10.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/1


DIRECTIVA 2010/88/UE A CONSILIULUI

din 7 decembrie 2010

de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește durata obligației de respectare a cotei-standard minime

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Articolul 97 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE al Consiliului (1) prevede ca de la 1 ianuarie 2006 până la 31 decembrie 2010 cota standard să nu fie mai mică de 15 %.

(2)

Cota standard a taxei pe valoarea adăugată (TVA) în vigoare în diferitele state membre, combinată cu mecanismul sistemului de tranziție, a asigurat funcționarea sistemului la un nivel acceptabil. Cu noile norme privind locul de prestare a serviciilor care favorizează impozitarea la locul de consum, posibilitățile de exploatare a cotelor de TVA diferite prin relocalizare au fost limitate și mai mult, iar posibila denaturare a concurenței redusă.

(3)

Pentru a preîntâmpina ca divergențele crescânde în cotele standard ale TVA aplicate de statele membre să conducă la dezechilibre structurale în Uniunea Europeană și la denaturări ale concurenței în anumite sectoare de activitate, este o practică comună în domeniul taxelor indirecte stabilirea unor cote minime. Acest lucru este necesar și în materie de TVA.

(4)

În așteptarea rezultatelor consultărilor referitoare la o nouă strategie TVA, care ar trebui să conțină viitoarele reglementări și nivelele de armonizare corespunzătoare, ar fi prematură stabilirea unui nivel permanent al cotei standard sau modificarea nivelului cotei minime.

(5)

Prin urmare, este necesară menținerea cotei standard minime actuale a TVA la 15 % pentru o perioadă suplimentară, îndeajuns de lungă să asigure certitudine juridică și să permită continuarea evaluării.

(6)

Aceasta nu exclude o revizie ulterioară a legislației TVA înainte de 31 decembrie 2015 pentru a reflecta rezultatul noii strategii TVA.

(7)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare (2), statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele și în interesul Uniunii, propriile tabele, care să ilustreze, în măsura posibilului, concordanța dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere, și să le facă publice.

(8)

Prin urmare, Directiva 2006/112/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Articolul 97 din Directiva 2006/112/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 97

De la 1 ianuarie 2011 până la 31 decembrie 2015, cota standard nu poate fi mai mică de 15 %.”

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 ianuarie 2011. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 decembrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

D. REYNDERS


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.