18.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1211/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 25 noiembrie 2009

de instituire a Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a Oficiului

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Prin Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (directiva-cadru) (4), Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (directiva privind accesul) (5), Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (directiva privind autorizarea) (6), Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciile universale și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (directiva privind serviciul universal) (7) și Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice (directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (8) (denumite împreună „directiva-cadru și directivele speciale”) se dorește crearea unei piețe interne a comunicațiilor electronice în cadrul Comunității, asigurându-se, în același timp, un nivel ridicat de investiții, de inovare și protecție a consumatorilor printr-o concurență sporită.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2007 privind roaming-ul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Comunității (9) vine în completarea și în sprijinul normelor prevăzute de cadrul de reglementare UE al comunicațiilor electronice, în ceea ce privește roaming-ul comunitar.

(3)

Necesitatea aplicării unitare a cadrului de reglementare UE în toate statele membre este esențială pentru succesul dezvoltării unei piețe interne de rețele și servicii de comunicații electronice. Cadrul de reglementare UE stabilește obiectivele care trebuie îndeplinite și reprezintă un cadru de acțiune pentru autoritățile naționale de reglementare (ANR-uri), acordând acestora, totodată, în anumite domenii, un grad de flexibilitate în aplicarea normelor în funcție de condițiile naționale.

(4)

Având în vedere necesitatea de a dezvolta o practică de reglementare unitară și de a aplica în mod uniform cadrul de reglementare UE, Comisia a înființat Grupul entităților europene de reglementare (GER) prin Decizia 2002/627/CE a Comisiei din 29 iulie 2002 de instituire a Grupului entităților europene de reglementare în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (10), cu rolul de a acorda consultanță și asistență Comisiei în dezvoltarea pieței interne și, la un nivel mai general, pentru a asigura o interfață între ANR-uri și Comisie.

(5)

GER a adus o contribuție pozitivă pentru a asigura o practică de reglementare unitară prin facilitarea cooperării dintre ANR-uri, precum și dintre acestea și Comisie. Această abordare de dezvoltare a unei consecvențe sporite în activitățile ANR-urilor prin schimbul de informații și cunoștințe bazate pe experiența lor practică s-a dovedit încununată de succes în scurtul timp scurs de la punerea sa în aplicare. Este necesară o cooperare continuă și intensificată între ANR-uri în vederea dezvoltării viitoare a pieței interne a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice.

(6)

Acest lucru necesită consolidarea GER și recunoașterea sa în cadrul de reglementare UE ca Organism al autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC). OAREC nu ar trebui să fie nici agenție comunitară și nici nu ar trebui să aibă personalitate juridică. OAREC ar trebui să înlocuiască GER și să joace rolul de forum exclusiv de cooperare între ANR-uri, precum și între acestea și Comisie în exercitarea întregii game de responsabilități ale acestora conform cadrului de reglementare UE. OAREC ar trebui să furnizeze expertiză și să-și câștige încrederea prin independența sa, prin calitatea serviciilor sale de consultanță și a informațiilor diseminate, prin transparența procedurilor și metodelor sale de operare și prin eforturile depuse în îndeplinirea atribuțiilor sale.

(7)

OAREC ar trebui, prin crearea unei baze comune de expertiză, să asiste ANR-urile, fără a le înlocui în funcțiile actuale ale acestora și fără a dubla activitățile aflate deja în desfășurare, și să sprijine Comisia în îndeplinirea responsabilităților sale.

(8)

OAREC ar trebui să continue activitatea GER, susținând cooperarea între ANR-uri și dintre acestea și Comisie, pentru a asigura aplicarea unitară, în toate statele membre, a cadrului UE de reglementare pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne.

(9)

De asemenea, OAREC ar trebui să servească drept organism de reflecție, dezbatere și consultanță în domeniul comunicațiilor electronice pentru Parlamentul European, Consiliu și Comisie. În consecință, OAREC ar trebui să ofere consultanță Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, la cererea acestora sau din proprie inițiativă.

(10)

OAREC ar trebui să își exercite atribuțiile în cooperare cu grupurile și comitetele existente și fără a aduce atingere rolului acestora, precum Comitetul pentru comunicații, instituit prin Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), Comitetul pentru spectrul de frecvențe radio instituit în temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvențe radio) (11), Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio instituit prin Decizia 2002/622/CE a Comisiei din 26 iulie 2002 de instituire a unui Grup pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (12) și Comitetul de contact instituit în temeiul Directivei 97/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1997 de modificare a Directivei 89/552/CEE privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune (13).

