23.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/1


REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL CURȚII DE CONTURI A UNIUNII EUROPENE

CUPRINS

TITLUL I –   ORGANIZAREA CURȚII

CAPITOLUL I:

CURTEA

Articolul 1

Caracterul colegial

SECȚIUNEA 1:

MEMBRII

Articolul 2

Începutul mandatului

Articolul 3

Obligațiile membrilor și exercitarea atribuțiilor acestora

Articolul 4

Demiterea și decăderea din dreptul la pensie sau la alte prestații echivalente

Articolul 5

Ordinea precedenței

Articolul 6

Interimatul membrilor

SECȚIUNEA 2:

PREȘEDINTELE

Articolul 7

Alegerea președintelui

Articolul 8

Interimatul președintelui

Articolul 9

Atribuțiile președintelui

SECȚIUNEA 3:

CAMERELE ȘI COMITETELE

Articolul 10

Constituirea camerelor

Articolul 11

Responsabilitățile camerelor

Articolul 12

Comitetele

SECȚIUNEA 4:

SECRETARUL GENERAL

Articolul 13

Secretarul general

CAPITOLUL II:

EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR CURȚII

Articolul 14

Delegarea

Articolul 15

Competențele de ordonator de credite

Articolul 16

Structura organizatorică a Curții

TITLUL II –    MODUL DE FUNCȚIONARE A CURȚII

CAPITOLUL I:

ȘEDINȚELE CURȚII ȘI ALE CAMERELOR

SECȚIUNEA 1:

CURTEA

Articolul 17

Programarea ședințelor

Articolul 18

Stabilirea ordinii de zi a ședințelor

Articolul 19

Deliberările

Articolul 20

Prezidarea ședințelor

Articolul 21

Cvorumul

Articolul 22

Caracterul închis al ședințelor

Articolul 23

Procesele-verbale ale ședințelor

SECȚIUNEA 2:

CAMERELE

Articolul 24

Ședințele camerelor

CAPITOLUL II:

DECIZIILE CURȚII, ALE CAMERELOR ȘI ALE COMITETELOR

Articolul 25

Deciziile Curții

Articolul 26

Deciziile camerelor

Articolul 27

Deciziile comitetelor

Articolul 28

Regimul lingvistic și autentificarea

Articolul 29

Transmiterea și publicarea

CAPITOLUL III:

AUDITURILE ȘI ELABORAREA RAPOARTELOR, A AVIZELOR, A OBSERVAȚIILOR ȘI A DECLARAȚIILOR DE ASIGURARE

Articolul 30

Desfășurarea auditurilor

Articolul 31

Membrul raportor

TITLUL III –   DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 32

Numerele exprimate prin fracții

Articolul 33

Formulele de exprimare a genului

Articolul 34

Normele de aplicare

Articolul 35

Accesul la documente

Articolul 36

Intrarea în vigoare

Articolul 37

Publicarea

CURTEA DE CONTURI A UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 287 alineatul (4) al cincilea paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),

cu aprobarea Consiliului, acordată la 22 februarie 2010,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT DE PROCEDURĂ:

TITLUL I

ORGANIZAREA CURȚII

CAPITOLUL I

Curtea

Articolul 1

Caracterul colegial

În temeiul dispozițiilor tratatelor și ale Regulamentului financiar, Curtea este organizată și funcționează ca un organ colegial, în conformitate cu prezentul regulament de procedură.

Secțiunea 1

Membrii

Articolul 2

Începutul mandatului

Durata mandatului membrilor Curții începe de la data stabilită în acest scop în actul de numire în funcție sau, dacă actul de numire în funcție nu stabilește data, de la data adoptării actului respectiv.

Articolul 3

Obligațiile membrilor și exercitarea atribuțiilor acestora

Membrii își exercită atribuțiile în conformitate cu articolul 286 alineatele (1), (3) și (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Articolul 4

Demiterea și decăderea din dreptul la pensie sau la alte prestații echivalente

(1)   În cazul în care Curtea, hotărând cu majoritatea voturilor membrilor din care este formată, consideră că informațiile care îi sunt prezentate sunt de natură să stabilească că un membru nu mai corespunde condițiilor cerute sau că nu își mai îndeplinește obligațiile care decurg din responsabilitățile care i-au fost încredințate [articolul 286 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene], aceasta îl invită pe președinte sau, dacă președintele este membrul în cauză, pe membrul care are precedență după președinte, conform ordinii stabilite la articolul 5 din prezentul regulament de procedură, să întocmească un raport preliminar.

