30.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/28


DECIZIA 2010/656/PESC A CONSILIULUI

din 29 octombrie 2010

de reînnoire a măsurilor restrictive impuse împotriva Côte d’Ivoire

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 13 decembrie 2004, Consiliul a adoptat Poziția comună 2004/852/PESC privind adoptarea unor măsuri restrictive împotriva Coastei de Fildeș (1), pentru a pune în aplicare măsurile impuse împotriva Côte d’Ivoire prin Rezoluția 1572 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite („RCSONU”).

(2)

La 23 ianuarie 2006, Consiliul a adoptat Poziția comună 2006/30/PESC (2) de înnoire a măsurilor restrictive instituite împotriva Coastei de Fildeș pentru o perioadă suplimentară de douăsprezece luni, precum și de completare a acestora cu măsurile restrictive impuse prin punctul 6 din RCSONU 1643 (2005).

(3)

Ca urmare a reînnoirii măsurilor restrictive împotriva Côte d’Ivoire prin RCSONU 1842 (2008), la 18 noiembrie 2008, Consiliul a adoptat Poziția comună 2008/873/PESC (3) de reînnoire, începând cu 1 noiembrie 2008, a măsurilor restrictive instituite împotriva Côte d’Ivoire.

(4)

La 15 octombrie 2010, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat RCSONU 1946 (2010) de reînnoire, până la 30 aprilie 2011, a măsurilor impuse împotriva Côte d’Ivoire prin RCSONU 1572 (2004) și prin punctul 6 din RCSONU 1643 (2005) și care au modificat respectivele măsuri cu privire la arme.

(5)

Prin urmare, măsurile restrictive impuse împotriva Côte d’Ivoire ar trebui să fie reînnoite. În plus față de exceptările de la embargoul asupra armelor prevăzute de RCSONU 1946 (2010), se impune modificarea măsurilor restrictive pentru exceptarea oricărui alt echipament inclus în mod autonom de către Uniune.

(6)

Măsurile de punere în aplicare ale Uniunii sunt prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 174/2005 al Consiliului din 31 ianuarie 2005 de impunere a anumitor restricții privind acordarea asistenței pentru activități cu caracter militar în Coasta de Fildeș (4), Regulamentul (CE) nr. 560/2005 al Consiliului din 12 aprilie 2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Coasta de Fildeș (5) și de Regulamentul (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute (6),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul în Côte d’Ivoire, de către resortisanții statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre sau prin intermediul navelor care arborează pavilionul acestora sau al aeronavelor înmatriculate în statele membre, de armament și de material conex de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru acestea, precum și echipamente care ar putea fi utilizate pentru represiune internă, fie că provin sau nu de pe teritoriul statelor membre.

(2)   De asemenea, se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Côte d’Ivoire sau pentru utilizare în Côte d’Ivoire, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de materialele menționate la alineatul (1) sau legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și folosirea respectivelor materiale;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Côte d’Ivoire sau pentru utilizare în Côte d’Ivoire, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu materialele menționate la alineatul (1), incluzând în special subvențiile, împrumuturile și asigurarea creditelor pentru export pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al respectivelor materiale sau pentru furnizarea de asistență tehnică în domeniu, de servicii de intermediere sau de alte servicii.

Articolul 2

Articolul 1 nu se aplică:

(a)

livrărilor și asistenței tehnice destinate exclusiv sprijinirii operației Organizației Națiunilor Unite în Côte d’Ivoire și forțelor franceze care o susțin sau utilizării de către acestea;

(b)

următoarelor, sub rezerva autorizării în prealabil de către Comitetul instituit la punctul 14 din RCSONU 1572 (2004) (denumit în continuare „Comitetul pentru sancțiuni”):

(i)

vânzării, livrării, transferului sau exportului de echipament militar neletal destinat exclusiv utilizării în scopuri umanitare sau de protecție, inclusiv echipament de acest tip destinat utilizării în operații de gestionare a crizelor, sub conducerea Uniunii, a ONU, a Uniunii Africane și a Comunității Economice a statelor din Africa de Vest (ECOWAS);

