27.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 105/22


DECIZIA CONSILIULUI 2010/232/PESC

din 26 aprilie 2010

de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 27 aprilie 2006, Consiliul a adoptat Poziția comună 2006/318/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar (1). Respectivele măsuri au înlocuit măsurile anterioare, primele dintre acestea fiind adoptate în 1996 prin Poziția comună 96/653/PESC (2).

(2)

Poziția comună 2009/351/PESC a Consiliului (3), adoptată la 27 aprilie 2009, a prelungit Poziția comună 2006/318/PESC până la 30 aprilie 2010.

(3)

Având în vedere situația din Burma/Myanmar, în special lipsa îmbunătățirii situației în domeniul drepturilor omului și a progreselor vizibile spre un proces generalizat de democratizare, sub rezerva promulgării unei noi legi electorale și a anunțului guvernului din Birmania/Myanmar, potrivit căruia în 2010 vor fi organizate alegeri pluripartite, aplicarea măsurilor restrictive prevăzute de Poziția comună 2006/318/PESC ar trebui extinsă pentru o perioadă suplimentară de 12 luni.

(4)

Lista persoanelor și a întreprinderilor cărora li se aplică măsurile restrictive ar trebui modificată pentru a lua în considerare schimbările intervenite în cadrul guvernului, al forțelor de securitate, al Consiliului de stat pentru pace și dezvoltare și al administrației din Birmania/Myanmar, precum și situația personală a persoanelor vizate și pentru a actualiza lista întreprinderilor care sunt deținute sau controlate de regimul din Birmania/Myanmar sau de persoane aflate în legătură cu regimul.

(5)

Uniunea trebuie să acționeze în continuare, pentru a pune în aplicare anumite măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Se interzice vânzarea și furnizarea către Birmania/Myanmar, precum și transferul și exportul în această țară, de către resortisanții țărilor membre sau de pe teritoriul statelor membre, sau cu ajutorul unor nave sau aeronave sub pavilionul acestora, de armamente și de materiale conexe de orice fel, inclusiv de arme și de muniții, de vehicule și echipamente militare, de echipamente paramilitare și piese de schimb pentru țara menționată anterior, precum și de echipamente care pot fi utilizate în scopuri de reprimare internă, fie că provin sau nu de pe teritoriul lor.

(2)   Se interzice:

(a)

acordarea de asistență tehnică, servicii de brokeraj și alte servicii legate de activitățile militare și de livrarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea de armamente și materiale conexe de orice tip, inclusiv armele și munițiile, vehiculele și echipamentele militare, echipamentele paramilitare și piesele de schimb pentru serviciile respective, precum și echipamentele care pot fi utilizate în scopuri de reprimare internă, direct sau indirect, persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor care se află pe teritoriul Birmaniei/Myanmar sau în scopul utilizării în această țară;

(b)

acordarea unei finanțări sau a unui ajutor financiar în legătură cu activitățile militare, în special subvenții, împrumuturi sau o asigurare pentru credite de export, cu ocazia vânzării, livrării, transferului sau exportului de arme și materiale conexe, precum și de echipamente care pot fi utilizate în scopuri de reprimare internă sau în scopul furnizării de asistență tehnică, de servicii de brokeraj și de alte servicii în legătură cu acest material, direct sau indirect, către persoane, entități sau organisme din Birmania/Myanmar sau în scopul unei utilizări în această țară;

(c)

participarea, cu bună știință și voluntar, la activități care au ca obiect sau efect nerespectarea interdicțiilor menționate la literele (a) sau (b).

Articolul 2

(1)   Articolul 1 nu se aplică:

(a)

vânzării, furnizării, transferului sau exportului de material militar neletal sau de echipamente care pot fi utilizate în scopuri de reprimare internă, destinate exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecție sau unor programe ale ONU și UE privind crearea de instituții, sau de material destinat operațiunilor de gestionare a crizei ale UE și ONU;

(b)

vânzării, furnizării, transferului sau exportului de echipamente de deminare și de material utilizat în operațiunile de deminare;

(c)

acordării unei finanțări sau a unui ajutor financiar în legătură cu acest material sau cu aceste programe și operațiuni;

(d)

acordării unei asistențe tehnice în legătură cu acest material sau cu aceste programe și operațiuni,

cu condiția ca exporturile respective să fi fost în prealabil aprobate de autoritatea competentă respectivă.

(2)   Articolul 1 nu se aplică hainelor de protecție, inclusiv vestele antiglonț și căștile militare, temporar exportate în Birmania/Myanmar pentru utilizarea exclusivă de către personalul ONU, personalul UE sau al statelor sale membre, reprezentanții mijloacelor de informare în masă, personalul umanitar, personalul de ajutor pentru dezvoltare și personalul asociat.

Articolul 3

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipament și tehnologie corespunzătoare destinate întreprinderilor din Birmania/Myanmar care își desfășoară activitatea în cadrul următoarelor ramuri de activitate, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, sau cu ajutorul navelor sau al aeronavelor aflate sub jurisdicția statelor membre, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul acestora:

(a)

exploatarea forestieră și prelucrarea cherestelei;

(b)

extracția aurului, cositorului, fierului, cuprului, tungstenului, argintului, cărbunelui, plumbului, manganului, nichelului și zincului;

(c)

extracția și prelucrarea pietrelor prețioase și semiprețioase, incluzând diamantele, rubinele, safirele, jadul și smaraldele.

(2)   Se interzic următoarele:

(a)

furnizarea de asistență tehnică sau de formare privind echipamentul și tehnologia corespunzătoare destinate întreprinderilor din Birmania/Myanmar care își desfășoară activitatea în cadrul industriilor menționate la alineatul (1);

(b)

furnizarea de finanțare sau de asistență financiară pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de echipament și tehnologie corespunzătoare destinate întreprinderilor din Birmania/Myanmar înscrise pe lista din anexa I, care își desfășoară activitatea în cadrul industriilor menționate la alineatul (1), sau pentru furnizarea de asistență tehnică sau formare conexă.

Articolul 4

Se interzice achiziționarea, importul sau transferul din Birmania/Myanmar în Uniune al următoarelor produse:

(a)

bușteni rotunzi, cherestea și produse din cherestea;

(b)

aur, cositor, fier, cupru, tungsten, argint, cărbune, plumb, mangan, nichel și zinc;

(c)

pietre prețioase și semiprețioase, incluzând diamantele, rubinele, safirele, jadul și smaraldele.

Articolul 5

Se interzice:

(a)

acordarea de împrumuturi sau credite întreprinderilor din Birmania/Myanmar, enumerate în anexa I, care își desfășoară activitatea în cadrul ramurilor de activitate menționate la articolul 3 alineatul (1);

(b)

achiziționarea sau majorarea unei participații în întreprinderile din Birmania/Myanmar, enumerate în anexa I, care își desfășoară activitatea în cadrul ramurilor de activitate menționate la articolul 3 alineatul (1), inclusiv achiziționarea acestor întreprinderi în totalitate și achiziționarea unor acțiuni sau titluri cu caracter participativ;

(c)

crearea unei asociații în participațiune cu întreprinderile din Birmania/Myanmar, enumerate în anexa I, care își desfășoară activitatea în cadrul ramurilor de activitate menționate la articolul 3 alineatul (1), și cu orice filială sau întreprindere afiliată aflată sub controlul acestora.

Articolul 6

(1)   Interdicția prevăzută la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 4 nu aduce atingere executării obligațiilor care decurg din contracte privind bunuri aflate în curs de expediere înainte de 19 noiembrie 2007.

(2)   Interdicțiile prevăzute la articolul 3 nu aduc atingere executării obligațiilor care decurg din contracte încheiate înainte de 19 noiembrie 2007 și care privesc investiții realizate în Birmania/Myanmar, înainte de această dată, de către întreprinderi stabilite în statele membre.

(3)   Interdicțiile prevăzute la articolul 5 literele (a) și respectiv (b):

(i)

nu aduc atingere îndeplinirii unor obligații care decurg din contractele sau acordurile încheiate înainte de data înscrierii întreprinderii respective, astfel cum se menționează în anexa I;

(ii)

nu constituie un obstacol în calea majorării unei participații în întreprinderile înscrise pe lista din anexa I, în cazul în care această majorare este prevăzută într-un acord încheiat cu respectiva întreprindere, înainte de data înscrierii acesteia, astfel cum se menționează în anexa I.

Articolul 7

Se interzice participarea cu bună știință și cu intenție la activități care au ca obiect sau ca efect, direct sau indirect, eludarea dispozițiilor articolelor 3, 4 și 5.

Articolul 8

Ajutorul și programele de dezvoltare care nu au caracter umanitar se suspendă. Se acordă derogări pentru proiecte și programe care vizează:

(a)

drepturile omului, democrația și buna guvernare, prevenirea conflictelor și consolidarea capacității societății civile;

(b)

sănătatea, educația și combaterea sărăciei, în special cele care răspund nevoilor fundamentale și asigură subzistența categoriilor celor mai sărace și mai vulnerabile ale populației;

(c)

protecția mediului înconjurător, în special programele care vizează rezolvarea problemei exploatării excesive a pădurilor, incompatibilă cu dezvoltarea durabilă, care conduce la despădurire.

Aceste programe și proiecte ar trebui puse în aplicare de către instituții specializate ale ONU și organizații neguvernamentale, precum și prin intermediul unei cooperări descentralizate cu administrațiile civile locale. În acest context, Uniunea Europeană continuă să dialogheze cu guvernul din Birmania/Myanmar cu privire la necesitatea intensificării eforturilor pentru realizarea obiectivelor pentru dezvoltare ale mileniului, stabilite de ONU.

Programele și proiectele ar trebui, pe cât posibil, să fie elaborate, continuate, gestionate și evaluate în consultare cu societatea civilă și toate grupările democratice, inclusiv Liga națională pentru democrație.

Articolul 9

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau trecerea în tranzit pe teritoriul lor:

(a)

a conducătorilor Consiliului de stat pentru pace și dezvoltare (CEPD), a autorităților birmane din sectorul turismului, a membrilor de rang înalt ai armatei, guvernului sau forțelor de securitate, care stabilesc sau pun în aplicare politicile care împiedică trecerea Birmaniei/Myanmar la democrație sau care profită de acest lucru, precum și a membrilor familiilor lor, numele acestor persoane fizice fiind înscrise pe lista din anexa II;

(b)

ofițeri superiori activi din armata birmană și membri ai familiilor lor, numele acestor persoane fizice fiind enumerate în anexa II.

(2)   Un stat membru nu are obligația, în conformitate cu alineatul (1), să refuze propriilor resortisanți accesul pe teritoriul său.

(3)   Alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere cazurilor în care un stat membru este legat printr-o obligație de drept internațional, și anume:

(a)

ca țară gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

(b)

ca țară gazdă a unei conferințe internaționale convocate de Organizația Națiunilor Unite sau ținute sub auspiciile lor;

(c)

în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități; sau

(d)

în temeiul tratatului de reconciliere (acordurile de la Laterano) încheiat în 1929 de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(4)   Alineatul (3) este considerat aplicabil, de asemenea, cazurilor în care un stat membru este gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(5)   Consiliul este informat corespunzător cu privire la toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în conformitate cu alineatul (3) sau (4).

(6)   Statele membre pot face derogări de la măsurile impuse la alineatul (1) atunci când deplasarea unei persoane se justifică din motive umanitare urgente sau atunci când persoana se deplasează pentru a asista la reuniuni interguvernamentale, inclusiv la reuniuni inițiate de Uniunea Europeană sau la reuniuni organizate de un stat membru care asigură în acel moment președinția OSCE, în cazul în care în cadrul acestora se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea democrației, drepturilor omului și statului de drept în Birmania/Myanmar.

(7)   Statul membru care dorește să acorde derogări în sensul alineatului (6) trebuie să adreseze o notificare în scris Consiliului. Derogarea se consideră ca fiind acordată cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului se opun în scris în termen de două zile lucrătoare de la data primirii comunicării în cauză. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului se opun, Consiliul, care hotărăște cu majoritate calificată, poate decide acordarea derogării propuse.

(8)   În cazurile în care, în temeiul alineatelor (3), (4), (6) și (7), un stat membru autorizează intrarea pe teritoriul său sau tranzitul persoanelor enumerate de anexa II, autorizația se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele respective.

Articolul 10

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin membrilor guvernului Birmaniei/Myanmar și persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor care le sunt asociate și care sunt înscrise pe lista din anexa II, precum și toate fondurile și resursele economice care sunt în posesia acestora sau care sunt deținute sau controlate de aceste persoane, entități sau organisme.

(2)   Se interzice punerea la dispoziție, în mod direct sau indirect, și utilizarea în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, al entităților sau organismelor care sunt înscrise pe lista din anexa II a fondurilor sau resurselor economice de orice fel.

(3)   Autoritatea competentă poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a unor capitaluri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră corespunzătoare, după ce a stabilit că fondurile sau resursele economice respective sunt:

(a)

necesare pentru a acoperi nevoile de bază ale persoanelor înscrise pe lista din anexa II și ale membrilor familiei aflați în întreținerea acestora, inclusiv cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente sau cheltuieli medicale, impozite, prime de asigurare și servicii publice;

(b)

destinate exclusiv plății unor onorarii profesionale rezonabile și rambursării unor cheltuieli care corespund unor servicii juridice;

(c)

destinate exclusiv plății unor obligații sau cheltuieli legate de deținerea sau gestionarea curentă a fondurilor sau resurselor economice înghețate;

(d)

necesare pentru cheltuieli neprevăzute, cu condiția ca autoritatea competentă să fi notificat celorlalte autorități competente și Comisiei, cel puțin cu două săptămâni înainte de acordarea autorizației, motivele pentru care consideră că ar trebui să fie acordată o autorizație specială.

