat chimic)

1511 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.28: Ulei de cocos, nerafinat

10.41.28.00

Ulei de nucă de cocos (copra) brut și fracțiunile sale (nemodificat chimic)

1513 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.29: Alte uleiuri vegetale, nerafinate

10.41.29.00

Alte uleiuri vegetale, brute (exclusiv uleiurile modificate chimic)

1513 [21 (10 + 30 + 90)] + 1515 [11 00 + 50 (11 + 19) + 90 (21 + 29 + 40 + 59)]

kg

S

 

CPA 10.41.30: Deșeuri de bumbac

10.41.30.00

Deșeu de bumbac

1404 20 00

kg

S

 

CPA 10.41.41: Șrot și alte reziduuri solide de grăsimi sau uleiuri vegetale

10.41.41.30

Turte și alte reziduuri solide, rezultate din extracția uleiului de soia

2304 00 00

kg

S

 

10.41.41.50

Turte și alte reziduuri solide, rezultate din extracția grăsimilor sau uleiului de floarea-soarelui

2306 30 00

kg

S

 

10.41.41.70

Turte și alte reziduuri solide, rezultate din extracția grăsimilor sau uleiului de rapiță sau de rapiță salbatică

2306 [41 00 + 49 00]

kg

S

 

10.41.41.90

Turte și alte reziduuri solide, rezultate din extracția grăsimilor/uleiurilor vegetale (inclusiv semințe de bumbac, de in, de nucă de cocos, copra, nuci sau miez de nuci de palmier; excl. boabele de soia, floarea-soarelui, rapiță sau de rapiță sălbatică)

2305 00 00 + 2306 [10 00 + 20 00 + 50 00 + 60 00 + 90 (05 + 11 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.42: Făină și pulbere de semințe oleaginoase sau de fructe oleaginoase, cu excepția celor de muștar

10.41.42.00

Făinuri și grișuri din fructe și semințe oleaginoase (excl. cele de muștar)

1208 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 10.41.51: Ulei de soia și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.51.00

Ulei de soia rafinat și fracțiunile sale (nemodificat chimic)

1507 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.52: Ulei de arahide și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.52.00

Ulei de arahide rafinat și fracțiunile sale (nemodificat chimic)

1508 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.53: Ulei de măsline și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.53.10

Ulei de masline rafinat și fracțiunile sale (nemodificat chimic)

1509 90 00

kg

S

 

10.41.53.30

Uleiuri și fracțiunile lor obținute numai din măsline, (inclusiv cele în amestec cu ulei de măsline virgin, rafinat) (exclusiv uleiurile brute, uleiurile virgine de măsline și uleiurile modificate chimic)

1510 00 90

kg

S

 

CPA 10.41.54: Ulei de semințe de floarea-soarelui și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.54.00

Ulei rafinat de semințe de floarea-soarelui și șofrănel și fracțiunile sale (nemodificat chimic)

1512 [19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.55: Ulei de semințe de bumbac și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.55.00

Ulei rafinat de semințe de bumbac și fracțiunile sale (nemodificat chimic)

1512 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.56: Uleiuri de rapiță, colzăși muștar și fracțiunile lor, rafinate, dar nemodificate chimic

10.41.56.00

Uleiuri rafinate de rapiță, de rapiță sălbatică sau de muștar și fracțiunile acestora (nemodificate chimic)

1514 [19 (10 + 90) + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.57: Ulei de palmier și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.57.00

Ulei rafinat de palmier și fracțiunile sale (nemodificat chimic)

1511 [90 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.58: Ulei de cocos și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

10.41.58.00

Ulei rafinat de nucă de cocos (copra) și fracțiunile sale (nemodificat chimic)

1513 [19 (11 + 19 + 30 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.59:   Alte uleiuri și fracțiunile lor, rafinate, dar nemodificate chimic; grăsimi și uleiuri vegetale stabilizate (cu excepția uleiului de porumb) și fracțiunile lor n.c.a., rafinate, dar nemodificate chimic

10.41.59.00

Alte uleiuri și fracțiunile lor, rafinate dar nu modificate chimic; grăsimi vegetale și alte uleiuri vegetale fixe (cu excepția uleiului de porumb) și fracțiunile sale, rafinat dar nemodificat chimic

1513 [29 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)] + 1515 [19 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 50 (91 + 99) + 90 (11 + 31 + 39 + 51 + 60 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.60: Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora, hidrogenate, esterificate, dar nepreparate altfel

10.41.60.30

Grăsimi și uleiuri animale și fracțiunile acestora, parțial sau în întregime hidrogenate; inter-esterificate; re-esterificate sau elaidinizate; dar nepreparate altfel (inclusiv rafinate)

1516 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.41.60.50

Grăsimi și uleiuri vegetale și fracțiunile acestora, parțial sau în întregime hidrogenate; inter-esterificate; re-esterificate sau elaidinizate; dar nepreparate altfel (inclusiv rafinate)

1516 [20 (10 + 91 + 95 + 96 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.41.71: Ceruri vegetale (cu excepția trigliceridelor)

10.41.71.00

Ceară vegetală (inclusiv rafinată) (cu excepția trigliceridelor)

1521 10 00

kg

S

 

CPA 10.41.72: Degras; reziduuri rezultate din tratarea grăsimilor sau a cerurilor animale sau vegetale

10.41.72.00

Degras: reziduuri provenite de la tratarea grăsimilor sau a cerii animale sau vegetale

1522 [00 (10 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.42: Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare

CPA 10.42.10: Margarină și alte grăsimi alimentare similare

10.42.10.30

Margarină și preparate cu conținut de grăsimi reduse (excl. margarina lichidă)

1517 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.42.10.50

Alte preparate comestibile din grăsimi sau uleiuri, inclusiv margarină lichidă

1517 [90 (10 + 91 + 93 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.51: Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

CPA 10.51.11: Lapte lichid procesat

10.51.11.33

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi ≤ 1 % din greutate, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe cu un conținut net de ≤ 2 l

0401 10 10

kg

S

 

10.51.11.37

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi ≤ 1 % din greutate, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe cu un conținut net > 2 l

0401 10 90

kg

S

 

10.51.11.42

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi > 1 % din greutate dar ≤ 6 %, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe cu un conținut net ≤ 2 l

0401 [20 (11 + 91)]

kg

S

 

10.51.11.48

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi > 1 % din greutate dar ≤ 6 %, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe cu un conținut net > 2 l

0401 [20 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.12: Lapte și smântână cu > 6 % grăsimi, neconcentrat și neîndulcit

10.51.12.10

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi > 6 % din greutate dar ≤ 21 %, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe cu un conținut net ≤ 2 l

0401 30 11

kg

S

 

10.51.12.20

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi > 6 % din greutate dar ≤ 21 %, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe cu un conținut net > 2 l

0401 30 19

kg

S

 

10.51.12.30

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi > 21 % din greutate, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe cu un conținut net ≤ 2 l

0401 [30 (31 + 91)]

kg

S

 

10.51.12.40

Lapte și smântână cu un conținut de grăsimi > 21 % din greutate, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, în ambalaje directe cu un conținut net > 2 l

0401 [30 (39 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.21: Lapte praf degresat

10.51.21.30

Lapte praf degresat (lapte și smântână în formă solidă, cu un conținut de grăsimi ≤ 1,5 % din greutate), în ambalaje directe ≤ 2,5 kg

0402 [10 (11 + 91)]

kg

S

 

10.51.21.60

Lapte praf degresat (lapte și smântână în formă solidă, cu un conținut de grăsimi de ≤ 1,5 % din greutate), în ambalaje directe > 2,5 kg

0402 [10 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.22: Lapte praf nedegresat

10.51.22.30

Lapte integral praf sau smântână integrală praf (lapte și smântână în formă solidă, cu un conținut de grăsimi > 1,5 % din greutate), în ambalaje directe ≤ 2,5 kg

0402 [21 (11 + 91) + 29 (11 + 15 + 91)]

kg

S

 

10.51.22.60

Lapte integral praf sau smântână integrală praf (lapte și smântână în formă solidă, cu un conținut de grăsimi > 1,5 % din greutate), în ambalaje directe > 2,5 kg

0402 [21 (17 + 19 + 99) + 29 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.30: Unt și paste lactate pentru tartine

10.51.30.30

Unt cu un conținut de grăsimi ≤ 85 % din greutate

0405 [10 (11 + 19 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.51.30.50

Unt cu un conținut de grăsimi > 85 % din greutate și alte grăsimi și uleiuri derivate dn lapte (excl. produsele lactate tartinabile cu conținut de grăsimi < 80 % din greutate)

0405 [10 90 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

10.51.30.70

Produse lactate tartinabile cu un conținut de grăsimi < 80 % din greutate

0405 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.40: Brânză și cheag

10.51.40.30

Brânzeturi nematurate sau nefermentate (brânzeturi proaspete) (inclusiv din zer și caș)

0406 [10 (20 + 80)]

kg

S

 

10.51.40.50

Brânzeturi rase; praf; cu mucegai și alte tipuri de brânză netopită (excl. brânza proaspătă; brânza din zer și caș)

0406 [20 (10 + 90) + 40 (10 + 50 + 90) + 90 (01 + 13 + 15 + 17 + 18 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 32 + 35 + 37 + 39 + 50 + 61 + 63 + 69 + 73 + 75 + 76 + 78 + 79 + 81 + 82 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 93 + 99)]

kg

S

 

10.51.40.70

Brînză topită (excl. cea rasă sau praf)

0406 [30 (10 + 31 + 39 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.51: Lapte și smântână, concentrate sau aditivate cu zahăr sau alți îndulcitori, în alte forme decât cea solidă

10.51.51.04

Lapte condensat; neîndulcit

0402 [91 (10 + 30 + 51 + 59 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.51.51.08

Lapte condensat; îndulcit

0402 [99 (10 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.52: Iaurt și alte sortimente de lapte sau smântână fermentate sau acrite

10.51.52.41

Lapte covăsit, smântână, iaurt și alte produse fermentate

0403 [10 (11 + 13 + 19 + 31 + 33 + 39 + 51 + 53 + 59) + 90 (13 + 19 + 31 + 33 + 39 + 53 + 59 + 61 + 63 + 69 + 71 + 73 + 79)]

kg

S

 

10.51.52.45

Iaurt lichid aromatizat sau lapte acidulat (lapte covăsit, smântână, iaurt și alte sortimente de lapte fermentate aromatizate, sau cu adaos de fructe; fructe cu coajă lemnoasă sau cacao)

0403 [10 (91 + 93 + 99) + 90 (91 + 93 + 99)]

kg

S

 

10.51.52.63

Zară praf

0403 90 11

kg

S

 

10.51.52.65

Zară

0403 90 51

kg

S

 

CPA 10.51.53: Cazeină

10.51.53.00

Cazeină și cazeinați

3501 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.54: Lactoză și sirop de lactoză

10.51.54.00

Lactoză și sirop de lactoză (inclusiv lactoză pură din punct de vedere chimic)

1702 [11 00 + 19 00]

kg

S

 

CPA 10.51.55: Zer

10.51.55.30

Zer și zer praf modificat; granule sau alte forme solide; concentrat sau nu sau cu adaos de zahăr sau îndulcitori

0404 [10 (02 + 04 + 06 + 12 + 14 + 16 + 26 + 28 + 32 + 34 + 36 + 38)]

kg

S

 

10.51.55.60

Zer și zer modificat lichid sau sub formă de pastă; concentrat sau nu sau cu adaos de zahăr sau îndulcitori

0404 [10 (48 + 52 + 54 + 56 + 58 + 62 + 72 + 74 + 76 + 78 + 82 + 84)]

kg

S

 

CPA 10.51.56: Produse lactate n.c.a.

10.51.56.00

Produse din componente de lapte natural, n.c.a.

0404 [90 (21 + 23 + 29 + 81 + 83 + 89)]

kg

S

 

NACE 10.52: Fabricarea înghețatei

CPA 10.52.10: Înghețată și alte produse similare comestibile sub formă înghețată

10.52.10.00

Înghețată și altă gheață comestibilă (inclusiv șerbet, dulciuri) excl. amestecurile și bazele pentru înghețată

2105 [00 (10 + 91 + 99)]

l @

S

 

NACE 10.61: Fabricarea produselor de morărit

CPA 10.61.11: Orez decorticat

10.61.11.00

Orez decorticat (brun)

1006 [20 (11 + 13 + 15 + 17 + 92 + 94 + 96 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.61.12: Orez, măcinat complet sau parțial sau zdrobit

10.61.12.30

Orez semialbit sau albit, chiar sticlos sau glasat (inclusiv orez camolino)

1006 [30 (21 + 23 + 25 + 27 + 42 + 44 + 46 + 48 + 61 + 63 + 65 + 67 + 92 + 94 + 96 + 98)]

kg

S

 

10.61.12.50

Orez sub formă de spărturi (inclusiv orez îmbogățit, orez fiert parțial)

1006 40 00

kg

S

 

CPA 10.61.21: Făină de grâu sau borceag

10.61.21.00

Făină de grâu sau de meslin

1101 [00 (11 + 15 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.22: Alte făini de cereale

10.61.22.00

Făină de cereale (cu excepția grâului sau meslinului)

1102 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.23: Făină de legume

10.61.23.00

Făină și griș din mazăre uscată, fasole, linte, sago, manioc, arorut, salep, topinambur, cartofi dulci, uscate sau din rădăcini/tuberculi similari; făină, griș, praf din fructe comestibile, fructe cu coajă lemnoasă

1106 [10 00 + 20 (10 + 90) + 30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.24: Amestecuri pentru produse de panificație

10.61.24.00

Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie, a prăjiturilor, a produselor de patiserie sau a biscuiților; vafe, alveole, pesmeți, pâine prăjită și produse prăjite similare și alte produse de brutărie

1901 20 00

kg

S

 

CPA 10.61.31: Crupe și făină de grâu

10.61.31.33

Crupe și griș din grâu dur

1103 11 10

kg

S

 

10.61.31.35

Crupe și griș din grâu comun și din alac

1103 11 90

kg

S

 

CPA 10.61.32: Crupe, făini și pelete de cereale n.c.a.

10.61.32.30

Crupe și griș din ovăz; porumb, orez, secară, orz și alte cereale (excl. grâul)

1103 [13 (10 + 90) + 19 (10 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

10.61.32.40

Aglomerate sub formă de pelete de grâu

1103 20 60

kg

S

 

10.61.32.50

Pelete din ovăz; porumb, orez, secară, orz și alte cereale (excl. grâul)

1103 [20 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.33: Cereale pentru micul dejun și alte produse pe bază de cereale

10.61.33.33

Boabe de cereale prelucrate decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite (excl. orezul)

1104 [12 (10 + 90) + 19 (10 + 30 + 50 + 61 + 69 + 91 + 99) + 22 (20 + 30 + 50 + 90 + 98) + 23 (10 + 30 + 90 + 99) + 29 (01 + 03 + 05 + 07 + 09 + 11 + 18 + 30 + 51 + 55 + 59 + 81 + 85 + 89)]

kg

S

 

10.61.33.35

Germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau zdrobiți (excl. orezul)

1104 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.33.51

Preparate de tip Musli pe bază de fulgi de cereale neprăjiți

1904 20 10

kg

S

 

10.61.33.53

Alte preparate alimentare obținute prin expandarea sau prăjirea cerealelor

1904 [10 (10 + 30 + 90) + 20 (91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.61.33.55

Cereale sub formă de boabe: prefierte sau preparate în alt mod (excl. porumbul)

1904 [30 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.61.40: Tărâțe, gozuri și alte reziduuri de la prelucrarea cerealelor

10.61.40.10

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, aglomerate sub formă de pelete, provenite din cernere, măcinare sau din alte procedee de prelucrare a porumbului

2302 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.40.30

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, aglomerate sub formă de pelete, provenite din cernere, măcinare sau din alte procedee de prelucrare a orezului

2302 [40 (02 + 08)]

kg

S

 

10.61.40.50

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, aglomerate sub formă de pelete, provenite din cernere, măcinare sau din alte procedee de prelucrare a grâului

2302 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.40.90

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, aglomerate sub formă de pelete, provenite din cerenere, măcinare sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor (excl. porumbul, orezul, grâul)

2302 [40 (10 + 90) + 00)]

kg

S

 

NACE 10.62: Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

CPA 10.62.11: Amidon; inulină; gluten de grâu; dextrină și alte tipuri de amidon modificat

10.62.11.11

Amidon de grâu

1108 11 00

kg

S

 

10.62.11.13

Amidon de porumb

1108 12 00

kg

S

 

10.62.11.15

Amidon de cartofi

1108 13 00

kg

S

 

10.62.11.19

Amidonuri (inclusiv de orez; manioc; arorut și măduvă de palmier de sago) (excl. cele de grâu, porumb și cartofi)

1108 [14 00 + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.11.30

Inulină

1108 20 00

kg

S

 

10.62.11.50

Gluten de grâu (excl. glutenul de grâu preparat pentru a fi utilizat ca liant sau glazură sau decorație pentru industria textilă)

1109 00 00

kg

S

 

10.62.11.70

Dextrine și alte amidonuri modificate (inclusiv esterificate/eterificate, amidonuri solubile, amidonuri pregelatinizate/amidon de îngroșare, amidon dialdehidă, amidon tratat cu formaldehidă/epiclorohidrin)

3505 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.62.12: Tapioca și înlocuitorii săi preparați din amidon sub formă de fulgi, granule sau alte forme similare

10.62.12.00

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din amidon, sub formă de fulgi, granule, bobițe, criblură sau alte forme similare

1903 00 00

kg

S

 

CPA 10.62.13: Glucoză și sirop de glucoză; fructoză și sirop din fructoză; zahăr invertit; zaharuri și siropuri de zahăr n.c.a.

10.62.13.10

Glucoză și sirop de glucoză (la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți)

1702 [30 (10 + 50 + 90) + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.13.20

Fructoză chimic pură în formă solidă; fructoză și sirop de fructoză, conținând în stare uscată > 50 % fructoză; izoglucoză la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți

1702 [50 00 + 60 (10 + 80 + 95) + 30)]

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodextrine și sirop de maltodextrine (la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți)

1702 90 50

kg

S

 

10.62.13.90

Alte zaharuri, inclusiv zahăr invertit

1702 [90 (10 + 80 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.62.14: Ulei de porumb

10.62.14.30

Ulei de porumb brut și fracțiunile lui (nemodificat chimic)

1515 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.14.60

Ulei rafinat de porumb și fracțiunile lui (nemodificat chimic)

1515 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.62.20: Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare

10.62.20.00

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare

2303 [10 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.71: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

CPA 10.71.11: Pâine proaspătă

10.71.11.00

Pâine proaspătă, care are un conținut de zahăr în materia uscată ≤ 5 % din greutate și ≤ 5 % grăsimi (la care nu s-a adăugat miere, ouă, brânză sau fructe)

1905 90 30

kg

S

 

CPA 10.71.12: Produse de patiserie și prăjituri proaspete

10.71.12.00

Prăjituri și produse de patiserie; alte produse de brutărie la care s-au adăugat îndulcitori

1905 90 60

kg

S

 

NACE 10.72: Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

CPA 10.72.11: Pâine crocantă, pesmeți, pâine prăjită și alte produse prăjite similare

10.72.11.30

Pesmeți crocanți și biscuiți subțiri din cereale

1905 10 00

kg

S

 

10.72.11.50

Pesmet; pâine prăjită și produse similare prăjite

1905 [40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.72.12: Turtă dulce și alte produse asemănătoare; biscuiți dulci; vafe și alveole

10.72.12.30

Turtă dulce și produse similare

1905 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.72.12.53

Biscuți dulci, vafe și alveole acoperite complet sau parțial cu ciocolată sau cu alte preparate conținând cacao

1905 [31 (11 + 19) + 32 (11 + 19)]

kg

S

 

10.72.12.55

Biscuți dulci (inclusiv sandvici/sendviș de biscuiți; excl. cei acoperiți complet sau parțial cu ciocolată sau cu alte preparate conținând ciocolată)

1905 [31 (30 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.72.12.57

Vafe si alvelole cu conținut de apă > 10 % din greutatea produsului finit (excl. cornetele pentru înghețată, vafele sandvici/sendviș sau alte produse similare)

1905 32 05

kg

S

 

10.72.12.59

Vafe și alveole (inclusiv sărate) (excl. cele acoperite complet sau parțial cu ciocolată sau cu alte preparate conținând ciocolată)

1905 [32 (91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.72.19: Alte produse de brutărie uscate sau conservate

10.72.19.10

Azimă (mazoth)

1905 90 10

kg

S

 

10.72.19.20

Hostii, cașete goale pentru uz farmaceutic; vafe cu capac, pastă uscată de orez, în foi și produse similare

1905 90 20

kg

S

 

10.72.19.40

Biscuiți (excl. cei acoperiți complet sau parțial cu ciocolată sau alte preparate conținând cacao, biscuiți dulci, vafe și alveole)

1905 90 45

kg

S

 

10.72.19.50

Produse extrudate sau expandate, sărate sau aromatizate

1905 90 55

kg

S

 

10.72.19.90

Alte produse de brutărie, fără adaos de îndulcitori (inclusiv crepes, clătite, pizza; excl. cele sub formă de sandvici/sendviș, pesmeți crocanți și biscuiți subțiri din cereale, vafe, alveole, pesmet, pâine prăjită, produse extrudate sau expandate, sărate sau aromatizate)

1905 90 90

kg

S

 

NACE 10.73: Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare

CPA 10.73.11: Macaroane, tăieței și alte produse făinoase similare

10.73.11.30

Paste alimentare nefierte; conținând ouă (neumplute și nici altfel preparate)

1902 11 00

kg

S

 

10.73.11.50

Paste alimentare nefierte (fără ouă, neumplute și nici altfel preparate)

1902 [19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.73.12: Cușcuș

10.73.12.00

Cuș cuș fiert sau preparat în alt mod (inclusiv cu carne; legume și alte ingrediente ca hrană completă din cușcuș)

1902 [40 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.81: Fabricarea zahărului

CPA 10.81.11: Zahăr nerafinat din trestie sau sfeclă, în formă solidă

10.81.11.00

Zahăr brut din trestie de zahăr și sfeclă de zahăr sub formă solidă; la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți

1701 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.81.12:   Zahăr rafinat din trestie sau sfeclă și sucroză pură din punct de vedere chimic, în formă solidă, neconținând adaosuri de aromatizanți sau coloranți

10.81.12.30

Zahăr alb rafinat din trestie de zahăr sau sfeclă de zahăr sub formă solidă

1701 99 10

kg

S

 

10.81.12.90

Zahăr rafinat din trestie de zahăr sau sfeclă de zahăr sub formă solidă (excl. zahărul alb)

