5.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 288/17


DIRECTIVA 2010/71/UE A COMISIEI

din 4 noiembrie 2010

de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii metoflutrinului ca substanță activă în anexa I la directivă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (1), în special articolul 11 alineatul (4),

întrucât:

(1)

La 23 decembrie 2005, Regatul Unit a primit o cerere din partea Sumitomo Chemical (UK) Plc, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva 98/8/CE, de includere a substanței active metoflutrin în anexa I la directivă în vederea utilizării în tipul de produs 18 (insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode), astfel cum este acesta definit în anexa V la Directiva 98/8/CE. Metoflutrinul nu se afla pe piață la data menționată la articolul 34 alineatul (1) din Directiva 98/8/CE ca substanță activă a unui produs biocid.

(2)

După efectuarea unei evaluări, Regatul Unit a prezentat Comisiei, la 19 iunie 2008, raportul de evaluare împreună cu o recomandare.

(3)

Raportul a fost examinat de statele membre și de Comisie în cadrul reuniunii Comitetului permanent pentru produse biocide din 27 mai 2010, iar concluziile acestei examinări au fost incluse într-un raport de evaluare.

(4)

În urma examinărilor efectuate, se poate estima că produsele biocide care sunt utilizate ca insecticide, acaricide sau produse pentru combaterea altor artropode și conțin metoflutrin îndeplinesc cerințele stabilite la articolul 5 din Directiva 98/8/CE. Prin urmare, este oportună includerea metoflutrinului în anexa I la directiva respectivă.

(5)

Nu toate utilizările potențiale au fost evaluate la nivel european. Prin urmare, este necesar ca statele membre să evalueze acele utilizări sau scenarii de expunere și acele riscuri pentru compartimentele de mediu și pentru grupele de populație care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivel european, și să se asigure, atunci când autorizează produsele, că se iau măsuri adecvate sau se impun condiții specifice pentru reducerea riscurilor identificate la niveluri acceptabile.

(6)

Este important ca prevederile prezentei directive să fie aplicate în mod simultan în toate statele membre în vederea asigurării unui tratament egal pe piață al produselor biocide care conțin substanța activă metoflutrin, precum și pentru facilitarea funcționării corespunzătoare a pieței produselor biocide în general.

(7)

Este necesar să se prevadă un interval de timp rezonabil înainte de includerea unei substanțe active în anexa I, pentru a permite statelor membre să adopte actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive.

(8)

Prin urmare, Directiva 98/8/CE trebuie modificată în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 98/8/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 30 aprilie 2011 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 mai 2011.

Atunci când statele membre adoptă actele menționate, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 4 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.


ANEXĂ

În anexa I la Directiva 98/8/CE se adaugă următoarea intrare pentru substanța metoflutrin:

Nr.

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Numere de identificare

Puritatea minimă a substanței active din produsul biocid introdus pe piață

Data includerii

Data limită de punere în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) [cu excepția produselor conținând mai mult de o substanță activă, pentru care data limită de punere în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) este cea stabilită în ultima decizie de includere privind substanțele active ale acestor produse]

Data de expirare a includerii

Tip de produs

Dispoziții specifice (1)

„36

Metoflutrin

 

Izomer RTZ:

2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoximetil)benzil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(Z)-(prop-1-enil)ciclopropancarboxilat

Nr. CE: nealocat

Nr. CAS: 240494-71-7

 

Suma tuturor izomerilor:

2,3,5,6-tetrafluor-4-(metoximetil)benzil (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimetil-3-prop-1-enilciclopropancarboxilat

Nr. CE: nealocat

Nr. CAS: 240494-70-6

Substanța activă trebuie să respecte următoarele două valori ale purității minime:

 

Izomer RTZ:

754 g/kg

 

Suma tuturor izomerilor:

930 g/kg

1 mai 2011

Nu se aplică

30 aprilie 2021

18

La examinarea cererii de autorizare a unui produs în conformitate cu articolul 5 și cu anexa VI, statele membre evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere și acele riscuri pentru compartimentele de mediu și pentru grupe de populație care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivel european.”


(1)  În vederea aplicării principiilor comune din anexa VI, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm