11.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 715/2010 AL COMISIEI

din 10 august 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 al Consiliului în ceea ce privește adaptările conturilor naționale care decurg din revizuirea clasificării statistice a activităților economice NACE Revizia 2 și a clasificării statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate (1), în special articolul 2 alineatul (2) și articolul 3 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Introducerea unui sistem de clasificare actualizat are o importanță fundamentală pentru eforturile actuale ale Comisiei de menținere a relevanței statisticilor europene, prin luarea în considerare a dezvoltărilor tehnologice și a modificărilor structurale din economie.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (2), a stabilit o clasificare statistică revizuită a activităților economice, denumită NACE Revizia 2 (denumită în continuare „NACE Rev. 2”).

(3)

Regulamentul (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului (3) a stabilit o clasificare statistică revizuită a produselor în funcție de domeniul de activitate (denumită în continuare „CPA 2008”).

(4)

Regulamentul (CE) nr. 2223/96 de înființare a sistemului european de conturi 1995 (denumit în continuare „ESA 95”) oferă o metodologie pentru standarde, definiții, clasificări și norme contabile comune în vederea întocmirii conturilor statelor membre.

(5)

Stabilirea unei clasificări statistice revizuite a activităților economice și a unei clasificări statistice revizuite a produselor în funcție de domeniul de activitate implică adaptarea Regulamentului (CE) nr. 2223/96.

(6)

A fost consultat Comitetul pentru statistici monetare, financiare și ale balanței de plăți (CMFB), instituit prin Decizia 2006/856/CE a Consiliului (4).

(7)

A fost consultat Comitetul Sistemului statistic european,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2223/96 se modifică după cum urmează:

1.

Termenul „NACE Rev. 1” se înlocuiește cu „NACE Rev. 2” în tot cuprinsul textului, cu excepția punctului 8.153.

2.

La punctul 2.34, „diviziunea 70” se înlocuiește cu „diviziunea 68”.

3.

Textul notei de subsol 1 de la punctul 2.103 se înlocuiește cu „NACE Rev. 2: Clasificarea statistică a activităților economice pentru Comunitatea Europeană în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice”.

4.

În nota de subsol 2 de la punctul 2.106, „CITI Rev. 3” se înlocuiește cu „CITI Rev. 4”.

5.

Textul notei de subsol de la punctul 2.118 se înlocuiește cu următorul text: „CPA: Clasificarea statistică a produselor în funcție de domeniul de activitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului”.

6.

În anexa 7.1 a capitolului 7, definiția pentru „Materiale de transport (AN.11131)” se înlocuiește cu următorul text: „Echipamente pentru transportarea persoanelor și obiectelor. Exemple includ produse, altele decât piesele de schimb incluse în CPA (1) diviziunile 29 și 30, de exemplu, vehicule cu motor, remorci și semiremorci, vapoare, locomotive și material rulant de cale ferată și de tramvai, aeronave și nave spațiale, precum și motociclete, biciclete etc.”

7.

În anexa 7.1 a capitolului 7, definiția pentru „Alte mașini și echipamente (AN.11132)” se înlocuiește cu următorul text: „Mașini și echipamente neclasificate altundeva. Exemple includ produse, altele decât piese de schimb, servicii de instalare, reparare și întreținere incluse în grupele CPA 28.1, mașini de uz general; 28.2, alte mașini universale; 28.3, utilaj agricol și forestier; 28.4, utilaje și mașini-unelte de prelucrat metale prin copiere după șablon; 28.9, alte utilaje speciale; 26.2, calculatoare și echipamente periferice; 26.3, echipament utilizat în domeniul comunicațiilor; 26.4, bunuri electronice de consum; 26.5, echipament de măsurare, verificare și navigație; ceasuri; 26.6, echipament de iradiat, electromedical și electroterapeutic; 26.7, instrumente optice și echipament fotografic; și în diviziunea CPA 27, echipament electric. Alte exemple includ produse, altele decât piese de schimb, servicii de instalare, reparare și întreținere incluse în subgrupa CPA 20.13.14, elemente combustibile (cartușe) neiradiate, pentru reactoare nucleare; în diviziunea CPA 31, mobilier; în grupa CPA 32.2, instrumente muzicale; 32.3, articole sportive; și 25.3, generatoare de abur, cu excepția boilerelor pentru încălzirea centrală”.

8.

Textul notei de subsol 1 din anexa 7.1 a capitolului 7 se înlocuiește cu următorul text: „Clasificarea statistică a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA)”.

9.

În anexa II punctul 7, „clasa 70.20 «Închirierea bunurilor personale»” se înlocuiește cu „clasa 68.20 «Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate»”, „diviziunea 71 «Închirierea de mașini și echipamente fără operator și a bunurilor personale și de uz casnic»” se înlocuiește cu „diviziunea 77 «Activități de închiriere și leasing»”, iar „clasa 60.24” se înlocuiește cu „clasa 49.41”.

10.

În anexa II punctul 11, „clasa 65.21” se înlocuiește cu „clasa 64.91”.

11.

În anexa II punctul 14, „clasa 65.22” se înlocuiește cu „clasa 64.92”.

12.

În anexa III punctul 14, „clasa 75.30” se înlocuiește cu „clasa 84.30”.

13.

În anexa III punctul 17, „clasa 66.02” se înlocuiește cu „clasa 65.30”.

14.

În anexa III punctul 32, „clasa 66.01” se înlocuiește cu „clasa 65.11”.

15.

În anexa III punctul 37, „clasa 66.03” se înlocuiește cu „clasa 65.12”.

16.

În anexa III punctul 41, „clasa 67.20” se înlocuiește cu „grupul 66.2”.

17.

În tabelul 8.22, titlul „RAMURI DE ACTIVITATE (pe secțiuni NACE)” se înlocuiește cu „RAMURI DE ACTIVITATE (pe secțiuni NACE Rev.1)”.

18.

În anexa IV, titlul secțiunii „REGRUPAREA ȘI CODIFICAREA RAMURILOR DE ACTIVITATE (A), A PRODUSELOR (P) ȘI A INVESTIȚIILOR (FORMAREA DE CAPITAL FIX) (PI)” se înlocuiește cu următorul text: „REGRUPAREA ȘI CODIFICAREA RAMURILOR DE ACTIVITATE (A*), A PRODUSELOR (P*) ȘI A INVESTIȚIILOR (FORMAREA DE CAPITAL FIX) (AN)”.

19.

În anexa IV, textul care urmează titlului „REGRUPAREA ȘI CODIFICAREA RAMURILOR DE ACTIVITATE (A), A PRODUSELOR (P) ȘI A INVESTIȚIILOR (FORMAREA DE CAPITAL FIX) (PI)” se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

20.

În anexa B, „A3” se înlocuiește cu „A*3”, „A6” se înlocuiește cu „A*10”, „A6†” se înlocuiește cu „A*10”, „A17” se înlocuiește cu „A*21”, „A31” se înlocuiește cu „A*38”, iar „A60” se înlocuiește cu „A*64” în tot cuprinsul textului.

21.

În anexa B, în tabelul „Imagine generală a tabelelor”:

Secțiunile referitoare la tabelele 15 și 16 se elimină:

15

Tabelul de procurare la prețuri de bază inclusiv transformarea în prețuri de achiziție A60 * P60

36

2007

începând cu 2000

16

Tabelul de utilizări la prețuri de achiziție A60 * P60

36

2007

începând cu 2000

și se înlocuiesc cu următorul text:

15

Tabelul de procurare la prețuri de bază inclusiv transformarea în prețuri de achiziție

36

2007

începând cu 2000

16

Tabelul de utilizări la prețuri de achiziție

36

2007

începând cu 2000

Secțiunile referitoare la tabelele 17, 18 și 19 se elimină:

17

Tabel simetric de intrări-ieșiri la prețurile de bază, P60 * P60, la cinci ani

36

2008

începând cu 2000

18

Tabel simetric de intrări-ieșiri pentru producția internă, la prețurile de bază, P60 * P60, la cinci ani

36

2008

începând cu 2000

19

Tabel simetric de intrări-ieșiri pentru importuri, la prețurile de bază, P60 * P60, la cinci ani

36

2008

începând cu 2000

și se înlocuiesc cu următorul text:

17

Tabel simetric de intrări-ieșiri la prețurile de bază, la cinci ani

36

2008

începând cu 2000

18

Tabel simetric de intrări-ieșiri pentru producția internă, la prețurile de bază, la cinci ani

36

2008

începând cu 2000

19

Tabel simetric de intrări-ieșiri pentru importuri, la prețurile de bază, la cinci ani

36

2008

începând cu 2000

22.

În anexa B, „n = 60” se înlocuiește cu „n = 64”, iar „m = 60” se înlocuiește cu „m = 64” în tot cuprinsul textului.

23.

În anexa B, tabelul 10 se înlocuiește cu următorul text:

Tabelul 10 –   Tabele pe ramuri de activitate și pe regiuni (NUTS II)

Cod

Lista variabilelor

Defalcare

B1.g

1.

Valoarea brută adăugată la prețurile de bază (prețuri curente)

A*10

D.1

2.

Remunerarea angajaților (prețuri curente)

A*10

P.51

3.

Formarea de capital brut fix (prețuri curente)

A*10

4.

Gradul de ocupare a forței de muncă în mii de persoane și mii de ore lucrate

ETO

Total

A*10

EEM

Angajați

A*10”

24.

În anexa B, tabelul 12 se înlocuiește cu următorul text:

Tabelul 12   – Tabele pe ramuri de activitate și pe regiuni (NUTS III)

Cod

Lista variabilelor

Defalcare

B1.g

1.

Valoarea brută adăugată la prețurile de bază (prețuri curente)

A*10

2.

Gradul de ocupare a forței de muncă (mii de persoane)

ETO

Total

A*10

EEM

Angajați

A*10”

25.

În anexa B, în tabelele 15 și 16, „Produse (CPA)” se înlocuiește cu „Produse (P*64)”, iar „Ramuri de activitate (NACE A60)” se înlocuiește cu „Ramuri de activitate (A*64)”.

26.

În anexa B, în tabelele 17, 18 și 19, „Produse” se înlocuiește cu „Produse (P*64)”.

27.

În anexa B, în secțiunea „Derogări pe state membre”:

Bulgaria: în tabelul 2.1 „Derogări pentru tabele”, următoarea trimitere la tabelul 22 se elimină:

22

Toate variabilele

Anul 2005: prima transmitere în 2008

2005

2008

Anii 2000-2004: prima transmitere în 2010

2000-2004

2010

Anii 1998-1999: prima transmitere în 2011

1998-1999

2011

Anii 1995-1997: nu se transmit

1995-1997

nu se transmit

și se înlocuiește cu următorul text:

22

Toate variabilele

Anul 2005: prima transmitere în 2008

2005

2008

Anii 2000-2004: prima transmitere în 2010

2000-2004

2010

Anii 1995-1999: nu se transmit

1995-1999

nu se transmit

Bulgaria: în tabelul 2.2 „Derogări pentru anumite variabile/posturi din tabele”, următoarea trimitere la tabelul 10 se elimină:

10

Formarea de capital brut fix (P.51):

Anii 2005-2006: prima transmitere în 2009

2005-2006

2009

Anii 2000-2004: prima transmitere în 2011

2000-2004

2011

Anii 1998-1999: prima transmitere în 2012

1998-1999

2012

Anii 1995-1997: nu se transmit

1995-1997

nu se transmit

și se înlocuiește cu următorul text:

10

Formarea de capital brut fix (P.51):

Anii 2005-2006: prima transmitere în 2009

2005-2006

2009

Anii 2000-2004: prima transmitere în 2011

2000-2004

2011

Anul 1999: prima transmitere în 2012

1999

2012

Anii 1995-1998: nu se transmit

1995-1998

nu se transmit

Grecia: în tabelul 7.2 „Derogări pentru anumite variabile/posturi din tabele”, următoarea trimitere la tabelul 1 se elimină:

1

Gradul de ocupare a forței de muncă – trimestrial

Anii 1990-1994: prima transmitere în 2011

1990-1994

2011

și se înlocuiește cu următorul text:

1

Gradul de ocupare a forței de muncă – trimestrial – totaluri

Anii 1990-1994: prima transmitere în 2011

1990-1994

2011

Gradul de ocupare a forței de muncă – trimestrial – defalcare pe ramuri de activitate

Anii 1990-1994: nu se transmit

1990-1994

nu se transmit

Franța: în tabelul 9.1 „Derogări pentru tabele”, următoarea trimitere la tabelul 3 se elimină:

3

Toate variabilele: defalcare pe ramuri de activitate A31, A60

Anii 1980-1998: prima transmitere în 2011

1980-1998

2011

și se înlocuiește cu următorul text:

3

Toate variabilele, excluzând populația, gradul de ocupare a forței de muncă, remunerarea angajaților: defalcare pe ramuri de activitate A*38, A*64

Anii 1995-1998: prima transmitere în 2012

1995-1998

2012

Anii 1980-1994: nu se transmit

1980-1994

nu se transmit

Țările de Jos: în tabelul 18.2 „Derogări pentru anumite variabile/posturi din tabele”, următoarea trimitere la tabelul 1 se elimină:

1

Angajați și persoane care desfășoară activități independente în unități de producție rezidente: ramura de activitate J-K și L-P, persoane – anual

Anii 1980-1986: nu se transmit

1980-1986

nu se transmit

și se înlocuiește cu următorul text:

1

Angajați și persoane care desfășoară activități independente în unități de producție rezidente: ramura de activitate K-L și O-T, persoane – anual

Anii 1980-1986: nu se transmit

1980-1986

nu se transmit

Țările de Jos: în tabelul 18.2 „Derogări pentru anumite variabile/posturi din tabele”, următoarele trimiteri la tabelul 3 se elimină:

3

Prețuri curente:

 

 

 

 

Variabilele P.1, P.2, B.1G, D.29-D.39, D.1, D.11 pentru ramurile de activitate B, DC_DD, DI, DN

Anii 1980-1986: nu se transmit

1980-1986

nu se transmit

 

Variabilele B.2N+B.3N pentru ramurile de activitate B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, DH, DO

Anii 1980-1986: nu se transmit

1980-1986

nu se transmit

3

Prețurile din anul precedent și volume concatenate:

 

 

 

 

Variabila B.1G pentru ramurile de activitate B, CA_CB, DB_DE, DH_DN, J_K, O_P

Anii 1980-1987: nu se transmit

1980-1987

nu se transmit

 

Variabila K.1 pentru ramurile de activitate B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, H_O

Anii 1980-1995: nu se transmit

1980-1995

nu se transmit

3

Prețuri curente:

 

 

 

 

Variabilele P.5, P.52, P.53 defalcare pe ramuri de activitate

Anii 1980-1994: nu se transmit

1980-1994

nu se transmit

 

Variabila P.51 pentru ramurile de activitate B, CA_CB, DC_DD, DI

Anii 1980-1986: nu se transmit

1980-1986

nu se transmit

3

Prețurile din anul precedent și volume concatenate:

 

 

 

 

Variabilele P.5, P.52, P.53

Anii 1980-1987: nu se transmit

1980-1987

nu se transmit

 

Variabilele P.5, P.52, P.53 defalcare pe ramuri de activitate

Anii 1988-1995: nu se transmit

1988-1995

nu se transmit

 

Variabila P.51 pentru ramurile de activitate B, CA_CB, DC_DD, DI

Anii 1980-1987: nu se transmit

1980-1987

nu se transmit

și se înlocuiesc cu următorul text:

3

Prețuri curente:

 

 

 

 

Variabilele P.1, P.2, B.1G, D.29-D.39, pentru ramurile de activitate 03, 13-16, 23, 28

Anii 1980-1986: nu se transmit

1980-1986

nu se transmit

 

Variabilele B.2N+B3.N, pentru ramurile de activitate 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32