1701 99 90

kg

S

 

CPA 10.81.13: Zahăr rafinat din trestie sau sfeclă conținând adaosuri de aromatizanți sau coloranți; zahăr de arțar și sirop de arțar

10.81.13.00

Zahăr rafinat din trestie de zahăr sau sfeclă de zahăr la care s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; zahăr și sirop de arțar; la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți

17019100 + 1702 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.81.14: Melasă

10.81.14.30

Melase din trestie de zahăr

1703 10 00

kg

S

 

10.81.14.50

Melase rezultate din extracția sau rafinarea zahărului (excl. melasele din trestie de zahăr)

1703 90 00

kg

S

 

CPA 10.81.20:   Pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate în urma fabricării zahărului

10.81.20.00

Pulpă de sfeclă de zahăr; resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate de la fabricarea zahărului (inclusiv depuneri de defecare și reziduuri de la filtrele de prese)

2303 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.82: Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

CPA 10.82.11: Pastă de cacao, degresată sau nu

10.82.11.00

Pastă de cacao (fără adaos de zahăr sau îndulcitori)

1803 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.82.12: Unt, grăsime și ulei de cacao

10.82.12.00

Unt de cacao; grăsime și ulei

1804 00 00

kg

S

 

CPA 10.82.13: Cacao pudră, fără adaosuri de zahăr sau alți îndulcitori

10.82.13.00

Pudră de cacao (fără adaos de zahăr sau îndulcitori)

1805 00 00

kg

S

 

CPA 10.82.14: Cacao pudră, cu adaosuri de zahăr sau alți îndulcitori

10.82.14.00

Pudră de cacao cu adaos de zahăr sau îndulcitori

1806 [10 (15 + 20 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.82.21: Ciocolată și produse alimentare cu conținut de cacao (cu excepția pudrei de cacao îndulcite), în vrac

10.82.21.30

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao, în calupuri, tablete sau bare de peste 2 kg sau sub formă de lichid, pastă, pudră, granule sau alte forme de vrac, ambalate în recipiente sau ambalaje directe, cu un conținut peste 2 kg

1806 [20 (10 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.82.21.50

Preparate numite „ciocolată cu lapte sfărâmată” conținând 18 % sau mai mult din greutate unt de cacao în ambalaje cântărind > 2 kg

1806 20 70

kg

S

 

10.82.21.70

Glazură de cacao conținând minimum 18 % din greutate unt de cacao în ambalaje cântărind > 2 kg

1806 20 80

kg

S

 

10.82.21.90

Preparate alimentare cu un conținut de unt de cacao mai mic de 18 %, în ambalaje cu greutate mai mare de 2 kg, altele decât glazura de cacao și preparatele numite „chocolate milk crumb”

1806 20 95

kg

S

 

CPA 10.82.22: Ciocolată și produse alimentare cu conținut de cacao (cu excepția pudrei de cacao îndulcite), altfel decât în vrac

10.82.22.33

Tablete, bare, batoane de ciocolată umplută (inclusiv cremă, lichior sau pastă de fructe; cu excepția biscuiților de ciocolată)

1806 31 00

kg

S

 

10.82.22.35

Tablete, bare, batoane de ciocolată cu cereale; fructe sau fructe cu coajă lemnoasă (excl. cele umplute, biscuiți de ciocolată)

1806 32 10

kg

S

 

10.82.22.39

Tablete, bare, batoane de ciocolată (excl. cele umplute, cu adaos de cereale; fructe sau fructe cu coajă lemnoasă, biscuiți de ciocolată)

1806 32 90

kg

S

 

10.82.22.43

Bomboane de ciocolată care conțin alcool (excl. cele în tablete, bare sau batoane)

1806 90 11

kg

S

 

10.82.22.45

Bomboane de ciocolată (cu excepția celor care conțin alcool în tablete, bare sau batoane)

1806 90 19

kg

S

 

10.82.22.53

Bomboane de ciocolată umplute (excl. cele în tablete, bare sau batoane, biscuiți de ciocolată, bomboane de ciocolată)

1806 90 31

kg

S

 

10.82.22.55

Alte articole de ciocolată (neumplute, în tablete, bare sau batoane, biscuiți de ciocolată, bomboane de ciocolată)

1806 90 39

kg

S

 

10.82.22.60

Dulciuri și înlocuitori ale acestora, fabricate din înlocuitori ai zahărului și care conțin cacao (inclusiv nuga cu ciocolată) (excl. ciocolata albă)

1806 90 50

kg

S

 

10.82.22.70

Pastă de ciocolată tartinabilă

1806 90 60

kg

S

 

10.82.22.80

Preparate conținând cacao pentru băuturi

1806 90 70

kg

S

 

10.82.22.90

Preparate alimentare conținând cacao (excl. pastă de cacao, unt, pudră, tablete, bare, batoane, lichid, pastă, pudră, granule, alte forme în vrac în ambalaje > 2 kg pentru băuturi, pastă de ciocolată tartinabilă)

1806 90 90

kg

S

 

CPA 10.82.23: Produse de cofetărie zaharoase (inclusiv ciocolata albă), fără conținut de cacao

10.82.23.10

Gumă de mestecat

1704 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.82.23.20

Extracte de lemn dulce (prăjituri, pastile) care conțin zaharoză > 10 % din greutate, dar care nu conțin alte substanțe adăugate

1704 90 10

kg

S

 

10.82.23.30

Ciocolată albă

1704 90 30

kg

S

 

10.82.23.53

Paste din zahăr, în ambalaje directe cu un conținut net ≥ 1 kg (inclusiv marțipan, fondante; nuga și paste de migdale)

1704 90 51

kg

S

 

10.82.23.55

Pastile pentru gât și dropsuri pentru tuse conținând zaharuri și substanțe aromatizante (excl. pastilele sau dropsurile cu substanțe aromatizante care conțin proprietăți medicinale)

1704 90 55

kg

S

 

10.82.23.63

Drajeuri și produse zaharoase similare drajeificate (inclusiv migdale drajeificate)

1704 90 61

kg

S

 

10.82.23.65

Gume și jeleuri, inclusiv paste de fructe, sub formă de dulciuri (excl. guma de mestecat)

1704 90 65

kg

S

 

10.82.23.73

Bomboane de zahăr ars

1704 90 71

kg

S

 

10.82.23.75

Toffee; caramele și dulciuri similare

1704 90 75

kg

S

 

10.82.23.83

Produse zaharoase obținute prin compresie (inclusiv catechuri)

1704 90 81

kg

S

 

10.82.23.90

Alte produse zaharoase, n.c.a.

1704 90 99

kg

S

 

CPA 10.82.24: Fructe, fructe cu coajă lemnoasă, coji de fructe și alte părți ale plantelor, conservate în zahăr

10.82.24.00

Fructe, fructe cu coajă lemnoasă, coji de fructe și alte părți ale plantelor, conservate în zahăr

2006 [00 (10 + 31 + 35 + 38 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.83: Prelucrarea ceaiului și cafelei

CPA 10.83.11: Cafea, decafeinizată sau prăjită

10.83.11.30

Cafea decafeinizată, neprăjită

0901 12 00

kg

S

 

10.83.11.50

Cafea prăjită, nedecafeinizată

0901 21 00

kg

S

 

10.83.11.70

Cafea decafeinizată prăjită

0901 22 00

kg

S

 

CPA 10.83.12: Înlocuitori de cafea; extracte, esențe și concentrate de cafea sau înlocuitori de cafea; pielițe și pleavă de cafea

10.83.12.10

Înlocuitori de cafea conținând cafea

0901 90 90

kg

S

 

10.83.12.40

Extracte, esențe și concentrate de cafea și preparate pe bază de aceste extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de cafea

2101 [11 00 + 12 (92 + 98)]

kg

S

 

10.83.12.70

Cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea; și extracte; esențe și concentrate ale acestora

2101 [30 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.83.13: Ceai verde (nefermentat), ceai negru (fermentat) și ceai parțial fermentat, în ambalaje directe cu un conținut ≤ 3 kg

10.83.13.00

Ceai în ambalaje directe cu un conținut ≤ 3 kg

0902 [10 00 + 30 00]

kg

S

 

CPA 10.83.14: Extracte, esențe, concentrate și preparate din ceai sau maté

10.83.14.00

Extracte; esențe și concentrate de ceai sau mate; și preparate pe bază de aceste extracte; esențe sau concentrate; sau pe bază de ceai sau mate

2101 [20 (20 + 92 + 98)]

kg

S

 

NACE 10.84: Fabricarea condimentelor și ingredientelor

CPA 10.84.11: Oțet și înlocuitori de oțet, obținuți din acid acetic

10.84.11.30

Oțet și înlocuitori de oțet obținuți din vin

2209 [00 (11 + 19)]

l

S

 

10.84.11.90

Oțet și înlocuitori de oțet (excl. cei obținuți din vin)

2209 [00 (91 + 99)]

l

S

 

CPA 10.84.12: Sosuri; amestecuri de condimente și amestecuri de produse de asezonare; făină și pudră de muștar și muștar preparat

10.84.12.10

Sos de soia

2103 10 00

kg

S

 

10.84.12.30

Ketchup și alte sosuri de tomate

2103 20 00

kg

S

 

10.84.12.53

Făină și pudră de muștar

2103 30 10

kg

S

 

10.84.12.55

Muștar preparat

2103 30 90

kg

S

 

10.84.12.70

Sosuri și preparate din acestea, condimente și produse de asezonare, amestecate (excl. sosul de soia, ketchup-ul și alte sosuri de tomate, făina de muștar și muștarul preparat)

2103 [90 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.84.30: Sare alimentară

10.84.30.00

Sare adecvată consumului uman

2501 00 91

kg

T

 

NACE 10.85: Fabricarea de mâncărururi preparate

CPA 10.85.11: Alimente și preparate alimentare pe bază de carne, organe comestibile sau sânge

10.85.11.00 z

Alimente și preparate alimentare pe bază de carne, organe sau sânge

 

kg

S

 

CPA 10.85.12: Alimente și preparate alimentare pe bază de pești, crustacee și moluște

10.85.12.00 z

Alimente și preparate alimentare pe bază de pești, crustacee și moluște

 

kg

S

 

CPA 10.85.13: Alimente și preparate alimentare pe bază de legume

10.85.13.00 z

Alimente și preparate alimentare pe bază de legume

 

kg

S

 

CPA 10.85.14: Alimente și preparate alimentare pe bază de paste

10.85.14.10

Paste alimentare umplute care conțin carne, pește, brânză sau alte substanțe, în orice proporție

1902 [20 (10 + 30 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.85.14.30

Paste alimentare și produse din paste uscate; neuscate și congelate (inclusiv mâncare preparată) (excl. pastele nefierte, pastele umplute)

1902 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.85.19: Alte alimente și preparate alimentare (inclusiv pizza congelată)

10.85.19.00

Alte alimente și preparate alimentare (inclusiv pizza congelată)

2106 90 98

kg

S

 

NACE 10.86: Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

CPA 10.86.10: Preparate alimentare omogenizate și alimente dietetice

10.86.10.10

Preparate omogenizate din carne; organe din carne sau sânge (excl. cârnații și produsele similare din carne; preparatele alimentare pe baza acestor produse)

1602 10 00

kg

S

 

10.86.10.30

Legume omogenizate (excl. cele congelate, conservate în oțet sau acid acetic)

2005 10 00

kg

S

 

10.86.10.50

Preparate omogenizate din fructe; jeleuri de fructe; marmelade; piure de fructe sau de fructe cu coajă lemnoasă și paste de fructe sau de fructe cu coajă lemnoasă

2007 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.86.10.60

Preparate alimentare compuse omogenizate pentru hrana copiilor mici sau dietetice, d.p.v. în containere ≤ 250 g

2104 20 00

kg

S

 

10.86.10.70

Preparate alimentare pentru sugari; d.p.v. (cu excepția preparatelor alimentare compuse omogenizate)

1901 10 00

kg

S

 

NACE 10.89: Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

CPA 10.89.11: Preparate pentru supe, ciorbe sau supe-cremă; supe, ciorbe sau supe-cremă preparate

10.89.11.00

Supe și ciorbe și preparate pentru acestea

2104 10 00

kg

S

 

CPA 10.89.12: Ouă, fără coajă, și gălbenușuri de ou, proaspete sau conservate; ouă în coajă, conservate sau gătite; albumină din ou

10.89.12.30

Produse din ouă; proaspete, uscate; fierte în apă sau în abur, turnate în formă, congelate sau altfel conservate (excl. albumina, în coajă)

0408 [11 (20 + 80) + 19 (20 + 81 + 89) + 91 (20 + 80) + 99 (20 + 80)]

kg

S

 

10.89.12.50

Albumină din ou

3502 [11 (10 + 90) + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.89.13: Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte; praf de copt preparat

10.89.13.34

Drojdie de panificație

2102 [10 (31 + 39)]

kg

S

 

10.89.13.39

Drojdii active (excl. drojdiile active)

2102 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.89.13.50

Drojdii inactive și alte microorganisme monocelulare moarte

2102 [20 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.89.13.70

Praf de copt preparat

2102 30 00

kg

S

 

CPA 10.89.14: Extracte și sucuri de carne, pește și nevertebrate acvatice

10.89.14.00

Extracte și sucuri de carne; pește; crustacee; moluște sau alte nevertebrate acvatice

1603 [00 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.89.19: Diverse produse alimentare n.c.a.

10.89.19.10

Caramel

1702 [90 (71 + 75 + 79)]

kg

S

 

10.89.19.25

Extracte de malț

1901 [90 (11 + 19)]

kg

S

 

10.89.19.30

Preparate alimentare din făină, griș, amidon etc.

1901 [90 (91 + 99)]

kg

S

 

10.89.19.35

Concentrate de proteine și siropuri din zahăr, colorate și aromatizate

2106 [10 (20 + 80) + 90 (30 + 51 + 55 + 59)]

kg

S

 

10.89.19.40

Brânzeturi topite și alte preparate alimentare n.c.a.

2106 [90 (20 + 92)]

kg

S

 

CPA 10.91.10: Nutrețuri preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă

NACE 10.91: Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

10.91.10.10 z

Nutrețuri combinate pentru hrana animalelor de fermă

2309 [90 (31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.33 z

Preparate utilizate la hrana animalelor de fermă (excl. nutrețurile combinate): pentru porcine

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.35 z

Preparate utilizate la hrana animalelor de fermă (excl. nutrețurile combinate): pentru bovine

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.37 z

Preparate utilizate la hrana animalelor de fermă (cu excepția nutrețurilor combinate): pentru păsări

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.39 z

Preparate utilizate la hrana animalelor de fermă (excl. nutrețurile combinate): n.c.a.

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.92: Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

CPA 10.92.10: Alimente preparate pentru animalele de companie

10.92.10.30

Hrană pentru câini sau pisici, d.p.v.

2309 [10 (11 + 13 + 15 + 19 + 31 + 33 + 39 + 51 + 53 + 59 + 70 + 90)]

kg

S

 

10.92.10.60 z

Preparate utilizate la hrana animalelor de companie (cu excepția preparatelor pentru pisici sau câini, d.p.v.)

2309 [90 (31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S

 

NACE 11.01: Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

CPA 11.01.10: Băuturi alcoolice distilate

11.01.10.20

Distilat de vin sau de tescovină de struguri (important: excl. taxa vamală pe alcool)

2208 [20 (12 + 14 + 26 + 27 + 29 + 40 + 62 + 64 + 86 + 87 + 89)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.30

Whisky (important: excl. taxa vamală pe alcool)

2208 [30 (11 + 19 + 30 + 41 + 49 + 61 + 69 + 71 + 79 + 82 + 88)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.40

Rom și rachiu de trestie de zahăr (important: excl. taxa vamală pe alcool)

2208 [40 (11 + 31 + 39 + 51 + 91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.50

Gin și rachiu de ienupăr (important: excl. taxa vamală pe alcool)

2208 [50 (11 + 19 + 91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.63

Vodca cu titru alcoolic volumic ≤ 45,4 % vol. (important: excl. taxa vamală pe alcool)

2208 [60 (11 + 19)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.65

Țuică și rachiuri obținute din distilate de fructe (excl. lichiorurile; ginul; rachiul de ienupăr, vinul de struguri sau tescovina de struguri (important: excl. taxa vamală pe alcool)

2208 [90 (33 + 38 + 45 + 48 + 71)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.70

Alcooluri pure (important: excl. taxa vamală pe alcool)

2208 [90 (91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.80

Rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase (excl. băuturile spirtoase distilate din vin de struguri, tescovina de struguri sau fructe/whisky, rom, tafia, gin și rachiu de ienupăr, băuturi spirtoase distilate din fructe)

2208 [60 (91 + 99) + 70 (10 + 90) + 90 (11 + 19 + 41 + 52 + 54 + 56 + 69 + 75 + 77 + 78)]

l alc 100 %

S

 

NACE 11.02: Fabricarea vinurilor din struguri

CPA 11.02.11: Vinuri spumoase din struguri proaspeți

11.02.11.30

Șampanie (important: excl. taxa vamală pe alcool)

2204 10 11

l

S

 

11.02.11.90

Vinuri spumoase din struguri proaspeți, altele decât șampania; acciză pe alcool

2204 [10 (91 + 93 + 94 + 96 + 98)]

l

S

 

CPA 11.02.12: Vinuri din struguri proaspeți, cu excepția vinului spumos; must de struguri

11.02.12.11

Vin alb produs în regiuni specifice (v.q.p.r.d.)

2204 [21 (11 + 12 + 13 + 17 + 18 + 19 + 22 + 23 + 24 + 26 + 27 + 28 + 32 + 34 + 36 + 37 + 38) + 29 (11 + 12 + 13 + 17 + 18)]

l

S

 

11.02.12.15

Vin/must de struguri cu fermentarea oprită prin adaos de alcool, în ambalaje sub presiune având, la temperatura de 20 °C, o suprapresiune datorată anhidridei carbonice în soluție cuprinsă între 1 bar și 3 bari (excl. vinul spumos)

2204 [21 (06 + 07 + 08 + 09) + 10)]

l

S

 

11.02.12.17

Vin de calitate/must de struguri cu fermentarea oprită prin adaos de alcool, v.q.p.r.d. cu concentrația alcoolică ≤ 15 % cu excepția vinului alb și a vinului spumos

2204 [21 (42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 62 + 66 + 67 + 68 + 69 + 71 + 74 + 76 + 77 + 78) + 29 (42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 58)]

l

S

 

11.02.12.20

Vinuri și musturi de struguri a căror fermentație a fost împiedicată sau întreruptă prin adăugare de alcool cu titru alcoolic de maximum 15 %, altele decât vinul alb și vinul spumos v.q.p.r.d.

2204 [21 (79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98) + 29 (79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98)]

l

S

 

11.02.12.31

Porto, Madeira, Xeres și altele cu conținut de alcool de peste 15 %

2204 [21 (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92) + 29 (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92)]

l

S

 

11.02.12.50

Must de struguri (exclusiv taxa pentru alcool)

2204 [30 (10 + 92 + 94 + 96 + 98)]

l

S

 

NACE 11.03: Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe

CPA 11.03.10: Alte băuturi fermentate (de exemplu cidru de mere, cidru de pere, mied); băuturi mixte cu conținut de alcool

11.03.10.00

Băuturi fermentate și amestecuri ale acestora (inclusiv cu băuturi nealcoolice, cidru, rachiu de pere și mied)

2206 [00 (10 + 31 + 39 + 51 + 59 + 81 + 89)]

l

S

 

NACE 11.04: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare

CPA 11.04.10: Vermut și alte vinuri aromatizate din struguri proaspeți

11.04.10.00

Vermut și alte vinuri din struguri proaspeți aromatizat cu plante sau substanțe aromatice (excl. taxa vamală pe alcool)

2205 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

l

S

 

NACE 11.05: Fabricarea berii

CPA 11.05.10: Bere, cu excepția depunerilor rezultate din fabricarea berii

11.05.10.00

Bere din malț (excl. berea nealcoolică, bere conținând alcool ≤ 0,5 % din volum, taxa pe alcool)

2203 [00 (01 + 09 + 10)]

l

S

 

CPA 11.05.20: Depuneri rezultate din fabricarea berii sau în urma distilării

11.05.20.00

Deșeuri și deșeuri de distilerie (excl. taxa vamală pe alcool)

2303 30 00

kg

S

 

NACE 11.06: Fabricarea malțului

CPA 11.06.10: Malț

11.06.10.30

Malț, neprăjit (excl. taxa vamală pe alcool)

1107 [10 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

11.06.10.50

Malț prăjit (excl. taxa vamală pe alcool, produse care au trecut ulterior prin prelucrare, malț prăjit ca înlocuitor de cafea)

1107 20 00

kg

S

 

NACE 11.07: Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

CPA 11.07.11: Ape minerale și ape gazeificate, neîndulcite și nearomatizate

11.07.11.30

Ape minerale și ape gazeificate, neîndulcite

2201 [10 (11 + 19 + 90)]

l

S

 

11.07.11.50

Ape neîndulcite și nearomatizate; gheață și zăpadă (excl. apele minerale și gazeificate)

2201 90 00

l @

S

 

CPA 11.07.19: Alte băuturi nealcoolice

11.07.19.30

Ape, cu adaos de zahăr; alți îndulcitori sau substanțe aromatizate, spre exemplu băuturi răcoritoare (inclusiv minerale și gazeificate)

2202 10 00

l

S

 

11.07.19.50

Băuturi nealcoolice care nu conțin grăsimi din lapte (excl. apele minerale îndulcite sau neîndulcite; gazeificate sau cu arome)

2202 90 10

l

S

 

11.07.19.70

Băuturi nealcoolice care conțin grăsimi din lapte

2202 [90 (91 + 95 + 99)]

l

S

 

NACE 12.00: Fabricarea produselor din tutun

CPA 12.00.11: Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun

12.00.11.30

Trabucuri, țigări și țigarete conținând tutun sau amestecuri de tutun și înlocuitori de tutun (excl. taxa vamală pe tutun)

2402 10 00

p/st @

S

 

12.00.11.50

Țigări conținând tutun sau amestecuri de tutun și înlocuitori de tutun (excl. taxa vamală pe tutun)

2402 [20 (10 + 90)]

p/st @

S

 

12.00.11.70

Trabucuri, țigări și țigarete conținând numai înlocuitori de tutun (excl. taxa vamală pe tutun)

2402 90 00

kg

S

 

CPA 12.00.19: Alte tutunuri și înlocuitori de tutun prelucrați; tutunuri omogenizate sau reconstituite; extracte și esențe de tutun

12.00.19.30

Tutun pentru fumat (excl. taxa vamală pe tutun)

2403 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

12.00.19.90

Tutun prelucrat, extracte și esențe, alt tutun omogenizat sau reconstituit, n.s.a.

