12.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 212/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 709/2010 AL COMISIEI

din 22 iulie 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (1), în special articolul 19 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 338/97 enumeră speciile de animale și de plante în cazul cărora comerțul este supus restricțiilor sau controlului. Aceste liste le înglobează pe cele care figurează în anexele la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție, denumită în continuare „Convenția”. În cadrul celei de-a 15-a sesiuni a Conferinței părților la Convenție, desfășurată la Doha, Qatar, în martie 2010, au fost aduse anumite modificări anexelor la Convenție.

(2)

Specia Anas oustaleti a fost eliminată din anexa I.

(3)

Speciile Euphorbia misera, Orothamnus zeyheri și Protea odorata au fost eliminate din anexa II.

(4)

Populația de Crocodylus niloticus din Egipt a fost transferată din anexa I în anexa II cu o cotă zero pentru exemplare sălbatice.

(5)

Populațiile de Crocodylus moreletii din Mexic și Belize au fost transferate din anexa I în anexa II cu o cotă zero pentru exemplare sălbatice.

(6)

Specia Neurergus kaiseri a fost inclusă în anexa I.

(7)

Speciile Ctenosaura bakeri, C. oedirhina, C. melanosterna, C. palearis, Agalychnis spp., Dynastes satanas, Operculicarya hyphaenoides, O. pachypus, Zygosicyos pubescens, Z. tripartitus, Aniba rosaeodora (cu adnotare), Adenia olaboensis, Cyphostemma elephantopus, C. montagnacii și Bulnesia sarmientoi (cu adnotare) au fost incluse în anexa II.

(8)

Listarea speciilor Beccariophoenix madagascariensis și Neodypsis decaryi din anexa II a fost extinsă pentru a include semințe ce provin din Madagascar.

(9)

Următoarele specii au fost eliminate din anexa III la Convenție, la cererea Malaysiei: Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Caloperdix oculeus, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Melanoperdix niger, Polyplectron inopinatum, Rhizothera dulitensis, Rhizothera longirostris și Rollulus rouloul, iar specia Haliotis midae a fost eliminată din anexa III la Convenție la cererea Africii de Sud.

(10)

Au fost modificate adnotările pentru listarea în anexele I și II la Convenție în ceea ce privește specia Canis lupus.

(11)

Au fost modificate adnotările pentru listarea în anexa I la Convenție în ceea ce privește speciile Orchidaceae spp.

(12)

Au fost modificate adnotările pentru listarea în anexa II la Convenție în ceea ce privește speciile Cactaceae spp. și toți taxonii vegetali cu adnotarea #1.

(13)

Niciun stat membru nu și-a exprimat rezerve cu privire la aceste modificări.

(14)

Prin urmare, modificarea anexelor I, II și III la Convenție atrage după sine modificarea anexelor A, B și C la anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(15)

Speciile Physignathus cocincinus, Abronia graminea și Ctenosaura quinquecarinata – care în prezent nu sunt incluse în anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 – sunt importate în Uniune în cantități care justifică monitorizarea. Prin urmare, speciile respective trebuie incluse în anexa D la anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(16)

În cadrul celei de-a 15-a Conferințe a părților la Convenție s-au adoptat noi referințe de nomenclatură pentru animale.

(17)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 338/97 trebuie modificat în consecință. Având în vedere amploarea modificărilor, este oportun ca, în scopul clarității, să se înlocuiască în totalitate anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(18)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice, instituit prin articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 338/97,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 iulie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1.


ANEXĂ

„ANEXĂ

Notă privind interpretarea anexelor A, B, C și D

1.

Speciile incluse în respectivele anexe A, B, C și D sunt indicate:

(a)

prin numele speciei; sau

(b)

ca fiind toate speciile aparținând unui taxon superior sau unei părți desemnate a acestuia.

2.

Abrevierea «spp.» se utilizează pentru a desemna toate speciile dintr-un taxon superior.

3.

Alte referiri la taxoni superiori speciei figurează numai cu titlu informativ sau în scopul clasificării.

4.

Speciile ale căror nume sunt tipărite cu aldine în anexa A sunt enumerate în această anexă în concordanță cu protecția care le este acordată prin Directiva 2009/147/CE a Consiliului («Directiva păsări») sau prin Directiva 92/43/CEE a Consiliului («Directiva habitate»).

5.

Următoarele abrevieri se utilizează pentru taxonii de plante inferiori speciei:

(a)

«ssp.» se utilizează pentru a desemna subspecia;

(b)

«var(s).» se utilizează pentru a desemna varietatea (varietățile); iar

(c)

«fa.» se utilizează pentru a desemna forma.

6.

Simbolurile «(I)», «(II)» și «(III)» plasate după numele unei specii sau al unui taxon superior fac trimitere la anexele la convenție în care sunt enumerate speciile în cauză, după cum se indică în notele 7-9. În cazul în care nu apare niciunul dintre aceste simboluri, speciile respective nu sunt enumerate în anexele la convenție.

7.

Alăturarea simbolului (I) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa I la convenție.

8.

Alăturarea simbolului (II) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa II la convenție.

9.

Alăturarea simbolului (III) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa III la convenție. În acest caz se indică și țara pentru care se include specia sau taxonul superior în cauză în anexa III.

10.

Hibrizii pot fi incluși anume în anexe, dar numai dacă formează populații distincte și stabile în natură. Animalele hibride care, pe parcursul a patru generații precedente, au în descendența lor cel puțin un exemplar dintr-o specie inclusă în una dintre anexele A sau B, intră sub incidența dispozițiilor prezentului regulament ca și cum ar fi specia respectivă pură, chiar dacă hibridul în cauză nu este inclus anume în anexe.

11.

În cazul în care o specie este inclusă în anexa A, B sau C, toate părțile și produsele derivate din specia în cauză sunt de asemenea incluse în respectiva anexă, cu excepția cazului în care specia respectivă este adnotată indicându-se că sunt incluse numai anumite părți și produse derivate. În conformitate cu articolul 2 litera (t) din prezentul regulament, alăturarea simbolului «#» urmat de un număr la numele unei specii sau al unui taxon superior inclus în anexa B sau C desemnează părțile sau produsele derivate specificate în raport cu respectiva specie sau respectivul taxon, în scopul prezentului regulament, după cum urmează:

#1

Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a)

semințelor, sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen);

(b)

culturilor de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;

(c)

florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial; precum și a

(d)

fructelor, părților și produselor derivate aferente, provenite de la plante din genul Vanilla înmulțite artificial.

#2

Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a)

semințelor și polenului; precum și a

(b)

produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.

#3

Desemnează rădăcinile întregi sau secționate și părțile de rădăcini.

#4

Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a)

semințelor (inclusiv a păstăilor de Orchidaceae), sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen). Exceptarea nu se aplică semințelor de Cactaceae spp. exportate din Mexic și nici semințelor de Beccariophoenix madagascariensis și Neodypsis decaryi exportate din Madagascar;

(b)

culturilor de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;

(c)

florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial;

(d)

fructelor, părților și produselor derivate aferente, provenite de la plante din genul Vanilla (Orchidaceae) și din familia Cactaceae aclimatizate sau înmulțite artificial;

(e)

tulpinilor, florilor, părților și produselor derivate aferente, provenite de la plante din genurile Opuntia subgenul Opuntia și Selenicereus (Cactaceae) aclimatizate sau înmulțite artificial; precum și a

(f)

produselor finite din Euphorbia antisyphilitica ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.

#5

Desemnează buștenii, lemnul tăiat și plăcile de furnir.

#6

Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir și placajele.

#7

Desemnează buștenii, așchiile de lemn, rumegușul și extractele din acestea.

#8

Desemnează părțile subterane (cum ar fi rădăcinile, rizomii): întregi, secționate și măcinate.

#9

Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția celor care poartă eticheta: «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement No. BW/NA/ZA xxxxxx».

#10

Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, inclusiv articolele din lemn nefinite folosite la fabricarea arcușurilor pentru instrumentele muzicale cu coarde.

#11

Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele, rumegușul și extractele din acestea.

#12

Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele și uleiul eteric, cu excepția produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.

12.

Niciuna dintre specii sau niciunul dintre taxonii superiori de floră incluși în anexa A nu este adnotat astfel încât hibrizii săi să fie tratați în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (1) din regulament; prin urmare, hibrizii înmulțiți artificial, obținuți din una sau mai multe dintre aceste specii sau taxoni, pot fi comercializați pe baza unui certificat de înmulțire artificială. În plus, semințele și polenul (inclusiv conglomeratele de polen), florile tăiate, culturile de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, și transportate în recipiente sterile, provenite de la acești hibrizi, nu intră sub incidența dispozițiilor regulamentului.

13.

Urina, excrementele și ambra cenușie care constituie deșeuri obținute fără manipularea animalului în cauză nu intră sub incidența dispozițiilor regulamentului.