Anii 1980-1986: nu se transmit

1980-1986

nu se transmit

3

Prețurile din anul precedent și volume concatenate:

 

 

 

 

Variabilele B.1G, pentru ramurile de activitate 03, 05-09, 13-17, 22-33, 64-68, 96-98

Anii 1980-1987: nu se transmit

1980-1987

nu se transmit

 

Variabila K.1, pentru ramurile de activitate 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32, 55-96

Anii 1980-1995: nu se transmit

1980-1995

nu se transmit

3

Prețuri curente:

 

 

 

 

Variabilele P.5, P.52, P.53 defalcare pe ramuri de activitate

Anii 1980-1994: nu se transmit

1980-1994

nu se transmit

 

Variabila P.51, pentru ramurile de activitate 03, 05-09, 13-16, 23

Anii 1980-1986: nu se transmit

1980-1986

nu se transmit

3

Prețurile din anul precedent și volume concatenate:

 

 

 

 

Variabilele P.5, P.52, P.53

Anii 1980-1987: nu se transmit

1980-1987

nu se transmit

 

Variabilele P.5, P.52, P.53 defalcare pe ramuri de activitate

Anii 1988-1995: nu se transmit

1988-1995

nu se transmit

 

Variabila P.51, pentru ramurile de activitate 03, 05-09, 13-16, 23

Anii 1980-1987: nu se transmit

1980-1987

nu se transmit

Suedia: în tabelul 26.2 „Derogări pentru anumite variabile/posturi din tabele”, termenul „Defalcare pe ramuri de activitate 50-52” se elimină și se înlocuiește cu „Defalcare pe ramuri de activitate 45-57”.

28.

În anexa B, după tabelul 26 se adaugă următorul text:

„TRANSMITEREA DATELOR

1.

Defalcările A*3, A*10, A*21, A*38, A*64 derivate din NACE Rev. 2 și P*3, P*10, P*21, P*38 și P*64 derivate din CPA 2008 se utilizează pentru toate datele transmise care au ca termen 31 august 2011, cu excepția celor enumerate în al doilea paragraf.

Statele membre pentru care se acordă o derogare de transmitere a datelor pentru tabelele 15-19 din Regulamentul (CE) nr. 2223/96 până în 2011 sau ulterior aplică defalcările A3, A6, A17, A31, A60, P3, P6, P17, P31 și P60 pentru perioadele de referință până în 2007 și defalcările A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, P*3, P*10, P*21, P*38 și P*64 pentru perioadele de referință începând cu 2008, indiferent de momentul transmiterii datelor.

2.

Până la 31 decembrie 2014, transmiterea tabelului 10 se face utilizând fie NACE Rev. 2 defalcarea A*10, fie următoarele poziții agregate din NACE Rev. 2 defalcarea A*10:

(G, H, I și J) în loc de (G, H și I) și (J);

(K, L, M și N) în loc de (K), (L) și (M și N);

(O, P, Q, R, S, T și U) în loc de (O, P și Q) și (R, S, T și U).

Începând cu 1 ianuarie 2015 transmiterea tabelului 10 se face utilizând NACE Rev. 2 defalcarea A*10.

3.

Transmiterea tabelului 12 se face utilizând fie NACE Rev. 2 defalcarea A*10, fie pozițiile agregate din NACE Rev. 2 defalcarea A*10:

(G, H, I și J) în loc de (G, H și I) și (J);

(K, L, M și N) în loc de (K), (L) și (M și N);

(O, P, Q, R, S, T și U) în loc de (O, P și Q) și (R, S, T și U).

4.

Transmiterea datelor utilizând defalcările A*38 și A*64 ale 26a și, respectiv, 44a „din care: chiriile imputate pentru locuințele ocupate de proprietari” specificate în secțiunea REGRUPAREA ȘI CODIFICAREA RAMURILOR DE ACTIVITATE (A*), A PRODUSELOR (P*) ȘI A INVESTIȚIILOR FIXE (FORMAREA DE CAPITAL FIX) (AN) din anexa IV este obligatorie doar pentru variabilele P.1, P.2, B.1g specificate în tabelul 3 din anexa B la Regulamentul (CE) nr. 2223/96.

5.

Cu ocazia primei transmiteri, care are ca termen o dată ulterioară datei de 31 august 2011, în temeiul programului ESA 95 de transmitere a conturilor naționale utilizând NACE Rev. 2 sau CPA 2008, datele defalcate pe ramuri de activitate sau produs se transmit pentru următoarele perioade de observație:

(a)

:

tabelul 1

:

începând cu 2000 (2000 Q1 pentru date trimestriale);

(b)

:

tabelul 3

:

începând cu 2000;

(c)

:

tabelul 10

:

2009;

(d)

:

tabelul 12

:

2009;

(e)

:

tabelul 20

:

începând cu 2000;

(f)

:

tabelul 22

:

începând cu 2000.

Statele membre transmit date anuale pentru tabelul 1, împreună cu prima transmitere a tabelului 1 trimestrial pentru 2011 Q2, cel târziu la 30 septembrie 2011.

6.