2403 [91 00 + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 13.10: Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

CPA 13.10.10: Grăsime de usuc (inclusiv lanolină)

13.10.10.00

Grăsime de usuc și grăsimi derivate din aceasta, inclusiv lanolina

1505 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.21: Mătase brută (nerăsucită)

13.10.21.00

Mătase brută (nerăsucită)

5002 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.22: Lână, degresată sau carbonizată, necardată, nepieptănată

13.10.22.00

Lână, degresată sau carbonizată, necardată sau nepieptănată

5101 [21 00 + 29 00 + 30 00]

kg

T

 

CPA 13.10.23: Deșeuri de la pieptănarea lânii sau a părului fin de animale

13.10.23.00

Deșeuri de lână sau de păr fin de animale

5103 [10 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.24: Lână și păr fin sau grosier de animale, cardat sau pieptănat

13.10.24.00

Lână de păr de animale, cardată sau pieptănată (inclusiv lână în vrac)

5105 [10 00 + 21 00 + 29 00 + 31 00 + 39 00 + 40 00]

kg

T

 

CPA 13.10.25: Bumbac, cardat sau pieptănat

13.10.25.00

Bumbac, cardat sau pieptănat

5203 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.26: Iută și alte fibre textile (exceptând inul, cânepa și ramia), prelucrate, dar nefilate

13.10.26.00

Iută și alte fibre textile, prelucrate dar nefilate

5303 90 00

kg

T

 

CPA 13.10.29: Alte fibre textile vegetale, prelucrate, dar nefilate

13.10.29.00

Alte fibre textile vegetale, prelucrate dar nefilate

5301 [21 00 + 29 00 + 30 00] + 5302 90 00 + 5305 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.31: Fibre sintetice sau artificiale discontinue, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

13.10.31.00

Fibre sintetice discontinue, cardate, pieptănate sau prelucrate în alt mod pentru filatură

5506 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 13.10.32: Fibre artificiale discontinue, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

13.10.32.00

Fibre artificiale discontinue, cardate, pieptănate sau prelucrate în alt mod pentru filatură

5507 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.40: Fire de mătase sau din deșeuri de mătase

13.10.40.10

Fire de mătase, n.p.v.a. (cu excepția celor toarse din deșeuri de mătase)

5004 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.40.30

Fire de deșeuri de mătase, n.p.v.a.

5005 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.40.50

Fire de mătase și din deșeuri de mătase, d.v.a.; păr de Messina, păr de Florența

5006 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.50: Fire de lână condiționate sau nu pentru vânzarea cu amănuntul; fire din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal

13.10.50.10

Fire de lână sau din păr fin de animale, cardate, n.p.v.a.

5106 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 91 + 99)] + 5108 [10 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.50.30

Fire de lână sau din păr fin, pieptănate, n.p.v.a.

5107 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 30 + 51 + 59 + 91 + 99)] + 5108 [20 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.50.50

Fire de lâna sau de păr fin de animal, d.v.a.

5109 [10 (10 + 90) + 00)]

kg

T

 

CPA 13.10.61: Fire de bumbac (exclusiv ața de cusut)

13.10.61.32 z

Fire de bumbac nepieptănate, n.p.v.a., pentru țesături (excl. cele pentru covoare și acoperitoare de podea)

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.33 z

Fire din bumbac nepieptănat, n.p.v.a., pentru țesături tricotate și pentru ciorapi

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.35 z

Fire din bumbac nepieptănat, n.p.v.a., pentru alte utilizări (inclusiv covoare și acoperitoare de podea)

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.52 z

Fire din bumbac nepieptănat, n.p.v.a., pentru țesături (excl. covoarele și acoperitoarele de podea)

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.53 z

Fire din bumbac pieptănat, n.p.v.a., pentru țesături tricotate și pentru ciorapi

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.55 z

Fire din bumbac pieptănat, n.p.v.a., pentru alte utilizări (inclusiv covoare și acoperitoare de podea)

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.60

Fire din bumbac, d.v.a. (excl. ața de cusut)

5207 [10 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 13.10.62: Ață de cusut de bumbac

13.10.62.00

Ață de cusut din bumbac

5204 [11 00 + 19 00 + 20 00]

kg

T

 

CPA 13.10.71: Fire de in

13.10.71.10

Fire de in, n.p.v.a.

5306 [10 (10 + 30 + 50) + 10)]

kg

T

 

13.10.71.20

Fire de in, d.v.a.

5306 [10 90 + 20 90]

kg

T

 

CPA 13.10.72: Fire de iută sau din alte fibre textile liberiene; fire din alte fibre textile vegetale; fibre din hârtie

13.10.72.00

Fire din fibre vegetale sau liberiene (excl. cele de in); fire din hârtie

5307 [10 00 + 20 00] + 5308 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (12 + 19 + 50 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.81:   Fire din filamente sintetice sau artificiale, răsucite sau cablate (altele decât ața de cusut, fire de mare tenacitate din poliamide, poliesteri sau filamente de viscoză), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul; fire din filamente sintetice sau artificiale (altele decât ața de cusut) condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

13.10.81.10

Fire din filamente sintetice, răsucite sau cablate (excl. ața de cusut) n.p.v.a.

5402 [61 00 + 62 00 + 69 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.81.30

Fire din filamente artificiale, răsucite sau cablate (excl. ața de cusut), n.c.v.d.

5403 [41 00 + 42 00 + 49 00]

kg

T

 

13.10.81.50

Fire din filamente sintetice sau artificiale (cu excepția aței de cusut), d.v.a.

5406 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.82: Fire, altele decât ațele de cusut din fibre sintetice discontinue, conținând ≥ 85 % de fibre de acest tip (procent de masă)

13.10.82.10

Fire (altele decât ața de cusut) conținând fibre sintetice discontinue 85 % sau peste din greutate, n.p.v.a.

5509 [11 00 + 12 00 + 21 00 + 22 00 + 31 00 + 32 00 + 41 00 + 42 00]

kg

T

 

13.10.82.50

Fire (altele decât ața de cusut) cu un conținut în fibre sintetice discontinue mai mare sau egal cu 85 % din greutate

5511 10 00

kg

T

 

CPA 13.10.83: Fire (altele decât ațele de cusut) din fibre sintetice scurte, conținând < 85 % de fibre de acest tip (procent de masă)

13.10.83.20

Fire cu un conținut în fibre din poliester discontinue mai mic de 85 % din greutate (altele decât ața de cusut) în amestec cu fibre sintetice

5509 51 00

kg

T

 

13.10.83.33 z

Fire conținând fibre sintetice discontinue < 85 % din greutate amestecate cu lână sau fire fine cardate de animale, n.p.v.a.

5509 [52 00 + 61 00 + 91 00]

kg

T

 

13.10.83.36 z

Fire conținând fibre sintetice discontinue < 85 % din greutate amestecate cu lână sau fire fine pieptănate de animale, n.p.v.a.

5509 [52 00 + 61 00 + 91 00]

kg

T

 

13.10.83.40

Fire cu un conținut în fibre din poliester discontinue mai mic de 85 % din greutate (altele decât ața de cusut) în amestec cu bumbac

5509 [53 00 + 62 00 + 92 00]

kg

T

 

13.10.83.80

Alte fire, cu un conținut în fibre sintetice discontinue mai mic de 85 % din greutate (altele decât ața de cusut)

5509 [59 00 + 69 00 + 99 00]

kg

T

 

13.10.83.90

Fire (altele decât ața de cusut) cu un conținut în fibre sintetice discontinue mai mic de 85 %

5511 20 00

kg

T

 

CPA 13.10.84: Fire (altele decât ațele de cusut) din fibre sintetice sau artificiale discontinue, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

13.10.84.10

Fire (altele decât ața de cusut) din fibre sintetice discontinue

5510 [11 00 + 12 00 + 20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

T

 

13.10.84.30

Fire (altele decât ața de cusut) din fibre sintetice discontinue

5511 30 00

kg

T

 

CPA 13.10.85: Ață și fire de cusut din filamente și fibre artificiale și sintetice

13.10.85.10

Ață de cusut din filamente sintetice sau artificiale

5401 [10 (12 + 14 + 16 + 18 + 90) + 20 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.85.50

Ață de cusut din filamente sintetice sau artificiale discontinue

5508 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90)]

kg

T

 

NACE 13.20: Producția de țesături

CPA 13.20.11: Țesături din mătase sau din deșeuri de mătase

13.20.11.00

Țesături din mătase sau din deșeuri de mătase

5007 [10 00 + 20 (11 + 19 + 21 + 31 + 39 + 41 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71) + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.12: Țesături din lână cardată sau pieptănată, din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal

13.20.12.30

Țesături din lână cardată sau din păr fin de animale cardat

5111 [11 00 + 19 (10 + 90) + 20 00 + 30 (10 + 30 + 90) + 90 (10 + 91 + 93 + 99)]

m2

T

 

13.20.12.60

Țesături din lână pieptănată sau din păr fin de animale pieptănat; țesături din păr grosier de animale

5112 [11 00 + 19 (10 + 90) + 20 00 + 30 (10 + 30 + 90) + 90 (10 + 91 + 93 + 99)] + 00)]

m2

T

 

CPA 13.20.13: Țesături din in

13.20.13.30

Țesături din in, cu un conținut de in ≥ 85 % din greutate

5309 [11 (10 + 90) + 00)]

m2

T

 

13.20.13.60

Țesături din in, cu un conținut de in < 85 % din greutate

5309 [21 00 + 29 00]

m2

T

 

CPA 13.20.14: Țesături din iută și alte fibre liberiene (exceptând inul, cânepa și ramia)

13.20.14.00

Țesături din iută sau din alte fibre textile liberiene (cu excepția celor de in, cânepă, ramie)

5310 [10 (10 + 90) + 00)]

m2

T

 

CPA 13.20.19: Țesături din alte fibre textile vegetale; țesături din fire de hârtie

13.20.19.00

Țesături din cânepă, ramie sau alte fibre textile vegetale (excl. inul, iuta, alte fibre textile liberiene); fire de hârtie

5311 [00 (10 + 90)]

m2

T

 

CPA 13.20.20: Țesături din bumbac

13.20.20.14 z

Țesături din bumbac, altele decât firele de diverse culori, cu o greutate ≤ 200 g/m2 pentru îmbrăcăminte

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 5212.1a – 5208 [.11.10 + .21.10]a – 5212.14a

m2

T

 

13.20.20.17 z

Țesături din bumbac, altele decât din fire de diverse culori, cu o greutate ≤ 200 g/m2 pentru lenjerie de casă sau materiale textile pentru mobilă

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 5212.1b – 5208 [.11.10 + .21.10]b – 5212.14b

m2

T

 

13.20.20.19 z

Țesături din bumbac, altele decât din fire de diverse culori, cu o greutate ≤ 200 g/m2 pentru uz tehnic sau industrial (excl. tifonul și tifonul medical)

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 5212.1c – 5208 [.11.10 + .21.10]c – 5212.14c

m2

T

 

13.20.20.20

Țesături din bumbac, cu o greutate ≤ 100 g/m2 pentru tifon medical, bandaje și pansamente

5208 [11 10 + 21 10]

m2

S

 

13.20.20.31 z

Țesături din bumbac din fire de diverse culori, cu o greutate ≤ 200 g/m2, pentru fuste și bluze

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.42 z

Țesături din bumbac, altele decât din fire de diverse culori, cu o greutate > 200 g/m2, pentru îmbrăcăminte

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.44 z

Țesături din bumbac, altele decât din fire de diverse culori, cu o greutate > 200 g/m2, pentru lenjerie de casă sau materiale textile pentru mobilă

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.49 z

Țesături din bumbac, altele decât din fire de diverse culori, cu o greutate > 200 g/m2, pentru uz tehnic sau industrial

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.60

Țesături din bumbac tip denim cu o greutate > 200 g/m2 (inclusiv denim altul decât albastru)

5209 42 00 + 5211 42 00

m2

S

 

13.20.20.72 z

Țesături din bumbac din fire de diferite culori, pentru alt tip de îmbrăcăminte

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.74 z

Țesături din bumbac din fire de diferite culori, pentru lenjerie de casă sau materiale textile pentru mobilă

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.79 z

Țesături din bumbac din fire de diferite culori, pentru uz tehnic sau industrial

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

CPA 13.20.31: Țesături din fire de filamente sintetice și din fire de filamente artificiale

13.20.31.30

Țesături din fire de filamente sintetice sau artificiale obținute din fire de mare tenacitate, benzi sau forme similare (inclusiv din nailon, din alte poliamide, poliesteri, rayon vâscoză)

5407 [10 00 + 20 (11 + 19 + 90) + 00)] + 10 00]

m2

S

 

13.20.31.50

Țesături din fire de filamente sintetice (excl. cele obținute din fire de mare tenacitate, benzi sau forme similare)

5407 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 51 00 + 52 00 + 53 00 + 54 00 + 61 (10 + 30 + 50 + 90) + 69 (10 + 90) + 71 00 + 72 00 + 73 00 + 74 00 + 81 00 + 82 00 + 83 00 + 84 00 + 91 00 + 92 00 + 93 00 + 94 00]

m2

T

 

13.20.31.70

Țesături din fire de filamente artificiale (excl. cele obținute din fire de mare tenacitate)

5408 [21 00 + 22 (10 + 90) + 23 00 + 24 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00]

m2

T

 

CPA 13.20.32: Țesături din fibre sintetice discontinue

13.20.32.10

Țesături din fibre sintetice discontinue, care conțin 85 % din greutate sau mai mult fibre sintetice discontinue

5512 [11 00 + 19 (10 + 90) + 21 00 + 29 (10 + 90) + 91 00 + 99 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.32.20

Țesături din fibre sintetice discontinue, care conțin mai puțin de 85 % din greutate astfel de fibre, amestecate în principal sau exclusiv cu bumbac (excl. țesăturile din fire de diferite culori)

5513 [11 (20 + 90) + 12 00 + 13 00 + 19 00 + 21 00 + 23 (10 + 90) + 29 00 + 41 00 + 49 00] + 5514 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 90) + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 29 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00]

m2

T

 

13.20.32.30

Țesături din fibre sintetice discontinue, care conțin mai puțin de 85 % din greutate astfel de fibre, amestecate în principal sau exclusiv cu bumbac din fire de diferite culori

5513 [31 00 + 39 00] + 5514 [30 (10 + 30 + 50 + 90)]

m2

T

 

13.20.32.40

Țesături din fibre sintetice discontinue amestecate în principal sau exclusiv cu lână cardată sau din păr fin de animale

5515 [13 (11 + 19) + 22 (11 + 19)]

m2

T

 

13.20.32.50

Țesături din fibre sintetice discontinue amestecate în principal sau exclusiv cu lână pieptănată sau din păr fin de animale

5515 [13 (91 + 99) + 22 (91 + 99)]

m2

T

 

13.20.32.90

Țesături din fibre sintetice discontinue amestecate altfel decât cu lână, păr fin de animale sau bumbac

5515 [11 (10 + 30 + 90) + 12 (10 + 30 + 90) + 19 (10 + 30 + 90) + 21 (10 + 30 + 90) + 29 00 + 91 (10 + 30 + 90) + 99 (20 + 40 + 80)]

m2

T

 

CPA 13.20.33: Țesături din fibre artificiale discontinue

13.20.33.30

Țesături din fibre artificiale discontinue, nu din fire de diferite culori

5516 [11 00 + 12 00 + 14 00 + 21 00 + 22 00 + 24 00 + 31 00 + 32 00 + 34 00 + 41 00 + 42 00 + 44 00 + 91 00 + 92 00 + 94 00]

m2

T

 

13.20.33.50

Țesături din fibre artificiale discontinue, din fire de diferite culori

5516 [13 00 + 23 (10 + 90) + 33 00 + 43 00 + 93 00]

m2

S

 

CPA 13.20.41: Catifele și plușuri țesute și țesături de tip „omidă” (altele decât țesăturile buclate de tip buret și panglicile)

13.20.41.00

Catifele și plușuri țesute și țesături tip „chenille” (excl. țesăturile buclate tip buret și țesăturile buclate similare, din bumbac, țesăturile textile cu smocuri, panglicile)

5801 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 26 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00 + 36 00 + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.42: Țesături buclate de tip buret și alte țesături similare (altele decât panglicile) din bumbac

13.20.42.00

Țesături buclate tip buret și țesături buclate similare, din bumbac

5802 [11 00 + 19 00]

m2

T

 

CPA 13.20.43: Alte țesături buclate de tip buret și țesături similare (altele decât panglicile)

13.20.43.00

Țesături buclate tip buret și țesături buclate similare (excl. cele din bumbac)

5802 20 00

m2

T

 

CPA 13.20.44: Tifoane (altele decât panglicile)

13.20.44.00

Tifon (excl. tifonul medicinal, panglici)

5803 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.45: Suprafețe textile cu smocuri, altele decât covoarele

13.20.45.00

Țeasături textile cu smocuri (excl. covoarele și a altor acoperitoare de podea, textile, cu smocuri)

5802 30 00

m2

S

 

CPA 13.20.46: Țesături (inclusiv panglicile) din fibre de sticlă

13.20.46.00

Țesături din fibră de sticlă (inclusiv panglici, vată de sticlă)

7019 [40 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00]

kg

S

 

NACE 13.30: Finisarea materialelor textile

CPA 13.30.11: Servicii de albire și vopsire a fibrelor și a firelor textile

13.30.11.10

Vopsirea fibrelor

I

 

13.30.11.21

Vopsirea firelor de mătase

I

 

13.30.11.22

Vopsirea firelor de lână, a părului fin sau grosier de animale și a părului de cal

I

 

13.30.11.23

Vopsirea firelor de bumbac (excl. ața de cusut)

I

 

13.30.11.24

Vopsirea firelor de in, iută și alte fibre textile liberiene și a firelor de hârtie

I

 

13.30.11.25

Vopsirea firelor de filamente sintetice (excl. ața de cusut)

I

 

13.30.11.26

Vopsirea firelor de filamente artificiale (excl. ața de cusut)

I

 

13.30.11.27

Vopsirea firelor de filamente sintetice discontinue (excl. ața de cusut)

I

 

13.30.11.28

Vopsirea firelor de filamente artificiale discontinue (excl. ața de cusut)

I

 

CPA 13.30.12: Servicii de albire a materialelor și a articolelor textile (inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte)

13.30.12.10

Albirea țesăturilor din mătase

I

 

13.30.12.20

Albirea țesăturilor din lână, a părului fin sau grosier de animale și a părului de cal

I

 

13.30.12.30

Albirea țesăturilor din bumbac care conțin bumbac 85 % din greutate sau mai mult

I

 

13.30.12.40

Albirea firelor de in, iută și alte fibre textile liberiene a fibrelor textile vegetale și a firelor de hârtie

I

 

13.30.12.50

Albirea țesăturilor din fire de filamente sintetice sau din fibre sintetice

I

 

13.30.12.60

Albirea țesăturilor din fire de filamente artificiale sau din fibre artificiale

I

 

13.30.12.70

Albirea țesăturilor din catifea și a țesăturilor tip „chenille” (cu excepția țesăturilor buclate de tipul buret din bumbac și a panglicilor)

I

 

13.30.12.80

Albirea țesăturilor buclate de tipul buret (cu excepția țesăturilor textile cu smocuri)

I

 

13.30.12.90

Albirea țesăturilor croșetate sau tricotate

I

 

CPA 13.30.13: Servicii de vopsire a materialelor și a articolelor textile (inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte)

13.30.13.10

Vopsirea țesăturilor din mătase sau din deșeuri de mătase

I

 

13.30.13.20

Vopsirea țesăturilor de lână, din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal

I

 

13.30.13.30

Vopsirea țesăturilor de bumbac conținând bumbac ≥ 85 % din greutate

I

 

13.30.13.40

Vopsirea țesăturilor de in, iută, alte fibre textile liberiene sau vegetale și din fire de hârtie

I

 

13.30.13.50

Vopsirea țesăturilor din fire de filamente sintetice sau din fibre sintetice

I

 

13.30.13.60

Vopsirea țesăturilor din fire de filamente artificiale sau din fibre artificiale

I

 

13.30.13.70

Vopsirea țesăturilor de catifea și a țesăturilor tip „chenille” (excl. țesăturile buclate tip buret, țesăturile buclate similare din bumbac și panglicile)

I

 

13.30.13.80

Vopsirea țesăturilor buclate tip buret și a țesăturilor buclate similare (excl. țesăturile textile cu smocuri)

I

 

13.30.13.90

Vopsirea țesăturilor tricotate sau croșetate și a celor nețesute

I

 

CPA 13.30.14: Servicii de imprimare a materialelor și a articolelor textile (inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte)

13.30.14.10

Imprimarea țesăturilor de mătase

I

 

13.30.14.20

Imprimarea țesăturilor de lână, de păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal

I

 

13.30.14.30

Imprimarea țesăturilor de bumbac conținând bumbac ≥ 85 % din greutate

I

 

13.30.14.40

Imprimarea țesăturilor din in, iută, din alte fibre textile liberiene sau vegetale și a firelor de hârtie

I

 

13.30.14.50

Imprimarea țesăturilor din fire de filamente sintetice sau de fibre sintetice

I

 

13.30.14.60

Imprimarea țesăturilor din fire de filamente artificiale sau de fibre artificiale

I

 

13.30.14.70

Imprimarea țesăturilor din catifea și a țesăturilor tip „chenille” (excl. țesăturile buclate tip buret, țesăturile buclate similare din bumbac, panglicile)

I

 

13.30.14.80

Imprimarea țesăturilor buclate tip buret și a țesăturilor buclate similare (excl. țesăturile textile cu smocuri)

I

 

13.30.14.90

Imprimarea țesăturilor tricotate sau croșetate și a celor nețesute

I

 

CPA 13.30.19: Alte servicii de finisare a textilelor și a articolelor textile (inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte)

13.30.19.10

Alte finisări ale țesăturilor de mătase (excl. albirea, vopsirea, imprimarea)

I

 

13.30.19.20

Alte finisări ale țesăturilor de lănă, păr fin sau grosier de animale sau păr de cal (excl. albirea, vopsirea, imprimarea)

I

 

13.30.19.30

Alte finisări ale țesăturilor de bumbac conținând bumbac ≥ 85 % din greutate (excl. albirea, vopsirea, imprimarea)

I

 

13.30.19.40

Alte finisări ale țesăturilor de in, iută, din alte fibre textile liberiene, fibre textile vegetale și fire de hârtie (excl. albirea, vopsirea, imprimarea)