(ii)

vânzării, livrării, transferului sau exportului de echipament militar neletal cu scopul exclusiv de a le permite forțelor de securitate din Côte d’Ivoire să recurgă la forță numai în mod adecvat și proporțional, menținând în același timp ordinea publică;

(iii)

acordării de finanțare și asistență financiară în legătură cu echipamentele menționate la punctele (i) și (ii);

(iv)

acordării de asistență și formare tehnică în legătură cu echipamentele menționate la punctele (i) și (ii);

(c)

vânzării, livrării, transferului sau exportului de echipamente de protecție, inclusiv veste antiglonț și căști militare, exportate temporar în Côte d’Ivoire de către personalul Organizației Națiunilor Unite, personalul Uniunii sau al statelor membre ale acesteia, reprezentanții mass-media și lucrătorii din cadrul programelor umanitare și de dezvoltare, destinate exclusiv uzului lor personal;

(d)

echipamentelor vândute sau aprovizionărilor transferate sau exportate temporar în Côte d’Ivoire pentru forțele unui stat care, în conformitate cu dreptul internațional, intervine direct și numai pentru a facilita evacuarea resortisanților săi și a celor în privința cărora are responsabilitate consulară în Côte d’Ivoire, astfel cum se notifică în prealabil Comitetului pentru sancțiuni;

(e)

vânzării, furnizării, transferului sau exportului de armament și de material conex, precum și formării și asistenței tehnice destinate exclusiv sprijinirii procesului de restructurare a forțelor de apărare și de securitate sau utilizării pentru acest proces, în conformitate cu articolul 3 litera (f) din Acordul de la Linas-Marcoussis, astfel cum au fost aprobate în prealabil de Comitetul pentru sancțiuni;

(f)

vânzării, livrării, transferului sau exportului de echipament neletal care ar putea fi utilizat pentru represiune internă, cu scopul exclusiv de a le permite forțelor de securitate din Côte d’Ivoire să recurgă la forță numai în mod adecvat și proporțional, menținând în același timp ordinea publică, precum și acordării de finanțare, de asistență financiară sau de asistență și formare tehnică în legătură cu astfel de echipamente.

Articolul 3

Importul direct sau indirect în Uniune, din Côte d’Ivoire, al tuturor diamantelor brute, fie că sunt sau nu originare din Côte d’Ivoire, este interzis în conformitate cu RCSONU 1643 (2005).

Articolul 4

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitarea pe teritoriul lor a persoanelor desemnate de Comitetul pentru sancțiuni, care reprezintă o amenințare la adresa procesului de pace și de reconciliere națională din Côte d’Ivoire, în special a acelor persoane care împiedică aplicarea Acordurilor de la Linas-Marcoussis și Accra III, a oricărei alte persoane care ar fi considerată responsabilă, pe baza unor informații relevante, de încălcări grave ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar în Côte d’Ivoire, a oricărei alte persoane care incită public la ură și la violență, precum și a oricărei alte persoane în legătură cu care Comitetul pentru sancțiuni a stabilit că încalcă măsurile impuse prin punctul 7 din RCSONU 1572 (2004).

Persoanele menționate la primul paragraf figurează în lista din anexă.

(2)   Alineatul (1) nu obligă un stat membru să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care Comitetul pentru sancțiuni stabilește că:

(a)

călătoria este justificată din considerente de nevoi umanitare urgente, inclusiv obligații religioase;

(b)

o derogare ar favoriza realizarea obiectivelor rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU în ceea ce privește pacea și reconcilierea națională în Côte d’Ivoire și stabilitatea în regiune.

(4)   Atunci când, în temeiul alineatului (3), un stat membru autorizează persoane desemnate de Comitetul pentru sancțiuni să intre sau să tranziteze pe teritoriul său, această autorizație se limitează la obiectivul pentru care a fost acordată și la persoanele la care se referă.

Articolul 5

(1)   Toate fondurile și resursele economice care se află în posesia sau sub controlul direct sau indirect al persoanelor sau entităților desemnate de Comitetul pentru sancțiuni în temeiul articolului 4 alineatul (1) sau care sunt deținute de entități desemnate de comitet care se află în posesia sau sub controlul direct sau indirect al acestora sau al oricăror persoane care acționează în numele sau la ordinele acestora sunt înghețate.

