12.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 149/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 494/2009 AL COMISIEI

din 3 iunie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate IAS 27

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (2) s-au adoptat anumite standarde și interpretări internaționale existente la 15 octombrie 2008.

(2)

La 10 ianuarie 2008, Consiliul pentru standarde internaționale de contabilitate (IASB) a publicat amendamente la Standardul Internațional de Contabilitate IAS 27 Situații financiare consolidate și individuale, denumite în continuare „amendamente ale IAS 27”. Amendamentele la IAS 27 specifică circumstanțele în care o entitate trebuie să pregătească situații financiare consolidate, modalitățile în care societățile-mamă trebuie să contabilizeze modificările survenite în participația la capitalurile proprii și modalitățile în care pierderile unei filiale trebuie distribuite între interesele care controlează și interesele care nu controlează.

(3)

Consultarea Grupului de experți tehnici (TEG) din cadrul Grupului consultativ european pentru raportări financiare (EFRAG) confirmă faptul că amendamentele la IAS 27 îndeplinesc criteriile tehnice pentru adoptare stabilite la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002. În conformitate cu Decizia 2006/505/CE a Comisiei din 14 iulie 2006 de instituire a Grupului de examinare a avizelor privind standardele contabile în vederea consilierii Comisiei cu privire la obiectivitatea și neutralitatea avizelor Grupului consultativ european pentru raportări financiare (EFRAG) (3), grupul de examinare a avizelor privind standardele contabile a analizat avizul EFRAG privind adoptarea și a confirmat Comisiei că acesta este echilibrat și obiectiv.

(4)

Adoptarea amendamentelor la IAS 27 implică, prin urmare, amendamente la Standardele Internaționale de Raportare Financiară IFRS 1, IFRS 4, IFRS 5, la Standardele Internaționale de Contabilitate IAS 1, IAS 7, IAS 14, IAS 21, IAS 28, IAS 31, IAS 32, IAS 33, IAS 39 și la Interpretarea 7 a Comitetului permanent pentru interpretări (SIC), pentru a se asigura coerența între standardele internaționale de contabilitate.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 trebuie modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabilă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Standardul Internațional de Contabilitate IAS 27 Situații financiare consolidate și individuale se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament;

2.

Standardele Internaționale de Raportare Financiară IFRS 1, IFRS 4, IFRS 5, Standardele Internaționale de Contabilitate IAS 1, IAS 7, IAS 14, IAS 21, IAS 28, IAS 31, IAS 32, IAS 33, IAS 39 și Interpretarea 7 a Comitetului Permanent pentru Interpretări (SIC) se modifică în conformitate cu amendamentele la IAS 27 menționate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Fiecare societate aplică amendamentele la IAS 27, care figurează în anexa la prezentul regulament, cel târziu de la data începerii primului său exercițiu financiar după data de 30 iunie 2009.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 iunie 2009.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320, 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199, 21.7.2006, p. 33.


ANEXĂ

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE

IAS 27

Situații financiare consolidate și individuale

Reproducerea permisă în Spațiul Economic European. Toate drepturile existente rezervate în afara SEE, cu excepția dreptului de reproducere în scopul uzului personal sau în alte scopuri legitime. Informații suplimentare pot fi obținute de la IASB la adresa: www.iasb.org

STANDARDUL INTERNAȚIONAL DE CONTABILITATE 27

Situații financiare consolidate și individuale

DOMENIU DE APLICARE

1

Prezentul standard trebuie aplicat la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare consolidate pentru un grup de entități aflate sub controlul unei societăți-mamă.

2

Prezentul standard nu tratează metodele de contabilizare pentru combinările de întreprinderi și efectele lor asupra consolidării, și nici fondul comercial care rezultă dintr-o combinare de întreprinderi (a se vedea IFRS 3 Combinări de întreprinderi).

3

Prezentul standard trebuie aplicat și în cazul contabilizării investițiilor în filiale, entități controlate în comun și entități asociate, atunci când o entitate alege, sau i se impune prin reglementări locale, să prezinte situații financiare individuale.

DEFINIȚII

4

Următorii termeni sunt folosiți în prezentul standard cu înțelesul specificat în continuare:

Situațiile financiare consolidate sunt situațiile financiare ale unui grup, prezentate ca și cum ar fi vorba despre o entitate economică unică.

Controlul reprezintă capacitatea de a guverna politicile financiare și de exploatare ale unei entități pentru a obține beneficii din activitățile acesteia.

Un grup este o societate-mamă și toate filialele acesteia.

Interesele care nu controlează reprezintă capitalurile proprii dintr-o filială care nu se pot atribui, direct sau indirect, unei societăți-mamă.

Societatea-mamă este o entitate care are una sau mai multe filiale.

Situațiile financiare individuale sunt situațiile prezentate de o societate-mamă, de un investitor într-o entitate asociată sau de un asociat într-o entitate controlată în comun, în care investițiile sunt contabilizate mai degrabă pe baza participației directe în capitalurile proprii decât pe baza rezultatelor raportate și a activelor nete ale entităților în care s-a investit.

O filială este o entitate, inclusiv o entitate fără personalitate juridică, cum ar fi un parteneriat, care este controlată de o altă entitate (cunoscută sub numele de „societate-mamă”).

5

O societate-mamă sau o filială a sa poate fi un investitor într-o entitate asociată sau un asociat într-o entitate controlată în comun. În astfel de cazuri, situațiile financiare consolidate întocmite și prezentate în conformitate cu prezentul standard trebuie, de asemenea, întocmite în așa fel încât să fie conforme cu IAS 28 Investiții în entități asociate și IAS 31 Interese în asocierile în participație.

6

Pentru o entitate descrisă la punctul 5, situațiile financiare individuale sunt cele întocmite și prezentate în plus față de situațiile financiare menționate la punctul 5. Situațiile financiare individuale nu trebuie să fie anexate la aceste situații sau să le însoțească.

7

Situațiile financiare ale unei entități care nu are o filială, o entitate asociată sau un interes de participație a unui asociat într-o entitate controlată în comun nu sunt situații financiare individuale.

8

O societate-mamă care este scutită, în conformitate cu punctul 10, de la prezentarea situațiilor financiare consolidate poate prezenta situațiile financiare individuale drept singurele sale situații financiare.

PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE

9

O societate-mamă, alta decât cea menționată la punctul 10, trebuie să prezinte situații financiare consolidate în care își va consolida investițiile în filiale în conformitate cu prevederile prezentului standard.