14.

În ceea ce privește speciile de faună enumerate în anexa D, dispozițiile regulamentului se aplică numai exemplarelor vii și exemplarelor moarte, întregi sau esențialmente întregi, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează, pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența dispozițiilor regulamentului:

§ 1

Piei întregi sau esențialmente întregi, brute sau tăbăcite.

§ 2

Pene, piei sau alte părți acoperite cu pene.

15.

În ceea ce privește speciile de floră enumerate în anexa D, dispozițiile regulamentului se aplică numai exemplarelor vii, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează, pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența dispozițiilor regulamentului:

§ 3

Plante proaspete și uscate, inclusiv, după caz, frunze, rădăcini/rizomi, tulpini, semințe/spori, coajă și fructe.

§ 4

Bușteni, lemn tăiat și plăci de furnir.

 

Anexa A

Anexa B

Anexa C

Denumire comună

FAUNĂ

CHORDATA (CORDATE)

MAMMALIA

 

 

 

Mamifere

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 

 

 

Antilocapre

Antilocapra americana (I) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)

 

 

 

Bovidae

 

 

 

Antilope, bovine, gazele, capre, mufloni etc.

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Antilopa mendes

 

Ammotragus lervia (II)

 

Oaie cu coamă

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal)

Antilopă cervicapră

 

Bison bison athabascae (II)

 

Bizon de pădure

Bos gaurus (I) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea Bos frontalis care nu face obiectul prezentului regulament)

 

 

Gaur

Bos mutus (I) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea Bos grunniens care nu face obiectul prezentului regulament)

 

 

Iac sălbatic

Bos sauveli (I)

 

 

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea Bubalus bubalis care nu face obiectul prezentului regulament)

Bivol indian

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Bivol pitic

Bubalus mindorensis (I)

 

 

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Anoa de munte

 

Budorcas taxicolor (II)

 

 

Capra falconeri (I)

 

 

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Capricorn de Sumatra

Capricornis thar (I)

 

 

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Antilopa lui Jentink

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Antilopa lui Ogilby

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Antilopă uriașă

 

Cephalophus zebra (II)

 

Antilopă zebră

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

 

 

 

Gazella dorcas (III Algeria/Tunisia)

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Antilopă cal neagră

 

Kobus leche (II)

 

Antilopă de apă

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goral

Naemorhedus griseus (I)

 

 

 

Nanger dama (I)

 

 

Gazelă dama

Oryx dammah (I)

 

 

Antilopă spadă

Oryx leucoryx (I)

 

 

Orix alb

 

Ovis ammon (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)

 

Muflon euro-asiatic

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Muflon himalaian

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

 

 

Ovis canadensis (II) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)

 

 

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Muflon de Cipru

 

Ovis vignei (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)

 

 

Ovis vignei vignei (I)

 

 

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Chiru, antilopă de Tibet

 

Philantomba monticola (II)

 

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

 

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Capră neagră de Abruzzo

 

Saiga borealis (II)

 

 

 

Saiga tatarica (II)

 

Antilopă saiga

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Antilopă cu patru coarne

Camelidae

 

 

 

Camelide, guanaco, vigonie

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaco

Vicugna vicugna (I) (Cu excepția populațiilor din: Argentina [populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semicaptive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan]; Bolivia [întreaga populație]; Chile [populația din Primera Región]; și Peru [întreaga populație]; care sunt incluse în anexa B)

Vicugna vicugna (II) (numai populațiile din Argentina  (1) [populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semicaptive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan]; Bolivia  (2) [întreaga populație]; Chile  (3) [populația din Primera Región]; Peru  (4) [întreaga populație]; toate celelalte populații sunt incluse în anexa A)

 

Vigonie

Cervidae

 

 

 

Căprioară, huemuls, muntiac, pudus

Axis calamianensis (I)

 

 

 

Axis kuhlii (I)

 

 

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Cerb axis de Thailanda

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Cerb de mlaștină

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algeria/Tunisia)

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Cerb de cașmir

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Cerb lopătar persan

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Cerb de Anzi

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Cerb roșu american

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Muntiac negru

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Muntiac uriaș

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Cerb catâr de Guatemala

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Cerb de pampas

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu nordic

Pudu puda (I)

 

 

Cerb chilian

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga

Rucervus eldii (I)

 

 

 

Hippopotamidae

 

 

 

Hipopotami

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Hipopotam pitic

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Hipopotam

Moschidae

 

 

 

Cerb moscat

Moschus spp. (I) (Numai populațiile din Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal și Pakistan; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

Moschus spp. (II) (Cu excepția populațiilor din Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal și Pakistan, care sunt incluse în anexa A)

 

Cerb moscat

Suidae

 

 

 

Babirusa, mistreți, porci

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirusă

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

 

Sus salvanius (I)

 

 

Mistreț pitic

Tayassuidae

 

 

 

Pecari

 

Tayassuidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și excluzând populațiile de Pecari tajacu din Mexic și din Statele Unite, care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)

 

Pecari

Catagonus wagneri (I)

 

 

Pecari de Chaco

CARNIVORA

Ailuridae

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Panda roșu

Canidae

 

 

 

Câini, vulpi, lupi

 

 

Canis aureus (III India)

Șacal auriu

Canis lupus (I/II)

(Toate populațiile, cu excepția celor din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39. Populațiile din Bhutan, India, Nepal și Pakistan sunt enumerate în anexa I; toate celelalte populații sunt enumerate în anexa II. Se exclud forma domesticită și câinele dingo, denumite Canis lupus familiaris și Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Populațiile din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39. Se exclud forma domesticită și câinele dingo, denumite Canis lupus familiaris și Canis lupus dingo)

 

Lup

Canis simensis

 

 

Lup etiopian

 

Cerdocyon thous (II)

 

Vulpe de pădure

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Lup cu coamă

 

Cuon alpinus (II)

 

Câine roșu

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Vulpe roșie sud-americană

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Vulpe mică gri (America de Sud)

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Vulpe de pampas

Speothos venaticus (I)

 

 

Câinele de tufiș

 

 

Vulpes bengalensis (III India)

Vulpe bengaleză

 

Vulpes cana (II)

 

Vulpea lui Blanford

 

Vulpes zerda (II)

 

Fenec (vulpea deșertului)

Eupleridae

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

 

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

 

 

 

Fossa fossana (II)

 

 

Felidae

 

 

 

Pisici, gheparzi, leoparzi, lei, tigri, etc.

 

Felidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A. Exemplarele în forma domesticită nu fac obiectul prezentului regulament)

 

Pisici

Acinonyx jubatus (I) [Cotele anuale de export pentru exemplare vii și trofee de vânătoare se acordă după cum urmează: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Comerțul cu astfel de exemplare face obiectul dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) din prezentul regulament]

 

 

Ghepard

Caracal caracal (I) (Numai populația din Asia; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

 

 

Caracal

Catopuma temminckii (I)

 

 

Pisică aurie

Felis nigripes (I)

 

 

Pisică cu labe negre

Felis silvestris (II)

 

 

Pisică sălbatică

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Pisică de munte din Anzi

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelot

Leopardus tigrinus (I)

 

 

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margay

Lynx lynx (II)

 

 

Linx eurasiatic

Lynx pardinus (I)

 

 

Linx iberic

Neofelis nebulosa (I)

 

 

 

Panthera leo persica (I)

 

 

Leu asiatic

Panthera onca (I)

 

 

Jaguar

Panthera pardus (I)

 

 

Panteră

Panthera tigris (I)

 

 

Tigru

Pardofelis marmorata (I)

 

 

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Numai populațiile din Bangladesh, India și Thailanda; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

 

 

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Pisică cu capul plat

Prionailurus rubiginosus (I) (Numai populația din India; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

 

 

 

Puma concolor coryi (I)

 

 

Pumă de Florida

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Pumă de America

Puma concolor couguar (I)

 

 

 

Puma yagouaroundi (I) (Numai populațiile din America centrală și de Nord; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

 

 

Jaguarundi

Uncia uncia (I)

 

 

Irbis, leopardul zăpezilor

Herpestidae

 

 

 

Manguste

 

 

Herpestes fuscus (III India)

 

 

 

Herpestes edwardsi (III India)

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

 

 

 

Herpestes smithii (III India)

Mangustă Smith

 

 

Herpestes urva (III India)

Mangusta crabilor

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

Mangustă cu gât dungat

Hyaenidae

 

 

 

Lupi de pământ, hiene

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Lup de pământ

Mephitidae

 

 

 

Sconcși

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Sconcs de Patagonia

Mustelidae

 

 

 

Bursuci, jderi americani, nevăstuici etc.