(4)   Alineatul (2) nu se aplică acumulării în conturile înghețate a:

(a)

dobânzilor sau a altor câștiguri generate de aceste conturi; sau

(b)

plăților cuvenite în baza unor contracte, acorduri sau obligații anterioare datei la care aceste conturi au fost supuse măsurilor restrictive,

cu condiția ca aceste dobânzi, alte beneficii și plăți să facă în continuare obiectul alineatului (1).

(5)   Se interzice:

(a)

acordarea de împrumuturi financiare sau credite întreprinderilor care sunt deținute sau controlate de regim sau de persoane fizice sau juridice asociate acestuia, înscrise pe lista din anexa III, sau achiziționarea de obligațiuni, certificate de depozit, warante sau obligațiuni negarantate, emise de aceste întreprinderi;

(b)

achiziționarea sau majorarea unei participații în cadrul întreprinderilor deținute sau controlate de regim sau de persoane fizice sau juridice asociate regimului, astfel cum sunt enumerate aceste întreprinderi în anexa III, inclusiv achiziționarea acestor întreprinderi în totalitate și achiziționarea unor acțiuni sau titluri cu caracter participativ;

(c)

crearea unei asociații în participațiune cu întreprinderile înscrise pe lista din anexa III și cu orice filială sau întreprindere afiliată aflată sub controlul acestora.

(6)   Dispozițiile alineatului (5) litera (a) nu aduc atingere îndeplinirii unor obligații care decurg din contractele sau acordurile încheiate cu întreprinderea respectivă înainte de data înscrierii acesteia, astfel cum se menționează în anexa III.

(7)   Interdicția de la alineatul (5) litera (b) nu împiedică majorarea unei participații în întreprinderile enumerate în anexa III, în cazul în care această majorare este prevăzută într-un acord încheiat înainte de data înscrierii întreprinderii respective pe listă, astfel cum se precizează în anexa III.

Articolul 11

Vizitele guvernamentale bilaterale la înalt nivel (miniștri și funcționari la nivel de conducători politici și la alte niveluri) în Birmania/Myanmar rămân suspendate. Consiliul poate, în împrejurări excepționale, să decidă autorizarea excepțiilor de la această regulă.

Articolul 12

Statele membre refuză ca personalul militar să fie atașat reprezentanțelor diplomatice ale Birmaniei/Myanmar în statele membre. Rechemarea întregului personal militar atașat reprezentanțelor diplomatice ale statelor membre în Birmania/Myanmar se menține.

Articolul 13

Consiliul, hotărând la propunerea unui stat membru sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate modifică în măsura în care este necesar lista din anexa II.

Articolul 14

Prezenta decizie este revizuită în mod constant. Aceasta se reînnoiește sau se modifică, după caz, în special în ceea ce privește întreprinderile enumerate în anexele I și III, în cazul în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.

Articolul 15

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Prezentul regulament se aplică până la 30 aprilie 2011.

Adoptată la Bruxelles, 26 aprilie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 116, 29.4.2006, p. 77.

(2)  JO L 287, 8.11.1996, p. 1.

(3)  JO L 108, 29.4.2009, p. 54.


ANEXA I

Lista întreprinderilor la care se face referire la articolul 3 alineatul (2) litera (b), articolul 5 și articolul 14

 

LEMN & CHERESTEA

 

Numele

Data întocmirii listei

19.11.2007

1.

Alkemal Representative Office,

142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Yangon

 

2.

Asia Wood Co Ltd

24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Yangon

 

3.

Aung Chanthar

1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Yangon

 

4.

Aung Gonyi

9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Yangon

 

5.

Aung Khant Phyo Coop Ltd

144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Yangon

 

6.

Aung Khin & Sons

1-3, Thikhwa Pan St, Cor of Zaygyi St, KMDGG, Yangon

 

7.

Aung Kyin

11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Yangon

 

8.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

9.

Aung Zeya

33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Yangon

 

10.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

11.

Aye Myittar

1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Yangon

 

12.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Room 5, Maha Bandoola St, Cor of 46th St, BTHHGG, Yangon

 

13.

C.D. Industries & Construction Co Ltd

105(b) Parami Road, Mayangon, Yangon

 

14.

Century Dragon Co Ltd

3-5 Min Gyi Maha Min Gaung St, Industrial Zone (2), Hlaing Tha Yar, Yangon

 

15.

Chantha

Rm 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA, Yangon

 

16.

Coffer Manufacturing Co Ltd

Rm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

17.

Dagon Timber Ltd,

262-264, Rm A03-01, Dagon Centtre, Pyay RD, Myayangone, Sanchaung, Yangon

 

18.

Diamond Mercury Co Ltd

Bldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, Mayangon, Yangon

 

19.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Yangon

 

20.

Family

798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Yangon

 

21.

Flying Tiger Wood Industry Ltd,

171-173, 51st St, Pazundaung, Yangon

 

22.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

23.

Friend

300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Yangon

 

24.

Fudak Enterprise Co Ltd

120 De Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

25.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60-B Aung Myay Thasi Ave, Kamayut, Yangon

 

26.

Green Gold Industrial Co Ltd

209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Yangon

 

27.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Yangon

 

28.

Hla Shwe, U & Family

18/19 64 Ward, Industrial Zone 2, South Dagon, Yangon

 

29.

Hong Kong Nu San International Co Ltd

120 (twin-B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Yangon

 

30.

Htay

145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Yangon

 

31.

Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, aka Htoo Wood based Industry,

aka Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon

 

32.

Htoo Trading Co Ltd

5 Pyay Rd, Hlaing, Yangon

 

33.

Khaing Su Thu Trading and Inustrial Co Ltd

205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

34.

Khine Industries

42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

35.

Khine International Co Ltd

116/8 15th St, LMDWW, Yangon

 

36.

Kyi Kyi Saw Mill & Wood Trading

55 Thameinbayan RD, Tamwe, Yangon

 

37.

Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd168 Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1

Shwe Pyi Tha, Yangon

 

38.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

39.

Lin Win Co Ltd

89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Yangon

 

40.

Maha Nandar Co Ltd

90 Thudhamar St, NOKAA, Yangon

 

41.

Master Timber Excel Ltd

146a pyay Rd, 9th mile, Mayangon, Yangon

 

42.

Master Timber Exel Ltd (KLN Group)

282, Room 8, 1st floor, Seikkantha St, KTDAA, Yangon

 

43.

Miba Gon Shein

709, Cor of Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Yangon

 

44.

Mingala Family

107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Yangon

 

45.

Myanmar Channel Quest International Co Ltd

42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

46.

Myanmar Forest Timber Association

504-506, Merchant St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

47.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd

288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

48.

Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd

226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Yangon

 

49.

Myanmar Singh Ltd

18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Yangon

 

50.

Myanmar Touchwood Ltd

805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

51.

Myanmar WoodMart Co Ltd

Room 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Yangon

 

52.

Myitmakha International Trading Ltd

19-20 Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangon

 

53.

Myo Nwe Thit Trading Co Ltd

147 (G/F), 47th St, Botahtaung, Yangon

 

54.

Myotaw

492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Yangon

 

55.

Nay Chi Tun Family

4 Thumingalar RD, TGKNN, Yangon

 

56.

Nay Chi Tun Family,

729 Laydauntkan St, TGKNN, Yangon

 

57.

New Brothers Co Ltd

302a Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Yangon

 

58.

New Telesonic Co Ltd

94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Yangon

 

59.

New Telesonic Wood & General Trading

218 (B) 36th St, KTDAA, Yangon

 

60.

Ngwe Zaw,

728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Yangon

 

61.

Nightingale Co Ltd

221 Botahtung Pagoda Rd, Pazundaung, Yangon

 

62.

Nilar

118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

63.

Phan Nay Wun Co Ltd

47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Yangon

 

64.

Premio Int’l Co Ltd

60/75 Corner of Inwa Street & Bo Tay Za St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon

 

65.

RCC Co Ltd

65 Upper Pazundaing RD, Pazundaing, Yangon

 

66.

San Family

1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Yangon

 

67.

San Family

790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Yangon

 

68.

Scantrade Co Ltd

422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

69.

Sein Mandaing

1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Yangon

 

70.

Shwe Chain Trading co Ltd

Rm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Yangon

 

71.

Shwe Hlaing Bwar

462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho HlaingSt, HLTAA, Yangon

 

72.

Shwe Wel Htay

6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

73.

Shwe Yi Oo

113C 4th St, Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

74.

Soe Than Brothers Co Ltd

189 b/2 Seikkantha St, Industrial Zone 1, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

75.

Star Tek Co Ltd (Woodworking Machine)

74, 5th St, LMDWW, Yangon

 

76.

Swe Myo

86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

77.

Swe Thadar

78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Yangon

 

78.

Taw Win Family Co Ltd

355 U Wisara Rd, Sauchaung, Yangon

Numele directorului: Ko Ko Htwe

 

79.

Teak Farm Co Ltd

Bldg 1, Rm 404, Mingalar Sin Min Housing, Strand Road, Ahlone, Yangon

 

80.

Teak Farm Industries Co ltd

122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

81.

Teakteam Ltd

50A Seikkantha Street, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

82.

Toenayar Co Ltd

91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

83.

United Int’l Group Co Ltd

58a/b Setmu Zone Street Industrial Zone 1, South Dagon, Yangon

 

84.

United Internation Group (UIG)

Cor of West Race Course Rd & Sayasan Rd, Kyaikksan Ward, Yankin, Yangon

 

85.

VES Group Co Ltd

83, 50th St, Pazundaung, Yangon

 

86.

Win

383 Hla Theingi St, HLTAA, Yangon

 

87.

Win Enterprise Ltd

66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

88.

Win Kabar International Timber Trading

Top of 6th St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

89.

Win & Win Co Ltd

6 Pyay Rd, 6th mile, Hlaing, Yangon

 

90.

Wood Technology Industries

247d, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

91.

Yangon Wood Industries Ltd

Next to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Yangon

 

92.

Yee Shin Co Ltd

63/64 Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

93.

Ye Yint Aung

156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Yangon

 

94.

Yin Mar Myat Noe Co Ltd

120a Set Hmu 10th Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha, Yangon

 

95.

YN Co Ltd

120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

96.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon

 

97.

Shwe Chain Manufacturing Co Ltd

168, 62nd St, Ind Zone 1, Mandalay

 

INDUSTRIA LEMNULUI

98.

Aung Chan Tha Services Co Ltd

708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Yangon

 

99.

Aung Myanmar,

42/145 Ind Zone 5th St Ind Zone SPTAA, Yangon

 

100.

Hau Hau Parquet & Wood Based Industries Pte Ltd

135, 1st floor, 41st St, BTHGG, Yangon

 

101.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor U Shwe Bin St & Phan Chat Wun U Shwe Ohn St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

102.

Hi-Tech Forest Industrial Co Ltd

216-222, B7, 8th floor, Yuzana Building, Bo Myat Tun Rd, Pazundaung, Yangon

 

103.

Laural Ltd,

Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, Cor of 54th St, Pazundaung, Yangon

 

104.

Lin Shing Co (Myanmar) Ltd

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone 1, SPTAA, Yangon

 

105.

Myanmar Yunnan Wood Ind Col Ltd

238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Yangon

 

106.

Myanmar-Nc WoodWork Co Ltd

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Yangon

 

107.

Myint Soe (U)

42/280 Kanaung St, SPTAA, Yangon

 

108.

National Wood Industry Ltd

113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Yangon

 

109.

New Brothers Ltd,

42/302A, Ind Zone, 1st St, Ind Zone 1 SPTAA, Yangon

Noble

DSRH (500 beds) Compound, Pyay Rd, MDNN, Yangon

 

110.

Scansia Myanmar Ltd

Blk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Yangon

 

111.

Super Chen Co Ltd

88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDAA, Yangon

 

112.

Teak World Co Ltd

110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Yangon

 

113.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426 Botahtaung Pagoda Road, Cor of Strand Rd, Botahtaung, Yangon

 

114.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

10 Kwethit St, Pazundaung, Yangon

 

115.

Win Kabar International Timber Trading

89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Yangon

 

116.

Win Yadanar

58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Yangon

 

117.

Wood Rich Manufacturing

349A Zeyar Kaymar St, 8 Mile, MYGNN, Yangon

 

118.

YN Co Ltd

120A Ind Zone 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

119.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

A 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay

 

120.

Myanmar Yunnan Wood Industries Co Ltd

137-138 Cor of Pho Yazar St & 62nd St, Ind Zone 1, Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

121.

National Wood Industry Ltd

Pyinmana Tsp, Mandalay

 

122.

Taiho

124, 78th St Bet 36 & 37th St, Mandalay

 

123.

Myat Zaw & Young Brothers

52/13 Bogyoke Aung San Rd & Chindwin St, Monywa

 

124.

Banner Wood Based Industry

17A Padamyar Industrial Zone

Sagaing Division

 

MAȘINI DE PRELUCRARE A LEMNULUI

125.

East Union Woodworking Machinery Co Ltd

288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Road, MWEA Tower, Dagon, Yangon

 

126.

Everest W Trading Co Ltd

43 Parami Road, 6 Ward, Yankin, Yangon

 

127.

Hardware World

111 Shwedagon Pagoda Road, Latha, Yangon

 

128.

I.S. Tin Win

44, 27th Street, Pabdan Yangon

 

129.

Khin Maung Nyunt Trading Co Ltd

506/508 Mogok Street, Industrial Zoner 1, South Dagon, Yangon

 

130.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5, Bayint Naung Road, Shwe Padak Yeik Mon, Mamayut, Yangon

 

131.

Star Trek Co Ltd

74, 5th Street, Lamasaw, Yangon

 

132.

