10.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 324/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1185/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 25 noiembrie 2009

privind statisticile referitoare la pesticide

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 10 noiembrie 2009 (2),

întrucât:

(1)

Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu (3) a recunoscut că este necesară reducerea într-o mai mare măsură a impactului pesticidelor asupra sănătății umane și a mediului, în special în cazul pesticidelor utilizate în agricultură. Această decizie a subliniat faptul că este necesar ca pesticidele să fie utilizate într-un mod mai viabil și a solicitat o reducere semnificativă globală a riscurilor și o utilizare a pesticidelor care să fie compatibilă cu necesitatea protejării recoltelor.

(2)

În Comunicarea sa către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social, intitulată „Către o strategie tematică privind utilizarea durabilă a pesticidelor”, Comisia a recunoscut necesitatea unor statistici detaliate, armonizate și actualizate privind vânzările de pesticide și utilizarea acestora la nivel comunitar. Astfel de statistici sunt necesare pentru evaluarea politicilor Uniunii Europene din domeniul dezvoltării durabile și pentru calcularea indicatorilor semnificativi privind riscurile la adresa sănătății și a mediului legate de utilizarea pesticidelor.

(3)

Existența unor statistici comunitare armonizate și comparabile referitoare la vânzările de pesticide și utilizarea acestora este de o importanță fundamentală pentru elaborarea și monitorizarea legislației și a politicilor comunitare, în contextul Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor.

(4)

Deoarece efectele Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (4) nu se vor face simțite înaintea finalizării primei evaluări a substanțelor active aflate în componența produselor biocide, nici Comisia, nici majoritatea statelor membre nu dispun, la momentul actual, de suficiente cunoștințe și nu au acumulat suficientă experiență pentru a propune noi măsuri privind produsele biocide. Domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui, astfel, să fie limitat la pesticidele care sunt produse fitosanitare aflate sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (5), în cazul cărora s-a acumulat deja o experiență vastă în ceea ce privește culegerea datelor.

(5)

Cu toate acestea, se anticipează că, ținând cont de rezultatele evaluării Directivei 98/8/CE și pe baza unei evaluări de impact, domeniul de aplicare al prezentului regulament va fi extins pentru a acoperi și produsele biocide.

(6)

Experiența dobândită de Comisie, de-a lungul multor ani, în ceea ce privește culegerea datelor privind vânzările de pesticide și utilizarea acestora a demonstrat că este necesar să se dispună de o metodologie armonizată pentru culegerea datelor statistice la nivel comunitar, atât în stadiul de introducere a produselor pe piață, cât și de la utilizatori. În plus, statisticile trebuie să fie detaliate până la nivelul substanțelor active, pentru a permite calcularea unor indicatori de risc preciși, în conformitate cu obiectivele Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor.

(7)

Printre diversele posibilități de culegere a datelor evaluate în cadrul analizei de impact a Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor, culegerea obligatorie a datelor a fost recomandată drept soluția optimă, întrucât ar permite colectarea, în mod rapid și rentabil, a unor date precise și fiabile privind introducerea pe piață și utilizarea pesticidelor.

(8)

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (6) constituie cadrul de referință pentru dispozițiile din prezentul regulament, impunând în special respectarea standardelor de independență profesională, imparțialitate, obiectivitate, credibilitate, eficiență a costurilor și confidențialitate statistică.

(9)

Transmiterea de date supuse confidențialității statistice este reglementată de normele instituite de Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Măsurile luate în conformitate cu aceste regulamente asigură o protecție fizică și logică a datelor confidențiale și previn divulgarea neautorizată sau utilizarea acestor date în alte scopuri decât pentru activitățile statistice în momentul producerii și difuzării statisticilor comunitare.

(10)

Publicarea și difuzarea datelor colectate în conformitate cu prezentul regulament sunt reglementate de normele instituite prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Măsurile luate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009 asigură protecția fizică și logică a datelor confidențiale și împiedică divulgarea neautorizată sau utilizarea acestor date în alte scopuri decât pentru activitățile statistice în momentul producerii și difuzării statisticilor comunitare.

(11)

Datele referitoare la introducerea pe piață și utilizarea pesticidelor care urmează să fie prezentate în temeiul Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a cadrului comunitar de acțiune pentru a obține utilizarea durabilă a pesticidelor (7), și al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 ar trebui evaluate în conformitate cu dispozițiile relevante din respectiva directivă și din respectivul regulament.

(12)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu (8) și Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (9).

