31.3.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 84/25


REGULAMENTUL (UE) NR. 273/2010 AL COMISIEI

din 30 martie 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 a stabilit lista comunitară a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Uniunii Europene, menționată la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 (2).

(2)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, unele state membre au comunicat Comisiei informații care sunt relevante în contextul actualizării listei comunitare. Țările terțe au comunicat, de asemenea, informații relevante. Pe baza acestor informații, lista comunitară trebuie actualizată.

(3)

Comisia a informat toți transportatorii aerieni în cauză, direct, sau, atunci când acest lucru nu a fost fezabil, prin intermediul autorităților responsabile cu supravegherea lor reglementară, indicând principalele fapte și considerente care vor sta la baza unei decizii de impunere în ceea ce îi privește a unei interdicții de operare pe teritoriul Uniunii Europene sau de modificare a condițiilor unei interdicții de operare impuse unui transportator aerian inclus în lista comunitară.

(4)

Comisia a oferit transportatorilor aerieni în cauză posibilitatea de a consulta documentele furnizate de statele membre, de a transmite comentarii scrise și de a susține o prezentare orală în fața Comisiei în termen de 10 zile lucrătoare, precum și în fața Comitetului pentru Siguranță Aeriană instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile (3).

(5)

Comisia, precum și, în cazuri specifice, unele state membre au consultat autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară a transportatorilor aerieni în cauză.

(6)

Comitetul pentru Siguranță Aeriană a audiat prezentările susținute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) și de Comisie cu privire la proiectele de asistență tehnică desfășurate în țările vizate de Regulamentul (CE) nr. 2111/2005. Acesta a fost informat în legătură cu cererile de continuare a asistenței tehnice și a cooperării în scopul creșterii capacității administrative și tehnice a autorităților aeronautice civile în vederea soluționării oricărui caz de neconformitate cu standardele internaționale aplicabile.

(7)

Comitetul pentru Siguranță Aeriană a fost informat, de asemenea, în legătură cu măsurile de executare luate de AESA și de statele membre pentru a asigura continuitatea navigabilității și întreținerea aeronavelor înmatriculate în Uniunea Europeană și operate de transportatori aerieni certificați de autoritățile aeronautice civile din țări terțe.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 474/2006 trebuie modificat în consecință.

(9)

Pe baza informațiilor obținute în urma inspecțiilor la sol SAFA efectuate asupra aeronavelor anumitor transportatori aerieni din Uniunea Europeană, precum și în urma inspecțiilor și a auditurilor pe domenii specifice efectuate de autoritățile aeronautice naționale ale acestor transportatori aerieni, unele state membre au luat anumite măsuri de executare. Acestea au informat Comisia și Comitetul pentru Siguranță Aeriană în legătură cu măsurile respective: autoritățile competente din Spania au inițiat la 12 martie 2010 procedura de suspendare a certificatului de operator aerian (COA) al transportatorului aerian Baleares Link Express, iar la 12 ianuarie 2010 au suspendat COA al transportatorului aerian Euro Continental; autoritățile competente din Germania au suspendat COA al transportatorului Regional Air Express începând cu 28 ianuarie 2010; autoritățile competente din Regatul Unit au comunicat că la 8 decembrie 2009 a fost suspendat COA al transportatorului Trans Euro Air Limited; autoritățile competente din Slovacia au comunicat în scris că la 1 martie 2010 a fost suspendat COA al transportatorului Air Slovakia.

(10)

În sfârșit, autoritățile competente din Letonia au comunicat Comitetului pentru Siguranță Aeriană că, în urma unor îngrijorări serioase cu privire la siguranța operațiunilor și la continuitatea navigabilității aeronavei de tipul IL-76 operată de transportatorul aerian Aviation Company Inversija, au decis la 26 februarie 2010 să retragă aeronava din COA deținut de transportatorul aerian Aviation Company Inversija și că, la 16 martie 2010, COA a fost suspendat.

(11)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1543/2006, Comisia a obținut informații detaliate cu privire la măsurile luate de autoritățile competente din Republica Populară Democrată Coreeană (GACA), responsabile cu supravegherea reglementară a transportatorului Air Koryo, precum și cu privire la măsurile luate de Air Koryo în vederea remedierii deficiențelor în materie de siguranță descrise în Regulamentul (CE) nr. 474/2006.

(12)

În decembrie 2008, Comisia a contactat GACA solicitând un plan de acțiuni corective din partea Air Koryo, care să demonstreze modul în care transportatorul a corectat deficiențele serioase în materie de siguranță detectate în cursul inspecțiilor la sol desfășurate înainte de includerea acestuia pe lista transportatorilor supuși interdicției de operare în Uniunea Europeană, care figurează în anexa A. În plus, Comisia a solicitat informații pertinente, care să demonstreze exercitarea unei supravegheri adecvate a Air Koryo de către GACA în conformitate cu prevederile OACI.

(13)

În iunie 2009 GACA a răspuns în mod oficial, furnizând un set de documente care a constituit un răspuns cuprinzător la solicitarea de informații. A urmat o serie de comunicări între Comisie și GACA, în urma căreia a fost clarificată situația actuală a siguranței aeronautice în Republica Populară Democrată Coreeană.

(14)

Documentele furnizate de GACA și discuțiile dintre Comisie și GACA au arătat că, în ceea ce privește aeronava Tupolev Tu 204-300, Air Koryo este în măsură să demonstreze că această aeronavă poate fi operată cu respectarea deplină a standardelor de siguranță internaționale, inclusiv a continuității navigabilității și operațiunilor, iar GACA are capacitatea de a asigura supravegherea transportatorului aerian în conformitate cu standardele internaționale.

(15)

În ceea ce privește toate celelalte tipuri de aeronave din flota Air Koryo, GACA a confirmat faptul că acestea nu respectă pe deplin standardele internaționale în materie de echipamente pentru aeronave, în special EGPWS, și că nu a autorizat aceste tipuri de aeronave pentru operare în spațiul aerian european.

(16)

Pe parcursul întregii perioade, GACA a răspuns cu promptitudine și spirit cooperant solicitărilor de informații din partea Comisiei. Air Koryo a susținut o prezentare în fața Comitetului pentru Siguranță Aeriană la 18 martie 2010, confirmând evoluția pozitivă a companiei.

(17)

Ca urmare a celor de mai sus, pe baza criteriilor comune, se apreciază că transportatorul Air Koryo trebuie să fie autorizat să opereze în Uniunea Europeană cele două aeronave de tip Tupolev Tu-204, înmatriculate P-632 și P-633, fără restricții operaționale. Deoarece restul flotei nu îndeplinește însă cerințele OACI corespunzătoare, aeronavele respective nu trebuie să fie autorizate să opereze în Uniunea Europeană până când nu îndeplinesc integral aceste cerințe. Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că transportatorul Air Koryo trebuie să fie inclus în anexa B. Transportatorul poate avea acces în Uniunea Europeană numai cu cele două aeronave de tip Tupolev Tu-204.

(18)

La 17 decembrie 2009, autoritățile competente din Swaziland au furnizat dovezi scrise în legătură cu retragerea certificatelor de operator aerian și a licențelor de operare ale următorilor transportatori aerieni: Aero Africa (PTY) Ltd, Jet Africa (PTY) Ltd, Royal Swazi National Airways, Scan Air Charter Ltd și Swazi Express Airways. Acești transportatori aerieni și-au încetat activitatea începând cu 8 decembrie 2009.

(19)

Având în vedere cele de mai sus, pe baza criteriilor comune, se apreciază că transportatorii aerieni licențiați în Swaziland menționați anterior trebuie retrași din anexa A.

(20)

Există dovezi certe privind deficiențe grave ale transportatorului aerian Bellview Airlines certificat în Nigeria, după cum demonstrează rezultatele investigațiilor efectuate de autoritățile competente din Franța și de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației.

(21)

Autoritățile competente din Franța (DGAC) au informat Comisia că transportatorul sus-menționat avea în flota sa două aeronave de tip Boeing 737-200 înmatriculate în Franța, cu însemnele de înmatriculare F-GHXK și F-GHXL, ale căror certificate de navigabilitate au expirat în mai 2008 și, respectiv, august 2008. În consecință, aceste aeronave nu mai îndeplinesc condițiile de navigabilitate.

(22)

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) a comunicat Comisiei că autorizarea privind Partea 145 (nr. ref. EASA.145.0172) pe care o eliberase acestui transportator a fost suspendată la 8 mai 2009, cu efect imediat, ca urmare a unor deficiențe în materie de siguranță nerezolvate, care reduc nivelul de siguranță și periclitează grav siguranța zborului, și că ia în considerare revocarea acestei autorizări.