(2)   Raportul preliminar, însoțit de documente justificative, este înaintat tuturor membrilor, inclusiv membrului în cauză, care își transmite, ca răspuns, observațiile în scris, într-un termen rezonabil stabilit de președinte sau, dacă președintele este membrul în cauză, de membrul care are precedență după acesta.

(3)   Membrul în cauză este totodată invitat să își prezinte explicațiile oral în fața Curții.

(4)   Decizia de a sesiza Curtea de Justiție pentru a-l destitui din funcție pe membrul în cauză și/sau pentru a asigura decăderea acestuia din dreptul la pensie sau la alte prestații echivalente se ia, prin vot secret, cu o majoritate de patru cincimi din membrii Curții. Membrul în cauză nu participă la vot.

Articolul 5

Ordinea precedenței

(1)   Ordinea precedenței membrilor după președinte se stabilește în funcție de vechimea în funcție; în cazul renumirii în funcție a unui membru, chiar dacă actualul mandat nu este consecutiv mandatului anterior, se ține cont de durata primului mandat.

(2)   În cazul unei vechimi în funcție egale, vârsta determină ordinea precedenței.

Articolul 6

Interimatul membrilor

(1)   În cazul în care locul unui membru devine vacant, Curtea desemnează membrul (membrii) responsabil(i) să asigure interimatul funcției acestuia, până la numirea unui nou membru.

(2)   În caz de absență sau de indisponibilitate a unui membru, interimatul acestuia este asigurat de unul sau mai mulți membri, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în normele de aplicare.

Secțiunea 2

Președintele

Articolul 7

Alegerea președintelui

(1)   Curtea procedează la alegerea președintelui înainte de încheierea mandatului președintelui în exercițiu. Cu toate acestea, în cazul în care încheierea mandatului prezidențial coincide cu reînnoirea parțială a membrilor, în conformitate cu articolul 286 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, alegerea președintelui are loc imediat după intrarea în funcție a Curții în noua componență sau cel mai târziu în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la această dată.

(2)   Președintele este ales prin vot secret. Este ales președinte candidatul care întrunește, în primul tur de scrutin, o majoritate de două treimi din voturile membrilor Curții. Dacă niciunul dintre candidați nu a întrunit această majoritate, se procedează fără întârziere la un al doilea tur de scrutin și este ales candidatul care a întrunit majoritatea voturilor membrilor Curții. În cazul în care niciun candidat nu a întrunit majoritatea voturilor membrilor Curții în al doilea tur de scrutin, se organizează alte tururi de scrutin în conformitate cu procedura stabilită în normele de aplicare.

Articolul 8

Interimatul președintelui

(1)   În cazul în care funcția de președinte devine vacantă, interimatul este asigurat de președintele al cărui mandat se încheie, dacă acesta este în continuare membru al Curții și dacă nu se află în incapacitate de exercitare a atribuțiilor. În oricare alt caz, funcția de președinte interimar este exercitată de membrul care are precedență conform ordinii stabilite la articolul 5.

(2)   Asigurând conducerea de zi cu zi a instituției pe perioada interimatului, președintele interimar organizează alegerea noului președinte în conformitate cu articolul 7. Cu toate acestea, în cazul în care funcția de președinte devine vacantă cu mai puțin de șase luni înainte de încheierea mandatului, președintele este înlocuit de membrul care are precedență conform ordinii stabilite la articolul 5.

(3)   În caz de absență sau de indisponibilitate a președintelui, interimatul este asigurat de către membrul care are precedență conform ordinii stabilite la articolul 5.

Articolul 9

Atribuțiile președintelui

(1)   Președintele Curții:

(a)

convoacă și prezidează ședințele Curții și asigură buna desfășurare a dezbaterilor;

(b)

se asigură de aplicarea deciziilor Curții;

(c)

se asigură de buna funcționare a serviciilor Curții, precum și de buna gestionare a diferitelor activități ale acesteia;

(d)

desemnează agentul responsabil să reprezinte Curtea în orice litigiu în care este implicată aceasta;

(e)

reprezintă Curtea în relațiile externe și în special în relațiile cu autoritatea care acordă descărcarea de gestiune, cu celelalte instituții ale Uniunii și cu instituțiile de audit din statele membre.