(13)

Pentru a garanta obținerea unor rezultate comparabile, statisticile privind pesticidele ar trebui să fie produse în conformitate cu o defalcare specificată, într-o formă corespunzătoare și într-o anumită perioadă de la sfârșitul anului de referință, definită în conformitate cu anexele prezentului regulament.

(14)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (10).

(15)

În special, Comisia ar trebui să fie împuternicită să definească domeniul în cauză și să modifice anexa III. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE a Consiliului.

(16)

Deoarece obiectivele prezentului regulament, respectiv stabilirea unui cadru comun pentru producerea sistematică de statistici comunitare referitoare la introducerea pe piață și utilizarea pesticidelor nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea respectivelor obiective.

(17)

Comitetul pentru programul statistic (CPS), instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (11) a fost consultat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul, domeniul de aplicare și obiectivele

(1)   Prezentul regulament stabilește un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici comunitare privind introducerea pe piață și utilizarea pesticidelor care sunt produse fitosanitare, conform definiției de la articolul 2 litera (a) punctul (i).

(2)   Aceste statistici se referă la:

cantitățile anuale de pesticide introduse pe piață în conformitate cu anexa I;

cantitățile anuale de pesticide utilizate în conformitate cu anexa II.

(3)   Statisticile deservesc, în special, împreună cu alte date pertinente, obiectivele menționate la articolele 4 și 15 din Directiva 2009/128/CE.

Articolul 2

Definiții

În înțelesul prezentului regulament:

(a)

„pesticide” înseamnă:

(i)

produse fitosanitare astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

(ii)

produse biocide astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 98/8/CE;

(b)

„substanțe” înseamnă substanțe, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, inclusiv a substanțelor active, agenților fitoprotectori și agenților sinergici;

(c)

„substanțe active” înseamnă substanțe active, astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

(d)

„agenți fitoprotectori” înseamnă agenți fitoprotectori, astfel cum sunt menționați la articolul 2 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

(e)

„agenți sinergici” înseamnă agenți sinergici, astfel cum sunt menționați la articolul 2 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

(f)

„introducere pe piață” înseamnă introducerea pe piață, astfel cum este definită la articolul 3 punctul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

(g)

„titularul autorizației” înseamnă titularul autorizației, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

(h)

„utilizare agricolă” înseamnă orice tip de aplicare a unui produs fitosanitar asociată direct sau indirect cu producția vegetală în contextul activității economice a unei exploatații agricole;

(i)

„utilizator profesionist” înseamnă utilizator profesionist, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 1 din Directiva 2009/128/CE;

(j)

„exploatație agricolă” înseamnă exploatație agricolă, astfel cum este definită în Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă (12).

Articolul 3

Culegerea, transmiterea și prelucrarea datelor

(1)   Statele membre recurg la următoarele mijloace pentru a culege datele necesare pentru specificarea anuală a caracteristicilor enunțate în anexa I și pentru specificarea caracteristicilor enunțate în anexa II pe perioade de cinci ani:

anchete;

informații privind introducerea pe piață și utilizarea pesticidelor, ținând seama în special de obligațiile prevăzute la articolul 67 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

surse administrative, sau

o combinație a acestor mijloace, inclusiv procedurile de estimare statistică bazate pe expertize sau modele.

(2)   Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) rezultatele statistice, inclusiv datele confidențiale, în conformitate cu calendarul și periodicitatea stipulate în anexele I și II. Datele sunt prezentate în conformitate cu clasificarea prevăzută în anexa III.

(3)   Statele membre transmit datele în format electronic, respectând un format tehnic adecvat care urmează să fie adoptat de către Comisie (Eurostat) în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 6 alineatul (2).

(4)   Din motive de confidențialitate, Comisia (Eurostat) centralizează datele, înainte de publicare, în conformitate cu clasele chimice sau categoriile de produse menționate în anexa III, luând în considerare aspectele legate de protecția datelor cu caracter confidențial la nivelul fiecărui stat membru în parte. Datele cu caracter confidențial sunt utilizate de către autoritățile naționale și de către Comisie (Eurostat) exclusiv în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Articolul 4

Evaluarea calității

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică criteriile de calitate prevăzute la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(2)   Statele membre prezintă Comisiei (Eurostat) rapoarte privind calitatea datelor transmise în conformitate cu dispozițiile anexelor I și II. Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor transmise.

Articolul 5

Măsuri de punere în aplicare

(1)   Formatul tehnic adecvat pentru transmiterea datelor se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 6 alineatul (2).