Wel Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola Street, Botahtaung, Yangon

 


 

EXPORTATORI DE CHERESTEA

 

Numele

Data întocmirii listei

19.11.2007

133.

A1 Construction & Trading Co,. Ltd

41 Nawaday St, Dagon,

Yangon

 

134.

Concorde Commodities Pte Ltd

339, Rm (1203), Level (12), Bogyoke Aung Sun St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

135.

Dagon Timber Ltd

262/264 Dagon Centre, Block (A), Pyay Rd, Sanchaung,

Yangon

 

136.

Diamond Mercury Co., Ltd.

Bldg (2), Rm (21/22), Pyay Rd, 8 Mile Junction,

Mayangon

Yangon

 

137.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Road, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

138.

Green Gold Industrial Co., Ltd

209, Than Thu Mar Rod, (23) Ward, Thingankyun

Yangon

 

139.

Green Hardwood Enterprise Ltd

422-426 8th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

140.

Hi-Tech Forest Industries Co., Ltd.

216/222, Rm (7/B), Maha Bandoola St., Bo Myat Htun Housing, Pazundaung,

Yangon

 

141.

Kappa International Timber Trading Ltd.

288/290, Rm (103), 1st floor, Shwedagon Pagoda Road, M.W.E.A. Tower, Dagon

Yangon

 

142.

Khine Int’l Ltd

116/8, 1st floor, 15th Street, Lanmadaw,

Yangon

 

143.

Khine Shwe Win Co., Ltd.

102(A), Inya Rd, Kamayut,

Yangon

 

144.

Lin Win Co., Ltd

89, Hnisi Go St, Ahlone,

Yangon

 

145.

Master Timber Excel Ltd

146(a) Pyay Rd, 9th mile, Mayangon

Yangon

 

146.

Mayar (H.K) Ltd.

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

147.

Myanmar Goodwood Trading Co., Ltd

189/195, Rm (4), 4th floor, Pansodan St, Pansodan Tower, Kyauktada,

Yangon

 

148.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co., Ltd.

288/290 Rm (905), Shwedagon Pagoda Rd, MWEA Tower, Dagon

Yangon

 

149.

Myanmar Touchwood Ltd

37, Rm (805), Level 8, Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

150.

New Telesonic Co., Ltd

218 (b), 36th Street, Kyauktada

Yangon

 

151.

New Wave Co Ltd

81(c), New University Avenue Rd, Bahan

Yangon

 

152.

Searock Int’l Ltd

339, (0904), Level 9, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada,

Yangon

 

153.

Sein Yadanar Wut Hmon Co Ltd

16 Bahosi Housing, Lanmadaw

Yangon

 

154.

Shivah Sawa Shoji

339, Rm 1004, Level 10, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

155.

Taw Win Family Co Ltd

355, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

339, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

 

156.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, Room 11, 1st Floor, Maha Bandoola Garden St, Kyauktada,

Yangon

 

157.

Timber World Ltd

173, 31st Street, Pabdean,

Yangon

 

158.

Well Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola St, Botahtaung

Yangon

 

159.

Yangon Wood Industries Ltd

4th Quarter, Bayint Naung Rd, Hlaing

Yangon

 

160.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379, Bo Sun Pat Road, Pabedan

Yangon

 

161.

Zar Ni Zaw Co Ltd

72, 51st St, Pazundaung

Yangon

 

CHERESTEA

162.

AAA

6TH Street, (8) ward, South Okkalapa,

Yangon

 

163.

AAA 90

No 4 Main Road, Pann Chan Su SPTAA

Yangon

 

164.

Academy

108 Htar Nar Street, Makyeedan (north East) Ward, KMDGG,

Yangon

 

165.

Alkemal Reprezentative Office

142(a) Dhamazaydi Rd, BHNN,

Yangon

 

166.

Andaman International Traders Limited (Ext. 37)

Bldg. 21/22, Rm# B-1, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

167.

Arkar San

336, No 4 Main Road, SPTAA,

Yangon

 

168.

Asia Win Mfrg Co Ltd

170-176, #704 (7th floor), MGW Centre, Bo Aung Kyaw St, BTHGG,

Yangon

 

169.

Aung Aye (u) & Sons

4-5 Anawrahta Rd, Ind Zone (5), HLTAA,

Yangon

 

170.

Aung Bawga

91(B) 3rd Street, Industrial Zone, (8) ward, South Okkalapa

Yangon

 

171.

Aung Chan Tha Construction & Services Co., Ltd.

Rm# 708, Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

172.

Aung Cha Tha

1018 Myittar St, (9) Ward, South Okkalappa

Yangon

 

173.

Aung Chan Tha

72(B), 1st Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

174.

Aung Chan Tha

10 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon,

Yangon

 

175.

Aung Family

118, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

176.

Aung Family

15, 139th Street, Tamwe,

Yangon

 

177.

Aung Gabar Timber

79, 6th Lane, Ward (8), SOKAA,

Yangon

 

178.

Aung Htet

72, Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

179.

Aung Kabar

79, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

180.

Aung Khant Phyo

25, Kyaik Waing Pagoda Road, (3) Ward, Mayangon

Yangon

 

181.

Aung Khant Phyo Co-op Ltd

144(a) Kyaikwine Pagoda Road, Ward (3), MYGNN,

Yangon

 

182.

Aung Khin & Sons

1-3 ThikhwaPan St, KMDGG, Yangon

 

183.

Aung Kyaw Thein

15(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

184.

Aung Kyam Thein

57(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

185.

Aung Kyaw Thein

229 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

186.

Aung Kyin

11 Mani May Khalar Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

187.

Aung Si

828 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

 

188.

Aung Su Pan

43, 4th Street, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

189.

Aung Theikdi

996 Myittar Street (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

190.

Aung Theikdi

13, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

191.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

192.

Aung Thit Tun

46, Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

193.

Aung Thitsar

991 Myittar Street, South Okkalapa

Yangon

 

194.

Aung Thukha

41 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

195.

Aung Thukha (1)

70/70(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

196.

Aung Thukha (2)

124/125 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

197.

Aung Thukha (3)

123/126 3rd Street, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

198.

Aung Thukha

71-B/72(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

199.

Aung Wood Working Enterprise Ltd.

Bldg. 3, Rm# 004, (G/F), Waizayanta Rd., Thingangyun Tsp,

Yangon

 

200.

Aung Zeya

33 SeikkanIndustrial Zone, HLTAA,

Yangon

 

201.

Ayarwun

123 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

202.

Aye Gabar Group

151-170 Bogyoke Aung San Road, BTHGG, Yangon

 

203.

Aye Gabar Group

282 cor of 81st and 23rd Street, Mandalay

 

204.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

205.

Aye Myittar

1820/21-22, P Moe Nin St, HLTAA,

Yangon

 

206.

Aye Myittar

115, 37th St, KTDAA, Yangon

 

207.

Aye, U & Sons

351, Bo Tuay Za St, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

208.

Aye, U & Sons

481 Waibargi Rd, Ward L, NOKAA

Yangon

 

209.

Aye, U & Sons

126 Than Chat Wun U Nyunt St, Industrial Zone, SPTAA

Yangon

 

210.

Aye’s Family Ltd

92 (A-C-D), AFL Building, Kaba Aye Pagoda Road, BHNN,

Yangon

 

211.

Bamaw Veneer & Timber Products Co Ltd

44 Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Industrial Zone 3, SPTAA,

Yangon

 

212.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

136, (1st Floor), 36th St., Kyauktada Tsp,

Yangon

 

213.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17(A) Padamyar Ind Zone, Sagaing

 

214.

Bawga Mandaing

41, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

215.

BDS Moe Wood Industries Co Ltd

196 Bogyoke Aung San Road, BHNN,

Yangon

 

216.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Rm 5, Maha Bandoola Street, Botahtaung,

Yangon

 

217.

BLLB Development Co Ltd

159-161 Myanma Gonyi St, MTNTT

 

218.

Chan Nyein Ko

899, Lay Daunk Kan Road, Nga Moe Yeik, Ward

Yangon

 

219.

Chan Tha Aung

72 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

220.

Chantha

90(A/B) 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

221.

Chantha

Rm, 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA

Yangon

 

222.

Chantha Gyi

72, Bo Thura St, Zaygi (East Ward), KMDGG,

Yangon

 

223.

Chanthar

90 (A-B), 6th St, Cor of 2nd Street, Ward 8, SOKAA,

Yangon

 

224.

Cheung Hing Timber Co

106-108, Hnin Zin Gon Road, Ahlone Tsp.,

Yangon

Numele directorului: P C Chun

 

225.

China Hope Holding

18 Bo Yar Njunt St, DGNN

Yangon

 

226.

Coffer Manufacturing Co Ltd

803, 8th floor, Myaing Hay Wun, Condominium, Junction 8,

Yangon

 

227.

Conqueror Trading Co Ltd

C-04-03 Building, 262/264, 4th floor, Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

228.

Dagon International Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

229.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

230.

Dagon Timber Ltd

121 F, Sule Pagoda Road, KTDAA,

Yangon

 

231.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A03-01 Dagon Centre, Pyay Rd, Myaynigone,

Yangon

 

232.

Dana Theikdi

985(a), Thu Mingalar St, Thingankyun

Yangon

 

233.

Dana Thiri Co Ltd

139 G/F Bogalay Zay St, BTHGG, Yangon

 

234.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethrmu 6th Street, Industrial Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

235.

Doh Bamar

23-27 Nat Sin Street, Cor of Salin Street, KMDGG,

Yangon

 

236.

Doh Lokehar

514 Zabu Thiri 1st Street, Ward (6/west)TKAA,

Yangon

 

237.

Doh Myanmar

23/27, Corner of Salin Street and Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

238.

Ever Green Wood Int'l Co., Ltd.

Public Construction Compound, Myittar St., Ward (14/1), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

239.

Family (1)

1011 Thudamar Street, (2) Wtard, North Okkalapa

Yangon

 

240.

Farlin Timbers

Rm 704 (7th floor) 170-6 MGW Tower, Bo Aung Kyaw Street, BTHGG,

Yangon

 

241.

Five Oceans Co Ltd

Bldg 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, LMDWW,

Yangon

 

242.

Flying Tiger Wood Industry Ltd

171-173, 51st Street, PZDGG,

Yangon

 

243.

Forest Product JV Branch (Upper Myanmar)

37b 26th b St between 64th and 65th,

Mandalay

 

244.

Friend

200 A-B, Yaarzardinit St, Ward (72), SDGNN,

Yangon

 

245.

GIG Japan Co Ltd

25 Golden Valley, BHNN,

Yangon

 

246.

Golden Door

354/347 Bo Tay Za Street, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okklalapa

Yangon

 

247.

Golden Hawks Int'l Ltd.

158, Bogyoke Aung San Rd., Pazundaung Tsp,

Yangon

 

248.

Gold Wood Co Ltd (Kaung Shwe)

42(A)/103(A-B) Mahawgari Street, cor of Sethmu 3rd St, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

249.

Golden Hook Co Ltd

7 Sitha St, Oh Bo St.

Mandalay

 

250.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60B Aung Myay Thasi Ave, KMYTT,

Yangon

 

251.

Great Jupiter International Co Ltd

81 1st floor Bogyoke Aung San Road, PZDGG,

Yangon

 

252.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

615-C/2, Malar Lane, Kamayut Tsp,

Yangon

 

253.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

176-178, Banyardala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

 

254.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

178-180 50th St, PZDGG,

Yangon

 

255.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

209 Thanthumar Road, Ward 23, Thwunna, TGKNN, Y

Yangon

 

256.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

109, Waizayandar Rd., Ward (3/B), South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

257.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

102-A, Kha Yay Pin Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

258.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

202, U Wisara Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

259.

Green Treasure Wood Co Ltd

8-6 River View Housing, Ahlone Kannar Road, AHLNN,

Yangon

 

260.

Green Treasure Wood Co Ltd

Plot 42, 287-289 Sethmu 6th Street, Ind Zone 1 SPTAA,

Yangon

 

261.

Hayman Trading Co., Ltd.

7, Shan Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

262.

Hein

24 Kyaung Gyi Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

263.

Hein Htet Aung

188a Waizayander Rd, Qtr, 11, SOKAA

Yangon

 

264.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor of U Shwe Bin St and Phan Chat Wun U Shwe Oh St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

265.

Hein Soe Co Ltd

23 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Road, KMYTT,

Yangon

 

266.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

23, 64th Street between 26th and 27th Street,

Mandalay

 

267.

Hla Kyi, U Family

356 Bo Tay Za Street, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

268.

Hla Kyi, U & Family

452 Mya Yadanar Street (Kha) Ward, North Okkalapa

Yangon

 

269.

Hla Shwe, U

18-19 Ward (64), Ind Zone (2), SDGNN, Yangon

 

270.

Hla Shwe, U & Family

223 Banyadala Road, Tamwe

Yangon

 

271.

Hlaing

71 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

272.

Hlaing Family

8-A Myittar St, Ward 11, SOKAA,

Yangon

Yangon

 

273.

Hmine (U) & Sons

248-249 Makkhayar Minthargyi St, NOKAA,

Yangon

 

274.

Htate Tan Aung

2734 Pyi Daung Su Road, (63) Ward, Injdustrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

275.

Htay

145 Kanaung Lane 7, NOKAA,

Yangon

 

276.

Htet

989 Myittar Street, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

277.

Htet Htet Aung

430 Thitsar Road, Ward 10 SOKAA

Yangon

 

278.

Htun Htun Tauk

13B, Mingalar St, Nant-tha Gone Ward, ISNN

Yangon

 

279.

Htun Thit Sa

44 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

280.

Hundred Smiles Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp,

Yangon

 

281.

Imperial Builders Co Ltd

46 Eaingyi Street, PZDGG,

Yangon

 

282.

