24.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 106/13


DECIZIA NR. H1

din 12 iunie 2009

privind cadrul pentru tranziția de la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 ale Consiliului la Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului și aplicarea deciziilor și recomandărilor Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială

(Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția)

2010/C 106/05

COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ,

având în vedere articolul 72 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (1), conform căruia Comisia administrativă are responsabilitatea de a trata toate chestiunile administrative sau de interpretare care decurg din dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (2),

având în vedere articolele 87-91 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004,

având în vedere articolul 64 alineatul (7) și articolele 93-97 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009,

întrucât:

(1)

Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 intră în vigoare la 1 mai 2010 și Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 (3) și (CEE) nr. 574/72 (4) ale Consiliului sunt abrogate la aceeași dată, cu excepția situațiilor menționate la articolul 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și la articolul 96 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

(2)

Sub rezerva dispozițiilor articolului 87 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și ale articolului 94 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009, în principiu, cererile prezentate înainte de data intrării în vigoare a regulamentelor respective continuă să fie reglementate de legislația care li se aplica la momentul introducerii lor, iar dispozițiile regulamentelor respective se aplică doar cererilor depuse după intrarea lor în vigoare.

(3)

Deciziile nr. 74-208 și Recomandările nr. 14-23 ale Comisiei administrative pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți, aflate încă în vigoare, devin caduce la data de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 și de intrare în vigoare a Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009.

(4)

Este necesar să se adapteze anumite decizii și recomandări aplicabile în temeiul Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 pentru a le alinia dispozițiilor Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009.

(5)

Este necesar să se asigure transparența și să se furnizeze asistență instituțiilor în ceea ce privește aplicarea deciziilor și a recomandărilor Comisiei administrative în temeiul Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72, după data intrării în vigoare a Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009.

(6)

Având în vedere complexitatea lor juridică și tehnică, termenul strâns și necesitatea de a acorda prioritate anumitor sarcini ale Comisiei administrative, unele decizii nu vor fi gata pentru a fi publicate la timp înainte de intrarea în vigoare a Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009, ci numai într-o etapă ulterioară.

(7)

Anumite dispoziții ale deciziilor și recomandărilor aplicabile în temeiul Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 sunt integrate direct în dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009.

(8)

Hotărând în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004,

DECIDE:

1.

Deciziile și recomandările care fac referire la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 nu se aplică situațiilor reglementate de Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009.

Cu toate acestea, deciziile și recomandările respective rămân aplicabile în cazul în care Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 rămân în vigoare și își păstrează efectele juridice, în special în situațiile menționate la articolul 90 alineatul (1) a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și la articolul 96 alineatul (1) a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

2.

Deciziile și recomandările enumerate în partea A a anexei nu sunt înlocuite de nicio decizie sau recomandare în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009.

3.

Deciziile și recomandările enumerate în partea B a anexei sunt înlocuite de noile decizii și recomandări specificate în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009.

4.

Deciziile enumerate în partea C a anexei sunt adaptate în cel mai scurt timp posibil de Comisia administrativă, astfel încât acestea să corespundă dispozițiilor Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009, deoarece principiile enunțate în aceste decizii trebuie să fie aplicate și în ceea ce privește regulamentele respective.

5.

Documentele necesare pentru aplicarea Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 (respectiv formularele E, carduri europene de asigurări sociale de sănătate și certificate provizorii de înlocuire) eliberate de instituțiile, autoritățile și alte organisme competente ale statelor membre înainte de intrarea în vigoare a Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 rămân valabile [deși conțin referințe la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72] și sunt luate în considerare de instituțiile, autoritățile și alte organisme ale statelor membre chiar și după această dată, până la expirarea valabilității lor sau până la retragerea sau înlocuirea lor cu documentele eliberate sau comunicate în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009.

6.

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 987/2009.

Președintele Comisiei administrative

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  JO L 166, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284, 30.10.2009, p. 1.

