10.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 176/16


REGULAMENTUL (UE) NR. 584/2010 AL COMISIEI

din 1 iulie 2010

de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește forma și conținutul scrisorii standard de notificare și ale atestării OPCVM-urilor, utilizarea mijloacelor electronice de comunicare între autoritățile competente în scopul notificării, procedurile de efectuare a verificărilor la fața locului și a investigațiilor și schimbul de informații dintre autoritățile competente

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (1), în special articolul 95 alineatul (2) literele (a), (b) și (c), articolul 101 alineatul (9) și articolul 105,

întrucât:

(1)

Directiva 2009/65/CE conferă Comisiei competențe de a adopta norme de aplicare pentru a detalia și a armoniza anumite aspecte ale noii proceduri de notificare a comercializării titlurilor de participare ale OPCVM-urilor într-un stat membru gazdă. Această armonizare ar trebui să le ofere autorităților competente certitudinea necesară cu privire la aplicarea noilor cerințe și să contribuie la funcționarea fără incidente a noii proceduri.

(2)

Pentru a facilita procedura de notificare, este necesar să se precizeze forma și conținutul modelului standard al scrisorii de notificare care trebuie utilizat de OPCVM-uri și forma și conținutul atestării utilizate de autoritățile competente ale statelor membre pentru a confirma îndeplinirea de către OPCVM-uri a condițiilor prevăzute în Directiva 2009/65/CE. Statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a comunica prin mijloace electronice atât scrisoarea de notificare, cât și atestarea.

(3)

Dat fiind obiectivul Directivei 2009/65/CE de a garanta că un OPCVM își poate comercializa titlurile de participare în alte state membre îndeplinind o procedură de notificare bazată pe o comunicare ameliorată între autoritățile competente ale statelor membre, este necesar să se prevadă o procedură detaliată pentru transmiterea pe cale electronică a dosarului de notificare între autoritățile competente.

(4)

Directiva 2009/65/CE solicită autorităților competente din statul membru de origine al OPCVM-ului să verifice dacă dosarul de notificare este complet înainte de a-l transmite autorităților competente din statul membru în care OPCVM-ul intenționează să își comercializeze titlurile de participare. Directiva prevede totodată dreptul OPCVM-ului de a avea acces pe piața unui stat membru gazdă imediat după transmiterea de către autoritățile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului a dosarului de notificare complet către autoritățile competente ale unui stat membru în care OPCVM-ul intenționează să își comercializeze titlurile de participare. Pentru a se asigura certitudinea juridică, este necesar să se stabilească momentul în care se consideră că are loc transmiterea dosarului de notificare complet. În plus, procedura pentru utilizarea mijloacelor electronice de comunicare trebuie să impună autorităților competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului obligația de a se asigura, înainte de a notifica OPCVM-ul cu privire la transmitere, conform articolului 93 alineatul (3) din Directiva 2009/65/CE, că a fost transmisă întreaga documentație. Este necesar totodată să se prevadă proceduri pentru remedierea problemelor tehnice care apar în cursul transmiterii dosarului de notificare între autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă al OPCVM-ului.

(5)

Pentru a simplifica transmiterea dosarului de notificare și pentru a ține cont de inovațiile tehnice și de posibilitatea dezvoltării unor sisteme de comunicare electronică mai sofisticate, autoritățile competente pot implementa măsuri de cooperare pentru ameliorarea comunicării electronice a dosarului de notificare, îndeosebi în legătură cu securitatea sistemului și utilizarea unor mecanisme de criptare. Autoritățile competente trebuie totodată să coordoneze modalitățile de comunicare electronică în cadrul Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare.

(6)

Directiva 2009/65/CE solicită statelor membre să ia măsurile administrative și organizatorice necesare pentru facilitarea cooperării. Este necesară o cooperare îmbunătățită între autoritățile competente pentru a asigura respectarea Directivei 2009/65/CE de către OPCVM-uri și societățile de administrare ale acestora și pentru a asigura funcționarea fără incidente a pieței interne și un grad ridicat de protecție a investitorilor.