(2)   Președintele poate delega o parte din atribuțiile sale unuia sau mai multor membri.

Secțiunea 3

Camerele și comitetele

Articolul 10

Constituirea camerelor

(1)   Curtea înființează camere în vederea adoptării anumitor categorii de rapoarte și de avize în conformitate cu articolul 287 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(2)   La propunerea președintelui, Curtea hotărăște repartizarea competențelor între diferitele camere.

(3)   La propunerea președintelui, fiecare dintre ceilalți membri este repartizat într-o cameră.

(4)   Fiecare cameră își alege un decan dintre membrii săi, în conformitate cu condițiile stabilite în normele de aplicare.

Articolul 11

Responsabilitățile camerelor

(1)   Camerele adoptă rapoarte și avize, cu excepția raportului anual privind bugetul general al Uniunii Europene și a raportului anual privind fondurile europene de dezvoltare, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în normele de aplicare.

(2)   Camera responsabilă de adoptarea unui document în temeiul dispozițiilor alineatului (1) îl poate supune Curții spre adoptare, în conformitate cu condițiile stabilite în normele de aplicare.

(3)   Camerele au responsabilitatea de a executa sarcinile de pregătire aferente documentelor care fac obiectul adoptării de către Curte, inclusiv proiectele de observații și de avize, propunerile de programe de activitate și alte documente din domeniul auditului, cu excepția acelor documente pentru care comitetele înființate în temeiul articolului 12 sunt cele care au responsabilități de executare a sarcinilor de pregătire.

(4)   Camerele își repartizează sarcinile între membrii din componența lor, în conformitate cu condițiile stabilite în normele de aplicare.

(5)   Membrii sunt responsabili în fața camerei și în fața Curții de îndeplinirea sarcinilor care le sunt încredințate.

Articolul 12

Comitetele

(1)   Se înființează și se alcătuiesc comitete în conformitate cu dispozițiile prevăzute în normele de aplicare.

(2)   Comitetele au responsabilități cu privire la aspecte pe care, conform articolului 11, nu le acoperă camerele, în conformitate cu condițiile stabilite în normele de aplicare.

Secțiunea 4

Secretarul general

Articolul 13

Secretarul general

(1)   Curtea numește un secretar general în urma unei alegeri prin vot secret, în conformitate cu procedura stabilită în normele de aplicare.

(2)   Secretarul general este responsabil în fața Curții, căreia îi raportează periodic cu privire la îndeplinirea atribuțiilor sale.

(3)   Secretarul general este responsabil de secretariatul Curții, sub autoritatea acesteia.

(4)   Secretarul general exercită competențele conferite autorității împuternicite să facă numiri în înțelesul articolului 2 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene și cele conferite autorității abilitate să încheie contracte de muncă în înțelesul articolului 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, în măsura în care nu există dispoziții contrare în decizia Curții cu privire la exercitarea competențelor conferite autorității împuternicite să facă numiri și autorității abilitate să încheie contracte de muncă.

(5)   Secretarul general este responsabil de gestionarea personalului și de administrarea Curții, precum și de orice alte sarcini care îi sunt atribuite de către Curte.

(6)   În caz de absență sau de indisponibilitate a secretarului general, interimatul este asigurat în conformitate cu dispozițiile prevăzute în normele de aplicare.

CAPITOLUL II

Exercitarea atribuțiilor curții

Articolul 14

Delegarea

(1)   Cu condiția respectării principiului răspunderii colective, Curtea poate împuternici pe unul sau pe mai mulți membri cu luarea unor măsuri de gestionare sau de administrare clar definite, în numele și sub controlul său, și, în special, cu efectuarea activităților în vederea elaborării unei decizii ce urmează a fi adoptată la o dată ulterioară de către colegiul Curții. Membrii respectivi raportează colegiului cu privire la măsurile pe care le-au luat.

(2)   Un membru poate împuternici pe unul sau pe mai mulți funcționari sau membri ai personalului să semneze documentele referitoare la aspectele aflate sub responsabilitatea respectivului membru, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în normele de aplicare.

Articolul 15

Competențele de ordonator de credite

(1)   Competențele de ordonator de credite sunt exercitate de membrii Curții și, cu titlu de ordonator de credite delegat, de secretarul general, în conformitate cu normele interne de execuție a bugetului.

