27.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 50/20


DECIZIA CONSILIULUI

din 25 februarie 2010

de desemnare a membrilor comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

(2010/125/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 255 paragraful al doilea,

având în vedere inițiativa Președintelui Curții de Justiție din 26 ianuarie 2010,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 255 primul paragraf din tratat este instituit un comitet cu misiunea de a emite un aviz cu privire la capacitatea candidaților de a exercita funcțiile de judecător și avocat general în cadrul Curții de Justiție și al Tribunalului, înainte ca guvernele statelor membre să facă nominalizările (denumit în continuare „comitetul”).

(2)

Comitetul este format din șapte personalități alese dintre foștii membri ai Curții de Justiție și ai Tribunalului, dintre membrii instanțelor naționale supreme și din juriști reputați, dintre care unul este propus de Parlamentul European.

(3)

Este necesar să se ia în considerare o componență echilibrată a comitetului, în special în ceea ce privește baza geografică a acesteia și reprezentarea sistemelor juridice ale statelor membre.

(4)

Prin urmare, ar trebui să se procedeze la desemnarea membrilor comitetului, precum și a președintelui acestuia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Pentru o perioadă de patru ani începând din 1 martie 2010 sunt desemnați în calitate de membri ai comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:

 

Dl Jean-Marc SAUVÉ, președinte

 

Dl Peter JANN

 

Lord MANCE

 

Dl Torben MELCHIOR

 

Dl Péter PACZOLAY

 

Dna Ana PALACIO VALLELERSUNDI

 

Dna Virpi TIILI

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 martie 2010.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 25 februarie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

A. PÉREZ RUBALCABA