I

 

13.30.19.50

Alte finisări ale țesăturilor din fire de filamente sintetice sau de fibre sintetice (excl. albirea, vopsirea, imprimarea)

I

 

13.30.19.60

Alte finisări ale țesăturilor din fire de filamente artificiale sau de fibre artificiale (excl. albirea, vopsirea, imprimarea)

I

 

13.30.19.70

Alte finisări (excl. albirea, vopsirea, imprimarea) ale țesăturilor din catifea și ale țesăturilor tip „chenille” (excl. țesăturile buclate tip buret, țesăturile buclate similare din bumbac, panglicile)

I

 

13.30.19.80

Alte finisări (excl. albirea, vopsirea, imprimarea) ale țesăturilor buclate tip buret și ale țesăturilor buclate similare (excl. țesăturile textile cu smocuri)

I

 

13.30.19.90

Alte finisări ale țesăturilor tricotate sau croșetate și ale celor nețesute (excl. albirea, vopsirea, imprimarea)

I

 

13.30.19.95

Alte finisări pentru articole de îmbrăcăminte

I

 

NACE 13.91: Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare

CPA 13.91.11: Catifea, pluș, materiale buclate, tricotate sau croșetate

13.91.11.00

Țesături scămoșate, țesături flaușate, tricotate sau croșetate

6001 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 91 00 + 92 00 + 99 00]

kg

T

 

CPA 13.91.19: Alte materiale tricotate sau croșetate, inclusiv imitațiile de blană tricotate

13.91.19.10

Materiale tricotate sau croșetate (cu excepția țesăturilor din catifea)

6002 [40 00 + 90 00] + 6003 [10 00 + 20 00 + 30 (10 + 90) + 40 00 + 90 00] + 6004 [10 00 + 90 00] + 6005 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 31 (10 + 50 + 90) + 32 (10 + 50 + 90) + 33 (10 + 50 + 90) + 34 (10 + 50 + 90) + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 90 (10 + 90)] + 6006 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 31 (10 + 90) + 32 (10 + 90) + 33 (10 + 90) + 34 (10 + 90) + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 90 00]

kg

T

 

13.91.19.20

Blănuri artificiale și articole din blănuri artificiale

4304 00 00

S

 

NACE 13.92: Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)

CPA 13.92.11: Pături și pleduri, cu excepția păturilor electrice

13.92.11.30

Pături și pleduri din lână sau din păr fin de animale (excl. păturile electrice)

6301 [20 (10 + 90)]

p/st

S

 

13.92.11.50

Pături și pleduri din fibre sintetice (excl. păturile electrice)

6301 [40 (10 + 90)]

p/st

S

 

13.92.11.90

Pături (excl. păturile electrice) și pleduri din materiale textile (excl. cele din lână sau păr fin de animale, din fibre sintetice)

6301 [30 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 13.92.12: Lenjerie de pat

13.92.12.30

Lenjerie de pat din materiale textile tricotate sau croșetate

6302 10 00

kg

S

 

13.92.12.53

Lenjerie de pat, din bumbac (excl. cea tricotată sau croșetată)

6302 [21 00 + 31 00]

kg

S

 

13.92.12.55

Lenjerie de pat din in sau ramie (excl. cea tricotată sau croșetată)

6302 [29 10 + 39 20]

kg

S

 

13.92.12.59

Lenjerie de pat din țesături de materiale textile (excl. cea de bumbac, in sau ramie)

6302 [22 90 + 29 90 + 32 90 + 39 90]

kg

S

 

13.92.12.70

Lenjerie de pat din fibre artificiale sau sintetice nețesute (excl. cea tricotată sau croșetată)

6302 [22 10 + 32 10]

kg

S

 

CPA 13.92.13: Lenjerie de masă

13.92.13.30

Lenjerie de masă tricotată sau croșetată

6302 40 00

kg

S

 

13.92.13.53

Lenjerie de masă din bumbac (excl. cea tricotată sau croșetată)

6302 51 00

kg

S

 

13.92.13.55

Lenjerie de masă din in (excl. cea tricotată sau croșetată)

6302 59 10

kg

S

 

13.92.13.59

Lenjerie de masă din fibre artificiale sau sintetice și din alte materiale textile țesute sau nețesute (excl. cea de bumbac, de in)

6302 [53 90 + 59 90]

kg

S

 

13.92.13.70

Lenjerie de masă din fibre artificiale nețesute

6302 53 10

kg

S

 

CPA 13.92.14: Lenjerie de toaletă și bucătărie

13.92.14.30

Lenjerie de toaletă și de bucătărie din țesături buclate tip buret sau țesătură din material buclat similar, din bumbac

6302 60 00

kg

S

 

13.92.14.50

Lenjerie de toaletă și de bucătărie din materiale textile (excl. țesăturile buclate sau țesăturile buclate similare, din bumbac)

6302 [91 00 + 93 90 + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

13.92.14.70

Lenjerie de toaletă și de bucătărie din fibre artificiale nețesute

6302 93 10

kg

S

 

CPA 13.92.15: Perdele (inclusiv draperii) și storuri de interior; garnituri și draperii de pat

13.92.15.30

Perdele, draperii și storuri de interior, garnituri și draperii de pat din materiale tricotate sau croșetate

6303 [12 00 + 19 00]

m2

S

 

13.92.15.50

Perdele, draperii și storuri de interior, garnituri și draperii de pat din materiale țesute

6303 [91 00 + 92 90 + 99 90]

m2

S

 

13.92.15.70

Perdele, draperii și storuri de interior, garnituri și draperii de pat din materiale nețesute

6303 [92 10 + 99 10]

m2

S

 

CPA 13.92.16:   Articole pentru mobilier n.c.a.; seturi de țesături și fire pentru confecționarea de covoare, tapițerii și alte articole asemănătoare

13.92.16.20

Tapiserii țesute manual de tip Gobelin, Flandra, Aubusson, Beauvais și tapiserii cu acul (inclusiv cu punct mic, cu cruciulițe), confecționate sau nu

5805 00 00

S

 

13.92.16.40

Cuverturi de pat (cu excepția plăpumilor umplute cu puf)

6304 [11 00 + 19 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

 

13.92.16.60

Articole pentru mobilier inclusiv huse de mobilă și pentru perne decorative, precum și fețe de perne etc. pentru scaune de autoturisme (excl. păturile, pledurile, lenjeria de pat, de toaletă., de bucătărie, perdelele, storurile de interior, cuverturile și acoperitoarele de pat)

6304 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

S

 

13.92.16.80

Seturi compuse din țesături și din fire, pentru confecționarea carpetelor, tapiseriilor, fețelor de masă sau a prosoapelor brodate sau a articolelor textile similare, d.p.v.

6308 00 00

S

 

CPA 13.92.21: Saci și pungi, de tipul celor utilizate pentru împachetarea mărfurilor

13.92.21.30

Saci și săculeți din bumbac, pentru ambalarea mărfurilor

6305 20 00

kg

S

 

13.92.21.50

Saci și săculeți obținuți din benzi de polietilenă sau polipropilenă, tricotați sau croșetați, pentru ambalarea mărfurilor

6305 [32 11 + 33 10]

kg

S

 

13.92.21.70

Saci și săculeți obținuți din benzi de polietilenă sau polipropilenă, pentru ambalarea mărfurilor (excl. cei tricotați sau croșetați)

6305 [32 19 + 33 90]

kg

S

 

13.92.21.90

Saci și săculeți, pentru ambalarea mărfurilor (excl. cei din bumbac, benzi de polietilenă sau polipropilenă)

6305 [10 (10 + 90) + 32 90 + 39 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 13.92.22:   Prelate, tende și copertine; velatură pentru ambarcațiuni, planșe cu velă sau cărucioare cu velă; corturi și articole de camping (inclusiv saltelele pneumatice)

13.92.22.10

Prelate, storuri pentru exterior și umbrare (excl. storurile pentru rulote)

6306 [12 00 + 19 00]

kg

S

 

13.92.22.30

Corturi (inclusiv storuri pentru rulote)

6306 [22 00 + 29 00]

kg

S

 

13.92.22.50

Vele

6306 30 00

kg

S

 

13.92.22.70

Saltele pneumatice și alte articole de camping (excl. storurile pentru rulote, corturi, saci de dormit)

6306 [40 00 + 91 00 + 99 00]

kg

S

 

CPA 13.92.23: Parașute (inclusiv parașute dirijabile) și rotoșute; părți ale acestora

13.92.23.00

Parașute și rotoșute, părți și accesorii (inclusiv parașute dirijabile)

8804 00 00

kg

S

 

CPA 13.92.24:   Pături, plăpumi, perne, saci de dormit și alte articole asemănătoare, cu arcuri sau umplute cu câlți sau garnituri interioare din orice materiale, inclusiv cauciuc alveolar sau material plastic alveolar

13.92.24.30

Saci de dormit

9404 30 00

p/st

S

 

13.92.24.93

Articole pentru pat umplute cu pene sau puf (inclusiv plăpumi și plăpumi umplute cu puf, perne decorative, pufuri, perne) (excl. saltelele, sacii de dormit)

9404 90 10

p/st @

S

 

13.92.24.99

Articole pentru pat umplute altfel decât cu pene sau puf (inclusiv plăpumi și plăpumi umplute cu puf, perne decorative, pufuri, perne) (excl. saltelele, sacii de dormit)

9404 90 90

p/st @

S

 

CPA 13.92.29:   Alte articole textile confecționate (inclusiv cârpe de șters pe jos, cârpe de bucătărie, cârpe de șters praful și alte cârpe similare, centuri și veste de salvare)

13.92.29.53

Pânze pentru spălat podeaua, cârpe pentru vase sau pentru șters praful și articole similare de întreținere din materiale textile nețesute

6307 10 30

kg

S

 

13.92.29.57

Pânze pentru spălat podeaua, cârpe pentru vase sau pentru șters praful și articole similare de întreținere (excl. articolele tricotate sau croșetate, articolele din materiale textile nețesute)

6307 10 90

kg

S

 

13.92.29.90

Pânze pentru spălat podeaua, cârpe pentru vase sau pentru șters praful și articole similare de întreținere din materiale textile tricotate sau croșetate; veste de salvare și centuri de salvare și alte articole confecționate

6307 [10 10 + 20 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 13.93: Fabricarea de covoare și mochete

CPA 13.93.11: Covoare și alte acoperitoare de podea textile, cu puncte înnodate

13.93.11.00

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, cu puncte înnodate

5701 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.93.12: Covoare și alte acoperitoare de podea textile, țesute, fără smocuri sau șuvițe

13.93.12.00

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, țesute (excl. cele cu smocuri sau șuvițe)

5702 [10 00 + 20 00 + 31 (10 + 80) + 32 (10 + 90) + 39 00 + 41 (10 + 90) + 42 (10 + 90) + 49 00 + 50 (10 + 31 + 39 + 90) + 91 00 + 92 (10 + 90) + 00)]

m2

S

 

CPA 13.93.13: Covoare și alte articole textile de protecție a podelelor, cu smocuri

13.93.13.00

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile, cu smocuri

5703 [10 00 + 20 (12 + 18 + 92 + 98) + 30 (12 + 18 + 82 + 88) + 90 (20 + 80)]

m2

S

 

CPA 13.93.19: Alte covoare și acoperitoare de podea textile (inclusiv cele din fetru)

13.93.19.30

Covoare și alte acoperitoare de podea, din pâslă (excl. cele cu smocuri sau șuvițe)

5704 [10 00 + 90 00]

m2

S

 

13.93.19.90

Alte covoare și acoperitoare de podea (excl. cele cu puncte înnodate, țesute, cu smocuri, din pâslă)

5705 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

 

NACE 13.94: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase

CPA 13.94.11: Sfori, odgoane, frânghii și cabluri, din iută sau alte fibre textile liberiene

13.94.11.30

Sfori, corzi, frânghii și cabluri, din sisal sau alte fibre textile din genul „Agave”, din iută sau alte fibre textile liberiene și fibre dure din frunze (excl. sforile pentru legat)

5607 [29 00 + 90 20]

kg

S

 

13.94.11.53

Sfori pentru legat (pentru agricultură) din sisal

5607 21 00

kg

S

 

13.94.11.55

Sfori pentru legat (pentru agricultură) din polietilenă sau polipropilenă

5607 41 00

kg

S

 

13.94.11.60

Sfori, corzi, frânghii și cabluri, din polietilenă, polipropilenă, nailon sau alte poliamide sau poliesteri măsurând > 50 000 decitex, din alte fibre sintetice (excl. sfoara pentru legat)

5607 [49 (11 + 19) + 50 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

13.94.11.70

Sfori din polietilenă sau polipropilenă, din nailon sau alte poliamide sau poliester măsurând ≤ 50 000 decitex (5 g/m) (excl. sfoara pentru legat)

5607 [49 90 + 50 30]

kg

S

 

13.94.11.90

Sfori, corzi, frânghii și cabluri, din fibre textile (excl. iuta și alte fibre textile liberiene, sisal, abaca sau alte fibre dure din frunze, fibre sintetice)

5607 90 90

kg

S

 

CPA 13.94.12: Rețele împletite din sfori, odgoane sau frânghii, plase confecționate din materiale textile; articole din sfoară, fâșii n.c.a.

13.94.12.33

Plase pentru pescuit, confecționate din sfori, corzi, frânghii și cabluri din fibre artificiale (excl. plasele pentru pescuit de acostare)

5608 11 20

kg

S

 

13.94.12.35

Plase pentru pescuit, confecționate din fibre artificiale (excl. plasele pentru pescuit de acostare)

5608 11 80

kg

S

 

13.94.12.53

Plase confecționate, din sfori, corzi sau frânghii din nailon sau alte poliamide (excl. plasele din bucăți confecționate cu croșeta, fileuri de păr și pentru sport și plase de pescuit)

5608 19 11

kg

S

 

13.94.12.55

Plase confecționate, din nailon sau alte poliamide (excl. plasele din bucăți confecționate cu croșeta, fileurile de păr și pentru sport, plasele de pescuit, și cele din sfori, corzi sau frânghii)

5608 19 19

kg

S

 

13.94.12.59

Plase cu ochiuri înnodate din materiale textile (excl. plasele de pescuit confecționate din materiale textile sintetice, alte plase confecționate din nailon sau alte poliamide)

5608 [19 (30 + 90) + 00)]

kg

S

 

13.94.12.80

Articole din sfori, corzi, frânghii și cabluri

5609 00 00

kg

S

 

NACE 13.95: Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte

CPA 13.95.10: Articole nețesute și articole fabricate din materiale nețesute, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

13.95.10.10

Articole nețesute, cu o greutate ≤ 25 g/m2 (inclusiv articole confecționate din nețesute) (excl. articole de îmbrăcăminte, impregnate sau acoperite)

5603 [11 90 + 91 90]

kg

S

 

13.95.10.20

Articole nețesute, cu o greutate > 25 g/m2 dar ≤ 70 g/m2 (inclusiv articole confecționate din nețesute) (excl. articolele de îmbrăcăminte, impregnate sau acoperite)

5603 [12 90 + 92 90]

kg

S

 

13.95.10.30

Articole nețesute, cu o greutate > 70 g/m2 dar ≤ 150 g/m2 (inclusiv articole confecționate din nețesute) (excl. articolele de îmbrăcăminte, impregnate sau acoperite)

5603 [13 90 + 93 90]

kg

S

 

13.95.10.50

Articole nețesute, cu o greutate > 150 g/m2 (inclusiv articole confecționate din nețesute) (excl. articolele de îmbrăcăminte, impregnate sau acoperite)

5603 [14 90 + 94 90]

kg

S

 

13.95.10.70

Articole nețesute, impregnate sau acoperite (inclusiv articole confecționate din nețesute) (excl. articolele de îmbrăcăminte)

5603 [11 10 + 12 10 + 13 10 + 14 10 + 91 10 + 92 10 + 93 10 + 94 10]

kg

S

 

NACE 13.96: Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile

CPA 13.96.11: Fire metalizate sau fire îmbrăcate cu materiale metalizate

13.96.11.00

Fire metalice, benzi și articole similare din materiale textile sintetice, combinate cu fire metalice, benzi sau sub formă de pudră sau acoperite cu metal

5605 00 00

kg

S

 

CPA 13.96.12: Țesături din fire metalice și țesături din fire metalizate n.c.a.

13.96.12.00

Țesături din fire metalice și țesături din fire metalizate, pentru îmbrăcăminte, țesături pentru mobilă sau pentru scopuri similare

5809 00 00

kg

S

 

CPA 13.96.13:   Fire și corzi din cauciuc, acoperite cu material textil; fire și fâșii textile, impregnate sau acoperite cu cauciuc sau materiale plastice

13.96.13.00

Fire și corzi din cauciuc, acoperite cu textile; fire textile, benzi impregnate, îmbrăcate, acoperite sau învelite cu cauciuc sau cu material plastic

5604 [10 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 13.96.14: Țesături textile, impregnate, stratificate sau acoperite n.c.a.

13.96.14.00

Țesături textile, acoperite

5901 [10 00 + 90 00] + 5903 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 91 + 99)] + 00)]

m2

S

 

CPA 13.96.15:   Țesătură pentru anvelopă cu carcasă de cord din fir de nailon de înaltă rezistență sau din alte poliamide, poliesteri sau mătase de viscoză

13.96.15.00

Țesături cord pentru anvelope din fire de mare rezistență, din nailon sau din alte poliamide, din poliesteri sau viscoză

5902 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.96.16:   Produse și articole textile pentru utilizare tehnică (inclusiv fitiluri, manșoane pentru lămpi, benzi transportoare și curele de transmisie, țesături pentru site și țesături groase)

13.96.16.20

Furtunuri pentru pompe și furtunuri similare din materiale textile, cu sau fără căptușeli, armături sau accesorii din alte materiale

5909 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

13.96.16.50

Fitile textile, benzi transportoare, tuburi textile (inclusiv întărite cu metal sau cu alte materiale)

5908 00 00 + 5910 00 00 + 5911 [10 00 + 20 00 + 40 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

13.96.16.80

Produse și articole textile pentru mașinile de prelucrare a hârtiei sau mașini similare (inclusiv pentru pastă de lemn sau azbociment)

5911 [31 (11 + 19 + 90) + 32 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 13.96.17: Panglici; panglici de bătătură fără fire de urzeală paralelizate și lipite (bolduc); pasmanterii și alte articole asemănătoare

13.96.17.30

Panglici, altele decât etichetele, ecusoanele și alte articole similare

5806 [10 00 + 20 00 + 31 00 + 32 (10 + 90) + 39 00 + 40 00]

S

 

13.96.17.50

Etichete, ecusoane și alte articole similare din materiale textile (excl. articolele brodate)

5807 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

S

 

13.96.17.70

Trese în piese; articole de pasmanterie și pompoane, ornamente (excl. cele tricotate sau croșetate)

5808 [10 00 + 90 00]

S

 

NACE 13.99: Fabricarea altor articole textile n.c.a.

CPA 13.99.11:   Tul, alte pânze tip tul și țesături cu ochiuri înnodate, cu excepția materialelor tricotate sau croșetate; dantele sub formă de bucăți, benzi sau cu motive decorative

13.99.11.30

Tuluri și alte pânze tip tul (excl. cele țesute, tricotate sau croșetate)

5804 [10 (10 + 90)]

S

 

13.99.11.50

Dantele excutate mecanic, în bucăți, benzi sau motive

5804 [21 (10 + 90) + 29 (10 + 90)]

S

 

13.99.11.70

Dantele executate manual, în bucăți, benzi sau motive

5804 30 00

S

 

CPA 13.99.12: Dantele sub formă de bucăți, benzi sau cu motive decorative

13.99.12.30

Broderii (cu fond decupat, spart) în bucăți, benzi sau motive

5810 [10 (10 + 90)]

S

 

13.99.12.50

Broderii de bumbac în bucăți, benzi sau motive

5810 [91 (10 + 90)]

S

 

13.99.12.70

Broderii din materiale textile, în bucăți, benzi sau motive (excl. cele cu fond decupat, spart, din bumbac)

5810 [92 (10 + 90) + 99 (10 + 90)]

S

 

CPA 13.99.13: Fetru, îmbrăcat, acoperit sau stratificat

13.99.13.00

Pâslă, impregnată sau nu, acoperită sau laminată, n.s.a.

5602 [10 (11 + 19 + 31 + 38 + 90) + 21 00 + 29 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 13.99.14: Fibre textile ≤ 5 mm lungime (scame), praf textil și nopeuri de piuare

13.99.14.00

Fire tunse de pe postav, noduri și nopeuri (butoni) din materiale textile

5601 30 00

kg

S

 

CPA 13.99.15: Fire și fâșii aurite; fire tip „omidă”; fire „cu bucleuri”

13.99.15.00

Fire benzi și forme similare îmbrăcate cu materiale textile sintetice, cu o lățime aparentă ≤ 5 mm; fire tip „chenille”; fire cu bucleuri

5606 [00 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 13.99.16: Produse textile matlasate sub formă de bucăți

13.99.16.00

Produse textile matlasate în bucăți (cu excepția broderiilor)

5811 00 00

m2

S

 

CPA 13.99.19: Alte textile și produse textile n.c.a.

