21.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/44


DECIZIA CONSILIULUI

din 19 ianuarie 2010

privind existența unui deficit excesiv în Portugalia

(2010/288/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 126 alineatul (6) coroborat cu articolul 126 alineatul (13) și articolul 136,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere observațiile prezentate de Portugalia,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 126 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, statele membre trebuie să evite deficitele publice excesive.

(2)

Pactul de stabilitate și creștere are la bază obiectivul unor finanțe publice solide ca mijloc de consolidare a condițiilor pentru stabilitatea prețurilor și pentru o creștere susținută și durabilă, care să contribuie la crearea de locuri de muncă.

(3)

Procedura de deficit excesiv (PDE) prevăzută la articolul 126 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, clarificată prin Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv (1) (care face parte din Pactul de stabilitate și creștere) prevede adoptarea unei decizii privind existența unui deficit excesiv. Regulamentul (CE) nr. 1467/97 stabilește, de asemenea, dispoziții de punere în aplicare a articolului 104 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, care a devenit articolul 126 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Protocolul privind procedura de deficit excesiv anexat la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede dispoziții suplimentare referitoare la aplicarea PDE. Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului (2) stabilește norme și definiții detaliate pentru aplicarea dispozițiilor protocolului menționat.

(4)

Reforma din 2005 a Pactului de stabilitate și creștere a căutat să-i întărească eficacitatea și bazele economice, precum și să protejeze sustenabilitatea finanțelor publice pe termen lung. Obiectivul acesteia l-a constituit garantarea faptului că situația economică și bugetară este pe deplin luată în considerare în toate etapele PDE. Astfel, Pactul de stabilitate și creștere constituie cadrul care sprijină politicile guvernamentale pentru o revenire rapidă la poziții bugetare solide ținând cont de situația economică.

(5)

Articolul 104 alineatul (5) din Tratatul de instituire a Comunității Europene, care a devenit articolul 126 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prevede obligația Comisiei de a adresa Consiliului un aviz în cazul în care aceasta consideră că într-un stat membru există sau poate să apară un deficit excesiv. Luând în considerare raportul său întocmit în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunității Europene, care a devenit articolul 126 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și având în vedere avizul emis de Comitetul economic și financiar în conformitate cu articolul 104 alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene, care a devenit articolul 126 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia a concluzionat că în Portugalia există un deficit excesiv. În consecință, Comisia a transmis Consiliului un aviz în acest sens cu privire la Portugalia (3) la 11 noiembrie 2009.

(6)

Articolul 126 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede obligația Consiliului de a lua în considerare orice eventuale observații ale statului membru în cauză, înainte de a decide, pe baza unei evaluări globale, dacă există sau nu un deficit excesiv. În cazul Portugaliei, evaluarea globală conduce la concluziile expuse în prezenta decizie.

(7)

Conform datelor comunicate de autoritățile portugheze în octombrie 2009, nivelul deficitului public al Portugaliei ar trebui să atingă 5,9 % din PIB în 2009, rămânând astfel cu mult peste valoarea de referință de 3 % din PIB. Depășirea anunțată a valorii de referință poate fi considerată excepțională în sensul dispozițiilor din tratat și din Pactul de stabilitate și creștere. Mai exact, aceasta este, printre altele, consecința unei încetiniri semnificative a creșterii economice în 2009 în sensul dispozițiilor tratatului și ale Pactului de stabilitate și creștere. Pentru anii 2009 și 2010, în previziunile serviciilor Comisiei din toamna anului 2009 se estimează o reducere de 2,9 % a PIB-ului anual, urmată de o creștere de 0,3 %. Prin urmare, depășirea preconizată a valorii de referință nu poate fi considerată temporară, deoarece, conform previziunilor serviciilor Comisiei din toamna anului 2009, luând în considerare măsurile deja adoptate în anul curent, deficitul public global va atinge 8 % din PIB în 2010. În 2010 și 2011, deși vor fi suspendate majoritatea măsurilor cu caracter extraordinar adoptate în 2009 în contextul crizei, nu se așteaptă nicio îmbunătățire a poziției bugetare, din cauza persistenței unor codiții economice specifice perioadelor de recesiune, a funcționării stabilizatorilor automați și a creșterii considerabile a cheltuielilor cu dobânzile. Criteriul deficitului prevăzut de tratat nu este îndeplinit.

(8)

Conform informațiilor comunicate în octombrie 2009 de către autoritățile portugheze, se preconizează ca datoria publică brută, care s-a situat peste valoarea de referință de 60 % din PIB încă din 2005, să atingă nivelul de 74,5 % din PIB în 2009. Conform previziunilor serviciilor Comisiei din toamna anului 2009, ponderea datoriei publice în PIB va crește semnificativ cu 18 puncte procentuale în perioada analizată, de la 66,3 % în 2008 la 91,2 % în 2011. Nu se poate considera că ponderea datoriei scade suficient și se apropie de valoarea de referință într-un ritm satisfăcător, în sensul dispozițiilor din tratat și din Pactul de stabilitate și creștere. Criteriul datoriei prevăzut de tratat nu este îndeplinit.

(9)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97, „factorii relevanți” pot fi luați în considerare în etapele care conduc la adoptarea deciziei Consiliului privind existența unui deficit excesiv în conformitate cu articolul 126 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene numai dacă este îndeplinită dubla condiție ca deficitul să rămână apropiat de valoarea de referință și ca depășirea valorii de referință să fie temporară. Această dublă condiție nu este îndeplinită în cazul Portugaliei. Prin urmare, în etapele care conduc la adoptarea prezentei decizii nu sunt luați în considerare factorii relevanți,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În urma unei evaluări globale rezultă că în Portugalia există un deficit excesiv.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Portugheze.

Adoptată la Bruxelles, 19 ianuarie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

E. SALGADO


(1)  JO L 209, 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 145, 10.6.2009, p. 1.

(3)  Toate documentele privind PDE pentru Portugalia pot fi consultate la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2