4.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 35/47


REGULAMENTUL (CE) NR. 80/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 14 ianuarie 2009

privind un cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2299/89 al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 71 și articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1)

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 2299/89 al Consiliului din 24 iulie 1989 de stabilire a unui cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare (4) a adus o contribuție majoră la asigurarea unor condiții echitabile și imparțiale pentru transportatorii aerieni în cadrul unui sistem informatizat de rezervare (denumit în continuare „SIR”), protejând astfel interesele consumatorilor.

(2)

O mare parte a rezervărilor de bilete de avion se efectuează în continuare prin SIR-uri.

(3)

Evoluțiile tehnologice și cele ale pieței permit o simplificare substanțială a cadrului legislativ, oferind o mai mare flexibilitate vânzătorilor de sistem și transportatorilor aerieni de a negocia comisioanele de rezervare și conținutul tarifelor. Aceasta ar trebui să le permită să se adapteze de o manieră flexibilă nevoilor și solicitărilor agențiilor de voiaj și consumatorilor, precum și să distribuie mult mai eficient produsele lor de transport.

(4)

În contextul actual al pieței, este totuși necesar să se mențină anumite dispoziții privind SIR-urile, în măsura în care acestea conțin produse de transport, pentru a preveni practicile anticoncurențiale și pentru a asigura furnizarea unor informații neutre consumatorilor.

(5)

Refuzul transportatorilor asociați de a furniza aceleași informații privind orarul de zbor, tarifele aplicate și disponibilitatea locurilor în alte sisteme decât cel propriu și de a accepta rezervările efectuate prin sistemele respective, poate denatura semnificativ concurența între SIR-uri.

(6)

Este necesară menținerea unei concurențe efective între transportatorii participanți și transportatorii asociați, precum și asigurarea respectării principiului nediscriminării în rândul transportatorilor aerieni, indiferent dacă participă sau nu la SIR.

(7)

Pentru a asigura condiții de concurență transparente și comparabile pe piață, transportatorii asociați ar trebui să fie supuși unor norme specifice.

(8)

Vânzătorii de sisteme ar trebui să disocieze clar SIR de orice sistem de rezervare intern sau de altă natură al unei companii aeriene și să nu acorde facilități de distribuție transportatorilor lor asociați pentru a evita accesul privilegiat al acestora la SIR.

(9)

Pentru a proteja interesele consumatorilor, este necesar să se prezinte utilizatorilor de SIR un afișaj inițial neutru și să se asigure că informațiile referitoare la toți transportatorii participanți sunt accesibile în mod egal, pentru a nu favoriza anumiți transportatori.

(10)

Utilizarea unui afișaj neutru mărește transparența produselor și serviciilor de transport oferite de către transportatorii participanți și întărește încrederea consumatorilor.

(11)

Vânzătorii de sistem ar trebui să se asigure că toți transportatorii participanți au acces la datele comerciale ale SIR în mod nediscriminatoriu, iar vânzătorii de servicii de transport nu ar trebui să poată utiliza aceste informații pentru a influența în mod incorect alegerea agenției de voiaj sau alegerea consumatorului.

(12)

În acordurile dintre abonați și vânzătorul de sistem cu privire la suporturile de date care conțin informații comerciale („MIDT”) ar putea fi inclus un sistem de compensare în favoarea abonaților.

(13)

Ar trebui să se faciliteze furnizarea informațiilor privind serviciile feroviare și serviciile aeriene-feroviare pe afișajele SIR.

(14)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare) (5), transportatorii aerieni trebuie să-și publice tarifele astfel încât să includă toate taxele, impunerile, suprataxele și comisioanele care nu pot fi evitate și sunt previzibile. Afișajele SIR ar trebui să ofere informații despre tarifele din aceleași categorii de prețuri, pentru a se asigura că agențiile de voiaj pot comunica clienților aceste informații.

(15)

Afișajul principal al SIR-urilor ar trebui să prezinte, în viitor, informații cu privire la serviciile de transport cu autobuzul disponibile pentru produsele de transport aerian sau cu privire la produsele de transport feroviar incluse alături de serviciile de transport aerian.