K.T. Nine

817 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

283.

Kama Gasifier Power Plant

167, Bayint Naung Main Rd., Hlaing Tsp,

Yangon

 

284.

Kaung Thant

62 Nat Sin St, KMDGG,

Yangon

 

285.

Kaw-Lin – Kathar

1058 Zay Street, Ward 7, TKAA,

Yangon

 

286.

Kha Yae Nan Int'l Co., Ltd

Bldg. 61, Rm# 3-4, Sawbwagyigon Warehouse, Insein Tsp,

Yangon

 

287.

Khin Hninsi (Daw)

33 Hantharwaddy Street, KMYTT,

Yangon

 

288.

Khin Maung Latt, U & Family

37/4, 53rd Street, Botahtaung,

Yangon

 

289.

Khin Myanmar Trading

865 Myittar Street, SOKAA, Yangon

 

290.

Khine International Co Ltd

116/8, 15th Street, LMDWW, Yangon

 

291.

KKK

106, Si Pin St, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

292.

Kyan Taing Aung

30, Thamine Station Street, Mayangon

Yangon

 

293.

Kyan Taing Aung

Waizanyantar Road, (9) Ward South Okkapala,

Yangon

 

294.

Kyaw

209, Banyadala Road, Tamwe,

Yangon

 

295.

Kyaw Family

2886/2887 Pat St, Industrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

296.

Kyaw Soe San

819 Waizayantar Rd, Ward (9), South Okkalapa,

Yangon

 

297.

Kyaw Than Construction Co. Ltd

139 (G/F), Bogalay Zay Street, BTHGG,

Yangon

 

298.

Kyi Kyi

55 Thamein Bayan Road, Tamwe,

Yangon

 

299.

Kyi Kyi

2 Laeyar Shwe Myay, Myittar Nyunt Ward, TMWEE,

Yangon

 

300.

Kyun Shwe Wah

74 Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

301.

La Yaung Lin Co Ltd

25-29 Yadanar Road, Ward 16-2, TGKNN,

Yangon

 

302.

Lal Way (1)

3-4 P. Moe Nin St, Ward 5, HLTAA,

Yangon

 

303.

Lal Way (2)

3-147 Anawrahta Road, Industrial Zone 5, HLTAA,

Yangon

 

304.

Laural Ltd

Rm 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, cor of 54th Street, PZDGG,

Yangon

 

305.

Laural Ltd

27, 13th Street, LMDWW,

Yangon

 

306.

Lay Pyay Hnyin Trading co Ltd

168 (A_B), Sethmu 1st Street, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

307.

Light World Co., Ltd.

619, (Right) 6th Flr., Blk-A, Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp,

Yangon

 

308.

Light World Co., Ltd.

Field No (H-167, H-168), Ward 1, Industrial Zone1 Pye Gyi, Tagun., Tsp, Mandalay

 

309.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay Street, Cor of Sethmu, 6th Street, Ind Zone 1, SPTAA

Yangon

 

310.

Lin Win Co Ltd

89 Hninsigon St, AHLNN,

Yangon

 

311.

Lucky Hand Co Ltd

13 148th Street, MTNTT,

Yangon

 

312.

Maesod Forestry Ltd

69 Sule Pagoda Road, PBDNN, Yangon

 

313.

Maha Engineering Co. Ltd.

20-251, Seikkantha St. KTDAA, Yangon

 

314.

Maha Nandar Co. Ltd

90, Thudhamar St. NOKAA, Yangon

 

315.

Maha New

29, Ind. Zone (2), Cor. Of Ind. Zone St. and Inn Taw St, SDGNN, Yangon

 

316.

Maha Thit Min Co. Ltd.

51 (B), Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

317.

Maha Kyaw Mahar Co. Ltd.

50, 46th Street, BTHGG, Yangon

 

318.

Mandalar Win Sawmill Co. Ltd.

262-264, C (10-1), Dagon Centre, Pyay Road, SCHGG, Yangon

 

319.

Market System Trading (MST Co. Ltd)

501 (C), Dagon Centre, SCHGG, Yangon

 

320.

Master Timber Excel Ltd,

282, Rm 8, (1st Floor) Seikkantha Street, KTDAA, Yangon

 

321.

MGJ Group Co-op Ltd,

125, 1st Floor, Anawrahta Road, PZDGG, Yangon

 

322.

Miba Gon Shein

709, Cor. Of Hlawga Str, Ward (21) SDGNN, Yangon

 

323.

Miba Myittar

115/116 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

324.

Miba Myittar

110/111 2nd Street, Industrial Zone (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

325.

Mingala Family

107, Thumana St. South Ward (2), TKAA, Yangon

 

326.

Mingalar

28 (B), Zaygyi St. KMDGG, Yangon

 

327.

Minn Wun Industries Co. Ltd

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

328.

Moe Int’l Co. Ltd.

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

329.

Momentum Trading Co. Ltd.

21-A, Cor. Of U Phoe Hlaing St. and Hla Theingi St. Ind. Zone (3), SPTAA, Yangon

 

330.

Multi World Trade Centre

183, Anawrahta St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

331.

Multi World Trade Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon.

 

332.

Mya Gabar Co. Ltd.

106-108, Sint-oh-dan St. LTAA, Yangon

 

333.

Myan Aung Myin Int’l Co. Ltd

O-140, FMI City, Golden Orchid 4th St. HLTAA, Yangon

 

334.

Myanma Htate Tan Co. Ltd

61, (4th Flr), Kaing Dan St. LMDWW, Yangon

 

335.

Myanma Marble Co. Ltd.

Bldg. 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

336.

Myanmar Automobile Group Co., Ltd.

K-38/39, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

337.

Myanmar Channel Quest Int’l Co. Ltd.

42-242, Kanaung Minthar Gyi 4th St. Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

338.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd.

422-426, Strand Road, Cor. Of Botahtaung Pagoda Rd. BTHGG, Yangon

 

339.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd

Ward (22), SDGNN, Yangon

 

340.

Myanmar Chinlax Trading Co., Ltd.

382, Inya Myaing Lane (4), Thuwunna, Thingankyun Tsp, Yangon.

 

341.

Myanmar Development Int’l Co. Ltd.

53-61, Strand Road, Cor. Of Theinbyu Rd, BTHGG, Yangon

 

342.

Myanmar Guan Soon Ltd

106-108, Sint-oh-dan St, LTAA, Yangon

 

343.

Myanmar May Kaung Wood Based Ind. Co.

288-290, #0906 (9th floor), MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Road, DGNN, Yangon

 

344.

Myanmar Shin Poong Daewoo Pharma Co.

22, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

345.

Myanmar Shwehintha Int'l Co., Ltd.

226, Botayza St., Blk. No. (18), Shwe Paukkan Ind. Zone, North Okkalapa Tsp, Yangon

 

346.

Myanmar Singh Ltd.

18-20 Botahtaung Lane (4), BTHGG, Yangon

 

347.

Myanmar Technologies Industry Co. Ltd.

1389-1391, Hlaing River Road, Ind. Zone (2), Ward (63), SDGNN, Yangon

 

348.

Myanmar Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon

 

349.

Myanmar Timber Enterprise

504-506, Merchant Road, KTDAA, Yangon

 

350.

Myanmar Wood Mart Co. Ltd, (Ext 1504)

Rm# 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St. MTNTT, Yangon

 

351.

Myanmar-NC Wood Work Co. Ltd.

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, ISNN, Yangon

 

352.

Myint

970, Yadanar St, SOKAA, Yangon

 

353.

Myitmakha Engineering Co., Ltd.

206-207, Dhamma Thukha Kyaung St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

354.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

19-20, Bahosi Ward, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

355.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

1, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

356.

Myitmakha Int’l Trading Ltd.

55-64 Mingalardon Garden, Yangon Ind, MDNN, Yangon

 

357.

Myo Nwe Thit Trading Co. Ltd.

147, (G/F) 47th St. BTHGG, Yangon

 

358.

Myodaw Eain Yar

1080, Shukhintha Rd. East Ward 6, TKAA, Yangon

 

359.

Myotaw

492-493, Sethmu Zone Patt St. Ind. Zone (2), Ward (64), SDGNN, Yangon

 

360.

Myo Taw

495 Min Nadar St, Dawbon

Yangon

 

361.

Naing Lay (U)

7, 139th St. TMWEE, Yangon

 

362.

Nay Chi Tun Family,

4, Thumingalar Rd. TGKNN, Yangon

 

363.

Nay Chi Tun

729 Lay Daunk Kan Road

Yangon

 

364.

New Telesonic Co. Ltd

94, Yhan Chat Wun U Nyunt St. Dagon Port Ind. City, Zone (1), SPTAA, Yangon

 

365.

New Telesonic Wood and General Trading

218 (B), 36th St. KTDAA, Yangon

 

366.

Ngwe Nan Taw

119-120, 3rd St. Ward (8), Ind. Zone, SOKAA, Yangon

 

367.

Ngwe San Eain

22-23 (A), U Wisara Rd. NDGNN, Yangon

 

368.

Ngwe Zaw

728, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

369.

Nifty Int’l Co. Ltd.

Rm #7, Bldg 30-A, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

370.

Nightingale Co. Ltd.

221, Botahtaung Pagoda Rd. PZDGG, Yangon

 

371.

Nilar

118, Waizayandar Rd. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

372.

Nitco Industrial Co. Ltd.

175, (G/F), 47th St. BTHGG, Yangon

 

373.

Nyein Chan Aung

122 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

374.

Nyo (Daw) Family

113/8, Oakkyin Station St. HLGG, Yangon

 

375.

OAC

289, Rm #10, East Yankin, YKNN, Yangon

 

376.

Ohn Kywe & Co. Ltd.

81, Harkhar St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

377.

One Star General Trading Co. Ltd.

87, (2nd Flr), Bogyoke Aung San Rd, Cor. of 49th St. and 50th St. PZDGG, Yangon

 

378.

Pacific Rim Asia Co. Ltd. (PRA)

145 (E), Thiri Mingalar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

379.

Padamyar Construction and Woodworks Co.

19-20, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

380.

Pale Shwe Wah Timber Co., Ltd.

B-156/158, 34th St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

381.

Phan Nay Wun Co. Ltd.

47, Rm # 8-9, Sawbwagyigon, ISNN, Yangon

 

382.

Phyo Mauk

106 Nat Sin, Kyeemyindaing

Yangon

 

383.

Pioneer Venture Ltd.

7-8, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San St. LMDWW, Yangon

 

384.

Pyi See Pwar Ltd,

45, Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

385.

R.C.C Co., Ltd. (Chitosan)

65, Upper Pazundaung Rd., Pazundaung Tsp, Yangon

 

386.

Red Sea Brothers Co. Ltd.

43, (2nd Flr), 43rd St. BTHGG, Yangon

 

387.

San & Family

790 Pyinma Myaing Street, (a) ward, Thingankyun,

Yangon

 

388.

San Aye (U),

531-B, Myittar St. Cor. of Thihathu St. SOKAA, Yangon

 

389.

San Myint & Family

189, Waizayantar Rd, (16) ward, South Okkalapa, Yangon

 

390.

San Myint, U Family

9, 139th Street, Tamwe

Yangon

 

391.

Sanfoco Wood Industries Ltd.

1B, Plot-22, Pinma Thit Seik St, SDGNN, Yangon

 

392.

Sarmi, U & Family

12, 53rd St, Botahtaung

Yangon

 

393.

Se Than

E(1/2), U Wisara Street, Economic Development Zone North Dagon

Yangon

 

394.

Sein Family

9, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

395.

Sein Htay Han

812, Waisayamtar Rd, (9) Ward South Okkalapa

Yangon

 

396.

Sein Mandaing

1155-1156, Thudhamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

397.

Sein Pan Myaing

1019, Rm (2), Waizayantar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

398.

Shadow

990, Myittar St. Ward (9), SOKAA, Yangon

 

399.

Shwe Chain Manufacturing Co., Ltd.

619 (R), 6th Flr., Blk. (A), Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp, Yangon

 

400.

Shwe Gon Thar Trading

Suite 297, Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp, Yangon

 

401.

Shwe Hinthar

70 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

402.

Shwe Hlaing Bwar

462-463, Yaw A-twinn-wun U Pho Hlaing St. HLTAA, Yangon

 

403.

Shwe Me Co. Ltd.

785-787, (11th Flr), Maha Bandoola Rd. Cor of 13th St. LMDWW, Yangon

 

404.

Shwe Me Industry Ltd.

51-52, Cor. Panle Wun U Shwe Bin St. & Twin Thin Tke Wun U Tun Nyo St. SPTAA, Yangon

 

405.

Shwe Nandaw

F-306, Pauk Pagoda St. Ward (6), 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

406.

Shwe Ni Timber Co. Ltd.

12, 14th St. LMDWW, Yangon

 

407.

Shwe Nyaung Pin

109, Arthawka St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

408.

Shwe Nyaung Pin

71, Bago River St. Ward (58), DGSKNN, Yangon

 

409.

Shwe Pearl Ngwe Pearl

730-731, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

410.

Shwe Tagon

813, Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

411.

Shwe Takhar

347-354, Bo Tayza St. Shwe Paukkan Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

412.

Shwe Tha Min

816 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

413.

Shwe Tha Pyay Co. Ltd.

5 (B-3), Yankin Centre, YKNN, Yangon

 

414.

Shwe Thit

5(a), 6th Street Industrial Zone, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

415.

Shwe Twin Wah

46, Bo Hmu Ba Htoo St. NDGNN, Yangon

 

416.

Shwe Wah Tun

26/27 Chin Dwin Street, Industrial Zone (2), South Dagon

Yangon

 

417.

Shwe Wel Htay

6, Thmar Deikdi St. Kyauk Myaung, TMWEE, Yangon

 

418.

