2.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 260/21


DECIZIA COMISIEI

din 1 octombrie 2010

de autorizare a unui laborator din Rusia pentru a efectua teste serologice de control al eficienței vaccinurilor antirabice

[notificată cu numărul C(2010) 6684]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/591/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2000/258/CE a Consiliului din 20 martie 2000 privind desemnarea unui institut specific responsabil cu stabilirea criteriilor necesare pentru standardizarea testelor serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice (1), în special articolul 3 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Decizia 2000/258/CE desemnează laboratorul „Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy” („AFSSA, Nancy”) ca fiind instituția specifică responsabilă cu stabilirea criteriilor necesare standardizării testelor serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice. Decizia respectivă stabilește, de asemenea, responsabilitățile laboratorului în cauză.

(2)

AFSSA, Nancy trebuie, în special, să evalueze laboratoarele statelor membre și ale țărilor terțe în vederea autorizării acestora pentru a efectua teste serologice de control al eficienței vaccinurilor antirabice.

(3)

Autoritatea competentă din Rusia a înaintat o cerere de aprobare a unui laborator din țara terță în cauză pentru a efectua aceste teste serologice.

(4)

AFSSA, Nancy a efectuat o evaluare a laboratorului în cauză și a furnizat Comisiei un raport favorabil al acelei evaluări, la 19 februarie 2010.

(5)

Prin urmare, laboratorul în cauză ar trebui să fie autorizat să efectueze teste serologice de control al eficienței vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Următorul laborator este autorizat să efectueze teste serologice de control al eficienței vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2) din Decizia 2000/258/CE:

„Federal Centre for Animal Health (FGI «ARRIAH»), 600901 Vladimir, Urjvets, Rusia”.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică începând cu 15 octombrie 2010.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 1 octombrie 2010.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 79, 30.3.2000, p. 40.