(23)

Există dovezi că transportatorul aerian Bellview Airlines certificat în Nigeria a preluat operațiunile transportatorului aerian Bellview Airlines certificat în Sierra Leone, acesta din urmă fiind inclus în anexa A la 22 martie 2006 (4) și apoi retras la 14 noiembrie 2008 (5) după ce autoritățile competente din Sierra Leone au comunicat Comisiei revocarea certificatului său de operator aerian.

(24)

Aeronava de tip Boeing B737-200 cu însemnele de înmatriculare 5N-BFN a suferit un accident fatal la Lagos, la 22 octombrie 2005, care a dus la distrugerea completă a acesteia și a provocat 117 victime mortale. Autoritățile competente din Nigeria nu au furnizat detalii cu privire la accident și nu au publicat încă niciun raport al anchetei asupra accidentului.

(25)

Având în vedere deficiențele sus-menționate, Comisia a început consultări cu autoritățile competente din Nigeria, exprimând îngrijorări serioase cu privire la siguranța operațiunilor și la navigabilitatea Bellview Airlines și solicitând clarificări privind situația și măsurile întreprinse atât de autorități, cât și de transportatorul aerian pentru remedierea deficiențelor identificate.

(26)

La 19 februarie 2010, autoritățile competente din Nigeria au precizat că operatorul deține un COA, dar a încetat operațiunile. Autoritățile respective nu au comunicat însă situația certificatelor deținute de transportatorul aerian și cea a aeronavelor sale.

(27)

La 18 martie 2010, transportatorul aerian Bellview Airlines, asistat de autoritățile competente din Nigeria (NCAA) a fost audiat, la cererea sa, de Comitetul pentru Siguranță Aeriană. Bellview Airlines a prezentat un COA valabil până la 22 aprilie 2010, menționând că acesta a fost suspendat ca urmare a retragerii tuturor aeronavelor înscrise în COA. NCAA a declarat că, în conformitate cu reglementările aplicabile în Nigeria, valabilitatea acestui COA a expirat la 4 decembrie 2009, respectiv la 60 de zile după încetarea operațiunilor ultimei aeronave, dar nu a furnizat dovezi privind suspendarea sau revocarea COA, după caz. În consecință, s-a solicitat NCAA să furnizeze de urgență confirmarea scrisă a: (a) actului administrativ de suspendare sau de revocare a COA al Bellview Airlines; (b) faptului că transportatorul este în proces de (re)certificare de către autoritatea aeronautică civilă nigeriană; (c) angajamentului oficial al autorității aeronautice civile nigeriene de a notifica Comisiei rezultatele auditului de (re)certificare înaintea eliberării unui COA.

(28)

Autoritățile competente din Nigeria au transmis informațiile solicitate la 25 martie 2010. Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că în acest stadiu nu este necesară nicio altă acțiune.

(29)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1144/2009 (6), autoritățile competente din Egipt au transmis patru rapoarte lunare privind lunile noiembrie și decembrie 2009, precum și ianuarie și februarie 2010 pentru a prezenta situația implementării planului, astfel cum a fost constatată. Pe lângă aceste rapoarte care s-au concentrat asupra controalelor la sol ale aeronavelor Egypt Air, la 18 noiembrie au fost transmise rapoartele de audit privind continuitatea navigabilității, operațiunile de zbor și la sol.

(30)

Autoritățile competente din Egipt s-au angajat, de asemenea, să furnizeze în continuare informații privind soluționarea satisfăcătoare a constatărilor efectuate anterior în cursul controalelor la sol asupra aeronavelor Egypt Air, desfășurate în 2008, 2009 și 2010. În acest scop, autoritățile respective au trimis scrisori pertinente anumitor state membre, în care aeronave Egypt Air au fost supuse unor controale la sol. Procesul de soluționare a acestor constatări este în curs și va fi verificat cu regularitate.

(31)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1144/2009 (7), Agenția Europeană de Siguranță a Aviației, cu asistența statelor membre, a efectuat o vizită în perioada 21-25 februarie 2010. În cursul acestei vizite a fost efectuată, de asemenea, o evaluare a supravegherii exercitate de Autoritatea Aeronautică Civilă Egipteană (ECAA) în general și în cazul particular al monitorizării implementării de către Egypt Air a planului de acțiuni corective, precum și a soluționării progresive a constatărilor de către transportator. În cursul vizitei de evaluare a fost dovedită capacitatea ECAA de a-și îndeplini obligațiile care îi revin, în conformitate cu standardele OACI, în ceea ce privește supravegherea operatorilor cărora le eliberează un certificat de operator aerian și au fost identificate domenii în care sunt necesare îmbunătățiri, în special cu privire la un sistem coerent de monitorizare a constatărilor efectuate în cursul activităților de supraveghere desfășurate de ECAA și la formarea persoanelor responsabile cu licențierea personalului.

(32)

Vizita de evaluare a demonstrat că Egypt Air implementează în prezent planul de acțiuni corective. În general, nu a fost identificată nicio încălcare gravă a standardelor OACI. Comisia recunoaște eforturile depuse de transportator în vederea finalizării măsurilor necesare pentru redresarea situației sale în domeniul siguranței. Cu toate acestea, având în vedere amploarea domeniului planului de acțiuni corective al transportatorului aerian și nevoia de a identifica soluții durabile/permanente pentru numeroasele deficiențe în materie de siguranță identificate anterior, Comisia solicită autorităților competente din Egipt să continue transmiterea de rapoarte lunare privind verificarea implementării planului de acțiuni corective, care să includă acțiunile corective de soluționare a constatărilor efectuate în cursul vizitei de evaluare și să furnizeze informații în legătură cu toate activitățile de supraveghere în domeniul continuității navigabilității, al mentenanței și al operațiunilor, desfășurate de ECAA cu privire la acest transportator aerian.

(33)

Statele membre vor continua să verifice respectarea efectivă de către Egypt Air a standardelor de siguranță corespunzătoare, acordând prioritate inspecțiilor la sol efectuate asupra aeronavelor acestui transportator în temeiul Regulamentului (CE) nr. 351/2008.

(34)

În programul vizitei de evaluare au fost incluși și alți transportatori aerieni egipteni. Probleme de siguranță semnificative au fost raportate în cazul a doi transportatori aerieni, AlMasria Universal Airlines și Midwest Airlines.

(35)

În cazul AlMasria Universal Airlines, au fost raportate deficiențe semnificative în domeniul operațiunilor de zbor și al formării, în special în ceea ce privește calificările și cunoștințele anumitor directori de operațiuni. Acest lucru este și mai important în cazul extinderii flotei.

(36)

Transportatorul aerian AlMasria Universal Airlines a fost invitat prin scrisoarea din 3 martie 2010 să-și prezinte observațiile în fața Comitetului pentru Siguranță Aeriană. La 17 martie 2010, AlMasria a susținut o prezentare în fața Comitetului pentru Siguranță Aeriană, în care erau prevăzute acțiuni corective pentru remedierea deficiențelor identificate în cursul vizitei de evaluare. Având în vedere extinderea planificată a flotei companiei, Comisia solicită autorităților competente din Egipt să transmită rapoarte lunare privind verificarea implementării acțiunilor corective și să furnizeze informații în legătură cu toate activitățile de supraveghere în domeniul continuității navigabilității, al mentenanței și al operațiunilor, desfășurate de ECAA cu privire la acest transportator aerian.

(37)

Statele membre vor verifica respectarea efectivă de către AlMasria a standardelor de siguranță corespunzătoare, acordând prioritate inspecțiilor la sol efectuate asupra aeronavelor acestui transportator în temeiul Regulamentului (CE) nr. 351/2008.

(38)

În ceea ce privește Midwest Airlines există dovezi certe ale unor deficiențe în materie de siguranță identificate de autoritățile competente din Italia cu privire la controlul masei și al centrajului în cazul unui zbor Midwest Airlines. Ca urmare a acestor dovezi, Italia a refuzat să acorde operatorului autorizația de a opera un zbor (8). În plus, în cursul vizitei de evaluare au fost raportate, de asemenea, deficiențe semnificative în domeniile managementului operațional și al mentenanței, al controlului operațional și al formării profesionale a echipajelor, precum și în domeniul managementului continuității navigabilității, cu impact asupra siguranței. În consecință, pe baza criteriilor comune, se apreciază că acest transportator aerian nu este în măsură să desfășoare propriile activități de operare și mentenanță în conformitate cu standardele OACI. În cursul vizitei, Autoritatea Aeronautică Civilă Egipteană a comunicat că a luat măsuri de suspendare a operării Midwest Airlines.

(39)

Transportatorul aerian Midwest Airlines a fost invitat prin scrisoarea din 3 martie 2010 să-și prezinte observațiile în fața Comitetului pentru Siguranță Aeriană. La 15 martie 2010, autoritățile competente din Egipt au furnizat dovezi privind revocarea COA al Midwest Airlines începând cu 28 februarie 2010.