Lutrinae

 

 

 

Vidre

 

Lutrinae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Vidre

Aonyx capensis microdon (I) (Numai populațiile din Camerun și Nigeria; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

 

 

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Calan, vidra de mare

Lontra felina (I)

 

 

Vidră de mare

Lontra longicaudis (I)

 

 

Vidră cu coadă lungă

Lontra provocax (I)

 

 

Vidră sud-americană

Lutra lutra (I)

 

 

Vidră

Lutra nippon (I)

 

 

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Vidra uriașă braziliană

Mustelinae

 

 

 

Grizoni, jderi americani, nevăstuici, hermine

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Grizon

 

 

Martes flavigula (III India)

Jder cu gâtul galben

 

 

Martes foina intermedia (III India)

Pietrar

 

 

Martes gwatkinsii (III India)

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Dihor cu labe negre

Odobenidae

 

 

 

Morse

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

Morsă

Otariidae

 

 

 

Foci cu blană, lei de mare

 

Arctocephalus spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Focă cu blană

Arctocephalus philippii (II)

 

 

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

 

Phocidae

 

 

 

Foci

 

Mirounga leonina (II)

 

Elefant de mare

Monachus spp. (I)

 

 

Foci

Procyonidae

 

 

 

Coati

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Urs maki

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Basarisc

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Coati, urs cu trompă

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Coati brazilian

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Kinkaju

Ursidae

 

 

 

Urși

 

Ursidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Urși

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Panda uriaș

Helarctos malayanus (I)

 

 

Urs malaez

Melursus ursinus (I)

 

 

Urs buzat

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Urs cu ochelari

Ursus arctos (I/II)

(Numai populațiile din Bhutan, China, Mexic și Mongolia și subspecia Ursus arctos isabellinus sunt enumerate în anexa I; toate celelalte populații sunt incluse în anexa II)

 

 

Urs brun

Ursus thibetanus (I)

 

 

Urs asiatic

Viverridae

 

 

 

 

 

 

Arctictis binturong (III India)

Binturong, urs jder

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Civeta americană

 

Cynogale bennettii (II)

 

Mampolon

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

 

 

 

Paguma larvata (III India)

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III India)

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Lisang

Prionodon pardicolor (I)

 

 

 

 

 

Viverra civettina (III India)

Civetă

 

 

Viverra zibetha (III India)

Civetă asiatică

 

 

Viverricula indica (III India)

Civetă pitică

CETACEA

 

 

 

Cetacee (delfini, marsuini, balene)

CETACEA spp. (I/II)  (5)

 

 

Cetacee

CHIROPTERA

Phyllostomidae

 

 

 

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

 

Pteropodidae

 

 

 

Lilieci frugivori, vulpi zburătoare

 

Acerodon spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Vulpi zburătoare

Acerodon jubatus (I)

 

 

Liliac frugivor

 

Pteropus spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Vulpi zburătoare

Pteropus insularis (I)

 

 

Liliac din Insulele Truk

Pteropus livingstonii (II)

 

 

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Liliac din Insulele Mariane

Pteropus molossinus (I)

 

 

Vulpe zburătoare de Pohnpei

Pteropus pelewensis (I)

 

 

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Liliac mare din Insulele Palau

Pteropus rodricensis (II)

 

 

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Liliac din Insulele Samoa

Pteropus tonganus (I)

 

 

Liliac din Insulele Tonga

Pteropus ualanus (I)

 

 

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

 

CINGULATA

Dasypodidae

 

 

 

Tatu

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Tatu

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Tatu mare, tatu cu coadă golașă

 

Chaetophractus nationi (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)

 

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Tatu uriaș

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 

 

 

Șoareci marsupiali

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Șoarece marsupial cu coadă lungă

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Șoarece marsupial de deșert

Thylacinidae

 

 

 

Tigru tasmanian

Thylacinus cynocephalus (posibil dispărută) (I)

 

 

 

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

 

 

Canguri, canguri-iepure

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Cangur de copac gri

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Cangur de copac negru

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Cangur-iepure pitic roșu

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Cangur-iepure pitic cu dungi

Onychogalea fraenata (I)

 

 

 

Onychogalea lunata (I)

 

 

 

Phalangeridae

 

 

 

Cuscus

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Cuscus gri

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

 

Potoroidae

 

 

 

Canguri-șobolani

Bettongia spp. (I)

 

 

Canguri-șobolani

Caloprymnus campestris (posibil dispărută) (I)

 

 

Cangur-șobolan de deșert

Vombatidae

 

 

 

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

 

LAGOMORPHA

Leporidae

 

 

 

Iepuri de câmp, iepuri de crescătorie

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Iepure de Assam

Romerolagus diazi (I)

 

 

Iepure de vulcan

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 

 

 

Echidne

 

Zaglossus spp. (II)

 

Echidnă cu cioc lung

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

 

 

 

 

Chaeropus ecaudatus (posibil dispărută) (I)

 

 

Marsupial cu picioare de porc

Peramelidae

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Marsupial de bougainville

Thylacomyidae

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Iepure marsupial

Macrotis leucura (I)

 

 

Iepure marsupial cu coada albă

PERISSODACTYLA

Equidae

 

 

 

Cai, măgari sălbatici, zebre

Equus africanus (I) (Se exclude forma domesticită Equus asinus, care nu face obiectul prezentului regulament)

 

 

Măgar sălbatic african

Equus grevyi (I)

 

 

Zebra lui Grevzei

Equus hemionus (I/II) (Specia este enumerată în anexa II, dar subspeciile Equus hemionus hemionus și Equus hemionus khur sunt enumerate în anexa I)

 

 

Măgar sălbatic asiatic

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

Equus przewalskii (I)

 

 

Cal sălbatic de stepă

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Zebra lui Hartmann

Equus zebra zebra (I)

 

 

Zebra de munte

Rhinocerotidae

 

 

 

Rinoceri

Rhinocerotidae spp. (I) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa B)

 

 

Rinoceri

 

Ceratotherium simum simum (II) (Numai populațiile din Africa de Sud și Swaziland; toate celelalte populații sunt incluse în anexa A. În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu animale vii pentru destinații și corespunzătoare și acceptabile și comerțul cu trofee de vânătoare. Orice alte exemplar se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)

 

Rinocer alb

Tapiridae

 

 

 

Tapiri

Tapiridae spp. (I) (Cu excepția speciilor incluse în anexa B)

 

 

Tapiri

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapir de câmpie

PHOLIDOTA

Manidae

 

 

 

Pangolini

 

Manis spp. (II)

(S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica și Manis pentadactyla, pentru exemplare capturate din natură în scopuri în principal comerciale)

 

Pangolini

PILOSA

Bradypodidae

 

 

 

Leneși

 

Bradypus variegatus (II)

 

Leneș cu gât maro

Megalonychidae

 

 

 

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Unau

Myrmecophagidae

 

 

 

Furnicari

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Furnicar mare

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Tamandua

PRIMATES

 

 

 

Primate (maimuțe antropoide și maimuțe)

 

PRIMATES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Primate

Atelidae

 

 

 

Maimuțe din Lumea Nouă (urlătoare, agățătoare)

Alouatta coibensis (I)

 

 

 

Alouatta palliata (I)

 

 

 

Alouatta pigra (I)

 

 

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Maimuță agățătoare

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Maimuță agățătoare de Panama

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Maimuță păianjen

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

 

Cebidae

 

 

 

Marmosete, tamarini, maimuțe din Lumea Nouă

Callimico goeldii (I)

 

 

 

Callithrix aurita (I)

 

 

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

 

Cercopithecidae

 

 

 

Maimuțe din Lumea Veche

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Mangab cu creastă

Cercopithecus diana (I)

 

 

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

 

Colobus satanas (II)

 

 

Maimuță mătăsoasă neagră

Macaca silenus (I)

 

 

Maimuță Banderus

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Maimuță Drill

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandril

Nasalis larvatus (I)

 

 

Maimuță năsoasă

Piliocolobus foai (II)

 

 

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Maimuța mătăsoasă de Tana

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Maimuță Mentawi

Pygathrix spp. (I)

 

 

Maimuță îmbrăcată

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Hulman

Semnopithecus hector (I)

 

 

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

 

Simias concolor (I)

 

 

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

 

Cheirogaleidae

 

 

 

Lemurieni pitici

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Lemurieni pitici

Daubentoniidae

 

 

 

Lemurieni Aye Aye

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Lemurieni Aye Aye

Hominidae

 

 

 

Cimpanzei, gorile, urangutani

Gorilla beringei (I)

 

 

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorila

Pan spp. (I)

 

 

Cimpanzeu

Pongo abelii (I)

 

 

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Urangutan

Hylobatidae

 

 

 

Giboni

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Giboni

Indriidae

 

 

 

Indri, safka și lemurieni blănoși

Indriidae spp. (I)

 

 

Indri, safka și lemurieni blănoși

Lemuridae

 

 

 

Lemurieni

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemurieni

Lepilemuridae

 

 

 

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

 

Lorisidae

 

 

 

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

 

Pitheciidae

 

 

