1.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 314/43


REGULAMENTUL (CE) NR. 1171/2009 AL COMISIEI

din 30 noiembrie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește interpretarea IFRIC 9 a Comitetului pentru interpretarea standardelor internaționale de raportare financiară și Standardul internațional de contabilitate IAS 39

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (2) s-au adoptat anumite standarde și interpretări internaționale existente la 15 octombrie 2008.

(2)

La 12 martie 2009, Consiliul pentru standarde internaționale de contabilitate (IASB) a publicat amendamente la interpretarea IFRIC 9 Reevaluarea instrumentelor financiare derivate încorporate a Comitetului pentru interpretarea standardelor internaționale de raportare financiară și la Standardul internațional de contabilitate IAS 39 Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare denumite în cele ce urmează „amendamentele la IFRIC 9 și IAS 39”. Amendamentele la IFRIC 9 și IAS 39 aduc clarificări cu privire la tratamentul instrumentelor financiare derivate încorporate în alte contracte atunci când un activ financiar hibrid este reclasificat în afara categoriei de instrumente evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.

(3)

Consultarea cu grupul de experți tehnici (TEG) al Grupului consultativ european pentru raportarea financiară (EFRAG) confirmă faptul că amendamentele la IFRIC 9 și IAS 39 îndeplinesc criteriile tehnice pentru adoptare stabilite la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002. În conformitate cu Decizia 2006/505/CE a Comisiei din 14 iulie 2006 de instituire a Grupului de examinare a avizelor privind standardele contabile în vederea consilierii Comisiei cu privire la obiectivitatea și neutralitatea avizelor Grupului consultativ european pentru raportări financiare (EFRAG) (3), grupul de examinare a avizelor privind standardele contabile a analizat avizul EFRAG privind adoptarea și a confirmat Comisiei că acesta este echilibrat și obiectiv.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 trebuie modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabilă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008, interpretarea IFRIC 9 Reevaluarea instrumentelor financiare derivate încorporate a Comitetului pentru interpretarea standardelor internaționale de raportare financiară și Standardul internațional de contabilitate IAS 39 Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Societățile aplică amendamentele la IFRIC 9 și IAS 39, conform anexei la prezentul regulament, cel mai târziu de la data începerii primului lor exercițiu financiar care debutează după 31 decembrie 2008.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320, 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199, 21.7.2006, p. 33.


ANEXĂ

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE

IFRIC 9

Amendamente la Interpretarea 9 a IFRIC Reevaluarea instrumentelor derivate încorporate

IAS 39

Amendamente la Standardul Internațional de Contabilitate 39 Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare

„Se permite reproducerea în Spațiul Economic European. Toate drepturile existente rezervate în afara SEE, cu excepția dreptului de reproducere în scopul uzului personal sau în alte scopuri legitime. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul IASB www.iasb.org”

Amendamente la Interpretarea IFRIC 9

Reevaluarea instrumentelor derivate încorporate

Punctul 7 se modifică. Se adaugă punctele 7A și 10.

CONSENS

7

O entitate trebuie să evalueze dacă este sau nu necesar ca un instrument derivat încorporat să fie separat de contractul gazdă și contabilizat ca instrument derivat atunci când entitatea devine pentru prima dată parte la contract. Reevaluarea ulterioară este interzisă, cu excepția situațiilor în care există (a) fie o modificare a termenilor contractului care să schimbe în mod semnificativ fluxurile de trezorerie pe care contractul le-ar fi necesitat dacă termenii săi nu ar fi fost schimbați, (b) fie o reclasificare a unui activ financiar din categoria de instrumente evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, cazuri în care este necesară reevaluarea. O entitate stabilește dacă o modificare a fluxurilor de trezorerie este semnificativă analizând măsura în care fluxurile de trezorerie viitoare preconizate asociate instrumentului derivat încorporat, contractului gazdă sau amândurora au suferit modificări și dacă modificarea este semnificativă în raport cu fluxurile de trezorerie preconizate anterior, aferente contractului.

7A

Evaluarea măsurii în care un instrument derivat încorporat trebuie să fie separat de contractul gazdă și contabilizat ca instrument derivat la reclasificarea unui activ financiar în afara categoriei de instrumente evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere în conformitate cu punctul 7 trebuie să se facă pe baza condițiilor existente la cea mai recentă dintre datele:

(a)

data la care entitatea a devenit pentru prima dată parte la contract; și

(b)

data la care a avut loc o modificare a termenilor contractului care a schimbat în mod semnificativ fluxurile de trezorerie pe care contractul le-ar fi necesitat dacă termenii săi nu ar fi fost schimbați.

În sensul acestei evaluări punctul 11 litera (c) din IAS 39 nu trebuie să se aplice [mai precis, contractul hibrid (combinat) trebuie tratat ca și cum nu ar fi fost evaluat la valoarea justă cu modificările valorii juste recunoscute în profit sau pierdere]. Dacă o entitate nu poate să realizeze această evaluare, contractul hibrid (combinat) trebuie să rămână clasificat în întregime la valoarea justă prin profit sau pierdere.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE ȘI TRANZIȚIE

10

Instrumente derivate încorporate (Amendamente la IFRIC 9 și IAS 39) publicat în martie 2009 a modificat punctul 7 și a adăugat punctul 7A. O entitate trebuie să aplice aceste amendamente pentru perioadele anuale care se termină la 30 iunie 2009 sau ulterior acestei date.

Amendamente la Standardul Internațional de Contabilitate 39

Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare

Punctul 12 se modifică. Se adaugă punctul 103J.

INSTRUMENTE DERIVATE ÎNCORPORATE

12

În cazul în care, conform prezentului Standard, o entitate trebuie să separe un instrument derivat încorporat de contractul-gazdă al acestuia, dar nu poate să evalueze separat instrumentul derivat încorporat, fie în momentul achiziției, fie la sfârșitul unei perioade ulterioare de raportare financiară, aceasta trebuie să desemneze întregul contract hibrid (combinat) la valoarea justă prin profit sau pierdere. În mod similar, dacă o entitate nu poate să evalueze separat instrumentul derivat încorporat care ar trebui să fie separat la reclasificarea unui contract hibrid (combinat) în afara categoriei de instrumente evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, respectiva reclasificare este interzisă. În asemenea situații, contractul hibrid (combinat) rămâne clasificat în întregime la valoarea justă prin profit sau pierdere.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE ȘI TRANZIȚIE

103J

O entitate trebuie să aplice punctul 12, modificat de Instrumente derivate încorporate (Amendamente la IFRIC 9 și IAS 39), publicat în martie 2009, pentru perioadele anuale care se termină la 30 iunie 2009 sau ulterior acestei date.