(40)

Având în vedere măsura luată de ECAA, nu mai sunt necesare alte măsuri. Se solicită ECAA să transmită Comisiei informații cu privire la procesul de recertificare și la rezultatele acesteia, înainte de eliberarea unui COA pentru această companie.

(41)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 715/2008, statele membre au continuat să verifice respectarea efectivă de către Iran Air a standardelor de siguranță corespunzătoare efectuând cu regularitate controale la sol asupra aeronavelor sale care aterizează pe aeroporturi din Uniunea Europeană. Austria, Franța, Germania, Suedia, Italia și Regatul Unit au raportat în 2009 astfel de inspecții. Rezultatele acestor inspecții au arătat că de-a lungul anului respectarea standardelor de siguranță internaționale a înregistrat un declin accentuat.

(42)

Comisia a solicitat informații autorităților competente și companiei cu scopul de a verifica modul în care erau rezolvate deficiențele detectate. În februarie 2010, transportatorul aerian Iran Air a transmis un plan de acțiuni, în care erau recunoscute neajunsurile planului de acțiuni anterior, erau identificate cauzele și erau stabilite acțiuni specifice pentru a remedia deficiențele identificate.

(43)

Cu toate acestea, informațiile transmise de autoritățile competente din Iran (CAO-IRI) responsabile cu supravegherea reglementară a transportatorului Iran Air au arătat că acestea nu erau în măsură să demonstreze că au luat măsuri concrete de remediere a deficiențelor identificate în cursul inspecțiilor desfășurate în cadrul programului SAFA. Mai mult, CAO-IRI nu a fost în măsură să demonstreze că au fost luate măsuri adecvate ca reacție la rata semnificativă de accidente ale aeronavelor înmatriculate în Iran și operate de transportatori aerieni certificați de CAO-IRI.

(44)

În afară de aceasta, în februarie 2010 CAO-IRI a transmis documente care demonstrau lipsa activității de supraveghere a Iran Air în domeniul mentenanței și al inspecțiilor zborurilor și lipsa unui sistem eficient pentru soluționarea constatărilor semnificative în materie de siguranță. În plus, datele furnizate de CAO-IRI privind accidentele și incidentele au arătat un număr semnificativ de evenimente grave survenite aeronavelor Iran Air în cele 11 luni precedente, în mai mult de jumătate dintre acestea fiind implicate aeronave de tipul Fokker 100. Documentația nu furniza însă dovezi privind luarea vreunei măsuri subsecvente de către CAO-IRI.

(45)

În martie 2010, CAO-IRI a furnizat informații care demonstrează că au avut loc controale privind respectarea de către Iran Air a cerințelor în materie de mentenanță, dar constatările au indicat probleme cu monitorizarea motoarelor și cu funcționarea sistemului de calitate al transportatorului.

(46)

La 17 martie 2010, la reuniunea Comitetului pentru Siguranță Aeriană, transportatorul aerian a recunoscut că a înregistrat un declin în ceea ce privește respectarea standardelor, dar a confirmat că a introdus un Centru de control al mentenanței și un Consiliu pentru revizuirea mentenanței pentru a remedia problemele de navigabilitate, a îmbunătățit formarea în domeniul siguranței în toate diviziile companiei, a extins activitatea Departamentului de siguranță și asigurarea calității și a stabilit comitete de siguranță în diviziile companiei. De asemenea, transportatorul s-a implicat într-o revizuire extensivă a structurii companiei în vederea creșterii capacității acesteia de a asigura operarea în condiții de siguranță. Rezultatele controalelor la sol efectuate asupra Iran Air începând din februarie 2010 au arătat o ameliorare pronunțată a performanței transportatorului aerian.

(47)

Ținând seama de ameliorarea recentă notabilă a rezultatelor SAFA, de recunoașterea de către Iran Air a faptului că sunt necesare îmbunătățiri și de măsurile luate de transportator pentru a remedia problemele de siguranță identificate, Comisia consideră că, din cauza numărului mare de incidente în care au fost implicate aeronave Fokker 100, operarea acestora în Uniunea Europeană trebuie suspendată. În ceea ce privește celelalte tipuri de aeronave din flota Iran Air (comunicarea CAO-IRI din 10 martie 2010), respectiv Boeing 747, Airbus A300, A310 și A320, nu trebuie autorizată extinderea operațiunilor acestora peste nivelul actual (frecvențe și destinații) până când Comisia nu stabilește că există dovezi clare privind faptul că deficiențele în materie de siguranță au fost efectiv rezolvate.

(48)

Din aceste motive, pe baza criteriilor comune, se apreciază că transportatorul trebuie inclus în anexa B și autorizat să opereze în Uniunea Europeană numai cu condiția ca operațiunile sale să fie strict limitate la nivelul actual (frecvențe și destinații) și la aeronavele utilizate în prezent. În plus, nu trebuie permisă operarea în Uniunea Europeană a flotei de aeronave Fokker 100.

(49)

Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape activitatea Iran Air. Statele membre vor verifica respectarea efectivă a standardelor de siguranță corespunzătoare, acordând prioritate inspecțiilor la sol aprofundate efectuate asupra aeronavelor acestui transportator în temeiul Regulamentului (CE) nr. 351/2008. Comisia intenționează să verifice, în cooperare cu statele membre și cu Agenția Europeană de Siguranță a Aviației, implementarea în mod satisfăcător a măsurilor anunțate de CAO-IRI și de Iran Air în cursul unei vizite pe teren efectuate înaintea următoarei reuniuni a Comitetului pentru Siguranță Aeriană.

(50)

Autoritățile din Sudan responsabile cu supravegherea reglementară (SCAA) au arătat o abilitate insuficientă de a remedia constatările semnificative efectuate de OACI în cursul auditului USOAP al Sudanului desfășurat în noiembrie 2006. SCAA a comunicat Comisiei în martie 2008 că toate constatările majore și toate constatările semnificative efectuate în domeniul operațiunilor, al navigabilității și al licențierii personalului au fost soluționate sau corectate. În decembrie 2009, SCAA a informat Comisia că 70 % din constatările USOAP au fost corectate în conformitate cu recomandările OACI.

(51)

Cu toate acestea, informațiile furnizate de SCAA Comisiei în decembrie 2009 și martie 2010 au indicat că un număr semnificativ de constatări nu au fost remediate sau că măsurile luate pentru a soluționa constatările nu au fost eficiente, în special în ceea ce privește inspectorii de operațiuni de zbor formați și calificați și asigurarea faptului că operatorii dispun de un manual de pregătire aprobat.

(52)

În plus, cu puțin timp înainte de accidentul fatal al aeronavei Boeing 707, înmatriculată ST-AKW, un audit efectuat de SCAA asupra Azza Air Transport în octombrie 2009 a indicat că transportatorul aerian nu implementase măsuri semnificative de siguranță în domeniul formării, fapt care constituise o constatare majoră a auditului OACI. SCAA a confirmat că a reînnoit anual COA de la eliberarea inițială a acestuia în 1996.

(53)

La 10 decembrie 2009, SCAA a informat Comisia și că transportatorul aerian Air West Company Ltd restituise COA în iulie 2008 și că, prin urmare, Air West Ltd nu mai era un deținător de COA înregistrat în Republica Sudan. Prin urmare, ținând seama de faptul că operatorul nu mai deține un COA, și că, în consecință, licența sa de operare nu mai poate fi considerată valabilă, pe baza criteriilor comune, se apreciază că Air West Ltd nu mai este un „transportator aerian”.

(54)

Ca urmare a faptului că nu s-au înregistrat progrese în implementarea acțiunilor corective decurgând din auditul USOAP și a incapacității SCAA de a garanta că acțiunile corective notificate au fost implementate efectiv, pe baza criteriilor comune, se apreciază că SCAA nu a fost în măsură să demonstreze că poate implementa și impune aplicarea standardelor de siguranță corespunzătoare și, în consecință, toți transportatorii aerieni certificați în Republica Sudan trebuie supuși unei interdicții de operare și incluși în anexa A.

(55)

În urma examinării situației transportatorului Albanian Airlines MAK în noiembrie 2009 și în temeiul dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1144/2009 (9), Agenția Europeană de Siguranță a Aviației a fost mandatată să efectueze o inspecție aprofundată de standardizare în Albania, care a avut loc în ianuarie 2010. Raportul final al acestei inspecții, emis la 7 martie 2010, a revelat deficiențe semnificative în toate domeniile auditate: 13 constatări de neconformitate au fost raportate în domeniul navigabilității, inclusiv 6 legate de siguranță, 13 constatări de neconformitate au fost raportate în domeniul licențierii și al verificării aptitudinii psihofizice, inclusiv 3 legate de siguranță, 9 constatări de neconformitate au fost raportate în domeniul operațiunilor aeriene, din care 6 legate de siguranță. În plus, a fost descoperit un risc de siguranță imediat legat de COA al unuia dintre cei doi deținători de COA, care a fost soluționat în timpul vizitei în urma acțiunii corective imediate a DGAA.