Shwe Yi Oo

113(C), 4th St. Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

419.

Shwe Yi Moe

227(a) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

420.

Silver Born Trading Ltd

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

421.

Silver Valley Wood Industry Ltd.

65, Konzaydan St. PBDNN, Yangon

 

422.

SK Wood Industries Ltd.

82-C, Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

423.

Soe

Junction of Thitsar St. & Station Rd., Near Moe Kaung Pagoda Rd., Kanbe, Yankin Tsp, Yangon

 

424.

Soe

453, Top of Nga-mo-Yeik 5th St., Thingankyun Tsp, Yangon

 

425.

Soe Thiha

Pa(50), Pyi Daung Su Rd, (38) Ward, North Dagon,

Yangon

 

426.

Soe Thiri Co., Ltd.

808, Kyaw Thu St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

427.

Southern Myanmar Timber Co. Ltd.

4 (A-2), Padaethar St. Myaynigon, SCHGG, Yangon

 

428.

Special

53, Kyuntaw St., Sanchaung Tsp, Yangon

 

429.

Star Tek Co. Ltd. (Woodworking Machine)

74, 5th Street, LMDWW, Yangon

 

430.

Sun Myint & Association

70 (K), Ngwe Wut Hmon Ward, BHNN, Yangon

 

431.

Swe Myo

86 Yadanar St, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

432.

Swe Thahar

78, Innwa St. Shwe Pauk Kan Ind. Zone, Ward (18), NOKAA, Yangon

 

433.

Taw Win Family Co. Ltd.

355 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

339 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

 

434.

T&M Group Decoration Centre

5, Lion City Food Centre, Bayint Naung Rd. KMYTT, Yangon

 

435.

TKK Int'l Ltd.

127, (G/F), 51st St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

436.

Teak Farm Industries Co. Ltd.

122 (A), Depeyinn Wun Htauk U Myel St. Ind. Zone (2), HLTAA, Yangon

 

437.

Teak World Co. Ltd.

110, Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St. TGKNN, Yangon

 

438.

Than Hlaing (U)

105, Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

439.

Than Hlaing (U)

55(A), Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

440.

Than Than Sein & Sein Hinthar

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

441.

Than Tun

1055, 7th Zay St. Ward (6), TKAA, Yangon

 

442.

Theik Nan Shin Co., Ltd.

27, 13th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

443.

Thein Industry Dvpt. Ent. Ltd.

23 (A), Pyihtaungsu St. TGKNN, Yangon

 

444.

Thiha

4 Than Thu Mar Road, Bo Tayze Ward, Thangankyun

Yangon

 

445.

Thiri Khit Tayar

68 (B), Waizayandar Rd. Ward (11), SOKAA, Yangon

 

446.

Thiri Yadanar Myint

61, 27th St. PBDNN, Yangon

 

447.

Thu Htet Thar

52, Nat Sin St. KMDGG, Yangon

 

448.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, (1st Floor), Maha Bandoola Garden St. KTDAA, Yangon

 

449.

Tin Aung (U)-Tun Hla (Daw)

280-C, Cor. of Waizayanda Rd. & Byamaso Rd. SOKAA, Yangon

 

450.

Tin Oo (U) Brothers

No 18 & 29, 5th St. Ward (5), Ind. Zone SOKAA, Yangon

 

451.

Tin Shwe U & Brothers

112(C ) Arthawka St, (15) Ward, Hiaing

Yangon

 

452.

Tin Win Tun Co

Tin Win Tun Int'l Trading Co., Ltd

Bldg. C-1, Rm 002, Strand Rd., Thiri Mingalar Garden Housing,

Loot Latt Yay Ward, Ahlone Tsp, Yangon

Numele directorului: (Monywa) Tin Win

 

453.

Toenayar Co. Ltd.

91, (1st Floor), Myanma Gonyi St. Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

454.

Top Winner

26 (B-3), Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

455.

TPS Garden Furniture

22/2 (B), Khattar St. SCHGG, Yangon

 

456.

Traditions

24, Inya Myaing Rd., Golden Valley, Bahan Tsp, Yangon

 

457.

Tri Vadana Enterprise

99, 3-D, U Aung Kain Lane, Than Lwin St. BHNN, Yangon

 

458.

Tricer Company Limited

78, Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

459.

Tun Family

1030/1031 Thu Mingstar (Thumingalar) St, (16/1) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

460.

Tun Kyi, U & Sons

44 Waizayanatar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

461.

Tun Nay Lin

Rm #003, Bldg B-2, 215 Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

462.

Tun Nay Lin Family

6, 139th St, Ma-U-Gone, Tamwe

Yangon

 

463.

Tun Pwar

1055-1056, Maung Makan Kanthar St. Ward (19), SDGNN, Yangon

 

464.

U Chit

B (1/08-9) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

465.

Uni Brothers Co. Ltd.

28, 49th St. BTHGG, Yangon

 

466.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

10, Kwetthit St. PZDGG, Yangon

 

467.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426, Botahtaung Pagoda Rd. Cor. of Strand Rd. BTHGG, Yangon

 

468.

United Internation Group (U.I.G)

Cor. of West Race Course Rd. & Saya San Rd. Kyaikkasan, YKNN, Yangon

 

469.

VES Group Co. Ltd.

83, 50th St. PZDGG, Yangon

 

470.

Vivid Media

27, Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

471.

Win

59-60, Cor. of Khaymarthi Rd. & A-ma-rar St. Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

472.

Win

91, Cor. of Zizawa St. & Thudamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

473.

Win

383, Hla Theingi St. HLTAA, Yangon

 

474.

Win Enterprise

158, Rm# (6-C), Kyaikkasan Rd. TMWEE, Yangon

 

475.

Win Enterprise Co. Ltd.

166, Ahlon Rd, AHLNN, Yangon

 

476.

Win Kabar Int’l Timber Trading

89 Waizayantar (3) St, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon

 

477.

Win Kabar Int’l Timber Trading

Top of 6th St, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

478.

Win Kabar Trading Co. Ltd

146, Sint-oh-dan St. Ward (4), LTAA, Yangon

 

479.

Win Kyaw Thu

6/8(b) Botahtaung (4)th Street, Botahtaung

Yangon

 

480.

Win Marlar Aung Trading Co., Ltd.

Bldg. 5, Rm# 202, Thiri Mingalar Housing, Ahlone Tsp, Yangon

No. (G-5), A/C, Hpoyarzar Street, Pyigyitagun Township, Industrial Zone (12),

Mandalay

N: Win Ko

 

481.

Win Yadanar Ent. Co. Ltd.

Saya San Rd. Cor. of West Race Course Rd., Kyaikkasan Ward, YKNN, Yangon

 

482.

Wint Wint

345 Kanaung Min Tha Gyi St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

483.

Wood Industry (Myanmar) Ltd.

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

484.

Wood Rich Co. Ltd.

223, Kyaington St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

485.

Wood Working Machinery Co. Ltd.

4, Baya Theikdi St. HLGG, Yangon

 

486.

Wood World Trading Ent. Ltd.

19, Myay Nu St. SCHGG, Yangon

 

487.

Wunna

144/148 Hlaw Kar Street, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

488.

Yadanar Moe Co Ltd

502 Olympic Tower (3), Lay DaunkKan Rd, Thingankyun

Yangon

 

489.

Yadanar Moe Co Ltd

Pa-50, Blk 38 (Extension), Pyihtaungsu Main Rd. NDGNN, Yangon

 

490.

Yadanar Shwe Sin Min Co Ltd

349-A, Zeyar Kaymar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

491.

Yaung Ni Oo

164/5 Yadana St (16/1) Ward, Thingankun

Yangon

 

492.

Yee Shin Co., Ltd.

25-26, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

493.

Yee Shin Co., Ltd.

63-64, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

494.

Ye Yint Aung

156 Waisayanter Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

495.

Yinmar Co. Ltd.

45 (A), Yaw Min Gyi Rd, DGNN, Yangon

 

496.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

120-A, Ind. Zone, SPTAA, Yangon

 

497.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

73 (A), Unversity Ave Rd. BHNN, Yangon

 

498.

YN Co. Ltd.

120(A), Ind. Zone 10th St. Ind. Ward, SPTAA, Yangon

 

499.

Yoma

5(b) Myittar Street (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

500.

Yoma

351, Myittar St. Ward (17), SOKAA, Yangon

 

501.

Yoma Timber Trading

1010, Myittar St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

502.

Yoma Timber Trading

110-B, 2nd St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

503.

Yoma Timber Trading

12, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

504.

Ywat Hla

3 (Ka), 6th St, Railway Myay 6th St. Zone, SOKAA, Yangon

 

505.

Ywet Hla

3(A) 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

506.

Zabu Yadanar Co. Ltd.

521, Mogok St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

507.

Zambu Yadanar Co. Ltd.

377-379, Rm# 3, Bo Sun Pat St. PBDNN, Yangon

 

508.

Zaw

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

509.

Zaw Enterprise Ltd.

9-11 54th St. BTHGG, Yangon

 

510.

Zenith Myanmar Advantage (ZMA)

50, Latha St. LTAA, Yangon

 

511.

Zin Yaw

132/133, No. 4 Main Road, SPTAA, Yangon

 

Mandalay

512.

Ayegabar Timber Co. Ltd.

282, Cor. of 81st and 23rd St, Mandalay

 

513.

Forest Product J.V. Branch (Upper Myanmar)

37 (B), 26th (B) St. Bet. 64th St. and 65th St. Mandalay

 

514.

Golden Hook Co. Ltd.

7, Sitha St, Oh Bo St. Mandalay

 

515.

Hi-Tech Forest Industries Co. Ltd.

23, 64th St. Bet. 26th St. and 27th St. Mandalay

 

516.

Myanmar Teak Wood Ind. Co. Ltd.

No 2 Sawmill, Amarapura Tsp. Mandalay

 

517.

Myanmar Timber Enterprise

A.D.B. (1), At the foot of Mandalay Hill, Mandalay

 

518.

Shwe Chain Mfrg. Co. Ltd.

168, 62nd St. Ind. Zone (1), Mandalay

 

519.

Upper Myanmar Wood and Lumber Co-op (Branch)

37 (B), 27th (B) St, Bet 64th St. and 65th St. Mandalay

 

520.

Light World Co., Ltd.

155, 30th St., Bet. 82nd St. & 83rd St., Chan Aye Thar San Tsp., Mandalay

 

521.

Pyi See Pwar Ltd.

71-Hta, 10th St., Bet. 74th St. & 75th St., Oo Boketaw Qtr., Mandalay

 

522.

Win Malar Aung Trading Co., Ltd.

G-5 (A), Industrial Zone (1), Pyi Gyi Dagun Tsp, Mandalay

 

523.

Yee Shin Co., Ltd.

287, 82nd St., Bet. 27th & 28th St., Mandalay

 

524.

Tun Family

105-106, Bogyoke Nay Win St. Thanlyin

 

525.

Mahar Kyaw Mahar Co. Ltd

5, Nayapati Sithu St. Salin Tsp, Magway

 

526.

Thiri Khit Tayar

106, 7th St. Mingalar Ward, Pyinmana

 

527.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17-A, Padamyar Ind. Zone, Sagaing Division

 


 

TURNĂTORII DE FIER & OȚEL

 

Numele

Data întocmirii listei

19.11.2007

528.

111 (Triple One),

111, 2nd St., Industrial Zone, Okkalapa (South) Tsp, Yangon

 

529.

Aung Chanthar,

1, Cor. of Nanmatu 1st St., & Zaung Tu St., Zone (3), Dagon Myothit (South) Tsp, Yangon

 

530.

Excellence Mineral Casting Co., Ltd.

Plot No 142, U Tayoke Gyi St., Industrial Zone (4), Hlaing Tharya Tsp, Yangon

 

531.

MET Co-op Ltd.

42-49, Industrial Rd., Ind. Zone, Shwepyitha Tsp, Yangon

 

532.

Sein Win & Bros (U)

45, 55th St., (2) Ward, Pazundaung Tsp, Yangon

 

533.

Win (U) & Sons

19 (B), Yadana Theingi St., Zone (3), South Dagon Tsp, Yangon

 

534.

Aung Naing Thu

I/H-171, Cor. of 61st St & Awarat St., Industrial Zone, Mandalay

 

535.

Aung Naing Thu

Cor. 41st St., & Sein Pan Rd., Near No. (3) Bus Stop, Mandalay

 

536.

Aung Naing Thu

Plot-589, D/13-16, Yangon Main Rd., May Zin Thein St.,

Htein Kone Ward, Zone (1), Mandalay

 

COMPANII MINIERE

537.

Asia Guiding Star Services

Rm 21, Bldg 207, Anawratha Rd, Pabedan, Yangon

 

538.

Boom Tip Private Co Ltd

001-C (G/F), Shwegon Plaza, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon

 

539.

Chit Thein Mining Joint Venture

556, 6th Street, East Gyogone, Insein, Yangon

 

540.

Concordia International

B-2, R-5, Myanmar Info-Tech, Hlaing, Yangon

 

541.

Concordia International

3rd-5th Floor, Shwegon Plaza Office Tower, Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan, Yangon

 

542.

Delco Ltd

5D Thurein Yeikmon, Bayint Naung Road, Hlaing, Yangon

 

543.

East Asia Gold Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

544.

East One Mining Co Ltd

56 Aung Thabyay St, Kyuntaw South Ward, Sanchaung, Yangon

 

545.

East One Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

546.

Explorers Consulting Ltd

Bldg 4, Room 4, Bayint Naung St, Saunh Hay Man Housing, North Dagon, Yangon

 

547.

Future Engineering & Gold Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

548.

Haw Khan Co Ltd

37 (tha-2), Sibintharyar St, Parami, Myayagon, Yangon

 

549.