10

O societate-mamă nu trebuie să prezinte situații financiare consolidate, dacă și numai dacă:

(a)

societatea-mamă este, la rândul ei, în totalitate sau parțial, o filială a unei alte entități, iar proprietarii săi, inclusiv cei care, altminteri, nu au drept de vot, au fost informați și nu au fost împotrivă ca societatea-mamă să nu prezinte situații financiare consolidate;

(b)

instrumentele de datorie și de capitaluri proprii ale societății-mamă nu sunt tranzacționate pe o piață publică [o bursă de valori națională sau străină sau o piață nereglementată (OTC), inclusiv piețe locale și regionale];

(c)

societatea-mamă nu a depus și nici nu este pe cale să depună situațiile sale financiare la o comisie pentru valori mobiliare sau alt organism de reglementare, în scopul emiterii oricărei clase de instrumente pe o piață publică; și

(d)

o societate-mamă finală sau intermediară a societății-mamă întocmește situații financiare consolidate disponibile pentru uzul public, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

11

O societate-mamă care alege, în conformitate cu punctul 10, să nu prezinte situații financiare consolidate și prezintă numai situații financiare individuale intră sub incidența punctelor 38-43.

DOMENIUL DE APLICARE A SITUAȚIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE

12

Situațiile financiare consolidate trebuie să cuprindă toate filialele societății-mamă  (1).

13

Se presupune că există control atunci când societatea-mamă deține, direct sau indirect, prin filiale, mai mult de jumătate din drepturile de vot ale unei entități, cu excepția împrejurărilor excepționale în care se poate demonstra clar că acest tip de proprietate nu înseamnă control. Controlul există și atunci când societatea-mamă deține jumătate sau mai puțin din drepturile de vot ale unei entități, dacă deține: (2)

(a)

mai mult de jumătate din drepturile de vot, în virtutea unui acord cu alți investitori;

(b)

autoritatea să guverneze politicile financiare și operaționale ale entității prin statut sau acord;

(c)

autoritatea să numească sau să înlocuiască majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sau organului de conducere echivalent, iar controlul entității este exercitat de acest consiliu sau organ; sau

(d)

autoritatea de a deține majoritatea voturilor la adunările Consiliului de Administrație sau ale organului de conducere echivalent, iar controlul entității este exercitat de acest consiliu sau organ.

14

O entitate poate să dețină warrante pe acțiuni, opțiuni call pe acțiuni, instrumente de datorii sau capitaluri proprii, care sunt convertibile în acțiuni ordinare, sau alte instrumente similare care au capacitatea, dacă sunt exercitate sau convertite, de a da entității drept de vot sau de a reduce dreptul de vot a altor părți cu privire la politicile financiare și operaționale ale unei alte entități (drepturi potențiale de vot). Existența și efectul drepturilor potențiale de vot care sunt actualmente exercitabile sau convertibile, incluzând drepturi potențiale de vot deținute de o altă entitate, sunt luate în considerare la evaluarea capacității unei entități de a controla politicile financiare și operaționale ale unei alte entități. Drepturile potențiale de vot nu sunt actualmente exercitabile sau convertibile dacă, de exemplu, nu pot fi exercitate sau convertite până la o dată viitoare sau până la producerea unui eveniment viitor.

15

Pentru a evalua dacă drepturile potențiale de vot contribuie la control, entitatea examinează toate faptele și împrejurările (inclusiv termenii de exercitare a drepturilor potențiale de vot și a altor angajamente contractuale, luate în considerare individual sau împreună), care afectează drepturile potențiale de vot, mai puțin intenția conducerii și capacitatea financiară de a exercita sau converti aceste drepturi.

16

O filială nu este exclusă de la consolidare doar pentru că investitorul este o asociație cu capital de risc, un fond mutual, un fond de investiții cu portofoliu fix sau o entitate similară.

17

O filială nu este exclusă de la consolidare deoarece activitățile ei sunt deosebite de cele ale celorlalte entități din cadrul grupului. Prin consolidarea unor astfel de filiale și prezentarea în situațiile financiare consolidate a unor informații suplimentare despre diferitele activități ale filialelor se furnizează informații relevante. De exemplu, prezentările de informații impuse de IFRS 8 Segmente operaționale ajută la explicarea importanței pe care o dețin diferitele activități din cadrul grupului.

PROCEDURI DE CONSOLIDARE

18

La întocmirea situațiilor financiare consolidate, o entitate combină situațiile financiare ale societății-mamă și cele ale filialelor ei element cu element, prin însumarea tuturor elementelor similare de active, datorii, capitaluri proprii, venituri și cheltuieli. Pentru ca situațiile financiare consolidate să prezinte informații financiare despre grup ca o singură entitate economică, se parcurg următoarele etape:

(a)

valoarea contabilă a investiției făcute de societatea-mamă în fiecare filială și partea societății-mamă din capitalul propriu al fiecărei filiale sunt eliminate (a se vedea IFRS 3, care descrie tratamentul fondului comercial rezultat);

(b)

sunt identificate interesele care nu controlează în profitul sau pierderea filialelor consolidate pentru perioada în care se face raportarea; și

(c)

interesele care nu controlează în activele nete ale filialelor consolidate sunt identificate separat de participațiile societății-mamă în capitalurile proprii ale acestora. Interesele care nu controlează în activele nete constau în:

(i)

valoarea acelor interese care nu controlează, la data combinării inițiale calculată conform IFRS 3; și

(ii)

partea intereselor care nu controlează din modificările capitalurilor proprii începând de la data combinării.

19

Când există drepturi potențiale de vot, proporțiile profitului sau pierderii și modificările capitalurilor proprii alocate societății-mamă și intereselor care nu controlează sunt determinate pe baza participațiilor curente în capitalurile proprii și nu reflectă posibila exercitare sau conversie a drepturilor potențiale de vot.

20

Soldurile, tranzacțiile, veniturile și cheltuielile din interiorul grupului trebuie eliminate în totalitate.

21

Soldurile și tranzacțiile între membrii grupului, incluzând veniturile, cheltuielile și dividendele, sunt eliminate în totalitate. Profiturile și pierderile rezultate din tranzacțiile în interiorul grupului, care sunt recunoscute în active, cum ar fi activele imobilizate și stocurile, sunt eliminate în totalitate. Pierderile rezultate din tranzacțiile în interiorul grupului pot să indice o depreciere ce necesită recunoaștere în situațiile financiare consolidate. IAS 12 Impozitul pe profit se aplică diferențelor temporare care apar din eliminarea profiturilor și pierderilor rezultate din tranzacții în interiorul grupului.

