29.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 197/20


REGULAMENTUL (CE) NR. 682/2009 AL CONSILIULUI

din 27 iulie 2009

de încheiere a reexaminării intermediare parțiale a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite tipuri de saci și pungi din materiale plastice originare din Republica Populară Chineză

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) („regulamentul de bază”), în special articolul 11 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei prezentată după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURA

1.   Măsurile în vigoare

(1)

În septembrie 2006, prin Regulamentul (CE) nr. 1425/2006 al Consiliului (2) a fost instituită o taxă antidumping definitivă la importurile de anumite tipuri de saci și pungi din materiale plastice originare, printre altele, din Republica Populară Chineză. Regulamentul a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 189/2009 al Consiliului (3). Pentru opt societăți în cazul cărora s-au instituit taxe individuale, taxele în vigoare variază între 4,3 % și 12,8 %. Taxa este de 8,4 % pentru societățile care au cooperat și care nu fac obiectul unor taxe individuale, taxa reziduală fiind de 28,8 %.

2.   Cererea de reexaminare

(2)

La 25 martie 2008, Comisia a primit o cerere de reexaminare intermediară parțială în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de bază din partea unui producător-exportator de anumite tipuri de saci și pungi din materiale plastice originare din Republica Populară Chineză.

(3)

Cererea a fost înaintată de CeDo Shanghai Limited („CeDo Shanghai” sau „solicitantul”).

(4)

Solicitantul a afirmat, printre altele, că prețurile sale la exportul de anumite tipuri de saci și pungi din materiale plastice către Comunitate au crescut semnificativ și considerabil mai mult decât valoarea normală construită, bazată pe costurile de producție ale solicitantului în Republica Populară Chineză și că acest fapt a determinat reducerea sau eliminarea dumpingului. În consecință, menținerea măsurilor la nivelurile actuale, determinate în funcție de nivelul de dumping stabilit anterior, nu mai era necesară pentru a contrabalansa dumpingul.

3.   Inițierea

(5)

În urma consultării comitetului consultativ și după ce a constatat că există suficiente elemente de probă care să justifice inițierea unei reexaminări intermediare parțiale, Comisia a anunțat, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (4), inițierea unei reexaminări intermediare parțiale, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază, limitată la examinarea dumpingului în ceea ce privește CeDo Shanghai.

(6)

Ancheta privind practicile de dumping s-a referit la perioada cuprinsă între 1 iulie 2007 și 30 iunie 2008.

(7)

Comisia a informat în mod oficial solicitantul, precum și pe reprezentanții industriei comunitare și reprezentanții țării exportatoare cu privire la inițierea reexaminării. Părților interesate li s-a oferit posibilitatea de a-și face cunoscut în scris punctul de vedere și de a solicita să fie audiate în termenul stabilit în avizul de deschidere.

B.   PRODUSUL ÎN CAUZĂ

(8)

„Produsul în cauză” a fost identic cu cel prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1425/2006, astfel cum a fost modificat, și anume saci și pungi din materiale plastice, cu un conținut de polietilenă de cel puțin 20 % din greutate și care se prezintă sub formă de folii cu o grosime de cel mult 100 de micrometri (μm), originare din Republica Populară Chineză, încadrate la codurile NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 și ex 3923 29 90 (coduri TARIC 3923210020, 3923291020 și 3923299020).

C.   RETRAGEREA CERERII ȘI ÎNCHEIEREA PROCEDURII

(9)

Printr-o scrisoare trimisă Comisiei la 24 martie 2009, CeDo Shanghai și-a retras oficial cererea de reexaminare intermediară parțială a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite tipuri de saci și pungi din materiale plastice originare, printre altele, din Republica Populară Chineză.

(10)

S-a analizat dacă ar fi justificată continuarea anchetei ex officio. Comisia a considerat că încheierea anchetei nu afecta măsura antidumping aflată deja în vigoare și că încheierea procedurii nu ar fi contrară interesului comunitar. În acest context, ancheta ar trebui încheiată.

(11)

Părțile interesate au fost informate cu privire la intenția de a încheia ancheta și au avut posibilitatea de a formula observații. Cu toate acestea, nu s-au primit niciun fel de observații care ar fi putut modifica această decizie.

(12)

Prin urmare, se concluzionează că reexaminarea importurilor de anumite tipuri de saci și pungi din materiale plastice originare, printre altele, din Republica Populară Chineză ar trebui încheiată fără modificarea măsurilor antidumping în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Reexaminarea intermediară parțială a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite tipuri de saci și pungi din materiale plastice originare, printre altele, din Republica Populară Chineză, deschisă în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 384/96, se încheie fără modificarea măsurilor antidumping în vigoare.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iulie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

C. BILDT


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 270, 29.9.2006, p. 4.

(3)  JO L 67, 12.3.2009, p. 5.

(4)  JO C 176, 11.7.2008, p. 9.