(7)

Directiva 2009/65/CE prevede că autoritățile competente ale unui stat membru pot solicita cooperarea autorităților competente ale unui alt stat membru în cadrul unei activități de supraveghere, în scopul unei verificări la fața locului sau în cadrul unei investigații pe teritoriul acestuia din urmă. Concret, în situația în care un OPCVM este administrat de o societate de administrare situată într-un alt stat membru, este esențial să se prevadă mecanisme de cooperare între autoritățile competente și proceduri detaliate care trebuie aplicate atunci când o autoritate competentă trebuie să efectueze o investigație sau o verificare la fața locului a unei entități sau persoane stabilite într-un alt stat membru.

(8)

O autoritate competentă trebuie să aibă dreptul de a solicita cooperarea altor autorități competente pentru probleme care intră în sfera responsabilităților sale de supraveghere. Autoritatea solicitată trebuie să ofere asistență chiar și atunci când comportamentul care face obiectul investigației nu constituie o încălcare în jurisdicția sa. Autoritatea solicitată poate refuza să acorde asistență în cazurile enumerate la articolul 101 alineatul (6) din Directiva 2009/65/CE.

(9)

Directiva 2009/65/CE prevede că autoritățile competente ale statelor membre trebuie să își comunice de îndată informațiile necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile care le revin. Este necesar așadar să se prevadă norme detaliate referitoare la schimbul regulat de informații și la schimbul de informații fără cerere prealabilă.

(10)

Pentru ca obligațiile prevăzute de Directiva 2009/65/CE și cele din prezentul regulament să se aplice de la aceeași dată, prezentul regulament trebuie să se aplice de la aceeași dată ca măsurile naționale de transpunere a Directivei 2009/65/CE.

(11)

Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare, instituit prin Decizia 2009/77/CE a Comisiei (2), a fost consultat în vederea obținerii unui aviz tehnic.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

PROCEDURA DE NOTIFICARE

Articolul 1

Forma și conținutul scrisorii de notificare

Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) elaborează scrisoarea de notificare menționată la articolul 93 alineatul (1) din Directiva 2009/65/CE conform modelului prevăzut în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Forma și conținutul atestării OPCVM-urilor

Autoritățile competente ale statului membru de origine al unui OPCVM elaborează atestarea că OPCVM-ul în cauză îndeplinește condițiile impuse de Directiva 2009/65/CE, menționată la articolul 93 alineatul (3) din aceeași directivă, conform modelului prevăzut în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Adresa de e-mail desemnată

(1)   Autoritățile competente desemnează o adresă de e-mail în scopul transmiterii documentației menționate la articolul 93 alineatul (3) din Directiva 2009/65/CE și al schimbului de informații legate de procedura de notificare prevăzută la articolul respectiv.

(2)   Autoritățile competente comunică adresa de e-mail desemnată autorităților competente din alte state membre și se asigură că orice modificare a adresei respective este adusă imediat la cunoștința acestora.

(3)   Autoritățile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului transmit toate documentele menționate la articolul 93 alineatul (3) al doilea paragraf din Directiva 2009/65/CE numai la adresa de e-mail desemnată a autorităților competente din statul membru în care OPCVM-ul intenționează să își comercializeze titlurile de participare.

(4)   Autoritățile competente instituie o procedură pentru a se asigura că adresa lor de e-mail desemnată pentru primirea notificărilor este verificată în fiecare zi lucrătoare.

Articolul 4

Transmiterea dosarului de notificare

(1)   Autoritățile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului transmit prin e-mail toate documentele menționate la articolul 93 alineatul (3) primul și al doilea paragraf din Directiva 2009/65/CE autorităților competente din statul membru în care OPCVM-ul intenționează să își comercializeze titlurile de participare.