Dacă este necesar, Comisia poate modifica cerințele referitoare la prezentarea rapoartelor de calitate descrise în secțiunea 6 din anexele I și II. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 6 alineatul (3).

(2)   Comisia adoptă definiția „suprafeței tratate”, menționată în secțiunea 2 din anexa II. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 6 alineatul (3).

(3)   Periodic și cel puțin o dată la cinci ani, Comisia adaptează lista substanțelor vizate și clasificarea acestora în categorii de produse și în clase chimice în conformitate cu anexa III. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 6 alineatul (3).

Articolul 6

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul sistemului statistic european instituit prin articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 7

Raportare

La fiecare cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a regulamentului. Raportul respectiv evaluează în special calitatea datelor transmise, astfel cum este prevăzut la articolul 4, metodele de colectare a datelor, sarcinile care revin întreprinderilor, exploatațiilor agricole și administrațiilor naționale și utilitatea acestor statistici în contextul Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor, în special în ceea ce privește obiectivele stabilite la articolul 1. Acesta conține, după caz, propunerile elaborate în vederea continuării îmbunătățirii calității datelor și a metodelor de colectare a acestora, pentru a ameliora sfera de acoperire și comparabilitatea datelor și a reduce sarcinile care revin întreprinderilor, exploatațiilor agricole și administrațiilor naționale.

Primul raport se transmite până la 31 decembrie 2016.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 25 noiembrie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

Å. TORSTENSSON


(1)  JO C 256, 27.10.2007, p. 86.

(2)  Avizul Parlamentului European din 12 martie 2008 (JO C 66 E, 20.3.2009, p. 98), Poziția comună a Consiliului din 20 noiembrie 2008 (JO C 38 E, 17.2.2009, p. 1), Poziția Parlamentului European din 24 aprilie 2009 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial), decizia Consiliului din 16 noiembrie 2009 și rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2009.

(3)  JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(5)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(6)  JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

(7)  JO L 309, 24.11.2009, p. 71.

(8)  JO L 41, 14.2.2003, p. 26.

(9)  JO L 264, 25.9.2006, p. 13.

(10)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(11)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

(12)  JO L 321, 1.12.2008, p. 14.


ANEXA I

STATISTICI PRIVIND INTRODUCEREA PE PIAȚĂ A PESTICIDELOR

Secțiunea 1

Acoperire

Statisticile acoperă substanțele enumerate în anexa III care intră în compoziția pesticidelor introduse pe piață în fiecare stat membru. Se acordă o atenție deosebită evitării dublei înregistrări în cazul recondiționării unui produs sau al transferului autorizațiilor între titularii autorizațiilor.

Secțiunea 2

Variabile

Se calculează în fiecare stat membru cantitatea din fiecare substanță enumerată în anexa III care intră în compoziția pesticidelor introduse pe piață.

Secțiunea 3

Măsuri de raportare

Datele se exprimă în kilograme de substanțe.

Secțiunea 4

Perioada de referință

Perioada de referință este anul calendaristic.

Secțiunea 5

Prima perioadă de referință, periodicitatea și transmiterea rezultatelor

1.

Prima perioadă de referință este cel de-al doilea an calendaristic de la 30 decembrie 2009.

2.

Statele membre furnizează date pentru fiecare an calendaristic ulterior primei perioade de referință. Statele membre publică aceste date în special pe Internet în conformitate cu cerințele privind protejarea confidențialității statistice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 223/2009, pentru a asigura informarea publicului.

3.

Datele trebuie transmise Comisiei (Eurostat) în termen de douăsprezece luni de la încheierea anului de referință.

Secțiunea 6

Raport de calitate

Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) un raport de calitate, menționat la articolul 4, indicând:

metodologia utilizată pentru culegerea datelor;

aspecte semnificative privind calitatea, în conformitate cu metodologia utilizată pentru culegerea datelor;

o descriere a estimărilor, agregărilor și metodelor de excludere utilizate.

Raportul trebuie transmis Comisiei (Eurostat) în termen de cincisprezece luni de la încheierea anului de referință.


ANEXA II

STATISTICI PRIVIND UTILIZAREA AGRICOLĂ A PESTICIDELOR

Secțiunea 1

Acoperire

1.

Statisticile acoperă substanțele enumerate în anexa III care intră în compoziția pesticidelor pentru fiecare dintre culturile selecționate în fiecare stat membru.

2.

Fiecare stat membru stabilește culturile selecționate care sunt acoperite în perioada de cinci ani definită în secțiunea 5. Selecția trebuie făcută astfel încât să fie reprezentativă pentru culturile cultivate în statul membru și pentru substanțele utilizate.