(11)

Pentru a oferi OAREC asistență profesională și administrativă, ar trebui instituit Oficiul ca organism comunitar cu personalitate juridică care își exercită atribuțiile conferite în temeiul prezentului regulament. Pentru a sprijini OAREC în mod eficient, Oficiul ar trebui să aibă autonomie juridică, administrativă și financiară. Oficiul ar trebui să fie alcătuit dintr-un comitet de gestionare și un director administrativ.

(12)

Structura organizatorică a OAREC și a Oficiului ar trebui să fie redusă și adecvată sarcinilor pe care urmează să le îndeplinească.

(13)

Oficiul ar trebui să fie un organism comunitar în sensul articolului 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (14) (Regulamentul financiar). Oficiului ar trebui să i se aplice dispozițiile Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (15) (AII din 17 mai 2006), în special punctul 47.

(14)

Deoarece obiectivele acțiunii propuse, și anume dezvoltarea în continuare a unor practici unitare de reglementare printr-o cooperare și coordonare intensificată între ANR-uri, precum și între acestea și Comisie, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, având în vedere domeniul de aplicare extins la nivel UE al prezentului regulament, și pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

INSTITUIRE

Articolul 1

Instituire

(1)   Se instituie Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC), ale cărui responsabilități sunt stabilite prin prezentul regulament.

(2)   OAREC acționează în cadrul domeniului de aplicare al Directivei 2002/21/CE (directiva-cadru) și al Directivei 2002/19/CE, al Directivei 2002/20/CE, al Directivei 2002/22/CE și al Directivei 2002/58/CE (directive speciale), precum și al Regulamentului (CE) nr. 717/2007.

(3)   OAREC își îndeplinește atribuțiile în mod independent, imparțial și transparent. În desfășurarea tuturor activităților sale, OAREC urmărește aceleași obiective cu cele urmărite de autoritățile naționale de reglementare (ANR-uri), astfel cum sunt prevăzute în articolul 8 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru). OAREC contribuie, în special, la dezvoltarea și la mai buna funcționare a pieței interne a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, urmărind să asigure aplicarea coerentă a cadrului comunitar de reglementare pentru comunicații electronice.

(4)   OAREC utilizează expertiza disponibilă în cadrul ANR-urilor și își îndeplinește sarcinile în colaborare cu ANR-urile și cu Comisia. OAREC promovează cooperarea între ANR-uri și între ANR-uri și Comisie. În plus, OAREC acordă consiliere Comisiei și, la cerere, Parlamentului European și Consiliului.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA OAREC

Articolul 2

Rolul OAREC

OAREC:

(a)

dezvoltă și diseminează în rândul ANR-urilor cele mai bune practici de reglementare, precum abordările comune, metodologiile sau liniile directoare privind punerea în aplicare a cadrului de reglementare UE;

(b)

oferă, la cerere, asistență ANR-urilor privind aspectele legate de reglementare;

(c)

emite avize privind proiectele de decizie, recomandările și liniile directoare ale Comisiei, menționate în prezentul regulament, în directiva-cadru și în directivele speciale;

(d)

elaborează rapoarte și oferă consiliere, la cererea motivată a Comisiei sau din proprie inițiativă, și emite avize Parlamentului European și Consiliului, la cererea motivată a acestora sau din proprie inițiativă, privind toate aspectele legate de comunicațiile electronice care intră în sfera sa de competență;

(e)

asistă, la cerere, Parlamentul European, Consiliul, Comisia și ANR-urile în relațiile, discuțiile și schimburile de opinii cu terții și asistă Comisia și ANR-urile în diseminarea către terți a celor mai bune practici în domeniul reglementării.

Articolul 3

Sarcinile OAREC

(1)   Sarcinile OAREC sunt următoarele:

(a)

să emită avize privind proiecte de măsuri ale ANR-urilor cu privire la definirea pieței, desemnarea întreprinderilor care au o putere semnificativă pe piață și impunerea de măsuri corective, în conformitate cu articolele 7 și 7a din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru); să coopereze și să conlucreze cu ANR-urile în conformitate cu articolele 7 și 7a din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru);

(b)

să emită avize referitoare la proiectele de recomandări și/sau liniile directoare privind forma, conținutul și nivelul de detalii ale notificărilor, în conformitate cu articolul 7b din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru);

(c)

să fie consultat cu privire la proiectele de recomandări privind piețele relevante de produse și servicii, în conformitate cu articolul 15 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru);