 

 

Cacajao spp. (I)

 

 

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

 

Callicebus personatus (II)

 

 

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

 

Tarsiidae

 

 

 

Maki

Tarsius spp. (II)

 

 

Maki

PROBOSCIDEA

Elephantidae

 

 

 

Elefanți

Elephas maximus (I)

 

 

Elefant asiatic

Loxodonta africana (I) (Cu excepția populațiilor din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe, care sunt incluse în anexa B)

Loxodonta africana (II)

(Numai populațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe (6); toate celelalte populații sunt incluse în anexa A)

 

Elefant african

RODENTIA

Chinchillidae

 

 

 

Șinșila

Chinchilla spp. (I) (Exemplarele din forma domesticită nu fac obiectul prezentului regulament)

 

 

Șinșila

Cuniculidae

 

 

 

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

 

Dasyproctidae

 

 

 

Aguti

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Aguti

Erethizontidae

 

 

 

Porci spinoși din Lumea Nouă

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Porc spinos de copac mexican

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Porc spinos

Hystricidae

 

 

 

Porci spinoși din nordul Africii

Hystrix cristata

 

 

Porc spinos nord-african

Muridae

 

 

 

Șoareci, șobolani

Leporillus conditor (I)

 

 

Șobolan constructor

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Șobolan de apă

Xeromys myoides (I)

 

 

Pseudoșobolan de apă

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Șobolan cu coadă mare

Sciuridae

 

 

 

Veverițe terestre, veverițe arboricole

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Câine de prerie mexican

 

 

Marmota caudata (III India)

Marmotă cu coadă lungă

 

 

Marmota himalayana (III India)

Marmotă himalaiană

 

Ratufa spp. (II)

 

Veveriță uriașă

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Veverița lui Deppe

SCANDENTIA

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupai

SIRENIA

Dugongidae

 

 

 

Dugong

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Lamantini

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis și Trichechus manatus sunt enumerate în anexa I. Trichechus senegalensis este enumerat în anexa II)

 

 

Lamantini

AVES

 

 

 

Păsări

ANSERIFORMES

Anatidae

 

 

 

Rațe, gâște, lebede etc.

Anas aucklandica (I)

 

 

 

 

Anas bernieri (II)

 

 

Anas chlorotis (I)

 

 

 

 

Anas formosa (II)

 

 

Anas laysanensis (I)

 

 

 

Anas nesiotis (I)

 

 

 

Anas querquedula

 

 

Rață cârâitoare

Asarcornis scutulata (I)

 

 

 

Aythya innotata

 

 

 

Aythya nyroca

 

 

Rață roșie

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Gâscă cu pieptul roșu

Branta sandvicensis (I)

 

 

 

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

Rață leșească

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Rață arboricolă cu pântece negru

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

 

Mergus octosetaceus

 

 

 

 

Oxyura jamaicensis

 

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Rață cu obrazul alb

Rhodonessa caryophyllacea (posibil dispărută) (I)

 

 

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

 

Tadorna cristata

 

 

 

APODIFORMES

Trochilidae

 

 

 

Colibri

 

Trochilidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Colibri

Glaucis dohrnii (I)

 

 

 

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

 

 

 

Păsările ogorului

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

 

Laridae

 

 

 

Pescăruși, rândunici de mare

Larus relictus (I)

 

 

 

Scolopacidae

 

 

 

Culici, fluierari

Numenius borealis (I)

 

 

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Culic cu cioc subțire

Tringa guttifer (I)

 

 

 

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

 

 

Egrete, stârci

Ardea alba

 

 

Egreta mare

Bubulcus ibis

 

 

Stârc de cireadă

Egretta garzetta

 

 

Egreta mică

Balaenicipitidae

 

 

 

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Pasărea-gheată

Ciconiidae

 

 

 

Berze

Ciconia boyciana (I)

 

 

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Barza neagră

Ciconia stormi

 

 

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru american

Leptoptilos dubius

 

 

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

 

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingi

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Flamingi

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Flamingo

Threskiornithidae

 

 

 

Ibiși, lopătari

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis roșu

Geronticus calvus (II)

 

 

 

Geronticus eremita (I)

 

 

 

Nipponia nippon (I)

 

 

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Lopătar

Pseudibis gigantea

 

 

 

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

 

 

Turturele, porumbei

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Porumbel nicobar

Claravis godefrida

 

 

 

Columba livia

 

 

Porumbel de stâncă

Ducula mindorensis (I)

 

 

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Porumbel lovitură de pumnal

 

Goura spp. (II)

 

 

Leptotila wellsi

 

 

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

 

Streptopelia turtur

 

 

Turturică

CORACIIFORMES

Bucerotidae

 

 

 

Calao

 

Aceros spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Calao

Aceros nipalensis (I)

 

 

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Calao

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Calao

 

Berenicornis spp. (II)

 

Calao

 

Buceros spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Păsări-rinocer

Buceros bicornis (I)

 

 

Pasăre-rinocer bicorn

 

Penelopides spp. (II)

 

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

 

 

Rhyticeros spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

 

CUCULIFORMES

Musophagidae

 

 

 

Turaci

 

Tauraco spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Turaci

Tauraco bannermani (II)

 

 

 

FALCONIFORMES

 

 

 

Păsări de pradă diurne (acvile, șoimi, ereți, vulturi)

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a unei specii din familia Cathartidae inclusă în anexa C; celelalte specii din familia respectivă nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)

 

Păsări de pradă diurne

Accipitridae

 

 

 

Ulii, vulturi

Accipiter brevipes (II)

 

 

Uliu cu picioare scurte

Accipiter gentilis (II)

 

 

Uliu porumbar

Accipiter nisus (II)

 

 

Uliu păsărar

Aegypius monachus (II)

 

 

Vultur pleșuv brun

Aquila adalberti (I)

 

 

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Acvila de munte

Aquila clanga (II)

 

 

Acvila țipătoare mare

Aquila heliaca (I)

 

 

Acvila de câmp

Aquila pomarina (II)

 

 

Acvila țipătoare mică

Buteo buteo (II)

 

 

Șorecar comun

Buteo lagopus (II)

 

 

Șorecar încălțat

Buteo rufinus (II)

 

 

Șorecar mare

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Șerpar

Circus aeruginosus (II)

 

 

Erete de stuf

Circus cyaneus (II)

 

 

Erete vânăt

Circus macrourus (II)

 

 

Erete alb

Circus pygargus (II)

 

 

Erete sur

Elanus caeruleus (II)

 

 

Gaie cenușie

Eutriorchis astur (II)

 

 

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Zăgan

Gyps fulvus (II)

 

 

Vultur pleșuv sur

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetusalbicilla este enumerată în anexa I; celelalte specii sunt enumerate în anexa II)

 

 

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpie

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Acvilă porumbacă

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Acvila pitică

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

 

Milvus migrans (II) (Cu excepția Milvus migrans lineatus, inclus în anexa B)

 

 

Gaie brună

Milvus milvus (II)

 

 

Gaie roșie

Neophron percnopterus (II)

 

 

Hoitar alb

Pernis apivorus (II)

 

 

Viespar

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Acvila maimuțelor

Cathartidae

 

 

 

Vulturi din Lumea Nouă

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Condor californian

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Vultur regal

Vultur gryphus (I)

 

 

Condor de Anzi

Falconidae

 

 

 

Șoimi

Falco araeus (I)

 

 

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Șoim sudic

Falco cherrug (II)

 

 

Șoim dunărean

Falco columbarius (II)

 

 

Șoimuleț de iarnă

Falco eleonorae (II)

 

 

 

Falco jugger (I)

 

 

 

Falco naumanni (II)

 

 

Vânturel mic

Falco newtoni (I) (Numai populația din Seychelles)

 

 

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Șoim călător

Falco punctatus (I)

 

 

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Șoim de vânătoare

Falco subbuteo (II)

 

 

Șoimul rândunelelor

Falco tinnunculus (II)

 

 

Vânturel roșu

Falco vespertinus (II)

 

 

Șoimuleț de seară

Pandionidae

 

 

 

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Vultur pescar

GALLIFORMES

Cracidae

 

 

 

 

Crax alberti (III Columbia)

 

 

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

 

 

 

Crax daubentoni (III Columbia)

 

 

Crax fasciolata

 

 

 

 

Crax globulosa (III Columbia)

 

 

 

Crax rubra (III Columbia, Costa Rica, Guatemala și Honduras)

 

Mitu mitu (I)

 

 

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

 

 

 

Pauxi pauxi (III Columbia)

 

Penelope albipennis (I)

 

 

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

 

Pipile pipile (I)

 

 

 

Megapodiidae

 

 

 

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Cocoș-ciocan cu picioare roșii

Phasianidae

 

 

 

Bibilici, potârnichi, prepelițe, fazani

 

Argusianus argus (II)

 

Fazan argus

Catreus wallichii (I)

