1.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 314/32


REGULAMENTUL (CE) NR. 1168/2009 AL COMISIEI

din 30 noiembrie 2009

de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 din 20 decembrie 2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 18 alineatul (5),

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, mențiunile de sănătate asociate alimentelor sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv și incluse într-o listă a mențiunilor permise.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar autorității naționale competente a unui stat membru. Autoritatea națională competentă trimite cererile valide mai departe Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), denumită în continuare „autoritatea”.

(3)

După primirea unei cereri, autoritatea informează fără întârziere celelalte state membre, iar Comisia emite un aviz cu privire la mențiunea de sănătate în cauză.

(4)

Comisia ia o decizie cu privire la autorizarea mențiunilor de sănătate, ținând cont de avizul emis de autoritate.

(5)

Ca urmare a unei cereri din partea Brudy Technology S.L, transmisă la data de 9 octombrie 2008 în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a solicitat autorității să emită un aviz cu privire la o mențiune de sănătate privind efectele produsului Algatrium® asupra capacității de antioxidare (Întrebare nr. EFSA-Q-2008-705) (2). Mențiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: „Algatrium® vă stimulează capacitatea de antioxidare: o substanță nutritivă unică, ale cărei efecte de stimulare a capacității proprii a celulelor umane de apărare împotriva oxidării au fost demonstrate științific.”

(6)

La data de 16 martie 2009, Comisia și statele membre au primit avizul științific din partea autorității care concluziona, pe baza datelor transmise, că nu a fost stabilită o relație cauză-efect între consumul de Algatrium® și efectul menționat. În consecință, având în vedere că mențiunea de sănătate nu îndeplinește cerințele din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, ea nu ar trebui autorizată.

(7)

La stabilirea măsurilor prevăzute de prezentul regulament s-au luat în considerare observațiile solicitanților și ale publicului, primite de Comisie în temeiul articolului 16 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

(8)

Mențiunile de sănătate precizate la articolul 13 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 fac obiectul măsurilor tranzitorii stabilite la articolul 28 alineatul (5) din regulamentul susmenționat. Cu toate acestea, în cazul mențiunii de sănătate „Algatrium® vă stimulează capacitatea de antioxidare: o substanță nutritivă unică, ale cărei efecte de stimulare a capacității proprii a celulelor umane de apărare împotriva oxidării au fost demonstrate științific.”, autoritatea a concluzionat că nu a fost stabilită o relație cauză-efect între consumul de Algatrium® și efectul menționat. Prin urmare, mențiunea nu îndeplinește condițiile Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 și, în consecință, perioada de tranziție prevăzută la articolul 28 alineatul (5) nu este aplicabilă. Ar trebui să se prevadă o perioadă de tranziție de șase luni, în scopul de a permite operatorilor economici din sectorul alimentar să se adapteze cerințelor prezentului regulament.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mențiunea de sănătate prezentată în anexa la prezentul regulament nu se include în lista comunitară a mențiunilor permise prevăzută la articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

Cu toate acestea, mențiunea de sănătate poate fi utilizată în continuare timp de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

(2)  Jurnalul EFSA (2009) 942, 1-9.


ANEXĂ

MENȚIUNE DE SĂNĂTATE RESPINSĂ

Cerere – Dispoziții relevante din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006

Nutrient, substanță, aliment sau categorie de alimente

Mențiune

Trimiterea la avizul EFSA

Articolul 13 alineatul (5) – mențiune de sănătate bazată pe dovezi științifice nou apărute și/sau care implică o cerere de protejare a datelor proprietare

Algatrium®

Algatrium® vă stimulează capacitatea de antioxidare: o substanță nutritivă unică, ale cărei efecte de stimulare a capacității proprii a celulelor umane de apărare împotriva oxidării au fost demonstrate științific

Q-2008-705