Htarwara mining company

Numele directorului: Maung Ko

 

550.

Ivanhoe Myanmar Holdings Ltd

88 Room 302 Pyay Road, Int’l Business Centre, Hlaing, Yangon

 

551.

Jinghpaw Academy Co Ltd

D2-A Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon

 

552.

KTM Mineral Prod Coop Society

Nya-73, Yuzana St, Bayint Naung Warehouse, MYGNN, Yangon

 

553.

Kang Long Gold Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

554.

Kang Long Gem Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

555.

Kayah Golden Gate Mining Co Ltd

233/235 3rd floor, 32nd Street, Pabedan, Yangon

 

556.

KTM Enterprise Ltd

30A University Avenue Road, Bahan, Yangon

 

557.

Kwan Lon Regional Development Co Ltd

30, Room 1, Yaw Min Gyi Rd, Dagon, Yangon

 

558.

Lamintayar Mining Co Ltd

124 (G/F) 52nd St, Pazundaung, Yangon

 

559.

Maha Dana Mining Co Ltd

5 Hospital Street, Bauk Htaw, Pyithaya, Yankin, Yangon

 

560.

Ma Naw Ahla

112A Phone Gyi Street, Lanmadaw, Yangon

 

561.

May Flower Mining Enterprise Ltd,

159-161 Myanmar Gongyi St, MTNTT, Yangon

 

562.

MGJ Group Coop Ltd

125, 1st Floor, Anawratha Rd, Pazundaung, Yangon

 

563.

Mining Enterprise no 1

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

564.

Mining enterprise no 2

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

565.

Mining enterprise no 3

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

566.

Moon Co Ltd

70-K, Ngwe Wut Hmon Yeiktha, Shwe Taung Gyar, Bahan, Yangon

 

567.

Myanmar Austino Resources Ltd

03-04 Sedona Hotel, Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin, Yangon

 

568.

Myanmar BPL Resources Ltd,

189 Bo Myat Tun Rd, Pazunaung, Yangon

 

569.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

1 Shwe Li Street, Bahan, Yangon

 

570.

Myanmar First Dynasty Mines Ltd

88, Unit b302, IBC Compund, Pyay Rd, 6.5 mile, Hlaing, Yangon

 

571.

Myanmar Ivanhoe Copper Trading Co Ltd

70(I), Bo Chein Lane, Pyay Road, 6th Mile, Hlaing, Yangon

 

572.

Myanmar Shwe Kone Lone Mining Co

14 Wut Kyaung St, Pazundaung, Yangon

 

573.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

7 Thiri Yadanar Yeiktha, Michaungkan Bk 3, WAizayandar RD,TGKNN, Yangon

 

574.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

100/101A Pale Myothit, 3 Main Rd, Cor of Baydar Lane (2), MDNN, Yangon

 

575.

Myanmar Tin/Tungsten Co Ltd

171, 28th St, Pabedan, Yangon

 

576.

Nan Cherry International Co Ltd

10, 001, Near Bayint Naung Tower, Bayint Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

577.

Oil & Gas Services Co Ltd

23 Thukha St, Yankin, Yangon

 

578.

Panthu Geological Services Co-operative Ltd

262/264, Room (B/03-04), 3rd floor, Dagon Centre, Pyay Road, Sanchaung, Yangon

 

579.

Sandi Mining Co Ltd

170/176 Room 201, 2nd floor, Bo Aung Kyaw Street, MGW Centre, Bohahtaung, Yangon

 

580.

Sea Sun Star Mining Prod. & Marketing Co

16A, Room 17 (3rd floor), Ma Kyee Kyee St, Sanchaung, Yangon

 

581.

Shan Yoma Nagar Co Ltd

19 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayintt Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

582.

Shwe Moung Taan Trading & Mining Co

117 (1st floor) 42nd St, BTHGG, Yangon

 

583.

Shwe Thanlwin Co Ltd

61-W, Bayint Naung Rd, Hlsing, Yangon

 

584.

Smart Technical Services Co Ltd

5th Floor, Banyadala Road, City Bank Bldg, Mingala Taung, Nyunt, Yangon

 

585.

Thein Than Mining Co Ltd

266 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

586.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

293 (1st floor) Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

587.

Vantage Co Ltd

80, 50th Street, Pazundaung, Yangon

 

588.

Wa Regional Development General Trading Co Ltd

8 Kan St, 6 Mile, Hlaing, Yangon

 

589.

Yadanar Win Co Ltd

117, 1st floor, 42nd St, BTHGG, Yangon

 

590.

Zarli Group of Companies

18 Inya Road, Kamayut, Yangon

 

591.

Concordia International

5 (GF) SY Bldg, Bet 77 & 78th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay

 

592.

Future Engineering and Gold Mining Co Ltd

197, 32nd St bet 79 and 80th St, Mandalay

 

593.

Shwe Thanlwin Co Ltd,

78th St, opposite 42nd St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay

 

594.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

1-F, Cor of 27 & 78th St, Mandalay

 

595.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

Barite Powdering Plant, Thazi

 

596.

Myanmar Ivanhoe Copper Ltd

Salingyi/Salingyi Tsp, Monywa

 

597.

Sea Sun Star Mining Prod & Marketing Co Ltd

432 Yuzana Ward, Myitkyina

 

598.

May Flower Mining Ent Ltd,

Inbyin, Kalaw

 

599.

Kayah Golden Gate Mining Co

Da-5, Padauk St, Dhamaryon Ward, Loikaw

 

ECHIPMENTE ȘI MATERIALE MINIERE

Minerit și echipament minier

600.

Diethelm Technology

400/406 Merchant Street, Botahtaung, Yangon

 

601.

Geocomp Myanmar Ltd

360 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon

 

602.

Jinghpaw Academy Co., Ltd.

D2 (A), Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, (14/3) Qtr.,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

603.

Lamintayar Co., Ltd.

124, (G/F), 52nd St., Pazundaung Tsp, Yangon

Tel. (01) 203531, 293055, (09) 5006900

 

604.

M-Ways Ltd

274A Rm 1 (1st floor) Pyay RD, SCHGG, Yangon

 

605.

Ma Naw Ahla

112 (A), Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

606.

Ma Naw Ahla

D2-A, Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Quarter,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

607.

Mantra Machinery & Trading Co Ltd

17 Pan Chan Street, Sanchaung, Yangon

 

608.

MSP Ltd

7 Waizayanatar Rd, Thiriyadana Yeiktha, Thingankyan, Yangon

 

609.

Myanmar JPN Equipment Trading Co., Ltd.

Blk. No. (2), Ywama Curve, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

610.

Myanmar Tractors Ltd

16 Mya Martar St, Industrial Zone, Thaketa, Yangon

 

611.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5 Shwe Padauk Yeik Mon, Shwe Yinmar St, Kamayut, Yangon

 

612.

SAKAMOTO International Co., Ltd.

33-A, Pyay Rd., 7 1/2 Mile, Mayangon Tsp, Yangon

 

613.

Shwe Kywe

101-102 Bldg B, Laydauntkan Rd, Thumingalar Ward, TGKNN, Yangon

 

614.

Sum Cheong (Myanmar) Limited

8-A, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

615.

Sum Cheong (Myanmar) Ltd.

Thaketa Ind. Ward, Ayeyarwun Rd., Thaketa Tsp, Yangon

 

616.

Supreme Enterprise Limited.

73 (Nya), Yuzana St., Bayint Naung, Mayangon Tsp, Yangon

 

617.

Techno Marketing Ltd

50 Thumingalar Housing Estate, Laydauntkan Rd, TGKNN, Yangon

 

618.

Thein Than Mining Co., Ltd.

266, Shwe Bon Thar St., Pabedan Tsp, Yangon

 

619.

Tractors World Co Ltd

Room 88, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan, Yangon

 

620.

Tractors World Co., Ltd. (Ingersollrand)

Rm# No. 7-B & 8-B, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan Tsp, Yangon

 

621.

TWP Co Ltd

1B, Ind. Zone, Ward 23, SDGNN, Yangon

 

622.

United Machinery Co Ltd

1947b Bogyoke Lane, Yangon Pathein Highway Road, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

623.

Kyin Lon

234, 83rd Street (Bet 27th and 28th Streets), Mandalay

 

624.

Myanmar Tractors Ltd

30, 27th Street, (between 68th and 69th St), Mandalay

 

625.

Myanmar Tractors & Trading Co., Ltd.

Mashikahtaung Qtr., Pharkant-Sittaung Rd.,

 

626.

United Machinery Co., Ltd.

G-16, Kywee-se-kan 8th St., Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

627.

United Machinery Co., Ltd.

Yumar (2) Ward, Pharkant Sethmu Rd., Pharkant

 

PRELUCRAREA ZINCULUI

628.

Ko Nyein Maung

167 U Chit Maung Rd, Bahan, Yangon

 

629.

Lucky Sunday

Shed (59) Rm (4) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

630.

Maung Maung Thein & Sons

475 Baho Rd, West Gyo Gon, Insein, Yangon

 

631.

Myat Noe Khin

Shed (8) Rm (1) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

632.

Tint Lwin, KO & Brothers

1 (B) East Race Course Ed, Tamwe, Yangon

 

ZINC

633.

Aung Soe Moe

123, 36th Street, Kyauktada, Yangon

 

634.

Ayeyarwaddy

Shed (25), Rm (10) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

635.

Chit Meik Swe

Shed (56) Rm (2/3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

636.

Golden Egg

33, 27th Street, Pabedan, Yangon

 

637.

Golden Egg

Shed (11), Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

638.

Hla Thu Kha

Shed (57), Rm (5), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

639.

Kaung Set Lin

Shed (70A), Rm (1/2) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

640.

Mawlamyaing

Shed (68) Rm (4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

641.

Moe Myittar

Shed (56) Rm (4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

642.

Mogok Family

Shed (94) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

643.

Myat Noe Khin

Shed (8) Rm (1), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

644.

New Hein

Shed (55) Rm (8), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

645.

New Light

Shed (59) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

646.

New Seven

Shed (56) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

647.

Oriental

Shed (8) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

648.

R S Hla Myint Aung

Shed (75A) Rm (1), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

649.

San Thit

Shed (55) Rm (7), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

650.

Shwe Htoo Myat

Shed (57) Rm (8), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

651.

Shwe Maw Li

Shed (8) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

652.

Taw Win Tha Zin

Shed (17) Rm (9), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

653.

Yadanabon

Shed (58) Rm (9), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

654.

Zaw Myint & Brothers

Shed (56) Rm (10), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

655.

Zaw Win

Shed (107) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

656.

Zaw Win

Shed (108) Rm (3/4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

657.

Zaw Win

10 Bayint Naung Rd, Mayangon, Yangon

 

658.

Zaw Win (2)

Shed (107) Rm (5), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 


 

PIETRE PREȚIOASE

 

Numele

Data întocmirii listei

19.11.2007

659.

Ayawaddy Mandalay

330A, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

660.

Deal Export and Import Enterprise

216, Bo Aung Kyaw Street, Batahtaung, Yangon

 

661.

Gold Uni Investment Co., Ltd.

54, Pyay Road, Hlaing Tsp, Yangon

 

662.

Hta Wa Ra Gems

Shop (1008), Kaba Aye Pagoda Road, Sedona Hotel, Yankin, Yangon

 

663.

Jade Land Jewellery Co., Ltd.

263, Thinbyu Road, Botahtaung Yangon

 

664.

Manawmaya Gems and Jewellery

527, New University Avenue Road, Bahan Yangon

 

665.

Myanmar ruby enterprise co Ltd

22/24 Sule Pagoda Road,

Kyauktada Township, Yangon

 

666.

Myanmar gems enterprise

Ministry of Mines,

Head office Building 19, Naypyitaw

 

667.

Myanmar pearl enterprise

Ministry of Mines, Head office Building 19, Naypyitaw

 

668.

Nandawun Souvenir Shop

55, Baho Road, Ahlone Tsp, Yangon

 

669.

Ruby Dragon Jade and Gem Co., Ltd.

39A, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon

 

670.

Sunny Gems

379, Bogyoke Aung San St., Pabedan, Yangon

 

671.

The Rich Gems

303, U Wisara Road, Sanchaung Tsp, Yangon

 

COMERCIANȚI DE AUR/AURARI & MAGAZINE DE OBIECTE DIN AUR

672.

Ah Choon

181 Bogyoke Aung San Market, East Wing, Pabedan, Yangon

 

673.

AK

01-05, Lanamdaw Plaza, Maha Bandoola St., Lanmadaw Tsp

 

674.

Alunkhant Jewel Art

41, Zaya Waddy St., Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

675.

Ar-tiar Silver Smith & Gold Plating

522, 28th St., Maha Bandoola Rd., Pabadan Tsp., Yangon

 

676.

Arkar (Ko) (Thar Gyi)

22, Innwa St., Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

677.

Aung

77/70 Upper Pazundaung Road, Pazundaung, Yangon

 

678.

Aung Chantha

Rm 48, Shed 1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

679.

Aung Naing Win

28 (G/F), Seiktha Thukha St., Kyauk Myaung, Tamwe Yangon

 

680.

Aung Nay Lin

14, Kanna Zay, Pann Pin Gyi St., Kyi Myin Daing Tsp, Yangon

 

681.

Aung Nilar

Super World Hall 1, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp. Yangon

 

682.

Aung Soe Hla

84, 29th St., Pabedan Pabedan Tsp, Yangon

 

683.

Aung Thamardi (Nagani)

35 (G/F), Shwebontha Rd., Pabedan Tsp. Yangon

 

684.

Aung Thitsar Gold & Jewellery Shop

643 & 629, Maha Bandoola St., Bet. 21st St., & 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

685.

Aung Thitsar Oo

119 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

686.

Aung Yadanar

238, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

687.

