30.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 165/1


DIRECTIVA 2010/35/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din 16 iunie 2010

privind echipamentele sub presiune transportabile și de abrogare a Directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE și 1999/36/CE ale Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Adoptarea Directivei 1999/36/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind echipamentele sub presiune transportabile (3) a reprezentat primul pas spre îmbunătățirea siguranței transportului de echipamente sub presiune transportabile, asigurându-se totodată libera circulație a acestora în cadrul unei piețe unice a transporturilor.

(2)

Având în vedere evoluțiile în materie de siguranță a transporturilor, este necesar să se actualizeze anumite dispoziții tehnice ale Directivei 1999/36/CE.

(3)

Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (4) a extins domeniul de aplicare al dispozițiilor anumitor acorduri internaționale pentru a include traficul național, în vederea armonizării condițiilor care reglementează transportul rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase în întreaga Uniune.

(4)

Prin urmare, este necesar să se actualizeze în consecință dispozițiile Directivei 1999/36/CE, pentru a evita existența unor norme contradictorii, în special în ceea ce privește cerințele de conformitate, evaluarea conformității și procedurile de evaluare a conformității aplicabile echipamentelor sub presiune transportabile.

(5)

Pentru a îmbunătăți siguranța echipamentelor sub presiune transportabile aprobate pentru transportul interior de mărfuri periculoase și pentru a asigura libera circulație a echipamentelor respective, inclusiv introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață și utilizarea acestora pe teritoriul Uniunii, este necesar să se prevadă norme cu privire la obligațiile diverșilor operatori și cerințele care ar trebui îndeplinite de echipamentele în cauză.

(6)

Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor (5) stabilește un cadru general de natură orizontală pentru legislația viitoare de armonizare a condițiilor de comercializare a produselor. Acest cadru ar trebui să se aplice, dacă este cazul, sectorului echipamentelor sub presiune transportabile, în conformitate cu obiectivele normelor de armonizare privind libera circulație a produselor.

(7)

Pentru a nu obstrucționa operațiunile de transport dintre statele membre și țările terțe, prezenta directivă nu ar trebui să se aplice echipamentelor sub presiune transportabile utilizate pentru transportul de mărfuri periculoase între teritoriul Uniunii și cel al țărilor terțe.

(8)

În interesul siguranței transportului și al liberei circulații a echipamentelor sub presiune transportabile, ar trebui să se definească în mod clar obligațiile diferiților operatori economici, inclusiv proprietari și operatori de echipamente sub presiune transportabile.

(9)

În raport cu atribuțiile care le revin în cadrul lanțului aprovizionării, operatorii economici ar trebui să răspundă de conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu normele privind siguranța și accesul la piață.

(10)

Conformitatea noilor echipamente sub presiune transportabile cu cerințele tehnice din anexele la Directiva 2008/68/CE și la prezenta directivă ar trebui demonstrată printr-o evaluare a conformității care să dovedească siguranța echipamentelor respective.

(11)

Ar trebui efectuate inspecții periodice, inspecții intermediare și verificări excepționale în conformitate cu anexele la Directiva 2008/68/CE și cu prezenta directivă, pentru a se asigura conformitatea permanentă cu cerințele privind siguranța prevăzute de directivele respective.

(12)

Echipamentele sub presiune transportabile ar trebui să poarte o marcă prin care să se indice conformitatea cu Directiva 2008/68/CE și cu prezenta directivă, pentru a asigura libera circulație și libera utilizare a acestora.

(13)

Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice echipamentelor sub presiune transportabile care au fost introduse pe piață înainte de data relevantă a punerii în aplicare a Directivei 1999/36/CE și care nu au făcut obiectul unei reevaluări a conformității.

(14)

În măsura în care echipamentele sub presiune transportabile existente care nu au făcut obiectul unei evaluări a conformității cu Directiva 1999/36/CE ar trebui să beneficieze de libera circulație și libera utilizare, acestea ar trebui să facă obiectul unei reevaluări a conformității.

(15)

Este necesar să se stabilească cerințe aplicabile autorităților responsabile cu evaluarea, notificarea și monitorizarea organismelor notificate, pentru a se asigura un nivel coerent al calității în ceea ce privește performanța organismelor notificate.

(16)

Procedurile de evaluare a conformității prevăzute de prezenta directivă și în anexele la Directiva 2008/68/CE necesită intervenția organismelor de control, stabilind cerințe operaționale detaliate pentru a asigura un nivel uniform al performanței în întreaga Uniune. Aceste organisme de control ar trebui notificate ulterior Comisiei de către statele membre.

(17)

Autoritatea de notificare ar trebui să rămână responsabilă cu monitorizarea organismului notificat, indiferent de locul în care acesta își desfășoară activitatea, pentru a asigura o responsabilitate clară în ceea ce privește continuitatea monitorizării.

(18)

Este necesar să se stabilească norme comune privind recunoașterea reciprocă a organismelor notificate care asigură conformitatea cu Directiva 2008/68/CE și cu prezenta directivă. Aceste norme comune vor avea ca efect eliminarea costurilor și procedurilor administrative inutile legate de aprobarea echipamentelor, precum și eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului.

(19)

Statele membre ar trebui să poată lua măsuri pentru a limita sau a interzice introducerea pe piață și utilizarea echipamentelor, în cazul în care aceste echipamente prezintă un risc pentru siguranță în anumite situații specificate, inclusiv în situațiile în care echipamentele respective sunt în conformitate cu dispozițiile Directivei 2008/68/CE și cu dispozițiile prezentei directive.

(20)

Comisia ar trebui să elaboreze orientări specifice pentru a facilita punerea efectivă în aplicare a dispozițiilor tehnice ale prezentei directive, ținând seama de rezultatele schimbului de experiență prevăzut la articolele 28 și 29.

(21)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) referitoare la anumite adaptări ale anexelor. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți.

(22)

Directiva 76/767/CEE din 27 iulie 1976 a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la dispozițiile comune referitoare la aparatele sub presiune și la metodele de control al acestor aparate (6), Directiva 84/525/CEE a Consiliului din 17 septembrie 1984 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la buteliile pentru gaz din oțel fără sudură (7), Directiva 84/526/CEE a Consiliului din 17 septembrie 1984 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la buteliile pentru gaz din aluminiu nealiat și din aliaj de aluminiu fără sudură (8), Directiva 84/527/CEE a Consiliului din 17 septembrie 1984 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la buteliile pentru gaz din oțel nealiat sudate (9) și Directiva 1999/36/CE au devenit caduce și, prin urmare, ar trebui abrogate.

(23)

În conformitate cu alineatul(34) din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare (10), statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele și în interesul Uniunii, propriile tabele care, pe cât posibil, să ilustreze concordanța dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL 1

DOMENIU DE APLICARE șI DEFINIțII

Articolul 1

Domeniu de aplicare

(1)   Prezenta directivă stabilește norme detaliate privind echipamentele sub presiune transportabile cu scopul de a îmbunătăți siguranța și de a asigura libera circulație a acestor echipamente pe teritoriul Uniunii.

(2)   Prezenta directivă se aplică:

(a)

noilor echipamente sub presiune transportabile, așa cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1), care nu poartă marcajele de conformitate prevăzute de Directivele 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE sau 1999/36/CE, în scopul punerii la dispoziție pe piață a echipamentelor respective;

(b)

echipamentelor sub presiune transportabile, așa cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1), care poartă marcajele de conformitate prevăzute de prezenta directivă sau de Directivele 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE sau 1999/36/CE, în scopul inspecțiilor periodice, al inspecțiilor intermediare, al controalelor excepționale și al utilizării acestora;

(c)

echipamentelor sub presiune transportabile, așa cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1), care nu poartă marcajele de conformitate prevăzute de Directiva 1999/36/CE, în scopul reevaluării conformității.

(3)   Prezenta directivă nu se aplică echipamentelor sub presiune transportabile care au fost introduse pe piață înainte de data punerii în aplicare a Directivei 1999/36/CE și care nu au făcut încă obiectul unei reevaluări a conformității.

(4)   Prezenta directivă nu se aplică echipamentelor sub presiune transportabile utilizate exclusiv pentru transportul de mărfuri periculoase între statele membre și țări terțe efectuat în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2008/68/CE.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.

„echipamente sub presiune transportabile” înseamnă:

(a)

toate recipientele sub presiune, ventilele acestora și alte accesorii, dacă este cazul, așa cum sunt prevăzute în capitolul 6.2 din anexele la Directiva 2008/68/CE;

(b)

cisternele, vehiculele/vagoanele-baterie, containerele pentru gaze cu elemente multiple (CGEM), ventilele acestora și alte accesorii, dacă este cazul, așa cum sunt prevăzute în capitolul 6.8 din anexele la Directiva 2008/68/CE,

atunci când echipamentele menționate la literele (a) sau (b) sunt utilizate, în conformitate cu anexele respective, pentru transportul gazelor din clasa 2, cu excepția gazelor sau articolelor al căror cod de clasificare conține cifrele 6 și 7, precum și pentru transportul substanțelor periculoase din alte clase specificate în anexa I la prezenta directivă.

În noțiunea de „echipamente sub presiune transportabile” sunt incluse buteliile de gaz (Nr. ONU 2037), dar nu și aerosolii (Nr. ONU 1950), recipientele criogenice deschise, buteliile de gaz pentru aparate respiratorii, stingătoarele de incendii (Nr. ONU 1044), echipamentele sub presiune transportabile exceptate în conformitate cu punctul 1.1.3.2 din anexele la Directiva 2008/68/CE și echipamentele sub presiune transportabile exceptate de la normele privind confecționarea și testarea ambalajelor, în conformitate cu dispozițiile speciale de la punctul 3.3 din anexele la Directiva 2008/68/CE;

2.

„anexele la Directiva 2008/68/CE” înseamnă secțiunea I.1 din anexa I, secțiunea II.1 din anexa II și secțiunea III.1 din anexa III la Directiva 2008/68/CE;

3.

„introducere pe piață” înseamnă prima punere la dispoziție a echipamentelor sub presiune transportabile pe piața Uniunii;

4.

„punere la dispoziție pe piață” înseamnă orice acțiune de furnizare a unor echipamente sub presiune transportabile pentru a fi distribuite sau utilizate pe piața Uniunii în cadrul unei activități comerciale sau de serviciu public, fie contra unei plăți, fie în mod gratuit;

5.

„utilizare” înseamnă umplerea, depozitarea temporară legată de transport, golirea și reumplerea echipamentelor sub presiune transportabile;

6.

„retragere” înseamnă orice măsură al cărei scop este de a împiedica punerea la dispoziție pe piață sau utilizarea echipamentelor sub presiune transportabile;

7.

„recuperare” înseamnă orice măsură al cărei scop este recuperarea echipamentelor sub presiune transportabile care au fost deja puse la dispoziția utilizatorului final;

8.

„producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce produce echipamente sub presiune transportabile sau părți ale acestora sau care dispune proiectarea sau fabricarea unor astfel de echipamente și le comercializează sub numele sau marca sa;

9.

„reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care a primit un mandat scris din partea producătorului pentru a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;

10.

„importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care introduce pe piața Uniunii echipamente sub presiune transportabile sau părți ale acestora, provenite dintr-o țară terță;

11.

„distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață echipamente sub presiune transportabile sau părți ale acestora;

12.

„proprietar” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care deține echipamente sub presiune transportabile;

13.

„operator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care utilizează echipamente sub presiune transportabile;

14.

„operator economic” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul, distribuitorul, proprietarul sau operatorul care intervine în cursul unei activități comerciale sau al unui serviciu public, fie contra unei plăți, fie în mod gratuit;

15.

„evaluarea conformității” înseamnă evaluarea și procedura de evaluare a conformității prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE;

16.

„marcajul «pi»” înseamnă un marcaj care indică faptul că echipamentele sub presiune transportabile sunt conforme cu cerințele aplicabile de evaluare a conformității prevăzute de prezenta directivă și în anexele la Directiva 2008/68/CE;

17.

„reevaluarea conformității” înseamnă procedura, inițiată la cererea proprietarului sau a operatorului, de evaluare ulterioară a conformității echipamentelor sub presiune transportabile fabricate și introduse pe piață înainte de data punerii în aplicare a Directivei 1999/36/CE;

18.

„inspecții periodice” înseamnă inspecțiile periodice și procedurile care guvernează inspecțiile periodice, după cum se prevede în anexele la Directiva 2008/68/CE;

19.

„inspecții intermediare” înseamnă inspecțiile intermediare și procedurile care guvernează inspecțiile intermediare, după cum se prevede în anexele la Directiva 2008/68/CE;

20.

„verificări excepționale” înseamnă verificările excepționale și procedurile care guvernează verificările excepționale, după cum se prevede în anexele la Directiva 2008/68/CE;

21.

„organism național de acreditare” înseamnă unicul organism dintr-un stat membru care realizează acreditarea în temeiul autorității conferite de statul respectiv;

22.

„acreditare” înseamnă atestarea, de către un organism național de acreditare, a faptului că un organism notificat îndeplinește cerințele prevăzute la punctul 1.8.6.8 al doilea paragraf din anexele la Directiva 2008/68/CE;

23.

„autoritate de notificare” înseamnă autoritatea desemnată de un stat membru în conformitate cu articolul 17;

24.

„organism notificat” înseamnă un organism de control care îndeplinește cerințele prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE și condițiile prevăzute la articolele 20 și 26 din prezenta directivă și notificat în conformitate cu articolul 22 din prezenta directivă;

25.

„notificare” înseamnă procesul prin care se acordă unui organism de control statutul de organism notificat și include comunicarea acestor informații Comisiei și statelor membre;

26.