Selecția culturilor trebuie să ia în considerare culturile cele mai semnificative pentru planurile de acțiune naționale în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2009/128/CE.

Secțiunea 2

Variabile

Pentru fiecare cultură selecționată se prelucrează următoarele variabile:

(a)

cantitatea din fiecare substanță enumerată în anexa III care intră în compoziția pesticidelor utilizate pe respectiva cultură, și

(b)

suprafața tratată cu fiecare substanță.

Secțiunea 3

Măsuri de raportare

1.

Cantitățile de substanțe utilizate se exprimă în kilograme.

2.

Suprafețele tratate se exprimă în hectare.

Secțiunea 4

Perioada de referință

1.

Perioada de referință este în principiu o perioadă de maximum 12 luni care să acopere toate tratamentele fitosanitare asociate direct sau indirect cu respectiva cultură.

2.

Perioada de referință trebuie raportată ca fiind anul în care a început recoltarea.

Secțiunea 5

Prima perioadă de referință, periodicitatea și transmiterea rezultatelor

1.

Pentru fiecare perioadă de cinci ani, statele membre întocmesc statistici privind utilizarea pesticidelor pentru fiecare cultură selectată în cursul unei perioade de referință, în conformitate cu secțiunea 4.

2.

Statele membre sunt libere să aleagă perioada de referință în orice interval al perioadei de cinci ani. Pentru fiecare cultură selecționată poate fi aleasă o perioadă diferită.

3.

Prima perioadă de cinci ani începe în primul an calendaristic de la 30 decembrie 2009.

4.

Statele membre furnizează date pentru fiecare perioadă de cinci ani.

5.

Datele se transmit Comisiei (Eurostat) în termen de douăsprezece luni de la încheierea perioadei de cinci ani și se publică în special pe Internet în conformitate cu cerințele privind protejarea confidențialității statistice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 223/2009, pentru a asigura informarea publicului.

Secțiunea 6

Raport de calitate

Concomitent cu comunicarea rezultatelor, statele membre înaintează Comisiei (Eurostat) un raport de calitate, menționat la articolul 4, indicând:

modul în care a fost concepută metodologia de eșantionare;

metodologia utilizată pentru culegerea datelor;

o estimare a importanței relative a culturilor aflate sub observație în ceea ce privește cantitatea totală de pesticide utilizate;

aspecte semnificative privind calitatea, în conformitate cu metodologia utilizată pentru culegerea datelor;

o comparație între datele privind pesticidele utilizate în cursul perioadei de cinci ani și cele privind pesticidele introduse pe piață de-a lungul celor cinci ani corespunzători;

o descriere scurtă a utilizărilor comerciale neagricole ale pesticidelor obținute în cadrul studiilor-pilot care urmează să fie realizate de Comisie (Eurostat).


ANEXA III

CLASIFICARE ARMONIZATĂ A SUBSTANŢELOR

GRUPURI PRINCIPALE

Cod

Clasă chimică

Denumiri comune ale substanțelor

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Categorii de produse

 

 

Nomenclatură comună

 

 

Fungicide și bactericide

F0

 

 

 

 

Fungicide anorganice

F1

 

 

 

 

 

F1.1

COMPUȘI AI CUPRULUI

TOȚI COMPUȘII CUPRULUI

 

44

 

F1.1

 

AMESTEC DE BORDEAUX

8011-63-0

44

 

F1.1

 

HIDROXID DE CUPRU

20427-59-2

44

 

F1.1

 

OXICLORURĂ DE CUPRU

1332-40-7

44

 

F1.1

 

SULFAT DE CUPRU TRIBAZIC

1333-22-8

44

 

F1.1

 

OXID DE CUPRU (I)

1319-39-1

44

 

F1.1

 

ALTE SĂRURI DE CUPRU

 

44

 

F1.2

SULF ANORGANIC

SULF

7704-34-9

18

 

F1.3

ALTE FUNGICIDE ANORGANICE

ALTE FUNGICIDE ANORGANICE

 

 

Fungicide pe bază de carbamați și ditiocarbamați

F2

 

 

 

 

 

F2.1

FUNGICIDE PE BAZĂ DE CARBANILAT

DIETHOFENCARB

87130-20-9

513

 

F2.2

FUNGICIDE PE BAZĂ DE CARBAMAT

BENTIAVALICARB

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALICARB

140923-17-7

620

 