(56)

La 18 martie 2010, autoritățile competente din Albania (DGCA) au prezentat un raport Comitetului pentru Siguranță Aeriană, la invitația acestuia.

(57)

Comitetul pentru Siguranță Aeriană a luat notă de faptul că autoritățile competente din Albania (DGCA) au transmis deja un plan de acțiune Agenției Europene de Siguranță a Aviației. DGCA este invitată să se asigure că acest plan de acțiune este acceptabil din punctul de vedere al AESA și i se recomandă cu insistență să ia măsurile necesare pentru implementarea efectivă a acestui plan de acțiune, acordând prioritate rezolvării deficiențelor identificate de AESA, care conduc la probleme de siguranță dacă nu sunt corectate prompt.

(58)

Având în vedere nevoia de a remedia urgent deficiențele în materie de siguranță constatate în Albania, în lipsa unor măsuri cuprinzătoare și eficace din partea DGCA, Comisia va fi constrânsă să își exercite responsabilitățile care îi revin în temeiul articolului 21 din Acordul multilateral dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre și Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administrativă Interimară a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo cu privire la instituirea unei Zone comune europene de aviație (Acordul ECAA), fără a aduce atingere oricăror măsuri luate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2111/2005.

(59)

Transportatorul aerian TAAG Angolan Airlines este autorizat să opereze în Portugalia numai cu aeronavele de tip Boeing 777-200 cu însemnele de înmatriculare D2-TED, D2-TEE, D2-TEF și cu patru aeronave de tip Boeing B-737-700 cu însemnele de înmatriculare D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH și D2-TBJ, în condițiile menționate la considerentul (88) din Regulamentul (CE) nr. 1144/2009 (10). Comisia a solicitat autorităților competente din Angola (INAVIC) să furnizeze informații în legătură cu supravegherea transportatorului aerian TAAG Angolan Airlines, în special privind intensificarea supravegherii zborurilor către Portugalia, și cu rezultatele acesteia.

(60)

INAVIC a informat Comitetul pentru Siguranță Aeriană că a întărit supravegherea continuă a transportatorului TAAG Angolan Airlines. În 2009, au fost desfășurate 34 de inspecții planificate asupra transportatorului. În plus, au fost în mod sistematic efectuate inspecții la sol înaintea fiecărui zbor al transportatorului către Europa.

(61)

În urma cererii sale de a fi audiat de Comitetul pentru Siguranță Aeriană, la 18 martie 2010 transportatorul TAAG Angolan Airlines a prezentat Comitetului situația sa actualizată. Transportatorul a comunicat faptul că a redobândit în decembrie 2009 calitatea de membru IATA și a furnizat Comitetului informații ample care demonstrează performanțele ridicate ale operațiunilor sale cu destinația Lisabona, solicitând, din aceste motive, să fie autorizat să reia operațiunile către destinații din restul Uniunii Europene.

(62)

Autoritățile competente din Portugalia (INAC) au prezentat evaluarea rezultatelor inspecțiilor la sol pe care le-au efectuat asupra transportatorului TAAG Angolan Airlines după reluarea de către acesta a operațiunilor cu destinația Lisabona. INAC a raportat efectuarea a aproximativ 200 de astfel de inspecții de la reluarea operațiunilor TAAG la 1 august 2009. INAC a confirmat că aceste inspecții nu au revelat probleme de siguranță, că sunt pe deplin satisfăcute de operațiunile TAAG Angolan Airlines către Lisabona și cu plecare din Lisabona și că sunt în măsură să recomande extinderea operațiunilor transportatorului în restul UE.

(63)

Transportatorul a raportat, de asemenea, faptul că face investiții pentru modernizarea echipamentelor flotei sale de aeronave Boeing B737-200, respectiv pentru a instala EGPWS, ELT406, RVSM, uși la compartimentul echipajului de zbor, înregistratoare digitale de date de zbor și radare meteorologice digitale de bord în conformitate cu standardele de siguranță internaționale, dar că acest proces, aflat în curs, nu este încă finalizat pentru toată flota respectivă. Transportatorul a raportat, de asemenea, că intenționează să retragă treptat din operare aeronavele de tip Boeing B747-300, în special din cauza fiabilității operaționale scăzute.

(64)

În consecință, pe baza criteriilor comune și ținând seama de recomandarea de la paragraful 62, precum și de rezultatele pozitive ale inspecțiilor la sol efectuate asupra aeronavelor acestui transportator aerian, se apreciază că transportatorul TAAG trebuie menținut în anexa B în ceea ce privește cele trei aeronave de tip Boeing B777 cu însemnele de înmatriculare D2-TED, D2-TEE și D2-TEF și cele patru aeronave de tip Boeing B737-700 cu însemnele de înmatriculare D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH și D2-TBJ și că restricțiile actuale privind operarea acestor aeronave numai cu destinația Lisabona trebuie retrase. Cu toate acestea, operațiunile acestui transportator în Uniunea Europeană trebuie supuse unei verificări adecvate a respectării efective a standardelor de siguranță corespunzătoare, acordând prioritate inspecțiilor la sol efectuate asupra aeronavelor acestui transportator aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 351/2008.

(65)

INAVIC a raportat progrese în continuare în soluționarea constatărilor rămase după ultima vizită de evaluare a siguranței efectuată de experții UE în iunie 2009. În special, INAVIC a actualizat reglementările angoleze privind siguranța aeronautică, astfel încât acestea să reflecte ultimele modificări ale standardelor OACI, a întărit programul său de supraveghere și a recrutat încă doi inspectori de operațiuni de zbor calificați.

(66)

INAVIC a raportat, de asemenea, progrese în recertificarea transportatorilor aerieni angolezi, proces care se estimează a fi finalizat până la sfârșitul anului 2010, termen la care INAVIC a precizat că respectivii transportatori vor înceta operațiunile în cazul în care nu au fost recertificați în conformitate cu reglementările angoleze privind siguranța aeronautică Cu toate acestea, în afară de TAAG Angolan Airlines nu a fost încă recertificat niciun transportator aerian.

(67)

INAVIC a comunicat că, în cursul procesului de recertificare, activitățile de supraveghere a anumitor transportatori aerieni au revelat probleme de siguranță și încălcări ale reglementărilor în vigoare privind siguranța, care au determinat INAVIC să ia măsurile de executare corespunzătoare. În consecință, COA al Air Gemini a fost revocat în decembrie 2009, iar COA al PHA și cel al SAL au fost revocate în februarie 2010. COA ale Giraglobo, Mavewa și Airnave au fost suspendate în februarie 2010. Cu toate acestea, INAVIC nu a furnizat dovezi privind revocarea acestor certificate.

(68)

Comisia recomandă cu insistență ca INAVIC să continue recertificarea transportatorilor aerieni angolezi, cu fermitate și ținând seama în mod corespunzător de problemele de siguranță potențiale identificate în acest proces. Pe baza criteriilor comune, se apreciază că ceilalți transportatori aerieni, aflați sub responsabilitatea INAVIC din punct de vedere reglementar, respectiv Aerojet, Air26, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, Mavewa, Rui & Conceicao, Servisair și Sonair, precum și Air Gemini, PHA, SAL, trebuie menținuți în anexa A.

(69)

La 19 februarie 2010, autoritățile competente din Federația Rusă au comunicat Comisiei modificarea deciziei lor din 25 aprilie 2008, prin care excludeau de la operațiunile către Uniunea Europeană aeronavele înscrise în COA a 13 transportatori aerieni ruși. Aceste aeronave nu erau echipate pentru a efectua zboruri internaționale în conformitate cu standardele OACI (respectiv nu dețineau echipamente TAWS/E-GPWS), și/sau certificatul lor de navigabilitate expirase și/sau nu fusese reînnoit.

(70)

În conformitate cu noua decizie, următoarele aeronave sunt excluse de la operațiunile către Uniunea Europeană, pe teritoriul acesteia și cu plecarea din Uniunea Europeană:

(a)

Aircompany Yakutia: Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660.

(b)

Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 și RA-85682.

(c)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 și RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 și RA-88300; Yak-40K: RA-21505 și RA-98109; Yak-42D: RA-42437; toate cele (22) de elicoptere Kamov Ka-26 (însemne de înmatriculare necunoscute); toate cele (49) de elicoptere Mi-8 (însemne de înmatriculare necunoscute); toate cele (11) elicoptere Mi-171 (însemne de înmatriculare necunoscute); toate cele (8) elicoptere Mi-2 (însemne de înmatriculare necunoscute); (1) elicopter EC-120B: RA-04116.

(d)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 și RA-85457.

