8.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 1194/2009 AL COMISIEI

din 30 noiembrie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1702/2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor, precum și certificarea întreprinderilor de proiectare și producție

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Pentru a menține un nivel ridicat și uniform al siguranței aviației în Europa, este necesar să se aducă modificări cerințelor și procedurilor de certificare a aeronavelor și produselor, reperelor și dispozitivelor aferente, precum și celor de certificare a întreprinderilor de proiectare și producție, în special pentru a introduce definiția conceptului de sediu principal de activitate, pentru a îmbunătăți conținutul Certificatului de autorizare a dării în exploatare (Formularul EASA 1) și pentru a revizui dispozițiile privind autorizația de zbor.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 (2) trebuie modificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament se bazează pe avizele (3) emise de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „agenția”) în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (b) și cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (2), se adaugă următoarele litere (e), (f), (g) și (h):

„(e)

«sediul principal de activitate» înseamnă sediul principal sau sediul social al întreprinderii, unde se exercită principalele funcții financiare și controlul operațional ale activităților menționate în prezentul regulament;

(f)

«articol» reprezintă orice reper și dispozitiv ce urmează a fi utilizate pentru o aeronavă civilă;

(g)

«ETSO» înseamnă European Technical Standard Order, adică autorizații conforme cu standardele tehnice europene. Standardele tehnice europene reprezintă o specificație detaliată de navigabilitate emisă de agenție pentru a asigura conformitatea cu cerințele prezentului regulament, fiind totodată un standard minim de funcționare pentru articolele specificate;

(h)

«EPA» înseamnă European Part Approval, adică aprobarea europeană a reperului. European Part Approval înseamnă că articolul a fost fabricat în conformitate cu datele de proiect aprobate, care nu aparțin titularului certificatului de tip a produsului în cauză, cu excepția articolelor ETSO.”

2.

La articolul 3 alineatul (5), trimiterea la „21A.112” se înlocuiește cu „21A.112A”.

3.

La articolul 5 se adaugă următorul alineat (5):

„(5)   Prin derogare de la alineatul (1), organizațiile de producție aprobate în conformitate cu secțiunea A a subpărților F și G din anexa (partea 21) la prezentul regulament pot să emită în continuare certificate de autorizare a dării în exploatare sau declarații de conformitate utilizând Formularul EASA 1, emiterea inițială, astfel cum este stabilit în apendicele 1 la anexa (partea 21) la prezentul regulament, până la 28 septembrie 2010.”

4.

Anexa (partea 21) se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Comisie

Antonio TAJANI

Vicepreședinte


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 243, 27.9.2003, p. 6.

(3)  Avizul 03/2006 privind modificările editoriale, Avizul 05/2006 privind sediul principal, Avizul 06/2008 privind Formularul EASA 1, Avizul 04/2007 privind permisul de zbor.


ANEXĂ

Anexa (partea 21) la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei se modifică după cum urmează:

1.

Cuprinsul se înlocuiește cu următorul text:

Cuprins

21.1

Generalități

SECȚIUNEA A – CERINȚE TEHNICE

CAPITOLUL A – DISPOZIȚII GENERALE

21A.1

Domeniu de aplicare

21A.2

Angajament din partea unei alte persoane decât solicitantul sau titularul unui certificat

21A.3

Avarii, funcționare necorespunzătoare și defecțiuni

21A.3B

Dispoziții privind navigabilitatea

21A.4

Coordonare între proiectare și producție

CAPITOLUL B – CERTIFICATE DE TIP ȘI CERTIFICATE DE TIP RESTRICȚIONATE

21A.11

Domeniu de aplicare

21A.13

Eligibilitate

21A.14

Demonstrarea capacității

21A.15

Cerere

21A.16A

Coduri de navigabilitate

21A.16B

Condiții speciale

21A.17

Condițiile aplicabile omologării

21A.18

Stabilirea cerințelor aplicabile privind protecția mediului și a specificațiilor de omologare aplicabile

21A.19

Modificări care necesită un nou certificat de tip

21A.20

Conformitate cu condițiile aplicabile omologării și cu cerințele privind protecția mediului

21A.21

Emiterea unui certificat de tip

21A.23

Emiterea unui certificat de tip restricționat

21A.31

Proiectul de tip

21A.33

Verificări și încercări

21A.35

Încercări în zbor

21A.41

Certificat de tip

21A.44

Obligațiile titularului

21A.47

Transferabilitatea

21A.51

Durata și menținerea valabilității

21A.55

Evidența documentelor

21A.57

Manuale

21A.61

Instrucțiuni pentru menținerea navigabilității

(CAPITOLUL C – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL D – MODIFICĂRI ALE CERTIFICATELOR DE TIP ȘI ALE CERTIFICATELOR DE TIP RESTRICȚIONATE

21A.90

Domeniu de aplicare

21A.91

Clasificarea modificărilor privind proiectul de tip

21A.92

Eligibilitate

21A.93

Cerere

21A.95

Modificări minore

21A.97

Modificări majore

21A.101

Stabilirea specificațiilor referitoare la omologare și a cerințelor aplicabile privind protecția mediului

21A.103

Emiterea aprobării

21A.105

Evidența documentelor

21A.107

Instrucțiuni pentru menținerea navigabilității

21A.109

Obligații și marcaj EPA

CAPITOLUL E – CERTIFICATE DE TIP SUPLIMENTARE

21A.111

Domeniu de aplicare

21A.112A

Eligibilitate

21A.112B

Demonstrarea capacității

21A.113

Solicitarea unui certificat de tip suplimentar

21A.114

Demonstrarea conformității

21A.115

Emiterea unui certificat de tip suplimentar

21A.116

Transferabilitatea

21A.117

Modificarea părții din produs care face obiectul certificatului de tip suplimentar

21A.118A

Obligații și marcaj EPA

21A.118B

Durata și menținerea valabilității

21A.119

Manuale

21A.120

Instrucțiuni pentru menținerea navigabilității

CAPITOLUL F – FABRICAȚIE FĂRĂ APROBAREA ÎNTREPRINDERII DE PRODUCȚIE

21A.121

Domeniu de aplicare

21A.122

Eligibilitate

21A.124

Cerere

21A.125A

Emiterea unei scrisori de aprobare

21A.125B

Constatări

21A.125C

Durata și menținerea valabilității

21A.126

Sistem de verificare a producției

21A.127

Probe: aeronave

21A.128

Probe: motoare și elice

21A.129

Obligațiile producătorului

21A.130

Declarația de conformitate

CAPITOLUL G – APROBAREA ÎNTREPRINDERII DE PRODUCȚIE

21A.131

Domeniu de aplicare

21A.133

Eligibilitate

21A.134

Cerere

21A.135

Emiterea aprobării întreprinderii de producție

21A.139

Sistem de calitate

21A.143

Prezentare

21A.145

Cerințe privind aprobarea

21A.147

Modificări ale întreprinderii de producție aprobate

21A.148

Schimbarea sediului

21A.149

Transferabilitatea

21A.151

Condiții privind aprobarea

21A.153

Modificarea condițiilor de aprobare

21A.157

Investigații

21A.158

Constatări

21A.159

Durata și menținerea valabilității

21A.163

Prerogative

21A.165

Obligațiile titularului

CAPITOLUL H – CERTIFICATE DE NAVIGABILITATE ȘI CERTIFICATE DE NAVIGABILITATE RESTRICȚIONATE

21A.171

Domeniu de aplicare

21A.172

Eligibilitate

21A.173

Clasificare

21A.174

Cerere

21A.175

Limba

21A.177

Amendamente sau modificări

21A.179

Transfer și reemitere în statele membre

21A.180

Inspecții

21A.181

Durata și menținerea valabilității

21A.182

Identificarea aeronavei

CAPITOLUL I – CERTIFICATE DE ZGOMOT

21A.201

Domeniu de aplicare

21A.203

Eligibilitate

21A.204

Cerere

21A.207

Amendamente sau modificări

21A.209

Transfer și reemitere în statele membre

21A.210

Inspecții

21A.211

Durata și menținerea valabilității

CAPITOLUL J – APROBAREA ÎNTREPRINDERII DE PROIECTARE

21A.231

Domeniu de aplicare

21A.233

Eligibilitate

21A.234

Cerere

21A.235

Emiterea aprobării întreprinderii de proiectare

21A.239

Asigurarea calității proiectului

21A.243

Date

21A.245

Cerințe privind aprobarea

21A.247

Modificarea sistemului de asigurare a calității proiectului

21A.249

Transferabilitatea

21A.251

Condiții privind aprobarea

21A.253

Modificarea condițiilor de aprobare

21A.257

Investigații

21A.258

Constatări

21A.259

Durata și menținerea valabilității

21A.263

Prerogative

21A.265

Obligațiile titularului

CAPITOLUL K – REPERE ȘI DISPOZITIVE

21A.301

Domeniu de aplicare

21A.303

Conformitatea cu cerințele aplicabile

21A.305

Aprobarea reperelor și dispozitivelor

21A.307

Aprobarea reperelor și dispozitivelor în vederea instalării

(CAPITOLUL L – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL M – REPARAȚII

21A.431

Domeniu de aplicare

21A.432A

Eligibilitate

21A.432B

Demonstrarea capacității

21A.433

Proiectul de reparații

21A.435

Clasificarea reparațiilor

21A.437

Emiterea aprobării pentru proiectul de reparații

21A.439

Fabricarea pieselor de schimb

21A.441

Executarea reparației

21A.443

Limitări

21A.445

Defecțiuni neremediate

21A.447

Evidența documentelor

21A.449

Instrucțiuni pentru menținerea navigabilității

21A.451

Obligații și marcaj EPA

(CAPITOLUL N – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL O – AUTORIZAȚII ETSO

21A.601

Domeniu de aplicare

21A.602A

Eligibilitate

21A.602B

Demonstrarea capacității

21A.603

Cerere

21A.604

Autorizație ETSO pentru un bloc de alimentare auxiliar (APU)

21A.605

Documente necesare

21A.606

Emiterea autorizației ETSO

21A.607

Prerogativele autorizației ETSO

21A.608

Declarație referitoare la proiect și performanțe (DDP)

21A.609

Obligațiile titularilor de autorizații ETSO

21A.610

Aprobarea abaterilor de la standardele de performanță

21A.611

Modificarea proiectului

21A.613

Evidența documentelor

21A.615

Inspecția din partea agenției

21A.619

Durata și menținerea valabilității

21A.621

Transferabilitatea

CAPITOLUL P – AUTORIZAȚIA DE ZBOR

21A.701

Domeniu de aplicare

21A.703

Eligibilitate

21A.705

Autoritatea competentă

21A.707

Solicitarea unei autorizații de zbor

21A.708

Condițiile de zbor

21A.709

Solicitarea pentru aprobarea condițiilor de zbor

21A.710

Aprobarea condițiilor de zbor

21A.711

Emiterea unei autorizații de zbor

21A.713

Modificări

21A.715

Limbă

21A.719

Transferabilitate

21A.721

Inspecții

21A.723

Durata și menținerea valabilității

21A.725

Reînnoirea unei autorizații de zbor

21A.727

Obligațiile deținătorului unei autorizații de zbor

21A.729

Înregistrarea

CAPITOLUL Q – IDENTIFICAREA PRODUSELOR, REPERELOR ȘI DISPOZITIVELOR

21A.801

Identificarea produselor

21A.803

Tratarea datelor de identificare

21A.804

Identificarea reperelor și dispozitivelor

21A.805

Identificarea reperelor esențiale

21A.807

Identificarea articolelor ETSO

SECȚIUNEA B – PROCEDURI PENTRU AUTORITĂȚILE COMPETENTE

CAPITOLUL A – DISPOZIȚII GENERALE

21B.5

Domeniu de aplicare

21B.20

Obligațiile autorității competente

21B.25

Cerințe privind organizarea autorității competente

21B.30

Proceduri documentate

21B.35

Modificarea organizării și procedurilor

21B.40

Soluționarea litigiilor

21B.45

Raportare/coordonare

21B.55

Evidența documentelor

21B.60

Dispoziții privind navigabilitatea

CAPITOLUL B – CERTIFICATE DE TIP ȘI CERTIFICATE DE TIP RESTRICȚIONATE

(CAPITOLUL C – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL D – MODIFICĂRI ALE CERTIFICATELOR DE TIP ȘI ALE CERTIFICATELOR DE TIP RESTRICȚIONATE

CAPITOLUL E – CERTIFICATE DE TIP SUPLIMENTARE

CAPITOLUL F – FABRICAȚIE FĂRĂ APROBAREA ÎNTREPRINDERII DE PRODUCȚIE

21B.120

Investigații

21B.125

Constatări

21B.130

Emiterea scrisorii de aprobare

21B.135

Menținerea scrisorii de aprobare

21B.140

Modificarea scrisorii de aprobare

21B.145

Limitarea, suspendarea și revocarea scrisorii de aprobare

21B.150

Evidența documentelor

CAPITOLUL G – APROBAREA ÎNTREPRINDERII DE PRODUCȚIE

21B.220

Investigații

21B.225

Constatări

21B.230

Emiterea certificatului

21B.235

Supraveghere continuă

21B.240

Modificarea aprobării întreprinderii de producție

21B.245

Suspendarea și revocarea aprobării întreprinderii de producție

21B.260

Evidența documentelor

CAPITOLUL H – CERTIFICATE DE NAVIGABILITATE ȘI CERTIFICATE DE NAVIGABILITATE RESTRICȚIONATE

21B.320

Investigații

21B.325

Emiterea certificatelor de navigabilitate

21B.326

Certificatele de navigabilitate

21B.327

Certificate de navigabilitate restricționate

21B.330

Suspendarea și revocarea certificatelor de navigabilitate și a certificatelor de navigabilitate restricționate

21B.345

Evidența documentelor

CAPITOLUL I – CERTIFICATE DE ZGOMOT

21B.420

Investigații

21B.425

Emiterea certificatelor de zgomot

21B.430

Suspendarea și revocarea certificatului de zgomot

21B.445

Evidența documentelor

CAPITOLUL J – APROBAREA ÎNTREPRINDERII DE PROIECTARE

CAPITOLUL K – REPERE ȘI DISPOZITIVE

(CAPITOLUL L – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL M – REPARAȚII

(CAPITOLUL N – NU SE APLICĂ)

CAPITOLUL O – AUTORIZAȚII ETSO

CAPITOLUL P – AUTORIZAȚIA DE ZBOR

21B.520

Ancheta

21B.525

Emiterea unei autorizații de zbor

21B.530

Revocarea unei autorizații de zbor

21B.545

Evidența datelor

CAPITOLUL Q – IDENTIFICAREA PRODUSELOR, REPERELOR ȘI DISPOZITIVELOR

APENDICE – FORMULARE EASA”;

2.

Titlul secțiunii A se înlocuiește cu următorul titlu:

3.

La punctul 21.A.14 litera (b), punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5.

o elice cu pas fix sau reglabil.”;

4.

La punctul 21A.35 litera (b), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

pentru certificarea aeronavei în temeiul prezentei secțiuni, cu excepția (i) baloanelor cu aer cald, baloanelor libere cu gaz, baloanelor captive cu gaz, planoarelor și a motoplanoarelor și cu excepția (ii) navelor aeriene și aeroplanelor cu o masă maximă la decolare (MTOM) de cel mult 2 722 kg, pentru a stabili dacă există asigurarea că aeronava, reperele și dispozitivele acesteia sunt fiabile și funcționează corespunzător.”;

5.

Punctul 21A.112 se înlocuiește cu următorul text:

Persoanele fizice sau juridice («întreprinderi») care și-au demonstrat ori sunt pe cale de a-și demonstra capacitatea în conformitate cu punctul 21A.112B sunt eligibile în calitate de solicitanți ai unui certificat de tip suplimentar, în condițiile stabilite în prezentul capitol.”;

6.

La punctul 21.A.124 litera (b), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

rezumatul informațiilor solicitate la punctul 21A.125A litera (b).”;

7.

