19.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/17


REGULAMENTUL (UE) NR. 1254/2009 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2009

de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviației civile și să adopte măsuri de securitate alternative

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 (1), în special articolul 4 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Este necesar să se stabilească criterii pentru a permite statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviației civile și să adopte măsuri de securitate alternative care să asigure un nivel adecvat de protecție pe baza unei evaluări [locale] a riscurilor. Astfel de măsuri alternative trebuie să fie justificate de rațiuni legate de dimensiunea aeronavei sau de natura, de dimensiunile sau de frecvența operațiunilor sau a altor activități relevante. Prin urmare, criteriile care urmează a fi stabilite trebuie, de asemenea, să fie justificate de aceste rațiuni.

(2)

În conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, anexa la regulamentul respectiv se aplică de la data care urmează a fi specificată în normele de implementare, dar nu mai târziu de 24 de luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008. Prin urmare, aplicarea criteriilor adoptate în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 trebuie să fie amânată până la adoptarea normelor de implementare în temeiul articolului 4 alineatul (3), dar nu mai târziu de 29 aprilie 2010.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru securitatea aviației civile,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Statele membre pot să deroge de la standardele de bază comune prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 și să adopte măsuri de securitate alternative care să asigure un nivel adecvat de protecție pe baza unei evaluări locale a riscurilor la aeroporturi sau în zone demarcate ale aeroporturilor, unde traficul este limitat la una sau mai multe dintre următoarele categorii:

1.

aeronave cu o masă maximă la decolare mai mică de 15 000 kilograme;

2.

elicoptere;

3.

zboruri ale forțelor de ordine;

4.

zboruri ale serviciilor de stingere a incendiilor;

5.

zboruri ale serviciilor medicale, ale serviciilor de urgență sau de salvare;

6.

zboruri în scopul cercetării și al dezvoltării;

7.

zboruri pentru lucrări aeriene;

8.

zboruri pentru acordarea de ajutor umanitar;

9.

zboruri operate de transportatori aerieni, de fabricanți de aeronave sau de societăți de întreținere, care nu implică transportul de pasageri și bagaje sau de marfă și poștă;

10.

zboruri cu aeronave cu o masă maximă la decolare mai mică de 45 500 kilograme pentru transportul propriilor angajați și al pasagerilor neplătitori sau al bunurilor, ca sprijin pentru derularea activităților companiei.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu data menționată în normele de implementare adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, dar nu mai târziu de 29 aprilie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2009.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO L 97, 9.4.2008, p. 72.