(d)

să emită avize referitoare la proiectele de decizii privind identificarea piețelor transnaționale, în conformitate cu articolul 15 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru);

(e)

să ofere, la cerere, asistență ANR-urilor în contextul analizei piețelor relevante în conformitate cu articolul 16 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru);

(f)

să emită avize referitoare la proiectele de decizii și recomandări privind armonizarea, în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru);

(g)

să fie consultat și să emită avize privind litigiile transfrontaliere, în conformitate cu articolul 21 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru);

(h)

să emită avize referitoare la proiectele de decizii care autorizează sau interzic unei ANR să ia măsuri excepționale, în conformitate cu articolul 8 din Directiva 2002/19/CE (Directiva privind accesul);

(i)

să fie consultat cu privire la proiectele de măsuri pe tema accesului efectiv la numărul de apel de urgență „112”, în conformitate cu articolul 26 din Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal);

(j)

să fie consultat cu privire la proiectele de măsuri referitoare la punerea în aplicare eficientă a seriei de numere care încep cu „116”, în special a numărului liniei telefonice pentru copiii dispăruți 116000, în conformitate cu articolul 27a din Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal);

(k)

să asiste Comisia în actualizarea anexei II din Directiva 2002/19/CE (Directiva privind accesul), în conformitate cu articolul 9 din respectiva directivă;

(l)

să ofere, la cerere, asistență ANR-urilor privind aspectele legate de fraudă sau de utilizarea necorespunzătoare a resurselor de numerotare în cadrul Comunității, în special pentru servicii transfrontaliere;

(m)

să emită avize cu scopul de a garanta elaborarea de norme și cerințe comune pentru furnizorii de servicii transfrontaliere pentru întreprinderi;

(n)

să monitorizeze și să raporteze cu privire la sectorul comunicațiilor electronice, precum și să publice un raport anual privind evoluțiile din acest sector.

(2)   OAREC poate decide în unanimitate, la cererea motivată a Comisiei, să își asume alte sarcini specifice necesare îndeplinirii misiunii sale în conformitate cu domeniul de aplicare definit la articolul 1 alineatul (2).

(3)   ANR-urile și Comisia țin seama în cea mai mare măsură de orice aviz, recomandare, orientări, consultanță sau de cele mai bune practici de reglementare adoptate de OAREC. Atunci când este cazul, OAREC poate consulta autoritățile naționale relevante din domeniul concurenței înainte de a transmite Comisiei avizul său.

Articolul 4

Structura și organizarea OAREC

(1)   OAREC este constituit din Consiliul autorităților de reglementare.

(2)   Consiliul autorităților de reglementare este constituit dintr-un membru din partea fiecărui stat membru, care va fi președintele sau reprezentantul numit la nivel înalt al ANR instituită în fiecare stat membru, având ca principală atribuție supravegherea funcționării de zi cu zi a piețelor de rețele și servicii de comunicații electronice.

OAREC acționează independent în exercitarea atribuțiilor care i-au fost conferite prin prezentul regulament.

Membrii Consiliului autorităților de reglementare nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern, din partea Comisiei sau a altei entități publice sau private.

ANR-urile numesc câte un supleant pentru fiecare stat membru.

Comisia participă la reuniunile OAREC în calitate de observator și este reprezentată la nivel corespunzător.

(3)   ANR-urile din statele Spațiului Economic European (SEE) și din statele candidate în vederea aderării la Uniunea Europeană au statut de observator și sunt reprezentate la nivel corespunzător. OAREC poate invita alți experți și observatori să participe la reuniunile sale.

(4)   Consiliul autorităților de reglementare numește președintele și vicepreședintele (vicepreședinții) din rândul membrilor săi, cu respectarea regulamentului de procedură al OAREC. Vicepreședintele (vicepreședinții) înlocuiește (înlocuiesc) automat președintele dacă acesta din urmă se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. Mandatul președintelui și vicepreședintelui (vicepreședinților) este de un an.

(5)   Fără a aduce atingere rolului Consiliului autorităților de reglementare în raport cu atribuțiile președintelui, președintele nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern sau ANR, din partea Comisiei sau a altei entități publice sau private.

(6)   Reuniunile plenare ale Consiliului autorităților de reglementare sunt convocate de președinte și au loc cel puțin de patru ori pe an în sesiune ordinară. Reuniunile extraordinare sunt, de asemenea, convocate la inițiativa președintelui, la solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime din membrii Consiliului. Ordinea de zi a reuniunii este stabilită de președinte și se face publică.