Punctul 21A.125 se înlocuiește cu următorul text:

Autoritatea competentă eliberează o scrisoare de aprobare prin care se atestă că s-a demonstrat conformitatea produsului, reperului sau dispozitivului în conformitate cu prezentul capitol, după ce solicitantul:

(a)

a stabilit un sistem de control al producției care să garanteze/asigure că fiecare produs, reper sau dispozitiv este conform cu datele de proiectare aplicabile și poate funcționa în condiții de siguranță;

(b)

a prezentat un manual care cuprinde:

1.

descrierea sistemului de control al producției necesar în temeiul literei (a);

2.

descrierea mijloacelor de stabilire a sistemului de control al producției;

3.

descrierea probelor solicitate la punctele 21A.127 și 21A.128, precum și numele persoanelor autorizate în sensul punctului 21A.130 litera (a);

(c)

a demonstrat că poate oferi asistență în conformitate cu punctele 21A.3 și 21A.129 litera (d).”;

8.

La punctul 21A.125B litera (c), trimiterea la „21B.143” se înlocuiește cu trimiterea la „punctul 21B.125”;

9.

Punctul 21A.126 se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (a), „21A.125” se înlocuiește cu „21A.125A litera (a)”;

(ii)

la litera (b), „21A.125 litera (a)” se înlocuiește cu „21A.125A(a)”;

10.

La punctul 21.A.127 litera (a), „21A.125 litera (a)” se înlocuiește cu „21A.125A litera (a)”;

11.

La punctul 21.A.128, „21A.125 litera (a)” se înlocuiește cu „21A.125A litera (a)”;

12.

Punctul 21A.165 se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (c), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

stabilește dacă alte produse, repere sau dispozitive sunt complete și conforme cu datele de proiect aprobate și pot fi exploatate în siguranță, înaintea emiterii Formularului EASA 1 pentru certificarea conformității cu datele de proiectare aprobate și stării de exploatare în siguranță și, suplimentar, în cazul motoarelor, stabilește, conform datelor oferite de titularul certificatului de tip a motorului, faptul că fiecare motor complet este conform cu cerințele aplicabile privind emisiile, definite la punctul 21A.18 litera (b), în vigoare la data fabricării motorului, pentru a certifica conformitatea cu cerințele privind emisiile; sau”;

(ii)

litera (k) se înlocuiește cu următorul text:

„(k)

Dacă este cazul, în temeiul prerogativelor acordate de punctul 21A.163 litera (e), trebuie să stabilească conformitatea cu punctul 21A.711 literele (c) și (e) înainte de a emite o autorizație de zbor pentru o aeronavă.”;

13.

La punctul 21.A.174 litera (b) punctul 3 subpunctul (ii), „21A.184 litera (c)” se înlocuiește cu „21B.327 litera (c)”;

14.

Punctul 21A.183 se elimină.

15.

Punctul 21A.184 se elimină.

16.

Punctul 21A.205 se elimină.

17.

La punctul 21A.245, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Personalul din toate departamentele tehnice este în număr suficient, are o experiență corespunzătoare și autoritatea necesară pentru a putea îndeplini responsabilitățile atribuite și că acestea, împreună cu birourile, instalațiile și dispozitivele, sunt adecvate, astfel încât să permită personalului să realizeze obiectivele de navigabilitate și de protecție a mediului pentru produsul respectiv.”;

18.

Punctul 21A.263 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (b), punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

unei autorizații ETSO în condițiile prevăzute la punctul 21A.602B litera (b) punctul 1; sau”;

(b)

litera (c) se modifică după cum urmează:

(i)

punctele 3 și 4 se înlocuiesc cu următorul text:

„3.

să ofere informații sau instrucțiuni care să conțină următoarea declarație: Conținutul tehnic al acestui document este aprobat sub autoritatea DOA ref. EASA.21J.[XXXX];

4.

să aprobe modificări documentare ale manualului de zbor al aeronavei și ale suplimentelor și să facă astfel de modificări, care să conțină următoarea declarație: Revizuirea nr. [YY] a manualului de zbor al aeronavei (sau suplimentului) ref [ZZ] este aprobată sub autoritatea DOA ref. EASA.21J.[XXXX];”;

(ii)

punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„7.

să emită o autorizație de zbor în conformitate cu punctul 21A.711 litera (b) pentru o aeronavă care a fost proiectată sau modificată ori în cazul căreia s-au aprobat, în temeiul punctului 21A.263 litera (c) punctul 6, condițiile de emitere a autorizației de zbor, și atunci când întreprinderea de proiectare însăși controlează, în temeiul aprobării sale ca întreprindere de proiectare, configurația aeronavei și atestă conformitatea cu condițiile de proiectare aprobate pentru zbor.”;

19.

La punctul 21A.265, litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

Dacă este cazul, în temeiul prerogativelor acordate de punctul 21A.263 litera (c) punctul 7, trebuie să stabilească conformitatea cu punctul 21A.711 literele (b) și (e) înainte de a emite o autorizație de zbor pentru o aeronavă.”;

20.

La punctul 21A.307, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

însoțit de un certificat de autorizare a dării în folosință (Formular EASA 1), care atestă că produsul a fost fabricat în conformitate cu datele de proiectare aprobate și poate funcționa în siguranță; și”;

21.

Punctul 21A.432 se înlocuiește cu următorul text:

(a)

Orice persoană fizică sau juridică care și-a demonstrat sau este în curs de a-și demonstra capacitatea în conformitate cu punctul 21A.432B este eligibilă ca solicitant de aprobare de proiect pentru o reparație majoră, în condițiile stabilite în prezentul capitol.

(b)

Orice persoană fizică sau juridică este eligibilă ca solicitant al unei aprobări de proiect pentru o reparație minoră.”;

22.

La punctul 21A.601, litera (b) se elimină.

23.

La punctul 21A.605 litera (d), „21A.125 litera (b)” se înlocuiește cu „21A.125A litera (b)”;

24.

La punctul 21A.606, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

declară în mod expres că se conformează dispozițiilor de la punctul 21A.609.”

25.

La punctul 21A.609, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

Respectă cerințele de la punctele 21A.3, 21A.3B și 21A.4.”;

26.

Punctul 21A.701 se înlocuiește cu următorul text:

(a)

Autorizațiile de zbor se vor emite în conformitate cu prezentul capitol pentru aeronave care nu îndeplinesc sau pentru care nu s-a demonstrat că îndeplinesc cerințele de navigabilitate aplicabile, dar care pot zbura în siguranță în condiții definite și în următoarele scopuri:

1.

dezvoltare;

2.

demonstrarea conformității cu normele sau specificațiile de certificare;

3.

instruirea personalului întreprinderilor de proiectare sau al întreprinderilor de producție;

4.

încercările în zbor după fabricație pentru aeronavele noi fabricate;

5.

pilotarea aeronavelor aflate în fabricație între unitățile de producție;

6.

pilotarea aeronavei pentru acceptarea de către beneficiar;

7.

livrarea sau exportul aeronavei;

8.

pilotarea aeronavei pentru acceptarea de către autoritate;

9.

studii de piață, inclusiv formarea echipajului beneficiarului;

10.

expoziții și spectacole aeriene;

11.

pilotarea aeronavei către o locație unde ar urma să aibă loc revizia de întreținere sau de navigabilitate sau către un loc de conservare;

12.

pilotarea aeronavei cu o greutate care depășește greutatea maximă de decolare certificată pentru zbor dincolo de distanța normală de zbor deasupra apei saudeasupra zonelor terestre unde nu sunt disponibile condiții de aterizare adecvate sau unde combustibilul adecvat nu este disponibil;

13.

doborârea de recorduri, curse aeriene sau competiții similare;

14.

pilotarea aeronavei care îndeplinește cerințele de navigabilitate înainte de a fi identificată conformitatea cu cerințele de mediu;

15.

pentru activități de zbor în scop recreativ cu aeronave simple sau cu tipuri de aeronave pentru care un certificat de navigabilitate sau un certificat de navigabilitate restricționat nu este necesar.

(b)

Prezentul capitol stabilește procedura de emitere a autorizațiilor de zbor și de aprobare a condițiilor de zbor aferente, precum și drepturile și obligațiile solicitanților și titularilor acestor autorizații și aprobări ale condițiilor de zbor.”;

27.