F2.2

 

PROPAMOCARB

24579-73-5

399

 

F2.3

FUNGICIDE PE BAZĂ DE DITIOCARBAMAT

MANCOZEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

TIRAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137-30-4

31

Fungicide pe bază de benzimidazoli

F3

 

 

 

 

 

F3.1

FUNGICIDE PE BAZĂ DE BENZIMIDAZOL

CARBENDAZIM

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOL

3878-19-1

525

 

F3.1

 

TIABENDAZOL

148-79-8

323

 

F3.1

 

TIOFANAT-METIL

23564-05-8

262

Fungicide pe bază de imidazoli și triazoli

F4

 

 

 

 

 

F4.1

FUNGICIDE PE BAZĂ DE CONAZOL

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUCONAZOL

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CIPROCONAZOL

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOCONAZOL

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINICONAZOL

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOXICONAZOL

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOL

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUCONAZOL

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUQUINCONAZOL

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOL

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEXACONAZOL

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILCONAZOL)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METCONAZOL

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MICLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENCONAZOL

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPICONAZOL

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTIOCONAZOL

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUCONAZOL

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRACONAZOL

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICYCLAZOL

41814-78-2

547

 

F4,1

 

TRIFLUMIZOL

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITICONAZOL

131983-72-7

652

 

F4.2

FUNGICIDE PE BAZĂ DE IMIDAZOL

CIAZOFAMIDĂ

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDONĂ

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXID

72459-58-6

729

Fungicide pe bază de morfoline

F5

 

 

 

 

 

F5.1

FUNGICIDE PE BAZĂ DE MORFOLINĂ

DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

Alte fungicide

F6

 

 

 

 

 

F6.1

FUNGICIDE DE TIP ALIFAT PE BAZĂ DE AZOT

CIMOXANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODINĂ

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATINĂ

108173-90-6

361

 

F6.2

FUNGICIDE PE BAZĂ DE AMIDĂ

BENALAXIL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAXIL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAXIL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROCLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLILFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

 

F6.3

FUNGICIDE PE BAZĂ DE ANILIDĂ

CARBOXIN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

FUNGICIDE ȘI BACTERICIDE ANTIBIOTICE

KASUGAMICIN

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLYOXINS

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMICIN

57-92-1

312

 

F6.5

FUNGICIDE AROMATICE

CLOROTALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DICLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

FUNGICIDE PE BAZĂ DE DICARBOXIMIDĂ

IPRODION

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCIMIDON

32809-16-8

383

 

F6.7

FUNGICIDE PE BAZĂ DE DINITROANILINĂ

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

FUNGICIDE PE BAZĂ DE DINITROFENOL

DINOCAP

39300-45-3

98

 

F6.9

FUNGICIDE ORGANOFOSFORICE

FOSETIL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLCLOFOS-METIL

57018-04-9

479

 

F6.10

FUNGICIDE PE BAZĂ DE OXAZOL

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOXADON

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINCLOZOLIN

50471-44-8

280

 

F6.11

FUNGICIDE PE BAZĂ DE PHENYLPYRROLE

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FUNGICIDE PE BAZĂ DE FTALAMIDĂ

CAPTAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

FUNGICIDE PE BAZĂ DE PIRIMIDINĂ

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CIPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPIRYM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PYRIMETHANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

FUNGICIDE PE BAZĂ DE CHINOLINĂ

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HIDROXICHINOLINĂ SULFAT

134-31-6

677

 

F6.15

FUNGICIDE PE BAZĂ DE CHINONĂ

DITIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

FUNGICIDE PE BAZĂ DE STROBILURINĂ

AZOXISTROBIN

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBINĂ

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KRESOXIM-METIL

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PICOXYSTROBIN

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PYRACLOSTROBIN

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXISTROBIN

141517-21-7

617

 

F6.17

FUNGICIDE PE BAZĂ DE UREE

PENCICURON

66063-05-6

402

 

F6.18

FUNGICIDE NECLASIFICATE

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

ACID BENZOIC

65-85-0

622

 

F6.18

 

DICHLOROFEN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENONĂ

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-PHENYPHENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMINĂ

118134-30-8

572

 

F6.19

ALTE FUNGICIDE

ALTE FUNGICIDE

 

 

Erbicide, desicanți (Haulm Destructors) și agenți împotriva stratului de mușchi (Moss Killers)

H0

 

 

 

 

Erbicide pe bază de fenoxi-fitohormoni

H1

 

 

 

 

 