Persoanele menționate la primul paragraf figurează în lista din anexă.

(2)   Niciun fond, niciun activ financiar și nicio resursă economică nu se pun la dispoziția persoanelor sau entităților menționate la alineatul (1) și nici nu se utilizează în beneficiul acestora, în mod direct sau indirect.

(3)   Statele membre pot permite derogări de la măsurile menționate la alineatele (1) și (2) în ceea ce privește fondurile și resursele economice:

(a)

necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv plăți pentru produse alimentare, chirie sau ipotecă, medicamente și tratament medical, impozite, prime de asigurare și cheltuieli pentru utilități publice;

(b)

destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor legate de furnizarea unor servicii juridice;

(c)

destinate exclusiv plății de taxe sau comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate, în conformitate cu legislația națională;

(d)

necesare pentru a efectua cheltuieli extraordinare, după notificarea către Comitetul pentru sancțiuni de către statul membru în cauză și după aprobarea de către acest comitet;

(e)

fac obiectul unui privilegiu sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale, caz în care fondurile și resursele economice pot să fie utilizate în scopul precizat de hotărârea sau privilegiul respectiv, cu condiția ca acestea să fie anterioare desemnării persoanei sau entității în cauză de Comitetul pentru sancțiuni și să nu fie în beneficiul unei persoane sau al unei entități menționate la prezentul articol, după notificarea Comitetului pentru sancțiuni de către statul membru în cauză.

Derogările menționate la alineatul (3) literele (a), (b) și (c) pot să fie acordate după notificarea către Comitetul pentru sancțiuni de către statul membru în cauză a intenției sale de a autoriza, după caz, accesul la astfel de fonduri și resurse economice, și în absența unei decizii defavorabile din partea Comitetului pentru sancțiuni în termen de două zile lucrătoare de la notificarea respectivă.

(4)   Alineatul (2) nu se aplică sumelor vărsate în conturile înghețate:

(a)

a dobânzilor sau a altor câștiguri generate de aceste conturi; sau

(b)

a plăților cuvenite în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au apărut înainte de data la care respectivelor conturi li se aplică măsuri restrictive în temeiul Poziției comune 2004/852/PESC sau al prezentei decizii,

sub rezerva faptului că astfel de dobânzi, alte remunerații sau plăți continuă să facă obiectul dispozițiilor alineatului (1).

Articolul 6

Consiliul stabilește lista prevăzută în anexă și aduce modificări acesteia în conformitate cu ceea ce stabilește fie Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, fie Comitetul pentru sancțiuni.

Articolul 7

(1)   În cazul în care Consiliul de Securitate sau Comitetul pentru sancțiuni includ pe listă o persoană sau o entitate, Consiliul include persoana sau entitatea respectivă în anexă. Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii persoanei sau entității respective, fie direct, dacă dispune de adresa acestora, fie prin publicarea unui anunț care să ofere persoanei sau entității în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(2)   În cazul în care sunt transmise observații sau sunt prezentate dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana sau entitatea în cauză.

Articolul 8

(1)   Anexa cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor și entităților, astfel cum au fost prezentate de către Consiliul de Securitate sau de către Comitetul pentru sancțiuni.

(2)   Anexa cuprinde, de asemenea, în funcție de disponibilitate, informații furnizate de Consiliul de Securitate sau de Comitetul pentru sancțiuni necesare în vederea identificării persoanelor sau entităților respective. În ceea ce privește persoanele, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul pașaportului și cărții de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, precum și funcția sau profesia. În ceea ce privește entitățile, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. De asemenea, în anexă se menționează data desemnării de către Consiliul de Securitate sau Comitetul pentru sancțiuni.

Articolul 9

Pozițiile comune 2004/852/PESC și 2006/30/PESC se abrogă.

Articolul 10

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

(2)   Prezenta decizie se revizuiește, se modifică sau se abrogă, după caz, în conformitate cu deciziile relevante ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Adoptată la Bruxelles, 29 octombrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

S. VANACKERE


(1)  JO L 368, 15.12.2004, p. 50.