Punctul 21A.703 se înlocuiește cu următorul text:

(a)

Orice persoană fizică sau juridică este eligibilă ca solicitant pentru o autorizație de zbor, exceptând autorizația de zbor emisă în sensul dispozițiilor de la punctul 21A.701 litera (a) punctul 15, în cazul căreia solicitantul trebuie să fie proprietarul aeronavei.

(b)

Orice persoană fizică sau juridică este eligibilă ca solicitant al unei aprobări a condițiilor de zbor.”;

28.

Punctul 21.710 litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Înaintea aprobării condițiilor de zbor, agenția, autoritatea competentă sau organizația autorizată trebuie să aibă certitudinea că aeronava este capabilă de zbor în siguranță în condițiile și cu restricțiile specificate. Agenția și autoritatea competentă pot face sau cere solicitantului să facă orice inspecții sau teste necesare în acest scop.”;

29.

Punctul 21A.711 se înlocuiește cu următorul text:

(a)

Autorizația de zbor (Formularul EASA 20a, a se vedea apendicele) poate fi emisă de autoritatea competentă în condițiile prevăzute la punctul 21B.525.

(b)

O întreprindere de proiectare aprobată corespunzător poate emite o autorizație de zbor (Formular EASA 20b, a se vedea apendicele), în temeiul prerogativei acordate de punctul 21A.263 litera (c) punctul 7, atunci când condițiile de zbor menționate la punctul 21A.708 au fost aprobate în conformitate cu punctul 21A.710.

(c)

O întreprindere de producție aprobată corespunzător poate emite o autorizație de zbor (Formular EASA 20b, a se vedea apendicele), în temeiul prerogativei acordate de punctul 21A.163 litera (e), atunci când condițiile de zbor menționate la punctul 21A.708 au fost aprobate în conformitate cu punctul 21A.710.

(d)

O întreprindere de management al menținerii navigabilității aprobată corespunzător poate emite o autorizație de zbor (Formular EASA 20b, a se vedea apendicele), în temeiul prerogativei acordate de punctul M.A.711 din anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 , atunci când condițiile de zbor menționate la punctul 21A.708 au fost aprobate în conformitate cu punctul 21A.710.

(e)

Autorizația de zbor va preciza scopul (scopurile) și orice condiții sau restricții care au fost aprobate în conformitate cu punctul 21A.710.

(f)

Pentru autorizațiile emise în temeiul literei (b), (c) sau (d), va fi prezentată autorității competente, cu prima ocazie, dar în termen de cel mult 3 zile, o copie a autorizației de zbor și a condițiilor aferente de zbor.

(g)

În cazul în care există dovezi că oricare dintre condițiile specificate la punctul 21A.723 litera (a) nu este îndeplinită în ceea ce privește o autorizație de zbor emisă de o întreprindere în temeiul literei (b), (c) sau (d), respectiva întreprindere revoca de îndată autorizația de zbor și informează fără întârziere autoritatea competentă.”;

30.

La punctul 21A.723, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Autorizațiile de zbor se emit pentru o perioadă de maximum 12 luni și rămân valabile cu condiția:

1.

respectării condițiilor și restricțiilor de la punctul 21A.711 litera (e) aferente autorizației de zbor;

2.

autorizația de zbor să nu facă obiectul unei renunțări sau al unei revocări;

3.

aeronava să rămână înmatriculată în același registru.”;

31.

La punctul.21.A.801, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

Pentru baloanele cu echipaj, placa de identificare recomandată la litera (b) se fixează pe învelișul balonului și se aplică, dacă este posibil, într-un loc în care să fie lizibilă pentru operator, atunci când balonul este umplut cu aer. În plus, nacela, cadrul de încărcare și orice sistem de încălzire se marchează permanent și lizibil cu numele producătorului, numărul reperului (sau echivalent), precum și cu numărul de serie (sau echivalent).”;

32.

La punctul 21.A.804, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Fiecare reper sau dispozitiv se marchează permanent și lizibil cu:

1.

o denumire, o marcă comercială sau un simbol care să identifice producătorul într-o manieră identificată de datele de proiectare aplicabile; și

2.

numărul reperului, prevăzut în datele de proiect aplicabile; și

3.

literele EPA, pentru reperele sau dispozitivele fabricate în conformitate cu datele de proiect aprobate care nu aparțin titularului certificatului de tip a produsului în cauză, cu excepția articolelor ETSO.”;

33.

Punctul 21B.125 după cum urmează:

(a)

În cazul în care, în cursul auditurilor sau prin alte mijloace, autoritatea competentă găsește dovezi obiective care demonstrează că titularul unei scrisori de aprobare nu respectă cerințele aplicabile din secțiunea A a anexei (partea 21), constatarea este clasificată în conformitate cu punctul 21A.125B litera (a).

(b)

Autoritatea competentă ia următoarele măsuri:

1.

pentru constatările de nivel 1, autoritatea competentă ia măsuri imediate pentru a limita, suspenda sau revoca, în totalitate sau parțial, în funcție de importanța constatării, scrisoarea de aprobare, până când întreprinderea finalizează o acțiune corectivă satisfăcătoare;

2.

pentru constatările de nivel 2, autoritatea competentă acordă un termen pentru aplicarea unei acțiuni corective, adaptat naturii constatării. Acest termen nu poate depăși trei luni. În anumite împrejurări, la sfârșitul acestei perioade și în funcție de natura constatării, autoritatea competentă poate prelungi termenul de trei luni dacă se prezintă un plan de acțiuni corective satisfăcător.

(c)

Aceasta ia măsuri pentru a suspenda, în totalitate sau parțial, scrisoarea de aprobare.”;

34.

La punctul 21.B.135 litera (b) punctul 2, „21A.125 litera (b)” se înlocuiește cu „21A.125A litera (b)”;

35.

Punctul 21.B.143 se elimină.

36.

Punctul 21B.145 se înlocuiește cu următorul text:

(a)

Limitarea, suspendarea sau revocarea scrisorii de aprobare este comunicată în scris titularului scrisorii de aprobare. Autoritatea competentă declară motivele limitării, suspendării sau revocării și informează titularul scrisorii de aprobare cu privire la dreptul său la apel.

(b)

În cazul în care o scrisoare de aprobare a fost suspendată, ea poate fi repusă în vigoare numai după restabilirea conformității cu cerințele secțiunii A capitolul F din anexă (partea 21).”;

37.

Punctul 21B.225 se înlocuiește cu următorul text:

(a)

În cazul în care, în cursul auditurilor sau prin alte mijloace, autoritatea competentă găsește dovezi obiective care demonstrează că titularul unei autorizații de întreprindere de producție nu respectă cerințele aplicabile din secțiunea A a anexei (partea 21), constatarea este clasificată în conformitate cu punctul 21A.158 litera (a).

(b)

Autoritatea competentă ia următoarele măsuri:

1.

pentru constatările de nivel 1, autoritatea competentă ia măsuri imediate pentru a limita, suspenda sau revoca, în totalitate sau parțial, în funcție de importanța constatării, autorizația de întreprindere de producție până când întreprinderea finalizează o acțiune corectivă satisfăcătoare;

2.

pentru constatările de nivel 2, autoritatea competentă acordă un termen pentru aplicarea unei acțiuni corective, adaptat naturii constatării. Acest termen nu poate depăși trei luni. În anumite împrejurări, la sfârșitul acestei perioade și în funcție de natura constatării, autoritatea competentă poate prelungi termenul de trei luni dacă se prezintă un plan de acțiuni corective satisfăcător.

(c)

Autoritatea competentă ia măsuri pentru a suspenda, în totalitate sau parțial, autorizarea dacă nu se restabilește conformitatea în termenele decise de autoritatea competentă.”;

38.

