30.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 19 octombrie 2010

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a protocolului adițional la Acordul de cooperare pentru protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord-Est împotriva poluării

(2010/655/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 196 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Uniunea Europeană este parte la Acordul de cooperare pentru protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord-Est împotriva poluării, aprobat prin Decizia 93/550/CEE a Consiliului (2) (denumit în continuare „Acordul de la Lisabona”).

(2)

Un diferend de natură politică cu privire la frontierele din Sahara Occidentală a împiedicat Spania și Marocul să ratifice Acordul de la Lisabona. Acest diferend a fost acum soluționat prin protocolul adițional la Acordul de la Lisabona, care aduce modificări articolului 3 litera (c) din acordul respectiv.

(3)

În urma adoptării, la 12 decembrie 2008, a Deciziei Consiliului privind semnarea, în numele Comunității Europene, a protocolului adițional la Acordul de cooperare pentru protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord-Est împotriva poluării, a fost semnat, în numele Comunității, la 25 martie 2009, protocolul adițional.

(4)

Protocolul adițional la Acordul de la Lisabona este deschis ratificării, acceptării sau aprobării de către părți.

(5)

Prin urmare, este oportună încheierea de către Uniune a protocolului adițional la Acordul de la Lisabona.

(6)

Uniunea Europeană și statele membre părți la Acordul de la Lisabona ar trebui să se angajeze să depună simultan, în măsura posibilului, instrumentele lor de ratificare, acceptare sau aprobare a protocolului adițional.

(7)

Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a notificat guvernului portughez faptul că Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană, succedându-i acesteia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Protocolul adițional la Acordul de cooperare pentru protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord-Est împotriva poluării se aprobă în numele Uniunii Europene.

Textul protocolului adițional este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Președintele Consiliului desemnează persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să procedeze, în numele Uniunii Europene, la depunerea instrumentului de aprobare pe lângă Guvernul Portugaliei, care își asumă funcția de depozitar, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din protocolul adițional, pentru a exprima aprobarea Uniunii față de asumarea de obligații în temeiul respectivului protocol.

(2)   Uniunea și statele membre părți la Acordul de la Lisabona se angajează să depună simultan, în măsura posibilului, instrumentele lor de ratificare, acceptare sau aprobare a protocolului adițional.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării acesteia.

Data intrării în vigoare a protocolului adițional se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 19 octombrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

D. REYNDERS


(1)  Aprobare din 9 martie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 267, 28.10.1993, p. 20.


TRADUCERE

PROTOCOL ADIȚIONAL

la Acordul de cooperare pentru protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord-Est împotriva poluării

Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Regatul Maroc și Comunitatea Europeană, denumite în continuare „părțile”,

CONȘTIENTE de necesitatea de a proteja mediul în general și mediul marin în special,

RECUNOSCÂND faptul că poluarea Oceanului Atlantic de Nord-Est cu hidrocarburi și alte substanțe nocive ar putea afecta mediul marin și interesele statelor costiere,

ȚINÂND seama de necesitatea de a facilita intrarea în vigoare în cel mai scurt timp a Acordului de cooperare pentru protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord-Est împotriva poluării, încheiat la Lisabona la data de 17 octombrie 1990, denumit în continuare „Acordul de la Lisabona”,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Modificarea Acordului de la Lisabona

Articolul 3 litera (c) din Acordul de cooperare pentru protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord-Est împotriva poluării, încheiat la Lisabona la 17 octombrie 1990 („Acordul de la Lisabona”), se modifică după cum urmează:

„(c)

la sud, de limita sudică a apelor aflate sub suveranitatea sau jurisdicția oricăreia dintre părți”.

Articolul 2

Raportul dintre Acordul de la Lisabona și protocolul adițional

Prezentul protocol modifică Acordul de la Lisabona în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul anterior și, în ceea ce privește părțile la protocol, acordul și protocolul adițional trebuie interpretate și aplicate împreună, ca un singur instrument.

Articolul 3

Acceptarea asumării de obligații și intrarea în vigoare

(1)   Prezentul protocol este înaintat părților spre ratificare, acceptare sau aprobare, instrumentele respective trebuind să fie depuse pe lângă Guvernul Republicii Portugheze.

(2)   Prezentul protocol intră în vigoare la data primirii de către Guvernul Republicii Portugheze a ultimului instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

(3)   Nicio parte nu își poate manifesta acceptarea față de asumarea de obligații în temeiul prezentului protocol fără a-și fi manifestat anterior sau concomitent acceptarea față de asumarea de obligații în temeiul Acordului de la Lisabona, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 22.

(4)   În urma intrării în vigoare a prezentului protocol, orice aderare la Acordul de la Lisabona, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 23 și 24, implică și acceptarea asumării de obligații în temeiul prezentului protocol, părțile asumându-și obligații în temeiul Acordului de la Lisabona, astfel cum este modificat prin articolul 1 din prezentul protocol.

Drept care, subsemnații, pe deplin autorizați, au semnat prezentul protocol.

Încheiat la Lisabona la data de douăzeci mai două mii opt în limbile arabă, spaniolă, franceză și portugheză, textul în limba franceză prevalând asupra altor versiuni lingvistice în cazul unor divergențe.

PENTRU REPUBLICA PORTUGHEZĂ

PENTRU REGATUL SPANIEI

PENTRU REPUBLICA FRANCEZĂ

PENTRU REGATUL MAROC

PENTRU COMUNITATEA EUROPEANĂ