14.11.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 300/88


REGULAMENTUL (CE) NR. 1073/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 21 octombrie 2009

privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006

(reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind normele comune pentru transportul internațional de călători cu autocarul și autobuzul (3) și Regulamentul (CE) nr. 12/98 al Consiliului din 11 decembrie 1997 de stabilire a condițiilor în care transportatorii nerezidenți pot presta servicii naționale de transport rutier de călători într-un stat membru (4) trebuie să facă obiectul mai multor modificări de fond. Din motive de claritate și simplificare, regulamentele respective ar trebui să fie reformate și încorporate într-un singur regulament.

(2)

Stabilirea unei politici comune de transport presupune, printre altele, definirea unor norme comune aplicabile transportului rutier internațional de persoane, precum și stabilirea condițiilor în care operatorii de transport nerezidenți pot presta servicii naționale de transport într-un stat membru.

(3)

Pentru a asigura un cadru coerent pentru transportul internațional de persoane cu autocarul și autobuzul în ansamblul Comunității, prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor transporturilor internaționale efectuate pe teritoriul Comunității. Transportul din statele membre către țări terțe este încă reglementat în mare parte de acorduri bilaterale încheiate între statele membre și țările terțe respective. Prin urmare, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice acelei secțiuni a deplasării efectuate pe teritoriul statului membru de îmbarcare sau de debarcare atât timp cât nu au fost încheiate acordurile necesare între Comunitate și țările terțe în cauză. Cu toate acestea, regulamentul ar trebui să se aplice pe teritoriul unui stat membru tranzitat.

(4)

Libertatea de a presta servicii constituie un principiu fundamental al politicii comune de transport și necesită garantarea accesului operatorilor de transport din toate statele membre la piețele de transporturi internaționale fără discriminare pe bază de naționalitate sau loc de stabilire.

(5)

Transportul internațional de persoane cu autocarul și autobuzul ar trebui să fie condiționat de deținerea unei licențe comunitare. Operatorii de transport ar trebui să fie obligați să aibă la bordul fiecărui vehiculul pe care îl dețin o copie conformă cu licența comunitară, pentru a facilita autorităților de aplicare a legii efectuarea unor controale mai eficiente, în special în afara statului membru de stabilire al operatorului de transport. Ar trebui stabilite condițiile care reglementează eliberarea și retragerea licențelor comunitare, perioada de valabilitate și regulile detaliate de utilizare a acestora. De asemenea, este necesar să se prevadă specificații detaliate cu privire la forma și alte caracteristici ale licenței comunitare și ale copiilor conforme ale acesteia.

(6)

Controalele rutiere ar trebui efectuate fără discriminare, directă sau indirectă, din motive legate de naționalitatea operatorului de transport rutier, țara de stabilire a operatorului de transport rutier sau cea de înmatriculare a vehiculului.

(7)

Ar trebui să se prevadă aranjamente flexibile supuse anumitor condiții pentru serviciile regulate speciale și anumite servicii ocazionale, pentru a satisface cererea pieței.

(8)

În timp ce regimurile de autorizare pentru serviciile regulate se mențin, anumite norme ar trebui modificate, în special în ceea ce privește procedurile de autorizare.

(9)

Din acest moment, ar trebui acordate autorizații pentru serviciile regulate după realizarea unei proceduri de autorizare, cu excepția cazurilor când există motive de refuz precizate în mod clar care pot fi atribuite solicitantului. Motivele de refuz legate de piața relevantă ar trebui să fie faptul că serviciul pentru care se depune cererea de autorizare ar afecta în mod grav viabilitatea unui serviciu comparabil prestat în cadrul unuia sau mai multor contracte de servicii publice pe traseele directe respective sau faptul că principalul scop al serviciului nu este de a transporta persoanele între stațiile aflate în diferite state membre.

(10)

Operatorii de transport nerezidenți ar trebui să aibă posibilitatea de a presta servicii naționale de transport rutier de persoane, în funcție de caracteristicile specifice ale fiecărui tip de serviciu. Atunci când se realizează astfel de operațiuni de cabotaj, acestea ar trebui să facă obiectul legislației comunitare, precum Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (5), și al dreptului intern în vigoare în domeniile specifice în statul membru gazdă.

(11)

Dispozițiile Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (6) se aplică întreprinderilor de transport care efectuează o operațiune de cabotaj.

(12)

În cazul serviciilor regulate, ar trebui să fie accesibile operatorilor de transport nerezidenți numai acele servicii regulate prestate ca parte dintr-un serviciu internațional regulat, cu excluderea serviciilor de transport urban și suburban, cu respectarea anumitor condiții și, în special, a legislației în vigoare în statul membru gazdă.

(13)

Este recomandabil ca statele membre să își acorde reciproc asistență în vederea bunei aplicări a prezentului regulament.

(14)

Formalitățile administrative ar trebui să fie reduse pe cât posibil fără a se renunța la controalele și sancțiunile care garantează aplicarea corectă și eficientă a prezentului regulament. În acest scop, ar trebui să fie clarificate și înăsprite normele existente privind retragerea licenței comunitare. Normele existente ar trebui să fie adaptate pentru a permite, de asemenea, sancționarea eficientă a încălcărilor grave săvârșite într-un alt stat membru decât cel de stabilire. Sancțiunile ar trebui să fie nediscriminatorii și proporționale cu gravitatea încălcărilor. Ar trebui să se prevadă posibilitatea de a introduce o cale de atac împotriva sancțiunilor aplicate.

(15)

Statele membre ar trebui să înscrie în registrul național al întreprinderilor de transport rutier toate încălcările grave imputabile operatorilor de transport și care au condus la aplicarea unei sancțiuni.

(16)

Pentru a facilita și a consolida schimbul de informații între autoritățile naționale, statele membre ar trebui să facă schimb de informații pertinente prin intermediul punctelor de contact naționale instituite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier (7).

(17)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (8).

(18)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să stabilească formatul anumitor documente care trebuie utilizate pentru aplicarea prezentului regulament și să adapteze la progresul tehnic anexele I și II la prezentul regulament. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(19)

Statele membre ar trebui să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce privește un sistem de sancțiuni eficiente, proporționale și cu caracter de descurajare.

(20)

Pentru a încuraja turismul și utilizarea mijloacelor de transport ecologice, Regulamentul (CE) nr. 561/2006 ar trebui modificat, astfel încât conducătorii auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane să poată să își amâne perioada de repaus săptămânal cu cel mult 12 perioade consecutive de 24 de ore în cazul în care desfășoară activități de transport de persoane care nu includ în mod obișnuit perioade de conducere continue și îndelungate. O astfel de amânare ar trebui autorizată doar în condiții foarte stricte, care mențin siguranța rutieră și iau în considerare condițiile de lucru ale conducătorilor auto, în special obligația de a lua perioade de repaus săptămânale imediat înaintea serviciului și după acesta. Comisia ar trebui să monitorizeze în mod strict utilizarea acestei derogări. Dacă situația concretă care justifică această derogare se modifică în mod substanțial, iar derogarea are drept consecință prejudicierea siguranței rutiere, Comisia ar trebui să ia măsuri corespunzătoare.

(21)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv asigurarea unui cadru uniform pentru transportul internațional de persoane cu autocarul și autobuzul pe întregul teritoriu al Comunității, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică transportului internațional de persoane cu autocarul și autobuzul pe teritoriul Comunității efectuat de către operatorii de transport, fie contra cost în numele unui terț, fie în cont propriu, stabiliți într-un stat membru în conformitate cu legislația acestuia, utilizând vehicule care sunt înmatriculate în acel stat membru și care sunt adecvate și destinate, conform construcției și echipării acestora, transportului a mai mult de nouă persoane, inclusiv conducătorul auto, și deplasării acestor vehicule fără încărcătură în legătură cu aceste transporturi.

Schimbarea vehiculului sau întreruperea transportului pentru a permite ca o secțiune a deplasării să fie efectuată cu alte mijloace de transport nu aduce atingere aplicării prezentului regulament.

(2)   În cazul unui transport dintr-un stat membru către un stat terț și invers, prezentul regulament se aplică secțiunii deplasării efectuate pe teritoriul oricărui stat membru tranzitat. Prezentul regulament nu se aplică secțiunii deplasării de pe teritoriul statului membru de îmbarcare sau debarcare atât timp cât nu a fost încheiat acordul necesar între Comunitate și statul terț respectiv.

(3)   Până la încheierea acordurilor menționate la alineatul (2), prezentul regulament nu aduce atingere dispozițiilor privind transportul dintr-un stat membru către o țară terță și invers din acordurile bilaterale încheiate de statele membre cu respectivele state terțe.

(4)   Prezentul regulament se aplică serviciilor naționale de transport rutier de persoane, contra cost în numele unui terț, prestate cu titlu temporar de un operator de transport nerezident, în conformitate cu dispozițiile capitolului V.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„transport internațional” înseamnă:

(a)

o deplasare efectuată de un vehicul al cărui punct de plecare și punct de destinație se află în două state membre diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe;

(b)

o deplasare efectuată de un vehicul al cărui punct de plecare și punct de destinație se află în același stat membru, în timp ce îmbarcarea sau debarcarea persoanelor are loc în alt stat membru sau într-o țară terță;

(c)

o deplasare efectuată de un vehicul dintr-un stat membru către o țară terță sau viceversa, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe; sau

(d)

o deplasare efectuată de un vehicul între țări terțe, cu tranzitarea teritoriului unuia sau mai multor state membre;

2.

„servicii regulate” înseamnă serviciile care asigură transportul de persoane la intervale stabilite pe trasee stabilite, persoanele fiind îmbarcate și debarcate la puncte de oprire prestabilite;

3.

„servicii regulate speciale” înseamnă serviciile regulate, indiferent de cine sunt organizate, care asigură transportul unor categorii precizate de persoane cu excluderea altor persoane;

4.

„servicii ocazionale” înseamnă serviciile care nu corespund definiției de servicii regulate, inclusiv serviciile regulate speciale, și a căror caracteristică principală este faptul că transportă grupuri de persoane constituite la inițiativa clienților sau chiar a operatorului de transport;

5.

„operațiuni de transport în cont propriu” înseamnă operațiunile efectuate în scopuri necomerciale și nonprofit de o persoană fizică sau juridică, în cazul în care:

activitatea de transport constituie numai o activitate auxiliară pentru persoana fizică sau juridică; și

vehiculele utilizate sunt proprietatea acelei persoane fizice sau juridice sau au fost achiziționate de persoana respectivă în rate sau au făcut obiectul unui contract de leasing pe termen lung și sunt conduse de un membru al echipei persoanei fizice sau juridice sau chiar de persoana fizică sau de membri ai personalului angajat sau pus la dispoziția întreprinderii în temeiul unei obligații contractuale;

6.

„stat membru gazdă” înseamnă un stat membru în care operează operatorul de transport, altul decât statul membru de stabilire a operatorului de transport;

7.

„operațiuni de cabotaj” înseamnă:

fie servicii naționale de transport rutier de persoane efectuate contra cost în numele unui terț, temporar, de un operator de transport într-un stat membru gazdă;

fie îmbarcarea și debarcarea persoanelor în cadrul aceluiași stat membru, în timpul unui serviciu internațional regulat, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, cu condiția ca acesta să nu reprezinte principalul scop al serviciului respectiv;

8.

„încălcare gravă a legislației comunitare în domeniul transportului rutier” înseamnă o încălcare care poate determina pierderea bunei reputații, în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, și/sau retragerea permanentă sau temporară a licenței comunitare.

Articolul 3

Libertatea de a presta servicii

(1)   În conformitate cu prezentul regulament, oricărui operator de transport care prestează servicii contra cost în numele unui terț menționat la articolul 1 i se permite să efectueze servicii regulate, inclusiv servicii regulate speciale și servicii ocazionale de transport cu autocarul și autobuzul, fără discriminare pe bază de naționalitate sau loc de stabilire în cazul în care acesta:

(a)

este autorizat în statul membru de stabilire să efectueze transporturi cu autocarul și autobuzul, sub formă de servicii regulate, inclusiv servicii regulate speciale, sau servicii ocazionale, în conformitate cu condițiile de acces la piață prevăzute de legislația națională;

(b)

îndeplinește condițiile stabilite în conformitate cu normele comunitare privind accesul la profesia de operator de transport rutier de persoane în activitățile de transport național și internațional; și

(c)

îndeplinește cerințele juridice în ceea ce privește standardele pentru conducători auto și vehicule prevăzute în special în Directiva 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 privind instalarea și utilizarea dispozitivelor limitatoare de viteză pentru anumite categorii de vehicule din cadrul Comunității (9), Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (10) și Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri (11).

(2)   Oricărui operator de transport în cont propriu, menționat la articolul 1, i se permite să efectueze serviciile de transport definite la articolul 5 alineatul (5), fără discriminare pe bază de naționalitate sau loc de stabilire în cazul în care acesta:

(a)

este autorizat în statul membru de stabilire să efectueze transporturi cu autocarul și autobuzul în conformitate cu condițiile de acces la piață stabilite de legislația internă;

(b)

îndeplinește cerințele juridice în ceea ce privește standardele pentru conducători auto și vehicule prevăzute în special în Directivele 92/6/CEE, 96/53/CE și 2003/59/CE.

CAPITOLUL II

LICENȚA COMUNITARĂ ȘI ACCESUL LA PIAȚĂ

Articolul 4

Licența comunitară

(1)   Transportul internațional de persoane cu autocarul și autobuzul se efectuează pe baza deținerii unei licențe comunitare eliberate de autoritățile competente ale statului membru de stabilire.

(2)   Autoritățile competente ale statului membru de stabilire eliberează titularului originalul licenței comunitare, care este păstrat de operatorul de transport, și un număr de copii conforme care corespunde cu numărul vehiculelor utilizate pentru transportul internațional de persoane deținute de titularul licenței, fie în proprietate deplină, fie în altă formă, de exemplu un contract de cumpărare în rate, un contract de închiriere sau de leasing.

Licența comunitară și copiile conforme ale acesteia respectă formatul stabilit în anexa II. Acestea conțin cel puțin două dintre elementele de siguranță enumerate în anexa I.

Comisia adaptează anexele I și II la progresul tehnic. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 26 alineatul (2).

Licența comunitară și copiile conforme ale acesteia poartă ștampila autorității emitente, precum și o semnătură și un număr de serie. Numerele de serie ale licenței comunitare și ale copiilor conforme sunt înscrise în registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier prevăzut la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 în secțiunea rezervată datelor privind operatorul de transport.

(3)   Licența comunitară se eliberează pe numele operatorului de transport și nu este transmisibilă terților. O copie conformă a acesteia se păstrează la bordul fiecărui vehicul deținut de operatorul de transport și trebuie prezentată la cerere oricărui agent autorizat de control.

(4)   Licența comunitară se eliberează pentru o perioadă de până la zece ani care poate fi reînnoită.

Licența comunitară și copiile conforme ale acesteia eliberate înainte de data aplicării prezentului regulament rămân valabile până la data expirării lor.

(5)   Ori de câte ori este trimisă o cerere pentru eliberarea unei licențe comunitare sau o licență comunitară este reînnoită în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol, autoritățile competente ale statului membru de stabilire verifică dacă operatorii de transport îndeplinesc sau continuă să îndeplinească toate condițiile stabilite la articolul 3 alineatul (1).

(6)   În cazul în care condițiile menționate la articolul 3 alineatul (1) nu sunt îndeplinite, autoritățile competente ale statului membru de stabilire refuză să elibereze sau să reînnoiască licența sau retrag această licență, printr-o decizie motivată.

(7)   Statele membre garantează că solicitantul sau titularul unei licențe comunitare poate introduce o cale de atac împotriva deciziei autorităților competente ale statului membru de stabilire de a refuza sau a retrage licența.

(8)   Statele membre pot decide că licența comunitară poate fi, de asemenea, validă pentru operațiunile de transport intern.

Articolul 5

Accesul la piață

(1)   Serviciile regulate sunt deschise tuturor, fiind supuse, după caz, rezervării obligatorii.

Astfel de servicii fac obiectul unei autorizații în conformitate cu dispozițiile capitolului III.

Serviciile regulate dintr-un stat membru către o țară terță și viceversa fac obiectul unei autorizații în conformitate cu acordul bilateral dintre statul membru și țara terță și, după caz, statul membru tranzitat, până în momentul în care se încheie acordul necesar între Comunitate și țara terță în cauză.

Caracterul regulat al serviciului nu este afectat de nicio ajustare a condițiilor de operare a serviciului.

Organizarea de servicii paralele sau temporare care deservesc același public ca și serviciile regulate existente, nedeservirea anumitor stații și deservirea de stații suplimentare în serviciile regulate existente sunt guvernate de aceleași norme ca și serviciile regulate existente.

(2)   Serviciile regulate speciale includ:

(a)

transportul lucrătorilor între domiciliu și locul de muncă;

(b)

transportul elevilor și studenților la și de la instituția de învățământ.

Faptul că un serviciu special poate fi diversificat conform necesităților utilizatorilor nu afectează clasificarea acestuia ca serviciu regulat.

Serviciile regulate speciale nu necesită autorizare conform capitolului III în cazul în care sunt acoperite de un contract încheiat între organizator și operatorul de transport.

(3)   Serviciile ocazionale nu necesită autorizare conform capitolului III.

Cu toate acestea, organizarea serviciilor paralele sau temporare comparabile cu serviciile regulate existente și deservind același public ca ultimele se supun autorizării în conformitate cu procedurile stabilite în capitolul III.

Serviciile ocazionale nu încetează a fi servicii ocazionale doar datorită faptului că acestea sunt prestate la anumite intervale.

Serviciile ocazionale pot fi prestate de un grup de operatori de transport care acționează în numele aceluiași contractant, iar persoanele se pot îmbarca într-o legătură pe traseu, oferită de un operator de transport diferit din cadrul aceluiași grup, pe teritoriul unuia dintre statele membre.

Comisia stabilește procedurile prin care se comunică autorităților competente ale statelor membre în cauză numele acestor operatori de transport și punctele de legătură de-a lungul unui traseu. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 26 alineatul (2).

(4)   Deplasările întreprinse de vehicule goale în legătură cu operațiunile de transport menționate la alineatul (2) paragraful al treilea și la alineatul (3) primul paragraf, de asemenea, nu necesită autorizare.

(5)   Operațiunile de transport în cont propriu sunt exceptate de la orice sistem de autorizare, dar fac obiectul unui sistem de certificare.

Certificatele sunt eliberate de autoritățile competente ale statului membru în care este înmatriculat vehiculul și sunt valabile pe durata întregii deplasări, inclusiv tranzitul.

Comisia stabilește formatul certificatelor. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 26 alineatul (2).

CAPITOLUL III

SERVICII REGULATE CARE NECESITĂ AUTORIZARE

Articolul 6

Natura autorizării

(1)   Autorizațiile sunt eliberate pe numele operatorului de transport și nu sunt transmisibile. Cu toate acestea, un operator de transport care a primit o autorizație poate, cu aprobarea autorității competente din statul membru pe teritoriul căruia se află punctul de plecare, denumită în continuare „autoritatea de autorizare”, să presteze serviciul prin intermediul unui subcontractant. În acest caz, autorizația indică numele subcontractantului și rolul acestuia. Subcontractantul îndeplinește condițiile stabilite la articolul 3 alineatul (1). În sensul prezentului alineat, punctul de plecare înseamnă „unul dintre punctele terminus ale serviciului”.

În cazul întreprinderilor asociate în scopul operării unor servicii regulate, autorizația se emite în numele tuturor întreprinderilor și indică numele tuturor operatorilor. Aceasta este acordată întreprinderii care conduce operațiunea, urmând ca celorlalte întreprinderi să le fie distribuite copii ale acestei autorizații.

(2)   Perioada de valabilitate maximă a autorizației este de cinci ani. Aceasta poate fi stabilită la o perioadă mai scurtă, fie la cererea solicitantului, fie prin acordul reciproc al autorităților competente ale statelor membre pe teritoriul cărora sunt îmbarcate sau debarcate persoanele.

(3)   Autorizația precizează următoarele:

(a)

tipul serviciului;

(b)

traseul serviciului, menționând în special punctul de plecare și punctul de destinație;

(c)

perioada de valabilitate a autorizației;

(d)

opririle și orarul.

(4)   Comisia stabilește formatul autorizațiilor. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 26 alineatul (2).

(5)   Autorizațiile îndreptățesc titularul (titularii) să presteze servicii regulate pe teritoriile tuturor statelor membre pe care le traversează rutele serviciilor.

(6)   Operatorul unui serviciu regulat poate utiliza vehicule suplimentare pentru rezolvarea situațiilor excepționale sau temporare. Astfel de vehicule suplimentare pot fi utilizate numai în aceleași condiții ca cele specificate în autorizația menționată la alineatul (3).

În acest caz, operatorul de transport asigură existența următoarelor documente la bordul vehiculului:

(a)

o copie a autorizației serviciului regulat;

(b)

o copie a contractului dintre operatorul serviciului regulat și întreprinderea care furnizează vehiculele suplimentare sau un document echivalent;

(c)

o copie conformă cu licența comunitară eliberată operatorului care furnizează vehiculele suplimentare pentru serviciu.

Articolul 7

Prezentarea cererilor de autorizare

(1)   Cererile pentru autorizarea serviciilor regulate se prezintă autorității de autorizare.

(2)   Comisia stabilește formatul de cerere. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 26 alineatul (2).

(3)   Persoanele care solicită autorizația furnizează autorității de autorizare toate informațiile pe care le consideră relevante sau pe care autoritatea de autorizare le solicită, în special un program de conducere care să facă posibilă verificarea conformității cu prevederile legislației comunitare cu privire la perioadele de conducere și perioadele de repaus și o copie a licenței comunitare.

Articolul 8

Procedura de autorizare

(1)   Autorizația se emite în înțelegere cu autoritățile tuturor statelor membre pe al căror teritoriu sunt îmbarcate sau debarcate persoanele. Autoritatea de autorizare transmite acestor autorități, precum și autorităților competente ale statelor membre ale căror teritorii sunt traversate fără să fie îmbarcate sau debarcate persoane, o copie a cererii împreună cu copii ale oricărei alte documentații relevante și evaluarea acesteia.

(2)   Autoritățile competente ale statelor membre cărora le-a fost solicitat acordul comunică decizia lor cu privire la cerere autorității de autorizare, în termen de două luni. Acest termen se calculează de la data primirii cererii de solicitare a acordului, indicată în confirmarea de primire. În cazul în care decizia primită din partea autorităților competente ale statelor membre cărora le-a fost solicitat acordul este negativă, aceasta se motivează în mod corespunzător. În cazul în care autoritatea de autorizare nu primește răspuns în termen de două luni, se consideră că autoritățile consultate și-au dat acordul și autoritatea de autorizare poate acorda autorizația.

Autoritățile statelor membre ale căror teritorii sunt traversate fără a îmbarca sau debarca persoane pot transmite observațiile lor autorității de autorizare, în termenul prevăzut la primul paragraf.

(3)   Autoritatea de autorizare ia o decizie cu privire la cerere în termen de patru luni de la data transmiterii ei de către operatorul de transport.

(4)   Autorizația nu se acordă în cazul în care:

(a)

solicitantul nu poate oferi, cu echipamentul care se află în mod direct la dispoziția sa, serviciul care face obiectul cererii;

(b)

solicitantul nu se conformează legislației interne sau internaționale în domeniul transportului rutier și, în special, condițiilor și specificațiilor privind autorizarea pentru serviciile de transporturi internaționale rutiere de persoane sau a săvârșit încălcări grave ale legislației comunitare în materie de transport rutier, în special în ceea ce privește normele care se aplică vehiculelor și perioadelor de conducere și perioadelor de repaus ale conducătorilor auto;

(c)

în cazul unei cereri de reînnoire a autorizației, nu sunt îndeplinite condițiile de autorizare;

(d)

un stat membru decide pe baza unei analize detaliate că serviciul în cauză ar afecta serios viabilitatea unui serviciu comparabil reglementat de unul sau mai multe contracte de servicii publice în conformitate cu legislația comunitară pe secțiunile direct implicate. Într-un asemenea caz, statul membru stabilește criteriile, în mod nediscriminatoriu, pentru a determina dacă serviciul cerut ar afecta în mod serios viabilitatea serviciului comparabil menționat anterior și, la solicitarea Comisiei, le transmite acesteia;

(e)

un stat membru decide pe baza unei analize detaliate că scopul principal al serviciului nu este acela de a transporta persoane între stațiile aflate în diferite state membre.

În eventualitatea în care un serviciu internațional existent cu autocarul și autobuzul afectează serios viabilitatea unui serviciu comparabil reglementat de unul sau mai multe contracte de servicii publice, în conformitate cu legislația comunitară pe secțiunile direct implicate, din motive excepționale care nu ar fi putut fi prevăzute în momentul acordării autorizației, un stat membru, cu acordul Comisiei, poate suspenda sau retrage autorizația de operare a serviciului internațional cu autocarul și autobuzul, cu un preaviz de șase luni comunicat operatorului de transport.

Faptul că un operator de transport oferă prețuri mai mici decât alți operatori de transport rutieri sau faptul că legătura în chestiune este deja operată de alți operatori de transport rutieri nu constituie în sine o justificare pentru respingerea cererii.

(5)   Autoritatea de autorizare și autoritățile competente din toate statele membre implicate în procedura de încheiere a înțelegerii prevăzute la alineatul (1) pot refuza cererile numai pe baza motivelor prevăzute în prezentul regulament.

(6)   După încheierea procedurii stabilite la alineatele (1)-(5), autoritatea de autorizare acordă autorizația sau respinge cererea în mod oficial.

Deciziile de respingere a unei cereri sunt motivate. Statele membre asigură întreprinderilor de transporturi posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere în cazul în care cererea lor este respinsă.

Autoritatea de autorizare informează toate autoritățile menționate la alineatul (1) cu privire la decizia adoptată și trimite acestora o copie a autorizației.

(7)   În cazul în care procedura de încheiere a înțelegerii menționate la alineatul (1) nu permite autorității de autorizare să decidă cu privire la o cerere, Comisia poate fi sesizată cu privire la această chestiune, în termen de două luni de la data comunicării unei decizii negative de către unul sau mai multe dintre statele membre consultate în conformitate cu alineatul (1).

(8)   După consultarea statelor membre implicate, Comisia ia o decizie, în termen de patru luni de la primirea comunicării din partea autorității de autorizare, decizie care produce efecte după treizeci de zile de la data notificării statelor membre în cauză.

(9)   Decizia Comisiei continuă să se aplice până la încheierea unei înțelegeri între statele membre în cauză.

Articolul 9

Reînnoirea și modificarea autorizației

Articolul 8 se aplică, mutatis mutandis, cererilor de reînnoire a autorizațiilor sau de modificare a condițiilor în care trebuie efectuate serviciile care fac obiectul autorizației.

În cazul unei modificări minore a condițiilor de operare, în special ajustarea intervalelor, tarifelor și orarelor, autoritatea de autorizare trebuie să transmită celorlalte state membre numai informațiile cu privire la modificare.

Statele membre respective pot conveni ca autoritatea de autorizare să decidă singură cu privire la modificarea condițiilor în care este operat un serviciu.

Articolul 10

Expirarea unei autorizații

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători (12), o autorizație pentru un serviciu regulat expiră la încetarea perioadei de valabilitate sau după trei luni de la primirea de către autoritatea de autorizare a notificării din partea titularului acesteia cu privire la intenția acestuia de a retrage serviciul. Această notificare este motivată în mod corespunzător.

(2)   În cazul în care cererea pentru un serviciu a încetat să mai existe, perioada de notificare prevăzută la alineatul (1) este de o lună.

(3)   Autoritatea de autorizare informează autoritățile competente ale celorlalte state membre interesate cu privire la faptul că autorizația a expirat.

(4)   Titularul autorizației comunică, prin mijloace adecvate de publicitate, utilizatorilor respectivului serviciu retragerea serviciului de pe piață, cu o lună înainte de data respectivă.

Articolul 11

Obligațiile operatorilor de transport

(1)   Cu excepția cazurilor de forță majoră, până la expirarea autorizației, operatorul unui serviciu regulat ia toate măsurile necesare pentru a garanta un serviciu de transport care să îndeplinească standardele de continuitate, regularitate și capacitate și care să respecte celelalte condiții stabilite de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).

(2)   Operatorul de transport afișează traseul serviciului, stațiile de autobuz, orarul, tarifele și condițiile de transport astfel încât să garanteze că aceste informații sunt disponibile tuturor utilizatorilor.

(3)   Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, este posibilă modificarea condițiilor de operare care reglementează un serviciu regulat de către statele membre interesate, de comun acord și cu acordul titularului autorizației.

CAPITOLUL IV

SERVICII OCAZIONALE ȘI ALTE SERVICII EXCEPTATE DE LA AUTORIZARE

Articolul 12

Documentele de control

(1)   Serviciile ocazionale se efectuează pe baza unei foi de parcurs, cu excepția serviciilor menționate la articolul 5 alineatul (3) al doilea paragraf.

(2)   Operatorii de transport care operează servicii ocazionale trebuie să completeze o foaie de parcurs înaintea fiecărei plecări.

(3)   Foaia de parcurs trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

(a)

tipul serviciului;

(b)

itinerarul principal;

(c)

operatorul de transport sau operatorii de transport în cauză.

(4)   Carnetele cu foi de parcurs sunt furnizate de autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit operatorul de transport sau de către organismele desemnate de aceste autorități.

(5)   Comisia stabilește formatul foilor de parcurs și al carnetelor cu foi de parcurs și modul de utilizare a acestora. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 26 alineatul (2).

(6)   În cazul serviciilor speciale regulate menționate la articolul 5 alineatul (2) al treilea paragraf, contractul sau o copie conformă a acestuia servește ca document de control.

Articolul 13

Excursiile locale

În cadrul unui serviciu internațional ocazional, un operator de transport poate efectua servicii ocazionale (excursii locale) în alt stat membru decât cel de stabilire.

Aceste servicii sunt destinate persoanelor nerezidente transportate anterior de către același operator de transport cu unul dintre serviciile internaționale menționate la primul paragraf și se efectuează cu același vehicul sau alt vehicul al aceluiași operator de transport sau grup de operatori de transport.

CAPITOLUL V

CABOTAJ

Articolul 14

Principiu general

Orice operator de transport care prestează, contra cost în numele unui terț, servicii de transport rutier de persoane, titular al unei licențe comunitare, are dreptul, în condițiile stabilite în prezentul capitol și fără discriminări din motive de naționalitate sau loc de stabilire, să presteze operațiunile de cabotaj menționate la articolul 15.

Articolul 15

Operațiunile de cabotaj autorizate

Operațiunile de cabotaj se autorizează pentru următoarele servicii:

(a)

servicii regulate speciale, cu condiția să facă obiectul unui contract încheiat între organizator și operatorul de transport;

(b)

servicii ocazionale;

(c)

servicii regulate, prestate de un operator de transport nerezident în statul membru gazdă, în cursul unui serviciu regulat internațional în conformitate cu prezentul regulament, cu excepția serviciilor de transport care satisfac necesitățile unui centru urban sau ale unei zone urbane sau necesitățile de transport între aceasta și zonele limitrofe. Operațiunile de transport de cabotaj nu se efectuează independent de un astfel de serviciu internațional.

Articolul 16

Norme aplicabile operațiunilor de cabotaj

(1)   Dacă legislația comunitară nu prevede altfel, desfășurarea operațiunilor de cabotaj intră sub incidența actelor cu putere de lege și a actelor administrative în vigoare în statul membru gazdă în ceea ce privește:

(a)

condițiile care reglementează contractul de transport;

(b)

masa și dimensiunea vehiculelor de transport rutier;

(c)

cerințele referitoare la transportul anumitor categorii de persoane, și anume elevi, copii și persoane cu mobilitate redusă;

(d)

perioadele de conducere și perioadele de repaus;

(e)

taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru serviciile de transport.

Masa și dimensiunea menționate la primul paragraf litera (b) pot depăși, dacă este cazul, valorile în vigoare în statul membru de stabilire al operatorului de transport, dar nu vor depăși, în niciun caz, limitele prevăzute de statul membru gazdă pentru traficul național sau caracteristicile tehnice specificate în dovezile menționate la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 96/53/CE.

(2)   Cu excepția cazului în care legislația comunitară prevede altfel, operațiunile de cabotaj care fac parte din serviciile de transport prevăzute la articolul 15 litera (c) respectă actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare în statul membru gazdă, privitoare la autorizare, proceduri de ofertare, trasee folosite și la regularitatea, continuitatea și frecvența serviciilor și itinerariilor.

(3)   Normele tehnice privitoare la construcția și dotarea vehiculelor, pe care vehiculele utilizate la executarea operațiunilor de cabotaj sunt obligate să le respecte, sunt normele stabilite pentru vehiculele puse în circulație în transportul internațional.

(4)   În cazul operatorilor de transport nerezidenți se aplică dispozițiile actelor cu putere de lege și ale actelor administrative de drept intern menționate la alineatele (1) și (2), în aceleași condiții ca și cele impuse operatorilor de transport stabiliți în statul membru gazdă, cu scopul de a preveni orice discriminare din motive legate de naționalitate sau de locul de stabilire.

Articolul 17

Documentele de control pentru operațiunile de cabotaj

(1)   Operațiunile de cabotaj sub formă de servicii ocazionale se execută în baza unei foi de parcurs, menționată la articolul 12, care se păstrează la bordul vehiculului și se prezintă, la cerere, oricărui agent autorizat de control.

(2)   Următoarele informații trebuie introduse pe foaia de parcurs:

(a)

punctele de plecare și de destinație ale serviciului;

(b)

data plecării și data încetării serviciului.

(3)   Foile de parcurs sunt furnizate sub formă de carnete, menționate la articolul 12, atestate de autoritatea competentă sau organul competent din statul membru de stabilire.

(4)   În cazul serviciilor regulate speciale, contractul încheiat între operatorul de transport și organizatorul transportului sau o copie conformă a acestuia servește drept document de control.

Totuși, o foaie de parcurs se completează ca o evidență lunară.

(5)   Foile de parcurs completate se restituie autorității competente sau organului competent din statul membru de stabilire, conform procedurilor stabilite de autoritatea sau organul în cauză.

CAPITOLUL VI

CONTROALE ȘI SANCȚIUNI

Articolul 18

Bilete de transport

(1)   Operatorii de transport care operează un serviciu regulat, cu excepția serviciilor regulate speciale, emit bilete de transport, fie individuale, fie colective, pe care sunt indicate:

(a)

punctele de plecare și de destinație și, după caz, deplasarea de întoarcere;

(b)

perioada de valabilitate a biletului;

(c)

tarifele transportului.

(2)   Biletul de transport prevăzut la alineatul (1) este prezentat la solicitarea oricărui agent autorizat de control.

Articolul 19

Inspecțiile rutiere în trafic și în întreprinderi

(1)   Autorizația sau documentul de control sunt păstrate la bordul vehiculului și sunt prezentate la solicitarea oricărui agent autorizat de control.

(2)   Operatorii de transport care efectuează transport rutier internațional de persoane cu autocarul și autobuzul permit efectuarea tuturor controalelor destinate garantării corectitudinii operațiunilor, în special în ceea ce privește perioadele de conducere a vehiculului și de repaus. În contextul punerii în aplicare a prezentului regulament, agenții autorizați de control sunt împuterniciți:

(a)

să verifice registrele și celelalte documente legate de operarea întreprinderii de transporturi;

(b)

să facă copii după registrele și documentele de la sediu sau să facă extrase după acestea;

(c)

să aibă acces la toate sediile, facilitățile și vehiculele întreprinderii;

(d)

să solicite furnizarea oricăror informații cuprinse în registre, documente și baze de date.

Articolul 20

Asistența reciprocă

Statele membre își acordă asistență reciprocă în scopul asigurării aplicării și monitorizării prezentului regulament. Acestea fac schimb de informații prin intermediul punctelor de contact naționale stabilite conform articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

Articolul 21

Retragerea licențelor comunitare și a autorizațiilor

(1)   Autoritățile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport retrag licența comunitară în cazul în care titularul:

(a)

nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1); sau

(b)

a oferit informații incomplete cu privire la datele care i-au fost solicitate pentru emiterea licenței comunitare.

(2)   Autoritatea de autorizare retrage o autorizație în cazul în care titularul nu mai îndeplinește condițiile pe baza cărora i-a fost emisă autorizația în conformitate cu prezentul regulament, în special în cazul în care statul membru de stabilire al operatorului de transport solicită aceasta. Autoritatea respectivă informează de îndată autoritățile competente ale statelor membre în cauză.

Articolul 22

Sancționarea încălcărilor de către statul membru de stabilire

(1)   În cazul săvârșirii sau constatării, în orice stat membru, a unei încălcări grave a legislației comunitare în domeniul transportului rutier, în special cu privire la normele aplicabile vehiculelor, perioadelor de conducere și perioadelor de repaus pentru conducători auto și oferirii, fără autorizație, a unor servicii paralele sau temporare, menționate la articolul 5 alineatul (1) al cincilea paragraf, autoritățile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport care a săvârșit încălcarea iau măsurile corespunzătoare pentru a soluționa cazul, care pot include un avertisment, dacă acesta este prevăzut de legislația națională. Acestea pot conduce, printre altele, la aplicarea următoarelor sancțiuni administrative:

(a)

retragerea temporară sau permanentă a unora dintre copii sau a tuturor copiilor conforme ale licenței comunitare;

(b)

retragerea temporară sau permanentă a licenței comunitare.

Sancțiunile respective se stabilesc ulterior luării unei decizii definitive în chestiunea în cauză, având în vedere gravitatea încălcării săvârșite de titularul licenței comunitare și numărul total al copiilor conforme ale licenței respective pe care le deține cu privire la traficul internațional.

(2)   Autoritățile competente ale statului membru de stabilire comunică autorităților competente din statul membru în care a fost constatată încălcarea, cât mai repede posibil și în cel mult șase săptămâni de la data deciziei definitive în cauză, dacă au fost aplicate sancțiunile prevăzute la alineatul (1) și care dintre acestea.

În cazul în care nu sunt aplicate aceste sancțiuni, autoritățile competente din statul membru de stabilire precizează motivele.

(3)   Autoritățile competente garantează că sancțiunile aplicate operatorului de transport în cauză sunt proporționale, în ansamblu, cu încălcarea sau încălcările care au atras aplicarea respectivelor sancțiuni, luând în considerare orice sancțiune aplicată, pentru aceeași încălcare, în statul membru pe teritoriul căruia a fost constată încălcarea.

(4)   Prezentul articol nu aduce atingere posibilității oferite autorităților competente din statul membru de stabilire al operatorului de transport de a introduce o acțiune înaintea unei instanțe naționale de judecată. În cazul introducerii unei astfel de acțiuni, autoritatea competentă informează în acest sens autoritățile competente din statul membru în care au fost constatate încălcările.

(5)   Statele membre garantează operatoriilor de transport dreptul la o cale de atac împotriva sancțiunilor administrative aplicate acestora în temeiul prezentului articol.

Articolul 23

Sancționarea încălcărilor de către statul membru gazdă

(1)   În cazul în care autoritățile competente ale unui stat membru au informații despre o încălcare gravă a prezentului regulament sau a legislației comunitare în domeniul transporturilor rutiere săvârșită de un operator de transport nerezident, statul membru pe teritoriul căruia a fost constatată încălcarea transmite următoarele informații autorităților competente ale statului membru de stabilire în cel mai scurt timp și în cel mult șase săptămâni de la data deciziei definitive:

(a)

o descriere a încălcării, precum și data și ora la care a fost săvârșită;

(b)

categoria, tipul și gravitatea încălcării; și

(c)

sancțiunile aplicate și sancțiunile executate.

Autoritățile competente din statul membru gazdă pot solicita autorităților competente din statul membru de stabilire aplicarea unor sancțiuni administrative în conformitate cu articolul 22.

(2)   Fără a aduce atingere urmăririi penale, autoritățile competente din statul membru gazdă pot aplica sancțiuni operatorilor de transport nerezidenți care au săvârșit încălcări ale prezentului regulament sau ale normelor comunitare sau interne în domeniul transporturilor, pe teritoriul acestuia, cu ocazia unei operațiuni de cabotaj. Sancțiunile se aplică în mod nediscriminatoriu și pot consta, printre altele, într-un avertisment sau, în cazul unei încălcări grave, în interzicerea temporară a operațiunilor de cabotaj pe teritoriul statului membru gazdă în care a fost săvârșită încălcarea.

(3)   Statele membre garantează operatorilor de transport dreptul la o cale de atac împotriva oricărei sancțiuni administrative aplicate acestora în conformitate cu prezentul articol.

Articolul 24

Înscrierea în registrul național

Statele membre asigură înscrierea în registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier a încălcărilor grave ale legislației comunitare în domeniul transporturilor rutiere imputabile operatorilor de transport stabiliți pe teritoriul acestora, care au condus la aplicarea unei sancțiuni de către un stat membru, precum și a oricărei retrageri permanente sau temporare a licenței comunitare sau a copiei certificate conforme a acesteia. Datele înscrise în registru, referitoare la retragerea temporară sau permanentă a licenței comunitare, se păstrează în baza de date timp de cel puțin doi ani de la data expirării perioadei retragerii, în cazul retragerii temporare, sau de la data retragerii, în cazul retragerii permanente.

CAPITOLUL VII

APLICAREA

Articolul 25

Acorduri între statele membre

(1)   Statele membre pot încheia acorduri bilaterale și multilaterale privind continuarea liberalizării serviciilor care fac obiectul prezentului regulament, în special în ceea ce privește sistemul de autorizare și simplificarea sau eliminarea documentelor de control, în special în regiunile de frontieră.

(2)   Statele membre informează Comisia cu privire la orice acord încheiat în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 26

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (13).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (b), precum și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 27

Sancțiuni

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu caracter de descurajare. Statele membre prezintă aceste dispoziții Comisiei până la 4 decembrie 2011 și notifică de îndată Comisiei orice modificări ulterioare ale acestora.

Statele membre asigură luarea tuturor acestor măsuri în mod nediscriminatoriu, în ceea ce privește naționalitatea sau locul de stabilire al operatorului de transport.

Articolul 28

Raportarea

(1)   La fiecare doi ani, statele membre transmit Comisiei numărul de autorizații eliberate pentru servicii regulate în anul precedent și numărul total de autorizații pentru servicii regulate valabile la sfârșitul perioadei de raportare respective. Aceste informații se prezintă separat pentru fiecare țară de destinație a serviciului regulat. De asemenea, statele membre transmit Comisiei datele cu privire la operațiunile de cabotaj, sub formă de servicii speciale regulate și de servicii ocazionale, efectuate în timpul perioadei de raportare de către operatorii de transport rezidenți.

(2)   La fiecare doi ani, autoritățile competente din statul membru gazdă transmit Comisiei statistici cu privire la numărul de autorizații emise pentru operațiunile de cabotaj sub formă de servicii regulate, menționate la articolul 15 litera (c).

(3)   Comisia stabilește formatul tabelului care se utilizează pentru transmiterea statisticilor menționate la alineatul (2). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 26 alineatul (2).

(4)   Anual, până la data de 31 ianuarie, statele membre informează Comisia cu privire la numărul operatorilor de transport care dețin o licență comunitară la data de 31 decembrie a anului precedent și cu privire la numărul de copii conforme corespunzător numărului vehiculelor în circulație la data respectivă.

Articolul 29

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006

La articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 se introduce următorul alineat:

„(6a)   Prin derogare de la alineatul (6), un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul (14), poate amâna perioada de repaus săptămânal cu cel mult 12 perioade consecutive de 24 de ore care urmează unei perioade de repaus săptămânal precedente, cu următoarele condiții:

(a)

serviciul durează cel puțin 24 de ore consecutive într-un stat membru sau o țară terță în care se aplică prezentul regulament, alta decât cel/cea în care a început serviciul;

(b)

după utilizarea derogării, conducătorul auto ia:

(i)

fie două perioade de repaus săptămânal normale;

(ii)

fie o perioadă de repaus săptămânal normală și o perioadă de repaus săptămânal redusă de cel puțin 24 de ore. Cu toate acestea, reducerea se compensează cu o perioadă de repaus echivalentă luată în bloc înainte de sfârșitul celei de-a treia săptămâni care urmează sfârșitului perioadei de derogare;

(c)

după 1 ianuarie 2014, vehiculul este echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu dispozițiile din anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85; și

(d)

după 1 ianuarie 2014, în cazul în care perioada de conducere este cuprinsă între orele 22.00 și 6.00, vehiculul este condus de mai mulți conducători auto sau perioada de conducere menționată la articolul 7 se reduce la trei ore.

Comisia monitorizează cu strictețe modul în care este utilizată această derogare pentru a se asigura că se mențin condiții foarte stricte în materie de siguranță rutieră, verificând îndeosebi că timpul total de conducere acumulat în perioada care face obiectul derogării nu este excesiv. Până la 4 decembrie 2012, Comisia întocmește un raport de evaluare a consecințelor derogării în ceea ce privește siguranța rutieră, precum și aspectele sociale. În cazul în care consideră necesar acest demers, Comisia propune modificări ale prezentului regulament în acest sens.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 30

Abrogări

Regulamentele (CEE) nr. 684/92 și (CE) nr. 12/98 se abrogă.

Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență prevăzut în anexa III.

Articolul 31

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 4 decembrie 2011, cu excepția articolului 29, care se aplică de la 4 iunie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 21 octombrie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

C. MALMSTRÖM


(1)  JO C 10, 15.1.2008, p. 44.

(2)  Avizul Parlamentului European din 5 iunie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 9 ianuarie 2009 (JO C 62 E, 17.3.2009, p. 25), Poziția Parlamentului European din 23 aprilie 2009 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 24 septembrie 2009.

(3)  JO L 74, 20.3.1992, p. 1.

(4)  JO L 4, 8.1.1998, p. 10.

(5)  JO L 102, 11.4.2006, p. 1.

(6)  JO L 18, 21.1.1997, p. 1.

(7)  A se vedea pagina 51 din prezentul Jurnal Oficial.

(8)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 57, 2.3.1992, p. 27.

(10)  JO L 235, 17.9.1996, p. 59.

(11)  JO L 226, 10.9.2003, p. 4.

(12)  JO L 315, 3.12.2007, p. 1.

(13)  JO L 370, 31.12.1985, p. 8.

(14)  JO L 300, 14.11.2009, p. 88.”


ANEXA I

Elemente de siguranță ale licenței comunitare

Licența comunitară trebuie să prezinte cel puțin două dintre următoarele elemente de siguranță:

o hologramă;

fibre speciale în hârtie care devin vizibile prin expunere la lumina ultravioletă;

cel puțin o linie microimprimată (imprimare vizibilă numai cu o lupă și care nu este reprodusă de mașini de fotocopiat);

caractere, simboluri sau modele tactile;

dublă numerotare: număr de serie și număr de eliberare;

un fond de siguranță cu ghioșe și irizat.


ANEXA II

Modelul de licență comunitară

COMUNITATEA EUROPEANĂ

(a)

(Culoare Pantone albastru deschis, format DIN A4 hârtie din celuloză de 100 g/m2 sau mai mult)

(Prima pagină a licenței)

[Text în limba (limbile) oficială (oficiale) sau una dintre limbile oficiale ale statului membru care emite licența]

Image

(b)

(A doua pagină a licenței)

[Text în limba (limbile) oficială (oficiale) sau una dintre limbile oficiale ale statului membru care emite licența]

PREVEDERI GENERALE

1.

Prezenta licență este emisă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1073/2009.

2.

Licența este emisă de autoritățile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport contra cost în numele unui terț care:

(a)

este autorizat în statul membru de stabilire să efectueze transporturi cu autocarul sau autobuzul, sub formă de servicii regulate, incluzând servicii regulate speciale, sau servicii ocazionale;

(b)

satisface condițiile adoptate în conformitate cu reglementările Comunității privind accesul la profesia de operator de transport în domeniul transporturilor rutiere de persoane interne și internaționale;

(c)

îndeplinește cerințele legale în ceea ce privește standardele pentru conducători auto și vehicule.

3.

Prezenta licență permite transportul internațional rutier de persoane cu autocarul și autobuzul contra cost în numele unui terț pe toate rutele de transport, pentru deplasările efectuate pe teritoriul Comunității:

(a)

în cazul în care punctul de plecare și punctul de destinație sunt situate în două state membre diferite cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe;

(b)

în cazul în care punctul de plecare și punctul de destinație sunt situate în același stat membru, atunci când îmbarcarea sau debarcarea persoanelor are loc în alt stat membru sau într-o țară terță;

(c)

cu plecarea dintr-un stat membru și cu destinația într-o țară terță și viceversa cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe;

(d)

între țări terțe traversând teritoriul unuia sau mai multor state membre,

și deplasările fără persoane în legătură cu operațiunile de transport corespunzător condițiilor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1073/2009.

În cazul unei operațiuni de transport cu plecarea dintr-un stat membru și cu destinația într-o țară terță și viceversa, se aplică Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, pentru secțiunea deplasării efectuată pe teritoriul statelor membre traversate în tranzit. Regulamentul menționat nu se aplică pentru acea secțiune a deplasării efectuată pe teritoriul unui stat membru pentru îmbarcare sau debarcare, atât timp cât nu au fost încheiate înțelegerile între Comunitate și țările terțe în cauză.

4.

Prezenta licență este personală și netransmisibilă.

5.

Prezenta licență poate fi retrasă de autoritatea competentă a statului membru emitent, în special în cazul în care operatorul de transport:

(a)

nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009;

(b)

a oferit informații inexacte referitoare la datele necesare pentru acordarea sau reînnoirea licenței;

(c)

a săvârșit o încălcare gravă a legislației comunitare în domeniul transportului rutier în orice stat membru, în special cu privire la normele aplicabile vehiculelor, perioadelor de conducere și perioadelor de repaus ale conducătorilor auto și prestarea, fără autorizație, a serviciilor paralele sau temporare menționate la articolul 5 alineatul (1) al cincilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009. Autoritățile competente ale statului membru de stabilire a operatorului de transport care a săvârșit încălcarea pot, printre altele, să retragă licența comunitară sau să retragă temporar sau permanent unele sau toate copiile conforme ale licenței comunitare.

Aceste sancțiuni sunt stabilite în funcție de gravitatea încălcării săvârșite de către titularul licenței comunitare și de numărul total de copii conforme pe care le deține în vederea serviciilor de transport internațional.

6.

Originalul licenței trebuie păstrat de transportator. O copie conformă a licenței trebuie să se găsească la bordul fiecărui vehicul care efectuează o operațiune internațională de transport.

7.

Prezenta licență trebuie prezentată la cerere oricărui agent autorizat de control.

8.

Titularul trebuie, pe teritoriul fiecărui stat membru, să respecte actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare în acel stat, în special cu privire la transport și trafic.

9.

„Servicii regulate” înseamnă serviciile care asigură transportul persoanelor la intervale specificate și pe rute specificate, persoanele fiind îmbarcate sau debarcate la puncte de oprire prestabilite și care sunt deschise tuturor, putând fi supuse rezervărilor obligatorii, după caz.

Caracterul regulat al serviciului nu este afectat de nicio adaptare a condițiilor de operare a serviciului.

Serviciile regulate necesită autorizație.

„Serviciile regulate speciale” înseamnă serviciile regulate care asigură transportul anumitor categorii de persoane, cu excluderea altor persoane, la intervale specificate și pe rutele specificate, persoanele fiind îmbarcate și debarcate la puncte de oprire prestabilite, indiferent de organizatorul acestor servicii.

Serviciile regulate speciale includ:

(a)

transportul muncitorilor între domiciliu și locul de muncă;

(b)

transportul elevilor și studenților la și de la instituția de învățământ.

Caracterul special al serviciilor nu este afectat de faptul că organizarea transportului este adaptată la nevoile variabile ale utilizatorilor.

Serviciile regulate speciale nu necesită autorizare în cazul în care sunt acoperite de un contract încheiat între organizator și transportator.

Organizarea serviciilor paralele sau temporare, deservind același public ca și serviciile regulate existente, necesită autorizare.

„Serviciile ocazionale” înseamnă serviciile care nu sunt cuprinse în definiția serviciilor regulate, inclusiv serviciile regulate speciale, și a căror caracteristică principală este că transportă grupuri constituite la inițiativa unui client sau chiar a operatorului de transport. Organizarea de servicii paralele sau temporare comparabile cu serviciile regulate existente și deservind același public ca ultimele se supun autorizării în conformitate cu procedura stabilită în capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009. Caracterul ocazional al acestor servicii nu este afectat de faptul că acestea sunt prestate cu o anumită frecvență.

Serviciile ocazionale nu necesită autorizare.


ANEXA III

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CEE) nr. 684/92

Regulamentul (CE) nr. 12/98

Prezentul regulament

Articolul 1

 

Articolul 1

Articolul 2 punctul 1.1

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2), articolul 5 alineatul (1)

Articolul 2 punctul 1.2

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (3), articolul 5 alineatul (2)

Articolul 2 punctul 1.3

 

Articolul 5 alineatul (1) paragraful al cincilea

Articolul 2 punctul 3.1

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (4), articolul 5 alineatul (3)

Articolul 2 punctul 3.3

 

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 2 punctul 3.4

 

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 2 punctul 4

 

Articolul 2 alineatul (5), articolul 5 alineatul (5)

Articolul 3

 

Articolul 3

Articolul 3a

 

Articolul 4

Articolul 4

 

Articolul 5

Articolul 5

 

Articolul 6

Articolul 6

 

Articolul 7

Articolul 7

 

Articolul 8

Articolul 8

 

Articolul 9

Articolul 9

 

Articolul 10

Articolul 10

 

Articolul 11

Articolul 11

 

Articolul 12

Articolul 12

 

Articolul 13

Articolul 13

 

Articolul 5 alineatul (5)

 

Articolul 1

Articolul 14

 

Articolul 2 alineatul (4)

 

 

Articolul 3

Articolul 15

 

Articolul 4

Articolul 16

 

Articolul 5

Articolul 4 alineatul (3)

 

Articolul 6

Articolul 17

 

Articolul 7

Articolul 28 alineatul (3)

 

Articolul 8

Articolul 26

 

Articolul 9

 

Articolul 14

 

Articolul 18

Articolul 15

 

Articolul 19

 

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 20

Articolul 16 alineatul (1)

 

Articolul 21 alineatul (1)

Articolul 16 alineatul (2)

 

Articolul 21 alineatul (2)

Articolul 16 alineatul (3)

 

Articolul 22 alineatul (1)

Articolul 16 alineatul (4)

 

Articolul 23 alineatul (1)

Articolul 16 alineatul (5)

 

Articolul 22 alineatul (2)

 

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 23 alineatul (2)

 

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 23 alineatul (2)

 

Articolul 11 alineatul (4)

 

 

Articolul 12

Articolul 22 alineatul (5), articolul 23

 

Articolul 13

 

Articolul 16a

Articolul 10

Articolul 26

Articolul 17

 

 

Articolul 18

 

Articolul 25

Articolul 19

Articolul 14

Articolul 27

Articolul 20

 

 

Articolul 21

 

Articolul 30

Articolul 22

Articolul 15

Articolul 31

Anexă

 

Anexa II