La punctul 21B.235, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

În scopul justificării menținerii autorizației de întreprindere de producție, autoritatea competentă desfășoară o supraveghere continuă:

1.

pentru a verifica dacă sistemul de calitate al titularului autorizației de întreprindere de producție respectă în continuare secțiunea A capitolul G din prezenta anexă (partea 21);

2.

pentru a verifica dacă întreprinderea titularului aprobării de întreprindere de producție funcționează în conformitate cu prezentarea întreprinderii de producție; și

3.

pentru a verifica intrarea în vigoare a procedurilor de prezentare a întreprinderii de producție; și

4.

pentru a monitoriza prin eșantionare standardele produsului, reperului sau dispozitivului.”;

39.

Punctul 21B.325 se înlocuiește cu următorul text:

(a)

Autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea emite sau modifică certificatele de zgomot fără întârzieri nejustificate (Formular EASA 25, a se vedea apendicele), atunci când constată că cerințele de la punctul 21B.326 și cerințele aplicabile din secțiunea A capitolul H din prezenta anexă (partea 21) sunt îndeplinite.

(b)

Autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea emite sau modifică un certificat restricționat de navigabilitate fără întârzieri nejustificate (Formular EASA 24, a se vedea apendicele), atunci când constată că cerințele de la punctul 21B.327 și cerințele aplicabile din secțiunea A capitolul H din prezenta anexă (partea 21) sunt îndeplinite.

(c)

Pe lângă certificatul de navigabilitate menționat la litera (a) sau (b), pentru o aeronavă nouă sau folosită, provenită dintr-un stat nemembru, autoritatea competentă a statului membru în care s-a efectuat înmatricularea emite un certificat inițial de revizuire a navigabilității (Formular EASA 15a, a se vedea apendicele).”;

40.

Se adaugă următorul punct 21B.326:

Autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea emite un certificat de navigabilitate pentru:

(a)

O aeronavă nouă:

1.

la prezentarea documentației solicitate în temeiul punctului 21A.174 litera (b) punctul 2;

2.

atunci când autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea a stabilit că aeronava este conformă cu proiectul aprobat și poate fi exploatată în siguranță. Condițiile de exploatare în siguranță pot implica inspecții efectuate de către autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea.

(b)

O aeronavă folosită:

1.

la prezentarea documentației necesare în temeiul punctului 21A.174 litera (b) punctul 3, demonstrând următoarele:

(i)

aeronava este conformă cu un proiect de tip aprobat în baza unui certificat de tip și a oricărui certificat de tip suplimentar, schimbare sau reparație aprobată conform anexei (partea 21); și

(ii)

au fost respectate dispozițiile aplicabile privind navigabilitatea; și

(iii)

aeronava a fost inspectată conform dispozițiilor aplicabile din anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003;

2.

atunci când autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea a stabilit că aeronava este conformă cu proiectul aprobat și poate fi exploatată în siguranță. Condițiile de exploatare în siguranță pot implica inspecții efectuate de către autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea.”;

41.

Se adaugă următorul punct 21B.327:

(a)

Autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea emite un certificat de navigabilitate restricționat pentru:

1.

O aeronavă nouă:

(i)

la prezentarea documentației necesare în temeiul punctului 21A.174 litera (b) punctul 2;

(ii)

atunci când autoritatea competentă din statul membru în care s-a făcut înmatricularea constată că aeronava este conformă cu un proiect aprobat de agenție în baza unui certificat de tip restricționat sau în conformitate cu specificații de certificare specifice și că poate fi exploatată în siguranță. Condițiile de exploatare în siguranță pot implica inspecții efectuate de către autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea.

2.

O aeronavă folosită:

(i)

la prezentarea documentației necesare în temeiul punctului 21A.174 litera (b) punctul 3, demonstrând următoarele:

A.

aeronava este conformă cu un proiect de tip aprobat de agenție în baza unui certificat restricționat de tip sau în conformitate cu specificații de certificare specifice și a oricărui certificat de tip suplimentar, schimbare sau reparație aprobată conform anexei (partea 21); și

B.

au fost respectate dispozițiile aplicabile privind navigabilitatea; și

C.

aeronava a fost inspectată conform dispozițiilor aplicabile din anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003;

(ii)

atunci când autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea a stabilit că aeronava este conformă cu proiectul aprobat și poate fi exploatată în siguranță. Condițiile de exploatare în siguranță pot implica inspecții efectuate de către autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea.

(b)

Pentru o aeronavă care nu se poate conforma cerințelor esențiale menționate în regulamentul de bază și care nu este eligibilă pentru un certificat de tip restricționat, agenția ia în considerare, după caz, abaterile de la respectivele cerințe esențiale:

1.

emite și verifică conformitatea cu specificațiile de navigabilitate speciale, asigurând siguranța optimă cu privire la utilizarea preconizată; și

2.

specifică limitările de utilizare pentru această aeronavă.

(c)

Limitările de utilizare vor fi asociate cu certificatele de navigabilitate restricționate, inclusiv restricții de spațiu aerian, după caz, pentru ține seama de abaterile de la cerințele esențiale de navigabilitate prevăzute în regulamentul de bază.”;

42.

Punctul 21B.525 se înlocuiește cu următorul text:

Autoritatea competentă emite o autorizație de zbor (Formularul EASA 20a, a se vedea apendicele) fără întârzieri nejustificate:

1.

la prezentarea informațiilor necesare în temeiul punctului 21A.707; și

2.

atunci când condițiile de zbor menționate la punctul 21A.708 au fost aprobate în conformitate cu punctul 21A.710; și

3.

atunci când autoritatea competentă, prin investigațiile proprii, care pot include inspecții, sau prin proceduri convenite cu solicitantul, a stabilit că aeronava este în conformitate cu proiectul definit în temeiul punctului 21A.708 înainte de zbor.”;

43.

Anexa I se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele I

Certificat de autorizare a dării în exploatare – Formularul EASA 1 menționat în anexă (partea 21)

Image

Instrucțiuni de folosire a Formularului EASA 1

Aceste instrucțiuni privesc doar folosirea Formularului EASA 1 în scopuri de producție. Se atrage atenția asupra apendicelui II la anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003, care vizează folosirea Formularului EASA 1 în scopuri de întreținere.

1.   SCOP ȘI FOLOSIRE

1.1.

Unul dintre scopurile de bază ale certificatului este declararea navigabilității produselor, reperelor și dispozitivelor noi de aviație [denumite în continuare «articol(e)»].

1.2.

Trebuie să se stabilească o corelație între certificat și articol(e). Emitentul trebuie să rețină un certificat într-o formă care să permită verificarea datelor originale.

1.3.

Certificatul, deși acceptat de multe autorități de navigabilitate, poate depinde de acorduri bilaterale și/sau de politica autorității de navigabilitate. «Datele de proiect aprobate» menționate în acest certificat înseamnă, prin urmare, aprobarea de către autoritatea de navigabilitate a țării importatoare.

1.4.

Certificatul nu reprezintă o notă de livrare sau de expediție.

1.5.

Aeronavele nu sunt date în exploatare prin intermediul acestui certificat.

1.6.

Certificatul nu constituie o aprobare de instalare a articolului pe o anumită aeronavă, motor sau elice, ci are rolul de a ajuta utilizatorul final să determine starea aprobării navigabilității.

1.7.

Nu este permisă utilizarea aceluiași certificat pentru articole diferite puse în serviciu după producție sau întreținere.

1.8.

Nu este permisă utilizarea aceluiași certificat pentru articole diferite certificate ca fiind conforme cu «datele aprobate» și cu «datele neaprobate».

2.   FORMAT GENERAL

2.1.

Certificatul trebuie să respecte formatul anexat, inclusiv numărul rubricilor și localizarea fiecărei rubrici. Dimensiunea rubricilor poate fi modificată pentru a se adapta fiecărui caz particular, dar nu în așa măsură încât să facă certificatul de nerecunoscut.

2.2.

Certificatul trebuie să fie în format «landscape», dar dimensiunea generală poate crește sau descrește semnificativ atâta vreme cât certificatul rămâne recognoscibil și lizibil. Dacă aveți dubii, consultați autoritatea competentă.

2.3.

Declarația de răspundere a utilizatorului/instalatorului poate fi amplasată pe oricare parte a formularului.

2.4.