H1.1

ERBICIDE PE BAZĂ DE RADICALI FENOXI

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DICLORPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MECOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

Erbicide derivate din triazine și triazinone

H2

 

 

 

 

 

H2.1

ERBICIDE PE BAZĂ DE METHYLTHIOTRIAZINE

METHOPROTRYNE

841-06-5

94

 

H2.2

ERBICIDE PE BAZĂ DE TRIAZINĂ

SIMETRIN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTILAZIN

5915-41-3

234

 

H2.3

ERBICIDE PE BAZĂ DE TRIAZINONE

METAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Erbicide pe bază de amide și anilide

H3

 

 

 

 

 

H3.1

ERBICIDE PE BAZĂ DE AMIDĂ

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETHENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PETOXAMIDĂ

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

 

H3.2

ERBICIDE PE BAZĂ DE ANILIDĂ

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZACLOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

ERBICIDE DE TIP CHLOROACETANILIDE

ACETOCLOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALACLOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILACHLOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPACHLOR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLACLOR

87392-12-9

607

Erbicide pe bază de carbamați și dicarbamați

H4

 

 

 

 

 

H4.1

ERBICIDE DE TIP DICARBAMAȚI

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

H4.2

ERBICIDE DE TIP CARBAMAT

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

Erbicide pe bază de derivați din dinitroanilină

H5

 

 

 

 

 

H5.1

ERBICIDE PE BAZĂ DE DINITROANILINĂ

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETHALFLURALIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Erbicide pe bază de derivate de uree, uracil sau sulfoniluree

H6

 

 

 

 

 

H6.1

ERBICIDE PE BAZĂ DE SULFONILUREE

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

CLORSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETOXISULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPIRSULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

IODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MESOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

TIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

ERBICIDE PE BAZĂ DE URACIL

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

ERBICIDE PE BAZĂ DE UREE

CLORTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METABENZTIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937-59-8

219

Alte erbicide

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ERBICIDE DE TIP ARYLOXYPHENOXYPROPIONIC

CLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CIHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DICLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTIL

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOXIFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOXIFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

ERBICIDE PE BAZĂ DE BENZOFURAN

ETHOFUMESATE

26225-79-6

233

 

H7.3

ERBICIDE PE BAZĂ DE ACID BENZOIC

CHLORTHAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DICAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

ERBICIDE PE BAZĂ DE BIPYRIDYLIUM

DIQUAT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAQUAT

4685-14-7

56

 

H7.5

ERBICIDE PE BAZĂ DE CICLOHEXANDIONĂ

CLETODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CYCLOXYDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXIDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

ERBICIDE PE BAZĂ DE DIAZINĂ

PIRIDAT

55512-33-9

447

 

H7.7

ERBICIDE PE BAZĂ DE DICARBOXIMIDE

CINIDON ETIL

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

 

H7.8

ERBICIDE PE BAZĂ DE DIFENIL ETER

ACLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OXIFLUORFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

ERBICIDE PE BAZĂ DE IMIDAZOLINONĂ

IMAZAMETABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETAPYR

81335-77-5

700

 

H7.10

ERBICIDE ANORGANICE

SULFAMAT DE AMONIU

7773-06-0

679

 

H7.10

 

CLORAȚI

7775-09-9

7

 

H7.11

ERBICIDE DE TIP IZOXAZOL

IZOXAFLUTOL

141112-29-0

575

 

H7.12

ERBICIDE PE BAZĂ DE MORPHACTIN

FLURENOL

467-69-6

304

 

H7.13

ERBICIDE PE BAZĂ DE NITRIL

BROMOXINIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DICLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOXINIL

1689-83-4

86

 

H7.14

ERBICIDE ORGANOFOSFORICE

GLUFOSINAT

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLYPHOSAT

1071-83-6

284

 

H7.15

ERBICIDE PE BAZĂ DE FENILPIRAZOL

PIRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

ERBICIDE PE BAZĂ DE PIRIDAZINONĂ

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMON

96525-23-4

569

 

H7.17

ERBICIDE PE BAZĂ DE PIRIDINCARBOXAMIDĂ

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

ERBICIDE PE BAZĂ DE ACID PIRIDINCARBOXILIC

CLOPIRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PICLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

ERBICIDE PE BAZĂ DE ACID PIRIDILOXIACETIC

FLUROXIPIR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRICLOPIR

55335-06-3

376

 

H7.20

ERBICIDE PE BAZĂ DE CHINOLINĂ

QUINCLORAC

84087-01-4

493

 