 

 

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

 

 

Lophura hatinhensis

 

 

Lophura imperialis (I)

 

 

Fazan imperial

Lophura swinhoii (I)

 

 

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

 

Odontophorus strophium

 

 

 

Ophrysia superciliosa

 

 

 

 

Pavo muticus (II)

 

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

 

Tragopan blythii (I)

 

 

 

Tragopan caboti (I)

 

 

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

 

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

 

GRUIFORMES

Gruidae

 

 

 

Cocori

 

Gruidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Cocori

Grus americana (I)

 

 

Cocor alb

Grus canadensis (I/II) (Specia este enumerată în anexa II, dar subspeciile Grus canadensis nesiotes și Grus canadensis pulla sunt enumerate în anexa I)

 

 

Cocor canadian

Grus grus (II)

 

 

Cocorul mare

Grus japonensis (I)

 

 

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

 

Grus monacha (I)

 

 

 

Grus nigricollis (I)

 

 

 

Grus vipio (I)

 

 

 

Otididae

 

 

 

Dropii

 

Otididae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Dropii

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Dropie gulerată

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

 

Otis tarda (II)

 

 

Dropie

Sypheotides indicus (II)

 

 

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Spârcaci

Rallidae

 

 

 

Lișițe, cristei

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

 

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

Atrichornithidae

 

 

 

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Pasărea gălăgioasă

Cotingidae

 

 

 

Cotingide, păsări împodobite

 

 

Cephalopterus ornatus (III Columbia)

Pasărea umbrelă

 

 

Cephalopterus penduliger (III Columbia)

 

Cotinga maculata (I)

 

 

 

 

Rupicola spp. (II)

 

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

 

Emberizidae

 

 

 

Cardinali, tangara

 

Gubernatrix cristata (II)

 

 

 

Paroaria capitata (II)

 

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Cardinal verde

 

Tangara fastuosa (II)

 

 

Estrildidae

 

 

 

 

 

Amandava formosa (II)

 

 

 

Lonchura fuscata

 

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

 

Fringillidae

 

 

 

Sticleți, canari

Carduelis cucullata (I)

 

 

Scatiu

 

Carduelis yarrellii (II)

 

 

Hirundinidae

 

 

 

Rândunici

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

 

Icteridae

 

 

 

Icteride

Xanthopsar flavus (I)

 

 

 

Meliphagidae

 

 

 

Melifage

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

 

Muscicapidae

 

 

 

Muscari din Lumea Veche etc.

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis (posibil dispărută) (I)

 

 

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

 

 

Garrulax canorus (II)

 

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Pasărea-soarelui

 

Liocichla omeiensis (II)

 

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Cioară cheală cu gât alb

Picathartes oreas (I)

 

 

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

 

Paradisaeidae

 

 

 

Pasărea paradisului

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Pasărea paradisului

Pittidae

 

 

 

 

 

Pitta guajana (II)

 

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

 

Pitta kochi (I)

 

 

 

 

Pitta nympha (II)

 

 

Pycnonotidae

 

 

 

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

 

Sturnidae

 

 

 

Grauri

 

Gracula religiosa (II)

 

Mierlă mandarin

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

 

Zosteropidae

 

 

 

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

 

PELECANIFORMES

Fregatidae

 

 

 

Fregate

Fregata andrewsi (I)

 

 

Fregată cu pântece alb

Pelecanidae

 

 

 

Pelicani

Pelecanus crispus (I)

 

 

Pelican creț

Sulidae

 

 

 

Corbi de mare

Papasula abbotti (I)

 

 

 

PICIFORMES

Capitonidae

 

 

 

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Columbia)

 

Picidae

 

 

 

Ciocănitori

Campephilus imperialis (I)

 

 

Ciocănitoarea imperială

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

 

Ramphastidae

 

 

 

Tucani

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Tucan cu capul negru

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Tucan bălțat

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Tucanul pește

 

Ramphastos toco (II)

 

Toco

 

Ramphastos tucanus (II)

 

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Tucan cu cioc scurt

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

 

 

Cârstei

Podilymbus gigas (I)

 

 

 

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

 

 

 

Albatroși

Phoebastria albatrus (I)

 

 

 

PSITTACIFORMES

 

 

 

Cacadu, lorius, ara, peruși, papagali etc.

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Cu excepția speciilor incluse în anexa A și excluzând Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus și Psittacula krameri, care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)

 

Papagali, peruși etc.

Cacatuidae

 

 

 

Cacadu

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Cacadu de Tanimbar

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

 

Loriidae

 

 

 

Lori

Eos histrio (I)

 

 

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina este enumerat în anexa I, celelalte specii sunt enumerate în anexa II)

 

 

 

Psittacidae

 

 

 

Papagali amazonieni, ara, peruși, papagali

Amazona arausiaca (I)

 

 

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

 

Amazona finschi (I)

 

 

 

Amazona guildingii (I)

 

 

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Papagal imperial

Amazona leucocephala (I)

 

 

 

Amazona oratrix (I)

 

 

 

Amazona pretrei (I)

 

 

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

 

Amazona tucumana (I)

 

 

 

Amazona versicolor (I)

 

 

 

Amazona vinacea (I)

 

 

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

 

Amazona vittata (I)

 

 

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

 

Ara ambiguus (I)

 

 

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

 

Ara macao (I)

 

 

Ara roșu-albastru

Ara militaris (I)

 

 

Ara verde

Ara rubrogenys (I)

 

 

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

 

Pezoporus occidentalis (probabil dispărută) (I)

 

 

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

 

Primolius couloni (I)

 

 

 

Primolius maracana (I)

 

 

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

 

Psephotus pulcherrimus (probabil dispărută) (I)

 

 

 

Psittacula echo (I)

 

 

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Papagal-bufniță

RHEIFORMES

Rheidae

 

 

 

Nandu

Pterocnemia pennata (I) (Cu excepția Pterocnemia pennata pennata care este inclusă în anexa B)

 

 

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

 

 

Rhea americana (II)

 

Struț sud-american, nandu

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

 

 

 

Pinguini

 

Spheniscus demersus (II)

 

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Pinguinul lui Humboldt

STRIGIFORMES

 

 

 

Bufnițe, huhurezi

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Bufnițe, huhurezi

Strigidae

 

 

 

Bufnițe, huhurezi

Aegolius funereus (II)

 

 

Minuniță

Asio flammeus (II)

 

 

Ciuf de câmpie

Asio otus (II)

 

 

Ciuf de pădure

Athene noctua (II)

 

 

Cucuveaua comună

Bubo bubo (II)] (Cu excepția Bubo bubo bengalensis, inclus în anexa B)

 

 

Buha mare

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Cucuveaua pitică

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

 

Ninox natalis (I)

 

 

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Bufniță polară

Otus ireneae (II)

 

 

 

Otus scops (II)

 

 

Ciuf pitic

Strix aluco (II)

 

 

Huhurez mic

Strix nebulosa (II)

 

 

Huhurez bărbos

Strix uralensis (II) (Cu excepția Strix uralensis davidi, inclus în anexa B)

 

 

Huhurez mare

Surnia ulula (II)

 

 

Ciuhurez undulat

Tytonidae

 

 

 

Strigi

Tyto alba (II)

 

 

Strigă

Tyto soumagnei (I)

 

 

 

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

 

 

 

Struți

Struthio camelus (I) (Numai populațiile din Algeria, Burkina Faso, Camerun, Republica Centrafricană, Ciad, Mali, Mauritania, Maroc, Niger, Nigeria, Senegal și Sudan; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)

 

 

Struți

TINAMIFORMES

Tinamidae

 

 

 

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

 

TROGONIFORMES

Trogonidae

 

 

 

Quetzal

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

 

REPTILIA

 

 

 

Reptile

CROCODYLIA

 

 

 

Crocodili, aligatori, caimani, gaviali etc.

 

CROCODYLIA spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Crocodili, aligatori, caimani, gaviali etc.