(2)   Curtea stabilește normele și practicile cu privire la procedurile de control al modului de exercitare a competențelor de ordonator de credite și de ordonator de credite delegat printr-o decizie privind normele interne de execuție a bugetului.

Articolul 16

Structura organizatorică a Curții

(1)   Curtea își stabilește structura organizatorică.

(2)   La propunerea secretarului general, Curtea repartizează posturile care figurează în schema de personal, în conformitate cu condițiile stabilite în normele de aplicare.

TITLUL II

MODUL DE FUNCȚIONARE A CURȚII

CAPITOLUL I

Ședințele curții și ale camerelor

Secțiunea 1

Curtea

Articolul 17

Programarea ședințelor

(1)   Curtea stabilește calendarul provizoriu al ședințelor sale o dată pe an, înainte de sfârșitul anului precedent.

(2)   Se pot organiza ședințe suplimentare la inițiativa președintelui sau la cererea a cel puțin un sfert dintre membrii Curții.

Articolul 18

Stabilirea ordinii de zi a ședințelor

(1)   Președintele întocmește proiectul ordinii de zi a fiecărei ședințe.

(2)   Curtea adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei ședințe, după ce i-au fost prezentate proiectul ordinii de zi a ședinței și eventualele cereri de modificare.

Termenele-limită pentru comunicarea ordinii de zi și a documentelor conexe sunt stabilite în normele de aplicare.

Articolul 19

Deliberările

Deciziile Curții se adoptă în ședință, cu excepția cazului în care se aplică procedura scrisă prevăzută la articolul 25 alineatul (5).

Articolul 20

Prezidarea ședințelor

Ședințele Curții sunt prezidate de către președinte. În caz de absență sau de indisponibilitate a președintelui, ședințele sunt prezidate de membrul care exercită funcția de președinte interimar în înțelesul articolului 8.

Articolul 21

Cvorumul

Cvorumul necesar pentru deliberare este stabilit la două treimi din membrii Curții.

Articolul 22

Caracterul închis al ședințelor

Ședințele Curții nu sunt publice, cu excepția cazurilor în care Curtea decide altfel.

Articolul 23

Procesele-verbale ale ședințelor

Se întocmește un proces-verbal pentru fiecare ședință a Curții.

Secțiunea 2

Camerele

Articolul 24

Ședințele camerelor

Cu excepția cazurilor în care există dispoziții contrare în normele de aplicare, ședințelor camerelor li se aplică dispozițiile prevăzute la secțiunea 1.

CAPITOLUL II

Deciziile curții, ale camerelor și ale comitetelor

Articolul 25

Deciziile Curții

(1)   Curtea își adoptă deciziile în colegiu, după examinarea prealabilă a acestora în cadrul unei camere sau al unui comitet, cu excepția deciziilor pe care trebuie să le ia în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri sau de autoritate abilitată să încheie contracte de muncă.

(2)   Documentele menționate la articolul 287 alineatul (4) al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu excepția celor care se adoptă de către camere în temeiul articolului 11 alineatul (1), și declarația de asigurare menționată la articolul 287 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se adoptă de către Curte cu majoritatea voturilor membrilor care o compun.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (4) și articolului 7 alineatul (2), alte decizii se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenți la ședința Curții. Cu toate acestea, Curtea poate, la propunerea unui membru, să declare, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți la ședință, că decizia cu privire la un anumit aspect cu privire la care a fost sesizată se va lua cu majoritatea voturilor membrilor care o compun.

(4)   Atunci când este necesară majoritatea voturilor membrilor prezenți la ședința Curții pentru a lua o decizie, votul președintelui este decisiv în caz de egalitate a voturilor.

(5)   Curtea stabilește, în funcție de caz, deciziile care se adoptă prin procedură scrisă. Regulile detaliate ale acestei proceduri sunt stabilite în normele de aplicare.

Articolul 26

Deciziile camerelor

(1)   Camerele adoptă decizii cu majoritatea voturilor membrilor care le compun. În caz de egalitate a voturilor, este decisiv votul decanului sau al membrului care asigură interimatul acestuia.

(2)   Toți membrii Curții pot asista la ședințele unei camere, dar pot vota numai în cadrul camerelor din care fac parte. Cu toate acestea, atunci când membrii supun un document unei camere din care nu fac parte, aceștia au drept de vot în camera respectivă pentru documentul în cauză.