(2)  JO L 19, 24.1.2006, p. 36.

(3)  JO L 308, 19.11.2008, p. 52.

(4)  JO L 29, 2.2.2005, p. 5.

(5)  JO L 95, 14.4.2005, p. 1.

(6)  JO L 358, 31.12.2002, p. 28.


ANEXĂ

Lista persoanelor menționate la articolele 4 și 5

 

Nume (și eventualele pseudonime)

Informații de identificare [data și locul nașterii (d.n. și l.n.), numărul pașaportului (P.)/cărții de identitate etc.]

Motivele desemnării

Data desemnării de către ONU

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (alias Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi)

d.n.: 1.1.1972

Cetățenia: ivoriană

P.: 04LE66241 République de Côte d’Ivoire Eliberat la: 10.11.2005 valabil până la 9.11.2008

PD.: AE/088 DH 12 République de Côte d’Ivoire eliberat la 20.12.2002 valabil până la 11.12.2005

P.: 98LC39292 République de Côte d’Ivoire eliberat la 24.11.2000 valabil până la 23.11.2003

Locul nașterii: Guibéroua (Gagnoa) sau Niagbrahio/Guiberoua sau Guiberoua

Adresa cunoscută în 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; de asemenea, la Hotel Ivoire

Adresa declarată în documentul de călătorie nr. C2310421 eliberat de Elveția la 15.11.2005 și valabil până la 31.12.2005: Abidjan, Cocody

Conducător al COJEP („Tineri patrioți”). În mod repetat, a făcut declarații publice prin care promova violența împotriva instalațiilor și personalului Organizației Națiunilor Unite și împotriva cetățenilor străini; conducerea și participarea la acte de violență ale milițiilor de stradă, inclusiv bătăi, violuri și ucideri extrajudiciare; intimidarea Organizației Națiunilor Unite, a Grupului de lucru internațional (IWG), a opoziției politice și a presei independente; sabotarea unor posturi de radio internaționale; obstrucționarea acțiunii IWG, a operației Organizației Națiunilor Unite în Côte d’Ivoire (UNOCI), a forțelor franceze și a procesului de pace, astfel cum este definit în Rezoluția 1643 (2005).

7 februarie 2006

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

d.n.: 1.1.1966 sau 20.12.1969

Cetățenia: ivoriană

P.: 04 LE 017521 eliberat la 10 februarie 2005 și valabil până la 10 februarie 2008

Conducător al Uniunii Patrioților pentru Eliberarea Totală a Republicii Côte d’Ivoire (UPLTCI). În mod repetat, a făcut declarații publice prin care promova violența împotriva instalațiilor și personalului Organizației Națiunilor Unite și împotriva cetățenilor străini; conducerea și participarea la acte de violență ale milițiilor de stradă, inclusiv bătăi, violuri și ucideri extrajudiciare; obstrucționarea acțiunii IWG, UNOCI, a forțelor franceze și a procesului de pace, astfel cum este definit în Rezoluția 1643 (2005).

7 februarie 2006

3.

FOFIE, Martin Kouakou

d.n.: 1.1.1968

Cetățenia: ivoriană

Locul nașterii: BOHI, Côte d’Ivoire

Carte de identitate Burkina Faso nr.: 2096927 eliberată la 17 martie 2005

Certificat de cetățenie Burkina Faso: CNB N.076 (17 februarie 2003)

Numele tatălui: Yao Koffi FOFIE

Numele mamei: Ama Krouama KOSSONOU

Carte de identitate Côte d’Ivoire nr.: 970860100249 eliberată la 5 august 1997 valabilă până la 5 august 2007

Caporal-șef, comandant al Forțelor noi pentru sectorul Korhogo. Forțele de sub comanda sa au practicat recrutarea de soldați-copii, răpiri, impunerea de muncă forțată, abuzul sexual al femeilor, arestări arbitrare și ucideri extrajudiciare, încălcând convențiile în domeniul drepturilor omului și dreptul umanitar internațional; obstrucționarea acțiunii IWG, UNOCI, a forțelor franceze și a procesului de pace, astfel cum este definit în Rezoluția 1643 (2005).

7 februarie 2006