22

Situațiile financiare ale societății-mamă și ale filialelor sale utilizate la întocmirea situațiilor financiare consolidate trebuie întocmite pentru aceeași dată de raportare. Când datele de raportare ale societății-mamă și ale filialei sunt diferite, filiala întocmește, în scopul consolidării, situații financiare suplimentare, pentru aceeași dată de raportare ca situațiile financiare ale societății-mamă, cu excepția cazului în care este imposibil să se procedeze astfel.

23

Când, în conformitate cu punctul 22, situațiile financiare ale unei filiale utilizate pentru întocmirea situațiilor financiare consolidate sunt întocmite pentru o dată de raportare diferită de cea a societății-mamă, trebuie făcute ajustări pentru efectele tranzacțiilor sau evenimentelor semnificative care au loc între acea dată și data situațiilor financiare ale societății-mamă. În orice caz, diferența dintre data de raportare a filialei și cea a societății-mamă nu trebuie să fie mai mare de trei luni. Durata perioadelor de raportare și orice diferență între datele de raportare trebuie să fie aceleași, de la o perioadă la alta.

24

Situațiile financiare consolidate trebuie întocmite folosind politici contabile uniforme pentru tranzacții asemănătoare și alte evenimente în circumstanțe similare.

25

Dacă un membru al grupului folosește alte politici contabile decât cele adoptate în situațiile financiare consolidate pentru tranzacții și evenimente asemănătoare în circumstanțe similare, atunci când aceste situații sunt folosite la întocmirea situațiilor financiare consolidate se fac ajustările adecvate ale situațiilor sale financiare.

26

Veniturile și cheltuielile filialei sunt incluse în situațiile financiare consolidate începând de la data achiziției acesteia, așa cum se prevede în IFRS 3. Veniturile și cheltuielile filialei trebuie să se bazeze pe valorile activelor și datoriilor recunoscute în situațiile financiare consolidate ale societății-mamă la data achiziției. De exemplu, cheltuielile cu amortizarea recunoscute în situația consolidată a rezultatului global după data achiziției trebuie să se bazeze pe valorile juste ale activelor amortizabile aferente recunoscute în situațiile financiare consolidate la data achiziției. Veniturile și cheltuielile unei filiale sunt incluse în situațiile financiare consolidate până la data la care societatea-mamă încetează să controleze filiala.

27

Interesele care nu controlează trebuie prezentate în situația consolidată a poziției financiare din capitalurile proprii, separat de capitalurile proprii ale proprietarilor societății-mamă.

28

Profitul sau pierderea și fiecare componentă a altor elemente ale rezultatului global sunt atribuite deținătorilor societății-mamă și intereselor care nu controlează. Rezultatul global total este atribuit proprietarilor societății-mamă și intereselor care nu controlează chiar dacă aceasta are drept rezultat un sold deficitar al intereselor care nu controlează.

29

Dacă o filială are în circulație acțiuni preferențiale cumulative, care sunt clasificate drept capitaluri proprii și sunt deținute de interese care nu controlează, societatea-mamă își calculează partea sa din profit sau pierdere după ajustarea aferentă dividendelor pentru aceste acțiuni, indiferent dacă dividendele au fost sau nu declarate.

30

Modificările participațiilor unei societăți-mamă în capitalurile proprii ale unei filiale care nu au drept rezultat o pierdere a controlului sunt contabilizate drept tranzacții cu capitaluri proprii (adică tranzacții cu proprietarii, în calitatea lor de proprietari).

31

În astfel de cazuri, valorile contabile ale intereselor care controlează și ale intereselor care nu controlează trebuie ajustate pentru a reflecta modificările intereselor lor corespunzătoare în filială. Orice diferență dintre valoarea pe baza căreia sunt ajustate interesele care nu controlează și valoarea justă a contravalorii plătite sau primite trebuie recunoscută direct în capitalurile proprii și atribuită proprietarilor societății-mamă.

PIERDEREA CONTROLULUI

32

O societate-mamă poate pierde controlul asupra unei filiale cu sau fără o modificare a nivelurilor absolute sau relative ale proprietății. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, atunci când o filială devine obiectul controlului unui guvern, al unei instanțe judecătorești, al unui administrator sau al unui organism de reglementare. De asemenea, ea poate să apară ca rezultat al unui acord contractual.

33

O societate-mamă poate pierde controlul asupra unei filiale în două sau mai multe angajamente (tranzacții). Totuși, uneori circumstanțele indică faptul că angajamentele multiple ar trebui contabilizate ca o singură tranzacție. Atunci când se stabilește dacă angajamentele trebuie să fie contabilizate drept o singură tranzacție, o societate-mamă trebuie să ia în considerare toți termenii și condițiile angajamentelor, precum și efectele lor economice. Unul sau mai multe dintre elementele următoare pot indica faptul că societatea-mamă ar trebui să contabilizeze mai multe angajamente drept o singură tranzacție:

(a)

S-au încheiat în același timp sau în funcție unul de altul.

(b)

Formează o singură tranzacție destinată să realizeze un efect comercial global.

(c)

Existența unui angajament depinde de existența a cel puțin unui alt angajament.

(d)

Un angajament considerat de sine stătător nu este justificat din punct de vedere economic, dar devine justificat din punct de vedere economic atunci când este analizat împreună cu alte angajamente. Un exemplu constituie cazul în care o cedare de acțiuni este evaluată sub prețul pieței, fiind compensată printr-o cedare ulterioară evaluată peste prețul pieței.

34

Dacă o societate-mamă pierde controlul unei filiale, ea:

(a)

derecunoaște activele (inclusiv orice fond comercial) și datoriile filialei la valorile lor contabile de la data pierderii controlului;

(b)

derecunoaște valoarea contabilă a oricăror interese care nu controlează deținute în fosta filială de la data pierderii controlului (inclusiv orice componente ale altor elemente de rezultat global care li se pot atribui);

(c)

recunoaște:

(i)

valoarea justă a contravalorii primite, dacă există, din tranzacția, evenimentul sau circumstanța care a avut drept rezultat pierderea controlului; și

(ii)

dacă tranzacția care a avut drept rezultat pierderea controlului implică o distribuire a acțiunilor filialei către proprietari, în calitatea lor de proprietari, acea distribuire;

(d)

recunoaște orice investiție păstrată în fosta filială la valoarea sa justă de la data pierderii controlului;

(e)

reclasifică la profit sau pierdere sau transferă direct la rezultate reportate, dacă acest lucru se impune în conformitate alte IFRS-uri, valorile identificate la punctul 35; și

(f)

recunoaște orice diferență care rezultă drept câștig sau pierdere în profitul sau pierderea care se poate atribui societății-mamă.