„supravegherea pieței” înseamnă activitățile desfășurate și măsurile luate de autoritățile publice pentru a se asigura că echipamentele sub presiune transportabile respectă, pe parcursul ciclului lor de viață, cerințele prevăzute de Directiva 2008/68/CE și de prezenta directivă și nu pun în pericol sănătatea, siguranța sau alte aspecte legate de protecția intereselor publice.

Articolul 3

Cerințe la fața locului

Statele membre pot stabili pe teritoriul lor cerințe la fața locului pentru depozitarea pe termen mediu sau lung a echipamentelor sub presiune transportabile sau pentru utilizarea acestora la fața locului. Cu toate acestea, statele membre nu pot să stabilească cerințe suplimentare cu privire la echipamentele sub presiune transportabile propriu-zise.

CAPITOLUL 2

OBLIGAțIILE OPERATORILOR ECONOMICI

Articolul 4

Obligațiile producătorilor

(1)   Atunci când introduc pe piață echipamentele lor sub presiune transportabile, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate, fabricate și documentate în conformitate cu cerințele prevăzute de prezenta directivă și în anexele la Directiva 2008/68/CE.

(2)   În cazul în care, în urma procesului de evaluare a conformității prevăzut de prezenta directivă și în anexele la Directiva 2008/68/CE, se demonstrează conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu cerințele aplicabile, producătorii aplică marcajul „pi” în conformitate cu articolul 15 din prezenta directivă.

(3)   Producătorii păstrează documentația tehnică specificată în anexele la Directiva 2008/68/CE. Această documentație se păstrează pe perioada specificată în anexele la directiva respectivă.

(4)   Producătorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au introdus pe piață nu sunt conforme cu anexele la Directiva 2008/68/CE sau cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea echipamentelor respective, pentru a le retrage sau pentru a le recupera, dacă este cazul. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, producătorii comunică de îndată acest lucru autorităților naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață echipamentele respective, prezentând, în special, informații detaliate cu privire la neconformitate și la măsurile corective luate.

(5)   Producătorii elaborează documente referitoare la toate aceste cazuri de neconformitate și măsuri corective.

(6)   Ca urmare a unei cereri motivate din partea autorității naționale competente, producătorii îi prezintă acesteia toate informațiile și documentele necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de autoritatea respectivă. Producătorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, în vederea adoptării oricărei măsuri de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au introdus pe piață.

(7)   Producătorii comunică operatorilor numai informații conforme cu cerințele prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE și în prezenta directivă.

Articolul 5

Reprezentanții autorizați

(1)   Producătorii pot desemna un reprezentant autorizat, printr-un mandat scris.

Obligațiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și alineatul (2) și întocmirea documentației tehnice nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

(2)   Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile specificate în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele sarcini:

(a)

să mențină documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere cel puțin pentru perioada prevăzută în anexele la Directiva 2008/68/CE pentru producători;

(b)

să prezinte autorității naționale competente, în urma unei cereri motivate din partea acesteia, toate informațiile și documentele necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de autoritatea respectivă;

(c)

să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, în vederea adoptării oricărei măsuri de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune transportabile care fac obiectul mandatului.

(3)   Identitatea și adresa reprezentantului autorizat trebuie menționate pe certificatul de conformitate specificat în anexele la Directiva 2008/68/CE.

(4)   Reprezentanții autorizați prezintă operatorilor numai informații conforme cu cerințele prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE și în prezenta directivă.

Articolul 6

Obligațiile importatorilor

(1)   Importatorii introduc pe piața Uniunii numai echipamente sub presiune transportabile care sunt conforme cu anexele la Directiva 2008/68/CE și cu prezenta directivă.

(2)   Înainte de introducerea pe piață a echipamentelor respective, importatorii se asigură că producătorul a efectuat procedura corespunzătoare de evaluare a conformității. Importatorii se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică și că echipamentele sub presiune transportabile poartă marcajul „pi” și sunt însoțite de certificatul de conformitate specificat în anexele la Directiva 2008/68/CE.

În cazul în care importatorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile nu sunt conforme cu anexele la Directiva 2008/68/CE sau cu prezenta directivă, acesta nu introduce echipamentele respective pe piață decât după ce se asigură conformitatea acestora. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, importatorul comunică acest lucru producătorului și autorităților de supraveghere a pieței.

(3)   Importatorii indică denumirea lor și adresa la care pot fi contactați fie în certificatul de conformitate menționat în anexele la Directiva 2008/68/CE, fie într-un document anexat la aceasta.

(4)   Importatorii se asigură că, atâta timp cât echipamentele sub presiune transportabile se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acestora cu cerințele prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE.

(5)   Importatorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au introdus pe piață nu sunt conforme cu anexele la Directiva 2008/68/CE și cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea echipamentelor respective, pentru a le retrage sau pentru a le recupera, dacă este cazul. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, importatorii comunică de îndată acest lucru producătorului și autorităților naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață echipamentele respective, prezentând, în special, informații detaliate cu privire la neconformitate și la măsurile corective luate.

Importatorii elaborează documente referitoare la toate aceste cazuri de neconformitate și măsuri corective.

(6)   Importatorii păstrează o copie a documentației tehnice la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței, cel puțin pentru perioada prevăzută în anexele la Directiva 2008/68/CE pentru producători, și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția autorităților respective, la cererea acestora.

(7)   În urma unei cereri motivate din partea autorității naționale competente, importatorii îi prezintă acesteia toate informațiile și documentele necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de autoritatea respectivă. Importatorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, în vederea adoptării oricărei măsuri de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au introdus pe piață.

(8)   Importatorii prezintă operatorilor numai informații conforme cu cerințele prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE și în prezenta directivă.

Articolul 7

Obligațiile distribuitorilor

(1)   Distribuitorii pun la dispoziție pe piața Uniunii numai echipamente sub presiune transportabile care sunt conforme cu anexele la Directiva 2008/68/CE și cu prezenta directivă. Înainte de a pune la dispoziție pe piață echipamentele sub presiune transportabile, distribuitorii verifică dacă acestea poartă marcajul „pi” și dacă sunt însoțite de certificatul de conformitate și de adresa de contact menționate la articolul 6 alineatul (3) din prezenta directivă.

În cazul în care distribuitorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile nu sunt conforme cu anexele la Directiva 2008/68/CE sau cu prezenta directivă, acesta nu pune la dispoziție pe piață echipamentele respective decât după ce se asigură conformitatea acestora. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, distribuitorul comunică acest lucru producătorului sau importatorului, precum și autorităților de supraveghere a pieței.

(2)   Distribuitorii se asigură că, atât timp cât echipamentele sub presiune transportabile se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acestora cu cerințele prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE.

(3)   Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au pus la dispoziție pe piață nu sunt conforme cu anexele la Directiva 2008/68/CE sau cu prezenta directivă se asigură că sunt luate măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea echipamentelor respective, pentru a le retrage sau pentru a le recupera, dacă este cazul. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, distribuitorii comunică de îndată acest lucru producătorului, importatorului, dacă este cazul, și autorităților naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață echipamentele respective, prezentând, în special, informații detaliate cu privire la neconformitate și la măsurile corective luate.

Distribuitorii elaborează documente referitoare la toate aceste cazuri de neconformitate și măsuri corective.

(4)   În urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, distribuitorii îi prezintă acesteia toate informațiile și documentele necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de autoritatea respectivă. Distribuitorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, în vederea adoptării oricărei măsuri de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele sub presiune transportabile pe care le-au pus la dispoziție pe piață.

(5)   Distribuitorii prezintă operatorilor numai informații conforme cu cerințele prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE și în prezenta directivă.

Articolul 8

Obligațiile proprietarilor

(1)   În cazul în care proprietarul consideră sau are motive să creadă că echipamentele sub presiune transportabile nu sunt conforme cu anexele la Directiva 2008/68/CE, inclusiv cu cerințele privind inspecțiile periodice, și cu prezenta directivă, acesta nu pune la dispoziție pe piață echipamentele respective decât după ce se asigură conformitatea acestora. În plus, în cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, proprietarul comunică acest lucru producătorului, importatorului sau distribuitorului, precum și autorităților de supraveghere a pieței.

Proprietarii elaborează documente referitoare la toate aceste cazuri de neconformitate și măsuri corective.

(2)   Proprietarii se asigură că, atât timp cât echipamentele sub presiune transportabile se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acestora cu cerințele prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE.

(3)   Proprietarii prezintă operatorilor numai informații conforme cu cerințele prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE și în prezenta directivă.

(4)   Prezentul articol nu se aplică persoanelor private care intenționează să folosească sau folosesc echipamentele sub presiune transportabile pentru uz personal, pentru uz casnic sau pentru activități de agrement sau sportive.

Articolul 9

Obligațiile operatorilor

(1)   Operatorii utilizează numai echipamente sub presiune transportabile care sunt conforme cu cerințele prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE și în prezenta directivă.

(2)   În cazul în care echipamentele sub presiune transportabile prezintă un risc, operatorul comunică acest lucru atât proprietarului, cât și autorităților de supraveghere a pieței.

Articolul 10

Cazuri în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor

Importatorul sau distribuitorul este considerat producător în sensul prezentei directive și este supus obligațiilor care îi revin producătorului în temeiul articolului 4 atunci când introduce pe piață echipamente sub presiune transportabile sub numele sau marca sa ori modifică echipamentele sub presiune transportabile deja introduse pe piață astfel încât conformitatea cu cerințele aplicabile poate fi afectată.

Articolul 11

Identificarea operatorilor economici

Ca urmare a unei cereri din partea autorității de supraveghere a pieței, operatorii economici identifică, pentru o perioadă de cel puțin 10 ani:

(a)

orice operator economic care le-a furnizat echipamente sub presiune transportabile;

(b)

orice operator economic căruia i-au furnizat echipamente sub presiune transportabile.

CAPITOLUL 3

CONFORMITATEA ECHIPAMENTELOR SUB PRESIUNE TRANSPORTABILE

Articolul 12

Conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile și evaluarea conformității

(1)   Echipamentele sub presiune transportabile menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) trebuie să îndeplinească cerințele pertinente privind evaluarea conformității, inspecțiile periodice, inspecțiile intermediare și verificările excepționale, prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE și în capitolele 3 și 4 din prezenta directivă.

(2)   Echipamentele sub presiune transportabile menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) trebuie să respecte specificațiile pe baza cărora au fost fabricate. Echipamentele respective trebuie să facă obiectul unor inspecții periodice, al unor inspecții intermediare și al unor verificări excepționale în conformitate cu anexele la Directiva 2008/68/CE și să se conformeze cerințelor prevăzute în capitolele 3 și 4 din prezenta directivă.

(3)   Certificatele de evaluare a conformității și certificatele de reevaluare a conformității, precum și rapoartele privind inspecțiile periodice, inspecțiile intermediare și verificările excepționale, emise de un organism notificat, sunt valabile în toate statele membre.

Părțile demontabile ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile pot face obiectul unei evaluări separate a conformității.

Articolul 13

Reevaluarea conformității

Reevaluarea conformității echipamentelor sub presiune transportabile menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (c), fabricate și puse în funcțiune înainte de data punerii în aplicare a Directivei 1999/36/CE, se efectuează în conformitate cu procedura de reevaluare a conformității prevăzută în anexa III din prezenta directivă.

Marcajul „pi” se aplică în conformitate cu anexa III din prezenta directivă.

Articolul 14

Principiile generale ale marcajului „pi”

(1)   Marcajul „pi” se aplică numai de către producător sau, în cazul reevaluării conformității, așa cum se prevede în anexa III. În cazul buteliilor de gaz reglementate anterior prin Directivele 84/525/CEE, 84/526/CEE sau 84/527/CEE, marcajul „pi” se aplică de către organismul notificat sau sub supravegherea acestuia.

(2)   Marcajul „pi” se aplică numai echipamentelor sub presiune transportabile care:

(a)

îndeplinesc cerințele de evaluare a conformității prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE și în prezenta directivă; sau

(b)

îndeplinesc cerințele de reevaluare a conformității menționate la articolul 13.

Marcajul „pi” nu se aplică niciunui alt echipament sub presiune transportabil.

(3)   Prin faptul că aplică sau dispune aplicarea marcajului „pi”, producătorul arată că își asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu toate cerințele aplicabile prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE și în prezenta directivă.

(4)   În sensul prezentei directive, marcajul „pi” este singurul marcaj care atestă conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu cerințele aplicabile prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE și în prezenta directivă.

(5)   Este interzisă aplicarea pe echipamentele sub presiune transportabile a mărcilor, semnelor și inscripțiilor care pot induce în eroare părțile terțe în ceea ce privește semnificația sau forma marcajului „pi” sau ambele. Se pot aplica și alte marcaje pe echipamentele sub presiune transportabile, cu condiția să nu afecteze vizibilitatea, lizibilitatea și semnificația marcajului „pi”.

(6)   Marcajul „pi” se aplică și părților demontabile cu funcție directă de siguranță ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile.

(7)   Statele membre asigură punerea în aplicare corectă a normelor care reglementează marcajul „pi” și iau măsuri corespunzătoare în caz de utilizare incorectă a acestuia. Statele membre prevăd, de asemenea, sancțiuni pentru încălcarea legislației, care pot include sancțiuni penale pentru încălcările grave. Sancțiunile respective sunt proporționale cu gravitatea faptei și reprezintă o măsură eficace de descurajare a utilizării incorecte.

Articolul 15

Norme și condiții privind aplicarea marcajului „pi”

(1)   Marcajul „pi” constă în simbolul următor, având următoarea formă:

Image

(2)   Înălțimea minimă a marcajului „pi”este de 5 mm. Pentru echipamentele sub presiune transportabile cu diametrul mai mic sau egal cu 140 mm, înălțimea minimă a marcajului este de 2,5 mm.