Ceea ce este imprimat trebuie să fie clar și lizibil pentru a permite o lectură facilă.

2.5.

Certificatul poate să fie pre-tipărit sau generat de calculator, dar, în orice caz, imprimarea liniilor și a caracterelor trebuie să fie clară și lizibilă și conformă formatului definit.

2.6.

Certificatul trebuie să fie în engleză și, dacă este cazul, în una sau mai multe alte limbi.

2.7.

Informațiile care trebuie înscrise pe certificat pot fi scrise la mașina de scris sau imprimate la imprimanta unui calculator sau scrise de mână cu majuscule și trebuie să poată fi citite cu ușurință.

2.8.

Se recomandă limitarea la minimum a abrevierilor, pentru a evita confuziile.

2.9.

Spațiul disponibil pe versoul certificatului poate fi utilizat de emitent pentru a da orice informație suplimentară dar nu trebuie să includă nici o declarație de certificare. Orice utilizare a versoului certificatului trebuie menționată în caseta corespunzătoare de pe rectoul certificatului.

3.   COPII

3.1.

Nu există nicio restricție în privința numărului de copii ale certificatului trimise clientului sau păstrate de către emitent.

4.   EXISTENȚA UNEIA SAU MAI MULTOR ERORI ÎNTR-UN CERTIFICAT

4.1.

Dacă un utilizator final găsește o eroare sau mai multe erori într-un certificat, trebuie să semnaleze în scris emitentului acest fapt. Emitentul poate emite un nou certificat în cazul în care poate verifica și corecta eroarea sau erorile.

4.2.

Pe noul certificat trebuie să figureze un nou număr de identificare, o nouă semnătură și o nouă dată.

4.3.

Cererea de emitere a unui nou certificat poate fi onorată fără reverificarea stării articolului sau articolelor. Noul certificat nu reprezintă o declarație a stării actuale și trebuie să facă trimitere la certificatul anterior din rubrica12 prin următoarea frază: «Prezentul certificat corectează eroarea (erorile) din rubrica (rubricile) [a se introduce rubrica sau rubricile corectate] a certificatului [a se introduce numărul inițial de identificare] datat [a se introduce data inițială a emiterii] și nu vizează conformitatea/starea/punerea în serviciu.» Ambele certificate trebuie păstrate pe perioada de păstrare aferentă primului certificat.

5.   COMPLETAREA CERTIFICATULUI DE CĂTRE EMITENT

Rubrica 1 Autoritatea competentă care acordă aprobarea/Țara

Precizați denumirea și țara autorității competente sub jurisdicția căreia se emite prezentul certificat. Dacă autoritatea competentă este agenția, menționați numai «EASA».

Rubrica 2 Antet formular EASA 1

«CERTIFICAT DE AUTORIZARE A DĂRII ÎN EXPLOATARE FORMULAR EASA 1»

Rubrica 3 Numărul de identificare al formularului

Introduceți numărul unic generat prin sistemul/procedura de numerotare a întreprinderii identificate în rubrica 4; acesta poate să includă caractere alfabetice/numerice.

Rubrica 4 Numele și adresa întreprinderii

Introduceți numele complet și adresa întreprinderii producătoare (trimitere la Formularul EASA 55 foaia A) care a dat în exploatare articolul sau articolele care fac obiectul prezentului certificat. Se permite înscrierea logourilor etc. ale întreprinderii, în cazul în care încap în această rubrică.

Rubrica 5 Comandă/Contract/Factură

Pentru a facilita trasabilitatea articolului sau articolelor de către client, introduceți numărul comenzii, al contractului, al facturii sau un număr de referință similar.

Rubrica 6 Nr. crt.

Se numerotează articolele dacă există mai mult de un articol. Această rubrică permite stabilirea unei corespondențe cu rubrica 12 – Observații.

Rubrica 7 Descriere

Introduceți denumirea sau descrierea articolului. Trebuie acordată întâietate termenului folosit în instrucțiunile de menținere a navigabilității sau în datele de întreținere (cum ar fi catalogul ilustrat al reperelor, manualul de întreținere a aeronavei, buletinul de service, manualul de întreținere a componentelor).

Rubrica 8 Nr. reper

Introduceți numărul reperului, astfel cum figurează pe articol sau pe etichetă/ambalaj. În cazul motoarelor sau al elicelor, poate fi folosită denumirea de tip.

Rubrica 9 Cantitate

Se precizează cantitatea articolelor.

Rubrica 10 Nr. de serie

Dacă există reglementări care prevăd identificarea articolului printr-un număr de serie, introduceți acest număr în rubrică. Ca opțiune suplimentară, se poate introduce orice alt număr de serie care nu este impus de reglementări. Dacă articolul nu prezintă un număr de serie, introduceți «N/A».

Rubrica 11 Stare/Lucrări

Se precizează «PROTOTIP» SAU «NOU».

Se precizează «PROTOTIP» în următoarele situații:

(i)

Producerea unui articol nou, în conformitate cu datele de proiectare neaprobate.

(ii)

Recertificarea de către organismul identificat la rubrica 4 din certificatul anterior după lucrările de modificare sau remediere a unui articol, înainte de punerea în serviciu (de exemplu, după încorporarea unei modificări de proiectare, corectarea unei defecțiuni, după inspecții ori încercări sau prelungirea duratei de depozitare. În caseta 12 se introduc detalii ale punerii inițiale în serviciu sau ale lucrărilor de modificare sau remediere.

Se precizează «NOU» în următoarele situații:

(i)

Producerea unui articol nou, în conformitate cu datele de proiectare aprobate.

(ii)

Recertificarea de către organismul identificat la rubrica 4 din certificatul anterior după lucrări de modificare sau remediere a unui articol, înainte de punerea în serviciu (de exemplu, după încorporarea unei modificări de proiectare, corectarea unei defecțiuni, după inspecții ori teste sau prelungirea duratei de depozitare). În caseta 12 se introduc detalii ale punerii inițiale în serviciu sau ale lucrărilor de modificare sau remediere.

(iii)

Recertificarea de către fabricantul produsului sau de către întreprindere identificată în rubrica 4 din certificatul anterior a articolelor din categoria «prototip» (conformitate numai cu date neaprobate) în categoria «nou» (conformitate cu datele aprobate și o stare care permite exploatarea în siguranță), în urma aprobării datelor de proiectare aplicabile, cu condiția nemodificării acestora. În rubrica 12 trebuie introdusă următoarea declarație:

RECERTIFICAREA ARTICOLELOR DIN CATEGORIA «PROTOTIP» ÎN CATEGORIA «NOU»: PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CERTIFICĂ APROBAREA DATELOR DE PROIECTARE [A SE INSERA NUMĂRUL TC/STC, NIVELUL DE REVIZIE], LA DATA [A SE INSERA DATA, DACĂ ESTE CAZUL, PENTRU IDENTIFICAREA SITUAȚIEI REVIZIEI] LA CARE ARTICOLUL SAU ARTICOLELE A FOST SAU AU FOST FABRICATE.

Caseta «date de proiectare aprobate și pot fi exploatate în siguranță» din rubrica 13a trebuie marcată.

(iv)

Examinarea unui articol nou, pus în serviciu anterior, înainte de punerea în serviciu în conformitate cu un standard sau cu o specificație a clientului (ale cărei detalii și a cărei puneri inițiate în serviciu trebuie precizate la rubrica 12) sau înainte de stabilirea navigabilității (o explicație a temeiului punerii în serviciu și a detaliilor punerii inițiale în serviciu trebuie înscrisă în rubrica 12).

Rubrica 12 Observații

Se descriu lucrările identificate în rubrica 11, fie direct, fie prin trimitere la documentele justificative, informații necesare pentru ca utilizatorul sau instalatorul să determine navigabilitatea articolului sau articolelor în relație cu lucrările care sunt în curs de certificare. Dacă este cazul, se poate utiliza o foaie separată la care să se facă trimitere în Formularul EASA 1. Fiecare declarație trebuie să identifice clar cu care dintre articolele de la rubrica 6 are legătură. Dacă nu există nicio declarație, se face mențiunea «Niciuna».

