31.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/36


REGULAMENTUL (CE) NR. 1007/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 16 septembrie 2009

privind comerțul cu produse derivate din focă

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Focile sunt ființe simțitoare, care pot resimți durere, suferință psihică, teamă și alte forme de suferință. În declarația sa privind interzicerea produselor derivate din focă în Uniunea Europeană (3), Parlamentul European a solicitat Comisiei să elaboreze imediat o propunere de regulament prin care să se interzică importul, exportul și vânzarea oricărui produs derivat din focă harpă sau focă cu capișon. În Rezoluția sa din 12 octombrie 2006 referitoare la un plan de acțiune comunitar pentru protecția și bunăstarea animalelor 2006-2010 (4), Parlamentul European a invitat Comisia să propună interzicerea totală a importurilor de produse derivate din focă. În Recomandarea nr. 1776 (2006) din 17 noiembrie 2006 privind vânătoarea de foci, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a recomandat invitarea statelor membre ale Consiliului Europei care practică vânătoarea de foci să interzică toate metodele de vânătoare caracterizate prin cruzime, care nu garantează moartea instantanee, fără suferință, a animalelor, să interzică asomarea animalelor cu instrumente precum hakapikurile, bâtele și armele de foc, precum și să promoveze inițiative care vizează interzicerea comerțului cu produse derivate din focă.

(2)

În conformitate cu Directiva 83/129/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 privind importul în statele membre de piele de pui de focă și de produse derivate (5), este interzis importul în statele membre, în scopuri comerciale, al pieilor de pui de focă harpă și de pui de focă cu capișon și al produselor derivate din acestea.

(3)

Focile sunt vânate în cadrul și în afara Comunității și utilizate pentru obținerea unor produse și articole precum carnea, uleiul, grăsimea, organele, pieile cu blană și articole derivate din acestea, printre care se numără produse variate ca, de exemplu, capsulele de omega 3 și articolele de îmbrăcăminte care conțin piei și blănuri de focă prelucrate. Produsele în cauză sunt comercializate pe diferite piețe, inclusiv pe piața comunitară. Dată fiind însăși natura acestor produse, este dificil sau chiar imposibil pentru consumatori să le distingă de alte produse similare care nu sunt derivate din focă.

(4)

Vânarea focilor a dus la exprimarea unei îngrijorări serioase din partea opiniei publice și a unor guverne, preocupate de bunăstarea animalelor din cauza durerii, suferinței psihice, stării de teamă și a altor forme de suferință cărora le sunt expuse focile în timpul uciderii și jupuirii, în forma practicată cel mai frecvent.

(5)

Ca răspuns la îngrijorările cetățenilor și consumatorilor legate de aspecte ce țin de bunăstarea animalelor în contextul uciderii și jupuirii focilor și posibila prezență pe piață a unor produse obținute din animale ucise și jupuite prin metode care provoacă durere, suferință psihică, teamă și alte forme de suferință, mai multe state membre au adoptat sau intenționează să adopte norme de reglementare a comerțului cu produse din focă, interzicând importul și producerea acestora, în timp ce alte state membre nu prevăd restricții pentru comerțul cu aceste produse.

(6)

Prin urmare, există diferențe între dispozițiile naționale care reglementează comerțul, importul, producerea și comercializarea produselor derivate din focă. Aceste diferențe afectează negativ funcționarea pieței interne de produse care conțin sau ar putea conține produse derivate din focă și constituie bariere în calea comerțului cu aceste produse.

(7)

Existența unor astfel de dispoziții diferite ar putea descuraja consumatorii de la cumpărarea de produse care nu sunt derivate din focă, dar care nu pot fi distinse ușor de produse similare derivate din focă sau produse care ar putea include elemente sau ingrediente obținute din focă fără ca acest lucru să poată fi identificat ușor, cum ar fi blănurile, capsulele de omega 3, uleiurile și articolele din piele.

(8)

Prin urmare, măsurile prevăzute în prezentul regulament ar trebui să armonizeze, la nivelul Comunității, normele privind activitățile comerciale care privesc produse din focă, prevenind astfel perturbarea pieței interne pentru produsele în cauză, inclusiv pentru produsele echivalente sau de substituire a produselor din focă.

(9)

În conformitate cu Protocolul privind protecția și bunăstarea animalelor, anexat la tratat, Comunitatea trebuie să acorde o atenție deosebită cerințelor de bunăstare a animalelor atunci când formulează și pune în aplicare, printre altele, politica sa privind piața internă. Normele armonizate din prezentul regulament ar trebui, așadar, să țină seama întru totul de considerentele de bunăstare a animalelor.