Alligatoridae

 

 

 

Aligatori, caimani

Alligator sinensis (I)

 

 

Aligator chinezesc

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

 

Caiman latirostris (I) (Cu excepția populației din Argentina, care este inclusă în anexa B)

 

 

Caiman cu bot lat

Melanosuchus niger (I) (Cu excepția populației din Brazilia, care este inclusă în anexa B, și a populației din Ecuador, care este inclusă în anexa B și face obiectul unei cote anuale de export zero până la aprobarea unei cote anuale de export de către Secretariatul CITES și de către grupul IUCN/SSC al specialiștilor în domeniul crocodililor)

 

 

Caiman negru

Crocodylidae

 

 

 

Crocodili

Crocodylus acutus (I) (Cu excepția populației din Cuba, care este inclusă în anexa B)

 

 

Crocodil american

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Crocodil din Orinoco

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Crocodil din Flipine

Crocodylus moreletii (I) (Cu excepția populațiilor din Belize și Mexic, incluse în anexa B, cu o cotă zero pentru exemplare sălbatice, exportate în scopuri comerciale)

 

 

Crocodil din Guatemala

Crocodylus niloticus (I) [Cu excepția populațiilor din Botswana, Egipt (care fac obiectul unei cote zero pentru exemplare sălbatice exportate în scopuri comerciale), Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud, Uganda, Republica Unită Tanzania (care face obiectul unei cote anuale de export de 1 600 de exemplare sălbatice, inclusiv trofeele de vânătoare, suplimentar față de exemplarele de crescătorie), Zambia și Zimbabwe; aceste populații sunt incluse în anexa B]

 

 

Crocodil

Crocodylus palustris (I)

 

 

Crocodil de mlaștină

Crocodylus porosus (I) (Cu excepția populațiilor din Australia, Indonezia și Papua-Noua Guinee, care sunt incluse în anexa B)

 

 

Crocodil marin

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Crocodil cubanez

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Crocodil siamez

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Crocodil pitic african

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

 

Gavialidae

 

 

 

Gaviali

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gavialul de Gange

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 

 

 

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

 

SAURIA

Agamidae

 

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

 

Chamaeleonidae

 

 

 

Cameleoni

 

Bradypodion spp. (II)

 

Cameleon pitic

 

Brookesia spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Cameleon pitic

Brookesia perarmata (I)

 

 

 

 

Calumma spp. (II)

 

 

 

Chamaeleo spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Cameleoni

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Cameleon

 

Furcifer spp. (II)

 

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

Cameleon pitic

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Cameleon pitic

Cordylidae

 

 

 

 

 

Cordylus spp. (II)

 

 

Gekkonidae

 

 

 

Gecko

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Noua Zeelandă)

 

 

 

Naultinus spp. (III Noua Zeelandă)

 

 

Phelsuma spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

 

Helodermatidae

 

 

 

Șopârle veninoase

 

Heloderma spp. (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)

 

Șopârla scorpion

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

 

Iguanidae

 

 

 

Iguane

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Iguana marină

Brachylophus spp. (I)

 

 

Iguana de Fiji

 

Conolophus spp. (II)

 

Iguane terestre de Galapagos

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Guatemalan Spiny-tailed iguana

Cyclura spp. (I)

 

 

Iguana terestră

 

Iguana spp. (II)

 

Iguane

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

 

Sauromalus varius (I)

 

 

 

Lacertidae

 

 

 

Șopârle

Gallotia simonyi (I)

 

 

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Șopârlă de zid

Podarcis pityusensis (II)

 

 

 

Scincidae

 

 

 

Șopârle

 

Corucia zebrata (II)

 

 

Teiidae

 

 

 

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

 

 

Dracaena spp. (II)

 

 

 

Tupinambis spp. (II)

 

 

Varanidae

 

 

 

Varani

 

Varanus spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Varani

Varanus bengalensis (I)

 

 

 

Varanus flavescens (I)

 

 

 

Varanus griseus (I)

 

 

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

Dragonul de Komodo

Varanus nebulosus (I)

 

 

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

 

Xenosauridae

 

 

 

 

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

 

SERPENTES

 

 

 

Șerpi

Boidae

 

 

 

Șerpi Boa

 

Boidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Șerpi Boa

Acrantophis spp. (I)

 

 

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

 

Epicrates monensis (I)

 

 

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

 

Eryx jaculus (II)

 

 

Șarpe de stepă

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

 

Bolyeriidae

 

 

 

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

 

Colubridae

 

 

 

Șerpi

 

 

Atretium schistosum (III India)

 

 

 

Cerberus rynchops (III India)

 

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

 

 

 

Xenochrophis piscator (III India)

 

Elapidae

 

 

 

Cobre, șerpi corali

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

 

 

Naja atra (II)

 

 

 

Naja kaouthia (II)

 

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

 

 

Naja naja (II)

 

Șarpe-cu-ochelari

 

Naja oxiana (II)

 

 

 

Naja philippinensis (II)

 

 

 

Naja sagittifera (II)

 

 

 

Naja samarensis (II)

 

 

 

Naja siamensis (II)

 

Cobra indiană

 

Naja sputatrix (II)

 

 

 

Naja sumatrana (II)

 

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Cobra regală

Loxocemidae

 

 

 

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

 

Pythonidae

 

 

 

Pitoni

 

Pythonidae spp. (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)

 

Pitoni

Python molurus molurus (I)

 

 

Piton indian

Tropidophiidae

 

 

 

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

 

Viperidae

 

 

 

Șerpi cu clopoței, vipere

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

Șarpe cu clopoței tropical

 

Crotalus durissusunicolor

 

 

 

 

Daboia russelii (III India)

 

Vipera latifii

 

 

 

Vipera ursinii (I) (Numai populațiile din Europa, cu excepția zonei care a constituit anterior fosta URSS; aceste ultime populații nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)

 

 

Vipera de stepă

 

Vipera wagneri (II)

 

 

TESTUDINES

Carettochelyidae

 

 

 

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

 

Chelidae

 

 

 

 

 

Chelodina mccordi (II)

 

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

 

Cheloniidae

 

 

 

Broaște țestoase marine

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Broaște țestoase marine

Chelydridae

 

 

 

 

 

 

Macrochelys temminckii (III Statele Unite ale Americii)

 

Dermatemydidae

 

 

 

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

 

Dermochelyidae

 

 

 

 

Dermochelys coriacea (I)

 

 

 

Emydidae

 

 

 

 

 

Chrysemys picta

 

 

 

Glyptemys insculpta (II)

 

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

 

 

 

Graptemys spp. (III Statele Unite ale Americii)

 

 

Terrapene spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

 

Terrapene coahuila (I)

 

 

 

 

Trachemys scripta elegans

 

 

Geoemydidae

 

 

 

 

Batagur affinis (I)

 

 

 

Batagur baska (I)

 

 

 

 

Batagur spp. (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

 

 

Cuora spp. (II)

 

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

 

 

 

Geoemyda spengleri (III China)

 

 

Heosemys annandalii (II)

 

 

 

Heosemys depressa (II)

 

 

 

Heosemys grandis (II)

 

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

 

 

Mauremys annamensis (II)

 

 

 

 

Mauremys iversoni (III China)

 

 

 

Mauremys megalocephala (III China)

 

 

Mauremys mutica (II)

 

 

 

 

Mauremys nigricans (III China)

 

 

 

Mauremys pritchardi (III China)

 

 

 

Mauremys reevesii (III China)

 

 

 

Mauremys sinensis (III China)

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

 

Morenia ocellata (I)

 

 

 

 

Notochelys platynota (II)

 

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III China)

 

 

 

Ocadia philippeni (III China)

 

 

Orlitia borneensis (II)

 

 

 

Pangshura spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

 

Pangshura tecta (I)

 

 

 

 

 

Sacalia bealei (III China)

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III China)

 

 

 

Sacalia quadriocellata (III China)

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

 

Platysternidae

 

 

 

 

 

Platysternon megacephalum (II)

 

 

Podocnemididae

 

 

 

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

 

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

 

Testudinidae

 

 

 

Broaște țestoase

 

Testudinidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A, s-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru Geochelone sulcata pentru exemplare capturate din natură și tranzacționate în principal în scopuri comerciale)

 

Broaște țestoase

Astrochelys radiata (I)

 

 

 

Astrochelys yniphora (I)

 

 

 

Chelonoidis nigra (I)

 

 

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

 

Malacochersus tornieri (II)

 

 

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

 

Testudo graeca (II)

 

 

Broască țestoasă de uscat dobrogeană

Testudo hermanni (II)

 

 

Broască țestoasă de uscat

Testudo kleinmanni (I)

 

 

 

Testudo marginata (II)

 

 

 

Trionychidae

 

 

 

Broaște țestoase cu carapace moale, trionyx

 

Amyda cartilaginea (II)

 

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

 

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

 

Aspideretes hurum (I)

 

 

 

Aspideretes nigricans (I)

 

 

 

 

Chitra spp. (II)

 

 

 

Lissemys punctata (II)

 

 

 

Lissemys scutata (II)

 

 

 

 

Palea steindachneri (III China)

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

 

 

 

Pelodiscus axenaria (III China)

 

 

 

Pelodiscus maackii (III China)

 

 

 

Pelodiscus parviformis (III China)

 

 

 

Rafetus swinhoei (III China)

 

AMPHIBIA

 

 

 

Amfibieni

ANURA

 

 

 

Broaște și broaște râioase

Bufonidae

 

 

 

Broaște râioase

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

 

Bufo periglenes (I)

 

 

Broasca râioasă aurie

Bufo superciliaris (I)

 

 

 

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

 

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

 

Dendrobatidae

 

 

 

 

 

Allobates femoralis (II)

 

 

 

Allobates zaparo (II)