(7)   Activitatea OAREC poate fi organizată în grupuri de lucru ale experților.

(8)   Comisia este invitată la toate reuniunile plenare ale Consiliului autorităților de reglementare.

(9)   Consiliul autorităților de reglementare hotărăște cu o majoritate de două treimi din toți membrii săi, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare prevăzute de prezentul regulament, de directiva-cadru sau de directivele speciale. Fiecare membru sau supleant dispune de un singur vot. Deciziile Consiliului autorităților de reglementare sunt făcute publice și indică rezervele unei ANR, la cererea acesteia.

(10)   Consiliul autorităților de reglementare adoptă și pune la dispoziția publicului regulamentul de procedură al OAREC. Regulamentul de procedură prevede în detaliu normele care reglementează procedura de vot, inclusiv condițiile în care un membru poate acționa în numele unui alt membru, normele care guvernează cvorumurile și termenele de notificare a reuniunilor. În plus, regulamentul de procedură garantează că membrii Consiliului autorităților de reglementare primesc întotdeauna ordini de zi și proiecte de propuneri complete înaintea fiecărei reuniuni, pentru a avea posibilitatea de a propune amendamente înaintea votării. De asemenea, regulamentul de procedură poate stabili, printre altele, proceduri privind votul în regim de urgență.

(11)   Serviciile de sprijin administrativ și profesional sunt oferite OAREC de către Oficiul menționat la articolul 6.

Articolul 5

Sarcinile Consiliului autorităților de reglementare

(1)   Consiliul autorităților de reglementare îndeplinește sarcinile OAREC stabilite la articolul 3 și ia toate deciziile referitoare la exercitarea atribuțiilor acestuia.

(2)   Consiliul autorităților de reglementare aprobă contribuția financiară voluntară din partea statelor membre sau a ANR-urilor înainte ca aceasta să fie vărsată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (b), în următoarele condiții:

(a)

în unanimitate, dacă toate statele membre sau ANR-urile au hotărât să verse o contribuție;

(b)

cu majoritate simplă, dacă un număr de state membre sau ANR-uri au hotărât în unanimitate să verse o contribuție.

(3)   Consiliul autorităților de reglementare adoptă, în numele OAREC, dispozițiile speciale privind dreptul de acces la documentele deținute de OAREC, în conformitate cu articolul 22.

(4)   Consiliul autorităților de reglementare adoptă programul anual de activitate al OAREC înainte de sfârșitul anului precedent celui la care se raportează programul de activitate, după consultarea părților interesate în conformitate cu articolul 17. Consiliul autorităților de reglementare transmite programul de activitate anual Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, de îndată ce acesta a fost adoptat.

(5)   Consiliul autorităților de reglementare adoptă raportul anual privind activitățile OAREC și îl transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European și Curții de Conturi până la data de 15 iunie în fiecare an. Parlamentul European poate solicita președintelui Consiliului autorităților de reglementare să i se adreseze cu privire la aspectele importante referitoare la activitățile OAREC.

Articolul 6

Oficiul

(1)   Oficiul se înființează ca organism comunitar cu personalitate juridică în sensul articolului 185 din Regulamentul financiar. Punctul 47 din AII din 17 mai 2006 se aplică Oficiului.

(2)   Sub îndrumarea Consiliului autorităților de reglementare, Oficiul, în special:

oferă OAREC servicii de sprijin administrativ și profesional;

culege informații de la ANR-uri, schimbă și diseminează informații în legătură cu rolul și sarcinile menționate la articolul 2 litera (a) și la articolul 3;

diseminează între ANR-uri cele mai bune practici în domeniul reglementării, în conformitate cu articolul 2 litera (a);

asistă președintele în pregătirea lucrărilor Consiliului autorităților de reglementare;

creează grupurile de lucru ale experților, la cererea Consiliului autorităților de reglementare, și oferă sprijinul necesar în vederea asigurării bunei funcționări a acestor grupuri.

(3)   Oficiul este alcătuit din:

(a)

un comitet de gestionare;

(b)

un director administrativ.

(4)   În fiecare stat membru, Oficiul beneficiază de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice în temeiul legislației naționale. Oficiul poate, în special, să achiziționeze sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să se constituie parte în proceduri judiciare.

