4.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 318/52


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 29 noiembrie 2010

privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2011

(BCE/2010/25)

(2010/751/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2010/416/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 în temeiul articolului 140 alineatul (2) din tratat privind adoptarea de către Estonia a monedei euro la 1 ianuarie 2011 (1), în special articolul 1,

întrucât:

(1)

De la 1 ianuarie 1999, Banca Centrală Europeană (BCE) are dreptul exclusiv de a aproba volumul emisiunii de monede metalice de către statele membre a căror monedă este euro.

(2)

Derogarea în favoarea Estoniei, prevăzută la articolul 4 din Actul de aderare din 2003, se abrogă începând cu 1 ianuarie 2011.

(3)

Cele 16 state membre a căror monedă este euro și Estonia au prezentat BCE spre aprobare estimările lor privind volumul emisiunii de monede metalice euro prevăzut pentru 2011, însoțite de note explicative privind metodologia de prognozare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Aprobarea volumului emisiunii de monede metalice euro prevăzut pentru 2011

BCE aprobă volumul emisiunii de monede metalice euro de către statele membre a căror monedă este euro prevăzut pentru 2011, astfel cum este prezentat în tabelul următor:

(milioane EUR)

 

Emisiunea de monede metalice destinate circulației și emisiunea de monede de colecție (care nu sunt destinate circulației) în 2011

Belgia

178,3

Germania

629

Estonia

48,4

Irlanda

44,4

Grecia

54,5

Spania

180

Franța

300

Italia

262,4

Cipru

15,6

Luxemburg

30

Malta

6,8

Țările de Jos

64

Austria

277

Portugalia

30

Slovenia

36

Slovacia

42,2

Finlanda

60

Articolul 2

Dispoziție finală

Prezenta decizie se adresează statelor membre a căror monedă este euro și Estoniei.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 29 noiembrie 2010.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 196, 28.7.2010, p. 24.