(e)

Krasnoyarsky Airlines: Aeronava de tip TU-154M RA-85682 înscrisă anterior în COA al Krasnoyarsky Airlines, care a fost revocat în 2009, este operată în prezent de un alt transportator aerian certificat în Federația Rusă.

(f)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538, și RA-42541.

(g)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; toate aeronavele TU-134 (însemne de înmatriculare necunoscute); toate aeronavele Antonov An-24 (însemne de înmatriculare necunoscute); toate aeronavele An-2 (însemne de înmatriculare necunoscute); toate elicopterele Mi-2 (însemne de înmatriculare necunoscute); toate elicopterele Mi-8 (însemne de înmatriculare necunoscute).

(h)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 și RA-85690.

(i)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42374, RA-42433; toate aeronavele Tupolev TU-134A inclusiv: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 și RA-65973; toate aeronavele Antonov AN-24RV inclusiv: RA-46625 și RA-47818; aeronavele de tip AN24RV cu însemnele de înmatriculare RA-46625 și RA-47818 sunt operate în prezent de un alt transportator rus.

(j)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85508 (aeronavele RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 și RA-85432 nu sunt operate în prezent din motive financiare).

(k)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85733, RA-85755, RA-85806, RA-85820; toate cele (25) de aeronave TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902, și RA-65977; aeronavele RA-65143 și RA-65916 sunt operate de un alt transportator rus; aeronava (1) TU-134B: RA-65726; toate cele (10) aeronave Yakovlev Yak-40: RA-87348 (nu sunt operate în prezent din motive financiare), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 și RA-88280; toate elicopterele Mil-26: (însemne de înmatriculare necunoscute); toate elicopterele Mil-10: (însemne de înmatriculare necunoscute); toate elicopterele Mil-8 (însemne de înmatriculare necunoscute); toate elicopterele AS-355 (însemne de înmatriculare necunoscute); toate elicopterele BO-105 (însemne de înmatriculare necunoscute); aeronavele de tip AN-24B: RA-46388, aeronavele RA-46267 și RA-47289 și aeronavele de tip AN-24RV RA-46509, RA-46519 și RA-47800 sunt operate de un alt transportator rus.

(l)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65979, aeronavele RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 și RA-65555 sunt operate de un alt transportator rus; TU-214: RA-64504 și RA-64505 sunt operate de un alt transportator rus; Ilyushin IL-18: RA-75454 și RA-75464 sunt operate de un alt transportator rus; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87971, și RA-88200 sunt operate de un alt transportator rus.

(71)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1144/2009, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) și statele membre au efectuat în decembrie 2009 o vizită la fața locului în Republica Yemen pentru a verifica situația siguranței transportatorului Yemenia cu scopul de a evalua respectarea efectivă de către acesta a standardelor de siguranță internaționale, precum și pentru a evalua capacitatea CAMA de a asigura supravegherea siguranței aviației civile în Yemen.

(72)

Vizita de evaluare a demonstrat capacitatea CAMA de a efectua o supraveghere eficientă a Yemenia Yemen Airways și deci de a se asigura că transportatorii cărora le eliberează un COA pot opera în condiții de siguranță în conformitate cu standardele OACI și că supravegherea și controlul exercitate de Yemenia Yemen Airways asupra operațiunilor sale sunt adecvate pentru a garanta faptul că transportatorul operează în conformitate cu cerințele COA pe care îl deține.

(73)

Având în vedere rezultatele vizitei de evaluare, nu sunt necesare în acest stadiu alte acțiuni. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape activitatea transportatorului și încurajează autoritățile yemenite să-și continue eforturile în cadrul investigației accidentului zborului 626 al Yemenia Yemen Airways din 30 iunie 2009. Statele membre vor verifica respectarea efectivă a standardelor de siguranță corespunzătoare, acordând prioritate inspecțiilor la sol efectuate asupra aeronavelor acestui transportator în temeiul Regulamentului (CE) nr. 351/2008.

(74)

Există dovezi certe privind abilitatea insuficientă a autorităților responsabile cu supravegherea transportatorilor aerieni certificați în Filipine de a aborda deficiențele în materie de siguranță și dovezi insuficiente privind respectarea de către transportatorii aerieni certificați în Republica Filipine a standardelor de siguranță aplicabile și a practicilor aplicabile recomandate de OACI, astfel cum indică rezultatele auditului Filipinelor efectuat de OACI în octombrie 2009 în cadrul Programului Universal de Auditare a Siguranței Aeronautice (Universal Safety Oversight Audit Programme - USOAP), precum și retrogradarea continuă a ratingului Filipinelor de către autoritățile competente din Statele Unite ale Americii.

(75)

În urma auditului USOAP al Filipinelor efectuat în octombrie 2009, OACI a notificat tuturor statelor care sunt parte la Convenția de la Chicago existența unei probleme semnificative de siguranță, care afectează supravegherea în materie de siguranță a transportatorilor și a aeronavelor înmatriculate în Filipine (11), rezidând în faptul că 47 de operatori aerieni din Filipine, printre care se numără și operatori aerieni internaționali, operează pe baza unor certificate de operator aerian care au fost eliberate în conformitate cu ordine administrative abrogate. Autoritățile competente din Filipine nu au elaborat niciun fel de plan de implementare sau de tranziție în vederea certificării restului operatorilor aerieni în conformitate cu reglementările aeronautice civile care au înlocuit aceste ordine administrative. În plus, autoritățile competente din Filipine nu au efectuat, timp de mai mult de un an, inspecții de supraveghere a operatorilor aerieni. OACI a considerat că planurile de acțiuni corective propuse de autoritățile respective pentru rezolvarea acestei probleme semnificative de siguranță nu sunt acceptabile, problema rămânând în consecință nerezolvată.

(76)

În plus, Administrația Federală a Aviației (FAA) din cadrul Departamentului Transporturilor al SUA continuă să plaseze, în cadrul programului IASA, ratingul de siguranță al țării în categoria doi, indicând astfel faptul că Republica Filipine nu respectă standardele de siguranță internaționale stabilite de OACI.

(77)

Problema semnificativă de siguranță comunicată de OACI dezvăluie faptul că planul de acțiuni corective prezentat Comisiei de autoritățile competente din Filipine la 13 octombrie 2008 (12), al cărui termen de îndeplinire era 31 martie 2009, nu a fost realizat și că autoritățile competente din Filipine nu au fost în măsură să implementeze planul de acțiuni respectiv în timp util.

(78)

Având în vedere problema semnificativă de siguranță comunicată de OACI, Comisia a continuat consultările cu autoritățile competente din Filipine, exprimând îngrijorări serioase cu privire la siguranța operațiunilor tuturor transportatorilor aerieni licențiați în acest stat și solicitând clarificări privind măsurile întreprinse de autoritățile competente ale acestui stat pentru remedierea deficiențelor în materie de siguranță identificate.

(79)

În perioada ianuarie-martie 2010, autoritățile competente din Filipine (CAAP) au transmis documentație dar nu au furnizat toate informațiile solicitate și în special dovada faptului că deficiențele în materie de siguranță au fost remediate în mod adecvat.

(80)

La 18 martie 2010, CAAP a fost audiată de Comitetul pentru Siguranță Aeriană și a confirmat că 20 de transportatori aerieni continuă să opereze cu COA eliberate în conformitate cu ordinele administrative abrogate până la recertificarea lor sau până la 1 decembrie 2010 cel târziu. Acești transportatori sunt: Aerowurks Aerial Spraying Services, Airtrack Agricultural Corp., Asia Aircraft Overseas, Philippines Inc., Aviation Technology Innovators Inc., Bendice Transport Management Inc., Canadian Helicopter Philippines Inc., CM Aero, Cyclone Airways, INAEC Aviation Corp., Macro Asia Air Taxi Services, Omni Aviation, Corp., Philippine Agricultural Aviation Corp., Royal Air Charter Services Inc., Royal Star Aviation Inc., Southstar Aviation Company, Subic International Air Charter Inc., Subic Seaplane Inc.. În plus, autoritățile respective au confirmat că un număr semnificativ dintre acești transportatori continuă să opereze cu un COA expirat, în temeiul dispozițiilor de derogare temporară, conform cărora sunt exceptați de la obligația de deținere a unui astfel de COA. Concret, transportatorul aerian Pacific East Asia Cargo Airlines Inc. continuă să fie implicat în operațiuni de transport de marfă internațional cu aeronave mari de tip Boeing B727, în condițiile în care certificatul său de operator aerian, eliberat la 31 martie 2008 în conformitate cu ordinele administrative abrogate, a expirat la 30 martie 2009, în temeiul unei exceptări de la necesitatea de a se conforma unui astfel de COA, emisă la 16 decembrie 2009 pentru o perioadă maximă de 90 de zile și care a expirat la 16 martie 2010. CAAP nu a fost în măsură să confirme la 18 martie 2010 că acest operator și-a încetat în cele din urmă activitatea.