(5)   Oficiul este condus de directorul administrativ, iar personalul său este strict limitat la numărul necesar îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin. Numărul angajaților este stabilit în urma propunerii membrilor comitetului de gestionare și a directorului administrativ în conformitate cu articolul 11. Orice propunere de creștere a personalului este adoptată numai în urma deciziei unanime a comitetului de gestionare.

Articolul 7

Comitetul de gestionare

(1)   Comitetul de gestionare este constituit dintr-un membru din partea fiecărui stat membru, care va fi președintele sau reprezentantul numit la nivel înalt al ANR independente instituite în fiecare stat membru, care au ca principală atribuție supravegherea funcționării de zi cu zi a piețelor de rețele și servicii de comunicații electronice, și dintr-un membru care reprezintă Comisia.

Fiecare membru dispune de un singur vot.

Dispozițiile articolului 4 se aplică, mutatis mutandis, comitetului de gestionare.

(2)   Comitetul de gestionare numește directorul administrativ. Directorul administrativ numit nu participă la procesul de pregătire sau de votare a unei astfel de decizii.

(3)   Comitetul de gestionare oferă consultanță directorului administrativ în exercitarea atribuțiilor acestuia.

(4)   Comitetul de gestionare este responsabil de numirea în funcție a personalului.

(5)   Comitetul de gestionare asistă grupul de lucru al experților în activitatea pe care o desfășoară.

Articolul 8

Directorul administrativ

(1)   Directorul administrativ răspunde în fața comitetului de gestionare. În îndeplinirea atribuțiilor sale, directorul administrativ nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui stat membru, a ANR-urilor, a Comisiei sau a unui terț.

(2)   Directorul administrativ este numit de către comitetul de gestionare prin intermediul unei competiții deschise, pe baza meritelor și a competențelor și experienței relevante în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice. Înainte de a fi numit în funcție, eligibilitatea candidatului selecționat de către comitetul de gestionare poate face obiectul unui aviz cu caracter neobligatoriu al Parlamentului European. În acest scop, candidatul primește invitația de a se adresa comisiei competente din Parlamentul European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acesteia.

(3)   Mandatul directorului administrativ este de trei ani.

(4)   Comitetul de gestionare poate să prelungească durata mandatului directorului administrativ o singură dată, pentru o perioadă care nu depășește trei ani, având în vedere raportul de evaluare efectuat de președinte și numai în cazurile în care decizia poate fi justificată de sarcinile și obligațiile OAREC.

Comitetul de gestionare informează Parlamentul European în legătură cu intenția de a prelungi mandatul directorului administrativ.

Dacă mandatul nu este prelungit, directorul administrativ rămâne în funcție până la numirea succesorului său.

Articolul 9

Sarcinile directorului administrativ

(1)   Directorul administrativ este responsabil de conducerea Oficiului.

(2)   Directorul administrativ ajută la pregătirea ordinii de zi a Consiliului autorităților de reglementare, a comitetului de gestionare și a grupurilor de lucru ale experților. Acesta sau aceasta participă, fără drept de vot, la lucrările Consiliului autorităților de reglementare și ale comitetului de gestionare.

(3)   În fiecare an, directorul administrativ asistă comitetul de gestionare la elaborarea proiectului programului de activitate al Oficiului pentru anul următor. Proiectul programului de activitate pentru anul următor este prezentat comitetului de gestionare până la data de 30 iunie și este adoptat de comitetul de gestionare până la data de 30 septembrie, fără a aduce atingere deciziei finale a Parlamentului European și a Consiliului (denumite în continuare „autoritatea bugetară”) privind subvenționarea.

(4)   Directorul administrativ, sub îndrumarea Consiliului autorităților de reglementare, supraveghează punerea în aplicare a programului anual de activitate al Oficiului.

(5)   Directorul administrativ ia măsurile necesare sub supravegherea comitetului de gestionare, în special cu privire la adoptarea instrucțiunilor administrative interne și publicarea comunicărilor, pentru a asigura funcționarea Oficiului în conformitate cu prezentul regulament.

(6)   Directorul administrativ, sub supravegherea comitetului de gestionare, execută bugetul Oficiului în temeiul articolului 13.

(7)   În fiecare an, directorul administrativ ajută la elaborarea proiectului de raport anual privind activitățile OAREC menționat la articolul 5 alineatul (5).

Articolul 10

Personalul

(1)   Statutul funcționarilor Comunităților Europene și regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, stabilit prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECA) nr. 259/68 al Consiliului (16), și normele adoptate de comun acord de către instituțiile Comunității Europene în scopul aplicării statutului și al regimului se aplică personalului Oficiului, inclusiv directorului administrativ.

