18.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 155/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 517/2009 AL COMISIEI

din 17 iunie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 43/2009 al Consiliului în ceea ce privește limitele de captură pentru pescuitul de uvă în apele comunitare din zona ICES IIIa și în apele comunitare din zonele ICES IIa și IV

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 43/2009 al Consiliului din 16 ianuarie 2009 de stabilire, pentru 2009, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor (1), în special articolul 5 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Limitele de captură pentru uvă în apele comunitare din zona ICES IIIa și în apele comunitare din zonele ICES IIa și IV sunt stabilite provizoriu în anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 43/2009.

(2)

În conformitate cu punctul 6 din anexa IID la Regulamentul (CE) nr. 43/2009, Comisia va revizui capturile totale admisibile (TAC) și cotele pe 2009 pentru uvă în zonele menționate pe baza consultanței din partea Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) și a Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP).

(3)

TAC pentru zonele ICES IIa și IV se stabilesc în conformitate cu funcția prevăzută la al doilea paragraf de la punctul 6 din anexa IID la Regulamentul (CE) nr. 43/2009. În conformitate cu funcția menționată, TAC ar totaliza 435 000 de tone.

(4)

În conformitate cu punctul 7 din anexa IID la Regulamentul (CE) nr. 43/2009, TAC pentru zonele ICES IIa și IV nu depășesc 400 000 de tone.

(5)

Uva reprezintă un stoc din Marea Nordului, exploatat în comun cu Norvegia, dar a cărui gestionare, la ora actuală, nu se face în comun. Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu consultările purtate cu Norvegia în temeiul prevederilor din procesul-verbal convenit al concluziilor consultărilor privind pescuitul dintre Comisia Europeană și Norvegia de la 10 decembrie 2008. În consecință, partea comunitară din acea parte din TAC care poate fi capturată în apele comunitare din zonele ICES IIa și IV trebuie stabilită la 90 % din 400 000 de tone.

(6)

Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit recomandă creșterea TAC cu 4,23 % pentru a include apele comunitare din zona ICES IIIa.

(7)

Prin urmare, anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 43/2009 trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 43/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2009.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 22, 26.1.2009, p. 1.


ANEXĂ

În anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 43/2009, rubrica privind specia uva din apele comunitare din zona IIIa și din apele comunitare din zonele IIa and IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specie

:

Uva

Ammodytidae

Zona

:

apele comunitare din zona IIIa, apele comunitare din zonele IIa și IV (1)

SAN/2A3A4.

Danemarca

327 249 (2)

TAC analitică.

Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Se aplică articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Germania

501 (3)

Suedia

12 017 (4)

Regatul Unit

7 153 (5)

CE

346 920 (6)

Norvegia

27 500 (7)

Insulele Feroe

2 500

TAC

376 920


(1)  Cu excepția apelor situate în limita a 6 mile de la liniile de bază ale Regatului Unit la Shetland, Fair Isle și Foula.

(2)  Din care nu se pot pescui mai mult 311 289 de tone în apele comunitare din zonele IIa și IV. Cantitatea rămasă poate fi pescuită exclusiv în apele comunitare din zona ICES IIIa (SAN/*03A.).

(3)  Din care nu se pot pescui mai mult de 476 de tone în apele comunitare din zonele IIa și IV. Cantitatea rămasă poate fi pescuită exclusiv în apele comunitare din zona ICES IIIa (SAN/*03A.).

(4)  Din care nu se pot pescui mai mult de 11 431 de tone în apele comunitare din zonele IIa și IV. Cantitatea rămasă poate fi pescuită exclusiv în apele comunitare din zona ICES IIIa (SAN/*03A.).

(5)  Din care nu se pot pescui mai mult de 6 804 de tone în apele comunitare din zonele IIa și IV. Cantitatea rămasă poate fi pescuită exclusiv în apele comunitare din zona ICES IIIa. (SAN/*03A.).

(6)  Din care nu se pot pescui mai mult de 330 000 de tone în apele comunitare din zonele IIa și IV. Cantitatea rămasă poate fi pescuită exclusiv în apele comunitare din zona ICES IIIa (SAN/*03A.).

(7)  Capturat în zona ICES IV.”