(16)

SIR-urile ar trebui să fie încurajate să furnizeze în viitor informații ușor de înțeles cu privire la emisiile de CO2 și la consumul de carburanți al zborului respectiv. Aceasta s-ar putea realiza prin prezentarea informațiilor referitoare la consumul mediu de carburanți pe persoană/litru/100 km și cantitatea medie de emisii de CO2 pe persoană/g/km și ar putea fi comparate cu datele privind cele mai bune călătorii alternative cu trenul/autobuzul a căror durată nu depășește cinci ore.

(17)

Transportatorii aerieni din Comunitate și cei din țările terțe ar trebui să beneficieze de un tratament egal în ceea ce privește serviciile SIR.

(18)

Pentru a asigura aplicarea corectă a prezentului regulament, Comisia ar trebui să dispună de competențe de executare adecvate, inclusiv posibilitatea de a investiga încălcările, fie din proprie inițiativă, fie în baza unei plângeri, pentru a putea impune întreprinderilor respective să înceteze încălcările și pentru a aplica sancțiuni.

(19)

Comisia ar trebui să monitorizeze periodic aplicarea prezentului regulament și în special eficacitatea acestuia în prevenirea practicilor anticoncurențiale și discriminatorii de pe piața distribuției de servicii de călătorie prin intermediul SIR-urilor, în special deoarece unii transportatori au legături strânse cu vânzătorii de sistem.

(20)

Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării articolelor 81 și 82 din tratat. Prezentul regulament este complementar normelor generale privind concurența, care rămân pe deplin aplicabile în cazul unor practici anticoncurențiale, cum ar fi încălcări ale normelor antitrust sau abuzurile de poziție dominantă.

(21)

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată prin Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (6). Dispozițiile prezentului regulament aduc precizări și completări Directivei 95/46/CE în ceea ce privește activitățile unui SIR.

(22)

Regulamentul (CEE) nr. 2299/89 ar trebui să fie abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

SECȚIUNEA 1

DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică tuturor sistemelor informatizate de rezervare („SIR”) oferite spre utilizare sau utilizate în Comunitate, în măsura în care cuprind produse de transport aerian.

Prezentul regulament se aplică, de asemenea, produselor de transport feroviar care sunt incluse alături de produsele de transport aerian pe afișajul principal al unui SIR atunci când sunt oferite spre utilizare sau sunt utilizate în Comunitate.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„produs de transport” înseamnă transportul unui pasager între două aeroporturi sau gări feroviare;

2.

„serviciu aerian regulat” înseamnă o serie de zboruri care prezintă cumulativ următoarele caracteristici:

(a)

pentru fiecare zbor, sunt puse la dispoziție locuri și/sau capacitatea de a transporta mărfuri și/sau corespondență, care pot fi achiziționate în mod individual de publicul larg (fie direct de la transportatorul aerian, fie de la agenții săi autorizați);

(b)

serviciul este operat în așa fel încât să deservească traficul dintre aceleași două sau mai multe aeroporturi, fie:

conform unui orar publicat, fie

cu o regularitate sau frecvență de așa natură încât să constituie o serie sistematică evidentă;

3.

„tarife” înseamnă prețurile pe care pasagerii trebuie să le achite transportatorilor aerieni, operatorilor de transport feroviar, agenților acestora sau altor vânzători de bilete pentru transportul propriu prin intermediul serviciilor aeriene, precum și condițiile de aplicare a acestor prețuri, inclusiv remunerația și condițiile oferite agențiilor și altor servicii auxiliare;

4.

„sistem informatizat de rezervare” sau „SIR” înseamnă un sistem informatizat care conține informații despre, printre altele, orarele de zbor, locurile disponibile și tarifele mai multor transportatori aerieni, oferind sau nu posibilitatea de a efectua rezervări sau de a emite bilete, în măsura în care aceste servicii sunt puse parțial sau integral la dispoziția abonaților;

5.

„vânzător de sistem” înseamnă acea entitate și filialele sale care este (sunt) responsabilă (responsabile) de operarea și comercializarea unui SIR;

6.

„mijloace de distribuție” înseamnă mijloacele oferite de un vânzător de sistem pentru comunicarea informațiilor privind orarele, locurile disponibile, tarifele și serviciile conexe ale transportatorilor aerieni și ale operatorilor de transport feroviar, precum și pentru efectuarea rezervărilor și/sau emiterea biletelor și pentru orice alte servicii conexe;

7.