(2)   Comitetul de gestionare adoptă, de comun acord cu Comisia, măsurile de punere în aplicare necesare, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 110 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene.

(3)   Competențele conferite autorității de desemnare conform Statutului funcționarilor Comunităților Europene, precum și competențele conferite autorității împuternicite să încheie contracte conform regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene sunt exercitate de vicepreședintele comitetului de gestionare.

(4)   Comitetul de gestionare poate adopta dispoziții care să permită angajarea în cadrul Oficiului a unor experți naționali din statele membre, detașați temporar pe o perioadă de cel mult trei ani.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINANCIARE

Articolul 11

Bugetul Oficiului

(1)   Veniturile și resursele Oficiului se constituie în special din următoarele:

(a)

o subvenție comunitară prevăzută la linia adecvată din bugetul general al Uniunii Europene (Secțiunea Comisie), în conformitate cu decizia autorității bugetare adoptate în temeiul punctului 47 din AII din 17 mai 2006;

(b)

contribuții financiare voluntare din partea statelor membre sau din partea ANR-urilor acestora, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2). Aceste contribuții vor fi utilizate pentru a finanța anumite cheltuieli operaționale, astfel cum sunt definite în acordul care urmează a fi încheiat între Oficiu și statele membre sau ANR-urile acestora în temeiul articolului 19 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (17). Fiecare stat membru se asigură că ANR-urile dispun de resurse financiare adecvate pentru participarea la activitățile Oficiului. Înainte de stabilirea proiectului preliminar de buget general al Uniunii Europene, Oficiul transmite autorității bugetare corespunzătoare o documentație adecvată, detaliată și actualizată cu privire la veniturile alocate în temeiul prezentului articol.

(2)   Cheltuielile Oficiului cuprind cheltuieli de personal, cheltuieli administrative, cheltuieli de infrastructură și cheltuieli operaționale.

(3)   Veniturile și cheltuielile trebuie să fie în echilibru.

(4)   Toate veniturile și cheltuielile fac obiectul unor previziuni pentru fiecare exercițiu financiar, care coincide cu anul calendaristic, și sunt introduse în bugetul Oficiului.

(5)   Structura organizațională și financiară a Oficiului este revizuită la cinci ani de la înființarea acestuia.

Articolul 12

Elaborarea bugetului

(1)   Până cel târziu la data de 15 februarie a fiecărui an, directorul administrativ asistă comitetul de gestionare la întocmirea unui proiect de buget preliminar acoperind cheltuielile anticipate pentru exercițiul financiar următor, împreună cu lista posturilor provizorii. În fiecare an, comitetul de gestionare realizează, pe baza proiectului, o estimare a veniturilor și cheltuielilor Oficiului pentru următorul exercițiu financiar. Acel buget estimativ, incluzând un proiect de schemă de personal, este transmis Comisiei de către comitetul de gestionare până la 31 martie.

(2)   Estimarea este transmisă de către Comisie autorității bugetare, împreună cu proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene.

(3)   Pe baza acestor estimări, Comisia introduce în proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene acele estimări pe care le consideră necesare pentru schema de personal și propune valoarea subvenției.

(4)   Autoritatea bugetară adoptă schema de personal a Oficiului.

(5)   Bugetul Oficiului este stabilit de către comitetul de gestionare. Acesta devine definitiv odată cu adoptarea finală a bugetului general al Uniunii Europene. Dacă este necesar, acesta este adaptat în consecință.

(6)   Comitetul de gestionare înștiințează, fără întârziere, autoritatea bugetară cu privire la intenția sa de a pune în aplicare orice proiect care ar putea avea implicații financiare semnificative pentru finanțarea bugetului, în special orice proiect imobiliar, cum ar fi închirierea sau achiziționarea de imobile. Comitetul informează Comisia în acest sens. Dacă oricare dintre autoritățile bugetare intenționează să emită un aviz, aceasta notifică comitetul de gestionare în acest sens în termen de două săptămâni de la primirea informațiilor privind proiectul imobiliar în cauză. În absența unui răspuns, comitetul de gestionare poate demara operațiunea planificată.

Articolul 13

Execuția și controlul bugetului

(1)   Directorul administrativ își exercită competențele de ordonator de credite și execută bugetul Oficiului sub supravegherea comitetului de gestionare.