H7.20

 

QUINMERAC

90717-03-6

563

 

H7.21

ERBICIDE PE BAZĂ DE THIADIAZINE

BENTAZON

25057-89-0

366

 

H7.22

ERBICIDE TIOCARBAMATE

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINATE

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

TIOBENCARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRI-ALLATE

2303-17-5

97

 

H7.23

ERBICIDE PE BAZĂ DE TRIAZOL

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

ERBICIDE PE BAZĂ DE TRIAZOLINĂ

CARFENTRAZONE

128639-02-1

587

 

H7.25

ERBICIDE PE BAZĂ DE TRIAZOLONE

PROPOXICARBAZON

145026-81-9

655

 

H7.26

ERBICIDE PE BAZĂ DE TRICETONĂ

MESOTRIONE

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULCOTRION

99105-77-8

723

 

H7.27

ERBICIDE NECLASIFICATE

CLOMAZONE

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROCHLORIDONE

61213-25-0

430

 

H7.27

 

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METHAZOLE

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OXADIARGIL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

H7.27

ALTE ERBICIDE, ALȚI DESICANȚI ȘI AGENȚI ÎMPOTRIVA STRATULUI DE MUȘCHI (MOSS KILLER)

ALTE ERBICIDE, ALȚI DESICANȚI ȘI AGENȚI ÎMPOTRIVA STRATULUI DE MUȘCHI (MOSS KILLER)

 

 

Insecticide și acaricide

I0

 

 

 

 

Insecticide pe bază de piretroide

I1

 

 

 

 

 

I1.1

INSECTICIDE DE TIP PIRETROID

ACRINATHRIN

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALFA-CIPERMETRIN

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETA-CIFLUTRIN

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETA-CIPERMETRIN

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTRIN

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CIFLUTRIN

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CIPERMETRIN

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETRIN

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERAT

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMMA-CIHALOTHRIN

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CIHALOTRIN

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINAT

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTRIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZETA-CIPERMETRIN

52315-07-8

733

Insecticide pe bază de hidrocarburi clorurate

I2

 

 

 

 

 

I2.1

INSECTICIDE ORGANOCLORURATE

DICOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insecticide pe bază de carbamați și oximă-carbamați

I3

 

 

 

 

 

I3.1

INSECTICIDE PE BAZĂ DE OXIMĂ-CARBAMAȚI

METOMIL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OXAMIL

23135-22-0

342

 

I3.2

INSECTICIDE PE BAZĂ DE CARBAMAȚI

BENFURACARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

CARBARIL

63-25-2

26

 

I3.2

 

CARBOFURAN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

CARBOSULFAN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOXYCARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANAT

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METIOCARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMICARB

23103-98-2

231

Insecticide pe bază de organofosfați

I4

 

 

 

 

 

I4.1

INSECTICIDE ORGANOFOSFORICE

AZINFOS-METIL

86-50-0

37

 

I4.1

 

CADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

CLORPIRIFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

CHLORPIRIFOS-METIL

5589-13-0

486

 

I4.1

 

COUMAFOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DICLORVOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETOAT

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETOPROFOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTION

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTIAZAT

98886-44-3

585

 

I4.1

 

IZOFENFOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATION

121-75-5

12

 

I4.1

 

METHAMIDOPHOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OXIDEMETONMETIL

301-12-2

171

 

I4.1

 

FOZALON

2310-17-0

109

 

I4.1

 

FOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

FOXIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIFOS - METIL

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRICLORFON

52-68-6

68

Insecticide pe bază de produse biologice și botanice

I5

 

 

 

 

 

I5.1

INSECTICIDE BIOLOGICE

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NICOTINĂ

54-11-5

8

 

I5.1

 

PIRETRINE

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENON

83-79-4

671

Alte insecticide

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSECTICIDE PRODUSE PRIN FERMENTAȚIE

ABAMECTIN

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMECTIN

51596-10-2

51 596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

INSECTICIDE PE BAZĂ DE BENZOILUREE

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

INSECTICIDE DE TIP CARBAZAT

BIFENAZAT

149877-41-8

736

 

I6.5

INSECTICIDE PE BAZĂ DE DIAZIL-HIDRAZINĂ

METOXIFENOZID

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZID

112410-23-8

724

 

I6.6

PRODUSE DE REGLARE A CREȘTERII INSECTELOR

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CYROMAZINE

66215-27-8

420

 

I6.6

 

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

 