Cu ocazia primei transmiteri, având ca termen o dată ulterioară datei de 31 august 2012, a tabelelor în temeiul programului ESA 95 de transmitere a conturilor naționale utilizând NACE Rev. 2 sau CPA 2008, datele defalcate pe ramuri de activitate sau produs se transmit cel puțin pentru următoarele perioade de observație:

(a)   tabelul 1 (cu excepția variabilelor enumerate la «Populație, Gradul de ocupare a forței de muncă, Remunerarea angajaților»):

începând cu 1990 (1990 Q1 pentru date trimestriale) pentru Belgia, Danemarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Portugalia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit;

începând cu 1995 (1995 Q1 pentru date trimestriale) pentru Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia, Slovacia;

(b)   tabelul 3 (cu excepția variabilelor enumerate la «Gradul de ocupare a forței de muncă și Remunerarea angajaților»): începând cu 1995 pentru A*10 și A*38;

(c)   tabelul 10: începând cu 2000;

(d)   tabelul 12: începând cu 2000.

7.

Pentru tabelele 15, 16, 17, 18 și 19 nu sunt necesare date retrospective utilizând NACE Rev. 2 sau CPA 2008.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 august 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 310, 30.11.1996, p. 1.

(2)  JO L 393, 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 145, 4.6.2008, p. 65.

(4)  JO L 332, 30.11.2006, p. 21.


ANEXĂ

A*3

Nr. Sec.

Secțiuni NACE Rev. 2

Descriere

1

A

Agricultură, silvicultură și pescuit

2

B, C, D, E și F

Industria minieră și extractivă; fabricare; furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale, a aburului și aerului condiționat; furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare; construcții

3

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T și U

Servicii


A*10

Nr. Sec.

Secțiuni NACE Rev. 2

Descriere

1

A

Agricultură, silvicultură și pescuit

2

B, C, D și E

Industria minieră și extractivă; fabricare; furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale, a aburului și aerului condiționat; furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare

2a

C

Din care: fabricare

3

F

Construcții

4

G, H și I

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; activități ale serviciilor de cazare și alimentație publică

5

J

Informare și comunicare

6

K

Activități financiare și de asigurări

7

L

Activități imobiliare

8

M și N

Activități profesionale, științifice și tehnice; activități ale serviciilor administrative și de asistență

9

O, P, și Q

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; educație; activități privind sănătatea umană și asistența socială

10

R, S, T și U

Arte, divertisment și recreație, repararea bunurilor de uz casnic și alte servicii


A*21

Nr. Sec.

Secțiune NACE Rev. 2

Diviziuni NACE Rev. 2

Descriere

1

A

01-03

Agricultură, silvicultură și pescuit

2

B

05-09

Industria minieră și extractivă

3

C

10-33

Fabricare

4

D

35

Furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale, a aburului și aerului condiționat

5

E

36-39

Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare

6

F

41-43

Construcții

7

G

45-47

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și a motocicletelor

8

H

49-53

Transporturi și depozitare

9

I

55-56

Activități legate de servicii de cazare și alimentație publică

10

J

58-63

Informare și comunicare

11

K

64-66

Activități financiare și de asigurări

12

L

68

Activități imobiliare

13

M

69-75

Activități profesionale, științifice și tehnice

14

N

77-82

Activități de servicii administrative și de asistență

15

O

84

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

16

P

85

Educație

17

Q

86-88

Activități privind sănătatea umană și asistența socială

18

R

90-93

Arte, divertisment și activități recreative

19

S

94-96

Alte activități de servicii

20

T

97-98

Activități ale gospodăriilor în calitate de angajatori; servicii și bunuri nediferențiate, generând activități în gospodărie pentru uzul propriu

21

U

99

Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale


A*38

Nr. Sec.

Diviziuni NACE Rev. 2

Descriere

1

01-03

Agricultură, silvicultură și pescuit

2

05-09

Industria minieră și extractivă

3

10-12

Industria alimentară, a băuturilor și a tutunului

4

13-15

Fabricarea de textile, confecții și produse din piele

5

16-18

Fabricarea de produse din lemn și hârtie, de tipărituri

6

19

Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute prin rafinarea petrolului

7

20

Industria chimică și fabricarea produselor chimice

8

21

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

9

22-23

Fabricarea de produse din cauciuc și plastic, de alte produse minerale nemetalice

10

24-25

Prelucrarea metalelor de bază și a produselor metalice fabricate, cu excepția mașinilor și a echipamentelor

11

26

Fabricarea computerelor, produselor electronice și optice

12

27

Fabricarea echipamentelor electrice

13

28

Fabricarea altor mașini și echipamente neincluse în altă parte

14

29-30

Fabricarea echipamentelor de transport

15

31-33

Fabricarea de mobilier; alte procese de fabricare; repararea și instalarea mașinilor și echipamentelor

16

35

Furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale, a aburului și aerului condiționat

17

36-39

Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare

18

41-43

Construcții

19

45-47

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor

20

49-53

Transporturi și depozitare

21

55-56

Activități legate de servicii de cazare și alimentație publică

22

58-60

Activități editoriale, audiovizuale și emisiuni de radio și televiziune

23

61

Telecomunicații

24

62-63

Programarea computerelor, consultanță și activități asociate; servicii de informare

25

64-66

Activități financiare și de asigurări

26

68

Activități imobiliare

26a

 

Din care: chirii imputate pentru locuințele ocupate de proprietari

27

69-71

Activități juridice și de contabilitate; activități privind sediile sociale; activități de consultanță managerială; activități de arhitectură și inginerie; testare și analiză tehnică

28

72

Cercetare și dezvoltare științifică

29

73-75

Publicitate și cercetare de piață; alte activități profesionale, științifice și tehnice; activități veterinare

30

77-82

Activități de servicii administrative și de asistență

31

84

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

32

85

Educație

33

86

Activități pentru sănătatea umană

34

87-88

Servicii asistență socială

35

90-93

Arte, divertisment și activități recreative

36

94-96

Alte activități de servicii

37

97-98

Activități ale gospodăriilor în calitate de angajatori; servicii și bunuri nediferențiate, generând activități în gospodărie pentru uzul propriu

38

99

Servicii ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale


A*64

Nr. Sec.