(2)   Comitetul de gestionare elaborează un raport anual privind activitatea Oficiului, precum și o declarație de asigurare. Documentele respective se fac publice.

(3)   Până cel târziu la data de 1 martie după încheierea fiecărui exercițiu financiar, contabilul Oficiului transmite contabilului Comisiei și Curții de Conturi situația contabilă provizorie, precum și raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul financiar respectiv. Totodată, contabilul Oficiului trimite Parlamentului European și Consiliului raportul privind gestiunea bugetară și financiară până la data de 31 martie a exercițiului următor. Contabilul Comisiei consolidează apoi situația contabilă provizorie a instituțiilor și a organismelor descentralizate, în conformitate cu articolul 128 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

(4)   Până la data de 31 martie după încheierea fiecărui exercițiu financiar, contabilul Comisiei transmite Curții de Conturi situația contabilă provizorie a Oficiului, precum și raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul financiar respectiv. Raportul privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul financiar respectiv este transmis, de asemenea, Parlamentului European și Consiliului.

(5)   După primirea observațiilor formulate de Curtea de Conturi cu privire la situația contabilă provizorie a Oficiului, în conformitate cu articolul 129 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, directorul administrativ elaborează, pe propria răspundere, situația contabilă finală a Oficiului și o trimite spre avizare comitetului de gestionare.

(6)   Comitetul de gestionare emite un aviz cu privire la situația contabilă finală a Oficiului.

(7)   Până la data de 1 iulie după încheierea exercițiului financiar, directorul administrativ transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi situația contabilă finală împreună cu avizul comitetului de gestionare.

(8)   Situația contabilă finală este publicată.

(9)   Comitetul de gestionare comunică Curții de Conturi un răspuns la observațiile formulate de aceasta până la 15 octombrie. Acesta trimite, de asemenea, răspunsul său Parlamentului European și Comisiei.

(10)   Comitetul de gestionare prezintă Parlamentului European, la solicitarea acestuia și în conformitate cu articolul 146 alineatul (3) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, toate informațiile necesare bunei derulări a procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar în cauză.

(11)   La recomandarea Consiliului, adoptată cu majoritate calificată, Parlamentul European aprobă descărcarea de gestiune a comitetului de gestionare pentru execuția bugetului pentru anul financiar N, până la data de 15 mai a anului N + 2.

Articolul 14

Sistemele de control intern

Auditorul intern al Comisiei este responsabil de auditarea Oficiului.

Articolul 15

Norme financiare

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 se aplică Oficiului. Alte norme financiare aplicabile Oficiului sunt adoptate de către comitetul de gestionare după consultarea Comisiei. Aceste norme se pot abate de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 dacă nevoile funcționale specifice Oficiului o cer și numai cu acordul în prealabil al Comisiei.

Articolul 16

Măsuri antifraudă

(1)   În vederea combaterii fraudei, corupției și altor activități ilegale, se aplică fără restricție dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul european de luptă antifraudă (OLAF) (18).

(2)   Oficiul aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene privind investigațiile interne desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (19) și adoptă fără întârziere dispoziții corespunzătoare aplicabile tuturor angajaților Oficiului.

(3)   Deciziile de finanțare, acordurile și instrumentele de punere în aplicare rezultate din aceste dispoziții stipulează clar că OLAF și Curtea de Conturi pot, dacă este necesar, să desfășoare verificări la fața locului în cazul beneficiarilor sumelor de bani plătite de către Oficiu, precum și în cazul personalului responsabil cu alocarea acestor sume de bani.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 17

Consultare

Înaintea adoptării avizelor, a celor mai bune practici de reglementare sau a rapoartelor, OAREC se consultă, după caz, cu părțile interesate și le oferă posibilitatea de a face observații într-un interval de timp rezonabil. OAREC pune la dispoziția publicului rezultatele procedurii de consultare, fără a aduce atingere articolului 20.

Articolul 18

Transparență și responsabilitate

OAREC și Oficiul își desfășoară activitățile cu un nivel ridicat de transparență. OAREC și Oficiul se asigură că publicul și orice parte interesată primesc informații obiective, certe și ușor accesibile, în special în legătură cu rezultatele activității lor.

Articolul 19

Furnizarea de informații către OAREC și Oficiu

Comisia și ANR-urile furnizează informațiile solicitate de OAREC și de Oficiu pentru a permite OAREC și Oficiului să își îndeplinească atribuțiile. Informațiile sunt gestionate în conformitate cu normele stabilite la articolul 5 din Directiva 2002/21/CE (directiva-cadru).