(3)   Trebuie respectate proporțiile date în desenul gradat de la alineatul (1). Graficul nu face parte din marcaj.

(4)   Marcajul „pi” se aplică în mod vizibil, lizibil și permanent echipamentelor sub presiune transportabile sau plăcuțelor cu datele tehnice ale acestora, precum și părților demontabile cu funcție directă de siguranță ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile.

(5)   Marcajul „pi” se aplică înainte de introducerea pe piață a noilor echipamentelor sub presiune transportabile sau a părților demontabile cu funcție directă de siguranță ale echipamentelor sub presiune transportabile reîncărcabile.

(6)   Marcajul „pi” este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în inspecțiile și testările inițiale.

Numărul de identificare al organismului notificat este aplicat chiar de către organismul notificat sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător.

(7)   Marcajul care indică data inspecției periodice sau, după caz, a inspecției intermediare, trebuie să fie însoțit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu efectuarea inspecției periodice.

(8)   În cazul buteliilor de gaz reglementate anterior prin Directivele 84/525/CEE, 84/526/CEE sau 84/527/CEE, care nu poartă marcajul „pi”, atunci când se efectuează prima inspecție periodică în conformitate cu prezenta directivă, numărul de identificare al organismului notificat responsabil este precedat de marcajul „pi”.

Articolul 16

Libera circulație a echipamentelor sub presiune transportabile

Fără a aduce atingere procedurilor de salvgardare prevăzute la articolele 30 și 31 din prezenta directivă și cadrului de supraveghere a pieței prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 (11), niciun stat membru nu poate interzice, restricționa sau împiedica, pe teritoriul său, libera circulație, punerea la dispoziție pe piață și utilizarea echipamentelor sub presiune transportabile care respectă dispozițiile prezentei directive.

CAPITOLUL 4

AUTORITĂțILE DE NOTIFICARE șI ORGANISMELE NOTIFICATE

Articolul 17

Autoritățile de notificare

(1)   Statele membre desemnează o autoritate de notificare responsabilă cu instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea, notificarea și monitorizarea ulterioară a organismelor notificate.

(2)   Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1) să fie efectuate de către un organism național de acreditare în sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 și în conformitate cu acesta.

(3)   În cazul în care autoritatea de notificare deleagă sau încredințează în alt mod monitorizarea menționată la alineatul (1) unui organism care nu constituie o entitate guvernamentală, organismul respectiv trebuie să fie persoană juridică și să îndeplinească, mutatis mutandis, cerințele prevăzute la articolul 18 alineatele (1)-(6). În plus, organismul delegat dispune de un regim care acoperă responsabilitățile ce decurg din activitățile pe care le desfășoară.

(4)   Autoritatea de notificare își asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3).

Articolul 18

Cerințe privind autoritățile de notificare

(1)   Autoritatea de notificare se stabilește astfel încât să nu existe niciun conflict de interese cu organismele notificate.

(2)   Autoritatea de notificare este organizată și administrată astfel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.

(3)   Autoritatea de notificare este organizată astfel încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismelor notificate este luată de persoanele competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.

(4)   Autoritatea de notificare nu oferă sau nu prestează, în condiții comerciale sau concurențiale, activitățile sau serviciile de consultanță pe care le prestează organismele notificate.

(5)   Autoritatea de notificare salvgardează confidențialitatea informațiilor obținute.

(6)   Autoritatea de notificare are la dispoziție personal competent suficient pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor sale.

Articolul 19

Obligația de informare a autorităților de notificare

Statele membre informează Comisia cu privire la procedurile lor naționale de evaluare, notificare și monitorizare a organismelor notificate, precum și cu privire la orice modificări aduse acestora.

Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.

Articolul 20

Cerințe cu privire la organismele notificate

(1)   În scopul notificării, un organism notificat îndeplinește cerințele prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE și în prezenta directivă.

(2)   O autoritate competentă, în sensul anexelor la Directiva 2008/68/CE, poate fi un organism notificat cu condiția să îndeplinească cerințele prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE și în prezenta directivă și să nu aibă și funcția de autoritate de notificare.

(3)   Organismul notificat este instituit în temeiul legislației naționale și are personalitate juridică.

(4)   Organismul notificat participă la activitățile de standardizare pertinente și la activitățile grupului de coordonare a organismului notificat instituit în temeiul articolului 29 sau se asigură că personalul său de evaluare este informat de acestea; de asemenea, aplică, sub formă de îndrumări generale, deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității grupului respectiv.

Articolul 21

Cererea de notificare

(1)   Un organism de control trimite o cerere de notificare autorității de notificare a statului membru în care este stabilit.

(2)   Această cerere trebuie să fie însoțită de o descriere a următoarelor aspecte:

(a)

activitățile legate de evaluarea conformității, de inspecțiile periodice, de inspecțiile intermediare, de verificările excepționale și de reevaluarea conformității;

(b)

procedurile legate de activitățile menționate la litera (a);

(c)

echipamentele sub presiune transportabile despre care organismul susține că sunt de competența sa;

(d)

un certificat de acreditare eliberat de un organism național de acreditare în sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008, care să ateste faptul că organismul de control îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 20 din prezenta directivă.

Articolul 22

Procedura de notificare

(1)   Autoritățile de notificare notifică numai organismele care au îndeplinit cerințele prevăzute la articolul 20.

(2)   Acestea informează Comisia și celelalte state membre folosind instrumentul electronic elaborat și administrat de Comisie.

(3)   Notificarea include informațiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2).

(4)   Organismul în cauză poate exercita activitățile unui organism notificat numai în cazul în care nu există obiecții din partea Comisiei și a celorlalte state membre, transmise în termen de două săptămâni de la notificare.

Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentei directive.

(5)   Comisia și celelalte state membre trebuie să fie înștiințate cu privire la orice modificări relevante ulterioare aduse notificării.

(6)   Serviciile interne de control ale solicitantului definite în anexele la Directiva 2008/68/CE nu se notifică.

Articolul 23

Numerele de identificare și listele organismelor notificate

(1)   Comisia atribuie un număr de identificare unui organism notificat.

Comisia atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în baza mai multor acte ale Uniunii.

(2)   Comisia pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate în temeiul prezentei directive, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate și activitățile pentru care au fost notificate.

Comisia se asigură că această listă este menținută la zi.

Articolul 24

Modificări aduse notificărilor

(1)   În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 20 sau că acesta nu își respectă obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea neîndeplinirii cerințelor sau obligațiilor respective. Autoritatea de notificare informează imediat Comisia și statele membre în consecință.

(2)   În caz de retragere, restricționare sau suspendare a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru notificator ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie puse la dispoziția autorităților de notificare și de supraveghere a pieței responsabile, la cererea acestora.

Articolul 25

Contestarea competenței organismelor notificate

(1)   Comisia investighează toate cazurile în care are îndoieli sau i se atrage atenția asupra unei îndoieli cu privire la competența unui organism notificat sau la continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin.

(2)   Statul membru care a transmis notificarea prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la motivele notificării sau la menținerea competenței organismului în cauză.

(3)   Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial.

(4)   În cazul în care constată că un organism notificat nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește cerințele pentru a fi notificat, Comisia informează în consecință statul membru care a efectuat notificarea și solicită acestuia să ia măsurile corective necesare, inclusiv anularea notificării, dacă este cazul.

Articolul 26

Obligații operaționale ale organismelor notificate

(1)   Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității, inspecții periodice, inspecții intermediare și verificări excepționale în conformitate cu termenii notificării acestora și cu procedurile prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE.

(2)   Organismele notificate efectuează reevaluări ale conformității în conformitate cu anexa III.

(3)   Organismele notificate de un stat membru sunt autorizate să își desfășoare activitatea în toate statele membre. Autoritatea de notificare care a efectuat evaluarea și notificarea inițiale rămâne responsabilă cu monitorizarea activităților desfășurate de organismul notificat.

Articolul 27

Obligația de informare a organismelor notificate

(1)   Organismele notificate comunică autorității de notificare următoarele:

(a)

orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a unui certificat;

(b)

orice circumstanță care afectează domeniul de aplicare și condițiile notificării;

(c)

orice cerere de informare primită de la autoritățile de supraveghere a pieței cu privire la activitățile realizate;

(d)

la cerere, activitățile realizate în limita domeniului de aplicare al notificării și orice altă activitate realizată, inclusiv activitățile și subcontractările transfrontaliere.

(2)   Organismele notificate comunică celorlalte organisme notificate în temeiul prezentei directive care realizează același gen de activități de evaluare a conformității, de inspecții periodice, de inspecții intermediare și de verificări excepționale, al căror obiect îl fac aceleași echipamente sub presiune transportabile, informații relevante cu privire la aspecte legate de rezultatele negative și, la cerere, pozitive ale evaluării conformității.

Articolul 28

Schimbul de experiență

Comisia asigură organizarea unui schimb de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile, în temeiul prezentei directive, cu:

(a)

politica privind notificarea;

(b)

supravegherea pieței.

Articolul 29

Coordonarea organismelor notificate

Comisia se asigură că există o coordonare și o cooperare corespunzătoare între organismele notificate în temeiul prezentei directive și că acestea funcționează în bune condiții, sub forma unui grup sectorial al organismelor notificate.

Statele membre se asigură că organismele pe care le notifică participă la activitatea grupului respectiv, direct sau prin reprezentanți desemnați.

CAPITOLUL 5

PROCEDURI DE SALVGARDARE

Articolul 30

Procedura aplicabilă echipamentelor sub presiune transportabile care prezintă un risc la nivel național

(1)   În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au luat măsuri în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în cazul în care autoritățile respective au motive suficiente să creadă că echipamentele sub presiune transportabile care fac obiectul prezentei directive prezintă riscuri pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau pentru alte aspecte ale protecției interesului public care fac obiectul prezentei directive, acestea realizează o evaluare cu privire la echipamentele sub presiune transportabile în cauză, verificând respectarea tuturor cerințelor stabilite de prezenta directivă. Operatorii economici pertinenți trebuie să coopereze, dacă este necesar, cu autoritățile de supraveghere a pieței, inclusiv să permită accesul acestora în incintele lor și să le furnizeze eșantioane, dacă este cazul.

În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritățile de supraveghere a pieței constată că echipamentele sub presiune transportabile nu sunt conforme cu cerințele prevăzute de prezenta directivă și în anexele la Directiva 2008/68/CE, acestea solicită de îndată operatorului economic relevant să ia toate măsurile corective corespunzătoare pentru a asigura conformitatea echipamentelor respective cu cerințele menționate, să le retragă de pe piață sau să le recupereze în decursul unei perioade rezonabile, proporționale cu natura riscului, stabilită de autoritățile respective.

Autoritățile de supraveghere a pieței informează în consecință organismul notificat pertinent.

Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor corective menționate în paragraful al doilea din prezentul alineat.

(2)   În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul național, acestea informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la măsurile pe care i-au solicitat operatorului economic să le ia.

(3)   Operatorul economic se asigură că se iau toate măsurile corective corespunzătoare în ceea ce privește echipamentele sub presiune transportabile pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piața Uniunii.

(4)   În cazul în care operatorul economic pertinent nu ia măsurile corective adecvate în perioada menționată la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restricționa punerea la dispoziție a echipamentelor sub presiune transportabile pe piața națională, pentru a retrage echipamentele respective de pe piață sau pentru a le recupera.

Acestea informează Comisia și celelalte state membre, fără întârziere, cu privire la măsurile respective.

(5)   Informațiile menționate la alineatul (4) includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea echipamentelor sub presiune transportabile neconforme, originea acestora, natura presupusei neconformități și riscul pe care acestea îl reprezintă, natura și durata măsurilor naționale adoptate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic pertinent. În special, autoritățile de supraveghere a pieței precizează dacă neconformitatea se datorează fie:

(a)

nerespectării de către echipamentele sub presiune transportabile a cerințelor cu privire la sănătatea sau la siguranța persoanelor sau la alte aspecte ale protecției interesului public prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE și în prezenta directivă; fie

(b)

deficiențelor standardelor sau ale codurilor tehnice menționate în anexele la Directiva 2008/68/CE sau în alte dispoziții ale directivei respective.

(6)   Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura, informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și la informațiile suplimentare de care dispun referitoare la neconformitatea echipamentelor sub presiune transportabile vizate și, în caz de dezacord cu măsura națională notificată, cu privire la obiecțiile lor.

(7)   În cazul în care, în termen de două luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (4), niciun stat membru și nici Comisia nu ridică vreo obiecție cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată.

(8)   Statele membre se asigură că se iau măsurile restrictive corespunzătoare în ceea ce privește echipamentele sub presiune transportabile vizate, precum retragerea fără întârziere a acestora de pe piețele naționale.

Articolul 31

Procedura de salvgardare a Uniunii

(1)   În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 30 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că o măsură națională contravine unui act al Uniunii cu caracter juridic obligatoriu, Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu operatorul sau operatorii economici pertinenți și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide dacă măsura națională este justificată sau nu.

Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului sau operatorilor economici pertinenți.

(2)   În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura retragerea de pe piețele lor a echipamentelor sub presiune transportabile neconforme și informează Comisia în consecință.

În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage această măsură.

(3)   În cazul în care măsura națională este considerată justificată și neconformitatea echipamentelor sub presiune transportabile este atribuită unor deficiențe ale standardelor, după cum se menționează la articolul 30 alineatul(5) litera (b), Comisia informează organismul sau organismele de standardizare europene pertinente și poate sesiza Comitetul instituit în temeiul articolului 5 din Directiva 98/34/CE (12). Comitetul respectiv poate consulta organismul sau organismele europene de standardizare pertinente înainte de a-și emite avizul.

Articolul 32

Echipamentele sub presiune transportabile conforme care prezintă un risc pentru sănătate și siguranță

(1)   În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în temeiul articolului 30 alineatul (1), un stat membru constată că, deși echipamentele sub presiune transportabile sunt conforme cu Directiva 2008/68/EC și cu prezenta directivă, acestea prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța persoanelor sau pentru alte aspecte ale protecției interesului public, acesta solicită operatorului economic pertinent să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că, atunci când sunt introduse pe piață, echipamentele sub presiune transportabile în cauză nu mai prezintă riscul respectiv, pentru a retrage echipamentele de pe piață sau pentru a le recupera, în decursul unei perioade rezonabile, proporționale cu natura riscului, pe care o stabilește statul membru respectiv.

(2)   Operatorul economic se asigură că se iau măsuri corective în privința tuturor echipamentelor sub presiune transportabile vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață sau pe care le utilizează pe teritoriul Uniunii.

(3)   Statul membru informează imediat Comisia și celelalte state membre. Informațiile comunicate includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica echipamentele sub presiune transportabile în cauză și pentru a determina originea și lanțul de distribuție al echipamentelor, natura riscului implicat, natura și durata măsurilor naționale luate.

(4)   Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu operatorul sau operatorii economici pertinenți și evaluează măsurile naționale adoptate. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide dacă măsura este justificată sau nu și, dacă este cazul, propune măsuri adecvate.

(5)   Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului sau operatorilor economici pertinenți.

Articolul 33

Neconformitatea formală

(1)   Fără a aduce atingere articolului 30, un stat membru solicită operatorului economic pertinent să pună capăt neconformității atunci când constată una dintre situațiile următoare:

(a)

marcajul „pi” a fost aplicat cu încălcarea articolului 12, 13, 14 sau 15;

(b)

marcajul „pi” nu a fost aplicat;

(c)

documentația tehnică este fie absentă, fie incompletă;

(d)

cerințele prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE și în prezenta directivă nu au fost respectate.

(2)   În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia toate măsurile adecvate pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune transportabile sau se asigură că acestea sunt recuperate sau retrase de pe piață.

CAPITOLUL 6

DISPOZIțII FINALE

Articolul 34

Dispoziții tranzitorii

Pe teritoriul lor, statele membre pot menține dispozițiile enumerate în anexa II.

Statele membre care mențin aceste dispoziții informează Comisia cu privire la acest lucru. Comisia informează, la rândul ei, celelalte state membre.

Articolul 35

Adaptarea la progresul științific și tehnic

Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE cu privire la adaptările anexelor la prezenta directivă la progresul științific și tehnic, ținând seama, în special, de modificările anexelor la Directiva 2008/68/CE.

Procedurile stabilite la articolele 36, 37 și 38 se aplică actelor delegate menționate la prezentul articol.

Articolul 36

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 35 este conferită Comisiei pentru o durată nedeterminată.

(2)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(3)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la articolele 37 și 38.

Articolul 37

Revocarea delegării de competențe

(1)   Parlamentul European sau Consiliul pot revoca delegarea de competențe menționată la articolul 35.

(2)   Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe depune eforturi pentru informarea celeilalte instituții și a Comisiei într-un termen rezonabil înaintea adoptării deciziei finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și posibilele motive de revocare.

(3)   Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară, menționată în aceasta. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 38

Obiecțiuni la actele delegate

(1)   Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni la un act delegat în termen de două luni de la data notificării.

La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu două luni.

(2)   În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul său.

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și poate intra în vigoare înainte de expirarea termenului respectiv, în cazul în care atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu formula obiecțiuni.

(3)   În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecțiuni la un act delegat, acesta nu intră în vigoare. Instituția care formulează obiecțiuni prezintă motivele care au stat la baza acestora.

Articolul 39

Abrogare

Directivele 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE și 1999/36/CE se abrogă cu efect de la 1 iulie 2011.

Trimiterile la Directiva 1999/36/CE abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă.

Articolul 40

Recunoașterea echivalenței

(1)   Certificatele de aprobare CEE de model pentru echipamentele sub presiune transportabile, eliberate în temeiul Directivelor 84/525/CEE, 84/526/CEE și 84/527/CEE și certificatele CE de examinare a proiectului eliberate în temeiul Directivei 1999/36/CE sunt recunoscute ca fiind echivalente cu certificatele de omologare prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE și fac obiectul dispozițiilor privind perioada de timp limitată de recunoaștere a omologărilor de tip stabilite în respectivele anexe.

(2)   Se pot încă utiliza ventilele și accesoriile menționate la articolul 3 alineatul (3) din Directiva 1999/36/CE și care poartă marca prevăzută de Directiva 97/23/CE (13) în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Directiva 1999/36/CE.

Articolul 41

Obligațiile statelor membre

Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că operatorii economici în cauză respectă dispozițiile stabilite în capitolele 2 și 5. Statele membre se asigură, de asemenea, că sunt luate măsurile de punere în aplicare necesare cu privire la articolele 12-15.

Articolul 42

Transpunere

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoarea a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 iunie 2011. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(3)   Sub rezerva dispozițiilor alineatului (1), statele membre asigură aplicarea articolului 21 alineatul (2) litera (d) începând de la 1 ianuarie 2012, cel târziu.

(4)   Statele membre se asigură că actele cu putere de lege și actele administrative menționate la alineatul (1) se aplică recipientelor sub presiune, ventilelor acestora și altor accesorii utilizate pentru transportarea echipamentelor cu numerele ONU 1745, 1746 și 2495 începând de la 1 iulie 2013, cel târziu.

Articolul 43

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 44

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 16 iunie 2010.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Avizul din 17 februarie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 5 mai 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 31 mai 2010.

(3)  JO L 138, 1.6.1999, p. 20.

(4)  JO L 260, 30.9.2008, p. 13.

(5)  JO L 218, 13.8.2008, p. 82.

(6)  JO L 262, 27.9.1976, p. 153.

(7)  JO L 300, 19.11.1984, p. 1.

(8)  JO L 300, 19.11.1984, p. 20.

(9)  JO L 300, 19.11.1984, p. 48.

(10)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

(11)  Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

(12)  Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 204, 21.7.1998, p. 37).

(13)  Directiva 97/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune (JO L 181, 9.7.1997, p. 1).


ANEXA I

Lista mărfurilor periculoase, altele decât cele din clasa 2

Numărul ONU

Clasa

Substanțe periculoase

1051

6.1

ACID CIANHIDRIC, STABILIZAT

care conține mai puțin de 3 % apă

1052

8

ACID FLUORHIDRIC, ANHIDRU

1745

5.1

PENTAFLUORURĂ DE BROM

Cu excepția transportului în cisterne

1746

5.1

TRIFLUORURĂ DE BROM

Cu excepția transportului în cisterne

1790

8

ACID FLUORHIDRIC

cu peste 85 % fluorură de hidrogen

2495

5.1

PENTAFLUORURĂ DE IOD

Cu excepția transportului în cisterne


ANEXA II

DISPOZIȚII TRANZITORII

1.   Statele membre pot să mențină dispozițiile de drept intern privind dispozitivele prevăzute pentru conectarea la alte echipamente și codurile de culoare aplicabile echipamentelor sub presiune transportabile până la data la care se adaugă standardele pertinente de utilizare la anexele la Directiva 2008/68/CE.