(81)

CAAP a raportat că următoarele nouă COA au expirat sau nu au fost reînnoite: Beacon, Corporate Air, Frontier Aviation Corp., Mora Air Service Inc., Pacific Airways Corp., Pacific Alliance Corp., Topflite Airways Inc., World Aviation Corp. și Yokota Aviation Corp. Cu toate acestea, CAAP nu a furnizat dovezi ale faptului că au fost revocate COA ale acestor transportatori și că acești transportatori au încetat, în consecință, să existe.

(82)

CAAP a indicat că a inițiat un proces de recertificare la începutul anului 2009 și că 21 de transportatori aerieni au fost deja recertificați în conformitate cu reglementările în domeniul aviației civile care au intrat în vigoare în 2008. Acești transportatori sunt: Air Philippines Corp., Aviatour's Fly'n Inc., Cebu Pacific Air, Chemtrad Aviation Corp., Far East Aviation Services, F.F. Cruz & Company Inc., Huma Corp., Interisland Airlines Inc., Island Aviation, Lion Air Inc., Mindanao Rainbow Agricultural Development Services, Misibis Aviation and Development Corp., Philippine Airlines, South East Asian Airlines Inc., Spirit of Manila Airlines Corp., TransGlobal Airways Corp., WCC Aviation Company, Zenith Air Inc., Zest Airways Inc.. Cu toate acestea, CAAP nu a demonstrat soliditatea acestui proces de recertificare. CAAP nu a putut furniza certificatele complete ale tuturor acestor transportatori, deoarece COA prezentate nu permiteau în special identificarea numărului și a însemnelor de înmatriculare ale următorilor transportatori recertificați: Zest Airways Inc., Lion Air, Inc., Aviatour's Fly'sn Inc., Misibis Aviation and Development Corp. În plus, CAAP nu a furnizat dovada efectuării unui audit de precertificare sau a executării unor investigații suficiente privind operațiunile și mentenanța transportatorilor, înainte de recertificarea acestora, pentru a demonstra implementarea efectivă a manualelor aprobate și faptul că operațiunile și mentenanța acestor transportatori respectă standardele de siguranță aplicabile. Mai mult, CAAP nu a demonstrat că transportatorii recertificați sunt supuși unei supravegheri post-certificare adecvate, deoarece planurile de supraveghere pe care le-au prezentat pentru anul 2010 privind navigabilitatea și licențierea nu specificau nicio dată pentru activitățile planificate.

(83)

La 18 martie 2010, transportatorul Philippines Airlines a fost audiat, la solicitarea sa, de Comitetul pentru Siguranță Aeriană. Transportatorul aerian și-a prezentat activitatea, precum și procesul de recertificare la care a fost supus în 2009 până la eliberarea, la 9 octombrie 2009, a noului său COA atestând respectarea reglementărilor în domeniul aviației civile care au intrat în vigoare în 2008. Transportatorul a prezentat verificările efectuate înainte de recertificare și a confirmat că acestea au fost concentrate asupra revizuirii și aprobării noilor manuale și proceduri. Transportatorul a indicat, de asemenea, că nu a fost supus de către CAAP unui audit la fața locului aprofundat înainte de recertificare și că, în ceea ce privește operațiunile sale, acestea nu au fost auditate de CAAP, un astfel de audit fiind așteptat în viitor. Philippines Airlines a declarat că nu efectuează operațiuni către UE și a indicat că, în urma retrogradării ratingului Filipinelor de către Administrația Federală a Aviației a SUA, operațiunile sale către SUA sunt supuse unor restricții, transportatorul nefiind autorizat să deservească rute suplimentare și nici să schimbe aeronavele utilizate pe rutele pe care le operează în prezent.

(84)

La 18 martie 2010, transportatorul Cebu Pacific Airlines a fost audiat, la solicitarea sa, de Comitetul pentru Siguranță Aeriană. Transportatorul aerian și-a prezentat activitatea, precum și procesul de recertificare la care a fost supus în 2009 până la eliberarea, la 25 noiembrie 2009, a noului său COA atestând respectarea reglementărilor în domeniul aviației civile care au intrat în vigoare în 2008. Transportatorul a prezentat verificările efectuate înainte de recertificare și a confirmat, în special, că certificatul obținut include o nouă aprobare pentru transportul de mărfuri periculoase, deși acest aspect nu a fost auditat de CAAP. Transportatorul a declarat însă că, în mod voluntar, nu face uz de aprobarea respectivă. Cebu Pacific a declarat că, în urma retrogradării ratingului Filipinelor de către Administrația Federală a Aviației a SUA, nu este autorizat să efectueze operațiuni către SUA. Transportatorul a indicat în continuare că nu intenționează că efectueze operațiuni către UE.

(85)

Comisia recunoaște eforturile recente întreprinse de cei doi transportatori aerieni pentru a garanta siguranța operațiunilor și, de asemenea, faptul că aceștia au pus în aplicare măsuri interne de îmbunătățire a siguranței. Comisia este pregătită să efectueze o vizită acestor operatori, cu participarea statelor membre și a Agenției Europene de Siguranță a Aviației, pentru a verifica respectarea de către aceștia a standardelor internaționale de siguranță.

(86)

Comisia recunoaște, de asemenea, eforturile recente întreprinse de autoritățile competente pentru a reforma sistemul aviației civile din Filipine și măsurile luate pentru a remedia deficiențele în materie de siguranță raportate de FAA și OACI. Cu toate acestea, până la implementarea efectivă a acțiunilor corective adecvate, destinate remedierii problemelor semnificative de siguranță comunicate de OACI, pe baza criteriilor comune, se apreciază că autoritățile competente din Filipine nu sunt în măsură, în acest stadiu, să implementeze standardele de siguranță corespunzătoare și să impună respectarea acestora de către toți transportatorii aerieni aflați sub controlul lor reglementar. Prin urmare, toți transportatorii aerieni certificați în Filipine trebuie să fie supuși unei interdicții de operare și incluși în anexa A.

(87)

Comisia consideră însă că recentele schimbări în conducerea CAAP, precum și măsurile concrete imediate luate de această nouă conducere, inclusiv recrutarea a 23 de inspectori calificați și recurgerea la asistența tehnică notabilă acordată de OACI, demonstrează dorința statului de a remedia rapid deficiențele în materie de siguranță identificate de FAA și OACI și pregătesc calea către rezolvarea cu succes și fără întârziere a acestor deficiențe. Comisia este pregătită să sprijine eforturile Filipinelor prin intermediul unei vizite de evaluare, inclusiv a performanțelor operatorilor în materie de siguranță, în scopul remedierii deficiențelor grave în materie de siguranță identificate.

(88)

Până în prezent, în pofida solicitărilor specifice transmise de Comisie, nu a fost comunicată Comisiei nicio dovadă privind implementarea integrală a măsurilor de remediere adecvate de către ceilalți transportatori aerieni incluși în lista comunitară, actualizată la 26 noiembrie 2009, și de către autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară a transportatorilor aerieni respectivi. Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că acești transportatori aerieni trebuie să fie în continuare supuși unei interdicții de operare (anexa A) sau unor restricții de operare (anexa B), după caz.

(89)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Siguranță Aeriană,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 474/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa A se înlocuiește cu textul din anexa A la prezentul regulament.

2.

Anexa B se înlocuiește cu textul din anexa B la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 martie 2010.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Siim KALLAS

Vicepreședinte


(1)  JO L 344, 27.12.2005, p. 15.

(2)  JO L 84, 23.3.2006, p. 14.

(3)  JO L 373, 31.12.1991, p. 4.

(4)  Considerentele (75)-(86) din Regulamentul (CE) nr. 474/2006 din 22 martie 2006, JO L 84, 23.3.2006, p. 19-21.

(5)  Considerentul (21) din Regulamentul (CE) nr. 1131/2008 din 14 noiembrie 2008, JO L 306, 15.11.2008, p. 49.

(6)  JO L 312, 27.11.2009, p. 16.

(7)  JO L 312, 27.11.2009, p. 16.

(8)  Autoritatea aeronautică civilă italiană (ENAC) a informat Midwest Airlines la 5.2.2010 cu privire la aceste deficiențe în materie de siguranță care au condus apoi la revocarea autorizației de efectuare a zborului.

(9)  Considerentele (10)-(16) din Regulamentul (CE) nr. 1144/2009 din 26 noiembrie 2009, JO L 312, 27.11.2009, p. 17.

(10)  JO L 312, 27.11.2009, p. 24.

(11)  Constatarea OPS/01 a OACI.

(12)  Considerentul (16) din Regulamentul (CE) nr. 1131/2008 din 14 noiembrie 2008, JO L 306, 15.11.2008, p. 49.


