12.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/56


DECIZIA COMISIEI

din 6 mai 2010

de modificare a părților 1 și 2 din anexa E la Directiva 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce privește modelele de certificate de sănătate pentru animalele care provin din exploatații și pentru albine și bondari

[notificată cu numărul C(2010) 2624]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/270/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute la punctul I din anexa A la Directiva 90/425/CEE (1), în special articolul 22 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Articolul 10 din Directiva 92/65/CEE stabilește cerințele de sănătate animală care reglementează schimburile comerciale cu câini, pisici și dihori domestici.

(2)

Partea 1 din anexa E la directiva menționată anterior prezintă modelul de certificat de sănătate pentru schimburile comerciale cu animale provenind din exploatații, inclusiv câini, pisici și dihori domestici.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (2) stabilește cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și normele referitoare la controlul acestei circulații. Regulamentul se aplică circulației între statele membre sau din țări terțe a animalelor de companie din speciile enumerate în anexa I la acesta. Câinii, pisicile și dihorii domestici sunt enumerați în părțile A și B din anexa respectivă.

(4)

Cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 998/2003 sunt diferite, în funcție de statul membru de destinație și de statul membru sau țara terță de origine.

(5)

Țările terțe care aplică în cazul circulației necomerciale a animalelor de companie norme cel puțin echivalente cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 998/2003 sunt enumerate în secțiunea 2 a părții B din anexa II la regulamentul respectiv.

(6)

Pentru a se evita disimularea circulației comerciale ca circulație necomercială a animalelor de companie în sensul Regulamentului (CE) nr. 998/2003, articolul 12 primul paragraf litera (b) din acest regulament prevede că cerințele și verificările prevăzute în Directiva 92/65/CEE trebuie să se aplice circulației a mai mult de cinci animale de companie, în cazul în care animalele sunt introduse în Uniune dintr-o țară terță alta decât cele enumerate în secțiunea 2 a părții B din anexa II la regulamentul respectiv.

(7)

În plus, Regulamentul (UE) nr. 388/2010 al Comisiei din 6 mai 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește numărul maxim de animale de companie din anumite specii care pot face obiectul circulației necomerciale (3) prevede că cerințele și verificările menționate la articolul 12 primul paragraf litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 trebuie să se aplice și circulației câinilor, pisicilor și dihorilor albi de companie atunci când numărul total al animalelor transportate către un stat membru dintr-un alt stat membru sau o țară terță enumerată în secțiunea 2 a părții B din anexa II la acest regulament este mai mare de cinci.

(8)

Regulamentul (CE) nr. 998/2003 prevede, de asemenea, că pe parcursul unei perioade de tranziție circulația necomercială a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici către teritoriul Irlandei, Maltei, Suediei sau Regatului Unit trebuie să facă obiectul anumitor cerințe suplimentare.

(9)

Directiva 92/65/CEE menționează aceste cerințe suplimentare doar în ceea ce privește schimburile comerciale cu câini, pisici și dihori domestici cu destinația Irlanda, Suedia sau Regatul Unit.

(10)

Modelele de certificate pentru schimburile comerciale în interiorul Uniunii ar trebui să fie compatibile cu sistemul informatic veterinar integrat „TRACES” elaborat în conformitate cu Decizia 2003/623/CE a Comisiei (4).

(11)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a tuturor cerințelor și verificărilor care vizează circulația necomercială a mai mult de cinci câini, pisici sau dihori domestici de companie către toate statele membre, inclusiv Malta, este necesară adaptarea modelului de certificat de sănătate prezentat în partea 1 a anexei E la Directiva 92/65/CEE.

(12)

În plus, modelul de certificat de sănătate pentru schimburile comerciale în interiorul Uniunii cu albine vii (Apis mellifera) și bondari (Bombus spp.) este prevăzut în partea 2 din anexa E la Directiva 92/65/CEE.

(13)

Acel certificat stabilește cerințele de sănătate animală în ceea ce privește loca americană atât pentru albine, cât și pentru bondari. Aceste cerințe permit doar transportul albinelor și bondarilor din zone în care nu este prezentă această boală. Este prevăzută o perioadă suspensivă de 30 de zile în cazul unui focar, iar aceasta se aplică pe o rază de trei kilometri în jurul focarului.

(14)

Totuși, în majoritatea cazurilor, bondarii sunt crescuți în structuri izolate din punctul de vedere al mediului, care sunt controlate în mod regulat de către autoritatea competentă și verificate în vederea detectării prezenței bolii. Nu este probabil ca astfel de unități care sunt recunoscute autoritatea competentă a statului membru și se află sub supravegherea acesteia să fie afectate de prezența locii americane pe raza de trei kilometri prevăzută în partea 2 din anexa E, spre deosebire de coloniile în aer liber.

(15)

Prin urmare, este necesară modificarea modelului de certificat de sănătate pentru schimburile comerciale cu albine vii și bondari în interiorul Uniunii, în vederea introducerii unor cerințe specifice de sănătate animală privind bondarii crescuți într-o structură izolată din punctul de vedere al mediului.

(16)

Părțile 1 și 2 din anexa E la Directiva 92/65/CEE ar trebui, prin urmare, să se modifice în consecință.

(17)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa E la Directiva 92/65/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 mai 2010.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 146, 13.6.2003, p. 1.

(3)  JO L 114, 7.5.2010, p. 3.

(4)  JO L 216, 28.8.2003, p. 58.


ANEXĂ

Anexa E la Directiva 92/65/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Partea 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Partea 1 –   Certificat de sănătate pentru schimburile comerciale cu animale provenind din exploatații (ungulate, păsări, lagomorfe, câini, pisici și dihori domestici)

92/65 EI

Image

Image

Image

2.

Partea 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Partea 2 –   Certificat de sănătate pentru schimburile comerciale cu albine și bondari

92/65 EII

Image

Image