13.99.19.00

Pufuri și tampoane pentru aplicarea pudrei și a preparatelor cosmetice sau de toaletă

9616 20 00

p/st @

S

 

NACE 14.11: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

CPA 14.11.10: Articole de îmbrăcăminte din piele naturală sau reconstituită

14.11.10.00

Articole de îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită (inclusiv haine și paltoane) (excl. accesoriile de îmbrăcăminte, articolele de acoperit capul, încălțămintea)

4203 10 00

p/st @

S

 

NACE 14.12: Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

CPA 14.12.11: Compleuri, jachete și sacouri, industriale și profesionale, pentru bărbați

14.12.11.20

Ansambluri de lucru, din bumbac sau din fibre sintetice, pentru bărbați și băieți

6203 [22 10 + 23 10 + 29 11]

p/st

S

 

14.12.11.30

Sacouri și blazere de lucru din bumbac sau din fibre sintetice, pentru bărbați și băieți

6203 [32 10 + 33 10 + 39 11]

p/st

S

 

CPA 14.12.12: Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi, industriale și profesionale, pentru bărbați

14.12.12.40

Pantaloni lungi și scurți de lucru, din bumbac sau din fibre sintetice, pentru bărbați și băieți

6203 [42 11 + 43 11 + 49 11]

p/st

S

 

14.12.12.50

Salopete de lucru cu bretele, din bumbac sau fibre sintetice, pentru bărbați și băieți

6203 [42 51 + 43 31 + 49 31]

p/st

S

 

CPA 14.12.21: Compleuri, jachete și sacouri, industriale și profesionale, pentru femei

14.12.21.20

Ansambluri de lucru, din bumbac sau din fibre sintetice, pentru femei și fete

6204 [22 10 + 23 10 + 29 11]

p/st

S

 

14.12.21.30

Sacouri și blazere de lucru din bumbac sau din fibre sintetice, pentru femei și fete

6204 [32 10 + 33 10 + 39 11]

p/st

S

 

CPA 14.12.22: Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi, industriale și profesionale, pentru femei

14.12.22.40

Pantaloni lungi și scurți de lucru, din bumbac sau din fibre sintetice, pentru femei și fete

6204 [62 11 + 63 11 + 69 11]

p/st

S

 

14.12.22.50

Salopete de lucru cu bretele, din bumbac sau fibre sintetice, pentru femei și fete

6204 [62 51 + 63 31 + 69 31]

p/st

S

 

CPA 14.12.30: Alte tipuri de îmbrăcăminte de lucru

14.12.30.13

Altă îmbrăcăminte de lucru din bumbac sau din fibre sintetice, pentru bărbați și băieți

6211 [32 10 + 33 10]

p/st @

S

 

14.12.30.23

Altă îmbrăcăminte de lucru din bumbac sau din fibre sintetice, pentru femei și fete

6211 [42 10 + 43 10]

p/st @

S

 

NACE 14.13: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

CPA 14.13.11:   Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului și jachete contravânt și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.11.10

Paltoane, canadiene, pelerine, hanorace, bluzoane și articole textile similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau pentru băieți (excl. jachetele și blazerele, hanoracele și jachetele de vânt)

6101 [20 10 + 30 10 + 90 20]

p/st

S

 

14.13.11.20

Hanorace, bluzoane pentru schi, jachete de vânt și articole textile similare, tricotate sau croșetate (excl. jachetele și blazerele) pentru bărbați sau pentru băieți

6101 [20 90 + 30 90 + 90 80]

p/st

S

 

CPA 14.13.12:   Costume, compleuri, jachete, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.12.30

Sacouri și blazere, din materiale textile tricotate sau croșetate pentru bărbați sau pentru băieți

6103 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.13.12.60

Costume, compleuri sau ansamble, din materiale textile tricotate sau croșetate pentru bărbați sau pentru băieți

6103 [10 (10 + 90) + 22 00 + 23 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.13.12.70

Pantaloni, pantaloni scurți, salopete din materiale textile tricotate sau croșetate pentru bărbați sau pentru băieți

6103 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.13:   Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului și jachete contravânt și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.13.10

Paltoane, canadiene, pelerine, hanorace, bluzoane și articole textile similare, tricotate sau croșetate, pentru femei sau pentru fete (excl. jachetele și blazerele, hanoracele și jachetele de vânt)

6102 [10 10 + 20 10 + 30 10 + 90 10]

p/st

S

 

14.13.13.20

Hanorace, bluzoane pentru schi, jachete de vânt și articole textile similare, tricotate sau croșetate (excl. jachetele și blazerele) pentru femei sau pentru fete

6102 [10 90 + 20 90 + 30 90 + 90 90]

p/st

S

 

CPA 14.13.14:   Costume, compleuri, jachete, sacouri, rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.14.30

Sacouri și blazere, din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru femei sau pentru fete

6104 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.13.14.60

Costume, compleuri sau ansamble, din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru femei sau pentru fete

6104 [13 00 + 19 (20 + 90) + 22 00 + 23 00 + 29 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.14.70

Rochii din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru femei sau pentru fete

6104 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 49 00]

p/st

S

 

14.13.14.80

Fuste și fuste-pantalon, din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru femei sau pentru fete

6104 [51 00 + 52 00 + 53 00 + 59 00]

p/st

S

 

14.13.14.90

Pantaloni, pantaloni scurți, salopete din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru femei sau pentru fete

6104 [61 00 + 62 00 + 63 00 + 69 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.21:   Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului și jachete contravânt și articole similare din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.21.10

Impermeabile pentru bărbați sau pentru băieți

6201 [12 10 + 13 10]

p/st

S

 

14.13.21.20

Paltoane, canadiene, pelerine etc. pentru bărbați sau pentru băieți

6201 [11 00 + 12 90 + 13 90 + 19 00]

p/st

S

 

14.13.21.30

Hanorace, bluzoane pentru schi, jachete de vânt și articole similare pentru bărbați sau pentru băieți (excl. tricotate, impregnate sau cauciucate)

6201 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.22: Costume și compleuri din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.22.10

Costume pentru bărbați sau pentru băieți (excl. cele tricotate sau croșetate)

6203 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

 

14.13.22.20

Compleuri pentru bărbați sau pentru băieți (excl. cele tricotate sau croșetate)

6203 [22 80 + 23 80 + 29 (18 + 30 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.23: Jachete și sacouri din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.23.00

Sacouri și blazere pentru bărbați sau pentru băieți (excl. cele tricotate sau croșetate)

6203 [31 00 + 32 90 + 33 90 + 39 (19 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.24:   Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.13.24.42

Pantaloni și pantaloni scurți, din denim pentru bărbați sau pentru băieți (excl. cei pentru lucru)

6203 42 31

p/st

S

 

14.13.24.44

Pantaloni, pantaloni scurți și șorturi pentru bărbați sau pentru băieți, din lână sau păr fin de animale (excl. cei tricotați sau croșetați, pentru lucru)

6203 [41 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.24.45

Pantaloni și pantaloni scurți, din fibre sintetice, pentru bărbați sau pentru băieți (excl. cei tricotați sau croșetați, pentru lucru)

6203 [43 19 + 49 19]

p/st

S

 

14.13.24.48

Pantaloni și pantaloni scurți, din bumbac, pentru bărbați sau pentru băieți (excl. cei din denim, tricotați sau croșetați)

6203 [42 (33 + 35)]

p/st

S

 

14.13.24.49

Pantaloni, pantaloni scurți, șorturi și salopete cu bretele, pentru bărbați sau pentru băieți (excl. cei din lână, bumbac și fire sintetice, tricotate sau croșetate)

6203 49 90

p/st

S

 

14.13.24.55

Salopete cu bretele, pentru bărbați sau pentru băieți (excl. cele tricotate sau croșetate pentru lucru)

6203 [41 30 + 42 59 + 43 39 + 49 39]

p/st

S

 

14.13.24.60

Șorturi, din bumbac sau fibre sintetice, pentru bărbați sau pentru băieți (excl. cei tricotați sau croșetați)

6203 [42 90 + 43 90 + 49 50]

p/st

S

 

CPA 14.13.31:   Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului și jachete contravânt și articole similare din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.31.10

Impermeabile pentru femei sau pentru fete

6202 [12 10 + 13 10]

p/st

S

 

14.13.31.20

Paltoane etc. pentru femei sau pentru fete

6202 [11 00 + 12 90 + 13 90 + 19 00]

p/st

S

 

14.13.31.30

Hanorace, bluzoane pentru schi, jachete de vânt și articole similare (excl. jachetele sau blazerele) pentru femei sau pentru fete

6202 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.32: Costume și compleuri din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.32.10

Taioare pentru femei sau pentru fete (excl. cele tricotate sau croșetate)

6204 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 19 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.32.20

Compleuri pentru femei sau pentru fete (excl. cele tricotate sau croșetate)

6204 [21 00 + 22 80 + 23 80 + 29 (18 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.33: Jachete sau sacouri din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.33.30

Jachete și bluzoane pentru femei sau pentru fete (excl. cele tricotate sau croșetate)

6204 [31 00 + 32 90 + 33 90 + 39 (19 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.34: Rochii, fuste și fuste-pantalon din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.34.70

Rochii pentru femei sau pentru fete (excl. cele tricotate sau croșetate)

6204 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 49 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.34.80

Fuste și fuste-pantalon pentru femei sau pentru fete (excl. cele tricotate sau croșetate)

6204 [51 00 + 52 00 + 53 00 + 59 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.35:   Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.13.35.42

Pantaloni și pantaloni scurți, din denim, pentru femei sau pentru fete (excl. cele pentru lucru)

6204 62 31

p/st

S

 

14.13.35.48

Pantaloni și pantaloni scurți, din bumbac, pentru femei sau pentru fete (excl. cele din denim și cele pentru lucru)

6204 [62 (33 + 39)]

p/st

S

 

14.13.35.49

Pantaloni și pantaloni scurți, pentru femei sau pentru fete, din lână sau păr fin de animale, fibre sintetice sau artificiale (excl. tricotați, croșetați sau pentru lucru)

6204 [61 10 + 63 18 + 69 18]

p/st

S

 

14.13.35.51

Salopete cu bretele, din bumbac pentru femei sau pentru fete (excl. cele tricotate sau croșetate, pentru lucru)

6204 62 59

p/st

S

 

14.13.35.61

Șorturi, din bumbac, pentru femei sau pentru fete (excl. cele tricotate sau croșetate)

6204 62 90

p/st

S

 

14.13.35.63

Salopete cu bretele, din materiale textile, pentru femei sau pentru fete (excl. cele din bumbac, tricotate sau croșetate, pentru lucru) și șorturi din lână sau păr fin de animale, pentru femei sau pentru fete (excl. cele tricotate sau croșetate)

6204 [61 85 + 63 39 + 69 39]

p/st

S

 

14.13.35.65

Șorturi, din fibre sintetice, pentru femei sau pentru fete (excl. cele tricotate sau croșetate)

6204 [63 90 + 69 50]

p/st

S

 

14.13.35.69

Pantaloni, pantaloni scurți, salopete cu bretele din materiale textile pentru femei sau pentru fete (excl. cele din bumbac, lână sau păr fin de animale, fibre sintetice, tricotate sau croșetate)

6204 69 90

p/st

S

 

NACE 14.14: Fabricarea de articole de lenjerie de corp

CPA 14.14.11: Cămăși, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.14.11.00

Cămăși și bluze, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

6105 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.12:   Slipuri, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie și alte articole similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

14.14.12.20

Slipuri și indispensabili, pentru bărbați sau băieți, din materiale textile tricotate sau croșetate (inclusiv boxeri)

6107 [11 00 + 12 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.12.30

Cămăși de noapte și pijamale, pentru bărbați sau băieți, din materiale textile tricotate sau croșetate

6107 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.12.40

Halate, halate de baie și articole similare din materiale textile tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

6107 [91 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.14.13: Bluze, cămăși și bluzoane, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.14.13.10

Bluze, cămăși și bluze-cămăși, pentru femei sau fete, din materiale textile tricotate sau croșetate

6106 [10 00 + 20 00 + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.14:   Furouri, combinezoane, jupoane, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, rochii de casă, dezabieuri, halate de baie și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

14.14.14.20

Slipuri și chiloți, pentru femei sau fete, din materiale textile tricotate sau croșetate (inclusiv boxeri)

6108 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.14.30

Cămăși de noapte și pijamale, pentru femei sau fete, din materiale textile tricotate sau croșetate

6108 [31 00 + 32 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.14.14.40

Dezabieuri, halate de baie, rochii de casă și articole similare, pentru femei sau fete, din materiale textile tricotate sau croșetate

6108 [91 00 + 92 00 + 99 00]

p/st

S

 

14.14.14.50

Combinezoane și jupoane pentru femei sau fete, din materiale textile tricotate sau croșetate

6108 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

CPA 14.14.21: Cămăși și bluze din material textil, netricotate și necroșetate, pentru bărbați sau băieți

14.14.21.00

Cămăși pentru bărbați sau băieți (excl. cele tricotate sau croșetate)

6205 [20 00 + 30 00 + 90 (10 + 80)]

p/st

S

 

CPA 14.14.22:   Bluze de corp și maiouri, slipuri, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, din material textil, netricotate și necroșetate, pentru bărbați sau băieți

14.14.22.20

Slipuri și indispensabili, pentru bărbați sau băieți (inclusiv boxeri) (excl. cei tricotați sau croșetați)

6207 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.22.30

Cămăși de noapte și pijamale, pentru bărbați sau băieți (excl. cele tricotate sau croșetate)

6207 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.22.40

Flanele de corp, maiouri, halate de baie, halate de casă și articole similare pentru bărbați sau băieți (excl. cele tricotate sau croșetate)

6207 [91 00 + 99 (10 + 90)]

p/st @

S

 

CPA 14.14.23: Bluze, cămăși și bluzoane, din material textil, netricotate și necroșetate, pentru femei sau fete

14.14.23.00

Bluze, cămăși și bluze-cămăși, pentru femei sau fete (excl. cele tricotate sau croșetate)

6206 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 00 + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.24:   Bluze de corp și cămăși de zi, furouri, combinezoane, jupoane, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, dezabieuri, halate de baie, rochii de casă și articole similare, din material textil, netricotate și necroșetate, pentru femei sau fete

14.14.24.30

Cămăși de noapte și pijamale, pentru femei sau fete (excl. cele tricotate sau croșetate)

6208 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.24.50

Combinezoane și jupoane pentru femei sau fete (excl. cele tricotate sau croșetate)

6208 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.24.60

Flanele de corp și alte combinezoane, slipuri, chiloți, dezabieuri, halate de baie, rochii de casă, halate de casă și articole similare din bumbac, pentru femei sau fete (excl. cele tricotate sau croșetate)

6208 91 00

p/st @

S

 

14.14.24.80

Dezabieuri, halate de baie, rochii de casă, flanele de corp, maiouri, slipuri și chiloți (inclusiv boxeri), din alte fibre decât cele de bumbac, pentru femei sau fete (excl. cele tricotate sau croșetate)

6208 92 00

p/st @

S

 

14.14.24.89

Flanele de corp și alte combinezoane, slipuri, chiloți, dezabieuri, halate de baie, rochii de casă, halate de casă și articole similare din materiale textile, pentru femei sau fete (excl. cele din bumbac, fibre artificiale, tricotate sau croșetate)

6208 99 00

p/st @

S

 

CPA 14.14.25: Sutiene, brâuri, corsete, bretele, suspensoare, jartiere și articole similare și părțile lor, chiar tricotate sau croșetate

14.14.25.30

Sutiene

6212 [10 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.14.25.50

Brâuri, centuri-chilot și corsete (inclusiv body-uri cu bretele reglabile)

6212 [20 00 + 30 00]

p/st

S

 

14.14.25.70

Bretele, suspensoare, jartiere și articole similare și părți ale acestora

6212 90 00

S

 

CPA 14.14.30: Tricouri și maiouri de corp, tricotate sau croșetate

14.14.30.00

Tricouri (T-shirts) și maiouri de corp, tricotate sau croșetate

6109 [10 00 + 90 (20 + 90)]

p/st

S

 

NACE 14.19: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.

CPA 14.19.11: Articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare, tricotate sau croșetate, pentru nou-născuți

14.19.11.00

Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, pentru sugari, inclusiv maiouri, șorțulețe-combinezon, chiloți, costume extensibile, scutece, mănuși sau mitene sau mănuși cu un deget, îmbrăcăminte exterioară (pentru copii cu înălțimea ≤ 86 cm)

6111 [20 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 90 (11 + 19 + 90)]

S

 

CPA 14.19.12: Treninguri, costume de schi, costume de baie și alte articole de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

14.19.12.10

Treninguri, din materiale textile tricotate sau croșetate

6112 [11 00 + 12 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.19.12.30

Costume de schi din materiale textile tricotate sau croșetate

6112 20 00

p/st @

S

 

14.19.12.40

Costume de baie pentru bărbați sau băieți, din materiale textile tricotate sau croșetate

6112 [31 (10 + 90) + 39 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.19.12.50

Costume de baie pentru femei sau fete, din materiale textile tricotate sau croșetate

6112 [41 (10 + 90) + 49 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.19.12.90

Alte articole de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate (inclusiv flanele de corp cu mâneci)

6114 [20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 14.19.13: Mănuși cu degete, mănuși cu un deget și mănuși fără degete, tricotate sau croșetate

14.19.13.00

Mănuși, mănuși cu un deget și mitene, din materiale textile tricotate sau croșetate

6116 [10 (20 + 80) + 91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

pa

S

 

CPA 14.19.19:   Alte accesorii vestimentare și părți de articole de îmbrăcăminte sau de articole vestimentare, confecționate, tricotate sau croșetate

14.19.19.30

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și articole similare, din materiale textile tricotate sau croșetate

6117 10 00

p/st @

S

 

14.19.19.60

Accesorii confecționate de îmbrăcăminte, incl. părți de îmbrăcăminte sau accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate; (excl. mănuși, mitene, mănuși cu un deget, saluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri, voalete și articole similare)

6117 [80 (10 + 80) + 00)]

S

 

CPA 14.19.21: Articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare, din materiale textile, netricotate și necroșetate, pentru nou-născuți

14.19.21.00

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte pentru sugari, din materiale textile, netricotate și necroșetate (pentru copii cu înălțimea ≤ 86 cm) inclusiv maiouri, șorțulețe-combinezon, chiloți, costume extensibile, scutece, mănuși, mănuși cu un deget și îmbrăcăminte exterioară

6209 [20 00 + 30 00 + 90 (10 + 90)]

S

 

CPA 14.19.22: Treninguri, costume de schi, costume de baie și alte articole de îmbrăcăminte, din materiale textile, netricotate și necroșetate

14.19.22.10

Alte articole de îmbrăcăminte pentru bărbați sau băieți n.d.a., inclusiv veste, treninguri și costume pentru sport (excl. costumele penntru schi, tricotate sau croșetate)

6211 [32 (31 + 41 + 42 + 90) + 33 (31 + 41 + 42 + 90) + 00)]

p/st @

S

 

14.19.22.20

Alte articole de îmbrăcăminte pentru femei sau fete, n.c.a., inclusiv veste, treninguri și costume pentru sport (excl. costumele penntru schi, tricotate sau croșetate)

6211 [41 00 + 42 (31 + 41 + 42 + 90) + 43 (31 + 41 + 42 + 90) + 00)]

p/st @

S

 

14.19.22.30

Costume pentru schi (excl. articolele tricotate sau croșetate)

6211 20 00

p/st

S

 

14.19.22.40

Costume de baie pentru bărbați și băieți (excl. articolele tricotate sau croșetate)

6211 11 00

p/st

S

 

14.19.22.50

Costume de baie pentru femei și fete (excl. articolele tricotate sau croșetate)

6211 12 00

p/st

S

 

CPA 14.19.23:   Batiste, șaluri, eșarfe, văluri, cravate, fulare-cravată, mănuși și alte accesorii vestimentare confecționate; părți de îmbrăcăminte sau accesorii vestimentare, din țesături textile, netricotate și necroșetate n.c.a.

14.19.23.10

Batiste

6213 [20 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.33

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și articole similare (excl. articolele din mătase sau deșeuri de mătase, tricotate sau croșetate)

6214 [20 00 + 30 00 + 40 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.38

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și articole similare, din mătase sau deșeuri de mătase (excl. articolele tricotate sau croșetate)

6214 10 00

p/st

S

 

14.19.23.53

Cravate, papioane și fulare-cravată (excl. articolele din mătase sau deșeuri de mătase, tricotate sau croșetate)

6215 [20 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.58

Cravate, papioane și fulare-cravată din mătase sau deșeuri de mătase (excl. articolele tricotate sau croșetate)

6215 10 00

p/st

S

 

14.19.23.70

Mănuși, mănuși cu un deget și mitene (excl. cele tricotate sau croșetate)

6216 00 00

pa

S

 

14.19.23.93

Accesorii de îmbrăcăminte din materiale textile (excl. șalurile, eșarfele și fularele, mantilele și voalurile, cravatele, papioanele și fularele-cravată, mănușile, mănușile cu un deget și mitenele, tricotate sau croșetate)

6217 10 00

S

 

14.19.23.95

Părți de îmbrăcăminte sau accesorii de îmbrăcăminte, din materiale textile (excl. sutienele, centurile și corsetele, bretelele, suspensoarele și jartierele, tricotate sau croșetate)

6217 90 00

S

 

CPA 14.19.31: Accesorii vestimentare din piele sau din piele reconstituită, cu excepția mânușilor pentru sport

14.19.31.75

Mănuși, mănuși cu un deget și mitene din piele sau piele reconstituită (excl. cele pentru sport, de protecție pentru orice întrebuințare)

4203 [29 (91 + 99)]

pa

S

 

14.19.31.80

Centuri și banduliere, din piele sau piele reconstituită

4203 30 00

p/st @

S

 

14.19.31.90

Accesorii de îmbrăcăminte din piele sau piele reconstituită (excl. mănușile, mănușile cu un deget și mitenele, centurile și bandulierele)

4203 40 00

S

 

CPA 14.19.32: Articole de îmbrăcăminte confecționate din pâslă (fetru) sau materiale nețesute, materiale textile impregnate sau „îmbrăcate”

14.19.32.00

Îmbrăcăminte fabricată din fetru sau nețesută, țesături impregnate sau căptușite

6113 [00 (10 + 90)] + 6210 [10 (10 + 90) + 20 00 + 30 00 + 40 00 + 50 00]

p/st @

S

 

CPA 14.19.41:   Calote și capișoane din fetru; discuri și cilindri pentru pălării, din fetru; calote sau forme pentru pălării, împletite sau fabricate din benzi asamblate din orice material

14.19.41.30

Calote și capișoane neformate pe calapod și fără boruri, din fetru (inclusiv cilindrii) (excl. cele formate, cele cu boruri)

6501 00 00

p/st

S

 

14.19.41.50

Calote sau forme pentru pălării, confecționate prin asamblare de benzi din orice material (excl. cele formate, cele cu boruri, cele căptușite sau cu garnituri)

6502 00 00

p/st

S

 

CPA 14.19.42:   Pălării și alte articole de acoperit capul, din fetru, fie împletite sau fabricate din benzi asamblate din orice material, fie tricotate sau croșetate, fie făcute din dantele sau alte materiale textile sub formă de bucăți; plase și fileuri pentru păr

14.19.42.30

Pălării și alte obiecte de acoperit capul, din fetru, confecționate din calote de pălării sau din capișoane

6505 90 05 + 6506 99 10

p/st

S

 

14.19.42.50

Pălării și alte obiecte de acoperit capul împletite sau confecționate prin asamblarea benzilor din orice fel de material

6504 00 00

p/st

S

 

14.19.42.70

Pălării și alte obiecte de acoperit capul, tricotate sau croșetate sau confecționate din dantelă, fetru sau alte materiale textile în bucăți (dar nu în benzi); fileuri de păr din orice material

6505 [10 00 + 90 (10 + 30 + 80)]

p/st @

S

 