35

Dacă o societate-mamă pierde controlul asupra unei filiale, societatea-mamă trebuie să contabilizeze toate valorile recunoscute la alte elemente ale rezultatului global aferente acelei filiale, pe aceeași bază care ar fi prevăzută în cazul în care societatea-mamă ar fi cedat direct activele sau datoriile aferente. Prin urmare, dacă un câștig sau o pierdere recunoscut(ă) anterior la alte elemente ale rezultatului global ar fi reclasificat(ă) la profit sau pierdere la cedarea activelor sau datoriilor aferente, societatea-mamă reclasifică câștigul sau pierderea din capitalurile proprii la profit sau pierdere (drept ajustare din reclasificare) atunci când pierde controlul asupra filialei. De exemplu, dacă o filială are active financiare disponibile în vederea vânzării, iar societatea-mamă pierde controlul asupra filialei, societatea-mamă trebuie să reclasifice la profit sau pierdere câștigul sau pierderea recunoscut(ă) anterior la alte elemente ale rezultatului global în legătură cu acele active. În mod similar, dacă un surplus din reevaluare recunoscut anterior la alte elemente ale rezultatului global ar fi transferat direct la rezultate reportate odată cu cedarea activului, societatea-mamă transferă surplusul din reevaluare direct la rezultate reportate atunci când pierde controlul asupra filialei.

36

Atunci când se pierde controlul asupra unei filiale, orice investiție păstrată în fosta filială și orice valori datorate de către sau către fosta filială trebuie contabilizate în conformitate cu alte IFRS-uri de la data pierderii controlului.

37

Valoarea justă a oricărei investiții păstrate în fosta filială la data pierderii controlului trebuie considerată a fi valoarea justă la recunoașterea inițială a unui activ financiar, în conformitate cu IAS 39 Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare sau, atunci când este cazul, costul la recunoașterea inițială a unei investiții într-o entitate asociată sau într-o entitate controlată în comun.

CONTABILIZAREA ÎN SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE A INVESTIȚIILOR ÎN FILIALE, ENTITĂȚI CONTROLATE ÎN COMUN ȘI ENTITĂȚI ASOCIATE

38

Atunci când o entitate întocmește situații financiare individuale, acesta trebuie să contabilizeze investițiile în filiale, entități controlate în comun și entități asociate:

(a)

la cost, sau

(b)

în conformitate cu IAS 39.

Entitatea trebuie să aplice aceeași metodă contabilă pentru fiecare categorie de investiții. Investițiile contabilizate la cost se contabilizează în conformitate cu IFRS 5 Active imobilizate deținute în vederea vânzării și activități întrerupte atunci când sunt clasificate drept deținute în vederea vânzării (sau incluse într-un grup clasificat drept deținut în vederea vânzării) în conformitate cu IFRS 5. Evaluarea investiților contabilizate în conformitate cu IAS 39 nu se modifică în circumstanțele date.

38A

O entitate trebuie să recunoască un dividend de la o filială, entitate controlată în comun sau entitate asociată în profit sau pierdere în situațiile sale financiare individuale când dreptul său de a primi dividendul este stabilit.

38B

Când o societate-mamă reorganizează structura grupului său prin crearea unei noi entități drept societatea sa mamă într-un mod care satisface următoarele criterii:

(a)

noua societate-mamă obține controlul societății-mamă inițiale prin emiterea de instrumente de capitaluri proprii în schimbul instrumentelor de capitaluri proprii ale societății-mamă inițiale;

(b)

activele și datoriile noului grup și ale grupului inițial sunt aceleași imediat înainte și după reorganizare; și

(c)

proprietarii societății-mamă inițiale înainte de reorganizare au aceleași participații, în valoare absolută și în valoare reală, în activele nete ale grupului inițial și ale grupului nou imediat înainte și după reorganizare

iar noua societate-mamă contabilizează investiția sa în societatea-mamă inițială în situațiile sale financiare individuale în conformitate cu punctul 38 litera (a), noua societate-mamă trebuie să evalueze costul la valoarea contabilă a părții lui din elementele de capital evidențiate în situațiile financiare individuale ale societății-mamă inițiale la data reorganizării.

38C

În mod asemănător, o entitate care nu este societate-mamă poate crea o nouă entitate drept societatea sa mamă într-un mod care să satisfacă criteriile de la punctul 38B. Cerințele de la punctul 38B se aplică în mod similar și unor asemenea reorganizări. În asemenea cazuri, referințele la „societatea-mamă inițială” și „grupul inițial” sunt de fapt referințe la „entitatea originală”.

39

Prezentul standard nu stipulează care entități trebuie să întocmească situații financiare individuale disponibile pentru uz public. Punctele 38 și 40-43 se aplică atunci când o entitate întocmește situații financiare individuale care sunt în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară. De asemenea, entitatea întocmește situații financiare consolidate disponibile pentru uz public conform prevederilor punctului 9, cu excepția cazului în care este aplicabilă excepția de la punctul 10.

40

Investițiile în entități controlate în comun și entități asociate care sunt contabilizate în conformitate cu IAS 39 în situațiile financiare consolidate trebuie contabilizate în același fel și în situațiile financiare individuale ale investitorului.

PREZENTAREA INFORMAȚIILOR

41

În situațiile financiare consolidate trebuie făcute următoarele prezentări:

(a)

natura raportului între societatea-mamă și o filială, când societatea-mamă nu deține direct sau indirect, prin filiale, mai mult de jumătate din drepturile de vot;

(b)

motivul pentru care deținerea în proprietate, direct sau indirect, prin filiale, a mai mult de jumătate din drepturile sau drepturile potențiale de vot ale unei entități în care s-a investit nu constituie control;

(c)

data de raportare a situațiilor financiare ale unei filiale, atunci când aceste situații financiare sunt folosite la întocmirea situațiilor financiare consolidate și sunt întocmite la o dată de raportare sau pentru o perioadă diferită de cele ale societății-mamă și motivul utilizării unei perioade sau date de raportare diferită;

(d)

natura și amploarea oricăror restricții semnificative (de exemplu, rezultând din angajamente de împrumut sau dispoziții de reglementare) asupra capacității filialelor de a transfera fonduri societății-mamă sub forma dividendelor în numerar sau de a rambursa împrumuturi și avansuri.

(e)

un program care să prezinte efectele oricăror modificări ale participațiilor societății-mamă în capitalurile proprii ale unei filiale care nu au drept rezultat o pierdere a controlului asupra capitalurilor proprii care se pot atribui proprietarilor societății-mamă; și

(f)

dacă se pierde controlul asupra unei filiale, societatea-mamă trebuie să prezinte câștigul sau pierderea, dacă există, recunoscut(ă) în conformitate cu punctul 34 și:

(i)

partea din acel câștig sau din acea pierdere care se poate atribui recunoașterii oricărei investiții păstrate în fosta filială la valoarea sa justă de la data pierderii controlului; și

(ii)

elementul-rând (elementele-rânduri) din situația rezultatului global în care este recunoscut câștigul sau pierderea (dacă nu sunt prezentate separat în situația rezultatului global).