Orice document anexat la scrisoarea de notificare, așa cum se specifică în anexa I, trebuie enumerat în mesajul e-mail și furnizat într-un format de uz curent care să poată fi vizualizat și imprimat.

(2)   Se consideră că transmiterea documentației complete menționate la articolul 93 alineatul (3) al doilea paragraf din Directiva 2009/65/CE nu a avut loc în una dintre următoarele situații:

(a)

unul dintre documentele care trebuie transmise lipsește, este incomplet sau este într-un alt format decât cel indicat la alineatul (1);

(b)

autoritățile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului nu utilizează adresa de e-mail desemnată conform articolului 3 alineatul (1) de autoritățile competente din statul membru în care OPCVM-ul intenționează să își comercializeze titlurile de participare;

(c)

autoritățile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului nu au transmis documentația completă din cauza unei defecțiuni tehnice a sistemului lor electronic.

(3)   Înainte de a notifica OPCVM-ul în legătură cu transmisia, autoritățile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului trebuie să se asigure că a fost transmisă întreaga documentație menționată la articolul 93 alineatul (3) din Directiva 2009/65/CE.

(4)   În cazul în care autoritățile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului sunt informate sau își dau seama că nu s-a efectuat transmisia documentației complete, acestea trebuie să ia de îndată măsuri pentru a transmite întreaga documentație.

(5)   Autoritățile competente pot conveni să înlocuiască mijlocul de transmitere a documentației complete menționate la articolul 93 alineatul (3) al doilea paragraf din Directiva 2009/65/CE cu o metodă de comunicare electronică mai sofisticată decât e-mailul sau să instituie proceduri suplimentare pentru sporirea securității e-mailurilor transmise.

Orice metodă alternativă sau procedură avansată trebuie să respecte termenele de notificare prevăzute în capitolul XI din Directiva 2009/65/CE și să nu limiteze capacitatea OPCVM-urilor de a avea acces la piața unui alt stat membru decât statul lor membru de origine.

Articolul 5

Primirea dosarului de notificare

(1)   La primirea documentației care trebuie să le fie transmisă conform articolului 93 alineatul (3) din Directiva 2009/65/CE, autoritățile competente ale statului membru în care un OPCVM intenționează să își comercializeze titlurile de participare confirmă autorităților competente din statul membru de origine al OPCVM-ului, cât mai rapid posibil, dar nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la data primirii acestei documentații, dacă:

(a)

s-au primit toate documentele anexate, care trebuie enumerate conform articolului 4 alineatul (1) din prezentul regulament; și

(b)

dacă documentele care trebuiau să le fie transmise pot fi vizualizate sau imprimate.

Confirmarea poate fi transmisă prin e-mail autorităților competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului, utilizând adresa desemnată conform articolului 3 alineatul (1), cu excepția cazului în care autoritățile competente implicate au convenit asupra unei metode mai sofisticate de confirmare a primirii.

(2)   În situația în care autoritățile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului nu primesc confirmarea din partea autorităților competente ale statului membru în care OPCVM-ul intenționează să își comercializeze titlurile de participare în termenul prevăzut la alineatul (1), ele trebuie să le contacteze pe acestea din urmă și să verifice dacă a fost transmisă documentația completă.

CAPITOLUL II

COOPERAREA ÎN SCOPUL SUPRAVEGHERII

SECȚIUNEA 1

Procedura aplicabilă verificărilor la faţa locului şi investigaţiilor

Articolul 6

Cereri de asistență pentru verificări la fața locului și investigații

(1)   O autoritate competentă care intenționează să efectueze o verificare la fața locului sau o investigație pe teritoriul unui alt stat membru („autoritatea solicitantă”) trebuie să înainteze o cerere scrisă autorității competente din acel alt stat membru („autoritatea solicitată”). Cererea trebuie să conțină următoarele:

(a)

motivele cererii, inclusiv prevederile legale aplicabile în jurisdicția autorității solicitante pe care se bazează cererea;

(b)

obiectul verificării la fața locului sau al investigației;

(c)

acțiunile deja întreprinse de autoritatea solicitantă;

(d)

orice acțiune care trebuie întreprinsă de autoritatea solicitată;

(e)

metodologia propusă pentru verificarea la fața locului sau investigație și motivele pentru care a ales-o autoritatea solicitantă.