(10)

Pentru a elimina fragmentarea actuală a pieței interne, este necesar să se prevadă norme armonizate, luându-se în considerare totodată aspecte ce țin de bunăstarea animalelor. Pentru a elimina într-o manieră eficace și proporționată obstacolele din calea liberei circulații a produselor respective, nu ar trebui permisă, ca regulă generală, introducerea pe piață a produselor derivate din focă, astfel încât să fie restabilită încrederea consumatorilor și pentru a se asigura, în același timp, faptul că se ține seama întru totul de considerentele legate de bunăstarea animalelor. Deoarece preocupările cetățenilor și consumatorilor privesc și uciderea și jupuirea focilor în sine, sunt, de asemenea, necesare măsuri pentru reducerea cererii care determină comercializarea produselor derivate din focă și, implicit, cererea din economie ce stă la baza vânării focilor în scop comercial. În vederea garantării respectării efective, ar trebui să se asigure respectarea normelor armonizate în momentul sau la locul în care sunt importate produsele.

(11)

Cu toate că uciderea și jupuirea focilor s-ar putea efectua prin metode prin care să se evite durerea, suferința psihică, teama și alte forme de suferință, date fiind condițiile în care are loc vânătoarea de foci, verificarea și controlarea în permanență a respectării cerințelor legate de bunăstarea animalelor de către vânători nu sunt o soluție fezabilă în practică sau sunt foarte dificil de realizat într-o manieră eficace, astfel cum se menționează în concluziile din 6 decembrie 2007 ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară.

(12)

De asemenea, este clar că alte tipuri de norme armonizate, cum ar fi cerințele de etichetare, nu ar avea aceleași rezultate. În plus, obligația de etichetare a produselor derivate în întregime sau parțial din focă ar însemna o povară semnificativă pentru producători, distribuitori și comercianți cu amănuntul, implicând în același timp costuri disproporționate în cazurile în care produsele din focă reprezintă doar o mică parte din produsul în cauză. Dimpotrivă, măsurile din prezentul regulament vor fi mai ușor de respectat, restabilind, în același timp, încrederea consumatorilor.

(13)

Pentru a garanta eficacitatea deplină a normelor armonizate prevăzute în prezentul regulament, acestea ar trebui să se aplice nu doar produselor derivate din focă fabricate în Comunitate, ci și produselor introduse pe piața comunitară din țări terțe.

(14)

Nu ar trebui să fie afectate interesele economice și sociale fundamentale ale comunităților inuite care vânează foci ca mijloc de asigurare a subzistenței. Vânătoarea reprezintă o parte integrantă a culturii și identității membrilor comunității inuite și, ca atare, este recunoscută prin Declarația Organizației Națiunilor Unite privind drepturile populațiilor indigene. Prin urmare, introducerea pe piață de produse din focă obținute în urma unor vânători de foci desfășurate în mod tradițional de comunitățile inuite și de alte comunități indigene și care contribuie la subzistența acestora ar trebui permisă.

(15)

Prezentul regulament stabilește norme armonizate privind introducerea pe piață a produselor derivate din focă. Prin urmare, acesta nu aduce atingere altor norme comunitare sau naționale care reglementează vânătoarea de foci.

(16)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (6).

(17)

În special, Comisia ar trebui să fie împuternicită să definească condițiile pentru introducerea pe piață a produselor derivate din focă obținute în urma unor vânători de foci desfășurate în mod tradițional de comunitățile inuite și de alte comunități indigene și care contribuie la subzistența acestora; condițiile în care este permis importul de produse derivate din focă care are un caracter ocazional și constă exclusiv în bunuri destinate uzului personal al călătorilor sau al familiilor acestora; și condițiile în care este permisă introducerea pe piață a produselor derivate din focă obținute în urma unor vânători reglementate prin legislația națională și având ca scop unic gestionarea durabilă a resurselor marine. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(18)

Pentru a facilita activitățile desfășurate de autoritățile naționale competente de asigurare a respectării normelor, Comisia ar trebui să emită note tehnice orientative care să conțină indicații fără caracter obligatoriu privind codurile din Nomenclatura combinată la care s-ar putea încadra produsele derivate din focă vizate de prezentul regulament.

(19)

Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și să asigure punerea lor în aplicare. Respectivele sancțiuni ar trebui să fie eficiente, proporționale și disuasive.

(20)

Statele membre ar trebui să prezinte rapoarte periodice cu privire la acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a prezentului regulament. Pe baza rapoartelor respective, Comisia ar trebui să prezinte rapoarte Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament.