„transportator asociat” înseamnă orice transportator aerian sau operator de transport feroviar care, direct sau indirect, singur sau în asociere cu alții, controlează sau participă la capital cu drepturi sau prin reprezentare în cadrul consiliului de administrație, al consiliului de supraveghere sau al oricărui alt organ de conducere al unui vânzător de sistem, precum și orice transportator aerian sau operator de transport feroviar asupra căruia exercită un control;

8.

„participație la capital cu drepturi sau prin reprezentare în cadrul consiliului de administrație, al consiliului de supraveghere sau al oricărui alt organ de conducere al unui vânzător de sistem” înseamnă o investiție căreia îi sunt asociate drepturi sau reprezentarea în consiliul de administrație, consiliul de supraveghere sau alt organ de conducere al unui vânzător de sistem și care conferă posibilitatea de a exercita, singur sau împreună cu alții, o influență decisivă asupra desfășurării activității vânzătorului de sistem;

9.

„control” înseamnă o relație constituită prin drepturi, contracte sau orice alte mijloace care, fie separat, fie combinate și având în vedere considerentele de drept sau de fapt implicate, conferă posibilitatea exercitării unei influențe decisive asupra unei întreprinderi, în special prin:

(a)

dreptul de proprietate sau dreptul de a utiliza toate sau o parte din activele unei întreprinderi;

(b)

drepturile sau contractele care conferă o influență decisivă asupra componenței, votării sau deciziilor organelor unei întreprinderi;

10.

„transportator participant” înseamnă un transportator aerian sau un operator de transport feroviar care deține un contract cu un vânzător de sistem pentru distribuția unor produse de transport aerian prin intermediul unui SIR;

11.

„abonat” înseamnă acea persoană sau acea întreprindere, alta decât un transportator participant, care folosește un SIR, în temeiul unui contract cu un vânzător de sistem, în scopul efectuării de rezervări pentru produse de transport aerian și produse conexe în numele unui client;

12.

„afișaj principal” înseamnă un afișaj neutru și complet de date privind serviciile de transport între perechi de orașe, pe o perioadă determinată de timp;

13.

„bilet” înseamnă un document valabil care dă dreptul la transport sau un echivalent al acestuia într-un alt format decât cel de hârtie, eliberat sau autorizat de transportatorul aerian, operatorul de transport feroviar sau de un agent autorizat;

14.

„produs combinat” înseamnă o combinație prestabilită de servicii de transport cu alte servicii care nu sunt auxiliare transportului, oferite spre vânzare la un preț global;

15.

„comision de rezervare” înseamnă prețul care trebuie plătit de către transportatorii aerieni vânzătorilor de sistem pentru serviciile oferite de SIR.

SECȚIUNEA 2

NORME DE CONDUITĂ PENTRU VÂNZĂTORII DE SISTEME

Articolul 3

Relația cu furnizorii de servicii de transport

(1)   Un vânzător de sistem:

(a)

nu impune condiții inechitabile și/sau nejustificate în niciun contract încheiat cu un transportator participant și nu cere să fie acceptate condiții suplimentare care, prin caracterul lor sau conform uzanței comerciale, nu au nicio legătură cu participarea la SIR-ul său;

(b)

nu condiționează participarea unui transportator participant la SIR-ul său de neparticiparea acestuia la un alt sistem în același timp sau de interdicția ca acesta să utilizeze în mod liber sisteme de rezervare alternative, cum ar fi propriul sistem de rezervare prin Internet și centrele de apel.

(2)   Un vânzător de sistem încarcă și procesează datele furnizate de transportatorii participanți cu aceeași atenție și promptitudine, sub rezerva constrângerilor impuse numai de metodele de încărcare alese de fiecare transportator participant în parte.

(3)   Un vânzător de sistem face publice, cu excepția cazului în care acest fapt este făcut public în alt mod, existența și ponderea vreunei participații directe sau indirecte a unui transportator aerian sau a unui operator de transport feroviar la capitalul unui vânzător de sistem sau ale vreunei participații a unui vânzător de sistem la capitalul unui transportator aerian sau al unui operator de transport feroviar.

Articolul 4

Mijloace de distribuție

(1)   Un vânzător de sistem nu rezervă proceduri speciale de încărcare și/sau procesare a datelor sau orice alt mijloc de distribuție, sau orice modificări aduse acestora, unuia sau mai multora dintre transportatorii săi participanți, inclusiv transportatorilor asociați. Vânzătorul de sistem oferă tuturor transportatorilor participanți informații referitoare la modificările aduse mijloacelor sale de distribuție și procedurilor sale de încărcare/procesare.

(2)   Un vânzător de sistem se asigură că mijloacele sale de distribuție sunt separate, cel puțin prin intermediul programelor informatice și într-o manieră clară și verificabilă, de inventarul privat al oricărui transportator, precum și de mijloacele de gestionare și de comercializare ale acestuia.

Articolul 5

Afișaje

(1)   Un vânzător de sistem oferă un afișaj principal sau afișaje principale pentru fiecare tranzacție efectuată prin intermediul SIR-ului său și introduce integral, de o manieră neutră, în mod nediscriminatoriu și imparțial datele furnizate de transportatorii participanți. Criteriile folosite pentru ordonarea zborurilor nu se bazează pe nici un factor legat, direct sau indirect, de identitatea transportatorului și se aplică în mod nediscriminatoriu tuturor transportatorilor participanți. Afișajul sau afișajele principale nu induc în eroare utilizatorii, sunt ușor accesibile și respectă normele prevăzute în anexa I.

(2)   În ceea ce privește informațiile furnizate de un SIR utilizatorului, abonatul utilizează un afișaj neutru în conformitate cu alineatul (1), cu excepția cazului în care este necesar un alt afișaj pentru a da curs preferințelor utilizatorului.

(3)   Zborurile efectuate de transportatori aerieni care fac obiectul unei interdicții de operare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv (7) trebuie să fie indicate în mod clar și specific pe afișaj.

(4)   Vânzătorul de sistem introduce un simbol specific pe afișajul SIR, pe care utilizatorii să îl poată identifica, în scopul informării cu privire la identitatea transportatorului aerian, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005.

(5)   Prezentul articol nu se aplică unui SIR folosit de un transportator aerian, un operator de transport feroviar sau un grup de transportatori aerieni sau operatori de transport feroviar, la sediul său/lor, ghișeele lor de vânzare sau pe propriile pagini de Internet identificate ca atare.

Articolul 6

Relațiile cu abonații

(1)   Un vânzător de sistem nu impune condiții inechitabile și/sau nejustificate într-un contract încheiat cu un abonat, cum ar fi impunerea unei interdicții abonatului de a se abona sau de a utiliza un alt sistem, solicitarea acceptării unor condiții suplimentare care nu au nicio legătură cu abonarea la SIR-ul său, sau impunerea unei obligații de a accepta o ofertă de echipament tehnic sau programe informatice.

(2)   În cazul în care abonatul este o întreprindere autonomă cu mai puțin de 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau bilanț anual nu depășește 10 milioane EUR, acesta poate denunța contractul cu vânzătorul de sistem, cu respectarea unui preaviz de maximum trei luni, care nu poate expira mai devreme de sfârșitul primului an de executare a contractului. Într-o asemenea situație, vânzătorul de sistem nu este îndreptățit să recupereze mai mult decât costurile direct legate de denunțarea contractului.

Articolul 7

Suporturi de date care conțin informații comerciale („MIDT”)

(1)   Orice informații comerciale și informații referitoare la rezervări și vânzări pot fi făcute publice de vânzătorii de sisteme cu condiția ca aceste informații să fie oferite cu aceeași promptitudine și în mod nediscriminatoriu tuturor transportatorilor participanți, inclusiv transportatorilor asociați. Informațiile pot și, la cerere, trebuie să acopere toți transportatorii participanți și/sau abonații.

(2)   Transportatorii participanți nu folosesc astfel de date pentru a influența alegerea abonatului.

(3)   În cazul în care aceste date sunt rezultatul utilizării mijloacelor de distribuție ale unui SIR de către un abonat cu sediul în Comunitate, acestea nu includ identificarea directă sau indirectă a respectivului abonat, cu excepția cazului în care abonatul și vânzătorul de sistem cad de acord asupra condițiilor de utilizare corespunzătoare a unor astfel de date. Această condiție se aplică și în cazul în care vânzătorii de sisteme pun la dispoziția oricărei alte părți astfel de informații pentru a fi folosite de partea respectivă în alte scopuri decât pentru reglarea facturilor.

(4)   Acordurile între abonați și vânzătorii de sisteme privind MIDT se pun la dispoziția publicului.

Articolul 8

Tratamentul echivalent în țări terțe

(1)   Fără a aduce atingere acordurilor internaționale încheiate de Comunitate sau de statele membre, în cazul în care tratamentul de care beneficiază un transportator aerian din Comunitate din partea unui vânzător de sistem care operează într-o țară terță nu este echivalent cu tratamentul de care beneficiază transportatorii participanți din țara terță respectivă în privința oricărui aspect prevăzut de prezentul regulament, Comisia poate solicita tuturor vânzătorilor de sisteme din Comunitate să aplice transportatorilor aerieni din acea țară terță un tratament echivalent celui de care beneficiază transportatorii aerieni din Comunitate în țara terță respectivă.

(2)   Comisia monitorizează aplicarea unui tratament discriminatoriu sau neechivalent transportatorilor aerieni din Comunitate de către vânzătorii de sisteme din țări terțe. La cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, Comisia anchetează eventuale cazuri de discriminare a transportatorilor aerieni din Comunitate în SIR-urile din țări terțe. În cazul în care se constată asemenea discriminări, înainte de a lua o decizie, Comisia informează statele membre și părțile interesate și solicită punctul de vedere al acestora, inclusiv prin organizarea unei reuniuni cu experți în domeniu din statele membre.

SECȚIUNEA 3

NORME DE CONDUITĂ PENTRU FURNIZORII DE SERVICII DE TRANSPORT

Articolul 9

Date furnizate de transportatorii participanți

Transportatorii participanți, precum și intermediarii care gestionează datele, se asigură că datele pe care le furnizează unui SIR sunt exacte și că permit vânzătorului de sistem să respecte normele prevăzute în anexa I.

Articolul 10

Norme specifice pentru transportatorii asociați

(1)   Un transportator asociat nu poate trata în mod discriminatoriu un SIR concurent, sub rezerva reciprocității la care se face referire la alineatul (2), prin refuzul de a-i furniza acestuia, la cerere și cu aceeași promptitudine, aceleași informații privind orarele, tarifele și locurile disponibile ale propriilor sale produse de transport, ca și cele pe care le furnizează și propriului său SIR sau prin refuzul de a distribui produsele sale de transport prin intermediul unui alt SIR, sau prin refuzul de a accepta sau de a confirma cu aceeași promptitudine o rezervare făcută printr-un SIR concurent pentru orice produs de transport care este distribuit prin propriul său SIR. Transportatorul asociat este obligat să accepte și să confirme numai acele rezervări care sunt conforme cu tarifele și condițiile sale.

(2)   Un SIR concurent nu poate refuza să stocheze date cu privire la orare, tarife și locuri disponibile pentru serviciile de transport furnizate de un transportator asociat și încarcă și prelucrează datele cu aceeași atenție și promptitudine ca aceea acordată celorlalți clienți și abonați ai săi de pe oricare piață, sub rezerva constrângerilor impuse numai de metoda de încărcare aleasă de fiecare transportator în parte.

(3)   Transportatorul asociat nu este obligat să accepte orice costuri aferente, cu excepția costurilor de reproducere a datelor care urmează să fie furnizate și a costurilor pentru rezervările acceptate. Comisionul de rezervare plătibil unui SIR pentru o rezervare acceptată făcută în conformitate cu alineatul (1) corespunde comisionului încasat de același SIR de la alți transportatori participanți pentru tranzacții echivalente.

(4)   Un transportator asociat nu favorizează, direct sau indirect, propriul său SIR, asociind utilizarea de către un abonat a unui anumit SIR cu primirea unui comision sau cu alte măsuri stimulative sau disuasive pentru vânzarea produselor sale de transport.