În rubrica 12 se introduce justificarea pentru punerea în serviciu în condiții de date de proiectare neaprobate (de exemplu, certificat de tip în curs de emitere, numai pentru încercări, datele sunt în curs de aprobare).

Dacă datele se imprimă dintr-un formular electronic EASA 1, datele care nu corespund altor rubrici trebuie introduse în această rubrică.

Rubrica 13a

Marcați numai una dintre cele două casete de mai jos:

1.

Se marchează caseta «datele de proiectare aprobate și pot fi operate în siguranță» dacă articolul sau articolele au fost fabricate utilizând datele de proiectare aprobate și s-a constatat că pot fi exploatate în siguranță.

2.

Se marchează caseta «datele de proiectare neaprobate specificate la rubrica 12» dacă articolul sau articolele au fost fabricate utilizând date de proiectare neaprobate aplicabile. Se identifică datele în rubrica 12 (de exemplu, certificat de tip în curs de emitere, numai pentru încercări, datele sunt în curs de aprobare).

Nu este permisă utilizarea aceluiași certificat pentru articole diferite certificate ca fiind conforme cu «datele aprobate» și cu «date neaprobate».

Rubrica 13b Semnătura autorizată

Acest spațiu se completează cu semnătura persoanei autorizate. Numai persoanelor autorizate în mod specific în temeiul normelor și politicilor autorității competente li se permite să semneze în această rubrică. Pentru a facilita identificarea semnatarului, poate fi adăugat un număr unic care să identifice persoana autorizată.

Rubrica 13c Nr. aprobării/autorizării

Se introduce numărul/referința aprobării/autorizării. Numărul sau referința este emis(ă) de autoritatea competentă.

Rubrica 13d Nume

Se introduce numele persoanei care semnează în rubrica 13b, în mod lizibil.

Rubrica 13e Data

Se introduce data semnării rubricii 13b, care trebuie să fie în formatul zz = ziua exprimată prin 2 cifre, lll = primele trei litere ale lunii și aaaa = anul exprimat prin 4 cifre.

Rubricile 14a-14e

Cerințe generale pentru rubricile 14a-14e:

Nu se aplică pentru punerea în serviciu în scop de producție. Se acoperă cu o culoare întunecată sau se marchează în alt mod, pentru a împiedica utilizarea întâmplătoare sau neautorizată.

Responsabilitățile utilizatorului/instalatorului

Faceți următoarea declarație pe certificat pentru a înștiința utilizatorii finali că nu sunt scutiți de răspunderea ce le revine în ceea ce privește instalarea și utilizarea articolelor însoțite de formular:

«PREZENTUL CERTIFICAT NU DĂ DREPTUL AUTOMAT LA INSTALAREA REPERULUI/COMPONENTEI/ANSAMBLULUI.

ÎN CAZUL ÎN CARE CEL CE UTILIZEAZĂ/INSTALEAZĂ ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE NAȚIONALE EMISE DE ALTĂ AUTORITATE DE NAVIGABILITATE DECÂT AUTORITATEA DE NAVIGABILITATE SPECIFICATĂ LA RUBRICA 1, ESTE ESENȚIAL CA ACESTA SĂ SE ASIGURE CĂ AUTORITATEA SA DE NAVIGABILITATE ACCEPTĂ REPERELE/COMPONENTELE/ANSAMBLELE ACCEPTATE DE AUTORITATEA DE NAVIGABILITATE SPECIFICATĂ LA RUBRICA 1. DECLARAȚIILE DE LA RUBRICILE 13A ȘI 14A NU CONSTITUIE CERTIFICAREA INSTALĂRII. ÎN TOATE CAZURILE, EVIDENȚELE ACTIVITĂȚILOR DE ÎNTREȚINERE A AERONAVEI TREBUIE SĂ INCLUDĂ O CERTIFICARE A INSTALĂRII EMISĂ ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE NAȚIONALE DE CĂTRE CEL CE UTILIZEAZĂ/INSTALEAZĂ ÎNAINTE DE EFECTUAREA ZBORULUI.»”

44.

Anexa II se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele II

Formularul EASA 15a – Certificat de revizuire a navigabilității

Image

45.

Anexa IV se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele IV

Formularul EASA 24 – Certificat de navigabilitate restricționat

LOGO autoritatea competentă

CERTIFICAT DE NAVIGABILITATE RESTRICȚIONAT

 (1)

[Statul membru de înmatriculare]

[AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN STATUL MEMBRU]

 (1)

1.

Naționalitate și mărci de înmatriculare

2.

Producătorul și denumirea aeronavei de către producător

3.

Numărul de serie al aeronavei

4.

Categorii

5.

Prezentul certificat de navigabilitate este emis în temeiul (2) [Convenției privind aviația civilă internațională din 7 decembrie 1944] și al Regulamentului (CE) nr. 216/2008, articolul 5 alineatul (4) litera (b), pentru aeronava menționată anterior, care este considerată navigabilă atunci când este întreținută și exploatată în conformitate cu dispozițiile menționate mai sus și cu limitările de operare corespunzătoare.

În afară de acestea, se aplică următoarele restricții:

 (1)

 (2) [Aeronava poate fi utilizată în navigația internațională, în ciuda restricțiilor de mai sus].

 

Data emiterii:

 

Semnătura:

6.

Certificatul de navigabilitate restricționat este valabil numai dacă nu a fost revocat de către autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea.

La prezentul certificat se anexează un certificat de revizuire a navigabilității valabil.

Formular EASA 24 versiunea 2.

Prezentul certificat se păstrează la bord pe durata tuturor zborurilor

46.

Anexa V se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele V

Formularul EASA 25 – Certificat de navigabilitate

LOGO autoritatea competentă

CERTIFICAT DE NAVIGABILITATE

 (3)

[Statul membru de înmatriculare]

[AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN STATUL MEMBRU]

 (3)

1.

Naționalitate și mărci de înmatriculare

2.

Producătorul și denumirea aeronavei de către producător

3.

Numărul de serie al aeronavei

4.

Categorii

5.

Prezentul certificat de navigabilitate este emis în temeiul Convenției privind aviația civilă internațională din 7 decembrie 1944] și al Regulamentului (CE) nr. 216/2008, articolul 5 alineatul (2) litera (c), pentru aeronava menționată anterior, care este considerată navigabilă atunci când este întreținută și exploatată în conformitate cu dispozițiile menționate mai sus și cu limitările de operare corespunzătoare.

Condiții/Observații

 (3)

 

Data emiterii:

 

Semnătura:

6.

Prezentul certificat de navigabilitate este valabil numai dacă nu a fost revocat de către autoritatea competentă a statului membru în care s-a făcut înmatricularea.

La prezentul certificat se anexează un certificat de revizuire a navigabilității valabil.

Formular EASA 25 versiunea 2.

Prezentul certificat se păstrează la bord pe durata tuturor zborurilor

47.

Anexa VII se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele VII

Formularul EASA 52 – Declarație de conformitate a aeronavei

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE A AERONAVEI

1.

Statul de fabricație

2.

[STAT MEMBRU] (4) Stat membru al Uniunii Europene (5)

3.

Referință declarație:

4.

Întreprindere

5.

Tipul de aeronavă

6.

Ref. certificat de tip:

7.

Numărul sau marca de înmatriculare a aeronavei

8.

Nr. identificare alocat de fabricant

9.

Detalii motor/elice (6)

10.

Modificări și/sau buletine de service (6)

11.

Directive de navigabilitate

12.

Concesii

13.

Scutiri, excepții sau derogări (6)

14.

Observații

15.

Certificat de navigabilitate

16.

Cerințe suplimentare

17.

Declarație de conformitate

Prin prezenta se certifică faptul că aeronava menționată este pe deplin conformă proiectului de tip și cu informațiile din casetele 9, 10, 11, 12 și 13.

Aeronava se află în poate fi exploatată în siguranță.

Aeronava a fost încercată în zbor, cu rezultate satisfăcătoare.

18.

Semnătura

19.

Nume

20.

Data (z/l/a)

21.

Referință aprobare întreprindere de producție

Formular EASA 52 versiunea 2.