Aung Zabu

61 Thamein Bayan Rd, Tamwe, Yangon

 

688.

Awarat

3 A, Kyaik Waing Pagoda Rd, 3 Ward, Mayangon, Yangon

 

689.

Aye Kyi Thar Jewellery & Gold Shop

61, Eain Gyi St., Yaykyaw, Pazundaung Tsp, Yangon

 

690.

Bangkok

631 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

691.

Banhoe

663, maha Bandoola Road, Corner of 20th St & Latha St., Latha Tsp, Yangon

 

692.

Bhone Han Gyaw

196, Bogyoke Aung San Market (East Wing), Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

693.

Boe Yadanar Co., Ltd.

45, Tay Nu Yin St., 7 1/2 Mile, Pyay Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

694.

Cartia Diamond House

137 Shewbontha St, Pabedan, Yangon

 

695.

Chaung Ho

719, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon

 

696.

Chaung Kyin

635 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

697.

Chein Hauk (Chein Hawt)

183 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

698.

Chein Kinn

199, Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

699.

Chein San (Chain San)

639 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

700.

Chein Sweet (Chain Sweet)

537/541 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

701.

Chein Win

675B Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

702.

Chin Yi

707, Maha Bandoola Road, Between 18th St. and Sin Oh Dan St., Latha Tsp, Yangon

 

703.

Chitti (Chit Tee)

Bldg 1, Rm 001, Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

704.

Chone Whar

647 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

705.

Chong Li

641, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon

 

706.

City Love

C-14, Super World (1), Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

707.

Crown (Tharaphu)

212, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

708.

Daung Sandar

117A, Lay Daunk Kan Rd, Thingankyun, Yangon

 

709.

Diamond Crown

78 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

710.

Diamond Glory

(B-1) Super World (1), Bogyoke Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

711.

Diamond Mart

Bogyoke Aung San Market (North Wing), Pabedan Tsp, Yangon

 

712.

Diamond Palace

665 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

713.

Diamond Queen

75, U.T.C Compound, Inya Road, Ward (9), Kamayut Tsp, Yangon

 

714.

Doh A-Myo-Thar

65, Upper Pazundaung St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

715.

Double Dragon

75/77 Top Floor, Wadan St, Lanmadaw, Yangon

 

716.

Ei Shwe Sin

537 (G/F) Maha Bandoola St, Padeban, Yangon

539, Maha Bandoola St, Padeban, Yangon

 

717.

Ever

96/97, Yangon-Insein Road, (3) Qtr., Hlaing Tsp, Yangon

 

718.

Everest Gold Shop

3-A, Kyaikwine Pagoda Road, (3) Qtr, Hlaing Tsp, Yangon

 

719.

Flying Elephant

516, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

720.

Emperor Jewellery

127-C2, Old Yaydashay Rd., Bahan Tsp, Yangon

 

721.

Emperor Jewellery,

22, West Shed (C), Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

722.

Forever

A 2/005 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

723.

Fun Fun Gems, Jewellery & Souvenir

9-2, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

724.

Gems Jade Carving & Jewellery

66, Kaba Aye Pagoda Rd., Mayangone Tsp, Yangon

 

725.

Gold 1000

573, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

726.

Gold 2000 Goldsmiths & Jewellery

711, Maha Bandoola St., Bet. 18th St., & Sin-oh-dan St., Latha Tsp, Yangon

 

727.

Gold & Emerald Co., Ltd.

134, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

728.

Gold Fish

144 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

729.

Golden Banner

709 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

730.

Golden Bell Jewellery

66, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon

 

731.

Golden Crown

725, Maha Bandoola St., Cor. of 17th St., Infront of Than Zay, Latha Tsp, Yangon

 

732.

Golden Crown

77, 44th St., Botahtaung Tsp, Yangon

104, 50th St., Pazundaung Tsp, Yangon

30, Dawna Road, Pazundaung Tsp, Yangon

 

733.

Golden Crown - Tai Inn

725, Mahabandoola Rd., Top of 17th St., Latha Tsp, Yangon

633, maha Bandoola Road, Latha Township, Yangon

 

734.

Golden Lion World

56, 29th St., Upper Block, Pabedan Tsp, Yangon

 

735.

Golden Palace

701/703 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

736.

Golden Palace

743 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

737.

Golden Pearl

136, Bogyoke Market (West Wing) Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon.

25, 1st Fl., FMI Centre, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp. Yangon

 

738.

Golden Shawl

22, 29th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

739.

Golden Tiger

635, Maha Bandoola St., Cor. of 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

740.

Hall Mark Gems & Jewellery

16, Front Wing, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp. Yangon

 

741.

Hanthawaddy

77/70 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

742.

Hein

120, 29th Street, Pabedan, Yangon

16, 46th Street, Bothataung Tsp, Yangon

 

743.

Hein Sin

81(B), 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

744.

Hla Hla Maw

66, Shed 3, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

745.

Hla Myint Mo

136 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

746.

Hla Thida

Station Road, Corner of Mya Yadanar Zay, Mayanggone Tsp, Yangon

 

747.

Hla Tun (U) & Than Win (Daw)

20, Aung Tayza Byine0Yay0Oh-Sin Ward, Tamwe Tsp, Yangon

 

748.

Hlaing Htate Htar

65, Saya San Road, Bahan Tsp, Yangon

W(18/19) (G/F), Yuzana Plaza, Banyar Dala Road, Mingala Taung Nyunt Tsp, Yangon

 

749.

Hlyan Hlyan Wai

Rm. 5/500 (G/F), Aung Chanthat Housing, Shwegondaing Rd., Bahan Tsp, Yangon

 

750.

Ho Saan

653B Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

751.

Hong Kong

515/B, Rm. 9, Maha Bandoola Road, Between Shwebontha St and 28th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

752.

Hong Le (Hone Lee)

677A Matha Bandoola St, Latha, Yangon

 

753.

Hon Sein

62, 24th St., Between 83rd St., and 84th St., Aung Myay Thazan Tsp, Yangon

 

754.

Htate Tan Aung Yadanar

10, Kyauk Myaung (Face Raw), Kyaikasan Rd., Tamwe Tsp, Yangon

 

755.

Htate Tan Construction

83, 12th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

756.

Htate Tann

683, Maha Bandoola St., Cor. of 19th St., Latha Tsp, Yangon

10/11, Mingaladon Market, Mingalardon Tsp, Yangon

 

757.

Htay

911C Pyay Rd, 10th Mile, Insein, Yangon

 

758.

Htay Aung

Bldg 5, Rm. 3, Infornt of Pazundaung Market, Pazundaung St (Upper), Yangon

 

759.

Htay Htay (Daw)

364, Maydarwi Road, Norht Okkalar Tsp, Yangon

 

760.

Hton (U)

Rm5, (G/F), Lanmadaw Plaza, Lanmadaw St., Lanmadaw Tsp, Yangon.

528, Maha Bandoola Rd. Between 27th & 28th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

761.

Htoo

537 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

762.

Htoo Khant

189 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

763.

Htun

530, Maha Bandoola Rd., Pabedan Tsp, Yangon

 

764.

Ka Naung

495 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

499 (B), Maha Bandoola Road, Corner of 29th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

765.

Kanbawza

59, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

766.

Kaung

124, 1st Dl., 29th St., Pabedan tsp, Yangon

 

767.

Kaung Kywe

66, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon

 

768.

Kaung Lin

24, G/F, Aung Mingalar St., Tamwe Tsp, Yangon

 

769.

Kaung Lon

519/5 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

770.

Kaungkinsetkyar Jewellery Co., Ltd.

A-524, New University Avenue St., Bahan Tsp, Yangon

 

771.

Kaung San

A-295, 35th St., Between 81th St and 82nd St., Chan Aye Thazan Tsp, Yangon

 

772.

Kha Yan Thone Khwa

501 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

773.

Khine Thazin

26-B, New Yaydarshay St., Bahan Tsp, Yangon

 

774.

Khit San

73/75 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

775.

Khit San Yadanar Co-op Ltd.

88, 29th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

776.

Khit Sann Yadanar Co-op Ltd.

No 2, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

777.

Kin Sein

77, 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

778.

KKK

160 Sayasan Rd, Bahan, Yangon

 

779.

Ko Cho

277, Shwebontha (Middle) St., Pabedan Tsp, Yangon

236, Shwebontha (Middle) St., Pabedan Tsp, Yangon

97, Banyar Dala Road. Corner of 125 St., Yangon

 

780.

Ko Nyo

217, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

781.

Ko Nyo

204 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

782.

Kong Soon Jewellery & Godl Shop

83, 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

783.

Kyaing Thin

25, WestRace Course Rd., Bahan Tsp, Yangon

 

784.

Kyauk Seim (Kyauk Seinn)

673B Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

785.

Kyaw Myint (Ko)

236, 35th St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

786.

Kyi

25, Kyi Taw St., Mingalataung Nyunt Tsp, Yangon

 

787.

Kyi Sin

102, Latha St., Latha Tsp, Yangon.

6, Shed 2, Insein Market, Thiri St., Insein Tsp, Yangon

 

788.

Kyin Sein Goldsmith

295, Anawratha Rd., Lanamadaw Tsp, Yangon

 

789.

Kyin Shun Gold Shop

747-B, Bet. 16th & Lanmadaw St., Maha Bandoola Rd., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

790.

Kyone Shin

647, Maha Bandoola Rd., Latha Tsp, Yangon

 

791.

La Yadanar

198, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

792.

Lamin Yadanar

20C Hledan St, Kamayut, Yangon

 

793.

Larb Shwin

(D-2) Super World 1, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

794.

Lashio Lucky

B 01-10 Lanmadaw St, Lanmadaw Plaza, Latha, Yangon

 

795.

Lei Yee Win

72, East Shed (D), Bogyoke Market, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon

 

796.

Lin Yon

80, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

797.

Lon Hin

46-47, Bldg-1, G/F, Hlaing River Rd., Insein Tsp, Yangon

 

798.

Lone Mein (Lon Mei)

Bldg 6, Rom 002, Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

799.

Lucky Jewellery & Gold Shop

141-142, Nawarat Bldg, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

800.

Lucky Tai Sin

603 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

801.

Maha Doke

501, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

802.

Make Set

113 Anawratha St, Kyauktada, Yangon

 

803.

Manaw Maya

21, 2nd Fl., Myanma Gem Museum, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon

 

804.

Mandalay

3/17, Between 62nd and 63rd St., Aung Myay Thazan Tsp, Yangon

 

805.

Maung Kain

A 01-04 Maha Bandoola St, Lanmadaw Plaza, Latha, Yangon

 

806.

Maung Mya

138, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

807.

May & Mark Gems

12, Inya Road, Kamayut Tsp, Yangon

 

808.

Meik Set

113, 37th St., Corner of Anawrahta Rd., Kyauktada Tsp, Yangon

 

809.

Min Lwin

12, Kyauk Myaung Market, (Front Row), Tamwe Tsp, Yangon

 

810.

Mingalar

24, (3rd Fl.,) Mingalar Market, Mingalar Taungnyunt Tsp, Yangon

 

811.

MK Gems

G-2, 262-264, Dagon Centre, MK Fashion, Pyay Road, Yangon

Yankin Centre Shopping Mall, MK Fashion Square, Saya San Road, Yinkin Tsp, Yangon

104, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

1-B, Pyay Road, 6 Miles, Hlaing Tsp, Yangon

 

812.

Moe Hnin (Ko) & Khin mAr Win (Ma)

Mee Kwet Market, Bo Aung Kyaw St., Yangon

 

813.

Moe Khan

148, Corner of 24th St., and 83rd St., Aung Myay Thazan Tsp, Yangon

 

814.

Moe Makha

507/519 Rm 3 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

815.

Moe Nat Thu

Bldg 5 Rm 4 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

816.

Moe Pwint Phyu

79, 125 St., Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon

 

817.

Mogok Aster Gems Shop

Rm1 & 17, Bldg 158, 47th St., (Upper Block), Botataung Tsp, Yangon

 

818.

Mya Nan Dar

497 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

819.

Mya Nandaw

739, Maha Bandoola Rd., Between Lanmadaw St., and 17th St., Latha Tsp, Yangon

 

820.

Mya Shwe Sin

493 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

821.

Mya Shwe Yon

669B Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

822.

Mya Theingi

56 Ma Gyi Gyi St, Sanchaung, Yangon

 

823.

Myanmar VES Joint Venture Co., Ltd.

66, Kaba Aye Pagoda Rd., Mayangone Tsp, Yangon

Yangon International Airport, Departure Lounge, Yangon

 

824.

Myat Mingalar

493 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

825.

Myat Shwe Nadi

739 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

826.

Myint

169-175, 1st Fl., (Face Row), San Pya Nga Moe Yeik Market, Yangon

 

827.

Myint Thein (Ko)

131, 29th St., (Middle) Pabedan Tsp, Yangon

 

828.

Myint Thidar

(23-71) 2nd Fl., Mingalar Market, Tamwe Tsp, Yangon

(A-26)G/F) Yuzana Plaza, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon

 

829.

Myintmo

53, 29th Street, Pabedan, Yangon

 

830.

Nadi Shwe Yee (Nadi Shwe Yi)

B 01-13/B Lanmadaw St, Lanmadaw Plaza, Latha, Yangon

 

831.

Nagar Koe Kaung

505, Maha Bandoola Road, Corner of Shwebonthat St., Pabedan Tsp, Yangon

 

832.

Nagar Nyi Naung

73-75-77, Top Flr., Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

833.

Nagar Shwe Wah

781 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

538, Maha Bandoola Road, pabadann Tsp, Yangon

 

834.

Nan War (NanWah)

653 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

835.

Nan Yadana

176, 1st floor, So Sun Pat St, Pabedan, Yangon

 

836.