 

 

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

 

 

Epipedobates spp. (II)

 

 

 

Phyllobates spp. (II)

 

 

Hylidae

 

 

 

 

 

Agalychnis spp. (II)

 

 

Mantellidae

 

 

 

 

 

Mantella spp. (II)

 

 

Microhylidae

 

 

 

 

Dyscophus antongilii (I)

 

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

 

Ranidae

 

 

 

Broaște

 

Conraua goliath

 

Broasca uriașă

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

 

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

 

 

Rana catesbeiana

 

 

Rheobatrachidae

 

 

 

Broaște cu incubație gastrică

 

Rheobatrachus spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Broască cu incubație gastrică

Rheobatrachus silus (II)

 

 

 

CAUDATA

Ambystomatidae

 

 

 

Axolot

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

 

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

 

Cryptobranchidae

 

 

 

Salamandre uriașe

Andrias spp. (I)

 

 

Salamandre uriașe

Salamandridae

 

 

 

Salamandre și tritoni

Neurergus kaiseri (I)

 

 

 

ELASMOBRANCHII

 

 

 

Pești cartilaginoși, selacieni, rechini și vatos

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

 

 

 

Rechini pelerini

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Rechin pelerin

Lamnidae

 

 

 

Marele rechin alb

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Marele rechin alb

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

 

 

 

Rechini balenă

 

Rhincodon typus (II)

 

Rechin balenă

RAJIFORMES

Pristidae

 

 

 

Pești fierăstrău

Pristidae spp. (I) (Cu excepția speciilor incluse în anexa B)

 

 

Pești fierăstrău

 

Pristis microdon (II) (În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu animale vii pentru acvarii corespunzătoare și acceptabile, în principal în scopuri de conservare. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)

 

 

ACTINOPTERYGII

 

 

 

Pești osoși

ACIPENSERIFORMES

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Sturioni, pești-spadă

Acipenseridae

 

 

 

Sturioni

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

 

Acipenser sturio (I)

 

 

Sip

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

 

 

 

 

 

Anguilla anguilla (II)

 

 

CYPRINIFORMES

Catostomidae

 

 

 

 

Chasmistes cujus (I)

 

 

 

Cyprinidae

 

 

 

 

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

 

Probarbus jullieni (I)

 

 

 

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

 

 

 

 

 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Scleropages formosus (I)

 

 

 

PERCIFORMES

Labridae

 

 

 

 

 

Cheilinus undulatus (II)

 

 

Sciaenidae

 

 

 

 

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

 

SILURIFORMES

Pangasiidae

 

 

 

 

Pangasianodon gigas (I)

 

 

 

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

 

 

 

 

 

Hippocampus spp. (II)

 

Căluți de mare

SARCOPTERYGII

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae

 

 

 

 

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

 

COELACANTHIFORMES

Latimeriidae

 

 

 

 

Latimeria spp. (I)

 

 

 

ECHINODERMATA (STELE-DE-MARE, OFIURI, URSINE ȘI CASTRAVEȚI-DE-MARE)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

Castraveți-de-mare

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

 

 

 

Castraveți-de-mare

 

 

Isostichopus fuscus (III Ecuador)

 

ARTHROPODA (ARTROPODE)

ARACHNIDA

 

 

 

Păianjeni și scorpioni

ARANEAE

Theraphosidae

 

 

 

Tarantule

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

 

 

Brachypelma spp. (II)

 

 

SCORPIONES

Scorpionidae

 

 

 

Scorpioni

 

Pandinus dictator (II)

 

 

 

Pandinus gambiensis (II)

 

 

 

Pandinus imperator (II)

 

 

INSECTA

 

 

 

Insecte

COLEOPTERA

 

 

 

Gândaci

Lucanidae

 

 

 

 

 

 

Colophon spp. (III Africa de Sud)

 

Scarabaeidae

 

 

 

Scarabei

 

Dynastes satanas (II)

 

 

LEPIDOPTERA

 

 

 

Fluturi

Papilionidae

 

 

 

 

 

Atrophaneura jophon (II)

 

 

 

Atrophaneura palu

 

 

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

 

 

Bhutanitis spp. (II)

 

 

 

Graphium sandawanum

 

 

 

Graphium stresemanni

 

 

 

Ornithoptera spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

 

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

 

 

Papilio benguetanus

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

 

 

Papilio esperanza

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

 

Papilio hospiton (I)

 

 

 

 

Papilio morondavana

 

 

 

Papilio neumoegeni

 

 

 

Parides ascanius

 

 

 

Parides hahneli

 

 

Parnassius apollo (II)

 

 

Fluturele lui Apollo

 

Teinopalpus spp. (II)

 

 

 

Trogonoptera spp. (II)

 

 

 

Troides spp. (II)

 

 

ANNELIDA (SEGMENTED WORMS AND LEECHES)

HIRUDINOIDEA

 

 

 

Lipitori

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

 

 

 

Lipitori

 

Hirudo medicinalis (II)

 

 

 

Hirudo verbana (II)

 

 

MOLLUSCA (MOLUȘTE)

BIVALVIA

 

 

 

Moluște bivalve (scoici, midii etc.)

MYTILOIDA

Mytilidae

 

 

 

Midii marine

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

 

UNIONOIDA

Unionidae

 

 

 

Midii de apă dulce, midii de perle

Conradilla caelata (I)

 

 

 

 

Cyprogenia aberti (II)

 

 

Dromus dromas (I)

 

 

 

Epioblasma curtisii (I)

 

 

 

Epioblasma florentina (I)

 

 

 

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

 

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

 

Epioblasma turgidula (I)

 

 

 

Epioblasma walkeri (I)

 

 

 

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

 

Fusconaia edgariana (I)

 

 

 

Lampsilis higginsii (I)

 

 

 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

 

Lampsilis satur (I)

 

 

 

Lampsilis virescens (I)

 

 

 

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

 

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

 

 

Pleurobema clava (II)

 

 

Pleurobema plenum (I)

 

 

 

Potamilus capax (I)

 

 

 

Quadrula intermedia (I)

 

 

 

Quadrula sparsa (I)

 

 

 

Toxolasma cylindrella (I)

 

 

 

Unio nickliniana (I)

 

 

 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

 

Villosa trabalis (I)

 

 

 

VENEROIDA

Tridacnidae

 

 

 

Scoici uriașe

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Scoici uriașe

GASTROPODA

 

 

 

Limacși, melci și cochilii

MESOGASTROPODA

Strombidae

 

 

 

Cochilii

 

Strombus gigas (II)

 

 

STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae

 

 

 

 

Achatinella spp. (I)

 

 

 

Camaenidae

 

 

 

 

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

 

CNIDARIA (CORALI, CORALI DE FOC, ANEMONE DE MARE)

ANTHOZOA

 

 

 

Corali, anemone de mare

ANTIPATHARIA

 

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Corali negri

GORGONACEAE

Coralliidae

 

 

 

Corali roșii și roz

 

 

Corallium elatius (III China)

 

 

 

Corallium japonicum (III China)

Coral roșu sânge de bou

 

 

Corallium konjoi (III China)

Coral alb

 

 

Corallium secundum (III China)

Coral roz

HELIOPORACEA

Helioporidae

 

 

 

Coral albastru

 

Helioporidae spp. (II) (Include numai specia Heliopora coerulea) (7)

 

Coral albastru

SCLERACTINIA

 

 

SCLERACTINIA spp. (II) (7)

 

 

STOLONIFERA

Tubiporidae

 

 

 

Orgi de mare

 

Tubiporidae spp. (II)] (7)

 

Orgi de mare

HYDROZOA

 

 

 

Hidre, corali de foc, meduze

MILLEPORINA

Milleporidae

 

 

 

 

 

Milleporidae spp. (II) (7)

 

 

STYLASTERINA

Stylasteridae

 

 

 

 

 

Stylasteridae spp. (II) (7)

 

 

FLORA

AGAVACEAE

 

 

 

Agave

Agave parviflora (I)

 

 

Agava mică

 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 

Agava reginei Victoria

 

Nolina interrata (II)

 

 

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

Amarilidacee

 

Galanthus spp. (II) #4

 

Ghiocei

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

 

ANACARDIACEAE

 

 

 

 

 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 

 

 

Operculicarya pachypus (II)

 

 

APOCYNACEAE

 

 

 

Omag

 

Hoodia spp. (II) #9

 

 

 

Pachypodium spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4

 

Picior gros

Pachypodium ambongense (I)

 

 

 

Pachypodium baronii (I)

 

 

 

Pachypodium decaryi (I)

 

 

 

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

Rădăcina șarpelui, ardeiu’ dracului

ARALIACEAE

 

 

 

Aralia

 

Panax ginseng (II) (Numai populația din Federația Rusă; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) #3

 

Ginseng

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Ginseng roșu

ARAUCARIACEAE

 

 

 