CPA 14.19.43:   Alte articole de acoperit capul, cu excepția celor din cauciuc sau din plastic, a căștilor de protecție și a articolelor de acoperit capul din azbest; benzi pentru garnituri interioare, dubluri sau căptușeli, capace, huse, carcase, cozoroace și curelușe pentru articole de acoperit capul

14.19.43.00

Alte articole pentru acoperit capul (exclusiv articole pentru acoperit capul din cauciuc sau plastic, articole de protecție pentru acoperit capul și articole din azbest pentru acoperit capul); benzi pentru garnituri interioare, dubluri sau căptușeli, capace, huse, carcase, cozoroace și curelușe pentru obiectele de acoperit capul

6506 99 90 + 6507 00 00

S

 

NACE 14.20: Fabricarea articolelor din blană

CPA 14.20.10: Articole de îmbrăcăminte, accesorii vestimentare și alte articole din blană, cu excepția articolelor de acoperit capul

14.20.10.30

Articole de îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din blănuri (excl. pălăriile și acoperitoarele de cap)

4303 [10 (10 + 90)]

S

 

14.20.10.90

Articole din blană (excl. articolele de îmbrăcăminte, accesoriile, pălăriile și acoperitoarele de cap)

4303 90 00

S

 

NACE 14.31: Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie

CPA 14.31.10: Ciorapi-pantalon, dresuri, ciorapi, șosete și alte produse asemănătoare, tricotate sau croșetate

14.31.10.33

Ciorapi-chilot și dresuri, din fibre sintetice tricotate sau croșetate, având finețea firului simplu < 67 decitex

6115 21 00

p/st

S

 

14.31.10.35

Ciorapi-chilot și dresuri, din fibre sintetice tricotate sau croșetate, având finețea firului simplu ≥ 67 decitex

6115 22 00

p/st

S

 

14.31.10.37

Ciorapi-chilot și dresuri, din materiale textile (excl. cele tricotate sau croșetate din fibre sintetice)

6115 29 00

p/st

S

 

14.31.10.50

Ciorapi lungi și ciorapi trei-sferturi de damă, având finețea firului simplu < 67 decitex

6115 [30 (11 + 19 + 90)]

pa

S

 

14.31.10.90

Articole de ciorapi și încălțăminte (inclusiv șosete; excl. ciorapii lungi și ciorapii trei-sferturi de damă având finețea firului simplu < 67 decitex, ciorapi-chilot și dresuri, încălțăminte cu tălpi aplicate)

6115 [10 (10 + 90) + 94 00 + 95 00 + 96 (10 + 91 + 99) + 00)]

pa

S

 

NACE 14.39: Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

CPA 14.39.10: Jerseuri, pulovere, veste cu mâneci lungi de tip cardigan, veste și alte articole asemănătoare, tricotate sau croșetate

14.39.10.31

Jerseuri, pulovere, jachete, veste și articole similare, pentru bărbați sau băieți, din lână sau din păr fin de animale (excl. jerseurile și puloverele conținând ≥ 50 % lână și cântărind ≥ 600 g)

6110 [11 30 + 12 10 + 19 10]

p/st

S

 

14.39.10.32

Jerseuri, pulovere, jachete, veste și articole similare, pentru femei sau fete, din lână sau din păr fin de animale (excl. jerseurile și puloverele conținând ≥ 50 % lână și cântărind ≥ 600 g)

6110 [11 90 + 12 90 + 19 90]

p/st

S

 

14.39.10.33

Jerseuri și pulovere conținând ≥ 50 % din greutate lână și cântărind ≥ 600 g per articol

6110 11 10

p/st

S

 

14.39.10.53

Tricotaje ușoare subțiri, bluze răscroite la gât și pulovere, din bumbac

6110 20 10

p/st

S

 

14.39.10.55

Tricotaje ușoare subțiri, bluze răscroite la gât și pulovere, din fibre artificiale

6110 30 10

p/st

S

 

14.39.10.61

Jerseuri, pulovere, jachete, veste și articole similare, pentru bărbați sau băieți, din bumbac (excl. tricotajele ușoare subțiri, bluzele răscroite la gât și puloverele)

6110 20 91

p/st

S

 

14.39.10.62

Jerseuri, pulovere, jachete, veste și articole similare, pentru femei sau fete, din bumbac (excl. tricotajele ușoare subțiri, bluzele răscroite la gât și puloverele)

6110 20 99

p/st

S

 

14.39.10.71

Jerseuri, pulovere, jachete, veste și articole similare, pentru bărbați sau băieți, din fibre sintetice (excl. tricotajele ușoare subțiri, bluzele răscroite la gât și puloverele)

6110 30 91

p/st

S

 

14.39.10.72

Jerseuri, pulovere, jachete, veste și articole similare, pentru femei sau fete, din fibre sintetice (excl. tricotajele ușoare subțiri, bluzele răscroite la gât și puloverele)

6110 30 99

p/st

S

 

14.39.10.90

Jerseuri, pulovere, jachete, veste și articole similare din materiale textile (excl. cele din lână sau păr fin de animale, bumbac, fibre sintetice)

6110 [90 (10 + 90)]

p/st

S

 

NACE 15.11: Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor

CPA 15.11.10: Blănuri tăbăcite sau apretate

15.11.10.30

Blănuri întregi, tăbăcite sau apretate, neasamblate, de iepure de casă, iepure sălbatic sau miel

4302 [19 (35 + 75 + 80)]

p/st

S

 

15.11.10.50

Blănuri sau piei tăbăcite sau apretate (excl. cele de iepure de casă, iepure sălbatic sau miel)

4302 [11 00 + 19 (10 + 20 + 30 + 41 + 49 + 50 + 60 + 70 + 95) + 20 00 + 30 (10 + 21 + 25 + 31 + 41 + 45 + 51 + 55 + 61 + 71 + 95)]

S

 

CPA 15.11.21: Piei fine tăbăcite în grăsimi (piei „chamois”)

15.11.21.00

Piei „chamois” și combinații de piei „chamois”

4114 [10 (10 + 90)]

m2 @

S

 

CPA 15.11.22: Piei finite lăcuite sau lăcuite stratificat; piei metalizate

15.11.22.00

Piei finite; piei finite laminate și piei metalizate

4114 20 00

m2

T

 

CPA 15.11.31: Piei, de bovine, epilate, întregi

15.11.31.00

Piei, de animale bovine, depilate, întregi

4104 [11 (10 + 51) + 19 (10 + 51) + 41 (11 + 19 + 51) + 49 (11 + 19 + 51)] + 4107 [11 (11 + 19) + 12 (11 + 19 + 91) + 10)]

kg

T

 

CPA 15.11.32: Piei, de bovine, epilate, altfel decât întregi

15.11.32.00

Piei, de animale bovine, depilate, altele decât întregi

4104 [11 59 + 19 59 + 41 59 + 49 59] + 4107 [91 (10 + 90) + 92 10 + 99 10]

kg

T

 

CPA 15.11.33: Piei de cabaline, epilate

15.11.33.00

Piei de cabaline, depilate

4104 [11 90 + 19 90 + 41 90 + 49 90] + 4107 [11 90 + 12 99 + 19 90 + 92 90 + 99 90]

kg

T

 

CPA 15.11.41: Piei de oaie sau de miel, epilate sau fără lână

15.11.41.30

Piei depilate de ovine; tăbăcite dar nepreparate altfel (cu excepția pieilor „chamois”)

4105 [10 (10 + 90) + 30 (10 + 91 + 99)]

kg

T

 

15.11.41.50

Piei depilate de ovine, pergamentate sau preparate după tăbăcire (excl. „chamois”, piei finite, piei finite laminate și piei metalizate)

4112 00 00

m2

T

 

CPA 15.11.42: Piei de capră sau de ied, epilate

15.11.42.30

Piei depilate de caprine; tăbăcite sau retăbăcite dar nepreparate altfel (excl. „chamois”)

4106 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90)]

kg

T

 

15.11.42.50

Piei depilate de caprine, pergamentate sau preparate după tăbăcire (excl. „chamois”, piei finite, piei finite laminate și piei metalizate)

4113 10 00

m2

T

 

CPA 15.11.43: Piei de porcine

15.11.43.30

Piei de porc depilate, tăbăcite dar nepreparate altfel

4106 [31 (10 + 90) + 32 (10 + 90)]

kg

T

 

15.11.43.50

Piei de porc depilate; pergamentate sau preparate după tăbăcire (excl. pieile finite, pieile finite laminate și pieile metalizate)

4113 20 00

m2

T

 

CPA 15.11.51: Piei de alte animale, epilate

15.11.51.00

Pielea, fără păr, a altor animale

4106 [40 (10 + 90) + 91 00 + 92 00] + 4113 [30 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 15.11.52: Piei reconstituite, pe bază de piele sau de fibre de piele

15.11.52.00

Piele reconstituită pe bază de piele sau de fibră de piele; în plăci, foi sau benzi

4115 10 00

m2 @

T

 

NACE 15.12: Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament

CPA 15.12.11: Articole de curelărie sau de șelărie pentru orice animal, din orice materiale

15.12.11.00

Articole de șelărie sau de curelărie pentru orice animale (inclusiv șleauri, zgărzi, genunchiere, botnițe, pături pentru șa, oblâncuri, îmbrăcăminte pentru câini și articole similare)

4201 00 00

S

 

CPA 15.12.12:   Geamantane, poșete și alte articole asemănătoare, din piele, piele reconstituită, foi de material plastic, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton; seturi personale de toaletă de voiaj, de croitorie, pentru curățirea încălțămintei sau a hainelor

15.12.12.10

Valize, geamantane și cufere, casete de toaletă, ghiozdane și containere similare din piele, piele reconstituită, piei finite, platic, materiale textile, aluminiu sau alte materiale

4202 [11 (10 + 90) + 12 (11 + 19 + 50 + 91 + 99) + 19 (10 + 90)]

p/st @

S

 

15.12.12.20

Genți din piele, piele reconstituită, piele finită, foi de plastic, materiale textile sau alte materiale (inclusiv cele fără mâner)

4202 [21 00 + 22 (10 + 90) + 00)]

p/st

S

 

15.12.12.30

Articole de buzunar sau de poșetă

4202 [31 00 + 32 (10 + 90) + 00)]

S

 

15.12.12.50

Etuuri și alte containere, n.c.a.

4202 [91 (10 + 80) + 92 (11 + 15 + 19 + 91 + 98) + 00)]

S

 

15.12.12.70

Seturi de voiaj pentru toaletă; pentru cusut; pentu curățirea pantofilor sau a articolelor de îmbrăcăminte (excl. seturile de manichiură)

9605 00 00

p/st @

S

 

CPA 15.12.13: Brățări de ceasuri (cu excepția celor din metal) și părțile lor

15.12.13.00

Brățări de ceasuri, benzi, brățări și părți ale acestora (inclusiv din piele, piele reconstituită sau plastic; excl. metalele prețioase, metalele comune sau metalele placate cu metale prețioase)

9113 [90 (10 + 80)]

p/st @

S

 

CPA 15.12.19:   Alte articole din piele sau piele reconstituită (inclusiv articole utilizate la mașini sau la aparate mecanice sau pentru alte utilizări tehnice) n.c.a.

15.12.19.30

Articole din piele sau piele reconstituită de tipul celor utilizate la mașini sau dispozitive mecanice sau pentru alte utilizări tehnice

4205 [00 (11 + 19)]

kg

S

 

15.12.19.60

Articole din piele sau din piele reconstituită, n.c.a.

4205 00 90

S

 

NACE 15.20: Fabricarea încălțămintei

CPA 15.20.11:   Încălțăminte etanșă cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau material plastic, alta decât cea care încorporează un bombeu protector din metal

15.20.11.00

Încălțăminte impermeabilă, cu fața din cauciuc sau material plastic (excl. cea care încorporează un bombeu protector din metal)

6401 [92 (10 + 90) + 00)]

pa

S

 

CPA 15.20.12: Încălțăminte cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau material plastic, alta decât încălțămintea etanșă sau pentru sport

15.20.12.10

Sandale cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau material plastic (inclusiv sandale din curele, papuci)

6402 [20 00 + 99 (31 + 39)]

pa

S

 

15.20.12.31

Încălțăminte de oraș cu fața din cauciuc sau material plastic

6402 [91 90 + 99 (10 + 91 + 93 + 96 + 98)]

pa

S

 

15.20.12.37

Papuci și altă încălțăminte de interior cu tălpi din cauciuc sau material plastic și fețe din material plastic (inclusiv papuci de casă, papuci de dans, papuci fără călcâi)

6402 99 50

pa

S

 

CPA 15.20.13:   Încălțăminte cu fețe din piele, alta decât cea pentru sport, decât cea care încorporează un bombeu protector de metal și decât diversele tipuri de încălțăminte specială

15.20.13.30

Încălțăminte cu tălpi din lemn și fețe din piele (inclusiv saboți) (excl. cea cu branț sau bombeu metalic de protecție)

6403 [51 05 + 59 05 + 91 05 + 99 05]

pa

S

 

15.20.13.51

Încălțăminte de oraș pentru bărbați cu fețe din piele (inclusiv ghete și pantofi; excl. încălțămintea impermeabilă, încălțămintea cu bombeu protector din metal)

6403 [51 (15 + 95) + 59 95 + 91 (16 + 96) + 96)]

pa

S

 

15.20.13.52

Încălțăminte de oraș pentru femei cu fețe din piele (inclusiv ghete și pantofi; excl. încălțămintea impermeabilă, încălțămintea cu bombeu protector din metal)

6403 [51 (19 + 99) + 59 99 + 91 (13 + 18 + 93 + 98) + 99 (93 + 98)]

pa

S

 

15.20.13.53

Încălțăminte de oraș pentru copii cu fețe din piele (inclusiv ghete și pantofi; excl. încălțămintea impermeabilă, încălțămintea cu bombeu protector din metal)

6403 [51 (11 + 91) + 59 91 + 91 (11 + 91) + 91)]

pa

S

 

15.20.13.61

Sandale pentru bărbați, cu fețe din piele (inclusiv sandale din curele, papuci)

6403 [59 35 + 99 36]

pa

S

 

15.20.13.62

Sandale pentru femei, cu fețe din piele (inclusiv sandale din curele, papuci)

6403 [59 (11 + 39) + 99 (11 + 33 + 38)]

pa

S

 

15.20.13.63

Sandale pentru copii, cu fețe din piele (inclusiv sandale din curele, papuci)

6403 [59 31 + 99 31]

pa

S

 

15.20.13.70

Papuci și altă încălțăminte de interior cu tălpi din cauciuc, material plastic sau piele și fețe din piele (inclusiv papuci de casă, papuci de dans, papuci fără călcâi)

6403 [59 50 + 99 50]

pa

S

 

15.20.13.80

Încălțăminte cu tălpi din lemn; plută sau alt fel de material și fețe din piele (excl. tălpile din cauciuc; material plastic sau piele)

6405 10 00

pa

S

 

CPA 15.20.14: Încălțăminte cu fețe din materiale textile, alta decât încălțămintea pentru sport

15.20.14.44

Papuci și altă încălțăminte de interior (inclusiv papuci de casă, papuci de dans, papuci fără călcâi)

6404 [19 10 + 20 10] + 20 91]

pa

S

 

15.20.14.45

Încălțăminte cu tălpi din cauciuc, material plastic sau piele și fețe din material textil (excl. papucii și alte articole de încălțăminte pentru interior, încălțăminte sport)

6404 [19 90 + 20 90]

pa

S

 

15.20.14.46

Articole de încălțăminte cu fața din material textil (exclusiv papucii și alte articole încălțăminte purtată în casă, precum și încălțămintea cu talpa exterioară din cauciuc, plastic, piele sau piele artificială)

6405 [20 (10 + 99)]

pa

S

 

CPA 15.20.21: Încălțăminte așa-zisă pentru tenis, pentru baschet, pentru gimnastică și încălțăminte similară

15.20.21.00

Încălțăminte pentru sport cu tălpi exterioare din cauciuc sau material plastic și fețe din material textil (inclusiv pentru tenis; pentru baschet; pentru gimnastică; pentru antrenament și alte tipuri de încălțăminte similare)

6404 11 00

pa

S

 

CPA 15.20.29:   Alte tipuri de încălțăminte pentru sport, cu excepția încălțămintei pentru schiuri pentru zăpadă și a încălțămintei pentru patinaj

15.20.29.00

Alte articole de încălțăminte sport, cu excepția încălțămintei pentru schi pe zăpadă și cizmele pentru patinaj

6402 19 00 + 6403 19 00

pa

S

 

CPA 15.20.31: Încălțăminte care încorporează un bombeu protector de metal

15.20.31.20

Încălțăminte (inclusiv încălțăminte impermeabilă) care conține un vârf protector din metal, cu talpă exterioară și față din cauciuc sau plastic

6401 10 00 + 6402 [91 10 + 99 05]

pa

S

 

15.20.31.50

Încălțăminte cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic sau piele și fețe din piele; cu bombeu metalic de protecție

6403 40 00

pa

S

 

CPA 15.20.32: Încălțăminte din lemn, diverse tipuri încălțăminte specială și alte tipuri de încălțăminte n.c.a.

15.20.32.00

Încălțăminte din lemn, încălțăminte specială diversă și altă încălțăminte

6403 20 00 + 6405 [90 (10 + 90)]

pa

S

 

CPA 15.20.40:   Părți de încălțăminte din piele; tălpi interioare detașabile, branțuri și alte articole similare; ghetre, jambiere și alte articole asemănătoare și părți ale acestora

15.20.40.20

Fețe de încălțăminte din piele și elemente ale acestora (excl. întăriturile)

6406 10 10

S

 

15.20.40.50

Fețe de încălțăminte și elemente ale acestora (inclusiv întăriturile din piele)

6406 10 90

S

 

15.20.40.80

Elemente ale încălțămintei (excl. fețele) din alte materiale

6406 [99 (30 + 50 + 60 + 85)]

S

 

NACE 16.10: Tăierea și rindeluirea lemnului

CPA 16.10.10:   Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, trasat sau derulat, de o grosime > 6 mm; traverse din lemn neimpregnat pentru șine de tren sau tramvai

16.10.10.10

Traverse (tiranți) din lemn pentru calea ferată și șinele de tramvai; neimpregnate

4406 10 00

m3

S

 

16.10.10.33

Cherestea din lemn de rășinoase tăiat sau spintecat longitudinal; tranșată sau cojită; cu grosimea > 6 mm, lipită prin îmbinare dințată sau șlefuită

4407 [10 (15 + 31 + 33 + 38)]

m3

S

 

16.10.10.35

Cherestea de molid (Picea abies Karst.) și de brad (Abies alba Mill.)

4407 10 91

m3

S

 

16.10.10.37

Cherestea de pin: Pinus sylvestris L.

4407 10 93

m3

S

 

16.10.10.39

Cherestea din lemn de esență moale, tăiat sau spintecat longitudinal, tranșată/cojită, cu grosimea > 6 mm, inclusiv șipcile pentru creioane cu lungimea ≤ 125 cm, grosimea < 12,5 mm, excl. de molid/pin, lipită prin îmbinare dințată – rindeluită/șlefuită

4407 10 98

m3

S

 

16.10.10.50

Cherestea din lemn tăiat sau spintecat longitudinal; tranșată sau cojită; cu grosimea > 6 mm; excl. cea din lemn de conifere și de arbori tropicali și blocuri, lame și frize de stejar

4407 [91 (15 + 39 + 90) + 92 00 + 93 (10 + 91 + 99) + 94 (10 + 91 + 99) + 95 (10 + 91 + 99) + 99 (20 + 25 + 40 + 91 + 96 + 98)]

m3 @

S

 

16.10.10.71

Cherestea din lemn tropical; tăiat sau spintecat în lungime; tranșată sau cojită; lipită prin îmbinare dințată sau rindeluit/șlefuită; cu grosimea > 6 mm

4407 [21 (10 + 91 + 99) + 22 (10 + 91 + 99) + 25 (10 + 30 + 50 + 90) + 26 (10 + 30 + 50 + 90) + 27 (10 + 91 + 99) + 28 (10 + 91 + 99) + 29 (15 + 20 + 25 + 45 + 61 + 68 + 83 + 85 + 95)]

m3 @

S

 

16.10.10.77

Blocuri de stejar; lame și frize din stejar pentru parchet sau pardoseală din blocuri; rindeluite dar neasamblate (excl. cele profilate)

4407 91 31

m2

S

 

CPA 16.10.21:   Lemn profilat de-a lungul unuia sau mai multor canturi sau fețe (inclusiv lame și frize pentru parchet, neasamblate, și borduri și forme de lemn)

16.10.21.10

Profile din lemn de conifere

4409 [10 (11 + 18)]

kg

S

 

16.10.21.50

Lemn de foioase modelat continuu (inclusiv lame și frize pentru parchet, neasamblate)

4409 [21 00 + 29 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 16.10.22: Lână de lemn; făină de lemn

16.10.22.00

Lână de lemn, făină de lemn

4405 00 00

kg

S

 

CPA 16.10.23: Lemn sub formă de așchii sau particule

16.10.23.03

Lemn de conifere sub formă de așchii sau particule

4401 21 00

kg

S

 

16.10.23.05

Lemn din alte specii decât coniferele, sub formă de așchii și particule

4401 22 00

kg

S

 

CPA 16.10.31: Lemn brut, tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare

16.10.31.16

Stâlpi din lemn de esență moale simplu fasonat, injectat sau impregnat sau prin altă metodă cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare

4403 10 00

m3

S

 

CPA 16.10.32: Traverse din lemn impregnat pentru șine de tren sau tramvai

16.10.32.00

Traverse (tiranți) din lemn impregnat pentru calea ferată sau linii de tramvai

4406 90 00

m3

S

 

CPA 16.10.39: Alte tipuri de lemn brut, inclusiv araci despicați sau pari din lemn

16.10.39.00

Alte tipuri de lemn în stare brută, inclusiv stâlpi și țăruși

4404 [10 00 + 20 00]

m3 @

S

 

CPA 16.10.91: Servicii de uscare, impregnare sau tratare chimică a lemnului

16.10.91.00

Tratament; impregnarea și conservarea lemnului (inclusiv condiționarea și uscarea)

I

 

NACE 16.21: Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

CPA 16.21.11: Placaj, panouri furniruite și lemn stratificat similar, din bambus

16.21.11.00

Lemn stratificat, panouri furniruite și alt lemn melaminat asemănător, din bambus

4412 10 00

m3

S

 

CPA 16.21.12: Alte tipuri de placaj, panouri furniruite și alte tipuri de lemn stratificat

16.21.12.11

Placaj din foi de lemn (excl. din bambus), cu grosime a foilor de maximum 6 mm, având cel puțin o față din lemn tropical