Diviziuni NACE Rev. 2

Descriere

1

01

Producție vegetală și producție animală, vânătoare și servicii asociate

2

02

Silvicultură și exploatare forestieră

3

03

Pescuit și acvacultură

4

05-09

Industria minieră și extractivă

5

10-12

Industria alimentară, a băuturilor și a tutunului

6

13-15

Fabricarea de textile, confecții și produse din piele

7

16

Prelucrarea lemnului și fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și împletituri

8

17

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

9

18

Tipărirea și reproducerea înregistrărilor pe suporți

10

19

Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute prin rafinarea petrolului

11

20

Industria chimică și fabricarea produselor chimice

12

21

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

13

22

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

14

23

Fabricarea altor produse minerale nemetalice

15

24

Prelucrarea metalelor de bază

16

25

Fabricarea produselor metalice fabricate, cu excepția mașinilor și echipamentelor

17

26

Fabricarea computerelor, produselor electronice și optice

18

27

Fabricarea echipamentelor electrice

19

28

Fabricarea altor mașini și echipamente neincluse în altă parte

20

29

Fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor

21

30

Fabricarea altor echipamente de transport

22

31-32

Producția de mobilier; alte industrii

23

33

Repararea și instalarea mașinilor și echipamentelor

24

35

Furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale, a aburului și aerului condiționat

25

36

Captarea, tratarea și distribuția apei

26

37-39

Lucrări de canalizare; colectarea deșeurilor, activități de tratare și de eliminare a deșeurilor; recuperarea materialelor; activități de depoluare și alte servicii de gestionare a deșeurilor

27

41-43

Construcții

28

45

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

29

46

Comerțul cu ridicata, cu excepția autovehiculelor și a motocicletelor

30

47

Comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a motocicletelor

31

49

Transporturi terestre și transporturi prin conducte

32

50

Transporturi pe apă

33

51

Transporturi aeriene

34

52

Depozitare și activități auxiliare de transport

35

53

Activități de poștă și curierat

36

55-56

Cazare; activități de alimentație publică

37

58

Activități editoriale

38

59-60

Producția de filme cinematografice, de programe video și de televiziune, înregistrări sonore și activități de editare muzicală; activități de programare și difuzare de emisiuni de radio și televiziune

39

61

Telecomunicații

40

62-63

Programarea computerelor, consultanță și activități asociate; servicii de informare

41

64

Activități de servicii financiare, cu excepția asigurărilor și a fondurilor de pensii

42

65

Asigurări, reasigurări și fonduri de pensii, cu excepția asigurărilor sociale obligatorii

43

66

Activități auxiliare activităților de servicii financiare și de asigurări

44

68

Activități imobiliare

44a

 

Din care: chirii imputate pentru locuințele ocupate de proprietari

45

69-70

Activități juridice și de contabilitate; activități privind sediile sociale; activități de consultanță managerială

46

71

Activități de arhitectură și inginerie; testare și analiză tehnică

47

72

Cercetare și dezvoltare științifică

48

73

Publicitate și cercetare de piață

49

74-75

Alte activități profesionale, științifice și tehnice; activități veterinare

50

77

Activități de închiriere și leasing

51

78

Activități de ocupare a forței de muncă

52

79

Activitățile agențiilor de turism, servicii de rezervare ale tur-operatorilor și activități asociate

53

80-82

Activități de pază și protecție și investigații; servicii legate de clădiri și amenajări peisajere; activități administrative și de sprijinire a activităților de birou, alte activități de sprijinire a întreprinderilor

54

84

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

55

85

Educație

56

86

Activități pentru sănătatea umană

57

87-88

Servicii de asistență socială

58

90-92

Activități creative, artistice și de divertisment; activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale; jocuri de noroc și pariuri

59

93

Activități sportive și recreative

60

94

Activități ale organizațiilor asociative

61

95

Repararea computerelor și a bunurilor personale și de uz casnic

62

96

Alte activități de servicii personale

63

97-98

Activități ale gospodăriilor în calitate de angajatori; servicii și bunuri nediferențiate, generând activități în gospodărie pentru uzul propriu

64

99

Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale


P*3

Nr. Sec.

Secțiuni CPA 2008

Descriere

1

A

Produse din agricultură, silvicultură și pescuit

2

B, C, D, E și F

Industria minieră și extractivă; produse fabricate; electricitate, gaz, aburi, aer condiționat; furnizarea apei; servicii de canalizare, gestionare a deșeurilor și depoluare; construcții și lucrări de construcție

3

G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T și U

Servicii


P*10

Nr. Sec.

Secțiuni CPA 2008

Descriere

1

A

Produse din agricultură, silvicultură și pescuit

2

B, C, D și E

Industria minieră și extractivă; produse fabricate; electricitate, gaz, abur și aer condiționat; furnizarea apei; servicii de canalizare, gestionare a deșeurilor și depoluare

2a

C

Din care: produse fabricate

3

F

Construcții și lucrări de construcție

4

G, H și I

Servicii comerciale cu ridicata și cu amănuntul; servicii de reparare a autovehiculelor și motocicletelor; servicii de transport și depozitare; servicii de cazare și alimentație publică

5

J

Servicii de informare și comunicare

6

K

Servicii financiare și de asigurări

7

L

Servicii imobiliare

8

M și N

Servicii profesionale, științifice și tehnice; servicii administrative și de asistență

9

O, P, și Q

Servicii de administrație publică și apărare; servicii obligatorii de asigurări sociale; servicii de educație; servicii privind sănătatea umană și asistența socială

10

R, S, T și U

Arte, divertisment și activități recreative, repararea bunurilor de uz casnic și alte servicii


P*21

Nr. Sec.

Secțiune CPA 2008

Diviziuni CPA 2008

Descriere

1

A

01-03

Produse din agricultură, silvicultură și pescuit

2

B

05-09

Industria minieră și extractivă

3

C

10-33

Produse fabricate

4

D

35

Electricitate, gaz, aburi și aer condiționat

5

E

36-39

Furnizarea apei; servicii de canalizare, gestionare a deșeurilor și depoluare

6

F

41-43

Construcții și lucrări de construcție

7

G

45-47

Servicii comerciale cu ridicata și cu amănuntul; servicii de reparare a autovehiculelor și motocicletelor

8

H

49-53

Servicii de transport și depozitare

9

I

55-56

Servicii de cazare și alimentație publică

10

J

58-63

Servicii de informare și comunicare

11

K

64-66

Servicii financiare și de asigurări

12

L

68

Servicii imobiliare

13

M

69-75

Servicii profesionale, științifice și tehnice

14

N

77-82

Servicii administrative și de asistență

15

O

84

Servicii de administrație publică și apărare; servicii de asigurări sociale obligatorii

16

P

85

Servicii de învățământ

17

Q

86-88

Servicii privind sănătatea umană și asistența socială

18

R

90-93

Arte, divertisment și activități recreative

19

S

94-96

Alte servicii

20

T

97-98

Servicii ale gospodăriilor în calitate de angajatori; servicii și bunuri nediferențiate, produse în gospodărie pentru uzul propriu

21

U

99

Servicii asigurate de organizații și organisme extrateritoriale


P*38

Nr. Sec.

Diviziuni CPA 2008

Descriere

1

01-03

Produse din agricultură, silvicultură și pescuit

2

05-09

Industria minieră și extractivă

3

10-12

Produse alimentare, băuturi și produse din tutun

4

13-15

Textile, confecții și produse din piele

5

16-18

Produse din lemn și hârtie, servicii de tipărire

6

19

Cocs și produse petroliere rafinate

7

20

Substanțe și produse chimice

8

21

Produse farmaceutice de bază și preparate farmaceutice

9

22-23

Produse din cauciuc și plastic și alte produse din minerale nonmetalice

10

24-25

Produse din metale de bază și fabricate din metal, cu excepția mașinilor și a echipamentelor

11

26

Computere, produse electronice și optice

12

27

Echipament electric

13

28

Mașini și utilaje neincluse în altă parte

14

29-30

Echipamente de transport

15

31-33

Mobilier; alte mărfuri fabricate; servicii de reparare și instalare a mașinilor și echipamentelor

16

35

Electricitate, gaz, aburi și aer condiționat

17

36-39

Furnizarea apei; servicii de canalizare, gestionare a deșeurilor și depoluare

18

41-43

Construcții și lucrări de construcție

19

45-47

Servicii comerciale cu ridicata și cu amănuntul; servicii de reparare a autovehiculelor și motocicletelor

20

49-53

Servicii de transport și depozitare

21

55-56

Servicii de cazare și alimentație publică

22

58-60

Servicii editoriale, audiovizuale și emisiuni de radio și televiziune

23

61

Servicii de telecomunicații

24

62-63

Programarea computerelor, consultanță și servicii asociate; servicii de informare

25

64-66

Servicii financiare și de asigurări

26

68

Servicii imobiliare

26a

 

Din care: chirii imputate pentru locuințele ocupate de proprietari

27

69-71

Servicii juridice și de contabilitate; servicii de sediu social; servicii de consultanță managerială; servicii de arhitectură și de inginerie; servicii de încercări și analize tehnice

28

72

Servicii de dezvoltare și cercetare științifică

29

73-75

Servicii de publicitate și studiere a pieței; alte servicii profesionale, științifice și tehnice; servicii veterinare

30

77-82

Servicii administrative și de asistență

31

84

Servicii de administrație publică și apărare; servicii de asigurări sociale obligatorii

32

85

Servicii de învățământ

33

86

Servicii de sănătate umană

34

87-88

Servicii de asistență socială

35

90-93

Arte, divertisment și activități recreative

36

94-96

Alte servicii

37

97-98

Servicii ale gospodăriilor în calitate de angajatori; servicii și bunuri nediferențiate, produse în gospodărie pentru uzul propriu

38

99

Servicii asigurate de organizații și organisme extrateritoriale


P*64

Nr. Sec.