Instrucțiuni de folosire a Formularului EASA 52 – Declarația de conformitate a aeronavei

1.   SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE

1.1.

Utilizarea declarației de conformitate a aeronavei, emisă de un fabricant care își desfășoară activitatea de producție în temeiul părții 21 secțiunea A capitolul F este descrisă la 21A.130, împreună cu mijloacele de conformare corespunzătoare acceptabile.

1.2.

Scopul declarației de conformitate a aeronavei (Formularul EASA 52), emisă în temeiul părții 21 secțiunea A capitolul G este de a permite deținătorului unei autorizații corespunzătoare de întreprindere de producție să își exercite dreptul de a obține un certificat de navigabilitate individual de la autoritatea competentă a statului membru de înmatriculare.

2.   GENERALITĂȚI

2.1.

Declarația de conformitate trebuie să respecte formatul anexat, inclusiv numărul rubricilor și localizarea fiecărei rubrici. Dimensiunea rubricilor poate fi modificată pentru a se adapta fiecărui caz particular, dar nu într-o măsură care ar face de nerecunoscut declarația de conformitate. Dacă aveți dubii, consultați autoritatea competentă.

2.2.

Declarația de conformitate poate să fie pretipărită sau generată de calculator, dar, în orice caz, imprimarea liniilor și a caracterelor trebuie să fie clară și lizibilă. Utilizarea formulelor pretipărite este autorizată în conformitate cu modelul anexat, dar nu se permite nici un alt tip de declarație de certificare.

2.3.

Informațiile pot fi completate la mașina de scris, imprimate la imprimanta unui calculator sau scrise de mână cu majuscule, astfel încât să poată fi citite cu ușurință. Se acceptă informațiile formulate în limba engleză și, dacă este cazul, în una sau mai multe limbi oficiale ale statului membru emitent.

2.4.

O copie a declarației și toate anexele la care se face trimitere sunt păstrate de întreprinderea de producție autorizată.

3.   COMPLETAREA DECLARAȚIEI DE CONFORMITATE DE CĂTRE EMITENT

3.1.

Toate rubricile trebuie să fie completate pentru ca documentul să fie considerat valabil.

3.2.

Declarațiile de conformitate nu se emite autorității competente din statul membru de înmatriculare decât cu condiția ca proiectul aeronavei și produsele instalate pe aceasta să fie aprobate.

3.3.

Informațiile care trebuie completate la rubricile 9, 10, 11, 12, 13 și 14 pot fi prezentate printr-o trimitere la documente separate identificate, păstrate la dosar de către întreprinderea de producție, dacă autoritatea competentă nu convine altfel.

3.4.

Scopul declarației de conformitate nu este de a include echipamentele a căror instalare ar putea fi necesară pentru a respecta regulile operaționale aplicabile. Cu toate acestea, unele dintre aceste articole individuale pot fi incluse în rubrica 10 sau în proiectul de tip aprobat. Prin urmare, operatorilor li se reamintește că le revine responsabilitatea de a asigura conformitatea cu regulile operaționale aplicabile pentru propria lor activitate de exploatare.

Rubrica 1

Introduceți numele statului membru de fabricație.

Rubrica 2

Autoritatea competentă sub a cărei autoritate a fost emisă declarația de conformitate.

Rubrica 3

În această rubrică trebuie pretipărit un număr de serie unic pentru controlul declarației și pentru asigurarea trasabilității. Constituie o excepție cazul în care documentul este generat de calculator, iar acesta este programat să producă și să imprime un număr unic; prin urmare, în acest caz, pretipărirea nu este necesară.

Rubrica 4

Denumirea completă și adresa întreprinderii care emite declarația. Această rubrică poate fi pretipărită. Se permite înscrierea logourilor etc., în cazul în care încap în această rubrică.

Rubrica 5

Tipul aeronavei, în reprezentare completă, astfel cum este definit în certificatul de tip și în fișa de date aferentă.

Rubrica 6

Numerele de referință și numărul versiunii certificatului de tip pentru aeronava respectivă.

Rubrica 7

Dacă aeronava este înmatriculată, se înscrie marca de înmatriculare. Dacă aeronava nu este înmatriculată, se înscrie o marcă acceptată de autoritatea competentă a statului membru și, dacă este cazul, de autoritatea competentă a unei țări terțe.

Rubrica 8

Numărul de identificare atribuit de fabricant în scopul realizării controlului, trasabilității și asistenței pentru produs. Acesta se mai numește numărul de serie al fabricantului sau numărul constructorului.

Rubrica 9

Tipul sau tipurile motorului și elicei, în reprezentare completă, astfel cum sunt definite în certificatul de tip și în fișa de date aferentă. De asemenea, trebuie să figureze numărul de identificare și localizarea fabricantului.

Rubrica 10

Modificări aprobate ale proiectului în ceea ce privește definiția aeronavei.

Rubrica 11

O listă a tuturor directivelor de navigabilitate aplicabile (sau echivalentul) și o declarație de conformitate, împreună cu o descriere a metodei de conformare în cazul aeronavei individuale vizate, inclusiv produsele și reperele, dispozitivele și echipamentele instalate. Trebuie precizat orice termen viitor pentru conformarea cu cerințele aplicabile.

Rubrica 12

Devieri neintenționate și aprobate de la proiectul de tip aprobat, denumite și concesii, divergențe sau neconformități.

Rubrica 13

În această rubrică se înscriu numai scutirile, excepțiile și derogările admise.

Rubrica 14

Observații. Orice declarații, informații, date specifice sau limitări care pot afecta navigabilitatea aeronavei. Dacă nu există asemenea declarații, informații, date specifice sau limitări, se înscrie mențiunea „NICIUNA”.

Rubrica 15

Se înscrie „certificat de navigabilitate”, „certificat de navigabilitate restricționat” sau certificatul de navigabilitate solicitat.

Rubrica 16

În această rubrică se înscriu cerințele suplimentare, cum ar fi cele notificate de țara importatoare.

Rubrica 17

Valabilitatea declarației de conformitate depinde de completarea în întregime a tuturor rubricilor formularului. Deținătorul aprobării întreprinderii de producție trebuie să țină la dosar o copie a raportului de încercare în zbor, împreună cu documentele care evidențiază defectele înregistrate și detaliile acțiunilor de remediere. Raportul trebuie semnat ca satisfăcător de către personalul de certificare corespunzător și de un membru al echipajului de zbor, cum ar fi pilotul de încercare sau inginerul zborului de încercare. Încercările în zbor efectuate sunt cele definite în cadrul sistemului de control al calității, astfel cum este stabilit la punctul 21A.139, în special la 21A.139 litera (b) punctul 1 subpunctul (vi), pentru a se asigura că aeronava este conformă datelor de proiectare aplicabile și poate fi exploatată în siguranță.

Deținătorul aprobării de întreprindere de producție trebuie să păstreze la dosar lista articolelor furnizate sau puse la dispoziție pentru a întruni cerințele de exploatare în siguranță ale declarației.

Rubrica 18

Declarația de conformitate poate fi semnată de persoana autorizată în acest sens de către deținătorul autorizației de producție, conform punctului 21A.145 litera (d). Nu se utilizează parafe.

Rubrica 19

Se înscrie numele persoanei care semnează certificatul, dactilografiat sau imprimat în manieră lizibilă.

Rubrica 20

Trebuie precizată data semnării declarației de conformitate.

Rubrica 21

Trebuie precizată referința aprobării de către autoritatea competentă.

48.

Anexa IX se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele IX

Certificat de aprobare a întreprinderii de producție la care se face trimitere în capitolul G din anexă (partea 21) – Formularul EASA 55

Image

Image

49.

Anexa X se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele X

Scrisoare de aprobare – Formularul EASA 65 – menționat în capitolul F din anexă (partea 21)

Image


(1)  A se completa pentru uzul statului de înmatriculare.

(2)  Se șterge dacă nu se aplică.”;

(3)  A se completa pentru uzul statului de înmatriculare.”;

(4)  Sau EASA dacă EASA este autoritatea competentă.

(5)  Se șterge în cazul EASA sau al unei țări nemembre a UE.

(6)  Se șterge dacă nu se aplică.”