16.9.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 243/66


DECIZIA CONSILIULUI

din 27 iulie 2009

privind semnarea, în numele Comunității, a Acordului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind modalitățile de participare a statelor respective la activitățile Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

(2010/491/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 62 alineatul (2) litera (a) și articolul 66, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (1) prevede țările asociate la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în vederea participării acestora la activitățile agenției respective. Modalitățile de participare urmează a fi precizate în viitoarele acorduri care urmează a fi încheiate între Comunitatea Europeană și țările în cauză.

(2)

În urma autorizării acordate Comisiei în data de 11 martie 2008, au fost încheiate negocierile cu Confederația Elvețiană și cu Principatul Liechtenstein în vederea unui acord privind modalitățile de participare a statelor respective la activitățile Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene.

(3)

Sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, acordul parafat la 19 ianuarie 2009 ar trebui să fie semnat și ar trebui să fie aprobate declarațiile comune.

(4)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, care nu este obligatorie pentru aceasta și nu i se aplică. Deoarece prezenta decizie se întemeiază pe acquis-ul Schengen în temeiul dispozițiilor titlului IV din partea a treia a Tratatului de instituire a Comunității Europene, Danemarca decide, în conformitate cu articolul 5 din protocolul menționat, în termen de șase luni de la data adoptării prezentei decizii, dacă o va transpune în dreptul său intern.

(5)

Prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (2). În consecință, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentei decizii, care nu este obligatorie pentru aceasta și nu i se aplică.

(6)

Prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (3). Prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii, care nu este obligatorie pentru aceasta și nu i se aplică,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta se aprobă, în numele Comunității, semnarea Acordului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind modalitățile de participare a statelor respective la activitățile Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, precum și a declarațiilor comune, sub rezerva încheierii acordului.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul în numele Comunității, sub rezerva încheierii acestuia.

Adoptată la Bruxelles, 27 iulie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

C. BILDT


(1)  JO L 349, 25.11.2004, p. 1.

(2)  JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

(3)  JO L 64, 7.3.2002, p. 20.