42

Atunci când se întocmesc situații financiare individuale pentru o societate-mamă care, în conformitate cu punctul 10, alege să nu întocmească situații financiare consolidate, aceste situații financiare individuale trebuie să prezinte:

(a)

faptul că situațiile financiare sunt situații financiare individuale; că a fost folosită scutirea de la consolidare; numele și țara de înregistrare sau de reședință a entității ale cărei situații financiare consolidate conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară au fost întocmite pentru uz public; și adresa de la care se pot obține acele situații financiare consolidate;

(b)

o listă cu investițiile semnificative în filiale, entități controlate în comun și entități asociate, inclusiv numele, țara de înregistrare sau de reședință, proporția participației în capitalurile proprii și, dacă există diferențe, proporția drepturilor de vot deținute; și

(c)

o descriere a metodei folosite pentru a contabiliza investițiile enumerate la litera (b).

43

Atunci când o societate-mamă (alta decât cea prezentată la punctul 42), un asociat cu o participare într-o entitate controlată în comun sau un investitor într-o entitate asociată întocmește situații financiare individuale, acele situații financiare individuale trebuie să prezinte:

(a)

faptul că situațiile sunt situații financiare individuale și motivele pentru care sunt întocmite acele situații, dacă acest lucru nu este prevăzut de lege;

(b)

o listă cu investițiile semnificative în filiale, entități controlate în comun și entități asociate, inclusiv numele, țara de înregistrare sau de reședință, proporția participației în capitalurile proprii și, dacă există diferențe, proporția drepturilor de vot deținute; și

(c)

o descriere a metodei folosite pentru a contabiliza investițiile enumerate la litera (b);

și trebuie să identifice situațiile financiare întocmite în conformitate cu punctul 9 al prezentului standard sau cu IAS 28 și IAS 31, la care se referă.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE ȘI TRANZIȚIA

44

O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2005 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2005, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

45

O entitate trebuie să aplice modificările la IAS 27 făcute de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate în 2008 la punctele 4, 18, 19, 26-37 și 41 literele (e) și (f) pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2009 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Totuși, o entitate nu trebuie să aplice aceste modificări pentru perioadele anuale care încep înainte de 1 iulie 2009 dacă nu aplică și IFRS 3 (revizuit de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate în 2008). Dacă o entitate aplică prezentul standard pentru o perioadă anterioară datei de 1 iulie 2009, entitatea trebuie să prezinte acest fapt. O entitate trebuie să aplice modificările retroactiv, cu următoarele excepții:

(a)

modificarea de la punctul 28 cu privire la atribuirea rezultatului global total proprietarilor societății-mamă și intereselor care nu controlează, chiar dacă aceasta are drept rezultat un sold deficitar al intereselor care nu controlează. Prin urmare, o entitate nu trebuie să retrateze orice atribuire a profitului sau pierderii pentru perioadele de raportare dinainte de aplicarea modificării.

(b)

dispozițiile de la punctele 30 și 31 privind contabilizarea modificărilor participațiilor în capitalurile proprii într-o filială după obținerea controlului. Prin urmare, dispozițiile de la punctele 30 și 31 nu se aplică modificărilor care au avut loc înainte ca entitatea să aplice amendamentele.

(c)

dispozițiile de la punctele 34-37 privind pierderea controlului asupra unei filiale. O entitate nu trebuie să retrateze valoarea contabilă a unei investiții într-o fostă filială dacă a pierdut controlul înainte de a aplica aceste modificări. De asemenea, o entitate nu trebuie să recalculeze câștigurile sau pierderile la pierderea controlului asupra unei filiale care a avut loc înainte de aplicarea modificărilor.

45A

Punctul 38 a fost modificat prin intermediul Îmbunătățirilor aduse IFRS-urilor, publicate în mai 2008. O entitate trebuie să aplice această modificare pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2009 sau ulterior acestei date, prospectiv de la data la care aplică pentru prima dată IFRS 5. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o perioadă anterioară, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

45B

Costul unei investiții într-o filială, entitate controlată în comun sau entitate asociată (Amendamente la IFRS 1 și IAS 27), publicat în mai 2008, a eliminat definiția metodei costului de la punctul 4 și a adăugat punctul 38A. O entitate trebuie să aplice prospectiv aceste modificări pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2009 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică modificările pentru o perioadă care începe anterior acestei date, entitatea trebuie să prezinte acest fapt și trebuie să aplice amendamentele aferente la IAS 18, IAS 21 și IAS 36 în același timp.

45C

Costul unei investiții într-o filială, entitate controlată în comun sau entitate asociată (Amendamente la IFRS 1 și IAS 27) publicat în mai 2008 a adăugat punctele 38B și 38C. O entitate trebuie să aplice aceste puncte prospectiv pentru reorganizările care încep la 1 ianuarie 2009 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. În plus, o entitate poate opta pentru aplicarea punctelor 38B și 38C retrospectiv reorganizărilor anterioare care intră sub incidența punctelor respective. Însă, dacă o entitate retratează o reorganizare oarecare pentru a se conforma punctelor 38B și 38C, aceasta trebuie să retrateze toate reorganizările ulterioare care intră sub incidența acestor puncte. Dacă o entitate aplică punctele 38B și 38C pentru o perioadă anterioară, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

RETRAGEREA IAS 27 (2003)

46

Prezentul standard înlocuiește IAS 27 Situații financiare consolidate și individuale (revizuit în 2003).


(1)  Dacă la achiziționare o filială îndeplinește criteriile pentru a fi clasificată drept deținută în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5 Active imobilizate deținute în vederea vânzării și activități întrerupte, ea trebuie contabilizată în conformitate cu respectivul IFRS.

(2)  A se vedea, de asemenea, SIC-12 Consolidare – Entități cu scop special.

Apendicele

Amendamente la alte IFRS-uri

Modificările din acest apendice trebuie aplicate pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2009 sau ulterior acestei date. Dacă o entitate aplică IAS 27 pentru o perioadă anterioară, aceste modificări trebuie aplicate pentru acea perioadă anterioară. La punctele modificate, textul eliminat este tăiat cu o linie, iar textul nou este subliniat.

A1

În următoarele Standarde Internaționale de Raportare Financiară aplicabile de la 1 iulie 2009, referirile la „interese minoritare” (minority interests) sunt modificate în „interese care nu controlează” (non-controlling interest) la punctele identificate:

IFRS

Punct(e)

IFRS 1

Punctul B2 litera (c) subpunctul (i), punctul B2 litera (g) subpunctul (i), punctul B2 litera (k)

IFRS 4

Punctul 34 litera (c)

IAS 1

Punctul 54 litera (q), punctul 83 litera (a) subpunctul (i), punctul 83 litera (b) subpunctul (i)

IAS 7

Punctul 20 litera (b)

IAS 14

16

IAS 21

41

IAS 32

Punctul AG29

IAS 33

Punctul A1

IFRS 1    Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară

A2

IFRS1 este modificat conform descrierii de mai jos.

Punctul 26 este modificat după cum urmează:

„26

Prezentul IFRS interzice aplicarea retroactivă a unor aspecte din alte IFRS-uri legate de:

(c)

estimări (punctele 31-34);

(d)

activele clasificate drept deținute în vederea vânzării și activitățile întrerupte (punctele 34A și 34B); și

(e)

unele aspecte privind contabilizarea intereselor care nu controlează (punctul 34C).”

După punctul 34B sunt adăugate un nou titlu și punctul 34C după cum urmează:

34C

O entitate care adoptă standardele pentru prima dată trebuie să aplice următoarele dispoziții din IAS 27 (modificat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate în 2008) prospectiv, de la data trecerii la IFRS-uri:

(a)

dispoziția de la punctul 28 ca rezultatul global total să fie atribuit proprietarilor societății-mamă și intereselor care nu controlează chiar dacă acest lucru are drept rezultat un sold deficitar al intereselor care nu controlează;

(b)

dispozițiile de la punctele 30 și 31 privind contabilizarea modificărilor participațiilor societății-mamă în capitalurile proprii ale unei filiale care nu au drept rezultat pierderea controlului; și

(c)

dispozițiile de la punctele 37-37 privind contabilizarea pierderii controlului asupra unei filiale și dispozițiile corespunzătoare de la punctul 8A din IFRS 5. [Modificare introdusă de Îmbunătățirile anuale]”

Totuși, dacă o entitate care adoptă pentru prima dată IFRS-urile alege să aplice retroactiv IFRS 3 (revizuit de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate în 2008) pentru combinările de întreprinderi anterioare, ea trebuie să aplice, de asemenea, IAS 27 (modificat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate în 2008), în conformitate cu punctul B1 din prezentul IFRS.

Se adaugă punctul 47J după cum urmează:

„47J

IAS 27 (modificat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate în 2008) a modificat punctele 26 și 34C. O entitate trebuie să aplice aceste modificări pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2009 sau ulterior acestei date. Dacă o entitate aplică IAS 27 (modificat în 2008) pentru o perioadă anterioară, aceste modificări trebuie aplicate pentru acea perioadă anterioară.”

IFRS 5    Active imobilizate deținute în vederea vânzării și activități întrerupte

A3

IFRS5 este modificat conform descrierii de mai jos.

Punctul 33 este modificat după cum urmează:

„33

O entitate trebuie să prezinte:

(a)

(d)

Valoarea veniturilor din activități continue și din activități întrerupte care se pot atribui proprietarilor societății-mamă. Aceste informații pot fi prezentate fie în notele explicative, fie în situația rezultatului global.”

Se adaugă punctul 44B după cum urmează:

„44B

IAS 27 (modificat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate în 2008) a adăugat punctul 33 litera (d). O entitate trebuie să aplice această modificare pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2009 sau ulterior acestei date. Dacă o entitate aplică IAS 27 (modificat în 2008) pentru o perioadă anterioară, această modificare trebuie aplicată pentru acea perioadă anterioară. Modificarea trebuie aplicată retroactiv.”

IAS 1    Prezentarea situațiilor financiare

A4

Punctul 106 din IAS 1 (revizuit în 2007) este modificat după cum urmează:

„106

O entitate trebuie să prezinte o situație a modificărilor capitalurilor proprii, evidențiind în această situație:

(a)

rezultatul global total aferent perioadei, evidențiind separat valorile totale atribuibile proprietarilor societății-mamă și intereselor care nu controlează;

(b)

pentru fiecare componentă a capitalurilor proprii, efectele aplicării retroactive sau retratării retroactive recunoscute în conformitate cu IAS 8; și

(c)

[eliminat] și

(d)

pentru fiecare componentă a capitalurilor proprii, o reconciliere între valoarea contabilă de la începutul și de la sfârșitul perioadei, prezentând separat modificările care rezultă din:

(i)

profit sau pierdere;

(ii)

fiecare componentă a altor elemente de rezultat global; și

(iii)

tranzacțiile cu proprietarii, în calitatea lor de proprietari, evidențiind separat contribuțiile de la și distribuirile către proprietari și modificările participațiilor în capitalurile proprii deținute în filiale care nu au drept rezultat pierderea controlului.”

Se adaugă punctul 139A după cum urmează:

„139A

IAS 27 (modificat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate în 2008) a modificat punctul 106. O entitate trebuie să aplice această modificare pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2009 sau ulterior acestei date. Dacă o entitate aplică IAS 27 (modificat în 2008) pentru o perioadă anterioară, această modificare trebuie aplicată pentru acea perioadă anterioară. Modificarea trebuie aplicată retroactiv.”

IAS 7    Situațiile fluxurilor de trezorerie

A5

IAS7 este modificat conform descrierii de mai jos.

Titlul dinaintea punctului 39 și punctele 39-42 sunt modificate după cum urmează:

39

Fluxurile de trezorerie agregate provenite din obținerea sau pierderea controlului asupra filialelor sau altor întreprinderi trebuie prezentate separat și clasificate drept activități de investire.

40

O entitate trebuie să prezinte agregat fiecare dintre următoarele aspecte, în ceea ce privește atât obținerea, cât și pierderea controlului asupra filialelor sau altor întreprinderi în decursul perioadei:

(a)

contravaloarea totală plătită sau primită;

(b)

ponderea din contravaloare care constă în numerar și echivalente de numerar;

(c)

valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar din filialele sau întreprinderile asupra cărora s-a obținut sau s-a pierdut controlul; și

(d)

valoarea activelor și datoriilor, în afara numerarului și a echivalentelor de numerar, din filialele sau întreprinderile asupra cărora s-a obținut sau s-a pierdut controlul, rezumată pe fiecare categorie principală.

41

Prezentarea separată, ca elemente-rânduri distincte, a efectelor fluxurilor de trezorerie generate în urma obținerii sau pierderii controlului asupra filialelor sau altor întreprinderi,,împreună cu prezentarea separată a valorilor activelor și datoriilor dobândite sau cedate, ajută la distingerea fluxurilor de trezorerie respective de fluxurile de trezorerie provenite din celelalte activități de exploatare, investire și finanțare. Efectele fluxurilor de trezorerie aferente pierderii controlului nu se deduc din cele aferente obținerii controlului.

42

Valoarea agregată a numerarului plătit sau încasat drept contravaloare pentru obținerea sau pierderea controlului asupra filialelor sau altor întreprinderi este raportată în situația fluxurilor de trezorerie, după deducerea numerarului și a echivalentelor de numerar dobândite sau cedate ca parte a acestor tranzacții, evenimente sau modificări ale circumstanțelor.”

Se adaugă punctele 42A și 42B după cum urmează:

„42A

Fluxurile de trezorerie care rezultă din modificările participațiilor în capitalurile proprii deținute într-o filială care nu au drept rezultat o pierdere a controlului trebuie clasificate drept fluxuri de trezorerie din activități de finanțare.

42B

Modificările participațiilor în capitalurile proprii deținute într-o filială care nu au drept rezultat o pierdere a controlului, cum ar fi cumpărarea sau vânzarea ulterioară de către societatea-mamă a instrumentelor de capitaluri proprii ale filialei, sunt contabilizate drept tranzacții cu capitaluri proprii [a se vedea IAS 27 Situații financiare consolidate și individuale (modificat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate în 2008)]. În consecință, fluxurile de trezorerie rezultate sunt clasificate în același mod ca alte tranzacții cu proprietarii, descrise la punctul 17. ”

Se adaugă punctul 54 după cum urmează:

„54

IAS 27 (modificat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate în 2008) a modificat punctele 39-42 și a adăugat punctele 42A și 42B. O entitate trebuie să aplice aceste modificări pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2009 sau ulterior acestei date. Dacă o entitate aplică IAS 27 (modificat în 2008) pentru o perioadă anterioară, aceste modificări trebuie aplicate pentru acea perioadă anterioară. Modificările trebuie aplicate retroactiv.”

IAS 21    Efectele variației cursurilor de schimb valutar

A6

IAS21 este modificat conform descrierii de mai jos.

Titlul dinainte de punctul 48 este modificat și se adaugă punctele 48A-48D după cum urmează:

48

48A

În afară de cedarea întregii participații a unei entități într-o operațiune din străinătate, următoarele elemente sunt contabilizate drept cedări, chiar dacă entitatea păstrează o participație în fosta filială sau în entitatea controlată în comun:

(a)

pierderea controlului asupra unei filiale care cuprinde o operațiune din străinătate;

(b)

pierderea influenței semnificative asupra unei entități asociate care cuprinde o operațiune din străinătate; și

(c)

pierderea controlului comun asupra unei entități controlate în comun care cuprinde o operațiune din străinătate.

48B

La cedarea unei filiale care cuprinde o operațiune din străinătate, valoarea cumulată a diferențelor de curs valutar aferente acelei operațiuni din străinătate, care a fost atribuită intereselor care nu controlează, trebuie derecunoscută, dar nu trebuie reclasificată la profit sau pierdere.

48C

La cedarea parțială a unei filiale care cuprinde o operațiune din străinătate, entitatea trebuie să atribuie o parte proporțională din valoarea cumulată a diferențelor de curs valutar recunoscută la alte elemente ale rezultatului global către interesele care nu controlează deținute în acea operațiune din străinătate. În cadrul oricărei alte cedări parțiale a unei operațiuni din străinătate, entitatea trebuie să reclasifice la profit sau pierdere partea proporțională din valoarea cumulată a diferențelor de curs valutar recunoscute la alte elemente ale rezultatului global.

48D

O cedare parțială a participației unei entități într-o operațiune din străinătate reprezintă orice reducere a participațiilor unei entități în capitalurile proprii ale unei operațiuni din străinătate, cu excepția acelor reduceri de la punctul 48A care sunt contabilizate drept cedări.”

Se adaugă punctul 60B după cum urmează:

„60B

IAS 27 (modificat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate în 2008) a adăugat punctele 48A-48D. O entitate trebuie să aplice aceste modificări pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2009 sau ulterior acestei date. Dacă o entitate aplică IAS 27 (modificat în 2008) pentru o perioadă anterioară, aceste modificări trebuie aplicate pentru acea perioadă anterioară.”

IAS 28    Investiții în entitățile asociate

A7

IAS28 este modificat conform descrierii de mai jos.

Punctele 18 și 19 sunt modificate după cum urmează:

„18

Un investitor trebuie să întrerupă utilizarea metodei punerii în echivalență de la data la care acesta nu mai exercită o influență semnificativă asupra unei entități asociate și începând cu acea dată trebuie să contabilizeze investiția în conformitate cu IAS 39, cu condiția ca entitatea asociată să nu devină filială sau o asociere în participație, așa cum sunt definite de IAS 31. Atunci când pierde influența semnificativă, investitorul trebuie să evalueze la valoarea justă orice investiție pe care investitorul o păstrează în fosta entitate asociată. Investitorul trebuie să recunoască în profit sau pierdere orice diferență dintre:

(a)

valoarea justă a oricărei investiții păstrate și a oricăror încasări din cedarea părții de participație în entitatea asociată; și

(b)

valoarea contabilă a investiției la data pierderii influenței semnificative;

19

Atunci când o investiție încetează să constituie o entitate asociată și este contabilizată în conformitate cu IAS 39, valoarea justă a investiției la data la care încetează să mai fie o entitate asociată trebuie considerată valoarea sa justă la recunoașterea inițială drept activ financiar, în conformitate cu IAS 39. ”

Se adaugă punctul 19A după cum urmează:

„19A

Dacă un investitor pierde influența semnificativă asupra unei entități asociate, investitorul trebuie să contabilizeze toate valorile recunoscute la alte elemente ale rezultatului global aferente acelei entități asociate, pe aceeași bază care se prevede în cazul în care investitorul ar fi cedat direct activele sau datoriile aferente. Prin urmare, dacă un câștig sau o pierdere recunoscut(ă) anterior la alte elemente ale rezultatului global de către o entitate asociată ar fi reclasificat(ă) la profit sau pierdere la cedarea activelor sau datoriilor aferente, investitorul reclasifică câștigul sau pierderea din capitalurile proprii la profit sau pierdere (drept ajustare din reclasificare) atunci când pierde influența semnificativă asupra entității asociate. De exemplu, dacă o entitate asociată are active financiare disponibile în vederea vânzării, iar investitorul pierde influența semnificativă asupra entității asociate, investitorul trebuie să reclasifice la profit sau pierdere câștigul sau pierderea recunoscut(ă) anterior la alte elemente ale rezultatului global în legătură cu acele active. Dacă participația unui investitor în capitalurile proprii ale unei entități asociate este redusă, dar investiția continuă să fie o entitate asociată, investitorul trebuie să reclasifice la profit sau pierdere numai o valoare proporțională din câștigul sau pierderea recunoscut(ă) anterior la alte elemente ale rezultatului global.”