(21)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume eliminarea barierelor din calea funcționării pieței interne prin armonizarea la nivel comunitar a interdicțiilor naționale privind comercializarea produselor derivate din focă, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivului urmărit,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește norme armonizate privind introducerea pe piață de produse derivate din focă.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„focă” înseamnă exemplare din toate speciile ordinului pinipede (Phocidae, Otariidae și Odobenidae);

2.

„produs derivat din focă” înseamnă toate produsele prelucrate sau neprelucrate, derivate sau obținute din foci, inclusiv carnea, uleiul, grăsimea, organele, pieile cu blană brute și prelucrate, tăbăcite sau apretate, inclusiv pieile cu blană asamblate în formă de plăci, cruce și alte forme similare, precum și articole confecționate din pieile cu blană;

3.

„introducerea pe piață” înseamnă introducerea pe piața comunitară și, prin aceasta, punerea la dispoziția unor terțe părți contra cost;

4.

„inuit” înseamnă un membru indigen din teritoriul inuit, și anume regiunile arctice și subarctice în care, în prezent sau în mod tradițional, inuiții au drepturi și interese aborigene, recunoscut de inuiți ca făcând parte din populația acestora, care include următoarele grupuri: inupiat, yupik (Alaska), inuit, inuvialuit (Canada), kalaallit (Groenlanda) și yupik (Rusia);

5.

„import” înseamnă orice intrare de bunuri pe teritoriul vamal al Comunității.

Articolul 3

Condiții privind introducerea pe piață

(1)   Introducerea pe piață a produselor derivate din focă este permisă numai dacă produsele în cauză sunt obținute în urma unor vânători de foci desfășurate în mod tradițional de comunitățile inuite și de alte comunități indigene și contribuie la subzistența acestora. Aceste condiții se aplică în momentul sau la locul în care sunt importate produsele.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1):

(a)

importul de produse derivate din focă este permis și în situația în care are un caracter ocazional și constă exclusiv în bunuri destinate uzului personal al călătorilor și al familiilor acestora. Natura și cantitatea acestor bunuri nu trebuie să indice faptul că acestea sunt importate în scop comercial;

(b)

introducerea pe piață a produselor din focă este permisă și în cazul în care produsele din focă se obțin din subproduse rezultate dintr-o vânătoare reglementată prin legislația națională și având ca scop unic gestionarea durabilă a resurselor marine. În acest caz, introducerea pe piață este permisă numai dacă are caracter nonprofit. Natura și cantitatea acestor produse din focă nu trebuie să indice faptul că acestea sunt introduse pe piață în scop comercial.

Aplicarea prezentului alineat nu poate să împiedice realizarea obiectivului prezentului regulament.

(3)   În conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 5 alineatul (2), Comisia emite note tehnice orientative care să conțină o listă orientativă a codurilor din Nomenclatura combinată la care s-ar putea încadra produsele derivate din focă vizate de prezentul articol.

(4)   Fără a aduce atingere alineatului (3), măsurile pentru punerea în aplicare a prezentului articol, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 5 alineatul (3).

Articolul 4

Libera circulație

Statele membre nu împiedică introducerea pe piață a produselor derivate din focă care sunt conforme cu prezentul regulament.

Articolul 5

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de comitetul înființat prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (7). Comitetul respectiv poate solicita asistență, atunci când este nevoie, din partea altor comitete de reglementare, cum ar fi Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală instituit prin articolul 58 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (8).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 6

Sancțiuni și asigurarea aplicării

Statele membre prevăd norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie efective, proporționale și disuasive. Statele membre comunică dispozițiile respective Comisiei, până la 20 august 2010, și o informează în cel mai scurt timp cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

Articolul 7

Raportare

(1)   Statele membre trimit Comisiei până la 20 noiembrie 2011 și ulterior o dată la patru ani un raport care prezintă acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

(2)   Pe baza rapoartelor menționate la alineatul (1), Comisia prezintă la rândul ei rapoarte Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, în termen de douăsprezece luni de la încheierea fiecărei perioade de raportare în cauză.

Articolul 8

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3 se aplică de la 20 august 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 16 septembrie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

C. MALMSTRÖM


(1)  Avizul din 26 februarie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul Parlamentului European din 5 mai 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 27 iulie 2009.

(3)  JO C 306 E, 15.12.2006, p. 194.

(4)  JO C 308 E, 16.12.2006, p. 170.

(5)  JO L 91, 9.4.1983, p. 30.

(6)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

(8)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.