Araucaria

Araucaria araucana (I)

 

 

Araucaria

BERBERIDACEAE

 

 

 

 

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

Măr de mai de Himalaia

BROMELIACEAE

 

 

 

Bromelii

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 

Mușchi de Harris

 

Tillandsia kammii (II) #4

 

Mușchi de Kamm

 

Tillandsia kautskyi (II) #4

 

Mușchi de Kautsky

 

Tillandsia mauryana (II) #4

 

Mușchi de Maury

 

Tillandsia sprengeliana (II) #4

 

Mușchi de Sprengel

 

Tillandsia sucrei (II) #4

 

 

 

Tillandsia xerographica (II) #4

 

Mușchi uscat

CACTACEAE

 

 

 

Cactuși

 

CACTACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a Pereskia spp., Pereskiopsis spp. și Quiabentia spp. (8) #4

 

Cactuși

Ariocarpus spp. (I)

 

 

 

Astrophytum asterias (I)

 

 

Cactus stea

Aztekium ritteri (I)

 

 

Cactus aztec

Coryphantha werdermannii (I)

 

 

Cactus balon

Discocactus spp. (I)

 

 

 

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 

 

Cactus de Lindsay

Echinocereus schmollii (I)

 

 

 

Escobaria minima (I)

 

 

Cactus de Nelle

Escobaria sneedii (I)

 

 

 

Mammillaria pectinifera (I)

 

 

Cactus pieptene

Mammillaria solisioides (I)

 

 

Cactus soare

Melocactus conoideus (I)

 

 

 

Melocactus deinacanthus (I)

 

 

 

Melocactus glaucescens (I)

 

 

 

Melocactus paucispinus (I)

 

 

 

Obregonia denegrii (I)

 

 

Cactus de anghinare

Pachycereus militaris (I)

 

 

Cactus ursuleț

Pediocactus bradyi (I)

 

 

Cactus de Brady

Pediocactus knowltonii (I)

 

 

Cactus de Knowlton

Pediocactus paradinei (I)

 

 

Cactus casă de piatră

Pediocactus peeblesianus (I)

 

 

Cactus de Navajo

Pediocactus sileri (I)

 

 

Cactus ac balon

Pelecyphora spp. (I)

 

 

 

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 

 

 

Sclerocactus erectocentrus (I)

 

 

Cactus de lemn

Sclerocactus glaucus (I)

 

 

Cactus de bazinul Vinta

Sclerocactus mariposensis (I)

 

 

Mariposa cactus

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 

 

Cactus de Masa Verde

Sclerocactus nyensis (I)

 

 

 

Sclerocactus papyracanthus (I)

 

 

Cactus de iarbă

Sclerocactus pubispinus (I)

 

 

 

Sclerocactus wrightiae (I)

 

 

Cactus cârlig de pește

Strombocactus spp. (I)

 

 

 

Turbinicarpus spp. (I)

 

 

 

Uebelmannia spp. (I)

 

 

 

CARYOCARACEAE

 

 

 

 

 

Caryocar costaricense (II) #4

 

Cactus de Costa Rica

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

 

 

 

Saussurea costus (I) (cunoscută, de asemenea, sub denumirea de S. lappa, Aucklandia lappa sau A. costus)

 

 

Costus

CRASSULACEAE

 

 

 

 

 

Dudleya stolonifera (II)

 

Nemuritoare de Laguna Beach

 

Dudleya traskiae (II)

 

Floare de piatră din Insula Santa Barbara

CUCURBITACEAE

 

 

Zygosicyos pubescens (II) (cunoscut și sub denumirea de Xerosicyos pubescens)

 

 

 

 

Zygosicyos tripartitus (II)

 

 

CUPRESSACEAE

 

 

 

Chiparoși

Fitzroya cupressoides (I)

 

 

Chiparos de Patagonia

Pilgerodendron uviferum (I)

 

 

Pilgerodendron

CYATHEACEAE

 

 

 

Ferigi arborescente

 

Cyathea spp. (II) #4

 

Ferigi arborescente

CYCADACEAE

 

 

 

Cicadee

 

CYCADACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4

 

Cicadee

Cycas beddomei (I)

 

 

Cycadă boltă

DICKSONIACEAE

 

 

 

Ferigi arborescente

 

Cibotium barometz (II) #4

 

 

 

Dicksonia spp. (II) (Numai populațiile din America; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament: include Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana și D. stuebelii) #4

 

Ferigi arborescente

DIDIEREACEAE

 

 

 

 

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

 

 

DIOSCOREACEAE

 

 

 

Dioscoree

 

Dioscorea deltoidea (II) #4

 

Piciorul elefantului

DROSERACEAE

 

 

 

Roua-cerului

 

Dionaea muscipula (II) #4

 

Capcana lui Venus

EUPHORBIACEAE

 

 

 

 

 

Euphorbia spp. (II) (numai speciile suculente, cu excepția speciei Euphorbia misera și a speciilor incluse în anexa A; exemplarele înmulțite artificial din soiurile Euphorbia trigona, crestate, în formă de evantai sau mutanți colorați de Euphorbia lactea, altoită pe un altoi de Euphorbia neriifolia, precum și exemplare înmulțite artificial din soiurile Euphorbia «Milii», comercializate în transporturi de 100 sau mai multe plante și care sunt ușor de recunoscut ca exemplarele înmulțite artificial, nu fac obiectul prezentului regulament) #4

 

 

Euphorbia ambovombensis (I)

 

 

 

Euphorbia capsaintemariensis (I)

 

 

 

Euphorbia cremersii (I) (include forma viridifolia și varianta rakotozafyi)

 

 

 

Euphorbia cylindrifolia (I) (include ssp. tuberifera)

 

 

 

Euphorbia decaryi (I) (include variantele ampanihyensis, robinsonii și sprirosticha)

 

 

 

Euphorbia francoisii (I)

 

 

 

Euphorbia handiensis (II)

 

 

 

Euphorbia lambii (II)

 

 

 

Euphorbia moratii (I) (include variantele antsingiensis, bemarahensis și multiflora)

 

 

 

Euphorbia parvicyathophora (I)

 

 

 

Euphorbia quartziticola (I)

 

 

 

Euphorbia stygiana (II)

 

 

 

Euphorbia tulearensis (I)

 

 

 

FOUQUIERIACEAE

 

 

 

 

 

Fouquieria columnaris (II) #4

 

Arbore de țepi

Fouquieria fasciculata (I)

 

 

Arbore de butoi

Fouquieria purpusii (I)

 

 

 

GNETACEAE

 

 

 

 

 

 

Gnetum montanum (III Nepal) #1

 

JUGLANDACEAE

 

 

 

Juglandacee (nuci)

 

Oreomunnea pterocarpa (II) #1

 

Gavilàn

LAURACEAE

 

 

 

 

 

Aniba rosaeodora (II) (cunoscută și sub denumirea de A. duckei) #12

 

Trandafir de Brazilia

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

 

 

 

Leguminoase

 

Caesalpinia echinata (II) #10

 

 

Dalbergia nigra (I)

 

 

Trandafir de Brazilia

 

 

Dalbergia retusa (III populația din Guatemala) #5

 

 

 

Dalbergia stevensonii (III populația din Guatemala) #5

 

 

 

Dipteryx panamensis (III Costa Rica/Nicaragua)

 

 

Pericopsis elata (II) #5

 

Teck de Africa

 

Platymiscium pleiostachyum (II) #4

 

 

 

Pterocarpus santalinus (II) #7

 

Santal roșu

LILIACEAE

 

 

 

Liliacee

 

Aloe spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a Aloe vera, cunoscută, de asemenea, sub denumirea de Aloe barbadensis, care nu este inclusă în anexele la prezentul regulament) #4

 

Aloe

Aloe albida (I)

 

 

 

Aloe albiflora (I)

 

 

 

Aloe alfredii (I)

 

 

 

Aloe bakeri (I)

 

 

 

Aloe bellatula (I)

 

 

 

Aloe calcairophila (I)

 

 

 

Aloe compressa (I) (Include variantele paucituberculata, rugosquamosa și schistophila)

 

 

 

Aloe delphinensis (I)

 

 

 

Aloe descoingsii (I)

 

 

 

Aloe fragilis (I)

 

 

 

Aloe haworthioides (I)] (Include varianta aurantiaca)

 

 

 

Aloe helenae (I)

 

 

 

Aloe laeta (I) (Include varianta maniaensis)

 

 

 

Aloe parallelifolia (I)

 

 

 

Aloe parvula (I)

 

 

 

Aloe pillansii (I)

 

 

 

Aloe polyphylla (I)

 

 

 

Aloe rauhii (I)

 

 

 

Aloe suzannae (I)

 

 

 

Aloe versicolor (I)

 

 

 

Aloe vossii (I)

 

 

 

MAGNOLIACEAE

 

 

 

Magnolii