(3)   Decanul notifică documentele adoptate de cameră în temeiul articolului 11 alineatul (1) tuturor membrilor Curții, în conformitate cu condițiile stabilite în normele de aplicare.

(4)   Adoptarea unui document de către o cameră în temeiul articolului 11 alineatul (1) devine definitivă la cinci zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol, cu excepția cazului în care un număr anumit de membri, stabilit în normele de aplicare, au înaintat președintelui, până la expirarea acestei perioade, o cerere motivată prin care se solicită ca documentul în cauză să fie dezbătut și adoptat în cadrul Curții.

(5)   Camerele stabilesc, în funcție de caz, deciziile care se adoptă prin procedură scrisă. Regulile detaliate ale acestei proceduri sunt stabilite în normele de aplicare.

Articolul 27

Deciziile comitetelor

Cu excepția cazurilor în care există dispoziții contrare în normele de aplicare, procedurii de decizie a comitetelor i se aplică dispozițiile articolului 26.

Articolul 28

Regimul lingvistic și autentificarea

(1)   Rapoartele, avizele, observațiile, declarațiile de asigurare și alte documente care fac obiectul publicării se elaborează în toate limbile oficiale.

(2)   Autentificarea documentelor se efectuează prin semnarea tuturor versiunilor lingvistice de către președinte.

Articolul 29

Transmiterea și publicarea

În temeiul tratatelor și în special al dispozițiilor articolului 287 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile ale Regulamentului financiar, normele de aplicare stabilesc regulile cu privire la transmiterea și publicarea rapoartelor Curții, precum și a avizelor, a observațiilor, a declarațiilor de asigurare și a altor decizii ale acesteia.

CAPITOLUL III

Auditurile și elaborarea rapoartelor, a avizelor, a observațiilor și a declarațiilor de asigurare

Articolul 30

Desfășurarea auditurilor

(1)   Curtea stabilește normele detaliate privind desfășurarea auditurilor pe care trebuie să le efectueze în temeiul dispozițiilor tratatelor.

(2)   Curtea efectuează auditurile în conformitate cu obiectivele stabilite în programul său de activitate.

Articolul 31

Membrul raportor

(1)   Pentru fiecare sarcină de audit care trebuie îndeplinită, camera desemnează un membru raportor (membri raportori). Pentru fiecare sarcină care depășește cadrul specific al unei camere, membrul (membrii) raportor(i) este (sunt) desemnat (desemnați), de la caz la caz, de către Curte.

(2)   Atunci când i se adresează o cerere de aviz în sensul articolelor 287, 322 sau 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau când dorește să prezinte observații în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Curtea desemnează, dintre membrii săi, pe membrul raportor responsabil de întocmirea dosarului și de elaborarea proiectului documentului în cauză.

TITLUL III

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 32

Numerele exprimate prin fracții

În sensul prezentului regulament de procedură, când un număr este exprimat prin fracție, acesta se rotunjește la numărul întreg imediat superior.

Articolul 33

Formulele de exprimare a genului

În formularea prezentului regulament de procedură, formulele prin care se exprimă genul se înțeleg ca aplicându-se atât genului feminin, cât și genului masculin.

Articolul 34

Normele de aplicare

(1)   Curtea stabilește, hotărând cu majoritatea voturilor membrilor din care este formată, normele de aplicare a prezentului regulament de procedură.

(2)   Normele de aplicare se publică pe site-ul Curții.

Articolul 35

Accesul la documente

În conformitate cu principiile transparenței și bunei administrări și fără a aduce atingere articolului 143 alineatul (2) și articolului 144 alineatul (1) din Regulamentul financiar, orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică având reședința sau sediul social într-un stat membru are drept de acces la documentele Curții în condițiile stabilite prin decizia care instituie normele interne cu privire la tratarea cererilor de acces la documentele pe care le deține Curtea.

Articolul 36

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament de procedură abrogă și înlocuiește regulamentul adoptat de Curte la 8 decembrie 2004.

Acesta intră în vigoare la 1 iunie 2010.

Articolul 37

Publicarea

Prezentul regulament de procedură se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptat la Luxemburg, 11 martie 2010.

Pentru Curtea de Conturi

Președintele

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA