27.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 1010/2009 AL COMISIEI

din 22 octombrie 2009

de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (1), în special articolul 6 alineatul (3), articolul 8 alineatul (3), articolul 9 alineatul (1), articolul 12 alineatul (4), articolul 12 alineatul (5), articolul 13 alineatul (1), articolul 16 alineatul (1), articolul 16 alineatul (3), articolul 17 alineatul (3), articolul 20 alineatul (4), articolul 49 alineatul (1) și articolul 52,

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 prevede adoptarea unor norme și măsuri detaliate de punere în aplicare a dispozițiilor pe care le stabilește.

(2)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) și articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, perioada de trei zile lucrătoare stabilită pentru notificarea prealabilă a debarcărilor sau a transbordărilor în port și pentru prezentarea certificatelor de captură înaintea momentului estimat al sosirii produselor pescărești la locul de intrare pe teritoriul Comunității poate fi modificată în funcție de anumiți factori. Acești factori includ: tipul de produs pescăresc, distanța dintre zona de pescuit, locurile de debarcare și porturile în care sunt înmatriculate sau înregistrate navele respective; distanța până la locul de intrare pe teritoriul Comunității; mijlocul de transport utilizat. Pentru produsele pescărești proaspete și pentru loturile care sosesc pe cale aeriană, rutieră sau feroviară este necesară o perioadă de timp mai scurtă de trei zile lucrătoare.

(3)

Trebuie garantată consecvența în cazul documentelor transmise în legătură cu notificarea prealabilă a debarcărilor și transbordărilor, al declarațiilor de debarcare și transbordare și al rapoartelor de reperare. Din acest motiv, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1), articolul 8 alineatul (3) și articolul 49 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, trebuie stabilite formate pentru aceste tipuri de documente.

(4)

Articolul 9 alineatul (1) și articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 prevăd că statele membre efectuează inspecții în porturi pentru cel puțin 5 % din operațiunile de debarcare și de transbordare ale navelor de pescuit din țările terțe, precum și verificările considerate necesare pentru a asigura aplicarea corectă a dispozițiilor regulamentului, în conformitate cu parametrii de referință stabiliți pe baza gestionării riscurilor și pe baza criteriilor naționale sau comunitare de gestionare a riscurilor. Este oportun să se stabilească criterii comune de gestionare a riscurilor pentru activitățile de control, inspecție și verificare, pentru a permite efectuarea în timp util a analizelor de risc și a evaluărilor globale ale informațiilor relevante privind controlul. Criteriile comune vizează asigurarea unei abordări armonizate a inspecțiilor și a verificărilor în toate statele membre și stabilirea unor condiții egale pentru toți operatorii.

(5)

Articolul 52 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 prevede că măsurile necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor regulamentului respectiv trebuie adoptate prin procedura comitetului. Având în vedere eventualele constrângeri legate de capacitate de care trebuie să țină cont Comunitatea pentru punerea în aplicare în mod corespunzător a regimului de certificare, se consideră oportună adaptarea regimului pentru anumite produse pescărești obținute de navele de pescuit de mici dimensiuni, introducând posibilitatea unui certificat de captură simplificat. În absența unei definiții generale a pescuitului la scară redusă, trebuie stabilite anumite criterii specifice, în conformitate cu care exportatorul poate solicita validarea unui certificat de captură simplificat. Criteriile trebuie să țină cont în primul rând de capacitatea limitată a navelor de pescuit respective, în raport cu care obligația de aplicare a regimului standard de certificare a capturii ar constitui o povară disproporționată.

(6)

Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 prevede recunoașterea sistemelor de documentare a capturilor care fac obiectul unor acorduri în vigoare în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (denumite în continuare ORGP), cu condiția ca aceste sisteme să se conformeze dispozițiilor regulamentului. Unele dintre aceste sisteme pot fi recunoscute ca fiind în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1005/2008, iar altele trebuie să respecte condiții suplimentare.

(7)

Operatorii economici care îndeplinesc condițiile pentru obținerea statutului de operator economic aprobat trebuie să poată beneficia de o procedură simplificată atunci când importă produse pescărești pe teritoriul Comunității. Este necesar să fie stabilite condiții comune în toate statele membre pentru eliberarea, modificarea sau retragerea certificatelor operatorilor economici aprobați sau pentru suspendarea sau revocarea statutului de operator economic aprobat, precum și norme privind solicitarea și eliberarea certificatelor operatorilor economici aprobați.

(8)

Articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 prevede cooperarea la nivel administrativ între Comisie și țările terțe în domeniile legate de punerea în aplicare a dispozițiilor privind certificarea capturilor. În cadrul creat prin articolul 20 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, certificatul de captură poate fi stabilit, validat sau transmis prin mijloace electronice sau poate fi înlocuit cu sisteme de trasabilitate electronice prin care se asigură același nivel de control de către autorități, în acord cu statele de pavilion. Aceste acorduri administrative cu statele de pavilion sunt actualizate regulat, iar publicul și statele membre sunt informate în timp util.

(9)

În conformitate cu articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, se instituie un sistem de asistență reciprocă între statele membre, cu implicarea țărilor terțe și a Comisiei. Cooperarea administrativă este esențială pentru a asigura aplicarea adecvată a regimului comunitar de certificare a capturii și investigarea și sancționarea adecvate a pescuitului INN. Așadar, trebuie elaborate norme privind schimbul de informații sistematic, fie la cerere, fie spontan, și privind posibilitatea de a solicita aplicarea unor măsuri de executare și notificarea administrativă de către un alt stat membru. Trebuie stabilite proceduri practice pentru schimbul de informații și solicitarea de asistență. Totuși, aceste dispoziții nu aduc atingere aplicării în statele membre a normelor privind cooperarea judiciară în materie penală.

(10)

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea a datelor cu caracter personal de către statele membre este reglementată prin Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (2). Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisie este reglementată prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (3), mai ales în legătură cu cerințele privind confidențialitatea și securitatea prelucrării, transferul de date cu caracter personal din sistemele naționale ale statelor membre către Comisie, legalitatea prelucrării, drepturile persoanelor vizate la informare, la acces și la rectificarea propriilor date cu caracter personal.

(11)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, care enumeră produsele excluse din definiția „produselor pescărești”, poate fi revizuită anual, în conformitate cu articolul 12 alineatul (5), pe baza informațiilor obținute în temeiul capitolelor II, III, IV, V, VIII, X și XII. Prin urmare, pe baza informațiilor obținute în cadrul cooperării prevăzute la articolul 20 alineatul (4), anexa I se modifică în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a sectorului pescuitului și acvaculturii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

INSPECTAREA NAVELOR DE PESCUIT DIN ȚĂRILE TERȚE ÎN PORTURILE STATELOR MEMBRE

CAPITOLUL I

Condițiile de acces în port al navelor de pescuit din țările terțe

Articolul 1

Notificarea prealabilă

Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, navele care debarcă tipurile de produse pescărești enumerate în anexa I la prezentul regulament respectă o perioadă de notificare prealabilă de 4 ore.

Articolul 2

Formularul de notificare prealabilă

(1)   Formularul pentru notificarea prealabilă menționată la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 este conținut în anexa IIA la prezentul regulament.

(2)   Dacă toate capturile sunt însoțite de un certificat de captură validat, poate fi utilizat formularul simplificat de notificare prealabilă conținut în anexa IIB.

Articolul 3

Procedurile și formularele pentru declarațiile înaintea debarcării și transbordării

(1)   Formularul de declarație înaintea debarcării prevăzut la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 este conținut în anexa IIIA la prezentul regulament.

(2)   Formularul de declarație înaintea transbordării prevăzut la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 este conținut în anexa IIIB la prezentul regulament.

(3)   O navă de pescuit a unei țări terțe poate prezenta o declarație înaintea debarcării sau transbordării în format electronic dacă statul membru ale cărui porturi de debarcare desemnate și instalații de transbordare intenționează să le folosească și statul de pavilion al navei au un acord privind schimbul de date în format electronic.