ANEXA A

LISTA TRANSPORTATORILOR AERIENI SUPUȘI UNEI INTERDICȚII GENERALE DE OPERARE PE TERITORIUL COMUNITĂȚII  (1)

Denumirea persoanei juridice a transportatorului aerian, indicată în COA (și denumirea comercială, dacă este diferită)

Numărul certificatului de operator aerian (COA) sau numărul licenței de operare

Codul OACI de desemnare a companiei aeriene

Statul operatorului

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistan

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Regatul Cambodgia

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Necunoscut

VRB

Republica Rwanda

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Angola, cu excepția transportatorului TAAG Angola Airlines inclus în anexa B, inclusiv:

 

 

Republica Angola

AEROJET

015

Necunoscut

Republica Angola

AIR26

004

DCD

Republica Angola

AIR GEMINI

002

GLL

Republica Angola

AIR GICANGO

009

Necunoscut

Republica Angola

AIR JET

003

MBC

Republica Angola

AIR NAVE

017

Necunoscut

Republica Angola

ALADA

005

RAD

Republica Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Necunoscut

Republica Angola

DIEXIM

007

Necunoscut

Republica Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republica Angola

HELIANG

010

Necunoscut

Republica Angola

HELIMALONGO

011

Necunoscut

Republica Angola

MAVEWA

016

Necunoscut

Republica Angola

PHA

019

Necunoscut

Republica Angola

RUI & CONCEICAO

012

Necunoscut

Republica Angola

SAL

013

Necunoscut

Republica Angola

SERVISAIR

018

Necunoscut

Republica Angola

SONAIR

014

SOR

Republica Angola

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Benin, inclusiv:

 

Republica Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Necunoscut

Republica Benin

AFRICA AIRWAYS

Necunoscut

AFF

Republica Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Republica Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Necunoscut

Republica Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republica Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republica Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republica Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republica Benin

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Congo, inclusiv:

 

 

Republica Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republica Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republica Congo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Necunoscut

Republica Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Necunoscut

Republica Congo

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Democratică Congo (RDC), inclusiv:

 

Republica Democratică Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Republica Democratică Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Republica Democratică Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Republica Democratică Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Republica Democratică Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Republica Democratică Congo (RDC)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministerial signature (ordonnance No. 78/205)

LCG

Republica Democratică Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Republica Democratică Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Djibouti, inclusiv:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Necunoscut

DAO

Djibouti

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Guineea Ecuatorială, inclusiv:

 

 

Guineea Ecuatorială

CRONOS AIRLINES

Necunoscut

Necunoscut

Guineea Ecuatorială

CEIBA INTERCONTINENTAL

Necunoscut

CEL

Guineea Ecuatorială

EGAMS

Necunoscut

EGM

Guineea Ecuatorială

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Guineea Ecuatorială

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Guineea Ecuatorială

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Guineea Ecuatorială

GUINEA AIRWAYS

738

Guineea Ecuatorială

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Necunoscut

Necunoscut

Guineea Ecuatorială

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Guineea Ecuatorială

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Indonezia, cu excepția transportatorilor Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines și Ekspres Transportasi Antarbenua, inclusiv:

 

 

Republica Indonezia

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Necunoscut

Republica Indonezia

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Necunoscut

Republica Indonezia

ASCO NUSA AIR

135-022

Necunoscut

Republica Indonezia

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Necunoscut

Republica Indonezia

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Necunoscut

Republica Indonezia

CARDIG AIR

121-013

Necunoscut

Republica Indonezia

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Necunoscut

Republica Indonezia

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republica Indonezia

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republica Indonezia

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republica Indonezia

EASTINDO

135-038

Necunoscut

Republica Indonezia

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republica Indonezia

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Republica Indonezia

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Republica Indonezia

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Necunoscut

Republica Indonezia

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Necunoscut

Republica Indonezia

KAL STAR

121-037

KLS

Republica Indonezia

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republica Indonezia

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republica Indonezia

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Republica Indonezia

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Necunoscut

Republica Indonezia

MEGANTARA

121-025

MKE

Republica Indonezia

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republica Indonezia

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Republica Indonezia

MIMIKA AIR

135-007

Necunoscut

Republica Indonezia

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Necunoscut

Republica Indonezia

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Necunoscut

Republica Indonezia

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Necunoscut

Republica Indonezia

NYAMAN AIR

135-042

Necunoscut

Republica Indonezia

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republica Indonezia

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Necunoscut

Republica Indonezia

PURA WISATA BARUNA

135-025

Necunoscut

Republica Indonezia

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Republica Indonezia

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republica Indonezia

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Republica Indonezia

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Necunoscut

Republica Indonezia

SKY AVIATION

135-044

Necunoscut

Republica Indonezia

SMAC

135-015

SMC

Republica Indonezia

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republica Indonezia

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Necunoscut

Republica Indonezia

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Necunoscut

Republica Indonezia

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republica Indonezia

TRAVIRA UTAMA

135-009

Necunoscut

Republica Indonezia

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republica Indonezia

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republica Indonezia

UNINDO

135-040

Necunoscut

Republica Indonezia

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republica Indonezia

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Kazahstan, cu excepția transportatorului Air Astana inclus în anexa B, inclusiv:

 

 

Republica Kazahstan

AERO AIR COMPANY

Necunoscut

Necunoscut

Republica Kazahstan

AEROPRAKT KZ

Necunoscut

APK

Republica Kazahstan

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Republica Kazahstan

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Republica Kazahstan

AIR DIVISION OF EKA

Necunoscut

Necunoscut

Republica Kazahstan

AIR FLAMINGO

Necunoscut

Necunoscut

Republica Kazahstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

Necunoscut

Necunoscut

Republica Kazahstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

Necunoscut

AKS

Republica Kazahstan

ALMATY AVIATION

Necunoscut

LMT

Republica Kazahstan

ARKHABAY

Necunoscut

KEK

Republica Kazahstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Republica Kazahstan

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Republica Kazahstan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Republica Kazahstan

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

Necunoscut

Necunoscut

Republica Kazahstan

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Republica Kazahstan

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Republica Kazahstan

AVIA-JAYNAR

Necunoscut

Necunoscut

Republica Kazahstan

BEYBARS AIRCOMPANY

Necunoscut

Necunoscut

Republica Kazahstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Republica Kazahstan

BERKUT KZ

Necunoscut

Necunoscut

Republica Kazahstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Republica Kazahstan

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Republica Kazahstan

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Republica Kazahstan

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Republica Kazahstan

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Republica Kazahstan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Republica Kazahstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

Necunoscut

KZE

Republica Kazahstan

FENIX

Necunoscut

Necunoscut

Republica Kazahstan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Republica Kazahstan

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Republica Kazahstan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Republica Kazahstan

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Republica Kazahstan

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Republica Kazahstan

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Republica Kazahstan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Republica Kazahstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Republica Kazahstan

KAZAIRWEST

Necunoscut

Necunoscut

Republica Kazahstan

KAZAVIA

Necunoscut

KKA

Republica Kazahstan

KAZAVIASPAS

Necunoscut

KZS

Republica Kazahstan

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Republica Kazahstan

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Republica Kazahstan

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Republica Kazahstan

NAVIGATOR

Necunoscut

Necunoscut

Republica Kazahstan

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

Necunoscut

KOV

Republica Kazahstan

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

Necunoscut

Necunoscut

Republica Kazahstan

PRIME AVIATION

Necunoscut

Necunoscut

Republica Kazahstan

SALEM AIRCOMPANY

Necunoscut

KKS

Republica Kazahstan

SAMAL AIR

Necunoscut

SAV

Republica Kazahstan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Republica Kazahstan

SEMEYAVIA

Necunoscut

SMK

Republica Kazahstan

SCAT

AK-0350-08

VSV

Republica Kazahstan

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Republica Kazahstan

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Republica Kazahstan

SKYSERVICE

Necunoscut

Necunoscut

Republica Kazahstan

TYAN SHAN

Necunoscut

Necunoscut

Republica Kazahstan

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Republica Kazahstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

Necunoscut

JTU

Republica Kazahstan

ZHERSU AVIA

Necunoscut

RZU

Republica Kazahstan

ZHEZKAZGANAIR

Necunoscut

Necunoscut

Republica Kazahstan

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Kârgâzstan, inclusiv:

 

 

Republica Kârgâzstan

AIR MANAS

17

MBB

Republica Kârgâzstan

ASIAN AIR

Necunoscut

AAZ

Republica Kârgâzstan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Republica Kârgâzstan

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Republica Kârgâzstan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Republica Kârgâzstan

DAMES

20

DAM

Republica Kârgâzstan

EASTOK AVIA

15

EEA

Republica Kârgâzstan

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Republica Kârgâzstan

ITEK AIR

04

IKA

Republica Kârgâzstan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Republica Kârgâzstan