Nat Nandaw

153, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

837.

Nawarat

631, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon

 

838.

Nawarat Shwe Sin

S-5, 1st Fl., Yuzana Plaza, Banyar Dala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon

 

839.

Nay Chi

78, Bogyoke Augn San Market, (East Wing), Pabedan Tsp, Yangon

 

840.

Nay La Hnapar Theikdi

1st Fl., Yuzana Palza, Mingalar Taungnyunt Tsp, Yangon

 

841.

Nay Lin Htun

527 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

842.

New Shwe Sin

14,15,20,21,22, Mingalardon Market, Mingalardon Zay St., Mingalardone Tsp, Yangon

 

843.

New Tai Sin

729 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

844.

New York

636 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

845.

Ngwe Than Kyaw

C-7, 1st Fl., Yuzana Plaza, Banyar Dala Road, Mingalar Taungnyunt Tsp, Yangon

 

846.

Nine Dragons

505 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

847.

Nu Jewellery and Goldsmith

45, 2nd Fl., FMI Shopping Centre, 380, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

848.

Nu Yadanar

Rm. 69, 2nd Fl., FMI Centre, 380, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

849.

Oh Wai

25, Dhamayon St., Ward 10, Hlaing Tsp, Yangon

 

850.

OK

717 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

744, Lanmadaw St., corner of Maha Bandoola Rd., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

851.

Padamyar Theingi Goldsmith

247, Cor. of Banyar Dala Rd. & Ah-Yoe-Gone St., Tamwe Tsp, Yangon

 

852.

Painn (U) Gold Smith

Rm. 005, Bldg 1, Pazundaung Garden Ave., Upper Pazundaung Rd., Pazundaung Tsp, Yangon

 

853.

Palai Mon (pale Mon)

130 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

854.

Pan Wut Yi

503 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

855.

Pann Let Saung

A-26/27, Myaynigon Palza, Bargayar Road, Sanchaung Tsp, Yangon

 

856.

Paradise Jewellery

28, (2nd Fl.) Gem Museum, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon

 

857.

Pho Shwe La Min

71 Kyauk Myaung St, Tamwe, Yangon

 

858.

Pho Thar Htoo

90, Thura St., Ward 9, Mayangone Tsp, Yangon.

X-9, G/F, Yuzana Plaza, Banyar Dala Road, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon

 

859.

Phone Han Gyaw

11, Bogyoke Aung San Market, (Nawarat Bldg), Pabedan Tsp, Yangon

 

860.

Poe San

83 Anawratha St, kyauktada, Yangon

 

861.

Power (1)

671 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

862.

Power (2)

601 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

863.

Power III

44, Pyay Road, Dagon Township, Yangon

 

864.

Princess Gems and Jewellery

133, 20th St., Latha Tsp, Yangon

 

865.

Pucca

697, MahaBandoola Rd., Cor. of Sint-oh-dan St., Latha Tsp, Yangon

 

866.

Pyae Sone

Ma 60-61, Shed 1, Insein Market, Sawbwagyigon, Insein. Yangon

 

867.

Pyae Sone Win

222 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

868.

Pyae Wa

89, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

869.

Pyi Wai Shan

S4 Banyadala Rd, Yuzana Plaza, Mingala Taung Nyunt, Yangon

S-16, (1st Fl.) Dagon Centre, 262-264, Pyay Road, Sanchaung Tsp.

 

870.

Queen Pan Htwar

S5 Banyadala Rd, Minagla Taung Nyunt, Yangon

 

871.

Raja (Ko) and Brothers

88, Rm. 6, 29th St., Lower Bolck, Ward 6, Pabedan Tsp, Yangon

 

872.

Sabei Phyu

507-519, Rm. 6, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

873.

Saint Yadanar Gems and Jewellery

191, Anawrahta Road, Lanmadaw Tsp, Yangon

 

874.

San Aung

164 Banyadala Rd, Mingala Taung Nyunt, Yangon

 

875.

San Se Sein

94, Baho Shed, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

876.

San Thit

55, 29th St., (lower Block), Pabedan Tsp, Yangon

 

877.

Sann Sann Lon

525, Maha Bandoola Rd., Between 27th and 28th S., Pabedan Tsp, Yangon

 

878.

Sann Thit

30-43-66, Shed 1, Insein market, Insein Tsp, Yangon

 

879.

Sann Thit Oo

1, Mingalardon Market, Mingalardon Zay St., Yangon

 

880.

Sanpya

146 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

881.

Scott Diamond & Gems

124, Bogyoke Aung San Marke (West Wing), Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

882.

Sein Hteik Htar

56 29th St, Pabedan, Yangon

 

883.

Sein Htet

177-B, Shwebontha St., Pabedan Tsp. Yangon

 

884.

Sein & Mya

38, Shed 4, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

885.

Sein Myint (mg)

Rm 4, Shed 2, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

886.

Sein San Ein

244/246 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

887.

Sein Shwe Nann

679, Maha Bandoola Road, Beteween 19th St., And 20th St., Latha Tsp, Yangon

 

888.

Sein Shwe Yadanar

Rm.4, Bldg 3, G/F, Moe Kaung Ave, Moe Kaung St., Yankin Tsp, Yangon

 

889.

Sein Thone Lone, San Nyein (U) and Sons

79, Bogyoke Market, (Thanbyu Shed), Bogyoke Aung San Rd., Paabedan Tsp, Yangon

 

890.

Sein Tun (U) and Ah Choon

181, East Wing, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

891.

Sein Yadanar

648, Maha Bandoola Road, Latha Tsp,

134, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

892.

Sein Zabu Hteik

101 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

893.

Setkyar Shwe Yi

45, West Shed (D), Bogyoke Augn San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

894.

Shinn Long

733, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon

 

895.

Shint Fu (Shin Phu)

530, Maha Bandoola Raod, Between 27th St., and 28th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

896.

Show

516, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

897.

Shu Taing Yin (Shu Tine Yin)

583 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

532-542, Maha Bandoola Road, Between 27th St and Kone Zaydan St., Pabedan Tsp, Yangon

 

898.

Shumawa

371, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

899.

Shwe Akari

650, maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon

 

900.

Shwe Bayin

Rm 72, Shed 1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

901.

Shwe Chinthe Kabar

15 G/F, 27th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

902.

Shwe Hmi

82, 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

903.

Shwe Hninsi

521 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

904.

Shwe Ho Family

167 Myin Taw Tha St, 2 North Ward, Thaketa, Yangon

 

905.

Shwe Kainnayi (Keinnayi)

178 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

906.

Shwe Khit

500, Maha Bandoola Rd., Pabedan Tsp, Yangon

 

907.

Shwe Kyi Min (Shwe Kyee Min)

520 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

908.

Shwe Kyin

719 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

909.

Shwe Lee

744 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

23-24, 1st Fl. FMI Centre, 380, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp. Yangon

 

910.

Shwe Maha

312 Strand Rd, Kyeemyindaing, Yangon

 

911.

Shwe Min Tha (Shwe Minthar)

199 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

912.

Shwe Nadi oo

148, 48th St, Botahtaung, Yangon

 

913.

Shwe Nagar

6, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

914.

Shwe Naing Ngan

8, Latha Street, Latha Tsp, Yangon

 

915.

Shwe Nann Htaik (Shwe Nan htike)

88, 49th St, Pazundaung, Yangon

 

916.

Shwe Nann Htaik

495 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

917.

Shwe Ou

618 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

918.

Shwe Pearl

25 1st Fl., FMI Shopping Centre, Pabedan Tsp, Yangon

 

919.

Shwe Pyae Soan

Rm 23, central Hall, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

920.

Shwe Pyi Kyaw

Bldg 5, Rm 010, Upper Pazudaung Rd, Pazudaung, Yangon

 

921.

Shwe Pyi Soe

32, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

922.

Shwe San Eain

159, Lanmadaw St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

923.

Shwe San Mee

524 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

924.

Shwe Sin Gold & Jewellery

745, Cor of Maha Bandoola St. & Lanmadaw St.,

Near Traffic Light, Lanmadaw Tsp. Yangon

 

925.

Shwe Sin

746 Maha Bandoola St, Lanmadaw, Yangon

 

926.

Shwe Sin Min Jewellery & Gold smith

101, Lower Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

927.

Shwe Sin Nann

16, Mingalardon Market Mingalardon Zay St., Mingalardon Tsp, Yangon

 

928.

Shwe Sint

651B Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

929.

Shwe Taung Gems & Jewellery

15A Insein Rd, Kamayut, Yangon

244-246, Shwe Bontha Road, Pabedan Tsp, Yangon

131, Weikzar St., Ward (5), Mayangone Tsp, Yangon

 

930.

Shwe Tha Zin

535 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

931.

Shwe Thiri

73/75 122th Street, Mingala Taung Nyunt, Yangon

 

932.

Shwe Thitsar

130, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

933.

Shwe Thone Si

27, Hlawga St., Ward 19, Yangon

 

934.

Shwe Tint De

8, Bogyoke Aung San Market, (Front Row), Pabedan Tsp, Yangon

 

935.

Shwe (U)

96, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

936.

Shwe Wah Kyuu

24, Sint-Oh-Dan St., Latha Tsp, Yangon

 

937.

Shwe Wut Yi

292 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

938.

Shwe Ya Mone Min

499 Maha Bandoola Street, corner of Shwebontha St., and 29th St. Pabedan, Yangon

 

939.

Shwe Ye Win

007, Bldg 5, Pazundaung Garden Ave., Upper Pazundaung Rd., Pazundaung Tsp, Yangon

655, Maha Bandoola Road, Between Latha St., and 21st St., Latha Tsp, Yangon

 

940.

Shwe Yi Oo

105 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon

 

941.

Shwe Zarli

688, Maha bandoola Road, Between 19th St., and Sin-Oh-Dan St./, Latha Tsp, Yangon

 

942.

Shwe Zin

689 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

943.

Silver Lion

70, central Hall, Bogyoke Market, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

944.

Sin Hwa

633A Maha Bandoola St, Between 21st St and Latha St., Latha Tsp, Yangon

706, Maha Bandoola Rd., Corner of 22nd St., Latha Tsp, Yangon

631, Maha Bandoola Road, Corner of 22nd St., Yangon

 

945.

Sin Li

Bldg 6 Rm 001 Upper Pazundaung Street, Pazundaung, Yangon

 

946.

Sin Lon

525 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

947.

Sin Phyu Daw

495, maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

948.

Soon Shin

31, Nawarat Gems Hall, Bogyoke aung San Market, Pabedan Tsp., Yangon

 

949.

Star Shwe Sin

163 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

950.

Su Mon Aye

177/179 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

951.

Su Myat Mon

518, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

952.

Tah Lee Gold & Jewellery

75, Hledan Rd., Near Hledan Market, Kamayut Tsp, Yangon

 

953.

Tai Aung

53, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

954.

Tai Hin

659 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

955.

Tai Lon

S (1-2-19) 1st Fl., Yuzana Palza, Mingala Taungnyunt Tsp, Yangon

 

956.

Tai Mee Gold Shop

B-(3-4-5) 1st Fl., Yuzana Plaza, Mingalar Taug Nyunt Tsp, Yangon

 

957.

Tai Ohnn

645 Maha Bandoola Street, Latha, Yangon

 

958.

Tai Sein

637 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

959.

Tai Sung

661 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

960.

Taing Taing Kyaw

436 Theinbyu Rd, Mingala Taung Nyunt, Yangon

 

961.

Take Li (Take Lee)

669 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

962.

Taw Win

733 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

963.

Team Work Int'l Co., Ltd.

216-222, 9-a, 10th Fl., Bo mYat Tun Housing, Maha Bandoola Rd., Pazundaung tsp, Yangon

 

964.

Teik Chein

183 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

965.

Teik Sein (Tate Sein)

507/519 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

966.

Teik Shein (Tate Shein)

520 Maha Bandoola St, Pavedan, Yangon

 

967.

Thabawa yadanar Garden

315, Rm 1, anawrahta Rd., Corner of 26th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

968.

Thadar Yadanar Goldsmith

35, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp, Yangon

 

969.

Thai Ung

635, Maha Bandoola Rd., Latha Tsp, Yangon

 

970.

Thamada

Bldg 6 Rm 7 Insein Rd, Hlsing Yadana Housing, Hlaing, Yangon

 

971.

Thamadi

585 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

972.

Thamadi (Scale)

79, 29th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

973.

Than Htike Oo

86, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

974.

Than Phyo

265 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon

 

975.

Than Than Htay

65 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

976.

Thazin Min

177/179C Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

977.

Thein Than Jewellery

266, Shwe Bon Thar St., Middle Blk., Pabedan Tsp, Yangon

 

978.

Theingi Shwe Yi

713 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

979.

Theingi Shwe Zin

709, Maha Bandoola Rd., Between 18th St., and Sin-Oh Dan St., Latha Tsp, Yangon

 

980.

Thidar

277(B), Thu Mingalar Rd., Ward 9, South Okkalapa Tsp, Yangon

 

981.

Thin Thin Maw

24 Bayint Naung Rd, Mayangon, Yangon

 

982.

Thinn Yadanar

No 62, G/F) Blk-1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

983.

Thiri Yadana

709 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

984.

Thit Sar

496 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

985.

Thitsar Aung Myin

390, Pyay Road, Hmaw Bi, Yangon

 

986.

Thit Sar Oo

687, Mahabandoola St., Latha Tsp, Yangon.

643, Maha Bandoola St., Between 21st and 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

987.

Thwe Ni Store Ltd.

13, (front Row) Bogyoke Market, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp Yangon

 

988.

Time & Treasure Jewellery & Goldsmith

1, West Maykha Lane 1, Mayangone Tsp, Yangon

 

989.

Tin Fu