Articolul 20

Confidențialitate

Sub rezerva articolului 22, nici OAREC și nici Oficiul nu publică sau dezvăluie terților informațiile pe care le prelucrează sau le primesc, în legătură cu care a fost solicitată confidențialitatea.

Membrii Consiliului autorităților de reglementare și ai comitetului de gestionare, directorul administrativ, experții externi, inclusiv experții din cadrul grupurilor de lucru ale experților și personalul Oficiului, respectă cerințele de confidențialitate în conformitate cu articolul 287 din tratat, chiar și după încetarea funcțiilor deținute.

OAREC și Oficiul stabilesc, în cadrul propriului regulament de procedură, modalitățile practice de punere în aplicare a normelor de confidențialitate menționate la primul şi al doilea paragraf.

Articolul 21

Declarația de interese

Membrii Consiliului autorităților de reglementare, comitetul de gestionare, directorul administrativ și personalul Oficiului dau anual o declarație de angajament și o declarație de interese în care menționează orice interese directe sau indirecte care pot fi considerate că prejudiciază independența acestora. Toate aceste declarații sunt depuse în scris. Declarațiile de interese ale membrilor Consiliului autorităților de reglementare și ai comitetului de gestionare, precum și ale directorului administrativ sunt făcute publice.

Articolul 22

Accesul la documente

(1)   Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (20) se aplică documentelor deținute de OAREC și de Oficiu.

(2)   Consiliul autorităților de reglementare și comitetul de gestionare adoptă măsurile practice pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 în termen de șase luni de la data începerii efective a activităților de către OAREC și, respectiv, de către Oficiu.

(3)   Deciziile adoptate în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unei plângeri către Ombudsman sau al unor proceduri în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolele 195 și, respectiv, 230 din tratat.

Articolul 23

Privilegii și imunități

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene se aplică Oficiului și personalului acestuia.

Articolul 24

Răspunderea Oficiului

(1)   În cazul răspunderii delictuale, Oficiul acordă despăgubiri, în conformitate cu principiile generale comune legislației statelor membre, pentru orice daune produse de către acesta sau de personalul său în îndeplinirea sarcinilor care le revin. Curtea de Justiție a Comunităților Europene este competentă să judece toate litigiile privind despăgubirile în cazul unor asemenea prejudicii.

(2)   Răspunderea financiară și disciplinară personală a personalului Oficiului față de acesta este reglementată de dispozițiile relevante aplicabile personalului Oficiului.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 25

Evaluare și analiză

În termen de trei ani de la începerea efectivă a activității OAREC și, respectiv, a Oficiului, Comisia publică un raport de evaluare privind experiența dobândită ca urmare a funcționării OAREC și a Oficiului. Raportul de evaluare vizează rezultatele obținute de OAREC și de Oficiu, precum și metodele acestora de lucru, raportate la obiectivele, mandatul și sarcinile lor definite în prezentul regulament și în programele anuale de activitate stabilite de acestea. Raportul de evaluare ține seama de opiniile părților interesate, atât la nivel comunitar, cât și național, și este transmis Parlamentului European și Consiliului. Parlamentul European emite un aviz cu privire la raportul de evaluare.

Articolul 26

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 25 noiembrie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

Å. TORSTENSSON


(1)  JO C 224, 30.8.2008, p. 50.

(2)  JO C 257, 9.10.2008, p. 51.

(3)  Avizul Parlamentului European din 24 septembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 16 februarie 2009 (JO C 75 E, 31.3.2009, p. 67), Poziția Parlamentului European din 6 mai 2009 și Decizia Consiliului din 26 octombrie 2009.

(4)  JO L 108, 24.4.2002, p. 33.

(5)  JO L 108, 24.4.2002, p. 7.

(6)  JO L 108, 24.4.2002, p. 21.

(7)  JO L 108, 24.4.2002, p. 51.

(8)  JO L 201, 31.7.2002, p. 37.

(9)  JO L 171, 29.6.2007, p. 32.

(10)  JO L 200, 30.7.2002, p. 38.

(11)  JO L 108, 24.4.2002, p. 1.

(12)  JO L 198, 27.7.2002, p. 49.

(13)  JO L 202, 30.7.1997, p. 60.

(14)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(15)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(16)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

(17)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(18)  JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

(19)  JO L 136, 31.5.1999, p. 15.

(20)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.