KYRGYZSTAN

03

LYN

Republica Kârgâzstan

MAX AVIA

33

MAI

Republica Kârgâzstan

S GROUP AVIATION

6

SGL

Republica Kârgâzstan

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Republica Kârgâzstan

SKY WAY AIR

21

SAB

Republica Kârgâzstan

TENIR AIRLINES

26

TEB

Republica Kârgâzstan

TRAST AERO

05

TSJ

Republica Kârgâzstan

VALOR AIR

07

VAC

Republica Kârgâzstan

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Liberia

 

Liberia

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Gaboneză, cu excepția transportatorilor Gabon Airlines, Afrijet și SN2AG incluși în anexa B, inclusiv:

 

 

Republica Gaboneză

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

Republica Gaboneză

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Republica Gaboneză

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Necunoscut

Republica Gaboneză

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Necunoscut

Republica Gaboneză

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Republica Gaboneză

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Necunoscut

Republica Gaboneză

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Filipine, inclusiv:

 

 

Republica Filipine

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

4AN2008003

Necunoscut

Republica Filipine

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

Necunoscut

Republica Filipine

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Necunoscut

Republica Filipine

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

4AN2005003

Necunoscut

Republica Filipine

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Necunoscut

Republica Filipine

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Necunoscut

Republica Filipine

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Necunoscut

Republica Filipine

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Necunoscut

Republica Filipine

BEACON

Necunoscut

Necunoscut

Republica Filipine

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Necunoscut

Republica Filipine

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Necunoscut

Republica Filipine

CEBU PACIFIC AIR

2009002

Necunoscut

Republica Filipine

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Necunoscut

Republica Filipine

CM AERO

4AN2000001

Necunoscut

Republica Filipine

CORPORATE AIR

Necunoscut

Necunoscut

Republica Filipine

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Necunoscut

Republica Filipine

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Necunoscut

Republica Filipine

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Necunoscut

Republica Filipine

HUMA CORPORATION

2009014

Necunoscut

Republica Filipine

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Necunoscut

Republica Filipine

ISLAND AVIATION

2009009

Necunoscut

Republica Filipine

INTERISLAND AIRLINES, INC.

2010023

Necunoscut

Republica Filipine

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Necunoscut

Republica Filipine

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Necunoscut

Republica Filipine

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

4AN9800035

Necunoscut

Republica Filipine

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Necunoscut

Republica Filipine

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Necunoscut

Republica Filipine

OMNI AVIATION CORP.

4AN2002002

Necunoscut

Republica Filipine

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

Necunoscut

Republica Filipine

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

Necunoscut

Necunoscut

Republica Filipine

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

Necunoscut

Necunoscut

Republica Filipine

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

Necunoscut

Republica Filipine

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Necunoscut

Republica Filipine

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

4AN2003003

Necunoscut

Republica Filipine

ROYAL STAR AVIATION, INC.

4AN9800029

Necunoscut

Republica Filipine

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

Necunoscut

Republica Filipine

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Necunoscut

Republica Filipine

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

Necunoscut

Republica Filipine

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Necunoscut

Republica Filipine

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Necunoscut

Republica Filipine

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

Necunoscut

Necunoscut

Republica Filipine

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

Necunoscut

Republica Filipine

WORLD AVIATION, CORP.

Necunoscut

Necunoscut

Republica Filipine

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Necunoscut

Republica Filipine

YOKOTA AVIATION, INC.

Necunoscut

Necunoscut

Republica Filipine

ZENITH AIR, INC.

2009012

Necunoscut

Republica Filipine

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

Necunoscut

Republica Filipine

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din São Tomé și Principe, inclusiv:

São Tomé și Principe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Necunoscut

São Tomé și Principe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé și Principe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé și Principe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Necunoscut

São Tomé și Principe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé și Principe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Necunoscut

São Tomé și Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé și Principe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé și Principe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Necunoscut

São Tomé și Principe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé și Principe

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Sierra Leone, inclusiv:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Necunoscut

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Necunoscut

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Necunoscut

Necunoscut

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Necunoscut

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Necunoscut

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Necunoscut

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Necunoscut

Necunoscut

Sierra Leone

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Sudan

 

 

Republica Sudan

SUDAN AIRWAYS

Necunoscut

 

Republica Sudan

SUN AIR COMPANY

Necunoscut

 

Republica Sudan

MARSLAND COMPANY

Necunoscut

 

Republica Sudan

ATTICO AIRLINES

Necunoscut

 

Republica Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

Necunoscut

 

Republica Sudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

Necunoscut

 

Republica Sudan

ALMAJARA AVIATION

Necunoscut

 

Republica Sudan

BADER AIRLINES

Necunoscut

 

Republica Sudan

ALFA AIRLINES

Necunoscut

 

Republica Sudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

Necunoscut

 

Republica Sudan

GREEN FLAG AVIATION

Necunoscut

 

Republica Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

Necunoscut

 

Republica Sudan

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Swaziland, inclusiv:

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Necunoscut

SZL

Swaziland

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Zambia, inclusiv:

 

 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia


(1)  Transportatorii aerieni enumerați în anexa A ar putea fi autorizați să exercite drepturi de trafic în cazul în care utilizează aeronave închiriate cu echipaj, aparținând unui transportator aerian care nu este supus unei interdicții de operare, cu condiția respectării standardelor de siguranță corespunzătoare.


ANEXA B

LISTA TRANSPORTATORILOR AERIENI SUPUȘI UNOR RESTRICȚII OPERAȚIONALE PE TERITORIUL COMUNITĂȚII  (1)

Denumirea persoanei juridice a transportatorului aerian, indicată în COA (și denumirea comercială, dacă este diferită)

Numărul certificatului de operator aerian (COA)

Codul OACI de desemnare a companiei aeriene

Statul operatorului

Tipurile de aeronave restricționate

Însemnele de înmatriculare și, dacă sunt disponibile, numerele de serie

Statul de înmatriculare

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

 

Republica Populară Democrată Coreeană

Toată flota, exceptând: 2 aeronave de tip Tu 204

Toată flota, exceptând: P-632, P-633

Republica Populară Democrată Coreeană

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Republica Gaboneză

Toată flota, exceptând: 2 aeronave de tip Falcon 50; 1 aeronavă de tip Falcon 900

Toată flota, exceptând: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Republica Gaboneză

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazahstan

Toată flota, exceptând: 2 aeronave de tip B767; 4 aeronave de tip B757; 10 aeronave de tip A319/320/321; 5 aeronave de tip Fokker 50

Toată flota, exceptând: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Regatul Țărilor de Jos)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore

Toată flota, exceptând: LET 410 UVP

Toată flota, exceptând: D6-CAM (851336)

Comore

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Republica Gaboneză

Toată flota, exceptând: 1 aeronavă de tip Boeing B-767-200

Toată flota, exceptând: TR-LHP

Republica Gaboneză

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Republica Islamică Iran

Toată flota, exceptând: 14 aeronave de tip A300, 4 aeronave de tip A310, 9 aeronave de tip B747, 1 aeronavă de tip B737, 6 aeronave de tip A320

Toată flota, exceptând:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-IAA

EP-IAB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IAG

EP-IAH

EP-IAI

EP-IAM

EP-ICD

EP-AGA

EP-IEA

EP-IEB

EP-IED

EP-IEE

EP-IEF

EP-IEG

Republica Islamică Iran

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Republica Gaboneză

Toată flota, exceptând: 1 aeronavă de tip Challenger CL601, 1 aeronavă de tip HS-125-800

Toată flota, exceptând: TR-AAG, ZS-AFG

Republica Gaboneză; Republica Africa de Sud

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republica Angola

Toată flota, exceptând: 3 aeronave de tip Boeing B-777 și 4 aeronave de tip Boeing B-737-700

Toată flota, exceptând: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Republica Angola

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Ucraina

Toată flota, exceptând o aeronavă de tip MD-83

Toată flota, exceptând UR-CFF

Ucraina


(1)  Transportatorii aerieni enumerați în anexa B ar putea fi autorizați să exercite drepturi de trafic în cazul în care utilizează o aeronavă închiriată cu echipaj, aparținând unui transportator aerian care nu este supus unei interdicții de operare, cu condiția respectării standardelor de siguranță corespunzătoare.

(2)  Afrijet este autorizat să utilizeze numai aeronavele menționate în mod specific pentru operațiunile sale actuale pe teritoriul Comunității Europene.

(3)  Air Astana este autorizat să utilizeze numai aeronavele menționate în mod specific pentru operațiunile sale actuale pe teritoriul Comunității Europene.

(4)  Gabon Airlines este autorizat să utilizeze numai aeronavele menționate în mod specific pentru operațiunile sale actuale pe teritoriul Comunității Europene.

(5)  Iran Air este autorizat să efectueze operațiuni cu destinații în Uniunea Europeană cu aeronavele specificate, în condițiile menționate la considerentele (47) și (48) din prezentul regulament.