Se adaugă punctul 41B după cum urmează:

„41B

IAS 27 (modificat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate în 2008) a modificat punctele 18 și 19 și a adăugat punctul 19A. O entitate trebuie să aplice aceste modificări pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2009 sau ulterior acestei date. Dacă o entitate aplică IAS 27 (modificat în 2008) pentru o perioadă anterioară, aceste modificări trebuie aplicate pentru acea perioadă anterioară.”

IAS 31    Interese în asocierile în participație

A8

IAS31 este modificat conform descrierii de mai jos.

Punctul 45 este modificat după cum urmează:

„45

Atunci când un investitor încetează a mai avea un control comun asupra unei entități, trebuie să contabilizeze de la acea dată orice investiție rămasă în conformitate cu IAS 39, cu condiția ca fosta entitate controlată în comun să nu devină o filială sau o entitate asociată. De la data la care o entitate controlată în comun devine o filială a unui investitor, investitorul trebuie să-și contabilizeze participațiile în conformitate cu IAS 27 și cu IFRS 3 Combinări de întreprinderi (revizuit de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate în 2008). De la data la care o entitate controlată în comun devine o entitate asociată a unui investitor, acesta trebuie să-și contabilizeze participația în conformitate cu IAS 28. Atunci când pierde controlul comun, investitorul trebuie să evalueze la valoarea justă orice investiție pe care o păstrează în fosta entitate controlată în comun. Investitorul trebuie să recunoască în profit sau pierdere orice diferență dintre:

(a)

valoarea justă a oricărei investiții păstrate și a oricăror încasări din cedarea părții de participație în entitatea controlată în comun; și

(b)

valoarea contabilă a investiției la data pierderii controlului comun;”

Se adaugă punctele 45A și 45B după cum urmează:

„45A

Atunci când o investiție încetează să constituie o entitate controlată în comun și este contabilizată în conformitate cu IAS 39, valoarea justă a investiției la data la care încetează să mai fie o entitate controlată în comun trebuie considerată valoarea sa justă la recunoașterea inițială drept activ financiar, în conformitate cu IAS 39.

45B

Dacă un investitor pierde controlul comun asupra unei entități, investitorul trebuie să contabilizeze toate valorile recunoscute la alte elemente ale rezultatului global aferente acelei entități, pe aceeași bază care ar fi prevăzută în cazul în care entitatea controlată în comun ar fi cedat direct activele sau datoriile aferente. Prin urmare, dacă un câștig sau o pierdere recunoscut(ă) anterior la alte elemente ale rezultatului global ar fi reclasificat(ă) la profit sau pierdere la cedarea activelor sau datoriilor aferente, investitorul reclasifică câștigul sau pierderea din capitalurile proprii la profit sau pierdere (drept ajustare din reclasificare) atunci când pierde controlul asupra entității. De exemplu, dacă o entitate controlată în comun are active financiare disponibile în vederea vânzării, iar investitorul pierde controlul comun asupra entității, investitorul trebuie să reclasifice la profit sau pierdere câștigul sau pierderea recunoscut(ă) anterior la alte elemente ale rezultatului global în legătură cu acele active. Dacă participația unui investitor într-o entitate controlată în comun este redusă, dar investiția continuă să fie o entitate controlată în comun, investitorul trebuie să reclasifice la profit sau pierdere numai o valoare proporțională din câștigul sau pierderea recunoscut(ă) anterior la alte elemente ale rezultatului global.”

Se adaugă punctul 58A după cum urmează:

„58A

IAS 27 (modificat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate în 2008) a modificat punctul 45 și a adăugat punctele 45A și 45B. O entitate trebuie să aplice aceste modificări pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2009 sau ulterior acestei date. Dacă o entitate aplică IAS 27 (modificat în 2008) pentru o perioadă anterioară, aceste modificări trebuie aplicate pentru acea perioadă anterioară.”

IAS 39    Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare

A9

IAS39 este modificat conform descrierii de mai jos.

Ultima propoziție de la punctul 102 este modificată după cum urmează:

„102

...Câștigul sau pierderea din instrumentul de acoperire împotriva riscurilor care este legat(ă) de partea eficace a acoperirii care a fost recunoscută la alte elemente ale rezultatului global trebuie reclasificată de la capitalurile proprii la profit sau pierdere, drept ajustare din reclasificare [a se vedea IAS 1 (revizuit în 2007)], în conformitate cu punctele 48-49 din IAS 21 la cedarea sau la cedarea parțială a operațiunii din străinătate.”

Se adaugă punctul 103E după cum urmează:

„103E

IAS 27 (modificat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate în 2008) a modificat punctul 102. O entitate trebuie să aplice această modificare pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2009 sau ulterior acestei date. Dacă o entitate aplică IAS 27 (modificat în 2008) pentru o perioadă anterioară, această modificare trebuie aplicată pentru acea perioadă anterioară.”

SIC-7    Introducerea monedei euro

A10

SIC-7 este modificat conform descrierii de mai jos.

La secțiunea „Referințe” se adaugă „IAS 27 Situații financiare consolidate și individuale (revizuit în 2008)”.

Punctul 4 este modificat după cum urmează:

„4

Aceasta înseamnă că, în special:

(a)

(b)

diferențele de curs valutar cumulate aferente conversiei situațiilor financiare ale operațiunilor din străinătate, recunoscute la alte elemente ale rezultatului global, trebuie acumulate în capitaluri proprii și trebuie reclasificate de la capitalurile proprii la profit sau pierdere numai la cedarea sau la cedarea parțială a investiției nete în operațiunea din străinătate; și …”

La titlul „Data intrării în vigoare” se adaugă un punct nou, după punctul care descrie data intrării în vigoare a modificărilor IAS 1, după cum urmează:

„IAS 27 (modificat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate în 2008) a modificat punctul 4 litera (b). O entitate trebuie să aplice această modificare pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2009 sau ulterior acestei date. Dacă o entitate aplică IAS 27 (modificat în 2008) pentru o perioadă anterioară, această modificare trebuie aplicată pentru acea perioadă anterioară.”