(2)   Cererea trebuie transmisă cu suficient timp înaintea verificării la fața locului sau a investigației.

(3)   În cazul unei cereri urgente de asistență pentru o verificare la fața locului sau o investigație, aceasta poate fi transmisă prin e-mail și confirmată ulterior în scris.

(4)   Autoritatea solicitată trebuie să confirme primirea cererii fără întârziere.

(5)   Autoritatea solicitantă pune la dispoziția autorității solicitate toate informațiile cerute de aceasta din urmă pentru a putea oferi asistența necesară.

(6)   Autoritatea solicitată transmite fără întârziere toate informațiile și documentele pe care le are la dispoziție și care sunt pertinente sau utile pentru autoritatea solicitantă, având în vedere motivele și obiectul verificării la fața locului sau al investigației.

(7)   Autoritatea solicitată și autoritatea solicitantă trebuie să reevalueze necesitatea verificării la fața locului sau a investigației în lumina documentelor și a informațiilor transmise conform alineatului (5) sau (6).

(8)   Autoritatea solicitată decide dacă efectuează ea însăși verificarea la fața locului sau investigația, dacă permite autorității solicitante să efectueze verificarea la fața locului sau investigația sau dacă permite auditorilor sau altor experți să le efectueze.

(9)   Autoritatea solicitată și autoritatea solicitantă trebuie să convină asupra chestiunilor legate de alocarea costurilor verificării la fața locului sau ale investigației.

Articolul 7

Efectuarea verificării la fața locului și a investigației de către autoritatea solicitată

(1)   În cazul în care autoritatea solicitată decide să efectueze ea însăși verificarea la fața locului sau investigația, ea o efectuează în conformitate cu procedura prevăzută în legislația statului membru pe teritoriul căruia urmează să se desfășoare verificarea la fața locului sau investigația.

(2)   În cazul în care autoritatea solicitantă cere ca membri ai personalului său să însoțească personalul autorității solicitate care efectuează verificarea sau investigația, în conformitate cu articolul 101 alineatul (5) din Directiva 2009/65/CE, autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată trebuie să convină asupra aranjamentelor practice pentru această participare.

Articolul 8

Efectuarea verificării la fața locului și a investigației de către autoritatea solicitantă

(1)   În cazul în care autoritatea solicitată decide să permită autorității solicitante să efectueze verificarea la fața locului sau investigația, aceasta trebuie efectuată conform procedurii prevăzute în legislația statului membru pe teritoriul căruia urmează să se desfășoare.

(2)   În cazul în care autoritatea solicitată decide să permită autorității solicitante să efectueze verificarea la fața locului sau investigația, ea trebuie să ofere asistența necesară pentru a facilita verificarea la fața locului sau investigația.

(3)   Dacă în cursul verificării la fața locului sau al investigației autoritatea solicitantă găsește informații relevante pentru îndeplinirea sarcinilor autorității solicitate, autoritatea solicitantă transmite de îndată aceste informații autorității solicitate.

Articolul 9

Efectuarea verificării la fața locului și a investigației de către auditori sau experți

(1)   În cazul în care autoritatea solicitată decide să permită auditorilor sau experților să efectueze verificarea la fața locului sau investigația, aceasta trebuie efectuată conform procedurii prevăzute în legislația statului membru pe teritoriul căruia urmează să se desfășoare.

(2)   În cazul în care autoritatea solicitată decide să permită auditorilor sau experților să efectueze verificarea la fața locului sau investigația, ea trebuie să ofere asistența necesară pentru a facilita îndeplinirea sarcinilor de către auditorii sau experții respectivi.

