21.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/2


REGULAMENTUL (UE) NR. 428/2010 AL COMISIEI

din 20 mai 2010

de punere în aplicare a articolului 14 din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind inspecțiile extinse ale navelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului (1), în special articolul 14 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Cu ocazia inspecției extinse a unei nave, inspectorul care efectuează controlul statului portului trebuie să folosească o listă orientativă a aspectelor specifice care trebuie controlate, în funcție de fezabilitatea lor practică sau de orice constrângeri în legătură cu siguranța persoanelor, a navei sau a portului.

(2)

În ceea ce privește identificarea aspectelor specifice care trebuie controlate în cadrul unei inspecții extinse privind oricare dintre elementele de risc enumerate în anexa VII la Directiva 2009/16/CE, este necesar să se valorifice expertiza dobândită în cadrul Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului.

(3)

Inspectorii care efectuează controlul statului portului trebuie să-și folosească discernământul profesional pentru a determina dacă este necesară examinarea fiecărui aspect specific și în ce măsură aceasta trebuie aprofundată.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista aspectelor specifice care trebuie controlate în cadrul unei inspecții extinse

O inspecție extinsă, în sensul articolului 14 din Directiva 2009/16/CE, presupune, dacă este cazul, cel puțin controlul aspectelor specifice enumerate în anexa la prezentul regulament.

În cazul în care nu se indică elemente specifice pentru un anumit tip de navă în conformitate cu definiția din Directiva 2009/16/CE, inspectorul își folosește discernământul profesional pentru a decide care aspecte trebuie controlate și în ce măsură, astfel încât să verifice starea generală a acestor elemente.

Articolul 2

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 mai 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 131, 28.5.2009, p. 57.


ANEXĂ

ASPECTE SPECIFICE CARE TREBUIE CONTROLATE ÎN CADRUL UNEI INSPECȚII EXTINSE

[în conformitate cu articolul 14 alineatul (4) din Directiva 2009/16/CE]

A.   Orice categorie de nave

(a)   Starea structurii

Starea corpului navei și a punții

(b)   Integritatea etanșeității la apă/intemperii

Uși etanșe la apă/intemperii

Ventilatoare, conducte de aer și tubulatură

Guri de magazie

(c)   Sisteme de urgență

Simularea unei pene generale de curent/pornirea generatorului de avarie

Iluminatul în caz de urgență

Testarea instalației de pompare a santinei

Testarea dispozitivelor de închidere/a ușilor etanșe la apă

Testarea instalației de guvernare, inclusiv a instalației de guvernare de rezervă

(d)   Comunicații radio

Testarea sursei de energie de rezervă

Testarea instalației principale, inclusiv a dispozitivelor de recepție a informațiilor privind siguranța maritimă

Testarea echipamentului mobil de frecvență foarte înaltă (VHF) pentru Sistemul global de salvare și siguranță pe mare (GMDSS)

(e)   Siguranța împotriva incendiilor

Exercițiu de incendiu care include o demonstrație a capacității de folosire a echipamentelor pompierilor și a echipamentelor și mijloacelor de combatere a incendiilor

Testarea pompei de avarie pentru stingerea incendiilor (cu două furtunuri)

Testarea opririi de urgență de la distanță a ventilației și a clapetelor asociate

Testarea opririi de urgență de la distanță a pompelor de combustibil

Testarea ventilelor cu închidere rapidă de la distanță

Uși antifoc

Instalația fixă de stingere a incendiilor și semnalizatoarele de incendiu asociate acesteia

(f)   Alarme

Testarea semnalizatoarelor de incendiu

(g)   Condiții de trai și de muncă

Starea echipamentelor de amarare, inclusiv a fundațiilor mecanismelor

(h)   Dispozitive de salvare

Echipamentele de lansare pentru bărcile de urgență și ambarcațiunile de salvare (dacă există semne de învechire, acestea trebuie lăsate la apă)

(i)   Prevenirea poluării

Testarea echipamentelor de filtrare a hidrocarburilor

B.   Vrachier/OBO (dacă transportă mărfuri solide în vrac)

În plus față de elementele enumerate în secțiunea A, următoarele elemente trebuie considerate ca făcând parte din inspecția extinsă la vrachiere:

(a)   Documente

Verificarea existenței la bord a următoarelor documente, complete și vizate de statul pavilionului sau de organizația recunoscută:

Programul de inspecții intensificate (ESP), incluzând:

(i)

Rapoartele de inspecție a structurii

(ii)

Rapoartele măsurătorilor grosimii tablei

(iii)

Rapoartele de evaluare a stării navei

Verificarea documentului de conformitate DoC pentru mărfuri periculoase în vederea constatării admisibilității mărfurilor transportate

Aprobarea instalațiilor de încărcare

(b)   Starea structurii

Starea pereților de compartimentare și a ramelor

Tancurile de balast

Se examinează cel puțin un tanc de balast din zona tancurilor de marfă prin gura de vizitare a tancului/accesul la punte sau se intră în acesta dacă inspectorul stabilește, pe baza observațiilor și a înregistrărilor ESP, că acest lucru este clar justificat.