(3)  JO L 149, 5.7.1971, p. 2.

(4)  JO L 74, 27.3.1972, p. 1.


ANEXĂ

PARTEA A

[Decizii și recomandări care fac referire la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 care nu sunt înlocuite de noi decizii și recomandări în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009]

Decizii:

 

Decizia nr. 74

 

Decizia nr. 76

 

Decizia nr. 79

 

Decizia nr. 81

 

Decizia nr. 85

 

Decizia nr. 89

 

Decizia nr. 91

 

Decizia nr. 115

 

Decizia nr. 117

 

Decizia nr. 118

 

Decizia nr. 121

 

Decizia nr. 126

 

Decizia nr. 132

 

Decizia nr. 133

 

Decizia nr. 134

 

Decizia nr. 135

 

Decizia nr. 136

 

Decizia nr. 137

 

Decizia nr. 142

 

Decizia nr. 143

 

Decizia nr. 145

 

Decizia nr. 146

 

Decizia nr. 148

 

Decizia nr. 151

 

Decizia nr. 152

 

Decizia nr. 156

 

Decizia nr. 167

 

Decizia nr. 171

 

Decizia nr. 173

 

Decizia nr. 174

 

Decizia nr. 176

 

Decizia nr. 178

 

Decizia nr. 180

 

Decizia nr. 192

 

Decizia nr. 193

 

Decizia nr. 197

 

Decizia nr. 198

 

Decizia nr. 199

 

Decizia nr. 201

 

Decizia nr. 202

 

Decizia nr. 204

Recomandări:

 

Recomandarea nr. 15

 

Recomandarea nr. 16

 

Recomandarea nr. 17

 

Recomandarea nr. 19

 

Recomandarea nr. 20

 

Recomandarea nr. 23

PARTEA B

[Decizii și recomandări înlocuite care fac referire la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 și deciziile și recomandările care le înlocuiesc în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009]

Decizii în temeiul Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72

Decizii corespunzătoare în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009

Decizia nr. 75

DECIZIA Nr. P1

Decizia nr. 83

DECIZIA Nr. U1

Decizia nr. 96

DECIZIA Nr. P1

Decizia nr. 99

DECIZIA Nr. H1

Decizia nr. 100

DECIZIA Nr. H1

Decizia nr. 101

DECIZIA Nr. H1

Decizia nr. 105

DECIZIA Nr. P1

Decizia nr. 139

DECIZIA Nr. H1

Decizia nr. 140

DECIZIA Nr. H1

Decizia nr. 160

DECIZIA Nr. U2

Decizia nr. 181

DECIZIA Nr. A2

Decizia nr. 189

DECIZIA Nr. S1

Decizia nr. 190

DECIZIA Nr. S2

Decizia nr. 191

DECIZIA Nr. S1

Decizia nr. 194

DECIZIA Nr. S3

Decizia nr. 195

DECIZIA Nr. S3

Decizia nr. 196

DECIZIA Nr. S3

Decizia nr. 200

DECIZIA Nr. H3

Decizia nr. 203

DECIZIA Nr. S1

Decizia nr. 205

DECIZIA Nr. U3

Decizia nr. 207

DECIZIA Nr. F1


Recomandări în temeiul Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72

Recomandări corespunzătoare în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009

Recomandarea nr. 18

RECOMANDAREA Nr. U1

Recomandarea nr. 21

RECOMANDAREA Nr. U2

Recomandarea nr. 22

RECOMANDAREA Nr. P1

PARTEA C

[Decizii care fac referire la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CEE) nr. 574/72 și care trebuie încă adaptate de Comisia administrativă]

 

Decizia nr. 138

 

Deciziile nr. 147 și nr. 150

 

Decizia nr. 170 (inclusiv Decizia nr. 185)

 

Decizia nr. 175

 

Decizia nr. 206

 

Decizia nr. 208