(4)   În afară de cazul în care acordul menționat la alineatul (3) conține dispoziții contrare, o navă de pescuit a unei țări terțe prezintă declarația înainte de debarcare sau de transbordare:

(a)

în limba oficială a statului membru de debarcare sau de transbordare; sau

(b)

în limba engleză, dacă statul membru de debarcare sau de transbordare acceptă acest lucru.

(5)   Declarația înaintea debarcării sau a transbordării este prezentată cu cel puțin 4 ore înaintea momentului preconizat al debarcării sau al transbordării.

CAPITOLUL II

Inspecțiile în port

Articolul 4

Parametrii de referință pentru inspecțiile în port

Parametrii de referință pentru inspecțiile în port, menționați la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, constau în următoarele criterii:

(a)

speciile în cauză fac obiectul unui plan de gestionare sau refacere;

(b)

nava de pescuit este suspectată că nu pune în aplicare dispozițiile privind sistemul de monitorizare a navelor (VMS) în conformitate cu capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 2244/2003 al Comisiei din 18 decembrie 2003 de stabilire a dispozițiilor privind sistemele de monitorizare a navelor prin satelit (4);

(c)

nava de pescuit nu a fost controlată în port, în statul membru al portului, în ultimele 3 luni;

(d)

nava de pescuit nu a fost controlată de statul membru al portului în ultimele 6 luni;

(e)

nava de pescuit nu se află pe lista unităților din care este autorizat importul anumitor produse de origine animală, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (5);

(f)

importul, exportul sau comercializarea unor produse pescărești obținute din specii cu valoare comercială ridicată;

(g)

introducerea unor noi tipuri de produse pescărești sau descoperirea unor noi practici comerciale;

(h)

inconsecvențe între practicile comerciale și activitățile de pescuit cunoscute ale unui stat de pavilion, mai ales în ceea ce privește speciile, volumele sau caracteristicile flotei de pescuit a acestuia;

(i)

nepotriviri între practicile comerciale și activitățile legate de pescuit cunoscute ale unei țări terțe, mai ales în privința caracteristicilor industriei sale de prelucrare sau comerțului său cu produse pescărești;

(j)

practica comercială nu este justificată din punctul de vedere al criteriilor economice;

(k)

implicarea unui operator nou înființat;

(l)

creșterea semnificativă și bruscă a volumului comercial pentru o anumită specie;

(m)

prezentarea unor copii ale certificatelor de captură care însoțesc declarații privind prelucrarea, în conformitate cu anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, de exemplu în cazul în care captura a fost împărțită în procesul de producție;

(n)

notificarea prealabilă, prevăzută la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, nu a fost transmisă la timpul potrivit sau informațiile au fost incomplete;

(o)

nepotriviri între datele privind captura declarate de operator și alte informații aflate la dispoziția autorității competente;

(p)

suspiciuni privind implicarea navei sau a proprietarului navei în activități de pescuit INN;

(q)

schimbarea recentă a numelui, a pavilionului sau a numărului de înmatriculare al navei;

(r)

statul de pavilion nu este notificat în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau sunt disponibile informații privind eventuale nereguli legate de validarea certificatelor de captură de către un anumit stat de pavilion (de exemplu ștampile sau sigiliu de validare al unei autorități competente pierdute, furate sau falsificate);

(s)

presupuse deficiențe în cadrul sistemului de control al unui stat de pavilion;

(t)

operatorii în cauză au fost deja implicați în activități ilegale, prezentând un risc potențial legat de pescuitul INN.

Articolul 5

Raportarea privind aplicarea parametrilor de referință

(1)   În conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, la fiecare doi ani, statele membre elaborează și transmit Comisiei un raport privind aplicarea parametrilor de referință enumerați la articolul 4.

(2)   Pe baza rapoartelor respective și a propriilor observații, Comisia evaluează și, eventual, ajustează parametrii de referință.

TITLUL II

REGIMUL DE CERTIFICARE A CAPTURII PENTRU IMPORTUL ȘI EXPORTUL PRODUSELOR PESCĂREȘTI

CAPITOLUL I

Certificatele de captură

Articolul 6

Certificatul de captură simplificat

(1)   Prezentul articol se aplică navelor de pescuit din țările terțe:

(a)

cu o lungime totală sub 12 metri fără unelte tractate; sau

(b)

cu o lungime totală sub 8 metri cu unelte tractate; sau

(c)

fără suprastructură; sau

(d)

cu un tonaj brut măsurat mai mic de 20 GT.

(2)   Capturile navelor de pescuit din țări terțe menționate la alineatul (1) care sunt doar debarcate în statul de pavilion al navelor respective și care, împreună, constituie un lot pot fi însoțite de un certificat de captură simplificat, în locul certificatului de captură menționat la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008. Certificatul de captură simplificat conține toate informațiile specificate în modelul conținut în anexa IV la prezentul regulament și se validează de către o autoritate publică a statului de pavilion cu competența necesară de a atesta acuratețea informațiilor.

(3)   Validarea certificatului de captură simplificat este solicitată de exportatorul lotului la momentul transmiterii către autoritatea publică a tuturor informațiilor specificate în modelul conținut în anexa IV.

Articolul 7

Sistemele recunoscute de documentare a capturilor în ORGP

(1)   Sistemele de documentare a capturilor adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului enumerate în anexa V partea I din prezentul regulament sunt recunoscute în sensul articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 ca respectând cerințele regulamentului menționat fără condiții suplimentare.

(2)   Sistemele de documentare a capturilor adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului enumerate în anexa V partea II din prezentul regulament sunt recunoscute, în sensul articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, ca respectând cerințele regulamentului menționat dacă îndeplinesc anumite condiții suplimentare.

Articolul 8

Termenul limită pentru prezentarea certificatelor de captură

Prin derogare de la dispozițiile articolului 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, prezentarea certificatelor de captură pentru importul produselor pescărești în loturi transportate cu mijloacele de transport menționate în anexa VI la prezentul regulament este supusă termenelor limită mai scurte stabilite în anexa respectivă.

CAPITOLUL II

Operatorii economici aprobați

Secțiunea 1

Condiții pentru acordarea certificatului de operator economic aprobat

Articolul 9

Dispoziții generale

În sensul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, în urma depunerii unei cereri, operatorilor economici li se poate acorda un certificat de operator economic aprobat (denumit în continuare „certificat APEO”) doar dacă:

(a)

dețin un certificat de operator economic autorizat (denumit în continuare „certificat AEO”) în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (6) (denumit în continuare „normele de punere în aplicare a Codului vamal comunitar”); și

(b)

îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 16 alineatul (3) literele (a)-(g) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 și detaliate la articolele 10-13 din prezentul regulament.

Articolul 10

Importul suficient

(1)   Numărul și volumul suficiente de operațiuni de import menționate la articolul 16 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 trebuie realizate în statul membru de stabilire.

(2)   Fiecare stat membru stabilește pragul minim pentru numărul și volumul operațiunilor de import și informează Comisia în acest sens.

Articolul 11

Antecedente privind respectarea cerințelor

(1)   Antecedentele privind respectarea cerințelor măsurilor de conservare și gestionare menționate la articolul 16 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sunt considerate a fi corespunzătoare, dacă, în ultimii trei ani precedenți depunerii cererii, solicitantul:

(a)

nu a încălcat în mod grav normele politicii comune în domeniul pescuitului;

(b)

nu a încălcat în mod repetat normele politicii comune în domeniul pescuitului;

(c)

nu a sprijinit și nu a participat în mod direct sau indirect la activitățile unor nave sau ale unor operatori implicați în pescuit INN sau care fac în prezent obiectul unor investigații în acest sens; și

(d)

nu a sprijinit și nu a participat în mod direct sau indirect la activitățile unor nave aflate pe listele cu nave INN adoptate de o ORGP.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), antecedentele privind respectarea cerințelor măsurilor de conservare și gestionare pot fi considerate corespunzătoare dacă autoritatea competentă a statului membru consideră că încălcarea comisă de către solicitant:

(a)

nu este gravă; și

(b)

este de o importanță cantitativă neglijabilă în raport cu numărul sau dimensiunile operațiunilor legate de import desfășurate de către solicitant.

Articolul 12

Gestionarea documentelor

Sistemul de gestionare a certificatelor de captură și, după caz, a documentelor de prelucrare, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, este considerat satisfăcător, dacă asigură:

(a)

gestionarea certificatelor de captură în legătură cu comerțul cu produse pescărești;

(b)

arhivarea documentelor și datelor solicitantului; și

(c)

protecția împotriva pierderii datelor.

Articolul 13

Instalații

Instalațiile solicitantului, menționate la articolul 16 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, sunt considerate adecvate, dacă:

(a)

împiedică accesul neautorizat la zonele de depozitare, zonele de expediere, cheiurile de încărcare și zonele unde se află încărcătura;

(b)

asigură manipularea produselor pescărești, inclusiv protecția împotriva manipulării frauduloase a unităților de încărcare;

(c)

asigură gestionarea licențelor de import și/sau export afectate de interdicții și restricții și permite distincția între produsele pescărești care trebuie să fie însoțite de certificate de captură și produsele pescărești care nu trebuie să fie însoțite de certificate de captură.

Secțiunea 2

Solicitarea unui certificat APEO

Articolul 14

Depunerea cererii

(1)   În conformitate cu modelul conținut în anexa VII, cererea de acordare a unui certificat APEO este depusă la autoritatea competentă a statului membru pe al cărui teritoriu este stabilit importatorul.

(2)   Cererea include înregistrările și documentația care permit autorității competente a statului membru să verifice și să monitorizeze îndeplinirea criteriilor prevăzute la articolele 9-13 din prezentul regulament, inclusiv o copie a certificatului AEO eliberat în conformitate cu normele de punere în aplicare a Codului vamal comunitar. Solicitanții prezintă datele necesare autorității competente a statului membru.

(3)   Dacă o parte a înregistrărilor și a documentației relevante se păstrează într-un alt stat membru, se aplică procedura de consultare menționată la articolul 17.

(4)   În cazul în care constată că cererea nu conține toate informațiile necesare, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii, autoritatea competentă a statului membru cere solicitantului să furnizeze informațiile corespunzătoare.

(5)   După primirea tuturor informațiilor necesare, autoritatea informează solicitantul că cererea este considerată completă, specificând data de la care se calculează termenele limită prevăzute la articolul 18 alineatul (2) din prezentul regulament.

(6)   Operatorul căruia i s-a acordat statutul de operator economic aprobat într-un stat membru atașează cererii, atunci când solicită același statut într-un alt stat membru, o copie a respectivului certificat APEO acordat de primul stat membru.

Articolul 15

Inadmisibilitatea cererilor

Cererea prevăzută la articolul 14 este inadmisibilă în următoarele cazuri:

(a)

când nu respectă dispozițiile articolului 14; sau

(b)

când este depusă la mai puțin de trei ani de la retragerea certificatului APEO menționat la articolul 27 alineatul (1) literele (a), (b) și (d).

Secțiunea 3

Procedura de eliberare a certificatelor APEO

Articolul 16

Examinarea cererii

(1)   Autoritatea emitentă a statului membru examinează cererea pentru a constata dacă sunt sau nu îndeplinite criteriile prevăzute de articolele 9-13. Examinarea și rezultatele ei sunt documentate de autoritatea competentă a statului membru.

(2)   În cazul în care solicitantul deține un „certificat AEO – securitate și siguranță” sau un „certificat AEO – simplificare vamală/securitate și siguranță”, în conformitate cu articolul 14a din normele de punere în aplicare a Codului vamal comunitar, nu este necesară examinarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la articolul 13.

(3)   În cazul în care solicitantului i-a fost deja acordat statutul de operator economic aprobat într-un alt stat membru, autoritatea emitentă analizează cererea pentru a constata dacă sunt sau nu îndeplinite următoarele criterii:

(a)

criteriile prevăzute la articolele 12 și 13;

(b)

facultativ, criteriile prevăzute la articolele 10 și 11.

(4)   Autoritatea emitentă poate accepta concluziile formulate de către un expert în domeniile relevante menționate la articolele 12 și 13 în ceea ce privește respectarea criteriilor prevăzute la articolele respective. Acest expert nu poate avea niciun fel de legătură cu solicitantul.

Articolul 17

Consultarea altor state membre

(1)   Autoritatea emitentă consultă autoritățile competente ale altor state membre dacă nu poate verifica în mod direct respectarea unuia sau a mai multor criterii prevăzute la articolele 9-13, fie din cauza lipsei de informații, fie din cauza imposibilității de a verifica aceste informații. Autoritățile competente ale statelor membre consultate răspund în termen de 60 de zile calendaristice de la data comunicării solicitării de către autoritatea emitentă a statului membru.

(2)   Dacă autoritatea competentă consultată nu răspunde în termenul de 60 de zile calendaristice menționat la alineatul (1), autoritatea emitentă poate presupune că solicitantul îndeplinește criteriile care fac obiectul consultării.

Articolul 18

Eliberarea unui certificat APEO

(1)   Autoritatea emitentă eliberează certificatul APEO în conformitate cu modelul conținut în anexa VIII.

(2)   Certificatul APEO este eliberat în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii tuturor informațiilor necesare în conformitate cu articolul 14.

(3)   Perioada de 90 de zile calendaristice prevăzută la alineatul (2) poate fi prelungită cu încă 30 de zile calendaristice dacă autoritatea competentă nu poate respecta termenul limită. În acest caz, înaintea expirării perioadei prevăzute la alineatul (2), autoritatea competentă a statului membru informează solicitantul cu privire la motivele acestei prelungiri.

(4)   Perioada prevăzută la alineatul (2) poate fi, de asemenea, prelungită, în cazul în care, pe parcursul examinării îndeplinirii criteriilor prevăzute la articolele 9-13, solicitantul procedează la ajustări pentru a îndeplini criteriile respective și informează autoritatea competentă cu privire la aceasta.

Articolul 19

Respingerea unei cereri

(1)   În cazul în care există probabilitatea ca rezultatul examinării efectuate în conformitate cu articolele 16 și 17 să ducă la respingerea cererii, autoritatea emitentă comunică solicitantului acest rezultat și îi acordă posibilitatea de a răspunde în termen de 30 de zile calendaristice înainte ca cererea să fie efectiv respinsă. Termenul prevăzut la alineatul (2) se suspendă în consecință.

(2)   În cazul respingerii unei cereri, autoritatea competentă informează solicitantul cu privire la motivele care au determinat această decizie. Decizia de respingere a unei cereri se notifică solicitantului în termenele prevăzute la articolul 18 alineatele (2), (3) și (4) și la alineatul (1) din prezentul articol.

(3)   În cel mai scurt timp posibil, autoritatea emitentă informează Comisia în legătură cu respingerea unei cereri. Prin mijloace electronice, Comisia pune aceste informații la dispoziția autorităților competente ale celorlalte state membre.

Secțiunea 4

Statutul de operator economic aprobat

Articolul 20

Verificări

(1)   După informarea autorității competente a statului membru de către titularul unui certificat APEO privind sosirea produselor pescărești și înaintea sosirii lotului în statul membru, respectiva autoritate competentă poate informa operatorul economic aprobat dacă, în conformitate cu analiza riscurilor efectuată în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, lotul respectiv a fost selectat în vederea efectuării unor verificări suplimentare. Operatorul economic aprobat nu este informat decât în cazul în care acest lucru nu dăunează verificării care urmează a fi efectuată.

(2)   Titularul unui certificat APEO este supus unui număr mai redus de verificări fizice și ale documentației decât alți importatori, cu excepția cazului în care autoritatea competentă a statului membru ia o decizie contrară pentru a ține seama de un anumit risc sau de anumite obligații privind controalele prevăzute de alte acte legislative comunitare.

(3)   În cazul în care, în urma unei analize a riscurilor, selectează în vederea unor analize suplimentare un lot însoțit de un certificat de captură prezentat de un operator economic aprobat, autoritatea competentă a statului membru efectuează verificările necesare în mod prioritar. La solicitarea operatorului economic aprobat și sub rezerva unui acord cu autoritatea competentă a statului membru în cauză, verificările pot fi efectuate într-un alt loc decât biroul respectivei autorități competente a statului membru.

Secțiunea 5

Efectele juridice ale certificatelor APEO

Articolul 21

Dispoziții generale

(1)   Certificatul APEO produce efecte începând cu a zecea zi lucrătoare de la data eliberării sale. Perioada sa de valabilitate este nelimitată.

(2)   Certificatul APEO este valabil doar în statul membru al autorității emitente.

(3)   Autoritățile competente monitorizează îndeplinirea criteriilor prevăzute la articolele 9-13.

(4)   În cazul în care un certificat APEO a fost eliberat unui solicitant constituit de mai puțin de trei ani, se asigură un control riguros în cursul primului an după eliberare.

(5)   Autoritatea emitentă reevaluează îndeplinirea criteriilor prevăzute la articolele 9-13 în următoarele cazuri:

(a)

modificări importante ale legislației comunitare relevante;

(b)

indicii temeinice cu privire la faptul că operatorul economic aprobat nu mai îndeplinește criteriile relevante.

(6)   În cazul reevaluării, se aplică articolul 16 alineatul (4).

(7)   În cel mai scurt timp posibil, autoritatea emitentă informează Comisia în legătură cu rezultatele reevaluării. Prin mijloace electronice, Comisia pune aceste informații la dispoziția autorităților competente ale tuturor statelor membre.

Articolul 22

Suspendarea statutului de operator economic aprobat

(1)   Autoritatea emitentă suspendă statutul de operator economic aprobat în următoarele cazuri:

(a)

dacă se constată neîndeplinirea criteriilor prevăzute la articolele 9-13;

(b)

dacă autoritățile competente ale statului membru au motive suficiente să creadă că operatorul economic aprobat a comis un act care declanșează o procedură judiciară și care este legat de încălcarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului sau a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1005/2008;

(c)

dacă se suspendă statutul de operator economic autorizat, în conformitate cu normele de punere în aplicare a Codului vamal comunitar;

(d)

dacă suspendarea este solicitată de operatorul economic aprobat, aflat temporar în imposibilitatea de a îndeplini oricare dintre criteriile prevăzute la articolele 9-13.

(2)   Înaintea adoptării unei decizii, în conformitate cu alineatul (1) literele (a), (b) și (c), autoritățile competente ale statului membru comunică operatorului economic în cauză respectivele constatări. Operatorul are dreptul de a-și exprima punctul de vedere în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii comunicării.

(3)   Cu toate aceasta, suspendarea produce efecte imediat dacă natura sau nivelul amenințării cu privire la măsurile de conservare a unui anumit stoc sau a anumitor stocuri impune acest lucru. Autoritatea care decide suspendarea informează imediat Comisia pentru a permite altor state membre să acționeze corespunzător.

(4)   Suspendarea prevăzută la alineatul (1) se aplică din ziua următoare datei în care este notificată operatorului economic aprobat. Totuși, suspendarea nu afectează procedurile de import demarate înainte de data suspendării și aflate încă în curs.

Articolul 23

Suspendarea în cazul neîndeplinirii criteriilor relevante

(1)   În cazul prevăzut la articolul 22 alineatul (1) litera (a), dacă operatorul economic aprobat nu revine la situația de conformitate în perioada prevăzută la alineatul (2) din articolul menționat, statutul de operator economic aprobat se suspendă pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice. Autoritatea competentă a statului membru notifică fără întârziere operatorul economic și autoritățile competente ale celorlalte state membre privind suspendarea.

(2)   În cazul în care operatorul economic respectiv nu a fost în măsură să reglementeze situația în perioada de suspendare de 30 de zile calendaristice prevăzută la alineatul (1), dar poate furniza dovezi că poate respecta condițiile dacă se prelungește perioada de suspendare, autoritatea emitentă suspendă statutul de operator economic aprobat pentru încă 30 de zile calendaristice. Autoritățile competente ale celorlalte state membre sunt informate în privința prelungirii.

(3)   După ce, în termenul prevăzut la alineatele (1) și (2), operatorul economic în cauză a luat măsurile necesare pentru a se conforma criteriilor prevăzute la articolele 9-13, autoritatea emitentă retrage suspendarea și informează operatorul economic în cauză și Comisia. Suspendarea poate fi retrasă înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatele (1) sau (2).

Articolul 24

Suspendarea în cazul procedurilor judiciare

(1)   În situația menționată la articolul 22 alineatul (1) litera (b), autoritatea emitentă suspendă statutul operatorului economic aprobat pe toată durata procedurilor judiciare și informează operatorul economic aprobat în privința acestei decizii. Autoritatea emitentă notifică, de asemenea, autoritățile competente ale celorlalte state membre.

(2)   Autoritatea competentă a statului membru poate decide, totuși, să nu suspende statutul operatorului economic aprobat în cazul în care consideră că încălcarea este de o importanță cantitativă neglijabilă în raport cu numărul sau dimensiunile operațiunilor legate de import desfășurate de către operatorul respectiv.

Articolul 25

Suspendarea legată de statutul operatorului economic autorizat

În situația menționată la articolul 22 alineatul (1) litera (c), autoritatea emitentă suspendă statutul operatorului economic aprobat până în momentul retragerii suspendării statutului de operator economic autorizat și informează operatorul economic aprobat în acest sens. Autoritatea emitentă notifică, de asemenea, autoritățile competente ale celorlalte state membre.

Articolul 26

Suspendarea la cerere

(1)   În situația menționată la articolul 22 alineatul (1) litera (d), operatorul economic aprobat notifică autoritatea emitentă în privința imposibilității temporare de a îndeplini criteriile prevăzute la articolele 9-13, specificând data la care criteriile vor putea fi îndeplinite din nou. Operatorul economic aprobat comunică, de asemenea, autorității emitente toate măsurile planificate, precum și calendarul de punere în aplicare a acestora.

(2)   Autoritatea emitentă transmite notificarea Comisiei și autorităților competente ale celorlalte state membre.

(3)   În cazul în care operatorul economic aprobat nu este în măsură să reglementeze situația în perioada de suspendare prevăzută în notificare, autoritatea emitentă poate acorda o prelungire rezonabilă, cu condiția ca operatorul economic aprobat să fi acționat cu bună-credință. Prelungirea este notificată Comisiei și autorităților competente ale celorlalte state membre.

Articolul 27

Retragerea certificatului APEO

(1)   Certificatul APEO este retras în următoarele cazuri:

(a)

dacă operatorul economic aprobat nu ia măsurile necesare pentru a se conforma criteriilor prevăzute la articolele 9-13, în conformitate cu articolul 23 alineatul (3);

(b)

dacă se constată că operatorul economic aprobat a comis o încălcare gravă sau încălcări repetate ale normelor politicii comune în domeniul pescuitului sau ale dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 și nu mai există drept de recurs;

(c)

dacă operatorul economic aprobat nu ia măsurile necesare pentru a se conforma criteriilor prevăzute la articolele 9-13, în conformitate cu articolul 26;

(d)

dacă se retrage statutul de operator economic autorizat, acordat în conformitate cu normele de punere în aplicare a Codului vamal comunitar;

(e)

la cererea operatorului economic aprobat.

(2)   În situația menționată la alineatul (1) litera (b), autoritatea competentă poate decide să nu retragă certificatul APEO dacă încălcările sunt de o importanță cantitativă neglijabilă în raport cu numărul sau dimensiunile operațiunilor legate de import desfășurate de către operatorul respectiv.

(3)   Revocarea se aplică din ziua următoare datei notificării operatorului economic aprobat.

(4)   Autoritatea emitentă informează imediat Comisia în legătură cu retragerea unui certificat APEO.

Secțiunea 6

Schimbul de informații

Articolul 28

Solicitările de informații

(1)   Operatorul economic aprobat informează autoritatea emitentă cu privire la orice eveniment survenit după eliberarea certificatului și care poate avea o influență asupra păstrării acestuia.

(2)   Toate informațiile relevante aflate la dispoziția autorității emitente privind operatorii economici aprobați de aceasta sunt puse, la cerere, la dispoziția Comisiei și a autorităților competente ale celorlalte state membre în care operatorii economici aprobați desfășoară activități legate de import.

Articolul 29

Punerea în comun a informaților referitoare la operatorii economici aprobați

(1)   Comisia și autoritățile competente ale tuturor statelor membre stochează, pentru o perioadă de cel puțin trei ani, în conformitate cu reglementările naționale, și au acces la următoarele informații:

(a)

datele incluse în cereri și transmise prin mijloace electronice;

(b)

certificatele APEO și, dacă este cazul, modificarea sau revocarea acestora sau suspendarea statutului de operator economic aprobat.

(2)   Sistemul de informații privind pescuitul INN menționat la articolul 51 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 poate fi utilizat în procesul de informare și comunicare dintre autoritățile competente și pentru informarea Comisiei și a operatorilor economici, în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol.

(3)   Comisia poate pune lista operatorilor economici aprobați la dispoziția publicului, pe Internet, cu acordul prealabil al respectivilor operatori economici aprobați. Lista se actualizează constant.

Articolul 30

Obligațiile de raportare și evaluarea

(1)   În raportul pe care îl transmit Comisiei la fiecare doi ani, în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, statele membre includ informații referitoare la aplicarea sistemului privind statutul de operator economic aprobat prevăzut de prezentul capitol.

(2)   Pe baza rapoartelor respective și a propriilor observații, Comisia evaluează și, eventual, ajustează sistemul privind statutul de operator economic aprobat.

CAPITOLUL III

Verificări privind certificatele de captură

Articolul 31

Criteriile comunitare aplicate verificărilor

Verificările care au drept scop asigurarea respectării dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1005/2008, în conformitate cu articolul 17 din regulamentul menționat, se concentrează asupra riscurilor identificate pe baza următoarelor criterii comunitare:

(a)

importul, exportul sau comercializarea unor produse pescărești obținute din specii cu valoare comercială ridicată;

(b)

introducerea unor noi tipuri de produse pescărești sau descoperirea unor noi practici comerciale;

(c)

inconsecvențe între practicile comerciale și activitățile de pescuit cunoscute ale unui stat de pavilion, mai ales în ceea ce privește speciile, volumele sau caracteristicile flotei de pescuit a acestuia;

(d)

nepotriviri între practicile comerciale și activitățile legate de pescuit cunoscute ale unei țări terțe, mai ales în privința caracteristicilor industriei sale de prelucrare sau comerțului său cu produse pescărești;

(e)

practica comercială nu este justificată din punctul de vedere al criteriilor economice;

(f)

implicarea unui operator nou înființat;

(g)

creșterea semnificativă și bruscă a volumului comercial pentru o anumită specie;

(h)

prezentarea unor copii ale certificatelor de captură care însoțesc declarații privind prelucrarea, în conformitate cu anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, de exemplu în cazul în care captura a fost împărțită în procesul de producție;

(i)

notificarea prealabilă, prevăzută la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, nu a fost transmisă la timpul potrivit sau informațiile au fost incomplete;

(j)

nepotriviri între datele privind captura declarate de operator și alte informații aflate la dispoziția autorității competente;

(k)

suspiciuni privind implicarea navei sau a proprietarului navei în activități de pescuit INN;

(l)

schimbarea recentă a numelui, a pavilionului sau a numărului de înmatriculare al navei;

(m)

statul de pavilion nu este notificat în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau sunt disponibile informații privind eventuale nereguli legate de validarea certificatelor de captură de către un anumit stat de pavilion (de exemplu, ștampile sau sigiliu de validare al unei autorități competente pierdute, furate sau falsificate);

(n)

presupuse deficiențe în cadrul sistemului de control al unui stat de pavilion;

(o)

operatorii în cauză au fost deja implicați în activități ilegale, prezentând un risc potențial legat de pescuitul INN.

Articolul 32

Obligațiile de raportare și evaluarea

(1)   În raportul pe care îl transmit Comisiei la fiecare doi ani, în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, statele membre includ informații privind aplicarea criteriilor comunitare menționate la articolul 31.

(2)   Pe baza rapoartelor respective și a propriilor observații, Comisia evaluează și, eventual, ajustează criteriile comunitare.

CAPITOLUL IV

Cooperarea cu țările terțe

Articolul 33

Cooperarea administrativă cu țările terțe privind certificatele de captură

(1)   Anexa IX la prezentul regulament enumeră acordurile administrative prin care certificatul de captură este instituit, validat sau prezentat prin mijloace electronice sau este înlocuit de sisteme de trasabilitate electronice care asigură același nivel de control de către autorități, acorduri stabilite în cadrul cooperării administrative prevăzute la articolul 20 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008.

(2)   În termen de 15 zile lucrătoare de la stabilirea unui nou acord administrativ privind punerea în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 referitoare la certificarea capturilor, Comisia informează autoritățile competente ale statelor membre în acest sens, afișează informațiile pe propriul site web în cel mai scurt timp posibil și actualizează anexa IX la prezentul regulament.

TITLUL III

REPERĂRI

Articolul 34

Formular pentru transmiterea de informații privind navele de pescuit reperate

(1)   Formularul pentru transmiterea informațiilor privind navele de pescuit reperate menționat la articolul 49 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 este conținut în anexa XA la prezentul regulament.

(2)   Instrucțiunile pentru completarea formularului menționat la alineatul (1) sunt conținute în anexa XB la prezentul regulament.

TITLUL IV

ASISTENȚA RECIPROCĂ

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 35

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul titlu stabilește condițiile în care statele membre cooperează din punct de vedere administrativ între ele, cu țările terțe, cu Comisia și cu organismul desemnat de aceasta pentru a asigura aplicarea eficientă a Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 și a prezentului regulament.

(2)   Prezentul titlu nu impune statelor membre obligația de a-și acorda reciproc asistență în cazul în care acest lucru ar putea dăuna sistemelor lor juridice naționale, politicilor publice, securității sau altor interese fundamentale. Înainte de a respinge o solicitare de asistență, statul membru solicitat consultă statul membru solicitant pentru a stabili dacă poate fi acordată o asistență parțială, supusă unor anumiți termeni și condiții. În cazul respingerii unei solicitări de asistență, statul membru solicitant și Comisia sunt informate imediat în această privință și se prezintă motivele respingerii.

(3)   Prezentul titlu nu aduce atingere aplicării în statele membre a normelor privind procedura penală și asistența judiciară reciprocă în materie penală, inclusiv a celor privind secretul cercetărilor judiciare.

Articolul 36

Protecția datelor cu caracter personal

(1)   Prezentul regulament lasă intact și nu aduce atingere în niciun fel nivelului de protecție a persoanelor fizice în privința prelucrării datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația comunitară și cea națională, și, în special, nu modifică nici obligațiile statelor membre cu privire la prelucrarea de către acestea a datelor personale, în temeiul Directivei 95/46/CE, nici obligațiile instituțiilor și organelor comunitare cu privire la prelucrarea de către acestea, în exercitarea competențelor lor, a datelor personale, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 45/2001. Statele membre și Comisia se asigură că sunt respectate toate dispozițiile aplicabile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și de Directiva 95/46/CE.

(2)   Drepturile persoanelor în ceea ce privește datele lor de înregistrare prelucrate în cadrul sistemelor naționale sunt exercitate în conformitate cu legislația statului membru care a înregistrat respectivele date cu caracter personal și, în special, în conformitate cu normele de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE, iar drepturile persoanelor în legătură cu datele de înregistrare prelucrate în cadrul sistemelor comunitare sunt exercitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 37

Utilizarea informațiilor și protejarea secretului profesional și comercial

(1)   Statul membru solicitant utilizează informația comunicată în conformitate cu prezentul titlu doar în scopul aplicării Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 și, în orice caz, în conformitate cu Directiva 95/46/CE. Utilizarea acestor informații în alte scopuri este condiționată de consultarea prealabilă, în scris, a statului membru căruia i-au fost solicitate și care a furnizat informațiile. În plus, această utilizare respectă orice condiții stabilite de statul membru solicitat privind nedivulgarea informațiilor în conformitate cu Directiva 95/46/CE. Utilizarea datelor cu caracter personal în alte scopuri respectă condițiile prevăzute de Directiva 95/46/CE.

(2)   Statul membru solicitant ține seama de condiționări specifice legate de divulgarea informațiilor, cum ar fi siguranța și respectul vieții private a persoanelor identificate prin informații sau identificabile datorită acestora.

(3)   Informațiile beneficiază de același nivel de protecție acordat datelor similare în legislația națională a statului membru care le primește, iar în cazul informațiilor primite de o instituție comunitară, protecția este cea acordată prin dispozițiile corespunzătoare aplicabile instituției respective. Aceste informații pot fi invocate ca probe în cadrul unor proceduri administrative sau penale de către statul membru care le primește, în conformitate cu legislația statului membru respectiv.

(4)   Informațiile comunicate în orice formă unor persoane care lucrează pentru autoritățile publice naționale și Comisie fac obiectul obligațiilor de confidențialitate și secret profesional, dacă divulgarea lor ar submina:

(a)

protecția vieții private și integritatea persoanei fizice, în special în conformitate cu legislația comunitară privind protecția datelor cu caracter personal;

(b)

interesele comerciale ale unei persoane fizice sau juridice, inclusiv în ceea ce privește proprietatea intelectuală;

(c)

procedurile judiciare și asistența juridică; sau

(d)

obiectivul activităților de inspecție sau de anchetă.

(5)   Alineatul (4) nu se aplică în cazul în care divulgarea este necesară pentru a pune capăt pescuitului INN sau încălcărilor grave menționate la articolul 42 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, iar autoritatea care comunică informațiile își dă acordul pentru divulgarea acestora.

Articolul 38

Costurile

Statele membre suportă propriile costuri aferente executării unei solicitări de asistență și renunță la orice pretenție privind rambursarea cheltuielilor efectuate în scopul aplicării prezentului titlu.

Articolul 39

Autoritatea unică

(1)   Fiecare stat membru desemnează un birou de legătură unic, responsabil cu aplicarea prezentului titlu.

(2)   Fiecare stat membru comunică atât Comisiei, cât și statelor membre datele de identificare ale biroului de legătură unic și actualizează constant informațiile respective.

(3)   Comisia publică și actualizează lista birourilor de legătură unice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 40

Măsuri subsecvente

(1)   În cazul în care, ca răspuns la o solicitare de asistență în temeiul prezentului titlu sau în urma unui schimb spontan de informații, autoritățile naționale decid să ia măsuri care pot fi puse în aplicare doar cu autorizarea sau la cererea unei autorități judiciare, acestea comunică statului membru în cauză și Comisiei orice informație referitoare la acele măsuri care are legătură cu pescuitul INN, cu încălcările grave menționate la articolul 42 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau cu încălcări ale prezentului regulament.

(2)   Aceste comunicări sunt autorizate în prealabil de autoritatea judiciară dacă legislația națională impune acest lucru.

CAPITOLUL II

Informații fără solicitare prealabilă

Articolul 41

Informații fără solicitare prealabilă

(1)   Când un stat membru află despre o eventuală activitate de pescuit INN sau despre încălcările grave menționate la articolul 42 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau are motive întemeiate să suspecteze desfășurarea unei astfel de activități sau comiterea unor astfel de încălcări, respectivul stat membru informează imediat celelalte state membre vizate și Comisia. Respectiva notificare conține toate informațiile necesare și este transmisă prin intermediul autorității unice prevăzute la articolul 39.

(2)   Când întreprinde măsuri pentru punerea în executare în legătură cu o activitate de pescuit INN sau cu o încălcare menționată la alineatul (1), statul membru notifică celelalte state membre vizate și Comisia prin intermediul autorității unice prevăzute la articolul 39.

(3)   Toate notificările în conformitate cu prezentul articol sunt transmise în scris.

CAPITOLUL III

Solicitări de asistență

Articolul 42

Definiții

În sensul prezentului titlu, „solicitare de asistență” înseamnă o solicitare adresată de un stat membru unui alt stat membru în scopul:

(a)

informării;

(b)

măsurilor de punere în executare; sau

(c)

notificării administrative.

Articolul 43

Cerințe generale

(1)   Statul membru solicitant se asigură că orice solicitare de asistență conține suficiente informații pentru a permite statului membru solicitat să îndeplinească solicitarea, inclusiv orice dovadă necesară, care poate fi obținută doar pe teritoriul statului membru solicitant.

(2)   Solicitările de asistență sunt limitate la cazuri justificate, în care există motive întemeiate pentru a crede că au avut loc activități de pescuit INN sau încălcările grave menționate la articolul 42 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 și în care statul membru solicitant nu poate obține informațiile solicitate sau nu poate lua măsurile solicitate prin mijloace proprii.

Articolul 44

Transmiterea solicitărilor și răspunsurilor

(1)   Solicitările sunt transmise doar de către autoritatea unică a statului membru solicitant sau de către Comisie autorității unice a statului membru solicitat. Toate răspunsurile la solicitări sunt comunicate în același mod.

(2)   Solicitările de asistență reciprocă și răspunsurile la acestea sunt transmise în scris.

(3)   Autoritățile unice în cauză convin înainte de prezentarea solicitărilor în privința limbilor care trebuie utilizate în solicitări și în comunicările de informații. În cazul în care nu se ajunge la un acord, solicitările se comunică în limba sau limbile oficiale ale statului membru solicitant, iar răspunsurile se comunică în limba sau limbile oficiale ale statului membru solicitat.

Articolul 45

Solicitările de informații

(1)   La solicitarea unui stat membru solicitant sau a Comisiei, statul membru solicitat furnizează orice informații relevante necesare pentru a stabili dacă au avut loc activități de pescuit INN sau încălcările grave menționate la articolul 42 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau dacă există o suspiciune rezonabilă că ar putea avea loc astfel de activități sau încălcări. Informațiile respective sunt furnizate prin intermediul autorității unice prevăzute la articolul 39.

(2)   La solicitarea statului membru solicitant sau a Comisiei, statul membru solicitat efectuează cercetările administrative adecvate cu privire la operațiunile care constituie sau par, conform statului membru solicitant, a constitui pescuit INN sau încălcările grave menționate la articolul 42 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008. Statul membru solicitat comunică statului membru solicitant și Comisiei rezultatele acestor cercetări administrative.

(3)   La solicitarea statului membru solicitant sau a Comisiei, statul membru solicitat poate permite unui funcționar competent din statul membru solicitant să însoțească funcționarii statului membru solicitat sau ai Comisiei pe parcursul anchetelor administrative menționate la alineatul (2). În măsura în care dispozițiile naționale în materie de procedură penală prevăd că anumite acțiuni sunt numai de competența anumitor funcționari, desemnați în mod special de legislația națională, funcționarii statului membru solicitant nu iau parte la aceste acțiuni. Aceștia nu participă în nici un caz la percheziții sau la interogarea formală a persoanelor conform codului penal. Funcționarii din statul membru solicitant aflați în statul membru solicitat trebuie să poată prezenta în orice moment o împuternicire scrisă în care le sunt indicate identitatea și calitatea oficială.

(4)   La solicitarea statului membru solicitant, statul membru solicitat furnizează orice document pe care îl deține în legătură cu pescuitul INN sau cu încălcările grave menționate la articolul 42 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau o copie legalizată a documentului în cauză.

(5)   Formularul standard pentru schimbul de informații la cerere este prezentat în anexa XI.

Articolul 46

Solicitările privind măsurile de punere în executare

(1)   Pe baza dovezilor menționate la articolul 43, la solicitarea unui stat membru solicitant sau a Comisiei, statul membru solicitat ia toate măsurile de punere în executare necesare pentru a pune capăt în cel mai scurt timp oricărei activități de pescuit INN sau oricărei încălcări menționate la articolul 42 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, care are loc pe teritoriul său sau în apele maritime aflate sub suveranitatea sau jurisdicția sa.

(2)   Statul membru solicitat poate să consulte statul membru solicitant și Comisia în cursul procesului de adoptare a măsurilor de punere în executare menționate la alineatul (1).

(3)   Prin intermediul autorității unice prevăzute la articolul 39, statul membru solicitat raportează statului membru solicitant, celorlalte state membre vizate și Comisiei măsurile luate și efectul acestora.

Articolul 47

Termenul limită pentru răspunsuri la solicitările de informații și de măsuri de punere în executare

(1)   Statul membru solicitat furnizează informațiile menționate la articolul 45 alineatul (1) și la articolul 46 alineatul (3) în cel mai scurt timp posibil, dar în termen de cel mult 4 săptămâni de la data primirii solicitării. Statul membru solicitat și statul membru solicitant sau Comisia pot conveni asupra unor termene limită diferite.

(2)   În cazul în care nu poate răspunde unei solicitări până la expirarea termenului, statul membru solicitat informează de îndată în scris statul membru solicitant sau Comisia cu privire la motivul nerespectării termenului și precizează data la care consideră că va fi în măsură să ofere un răspuns.

Articolul 48

Solicitările privind notificarea administrativă

(1)   La solicitarea unui stat membru solicitant și în conformitate cu normele naționale care reglementează notificarea unor instrumente și decizii similare, statul membru solicitat notifică destinatarul cu privire la toate instrumentele și deciziile adoptate în domeniul reglementat de Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, care sunt emise de autoritățile administrative ale statului membru solicitant și care urmează a fi aplicate pe teritoriul statului membru solicitat.

(2)   Pentru solicitările de notificare se utilizează formularul standard care figurează în anexa XII la prezentul regulament.

(3)   Statul membru solicitat transmite răspunsul său statului membru solicitant imediat după notificarea prin intermediul autorității unice menționate la articolul 39. Pentru răspuns se utilizează formularul standard care figurează în anexa XII la prezentul regulament.

CAPITOLUL IV

Relația cu Comisia

Articolul 49

Comunicarea dintre statele membre și Comisie

(1)   Fiecare stat membru transmite Comisiei, de îndată ce ajunge în posesia ei, orice informație pe care o consideră relevantă referitoare la metode, practici sau tendințe manifestate, utilizate sau suspectate a fi fost utilizate în vederea pescuitului INN sau a încălcărilor grave menționate la articolul 42 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008.

(2)   Comisia comunică statelor membre, de îndată ce ajunge în posesia ei, orice informație care le-ar ajuta să impună aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1005/2008.

Articolul 50

Coordonarea de către Comisie

(1)   În cazul în care ia cunoștință de operațiuni care constituie sau par a constitui pescuit INN sau încălcările grave menționate la articolul 42 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 și care sunt deosebit de relevante la nivel comunitar, statul membru comunică în cel mai scurt timp posibil orice informație necesară pentru stabilirea faptelor. Comisia transmite aceste informații celorlalte state membre vizate.

(2)   În sensul alineatului (1), operațiunile care constituie pescuit INN sau încălcările grave menționate la articolul 42 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sunt considerate a fi deosebit de relevante la nivel comunitar, mai ales dacă:

(a)

au sau ar putea avea legături cu alte state membre; sau

(b)

statul membru consideră că este probabil ca operațiuni similare să se fi desfășurat și în alte state membre.

(3)   În cazul în care consideră că într-unul sau în mai multe state membre au avut loc operațiuni care constituie pescuit INN sau încălcările grave menționate la articolul 42 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, Comisia informează în acest sens statele membre în cauză, care desfășoară cercetări în cel mai scurt timp posibil. Statele membre în cauză comunică în cel mai scurt timp posibil Comisiei concluziile stabilite în urma cercetărilor respective.

CAPITOLUL V

Relația cu țările terțe

Articolul 51

Schimbul de informații cu țările terțe

(1)   Când primește informații relevante pentru asigurarea aplicării eficiente a Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 și a prezentului regulament din partea unei țări terțe, statul membru comunică informațiile respective celorlalte state membre vizate prin intermediul autorității unice, cu condiția ca acordurile de asistență bilaterale cu țara terță respectivă să îi permită acest lucru.

(2)   Informațiile primite în conformitate cu prezentul titlu pot fi comunicate de un stat membru unei țări terțe prin intermediul autorității unice în temeiul unui acord de asistență bilateral cu țara terță respectivă. Comunicarea are loc după consultarea primului stat membru care a comunicat informația și în conformitate cu legislația comunitară și națională privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

(3)   În contextul acordurilor în domeniul pescuitului încheiate între Comunitate și țările terțe sau în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului sau în contextul unor acorduri similare la care Comunitatea este parte contractantă sau parte necontractantă cooperantă, Comisia poate comunica altor părți la acordurile, organizațiile și înțelegerile respective informații relevante referitoare la pescuitul INN sau la încălcările grave menționate la articolul 42 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, cu acordul statului membru care a furnizat informația.

CAPITOLUL VI

Dispoziție tranzitorie

Articolul 52

Instituirea unui sistem de informații privind pescuitul INN

Până la instituirea sistemului de informații privind pescuitul INN prevăzut la articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, autoritățile competente ale statelor membre cooperează în conformitate cu prezentul titlu între ele și cu Comisia, prin mecanismele de informare existente.

TITLUL V

MODIFICĂRI

Articolul 53

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1005/2008

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1005/2008, care conține lista produselor excluse din definiția „produselor pescărești” de la articolul 2 alineatul (8) din regulamentul respectiv, se modifică în conformitate cu anexa XIII la prezentul regulament.

TITLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 54

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 octombrie 2009.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 286, 29.10.2008, p. 1.

(2)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(3)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(4)  JO L 333, 20.12.2003, p. 17.

(5)  JO L 226, 25.6.2004, p. 83.

(6)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.


ANEXA I

Perioada de notificare prealabilă pentru anumite tipuri de produse pescărești menționate la articolul 1

Perioada de notificare prealabilă de 4 ore

Debarcările de produse pescărești proaspete de către navele de pescuit în porturi comunitare desemnate


ANEXA IIA

Formular de notificare prealabilă pentru navele de pescuit ale țărilor terțe menționate la articolul 2 alineatul (1)

Image


ANEXA IIB

Formular de notificare prealabilă pentru navele de pescuit ale țărilor terțe menționate la articolul 2 alineatul (2)

Image


ANEXA IIIA

Formular pentru declarații înaintea debarcării menționate la articolul 3 alineatul (1)

Image


ANEXA IIIB

Formular pentru declarații înaintea transbordării menționate la articolul 3 alineatul (2)

(trebuie completat atât pentru nava donoare, cât și pentru nava receptoare)

Image


ANEXA IV

CERTIFICATUL DE CAPTURĂ AL COMUNITĂȚII EUROPENE

Formular simplificat pentru produsele pescărești care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 6 din prezentul regulament

Image

Image

Apendice

Detalii privind transportul

Image


ANEXA V

Sisteme de documentare a capturilor adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului, recunoscute ca respectând cerințele Regulamentului (CE) nr. 1005/2008

Partea I

Sisteme de documentare a capturilor recunoscute ca respectând cerințele Regulamentului (CE) nr. 1005/2008:

Sistemul de documentare a capturilor pentru speciile Dissostichus, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1035/2001 al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unui sistem de documentare a capturilor pentru speciile Dissostichus  (1).

Programul ICCAT de documentare a capturilor de ton roșu, instituit prin Recomandarea 08-12 de modificare a Recomandării 07-10 privind un program ICCAT de documentare a capturilor de ton roșu.

Partea II

Sisteme de documentare a capturilor recunoscute ca respectând cerințele Regulamentului (CE) nr. 1005/2008, cu condiționări suplimentare:

CCSBT (Comisia pentru conservarea tonului roșu din sud) – Rezoluție privind punerea în aplicare a unui sistem CCSBT de documentare a capturilor (adoptată în cadrul celei de a cincisprezecea reuniuni anuale – 14-17 octombrie 2008). Pe lângă documentele de captură și orice alte documente validate în conformitate cu sistemul CCSBT de documentare a capturilor, importatorul prezintă autorităților statului membru de import informațiile legate de detaliile privind transportul, indicate în apendicele referitor la detaliile privind transportul cuprins în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1005/2008.


(1)  JO L 145, 31.5.2001, p. 1.


ANEXA VI

Termenele de prezentare a certificatelor de captură pentru loturile menționate la articolul 8

4 ore pentru prezentarea certificatului de captură înaintea intrării în Comunitate

Loturi de produse pescărești care intră în Comunitate pe calea aerului

2 ore pentru prezentarea certificatului de captură înaintea intrării în Comunitate

Loturi de produse pescărești care intră în Comunitate pe cale rutieră

4 ore pentru prezentarea certificatului de captură înaintea intrării în Comunitate

Loturi de produse pescărești care intră în Comunitate pe calea ferată


ANEXA VII

Image

Image

Image


ANEXA VIII

Image


ANEXA IX

Acord administrativ cu statele de pavilion privind punerea în aplicare a dispozițiilor privind certificarea capturilor [articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008]


ANEXA XA

Formular pentru transmiterea de informații privind navele de pescuit reperate

Image


ANEXA XB

Instrucțiuni pentru completarea formularului prezentat în anexa XA

INTRODUCEȚI CÂT MAI MULTE INFORMAȚII

1.

Numele navei, indicativul de apel, pavilionul și, dacă se poate, numărul de înmatriculare și numărul OMI Lloyd's trebuie obținute în urma observării navei sau a contactului radio cu nava (trebuie raportată sursa acestor informații).

2.

Însemne distinctive: indicați dacă numele și portul de înmatriculare al navei era vizibil sau nu. Notați culorile de pe corpul navei și de pe suprastructură, numărul de catarge, poziția punții de comandă și lungimea coșurilor etc.

3.

Tipul de navă: descrieți tipul navei și al uneltelor reperate (de exemplu, navă de pescuit cu paragate, trauler, navă-fabrică, navă de transport).

4.

Poziția: notați reperarea inițială a navei, inclusiv zona/subzona/diviziunea de pescuit.

5.

Activitatea navei reperate: notați data și ora reperării, activitatea navei la momentul respectiv și direcția (grade). Notați dacă nava pescuia, fixa uneltele de pescuit, pescuia prin traulare, ridica la bord uneltele de pescuit sau desfășura alte activități. Există spațiu disponibil pentru maximum cinci reperări ale aceleiași nave; dacă este necesar mai mult spațiu pentru completarea acestei secțiuni, folosiți versoul formularului sau o altă coală de hârtie. Notați prezența/absența unei gute.

6.

Înregistrarea reperării: indicați dacă reperarea navei a fost înregistrată prin mijloace video sau foto (notați la observații unde sunt păstrate documentele).

7.

Observații: indicați direcția de tranzitare a navei. Rezumați toate conversațiile radio purtate, indicând numele, naționalitatea și funcția menționate de persoana (persoanele) contactată (contactate) la bordul navei reperate.

8.

Diagrama navei: desenați profilul navei, indicând toate marcajele distinctive care ar putea fi utilizate pentru identificare.


ANEXA XI

Formular standard pentru schimbul de informații la cerere în conformitate cu articolul 45

Image

Image


ANEXA XII

Formular standard pentru solicitarea privind notificarea administrativă în conformitate cu articolul 48

Image

Image


ANEXA XIII

Lista produselor excluse din definiția „produselor pescărești” prevăzută la articolul 2 punctul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

Produse pescărești de apă dulce, inclusiv

0301 91 – Alte specii de pești vii: Păstrăv (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster) (1)

0301 92 – Alte specii de pești vii: Anghile (Anguilla spp.)

0301 93 – Alte specii de pești vii: Crap

ex 0301 99 – Altele: specii de pești de apă dulce (NC 0301 99 11 și 0301 99 19)

0302 11 – Pește, proaspăt sau refrigerat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304. Păstrăv (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster)

0302 12 – Pește, proaspăt sau refrigerat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304: Somon de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somon de Atlantic (Salmo salar) și lostriță (Hucho hucho)

0302 66 – Pește, proaspăt sau refrigerat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304: Anghile (Anguilla spp.)

ex 0302 69 – Pește, proaspăt sau refrigerat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304: specii de pești de apă dulce (NC 0302 69 11 și 0302 69 19)

0303 11 – Pește, congelat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304: Somon de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

0303 21 – Pește, congelat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304: Păstrăv (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster)

0303 22 – Pește, congelat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304: Somon de Atlantic (Salmo salar) și lostriță (Hucho hucho)

0303 76 – Pește, congelat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304: Anghile (Anguilla spp.)

ex 0303 79 – Alte specii de pește, congelat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304: specii de pești de apă dulce (NC 0303 79 11 și 0303 79 19)

ex 0304 19 – Fileuri de pește și alte tipuri de carne de pește (tocate sau nu), proaspete sau refrigerate: pești de apă dulce (NC 0304 19 13; 0304 19 15; 0304 19 17; 0304 19 19 și 0304 19 91)

ex 0304 29 – Fileuri congelate: de pești de apă dulce (NC 0304 29 13; 0304 29 15; 0304 29 17 și 0304 29 19)

ex 0304 99 – Alte tipuri de carne de pește congelată: de pești de apă dulce (NC 0304 99 21)

ex 0305 30 – Fileuri de pește uscate, sărate sau în saramură, dar neafumate: de somon de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somon de Atlantic (Salmo salar) și lostriță (Hucho hucho), sărate sau în saramură (NC 0305 30 30); de păstrăv din speciile Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster; de crap (ex NC 0305 30 90)

ex 0305 41 – Pește afumat, inclusiv fileuri: Somon de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somon de Atlantic (Salmo salar) și lostriță (Hucho hucho)

ex 0305 49 – Pește afumat, inclusiv fileuri: Păstrăv (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster) (NC 0305 49 45); anghile (Anguilla spp.) (NC 0305 49 50); crap (ex NC 0305 49 80)

ex 0305 59 – Pește uscat, sărat sau nu, dar neafumat: Păstrăv (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster); crap (ex NC 0305 59 80)

ex 0305 69 – Pește sărat, dar nu uscat sau afumat și pește în saramură: somon de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somon de Atlantic (Salmo salar) și lostriță (Hucho hucho) (NC 0305 69 50); păstrăv (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster); crap (ex NC 0305 69 80)

ex 0306 19 – Alte crustacee, inclusiv făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de crustacee, proprii alimentației umane, congelate: Raci de apă dulce (NC 0306 19 10)

ex 0306 29 – Alte crustacee, inclusiv făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de crustacee, proprii alimentației umane, necongelate: Raci de apă dulce (NC 0306 29 10)

1604 11 00 – Preparate sau conserve din pește, întreg sau bucăți, dar nu tocat: Somon

ex 1604 19 – Preparate sau conserve din pește, întreg sau bucăți, dar nu tocat: Salmonidae, altele decât somonul (NC 1604 19 10)

ex 1604 20 – Alte preparate sau conserve din pește: de somon (NC 1604 20 10); de salmonide, altele decât somonul (NC 1604 20 30)

ex 1605 40 00 – Alte crustacee, preparate sau în conservă: Raci de apă dulce gătiți cu mărar, congelați

Produse de acvacultură obținute din pește mic sau larve

0301 10 – Pești ornamentali vii

0307 10 – Stridii, chiar decorticate, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură

Scoici din familia Pectinidae, inclusiv pecteni, și alte scoici din familiile Pecten, Chlamys sau Placopecten

0307 21 – Vii, proaspete sau refrigerate (NC 0307 21 00)

0307 29 – Altele

Midii

0307 31 – Vii, proaspete sau refrigerate

0307 39 – Altele

ex 1605 90 – Altele (NC 1605 90 11 și 1605 90 19)

0307 60 00 – Melci, alții decât melcii de mare

0305 10 00 – Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, proprii alimentației umane

ex 1605 90 30 – Alte crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, preparate sau în conservă: scoici din familia Pectinidae, stridii, melci

1605 90 00 – Alte nevertebrate acvatice, preparate sau în conservă.


(1)  Coduri NC corespunzătoare Regulamentului (CE) nr. 1031/2008 al Comisiei (JO L 291, 31.10.2008).