C.   Navele pentru transportul gazelor și al produselor chimice

În plus față de elementele enumerate în secțiunea A, următoarele elemente trebuie considerate ca făcând parte dintr-o inspecție extinsă la navele pentru transportul produselor chimice și al gazelor:

(a)   Documente

Controlul prezenței produsului transportat în certificatul de conformitate adecvat

(b)   Operațiuni legate de marfă

Aparatura de monitorizare și de siguranță a tancului de marfă în ceea ce privește temperatura, presiunea și ulajul

Aparatura de analiză a nivelului de oxigen și explozimetrele, inclusiv calibrarea acestora. Disponibilitatea echipamentelor de detectare a produselor chimice (pompe cu burduf) cu un număr suficient de tuburi de detectare a gazelor adecvate pentru marfa transportată

Testarea dușurilor de pe punte

(c)   Siguranța împotriva incendiilor

Testarea instalațiilor fixe de stingere a incendiilor de pe punte (specifică produsului transportat)

(d)   Condiții de trai și de muncă

Seturi de dispozitive de evacuare a cabinei oferind protecție a ochilor și a căilor respiratorii, dacă acestea sunt cerute de produsele listate în certificatul de conformitate adecvat

D.   Transport general de marfă, nave port container, nave frigorifice, nave fabrică, nave cu capacitate mare de transport, nave de servicii offshore, nave pentru scopuri speciale, MODU, mijloace plutitoare de producție, depozitare și descărcare (FPSO), alte tipuri de nave

În plus față de elementele enumerate în secțiunea A, următoarele elemente trebuie considerate ca făcând parte din inspecția extinsă la tipurile de nave enumerate în prezenta secțiune:

(a)   Integritatea etanșeității la apă/intemperii

Starea capacelor gurii de magazie

Accesul în cale/tancuri

(b)   Operațiuni legate de marfă

Instalațiile de încărcare

Echipamente de amarare a încărcăturii

E.   Petroliere/OBO (atunci când sunt autorizate ca petroliere)

În plus față de elementele enumerate în secțiunea A, următoarele elemente trebuie considerate ca făcând parte din inspecția extinsă la petroliere:

(a)   Documente

Verificarea existenței la bord a următoarelor documente, complete și vizate de statul pavilionului sau de organizația recunoscută

Programul de inspecții intensificate (ESP), incluzând:

(i)

Rapoartele de inspecție a structurii

(ii)

Rapoartele măsurătorilor grosimii tablei

(iii)

Rapoartele de evaluare a stării navei

Certificatul spumei pentru sistemul de stingere cu spumă de pe punte

(b)   Starea structurii

Tancurile de balast

Se examinează cel puțin un tanc de balast din zona tancurilor de marfă prin gura de vizitare a tancului/a accesului la punte sau se intră în acesta dacă inspectorul stabilește, pe baza observațiilor și a înregistrărilor ESP, că acest lucru este clar justificat.

(c)   Siguranța împotriva incendiilor

Sistemul de stingere cu spumă de pe punte

Controlul presiunii gazului inert și a conținutului de oxigen din acesta

F.   Nave de pasageri de mare viteză (HSC), nave de pasageri, nave de pasageri ro-ro

În plus față de elementele enumerate în secțiunea A, următoarele elemente trebuie considerate ca făcând parte din inspecția extinsă la navele de pasageri:

Dacă se consideră necesar, o parte a inspecției feriboturilor ro-ro și a navelor de pasageri de mare viteză menționate în Directiva 1999/35/CE a Consiliului (1) poate continua în timp ce nava intră sau iese din porturile statelor membre, cu acordul căpitanului sau al operatorului, astfel încât să se demonstreze că feribotul sau nava îndeplinește în continuare toate cerințele necesare pentru operarea în siguranță. Inspectorii care efectuează controlul statului portului nu trebuie să obstrucționeze operarea navei și nici să inducă situații care, în opinia comandantului, ar putea pune în pericol siguranța pasagerilor, a echipajului sau a navei.

(a)   Documente

Documente justificative privind:

Pregătirea în conducerea maselor

Pregătirea de familiarizare

Pregătirea privind siguranța personalului care asigură asistență directă de protecție în caz de avarie pasagerilor în spațiile pentru pasageri, în special persoanelor în vârstă și infirme

Pregătirea pentru gestionarea situațiilor de criză și privind comportamentul uman

(b)   Integritatea etanșeității la apă/intemperii

Uși prova și pupa, dacă este cazul

Testarea controlului de la distanță și local al ușilor de compartimentare etanșe la apă

(c)   Sisteme de urgență

Familiarizarea echipajului cu planul de control al avariilor

(d)   Operațiuni legate de marfă

Echipamente de amarare a încărcăturii, dacă este cazul

(e)   Siguranța împotriva incendiilor

Testarea comenzilor de la distanță și locale pentru închiderea clapetelor antifoc

(f)   Alarme

Testarea sistemului de avertizare sonoră

Testarea sistemului de detectare a incendiilor și a semnalizatoarelor de incendiu

(g)   Dispozitive de salvare

Exercițiu de abandonare a navei (inclusiv cu lăsarea la apă a bărcilor de salvare și de urgență)

G.   Nave de mărfuri ro-ro

În plus față de elementele enumerate în secțiunea A, următoarele elemente trebuie considerate ca făcând parte din inspecția extinsă la navele de mărfuri ro-ro:

(a)   Integritatea etanșeității la apă/intemperii

Uși prova și pupa

(b)   Operațiuni legate de marfă

Echipamente de amarare a încărcăturii


(1)  JO L 138, 1.6.1999, p. 1.