2.   Statele membre în care temperatura mediului înconjurător coboară periodic sub –20 oC pot impune, pe teritoriul lor, standarde mai stricte în ceea ce privește temperatura de funcționare a materialelor folosite la echipamentele sub presiune transportabile utilizate în transportul național de mărfuri periculoase, până la includerea în anexele la Directiva 2008/68/CE a dispozițiilor privind temperaturile de referință corespunzătoare pentru anumite zone climatice.

În acest caz, în cadrul marcajului „pi” aplicat pe echipamentele sub presiune transportabile, inclusiv pe părțile demontabile cu funcție directă de siguranță, numărul de identificare al organismului notificat trebuie să fie urmat de mențiunea „–40 °C” sau de alt marcaj pertinent aprobat de autoritatea competentă.


ANEXA III

PROCEDURA DE REEVALUARE A CONFORMITĂȚII

1.   În prezenta anexă se stabilește metoda de garantare a conformității echipamentelor sub presiune transportabile menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (c), fabricate și puse în funcțiune înainte de data punerii în aplicare a Directivei 1999/36/CE, cu dispozițiile corespunzătoare din anexele la Directiva 2008/68/CE și din prezenta directivă, aplicabile în momentul reevaluării.

2.   Proprietarul sau operatorul trebuie să pună la dispoziția unui organism notificat care se conformează standardului EN ISO/IEC 17020:2004 tip A, notificat pentru reevaluarea conformității, informațiile cu privire la echipamentele sub presiune transportabile care permit organismului respectiv să le identifice cu precizie (origine, norme de proiectare și, în plus, pentru buteliile cu acetilenă, detalii cu privire la materialul poros). Informațiile trebuie să includă, dacă este cazul, restricțiile de utilizare prescrise și notele cu privire la eventualele deteriorări sau la eventualele reparații efectuate.

3.   Organismul notificat de tip A, notificat pentru reevaluarea conformității, verifică dacă echipamentele sub presiune transportabile prezintă cel puțin același nivel de siguranță ca și echipamentele sub presiune transportabile menționate în anexele la Directiva 2008/68/CE. Verificarea se efectuează pe baza informațiilor prezentate în conformitate cu punctul 2 și, dacă este cazul, pe baza unor inspecții suplimentare.

4.   În cazul în care rezultatele evaluărilor prevăzute la punctul 3 sunt satisfăcătoare, echipamentele sub presiune transportabile fac obiectul inspecțiilor periodice prevăzute în anexele la Directiva 2008/68/CE. Dacă sunt îndeplinite cerințele inspecțiilor periodice în cauză, organismul notificat responsabil cu inspecțiile aplică marcajul „pi” sau marcajul se aplică sub supravegherea sa în conformitate cu articolul 14 alineatele (1)-(5). Marcajul „pi” este urmat de numărul de identificare al organismului notificat responsabil de inspecțiile periodice. Organismul notificat responsabil de inspecțiile periodice eliberează un certificat de reevaluare în conformitate cu dispozițiile de la punctul 6

5.   În cazul în care recipientele sub presiune au fost fabricate în serie, statele membre pot autoriza un organism notificat pentru inspecțiile periodice ale recipientelor sub presiune transportabile relevante să realizeze reevaluarea conformității unor recipiente sub presiune individuale, inclusiv a ventilelor acestora și a altor accesorii utilizate pentru transport, cu condiția ca un organism notificat de tip A responsabil de reevaluarea conformității să fi realizat evaluarea conformității de tip în conformitate cu punctul 3 și să se fi emis un certificat de reevaluare a tipului. Marcajul „pi” este urmat de numărul de identificare al organismului notificat responsabil de inspecțiile periodice.

6.   În toate cazurile, certificatul de reevaluare se eliberează de către organismul notificat responsabil de inspecțiile periodice și conține cel puțin următoarele informații:

(a)

numărul de identificare al organismului notificat care eliberează certificatul, și dacă acesta este diferit, numărul de identificare al organismului notificat de tip A responsabil cu reevaluarea conformității în conformitate cu dispozițiile de la punctul 3;

(b)

denumirea și adresa proprietarului sau operatorului menționat la punctul 2;

(c)

datele de identificare ale certificatului de reevaluare de tip, în cazul aplicării procedurii de la punctul 5;

(d)

datele de identificare ale echipamentelor sub presiune transportabile cărora li s-a aplicat marcajul „pi”, inclusiv, cel puțin, numărul sau numerele de serie; și

(e)

data eliberării.

7.   Se eliberează un certificat de reevaluare de tip.

În cazul în care se aplică procedura descrisă la punctul 5, certificatul de reevaluare de tip se eliberează de către organismul de tip A responsabil cu reevaluarea conformității și conține cel puțin următoarele informații:

(a)

numărul de identificare al organismului notificat care eliberează certificatul;

(b)

denumirea și adresa producătorului și ale deținătorului certificatului de omologare inițial pentru echipamentele sub presiune transportabile aflate în curs de reevaluare, în cazul în care deținătorul nu este aceeași persoană cu producătorul;

(c)

datele de identificare ale echipamentelor sub presiune transportabile care aparțin seriei respective;

(d)

data eliberării; și

(e)

mențiunea: „prezentul certificat nu autorizează producerea de echipamente sub presiune transportabile sau de părți ale acestora”.

8.   Prin faptul că aplică sau dispune aplicarea marcajului „pi”, proprietarul sau operatorul arată că își asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor sub presiune transportabile cu toate cerințele prevăzute de prezenta directivă și în anexele la Directiva 2008/68/CE aplicabile în momentul reevaluării.

9.   După caz, se ține seama de dispozițiile anexei II punctul 2 și se aplică, de asemenea, marcajul referitor la temperatura scăzută prevăzut în respectiva anexă.


Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind articolul 290 din TFUE

Parlamentul European, Consiliul și Comisia declară că dispozițiile prezentei directive nu aduc atingere poziției pe care instituțiile ar putea să o adopte pe viitor în ceea ce privește aplicarea articolului 290 din TFUE sau a actelor legislative individuale care conțin astfel de dispoziții.


Declarația Comisiei privind notificarea actelor delegate

Comisia Europeană ia act de faptul că, exceptând cazurile în care actul legislativ prevede o procedură de urgență, Parlamentul European și Consiliul pleacă de la principiul că notificarea actelor delegate trebuie să țină seama de perioadele de vacanță ale instituțiilor (iarnă, vară și alegerile europene), astfel încât Parlamentul European și Consiliul să fie în măsură să își exercite prerogativele în termenele stabilite în actele legislative relevante. Comisia acționează în consecință.