(3)   În cazul în care autoritatea solicitantă propune numirea unor auditori sau experți, ea trebuie să transmită autorității solicitate toate informațiile pertinente asupra identității și a calificărilor profesionale ale acestor auditori sau experți.

Autoritatea solicitată informează de îndată autoritatea solicitantă dacă acceptă numirile propuse.

În cazul în care autoritatea solicitată nu acceptă numirile propuse sau autoritatea solicitantă nu propune numirea unor auditori sau experți, autoritatea solicitată are dreptul de a propune ea însăși auditori sau experți.

(4)   În cazul în care autoritatea solicitată și autoritatea solicitantă nu convin asupra numirii unor auditori sau experți, autoritatea solicitată decide dacă efectuează ea însăși verificarea la fața locului sau investigația sau dacă permite autorității solicitante să o efectueze.

(5)   Cu excepția cazului în care autoritatea solicitată și autoritatea solicitantă convin altfel, autoritatea care a propus auditorii sau experții numiți va suporta costurile aferente.

(6)   Dacă în cursul efectuării verificării sau a investigației auditorii sau experții găsesc informații relevante pentru îndeplinirea sarcinilor autorității solicitate, ei transmit de îndată aceste informații autorității solicitate.

Articolul 10

Cereri de asistență pentru întrevederi cu persoane situate într-un alt stat membru

(1)   În cazul în care autoritatea solicitantă consideră că este necesar să aibă întrevederi cu persoane situate pe teritoriul unui alt stat membru, ea înaintează o cerere scrisă autorităților competente din acest alt stat membru.

(2)   Cererea trebuie să conțină următoarele:

(a)

motivele cererii, inclusiv prevederile legale aplicabile în jurisdicția autorității solicitante pe care se bazează cererea;

(b)

obiectul întrevederilor;

(c)

acțiunile deja întreprinse de autoritatea solicitantă;

(d)

orice acțiune care trebuie întreprinsă de autoritatea solicitată;

(e)

metodologia propusă pentru desfășurarea întrevederilor și motivele pentru care a ales-o autoritatea solicitantă.

(3)   Cererea trebuie transmisă cu suficient timp înaintea întrevederilor.

(4)   În cazul unei cereri urgente de asistență pentru desfășurarea unor întrevederi cu persoane situate pe teritoriul unui alt stat membru, aceasta poate fi transmisă prin e-mail și confirmată ulterior în scris.

(5)   Autoritatea solicitată trebuie să confirme primirea cererii fără întârziere.

(6)   Autoritatea solicitantă pune la dispoziția autorității solicitate toate informațiile cerute de aceasta din urmă pentru a putea oferi asistența necesară.

(7)   Autoritatea solicitată transmite fără întârziere toate informațiile și documentele pe care le are la dispoziție și care sunt pertinente sau utile pentru autoritatea solicitantă, având în vedere motivele și obiectul întrevederilor.

(8)   Autoritatea solicitată și autoritatea solicitantă trebuie să reevalueze necesitatea desfășurării întrevederilor în lumina documentelor și a informațiilor transmise conform alineatului (6) sau (7).

(9)   Autoritatea solicitată decide dacă desfășoară ea însăși întrevederile sau dacă îi permite autorității solicitante să o facă.

(10)   Autoritatea solicitată și autoritatea solicitantă trebuie să convină asupra chestiunilor legate de alocarea costurilor întrevederilor.

(11)   Autoritatea solicitantă poate participa la întrevederile solicitate în conformitate cu alineatul (1). Atât înaintea, cât și în timpul întrevederilor, autoritatea solicitantă poate înainta întrebări care să fie adresate persoanei respective.

Articolul 11

Prevederi specifice referitoare la verificările la fața locului și investigații

(1)   Autoritățile competente din statul membru de origine al societății de administrare și autoritățile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului își notifică reciproc toate verificările la fața locului și investigațiile care urmează să fie efectuate în legătură cu societatea de administrare sau cu OPCVM-ul aflat sub supravegherea lor. La primirea unei astfel de notificări, autoritatea competentă notificată poate cere imediat autorității competente care transmite notificarea să includă în obiectul verificării la fața locului sau al investigației chestiunile care sunt supuse supravegherii de către autoritatea notificată.

(2)   Autoritățile competente ale statului membru de origine al societății de administrare pot solicita asistența autorității competente a statului membru de origine al OPCVM-ului în legătură cu verificarea la fața locului și investigarea unui depozitar al OPCVM-ului, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor lor de supraveghere cu privire la societatea de administrare.

(3)   Autoritățile competente din statul membru de origine al OPCVM-ului și autoritățile competente din statul membru de origine al societății de administrare convin asupra procedurilor pentru comunicarea rezultatelor verificărilor la fața locului și ale investigațiilor care au fost efectuate în legătură cu societatea de administrare și cu OPCVM-ul aflate sub supravegherea lor.

(4)   Dacă este necesar, autoritățile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului și autoritățile competente ale statului membru de origine al societății de administrare convin cu privire la acțiunile suplimentare care trebuie întreprinse în legătură cu verificarea la fața locului sau investigația.

SECȚIUNEA 2

Schimbul de informaţii

Articolul 12

Schimbul regulat de informații

(1)   Autoritățile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului informează de îndată autoritățile competente ale statului membru gazdă al OPCVM-ului și, dacă OPCVM-ul este administrat de o societate de administrare situată în alt stat membru decât statul membru de origine al OPCVM-ului, autoritățile competente ale statului membru de origine al societății de administrare cu privire la:

(a)

orice decizie de retragere a autorizației unui OPCVM;

(b)

orice decizie impusă unui OPCVM cu privire la suspendarea emiterii sau a răscumpărării de titluri de participare;

(c)

orice altă măsură drastică luată împotriva OPCVM-ului.

(2)   Atunci când un OPCVM este administrat de o societate de administrare situată într-un alt stat membru decât statul membru de origine al OPCVM-ului, autoritățile competente ale statului membru de origine al societății de administrare informează de îndată autoritățile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului că abilitatea societății de administrare de a-și îndeplini corespunzător îndatoririle în legătură cu OPCVM-ul pe care îl administrează poate fi serios afectată sau că societatea de administrare nu îndeplinește cerințele prevăzute în capitolul III din Directiva 2009/65/CE.

(3)   Atunci când un OPCVM este administrat de o societate de administrare situată într-un alt stat membru decât statul membru de origine al OPCVM-ului, autoritățile competente ale statului membru de origine al OPCVM-ului și autoritățile competente ale statului membru de origine al societății de administrare facilitează schimbul de informații impus pentru îndeplinirea îndatoririlor care le revin în temeiul Directivei 2009/65/CE, inclusiv prin stabilirea unor fluxuri de informații adecvate. Aceasta include schimbul de informații necesare pentru:

(a)

procedurile de autorizare a unei societăți de administrare pentru a-și desfășura activitatea pe teritoriul unui alt stat membru, conform articolelor 17 și 18 din Directiva 2009/65/CE;

(b)

procedurile pentru autorizarea unei societăți de administrare în vederea administrării unui OPCVM autorizat într-un alt stat membru decât statul membru de origine al societății de administrare, conform articolului 20 din Directiva 2009/65/CE;

(c)

supravegherea continuă a societăților de administrare și a OPCVM-urilor.

Articolul 13

Schimbul spontan de informații

Autoritățile competente comunică celorlalte autorități competente toate informațiile pertinente care pot prezenta un interes deosebit în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor prevăzute de Directiva 2009/65/CE, fără cerere prealabilă și fără întârziere.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 iulie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302, 17.11.2009, p. 32.

(2)  JO L 25, 29.1.2009, p. 18.


ANEXA I

SCRISOARE DE NOTIFICARE

Image

Image

Image

Image


ANEXA II

ATESTAREA OPCVM-ULUI

Image

Image