I6.7

FEROMONI PENTRU INSECTE

(E,Z)-9-DODECENYL ACETATE

35148-19-7

422

 

I6.8

INSECTICIDE PE BAZĂ DE NITROGUANIDINE

CLOTHIANIDIN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

 

I6.9

INSECTICIDE ORGANOSTANICE

AZOCYCLOTIN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CYHEXATIN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIN OXIDE

13356-08-6

359

 

I6.10

INSECTICIDE PE BAZĂ DE OXADIAZINE

INDOXACARB

173584-44-6

612

 

I6.11

INSECTICIDE PE BAZĂ DE FENIL-ETER

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

INSECTICIDE PE BAZĂ DE (FENIL-)PIRAZOL

FENPYROXIMATE

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

INSECTICIDE PE BAZĂ DE PIRIDINĂ

PYMETROZINE

123312-89-0

593

 

I6.14

INSECTICIDE PE BAZĂ DE PIRIDIL-METILAMINĂ

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

THIACLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

INSECTICIDE PE BAZĂ DE SULFIT ESTER

PROPARGITE

2312-35-8

216

 

I6.16

INSECTICIDE PE BAZĂ DE TETRAZINĂ

CLOFENTEZINE

74115-24-5

418

 

I6.17

INSECTICIDE PE BAZĂ DE ACID TETRONIC

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

 

I6.18

INSECTICIDE PE BAZĂ DE (CARBAMOYL-) TRIAZOL

TRIAZAMATE

112143-82-5

728

 

I6.19

INSECTICIDE PE BAZĂ DE UREE

DIAFENTHIURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

INSECTICIDE NECLASIFICATE

ETOXAZOLE

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

ALTE INSECTICIDE - ACARICIDE

ALTE INSECTICIDE - ACARICIDE

 

 

Moluscocide, total:

M0

 

 

 

 

Moluscocide

M1

 

 

 

 

 

M1.1

MOLUSCOCIDE PE BAZĂ DE CARBAMAȚI

THIODICARB

59669-26-0

543

 

M1.2

ALTE MOLUSCOCIDE

FERRIC PHOSPHATE

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEHYDE

108-62-3

62

 

M1.2

 

ALTE MOLUSCOCIDE

 

 

Produse de reglare a creșterii plantelor, total:

PGR0

 

 

 

 

Produse fiziologice de reglare a creșterii plantelor

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

PRODUSE FIZIOLOGICE DE REGLARE A CREȘTERII PLANTELOR

CHLORMEQUAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CYCLANILIDE

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETHIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIPHENYLAMINE

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETHEPHON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETHOXYQUIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

MALEIC HYDRAZIDE

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIQUAT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METHYLCYCLOPROPENE

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

PROHEXADIONE-CALCIUM

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

SODIUM O-NITROPHENOLATE

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

8349

Produse inhibitoare de germinare

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

PRODUSE INHIBITOARE DE GERMINARE

CARVONE

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

Alte produse de reglare a creșterii plantelor

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

ALTE PRODUSE DE REGLARE A CREȘTERII PLANTELOR

ALTE PRCP

 

 

Alte produse fitosanitare, total:

ZR0

 

 

 

 

Uleiuri minerale

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

ULEI MINERAL

ULEIURI DE PETROL

64742-55-8

29

Uleiuri vegetale

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

ULEI VEGETAL

ULEIURI DE GUDROANE

 

30

Produse de sterilizare a solului(incl. nematicidele)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

BROMURĂ DE METIL

BROMURĂ DE METIL

74-83-9

128

 

ZR3.2

ALTE PRODUSE DE STERILIZARE A SOLULUI

CHLOROPICRIN

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICHLOROPROPENE

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM-SODIUM

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

ALTE PRODUSE DE STERILIZARE A SOLULUI

 

 

Rodenticide

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICIDE

BRODIFACOUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

CHLORALOSE

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

CHLOROPHACINONE

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

COUMATETRALYL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENACOUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETHIALONE

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOCOUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARIN

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

ALTE RODENTICIDE

 

 

Toate celelalte produse fitosanitare

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DEZINFECTANȚI

ALȚI DEZINFECTANȚI

 

 

 

ZR5.2

ALTE PRODUSE FITOSANITARE

ALTE PRODUSE FITOSANITARE

 

 


(1)  Numere CAS (Chemical Abstracts Service Registry Numbers).

(2)  Comisia internațională pentru metodele de analiză a pesticidelor (Collaborative International Pesticides Analytical Council).