4412 [31 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.14

Placaj din foi de lemn (excl. din bambus), cu grosime a foilor de maximum 6 mm, având cel puțin o față din alt lemn decât cel de conifere (excl. lemn tropical)

4412 [32 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.17

Placaj din foi de lemn (excl. din bambus), cu grosime a foilor de maximum 6 mm (excl. produsele care au cel puțin o față din lemn tropical sau dintr-un alt lemn decât cel de conifere)

4412 39 00

m3

S

 

16.21.12.21

Panouri furniruite și alt lemn melaminat asemănător, în blocuri, lame sau sub formă de profile

4412 [94 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.24

Panouri furniruite și alt lemn melaminat asemănător (excl. cel în blocuri, lame sau sub formă de profile)

4412 [99 (30 + 40 + 50 + 85)]

m3

S

 

CPA 16.21.13: Plăci aglomerate și plăci similare din lemn sau alte materiale lemnoase

16.21.13.13

Panouri din particule, din lemn

4410 [11 (10 + 30 + 50 + 90)]

m3

S

 

16.21.13.16

Plăci OSB, din lemn

4410 [12 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.13.19

Panouri de tip „Waferboard” și similare, din lemn (excl. panouri din particule de lemn și plăci OSB)

4410 19 00

m3

S

 

16.21.13.50

Alte panouri din particule și panouri similare din materiale lemnoase (excl. lemnul)

4410 90 00

m3

S

 

CPA 16.21.14: Plăci fibrolemnoase din lemn sau alte materiale lemnoase

16.21.14.23

Panouri fibrolemnoase cu densitate medie (MDF), din lemn sau din alte materiale lemnoase, aglomerate sau nu cu rășini sau cu alți lianți organici, cu o grosime de maximum 5 mm

4411 [12 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.26

Panouri fibrolemnoase cu densitate medie (MDF), din lemn sau din alte materiale lemnoase, aglomerate sau nu cu rășini sau cu alți lianți organici, cu o grosime între 5 mm și 9 mm

4411 [13 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.29

Panouri fibrolemnoase cu densitate medie (MDF), din lemn sau din alte materiale lemnoase, aglomerate sau nu cu rășini sau cu alți lianți organici, cu o grosime de peste 9 mm

4411 [14 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.43

Panouri fibrolemnoase din lemn sau alte materiale lemnoase (excl. panouri fibrolemnoase cu densitate medie [MDF]), aglomerate sau nu cu rășini sau cu alți lianți organici, cu o densitate de peste 0,8 g/cm3

4411 [92 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.46

Panouri fibrolemnoase din lemn sau alte materiale lemnoase (excl. panouri fibrolemnoase cu densitate medie [MDF]), aglomerate sau nu cu rășini sau cu alți lianți organici, cu o densitate între 0,5 g/cm3 și 0,8 g/cm3

4411 [93 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.49

Panouri fibrolemnoase din lemn sau alte materiale lemnoase (excl. panouri fibrolemnoase cu densitate medie [MDF]), aglomerate sau nu cu rășini sau cu alți lianți organici, cu o densitate de maximum 0,5 g/cm3

4411 [94 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 16.21.21: Foi de furnir și foi pentru placaj și alte tipuri de lemn tăiate longitudinal, trasate sau derulate, cu o grosime ≤ 6 mm

16.21.21.13

Foi de furnir, foi pentru panouri stratificate și alte tipuri de lemn tăiat în lungime, tranșat/cojit, cu grosimea ≤ 6 mm și lipit prin îmbinare dințată, rindeluit/șlefuit/scândurele pentru fabricarea creioanelor

4408 [10 (15 + 91) + 31 (11 + 21 + 25) + 39 (15 + 21 + 55 + 70) + 90 (15 + 35)]

m3 @

S

 

16.21.21.18

Foi de furnir, foi pentru panouri stratificate din lemn de conifere sau arbori tropicali, tăiat în lungime, tranșat sau cojit, cu grosimea ≤ 6 mm, excl. cel lipit prin îmbinare dințată, rindeluit sau șlefuit

4408 [10 (93 + 99) + 31 30 + 39 (31 + 35 + 85 + 95) + 90 (85 + 95)]

m3

S

 

CPA 16.21.22: Lemn densificat, în blocuri, scânduri, lame sau sub formă de profile

16.21.22.00

Lemn compactat; sub formă de blocuri, lame, scânduri sau profile

4413 00 00

m3

S

 

NACE 16.22: Fabricarea parchetului asamblat în panouri

CPA 16.22.10: Panouri din parchet asamblat

16.22.10.30

Panouri pentru parchete de tip mozaic, din lemn

4418 71 00

m2

S

 

16.22.10.60

Panouri pentru parchete din lemn (excl. cele de tip mozaic)

4418 [72 00 + 79 00]

m2

S

 

NACE 16.23: Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

CPA 16.23.11: Ferestre, uși-ferestre și ramele acestora, uși și ramele și pragurile acestora, din lemn

16.23.11.10

Ferestre; uși-ferestre, precum și cadrele și pervazurile acestora din lemn

4418 [10 (10 + 50 + 90)]

p/st

S

 

16.23.11.50

Uși, cadrele și pragurile acestora din lemn

4418 [20 (10 + 50 + 80)]

p/st

S

 

CPA 16.23.12: Cofraje pentru betonare și șindrile („shingles” și „shakes”), din lemn

16.23.12.00

Cofraj pentru betonaj în construcții, șindrilă și șiță din lemn

4418 [40 00 + 50 00]

kg

S

 

CPA 16.23.19: Lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcții, n.c.a.

16.23.19.00

Obiecte de tâmplărie și dulgherie din lemn pentru construcții, excl. ferestrele, ușile-ferestre și ușile, pervazurile/cadrele/ pragurile acestora, panourile pentru parchete, cofrajele pentru lucrări de construcții cu beton, șindrilele

4418 [60 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 16.23.20: Construcții prefabricate din lemn

16.23.20.00

Construcții prefabricate din lemn

9406 [00 (11 + 20)]

S

 

NACE 16.24: Fabricarea ambalajelor din lemn

CPA 16.24.11: Paleți, boxpaleți și platforme de încărcare, din lemn

16.24.11.33

Paleți simpli și grilaje pentru paleți, din lemn

4415 20 20

p/st

S

 

16.24.11.35

Paleți-cutie și platforme de încărcare din lemn (excl. paleții simpli)

4415 20 90

p/st @

S

 

CPA 16.24.12: Butoaie și produse de dogărie, din lemn

16.24.12.00

Butoaie, butoiașe, căzi, tuburi, produse de dogărie, precum și elemente ale acestora (inclusiv doagele)

4416 00 00

kg

S

 

CPA 16.24.13: Alte containere din lemn și părți ale acestora

16.24.13.20

Lăzi, cutii, lădițe, cilindri și ambalaje similare din lemn (excl. tamburele de cablu)

4415 10 10

kg

S

 

16.24.13.50

Tambure de cablu, din lemn

4415 10 90

kg

S

 

NACE 16.29: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

CPA 16.29.11:   Unelte, suporturi și mânere de unelte, monturi și cozi din lemn pentru mături sau pentru perii, blocuri pentru fabricarea pipelor, forme, calapoade, șanuri și întinzătoare pentru pantofi, din lemn

16.29.11.30

Unelte, suporturi și mânere din lemn pentru instrumente, mături și perii; bărci, calapoade și arbori din lemn

4417 00 00

kg

S

 

16.29.11.80

Eboșe de pipe din lemn sau rădăcini

9614 00 10

kg

S

 

CPA 16.29.12: Articole de masă și de bucătărie, din lemn

16.29.12.00

Articole din lemn pentru masă și bucătărie

4419 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 16.29.13: Lemn cu intarsii și încrustații, casete pentru bijuterii sau tacâmuri, statuete și alte obiecte ornamentale, din lemn

16.29.13.00

Articole din lemn marchetat și lemn încrustat; casete/cutii pentru bijuterii, cuțitărie și articole similare, statuete și alte ornamente, stelaje pentru haine/pălării, seturi de birou cu suporturi pentru scrisori, tocuri, cerneală, scrumiere

4420 [10 (11 + 19) + 90 (10 + 91 + 99)]

S

 

CPA 16.29.14: Rame din lemn pentru picturi, fotografii, oglinzi sau obiecte similare și alte articole din lemn

16.29.14.10

Elemente din lemn ale încălțămintei (excl. tălpile, întăriturile)

6406 91 00

S

 

16.29.14.20

Rame din lemn pentru tablouri, fotografii, oglinzi și alte obiecte similare

4414 [00 (10 + 90)]

m @

S

 

16.29.14.90

Alte articole din lemn (excl. grilajele pentru paleți)

4421 [10 00 + 90 (91 + 98)] + 10)]

S

 

CPA 16.29.21:   Plută naturală, decojită sau simplu ecarisată sau în cuburi, plăci, foi sau benzi; plută concasată, granulată sau pulverizată; deșeuri de plută

16.29.21.30

Deșeuri de plută; plută concasată, granulată sau măcinată (excl. pluta naturală brută sau preparată simplu)

4501 90 00

kg

S

 

16.29.21.50

Plută naturală, decojită sau ecarisată, sub formă de blocuri cubice sau paralelipipedice, plăci, foi sau benzi

4502 00 00

kg

S

 

CPA 16.29.22: Articole din plută naturală

16.29.22.50

Dopuri din plută naturală

4503 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

16.29.22.90

Alte articole din plută naturală

4503 90 00

kg

S

 

CPA 16.29.23: Cuburi, blocuri, plăci, foi și benzi, plăci de orice formă, cilindri plini, din plută aglomerată

16.29.23.20

Dopuri din plută aglomerată pentru vin spumant de calitate produs în regiune determinată (v.q.p.r.d.) (inclusiv cele cu garnituri de etanșare din plută naturală)

4504 10 11

kg

S

 

16.29.23.50

Dopuri din plută aglomerată pentru vin [excl. vinul spumant de calitate produs în regiune determinată (v.q.p.r.d.)]

4504 10 19

kg

S

 

16.29.23.80

Plută aglomerată – blocuri, foi și benzi, plăci de orice formă, cilindri solizi sau discuri, inclusiv din plută expandată aglomerată sau plută arsă, excl. dopurile

4504 [10 (91 + 99)]

kg

S

 

CPA 16.29.24: Plută aglomerată; articole din plută aglomerată n.c.a.

16.29.24.00

Alte articole din plută aglomerată, n.c.a.

4504 [90 (20 + 80)]

kg

S

 

CPA 16.29.25: Produse din paie, din alfa sau din alte materiale pentru împletit; articole din împletituri

16.29.25.00

Produse manufacturiere din paie, din alfa sau din alte materiale împletite; coșuri împletite și împletituri

4601 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 29 (10 + 90) + 92 (05 + 10 + 90) + 93 (05 + 10 + 90) + 94 (05 + 10 + 90) + 99 (05 + 10 + 90)] + 4602 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 91 + 99) + 00)]

kg

S

 

NACE 17.11: Fabricarea celulozei

CPA 17.11.11: Paste chimice din lemn, de dizolvare

17.11.11.00

Pastă chimică din lemn, pastă de celuloză tratată cu dizolvant

4702 00 00

kg 90 % sdt

T

 

CPA 17.11.12: Paste chimice din lemn, cu sodă sau cu sulfat, altele decât pastele de dizolvare

17.11.12.00

Paste chimice din lemn, cu sodă sau sulfat, altele decât pastele de dizolvare

4703 [11 00 + 19 00 + 21 00 + 29 00]

kg 90 % sdt

T

 

CPA 17.11.13: Paste chimice din lemn, cu bisulfit, altele decât pastele de dizolvare

17.11.13.00

Paste chimice din lemn, cu sulfit, altele decât pastele de dizolvare

4704 [11 00 + 19 00 + 21 00 + 29 00]

kg 90 % sdt

T

 

CPA 17.11.14:   Paste mecanice din lemn; paste semichimice din lemn; paste de celuloză obținute din materiale fibroase celulozice altele decât lemnul

17.11.14.00

Pastă mecanică din lemn; pastă din lemn semichimică; paste din materiale fibrocelulozice altele decât lemnul

4701 [00 (10 + 90)] + 4705 00 00 + 4706 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 91 00 + 92 00 + 93 00]

kg 90 % sdt @

T

 

NACE 17.12: Fabricarea hârtiei și cartonului

CPA 17.12.11: Hârtie de ziar, în rulouri sau foi

17.12.11.00

Hârtie de ziar, în rulouri sau foi

4801 00 00

kg

S

 

CPA 17.12.12: Hârtie și carton confecționate manual

17.12.12.00

Hârtie și carton obținute manual, sub formă de rulouri sau foi (excl. hârtia de ziar)

4802 10 00

kg

S

 

CPA 17.12.13:   Hârtie și cartoane suport pentru hârtie fotosensibilă, termosensibilă sau electrosensibilă; hârtie utilizată ca bază pentru hârtia-indigo; hârtie suport pentru tapet

17.12.13.00

Hârtie și carton folosite ca bază pentru hârtia fotosensibilă, termosensibilă sau electrosensibilă; hârtie suport pentru hârtie carbon; suport pentru tapet

4802 [20 00 + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.14: Alte tipuri de hârtie și carton pentru scopuri grafice

17.12.14.10

Hârtie și carton grafice, cu un conținut ≤ 10 % fibre mecanice, în greutate < 40 g/m2

4802 54 00

kg

S

 

17.12.14.35

Hârtie și carton grafice, cu un conținut ≤ 10 % fibre mecanice, în greutate ≥ 40 g/m2, dar ≤ 150 g/m2, sub formă de rulouri

4802 [55 (15 + 25 + 30 + 90)]

kg

S

 

17.12.14.39

Hârtie și carton grafice, cu un conținut ≤ 10 %, fibre mecanice, în greutate ≥ 40 g/m2, dar ≤ 150 g/m2, sub formă de foi

4802 [56 (20 + 80) + 00)]

kg

S

 

17.12.14.50

Hârtie și carton grafice, cu un conținut ≤ 10 %, fibre mecanice, în greutate > 150 g/m2

4802 [58 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.14.70

Hârtie și carton grafice, cu un conținut > 10 % fibre mecanice

4802 [61 (15 + 80) + 62 00 + 69 00]

kg

S

 

CPA 17.12.20:   Hârtii de tipul celor utilizate pentru hârtie igienică, pentru șervețele de demachiat, de șters mâinile și alte șervețele, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice

17.12.20.30

Vată de celuloză de uz casnic sau sanitar; în rulouri cu lățimea > 36 cm sau de formă dreptunghiulară (inclusiv foi pătrate) cu cel puțin o latură > 36 cm în stare nepliată

4803 00 10

kg

S

 

17.12.20.55

Hârtie creponată și văluri din fibre celulozice de uz casnic/sanitar, sub formă de rulouri cu lățimea > 36 cm sau de formă dreptunghiulară cu cel puțin o latură > 36 cm în stare nepliată, cu o greutate ≤ 25 g/m2/pliu

4803 00 31

kg

S

 

17.12.20.57

Hârtie creponată și văluri din fibre celulozice de uz casnic/sanitar, sub formă de rulouri cu lățimea > 36 cm sau de formă dreptunghiulară cu cel puțin o latură > 36 cm în stare nepliată, cu o greutate > 25 g/m2/pliu

4803 00 39

kg

S

 

17.12.20.90

Alte tipuri de hârtie de uz casnic

4803 00 90

kg

S

 

CPA 17.12.31: Hârtii și cartoane „Kraftliner”, necretate

17.12.31.00

Hârtie de tipul „kraftliner” nealbită, fără strat de acoperire, sub formă de rulouri sau foi (excl. pentru scris, imprimat sau alte scopuri grafice, hârtia în vrac și în bandă pentru cartele perforate)

4804 [11 (11 + 15 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.32: Hârtii și cartoane „Kraftliner”, albite; hârtii și cartoane „Kraftliner” cretate

17.12.32.00

Hârtie de tipul „kraftliner”, fără strat de acoperire, sub formă de rulouri sau foi (excl. cea nealbită, pentru scris, imprimat sau alte scopuri grafice, hârtia în vrac și în bandă pentru cartele perforate)

4804 [19 (12 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.33: Hârtie semichimică pentru caneluri

17.12.33.00

Hârtie semichimică pentru caneluri

4805 11 00

kg

S

 

CPA 17.12.34: Hârtie pentru caneluri reciclată și altele de acest tip

17.12.34.00

Caneluri reciclate și alte tipuri de caneluri

4805 [12 00 + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.35: Testliner (carton din fibre recuperate)

17.12.35.20

Hârtie de tipul „testliner” (carton de umplutură reciclat), cu o greutate ≤ 150 g/m2, fără strat de acoperire, sub formă de rulouri sau foi

4805 24 00

kg

S

 

17.12.35.40

Hârtie de tipul „testliner” (carton de umplutură reciclat), cu o greutate > 150 g/m2, fără strat de acoperire, sub formă de rulouri sau foi

4805 25 00

kg

S

 

CPA 17.12.41: Hârtie kraft necretată; hârtie kraft pentru saci, creponată sau încrețită

17.12.41.20

Hârtie de tipul „kraft” nealbită, fără strat de acoperire, pentru saci (excl. pentru scris, imprimat sau alte scopuri grafice, hârtia în vrac și în bandă pentru cartele perforate)

4804 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.41.40

Hârtie de tipul „kraft”, fără strat de acoperire, pentru saci (excl. cea nealbită pentru scris, imprimat sau alte scopuri grafice, hârtia în vrac și în bandă pentru cartele perforate)

4804 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.41.60

Hârtie și carton de tipul „kraft”, fără strat de acoperire, cu o greutate ≤ 150 g/m2 (excl. cea de tip „kraftliner”, de tip „kraft” pentru saci, pentru scris, imprimare și alte scopuri grafice)

4804 [31 (51 + 58 + 80) + 39 (51 + 58 + 80)]

kg

S

 

17.12.41.80

Hârtie de tipul „kraft” pentru saci, creponată sau plisată, sub formă de rulouri sau foi

4808 20 00

kg

S

 

CPA 17.12.42:   Hârtie sulfit pentru ambalaj și alte tipuri de hârtie necretată (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice)

17.12.42.20

Hârtie sulfit pentru ambalaje, sub formă de rulouri sau foi

4805 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.42.40

Alte tipuri de hârtie și carton fără strat de acoperire, sub formă de rulouri sau foi, cu greutatea ≤ 150 g/m2 (excl. produsele de la poziția SA 48.02; hârtia pentru caneluri, hârtie „testliner”, hârtia sulfit pentru ambalaje, hârtia și cartonul de filtru și hârtia și cartonul pâslă)

4805 91 00

kg

S

 

17.12.42.60

Alte tipuri de hârtie și carton fără strat de acoperire, sub formă de rulouri sau foi, cu greutatea > 150 g/m2 și < 225 g/m2 (excl. produsele de la poziția SA 48.02; hârtia pentru caneluri, hârtie „testliner”, hârtia sulfit pentru ambalaje, hârtia și cartonul de filtru și hârtia și cartonul pâslă)

4805 92 00

kg

S

 

17.12.42.80

Alte tipuri de hârtie și carton fără strat de acoperire, sub formă de rulouri sau foi, cu greutatea ≥ 225 g/m2 (excl. produsele de la poziția SA 48.02; hârtia pentru caneluri, hârtie „testliner”, hârtia sulfit pentru ambalaje, hârtia și cartonul de filtru și hârtia și cartonul pâslă)

4805 [93 (20 + 80)]

kg

S

 

CPA 17.12.43: Hârtie și carton filtru; hârtie fetru (lânoasă)

17.12.43.30

Hârtie și carton de filtru, fără strat de acoperire, sub formă de rulouri sau foi

4805 40 00

kg

S

 

17.12.43.60

Hârtie și carton pâslă, fără strat de acoperire, sub formă de rulouri sau foi

4805 50 00

kg

S

 

CPA 17.12.44: Hârtie pentru țigarete, dar nu tăiate la dimensiune sau sub formă de caiete sau tuburi

17.12.44.00

Hârtie pentru țigarete (excl. cea sub formă de colițe sau tuburi) prezentată în role cu lățimea > 5 cm

4813 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.51: Carton gri, necretat

17.12.51.10

Carton gri, necretat

4804 59 90

kg

S

 

CPA 17.12.59: Alte tipuri de carton necretat

17.12.59.10

Alte tipuri de carton necretat

4804 [41 (91 + 98) + 42 00 + 49 00 + 51 00 + 52 00 + 59 10]

kg

S

 

CPA 17.12.60:   Hârtii și cartoane sulfurizate, hârtii rezistente la grăsimi, hârtii calc, hârtii pergament și alte hârtii glazurate, satinate, transparente sau translucide

17.12.60.00

Hârtii și cartoane sulfurizate, hârtii rezistente la grăsimi, hârtie calc și alte hârtii glazurate satinate, transparente sau translucide

4806 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.71: Hârtii și cartoane asamblate plan prin lipire, necretate, neimpregnate

17.12.71.00

Hârtie și carton compozite, sub formă de rulouri sau foi (inclusiv hârtia de paie și cartonul) (excl. cele cu strat de acoperire sau impregnate)

4807 [00 (30 + 80)]

kg

S

 

CPA 17.12.72: Hârtii și cartoane, creponate sau încrețite, gofrate sau perforate

17.12.72.00

Hârtie și carton creponate, plisate, gofrate sau perforate

4808 [30 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 17.12.73:   Hârtie și cartoane de tipul celor folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice, acoperite cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

17.12.73.35

Suport pentru hârtie […], pentru hârtie foto-termo-, electrosensibilă, cu greutatea ≤ 150 g/m2, cu un conținut ≤ 10 % fibre mecanice

4810 [13 20 + 14 20 + 19 10]

kg

S

 

17.12.73.37

Hârtie cu strat de acoperire, pentru scris, imprimat, grafică (excl. cea utilizată drept suport, cu greutatea ≤ 150 g/m2)

4810 [13 80 + 14 80 + 19 90]

kg

S

 

17.12.73.60

Hârtie cu strat de acoperire, de greutate mică, pentru scris, imprimat, grafică, cu un conținut > 10 % fibre mecanice

4810 [22 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.73.75

Alte tipuri de hârtie grafică cu strat de acoperire, pentru scris, imprimat și grafică, cu un conținut > 10 % fibre mecanice, sub formă de rulouri

4810 29 30

kg

S

 

17.12.73.79

Alte tipuri de hârtie grafică cu strat de acoperire, pentru scris, imprimat și grafică, cu un conținut > 10 % fibre mecanice, sub formă de foi

4810 29 80

kg

S

 

CPA 17.12.74:   Hârtii kraft (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice), acoperite cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

17.12.74.00

Hârtie kraft (alt tip de hârtie decât cea utilizată pentru scris, imprimat sau alte scopuri grafice), acoperită cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

4810 31 00

kg

S

 

CPA 17.12.75:   Hârtii kraft (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice), acoperite cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

17.12.75.00

Carton kraft (alt tip de carton decât cel utilizat pentru scris, imprimat sau alte scopuri grafice), acoperită cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

4810 [32 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.76: Hârtii carbon, hârtii numite „autocopiante” și alte hârtii pentru copiere sau transfer, în rulouri sau foi

17.12.76.00

Hârtie carbon, hârtii numite „autocopiante” și alte tipuri de hârtie utilizate pentru copiere sau transfer, sub formă de rulouri sau coli

4809 [20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.77:   Hârtii, cartoane, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre de celuloză, cretate, impregnate, acoperite, colorate la suprafață sau imprimate, în rulouri sau foi

17.12.77.10

Hârtie și carton gudronate, bituminate sau asfaltate, sub formă de rulouri sau foi

4811 10 00

kg

S

 

17.12.77.33

Hârtie și cartoane autoadezive, sub formă de rulouri sau foi

4811 [41 (20 + 90)]

kg

S

 

17.12.77.35

Hârtie și carton gumate, sub formă de rulouri sau foi (excl. cele autoadezive)

4811 49 00

kg

S

 

17.12.77.55

Hârtie și carton albite, impregnate sau cu strat de acoperire din material plastic (fără adezivi), cu greutatea > 150 g/m2 sub formă de rulouri sau foi

4811 51 00

kg

S

 

17.12.77.59

Hârtie și carton, impregnate sau cu strat de acoperire din material plastic, sub formă de rulouri sau foi (excl. cele cu adezivi, albite și cu greutatea > 150 g/m2)

4811 59 00

kg

S

 

17.12.77.70

Hârtie și carton impregnate sau cu strat de acoperire din ceară, ceară parafinică, stearină, ulei sau glicerină, sub formă de rulouri sau foi

4811 60 00

kg

S

 

17.12.77.80

Alte tipuri de hârtie, carton, cu strat de acoperire, n.c.a.

4811 90 00

kg

S

 

CPA 17.12.78:   Cartoane gri (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice), acoperite cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

17.12.78.20

Hârtie kraft și carton, acoperite pe una sau pe ambele părți cu caolin sau cu alte substanțe anorganice sub formă de rulouri, coli pătrate sau dreptunghiulare, de orice dimensiune (exclusiv hârtia utilizată pentru scris, imprimat sau alte scopuri grafice; hârtie sau carton albite pe o suprafață uniformă conținând peste 95 % din greutate fibre lemnoase procesate chimic în comparație cu conținutul total de fibre)

4810 39 00

kg

S

 

17.12.78.50

Alte tipuri de hârtie și carton stratificate, cu strat de acoperire

4810 92 90

kg

S

 

CPA 17.12.79:   Alte cartoane (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice), acoperite cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

17.12.79.53

Hârtie și carton stratificate, cu strat de acoperire, în care fiecare strat este albit

4810 92 10

kg

S

 

17.12.79.55

Hârtie și carton stratificate, cu strat de acoperire, în care doar stratul exterior este albit

4810 92 30

kg

S

 

17.12.79.70

Hârtie carton sub formă de role sau foi, cu strat de acoperire din caolin sau alte substanțe anorganice, excl. cele de tipul utilizat în scopuri grafice, pe una/cele două fețe, hârtie/carton stratificat(ă)

4810 [99 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

NACE 17.21: Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

CPA 17.21.11: Cartoane ondulate, în rulouri sau foi

17.21.11.00

Hârtie și carton ondulate, sub formă de rulouri sau foi

4808 10 00

kg

S

 

CPA 17.21.12: Saci și pungi de hârtie

17.21.12.30

Saci și pungi cu lățimea bazei ≥ 40 cm, din hârtie, carton, vată de celuloză sau văluri din fibre celulozice

4819 30 00

kg

S

 

17.21.12.50

Saci și pungi din hârtie, carton, vată de celuloză sau văluri din fibre celulozice [excl. cei (cele) cu lățimea bazei ≥ 40 cm]

4819 40 00

kg

S

 

CPA 17.21.13: Ambalaje, cutii și casete din hârtie sau carton ondulat

17.21.13.00

Obiecte din carton; cutii și lăzi din hârtie sau carton ondulat(ă)

4819 10 00

kg

S

 

CPA 17.21.14: Cutii pliabile, cutii și casete, din hârtie sau carton neondulat

17.21.14.00

Obiecte din carton pliat; cutii și lăzi din hârtie sau carton neondulat(ă)

4819 20 00

kg

S

 

CPA 17.21.15: Obiecte pentru birou, pentru magazine și similare (cartoteci, tăvi de corespondență, cutii de depozitare și altele), din hârtie

17.21.15.30

Alte ambalaje, inclusiv pungile pentru discuri, n.c.a.

4819 50 00

kg

S

 

17.21.15.50

Bibliorafturi; tăvi pentru scrisori; cutii pentru depozitare și articole similare din hârtie sau carton pentru birou, magazine sau similare

4819 60 00

kg

S

 

NACE 17.22: Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton

CPA 17.22.11:   Hârtie igienică, batiste, șervețele demachiante, șervețele pentru șters mâinile, șervețele și fețe de masă, din pastă de hârtie, hârtie, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre celulozice

17.22.11.20

Hârtie igienică

4818 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

17.22.11.40

Batiste și șervețele demachiante din pastă de hârtie și hârtie, vată de celuloză sau văluri din fibre celulozice

4818 20 10

kg

S

 

17.22.11.60

Șervete din pastă de hârtie, hârtie, vată de celuloză sau văluri din fibre celulozice

4818 [20 (91 + 99)]

kg

S

 

17.22.11.80

Fețe de masă și șervețele din pastă de hârtie, hârtie, vată de celuloză sau văluri din fibre celulozice

4818 30 00

kg

S

 

CPA 17.22.12:   Șervețele și tampoane igienice, scutece pentru copii și articole igienice similare; articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare din pastă de hârtie, hârtie, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre celulozice

17.22.12.10

Șervete și tampoane igienice, scutece pentru copii și articole igienice similare, din vată

5601 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

17.22.12.20

Șervete sanitare și tampoane igienice, precum și articole similare din pastă de hârtie, hârtie, vată de celuloză sau văluri din fibre celulozice

4818 [40 (11 + 13 + 19)]

kg

S

 

17.22.12.30

Scutece pentru copii și material de umplutură pentru scutece și articole sanitare similare din pastă de hârtie, hârtie, vată de celuloză sau văluri din fibre celulozice, excl. hârtia igienică, șervețelele sanitare, tampoanele și articolele similare

4818 [40 (91 + 99)]

kg

S

 

17.22.12.40

Vată sau alte articole pentru căptușit

5601 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 00)]

kg

S

 

17.22.12.50

Articole vestimentare și accesorii pentru îmbrăcăminte din pastă de hârtie, hârtie, vată de celuloză sau văluri din fibre celulozice (excl. batistele, obiectele de acoperit capul)

4818 50 00

kg

S

 

17.22.12.90

Articole de uz casnic, sanitar sau de spital, din hârtie etc., n.c.a.

4818 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.22.13: Tăvi, veselă, farfurii, căni și articole similare din hârtie sau carton

17.22.13.00

Tăvi, veselă, platouri, cești și articole similare din hârtie sau carton

4823 [61 00 + 69 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 17.23: Fabricarea articolelor de papetărie

CPA 17.23.11:   Hârtii carbon, hârtii numite „autocopiante” și alte hârtii pentru copiere sau transfer; hârtii stencil și plăci offset din hârtie; hârtie gumată sau adezivă

17.23.11.00

Hârtie carbon, hârtii numite „autocopiante” și alte tipuri de hârtie utilizate pentru copiere sau transfer; hârtie stencil pentru copiere și plăci offset din hârtie; hârtie cauciucată sau adezivă

4816 [20 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 17.23.12:   Plicuri, hârtie în formă de plicuri, cărți poștale neilustrate și cărți poștale pentru corespondență, din hârtie sau carton; cutii, mape și articole similare, din hârtie sau carton, conținând articole de papetărie

17.23.12.30

Plicuri din hârtie sau carton

4817 10 00

kg

S

 

17.23.12.50

Cărți poștale, cărți poștale complete și de corespondență din hârtie sau carton

4817 20 00

kg

S

 

17.23.12.70

Cutii, pungi, mape și seturi de scris din hârtie sau carton, conținând articole de papetărie din hârtie

4817 30 00

kg

S

 

CPA 17.23.13: Registre, registre contabile, clasoare, formulare și alte articole de papetărie, din hârtie sau carton

17.23.13.13

Registre, registre contabile, carnete de comenzi și de chitanțe din hârtie sau carton

4820 10 10

kg

S

 

17.23.13.15

Carnete de note, blocuri de hârtie de scrisori și blocnotesuri din hârtie sau carton

4820 10 30

kg

S

 

17.23.13.17

Agende din hârtie sau carton

4820 10 50

kg

S

 

17.23.13.19

Agende de buzunar, carnete de adrese, carnete cu numere de telefon și fascicule din hârtie sau carton (excl. agendele)

4820 10 90

S

 

17.23.13.30

Caiete din hârtie sau carton

4820 20 00

kg

S

 

17.23.13.50

Legături de carte, mape și coperte de dosare din hârtie sau carton (excl. copertele de carte)

4820 30 00

kg

S

 

17.23.13.70

Carnete pentru seturi de documente și carnete diverse, chiar intercalate cu foi de hârtie carbon, din hârtie sau carton

4820 40 00

kg

S

 

17.23.13.80

Albume din hârtie sau carton pentru eșantioane, colecții, timbre sau fotografii

4820 50 00

kg

S

 

17.23.13.90

Mape de birou cu sugativă și coperte de cărți, din hârtie sau carton

4820 90 00

S

 

CPA 17.23.14:   Alte tipuri de hârtie și carton, de tipul celor folosite la scris și tipărit sau în alte scopuri grafice, tipărite, gofrate sau perforate

17.23.14.00

Alte tipuri de hârtie și carton, de tipul celor utilizate pentru scris și tipărit sau în alte scopuri grafice, tipărite, gofrate sau perforate

4823 90 40

kg

S

 

NACE 17.24: Fabricarea tapetului

CPA 17.24.11: Tapet și alte articole asemănătoare de acoperit pereții; transperante pentru ferestre din hârtie

17.24.11.00

Tapet și materiale similare de tapetat pereții; transperante din hârtie pentru ferestre

4814 [10 00 + 20 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 17.24.12: Articole textile de acoperit pereții

17.24.12.00

Tapete din materiale textile cu lățimi de 45 cm sau mai late

5905 [00 (10 + 30 + 50 + 70 + 90)]

kg

S

 

NACE 17.29: Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.

CPA 17.29.11: Etichete din hârtie sau carton

17.29.11.20

Etichete imprimate autoadezive din hârtie sau carton

4821 10 10

kg

S

 

17.29.11.40

Etichete imprimate, din hârtie sau carton (excl. cele autoadezive)

4821 10 90

kg

S

 

17.29.11.60

Etichete autoadezive, din hârtie sau carton (excl. cele imprimate)

4821 90 10

kg

S

 

17.29.11.80

Etichete din hârtie sau carton (excl. cele imprimate, autoadezive)

4821 90 90

kg

S

 

CPA 17.29.12: Blocuri filtrante și plăci filtrante, din pastă de hârtie

17.29.12.00

Blocuri și plăci de filtrare din pastă de hârtie

4812 00 00

kg

S

 

CPA 17.29.19:   Hârtii pentru țigarete; canete, bobine, mosoare și alte suporturi asemănătoare; hârtie și carton filtru; alte articole din hârtie și carton n.c.a.

17.29.19.10

Hârtie pentru țigarete în rulouri cu o lățime mai mică sau egală cu 5 cm sub formă de caiete sau tuburi

4813 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

17.29.19.20

Bobine, mosoare, canete și suporturi similare din pastă de hârtie, hârtie sau carton, utilizate la înfășurarea firelor textile

4822 10 00

kg

S

 

17.29.19.30

Bobine, mosoare, canete și suporturi similare din pastă de hârtie, hârtie sau carton (excl. cele utilizate la înfășurarea firelor textile)

4822 90 00

kg

S

 

17.29.19.51

Hârtie și carton de filtru, decupate

4823 20 00

kg

S

 

17.29.19.55

Hârtie sau carton de diagrame sub formă de role, foi sau discuri, destinat(ă) aparatelor de înregistrare

4823 40 00

kg

S

 

17.29.19.57

Articole formate sau presate din pastă de hârtie

4823 [70 (10 + 90)]

kg

S

 

17.29.19.85

Alte articole din hârtie și carton n.c.a.

4823 90 85

kg

S

 

NACE 18.11: Tipărirea ziarelor

CPA 18.11.10: Servicii de tipărire a ziarelor

18.11.10.00

Ziare, jurnale și periodice care apar de cel puțin patru ori pe săptămână

kg

S

P

NACE 18.12: Alte activități de tipărire n.c.a.

CPA 18.12.11:   Servicii de tipărire a timbrelor poștale, a timbrelor fiscale, a documentelor sau a titlurilor, a „cartelelor inteligente” (smartcards), a altor hârtii cu elemente de siguranță și a altor articole similare

18.12.11.00

Timbre noi imprimate, hârtie timbrată, cecuri, bancnote, etc.

kg

S

P

CPA 18.12.12: Servicii de tipărire pentru cataloage promoționale, prospecte, postere și alte forme de publicitate tipărită

18.12.12.30

Cataloage comerciale imprimate

kg

S

P

18.12.12.50

Imprimate publicitare comerciale (altele decât cataloagele comerciale)

kg

S

P

CPA 18.12.13: Servicii de tipărire pentru ziare și periodice care apar de mai puțin de patru ori pe săptămână

18.12.13.00

Ziare, jurnale și periodice care apar de mai puțin de patru ori pe săptămână

kg

S

P

CPA 18.12.14:   Servicii de tipărire a cărților, a hărților, a hărților hidrografice și a altor hărți similare, a pozelor, a planurilor și fotografiilor, precum șiacărților poștale

18.12.14.07

Cărți, broșuri, pliante și alte materiale tipărite similare, chiar în foi volante

kg

S

P

18.12.14.14

Cărți, broșuri, pliante și alte materiale tipărite similare (altele decât cele în foi volante)

kg

S

P

18.12.14.21

Cărți cu ilustrații și cărți de desenat sau colorat, pentru copii

kg

S

P

18.12.14.28

Dicționare și enciclopedii și fasciculele lor în serie

kg

S

P

18.12.14.35

Hărți de perete, planuri hidrografice sau alte planuri similare sub formă de cărți

kg

S

P

18.12.14.42

Hărți de perete, planuri hidrografice sau alte planuri similare (altele decât cele sub formă de cărți)

kg

S

P

18.12.14.49

Cărți poștale imprimate, chiar ilustrate

kg

S

P

18.12.14.56

Cărți poștale cu felicitări sau mesaje personale, chiar ilustrate, cu sau fără plicuri, garnituri sau aplicații

kg

S

P

18.12.14.63

Imagini, gravuri și fotografii

kg

S

P

CPA 18.12.19: Alte servicii de tipărire n.c.a.

18.12.19.10

Calendare de orice fel, imprimate, inclusiv calendare cu file detașabile

kg

S

P

18.12.19.20

Partituri muzicale (inclusiv în alfabetul braille)

kg

S

P

18.12.19.30

Abțibilduri (decalcomanii)

kg

S

P

18.12.19.90

Alte materiale tipărite n.c.a.

S

P

NACE 18.13: Servicii pregătitoare pentru pretipărire

CPA 18.13.10: Servicii de pregătire pentru tipar

18.13.10.00

Compoziția, servicii de executare a plăcilor, culegere și fototipie

I

 

CPA 18.13.20: Plăci sau cilindri pentru tipărire și alte suporturi imprimate folosite pentru tipărire

18.13.20.00

Componente pentru imprimare

8442 [50 (20 + 80)]

S

 

CPA 18.13.30: Servicii auxiliare legate de tipărire

18.13.30.00

Alte servicii grafice

I

 

NACE 18.14: Legătorie și servicii conexe

CPA 18.14.10: Servicii de legătorie și servicii conexe

18.14.10.10

Legarea și finisarea cărților și a articolelor similare (plierea, asamblarea, coaserea, încleierea, tăierea, copertarea)

I

 

18.14.10.30

Legarea și finisarea broșurilor, a revistelor, a cataloagelor, a eșantioanelor și a literaturii publicitare, incluzând plierea, asamblarea, coaserea, încleierea, tăierea și copertarea

I

 

18.14.10.50

Legarea și finisarea, inclusiv finisarea hârtiei/cartonului imprimat(e), excl. finisarea cărților, a broșurilor, a revistelor, a cataloagelor, a eșantioanelor, a literaturii publicitare

I

 

NACE 18.20: Reproducerea înregistrărilor

CPA 18.20.10: Servicii de reproducere a înregistrărilor sonore

18.20.10.10

Reproducerea de discuri de pic-up

I

 

18.20.10.30

Reproducerea de benzi magnetice audio și video, lățimea ≤ 4 mm

I

 

18.20.10.50

Reproducerea de benzi magnetice audio și video, lățimea > 4 mm, dar ≤ 6,5 mm

I

 

18.20.10.70

Reproducerea de discuri compacte cu înregistrări sonore

I

 

CPA 18.20.20: Servicii de reproducere a înregistrărilor video

18.20.20.50

Reproducerea de benzi magnetice cu înregistrări video, cu lățimea > 6,5 mm

I

 

18.20.20.70

Reproducerea de benzi magnetice cu înregistrări audio și video și de alte suporturi (excl. benzile magnetice)

I

 

CPA 18.20.30: Servicii de reproducere a programelor de calculator

18.20.30.30

Reproducerea de benzi magnetice care poartă date sau instrucțiuni de tipul utilizat la mașinile de prelucrare automată a datelor, cu lățimea ≤ 4 mm (excl. înregistrările audio sau video)

I

 

18.20.30.50

Reproducerea de benzi magnetice care poartă date sau instrucțiuni de tipul utilizat la mașinile de prelucrare automată a datelor, cu lățimea > 4 mm (excl. înregistrările audio sau video)

I

 

18.20.30.70

Reproducerea de suporturi de calculator care poartă date sau instrucțiuni de tipul utilizat la mașinile de prelucrare automată a datelor, cu lățimea > 4 mm (excl. benzile magnetice, înregistrările audio sau video)

I

 

NACE 19.10: Fabricarea produselor de cocserie

CPA 19.10.30: Smoală și cocs de smoală

19.10.30.00

Smoală și cocs de smoală, obținute din gudron de huilă sau din alte gudroane minerale

2708 [10 00 + 20 00]

kg

T

 

NACE 20.11: Fabricarea gazelor industriale

CPA 20.11.11: Hidrogen, argon, gaze rare, azot și oxigen

20.11.11.20

Argon

2804 21 00

m3

T

 

20.11.11.30

Gaze rare (excl. argonul)

2804 [29 (10 + 90)]

m3

T

 

20.11.11.50

Hidrogen

2804 10 00

m3

T

 

20.11.11.60

Azot

2804 30 00

m3

T

 

20.11.11.70

Oxigen

2804 40 00

m3

T

 

CPA 20.11.12: Dioxid de carbon și alți compuși oxigenați anorganici ai nemetalelor

20.11.12.30

Dioxid de carbon

2811 21 00

kg

T

 

20.11.12.50

Trioxid de sulf (anhidridă sulfurică); trioxid de arsen

2811 29 10

kg

T

 

20.11.12.70

Oxizi de azot

2811 29 30

kg

T

 

20.11.12.90

Compuși oxigenați anorganici ai nemetalelor [excl. trioxidul de sulf (anhidrida sulfurică), trioxidul de arsen, oxizii azotului, dioxidul de siliciu, dioxidul de sulf, dioxidul de carbon]

2811 29 90

kg

T

 

CPA 20.11.13: Aer lichefiat sau comprimat

20.11.13.00

Aer lichid, aer comprimat

2853 00 30

kg

T

 

NACE 20.12: Fabricarea coloranților și a pigmenților

CPA 20.12.11: Oxid și peroxid de zinc; oxizi de titaniu

20.12.11.30

Oxid de zinc, peroxid de zinc

2817 00 00

kg

T

 

20.12.11.50

Oxizi de titan

2823 00 00

kg TiO2 @

T

 

CPA 20.12.12: Oxizi și hidroxizi de crom, mangan, plumb și cupru

20.12.12.00

Oxizi și hidroxizi de crom, mangan, plumb și cupru

2819 [10 00 + 90 (10 + 90)] + 2820 [10 00 + 90 (10 + 90)] + 2824 [10 00 + 90 (10 + 90)] + 00)]

kg

T

 

CPA 20.12.19: Alți oxizi, hidroxizi și peroxizi metalici

20.12.19.10

Oxizi și hidroxizi de fier; culori de pământ cu un conținut în greutate de 70 % sau mai mare, de fier combinat evaluat drept Fe 2O3

2821 [10 00 + 20 00]

kg

T

 

20.12.19.30

Oxizi și hidroxizi de cobalt; oxizi de cobalt comerciali

2822 00 00

kg

T

 

20.12.19.50

Oxid și hidroxid de litiu; oxizi și hidroxizi de vanadiu; oxizi și hidroxizi de nichel; oxizi de germaniu și dioxid de zirconiu

2825 [20 00 + 30 00 + 40 00 + 60 00]

kg

T

 

20.12.19.73

Oxizi și hidroxizi de molibden

2825 70 00

kg

T

 

20.12.19.75

Oxizi de antimoniu

2825 80 00

kg

T

 

20.12.19.90

Alte baze anorganice; alți oxizi, hidroxizi și peroxizi metalici, n.c.a.

2825 [90 (11 + 19 + 20 + 40 + 60 + 85)]

kg

T

 

CPA 20.12.21:   Substanțe colorante organice sintetice și preparate bazate pe acestea; produse sintetice organice de tipul celor utilizate ca agenți de strălucire fluorescentă sau ca luminofori; lacuri colorate și preparate bazate pe acestea

20.12.21.10

Coloranți de dispersie și preparate pe baza acestor coloranți

3204 11 00

kg

T

 

20.12.21.20

Coloranți acizi și de mordansare și preparate pe baza acestor coloranți

3204 12 00

kg

T

 

20.12.21.30

Coloranți bazici și preparate pe baza acestor coloranți

3204 13 00

kg