Diviziuni CPA 2008

Descriere

1

01

Produse din agricultură, vânătoare și servicii conexe

2

02

Produse forestiere, de exploatare forestieră și servicii conexe

3

03

Pești și alte produse pescărești; produse de acvacultură; servicii de sprijin pentru pescuit

4

05-09

Industria minieră și extractivă

5

10-12

Produse alimentare; băuturi; produse din tutun

6

13-15

Textile; confecții; piele și produse conexe

7

16

Lemn și produse din lemn și plută, cu excepția mobilei; articole din paie și materiale pentru împletit

8

17

Hârtie și produse din hârtie

9

18

Servicii de tipărire și de înregistrare

10

19

Cocs și produse petroliere rafinate

11

20

Substanțe și produse chimice

12

21

Produse farmaceutice și preparate farmaceutice de bază

13

22

Produse din cauciuc și din materiale plastice

14

23

Alte produse minerale nemetalice

15

24

Metale de bază

16

25

Produse ale prelucrării metalelor, cu excepția mașinilor și echipamentelor

17

26

Produse informatice, electronice și optice

18

27

Echipament electric

19

28

Mașini și utilaje neincluse în altă parte

20

29

Autovehicule, remorci și semiremorci

21

30

Alte echipamente de transport

22

31-32

Mobilier; alte bunuri fabricate

23

33

Servicii de reparare și instalare a mașinilor și echipamentelor

24

35

Electricitate, gaz, aburi și aer condiționat

25

36

Apă naturală; servicii de tratare și distribuție a apei

26

37-39

Servicii de canalizare; nămol de epurare; servicii de colectare, tratare și eliminare a deșeurilor; servicii de recuperare a materialelor; servicii de depoluare și alte servicii de gestionare a deșeurilor

27

41-43

Construcții și lucrări de construcție

28

45

Comerț cu ridicata și cu amănuntul și servicii de reparații la autovehicule și motociclete

29

46

Servicii de comerț cu ridicata, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor

30

47

Servicii de comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor

31

49

Servicii de transport terestru și transport prin conducte

32

50

Servicii de transport pe apă

33

51

Servicii de transport aerian

34

52

Servicii de depozitare și servicii auxiliare în domeniul transporturilor

35

53

Servicii poștale și de curierat

36

55-56

Servicii de cazare și alimentație publică

37

58

Servicii editoriale

38

59-60

Servicii de producție a peliculelor cinematografice și a programelor video și de televiziune; înregistrări sonore și editare a muzicii; servicii de programare și difuzare de emisiuni de radio și televiziune

39

61

Servicii de telecomunicații

40

62-63

Servicii de programare a computerelor, consultanță în domeniul computerelor și servicii conexe; servicii de informare

41

64

Servicii financiare, cu excepția asigurărilor și a fondurilor de pensii

42

65

Servicii din sfera asigurărilor, reasigurărilor și fondurilor de pensii, cu excepția asigurărilor sociale obligatorii

43

66

Servicii auxiliare serviciilor financiare și serviciilor de asigurări

44

68

Servicii imobiliare

44a

 

Din care: chirii imputate pentru locuințele ocupate de proprietari

45

69-70

Servicii juridice și de contabilitate; servicii de sediu social; servicii de consultanță managerială

46

71

Servicii de arhitectură și de inginerie; servicii tehnice de testare și analizare

47

72

Servicii de dezvoltare și cercetare științifică

48

73

Servicii de publicitate și studiu de piață

49

74-75

Alte servicii profesionale, științifice și tehnice; servicii veterinare

50

77

Servicii de închiriere și leasing

51

78

Servicii de ocupare a forței de muncă

52

79

Servicii de tipul celor prestate de agențiile de turism, tur-operatori și alte servicii de rezervare și servicii conexe

53

80-82

Servicii de pază și protecție și investigații; servicii legate de clădiri și amenajări peisajere; servicii administrative și de sprijinire a activităților de birou, alte activități de sprijinire a întreprinderilor

54

84

Servicii de administrație publică și apărare; servicii de asigurări sociale obligatorii

55

85

Servicii de învățământ

56

86

Servicii de sănătate umană

57

87-88

Servicii de îngrijire prestate în structuri rezidențiale; servicii de asistență socială, altele decât cele furnizate în instituțiile specializate

58

90-92

Servicii de creație, artistice și de divertisment; biblioteci, arhive, muzee, alte servicii culturale; servicii de pariuri și jocuri de noroc

59

93

Servicii sportive și servicii de amuzament și recreere

60

94

Servicii prestate de organizații asociative

61

95

Servicii de reparare a computerelor și bunurilor de uz casnic și personal

62

96

Alte servicii personale

63

97-98

Servicii ale gospodăriilor în calitate de angajatori; bunuri și servicii nediferențiate produse în gospodării pentru uzul propriu

64

99

Servicii asigurate de organizații și organisme extrateritoriale


AN_F6: Defalcarea activelor fixe

Categoria de active

Descriere

AN.1111

locuințe

AN.1112

alte clădiri și construcții civile

AN.11131

mijloace de transport

AN.11132

alte mașini și utilaje

AN.1114

active constând din culturi și crescătorii

AN.112

active fixe necorporale


AN_F6†: Defalcarea activelor fixe

Categoria de active

Descriere

AN.1111

locuințe

AN.1112

alte clădiri și construcții civile

AN.11131

mijloace de transport

AN.11132

alte mașini și utilaje

din care: AN.111321

echipament de birou și hardware

din care: AN.111322

echipament radio, TV și de comunicații

AN.1114

active constând din culturi și crescătorii

AN.112

active fixe necorporale

din care: AN.1122

programe de calculator”