(5)   Un transportator asociat nu favorizează, direct sau indirect, propriul său SIR solicitând utilizarea de către un abonat a unui anumit SIR pentru vânzarea sau emiterea de bilete pentru orice produse de transport pe care le furnizează direct sau indirect.

SECȚIUNEA 4

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Articolul 11

Prelucrarea, accesarea și stocarea datelor cu caracter personal

(1)   Datele cu caracter personal culese în cadrul activităților unui SIR în scopul efectuării de rezervări sau emiterii de bilete pentru produsele de transport sunt prelucrate doar într-un mod compatibil cu aceste scopuri. În ceea ce privește prelucrarea acestor date, un vânzător de sistem este considerat a fi operator de date în conformitate cu articolul 2 litera (d) din Directiva 95/46/CE.

(2)   Datele cu caracter personal sunt prelucrate doar în măsura în care prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte contractantă sau pentru a da curs unor solicitări din partea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

(3)   În cazul în care este vorba de categorii speciale de date, menționate la articolul 8 din Directiva 95/46/CE, datele respective sunt prelucrate numai dacă persoana vizată și-a exprimat consimțământul în mod explicit în acest scop, acționând în cunoștință de cauză.

(4)   Informațiile deținute de vânzătorul de sistem privind rezervările individuale identificabile sunt stocate offline în termen de șaptezeci și două de ore de la finalizarea ultimei etape a rezervării individuale și sunt distruse în interval de trei ani. Accesul la aceste date este permis doar din motive legate de un diferend privind facturarea.

(5)   Datele comerciale, datele referitoare la rezervări și la vânzări prezentate de un vânzător de sistem nu conțin niciun element de identificare directă sau indirectă a persoanelor fizice sau, după caz, a organizațiilor sau companiilor pe care le reprezintă.

(6)   La cerere, abonatul informează utilizatorul cu privire la numele și adresa vânzătorului de sistem, scopul prelucrării datelor, durata conservării datelor cu caracter personal și mijloacele pe care le are la dispoziție persoana la care se referă datele pentru a-și exercita drepturile de acces la date.

(7)   Persoana la care se referă datele are acces gratuit la datele sale cu caracter personal, indiferent dacă acestea sunt stocate de vânzătorul de sistem sau de abonat.

(8)   Drepturile recunoscute în cadrul prezentului articol sunt complementare și coexistă cu drepturile persoanelor la care se referă datele stabilite prin Directiva 95/46/CE, prin dispozițiile naționale adoptate în temeiul directivei respective, precum și prin dispozițiile acordurilor internaționale la care Comunitatea este parte.

(9)   Dispozițiile prezentului regulament aduc precizări și completări Directivei 95/46/CE în scopurile menționate la articolul 1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, se aplică definițiile din directiva respectivă. În cazul în care nu se aplică dispozițiile specifice din prezentul articol privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților unui SIR, prezentul regulament nu aduce atingere dispozițiilor directivei respective, nici dispozițiilor naționale adoptate în temeiul acesteia și nici dispozițiilor acordurilor internaționale la care Comunitatea este parte.

(10)   În cazul în care un vânzător de sistem operează bazele de date în calități diferite, cum ar fi în calitate de SIR sau de gazdă pentru companiile aeriene, se impune adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice pentru a se evita eludarea normelor privind protecția datelor prin interconectarea bazelor de date și pentru a garanta că datele cu caracter personal sunt accesibile numai în scopul specific pentru care au fost culese.

SECȚIUNEA 5

AUDIT

Articolul 12

Auditorul și raportul de audit

(1)   Fiecare vânzător de sistem prezintă o dată la patru ani și, în plus, la cererea Comisiei, un raport de audit independent care detaliază structura acționariatului și modelul de conducere. Costurile legate de raportul de audit sunt suportate de vânzătorul de sistem.

(2)   Vânzătorul de sistem informează Comisia cu privire la identitatea auditorului înainte de a confirma numirea acestuia. Comisia poate ridica obiecții și, într-un termen de două luni și după consultarea auditorului, a vânzătorului de sistem și a oricărei alte părți care invocă un interes legitim, decide dacă auditorul urmează a fi înlocuit sau nu.

SECȚIUNEA 6

ÎNCĂLCĂRI ȘI SANCȚIUNI

Articolul 13

Încălcări

În cazul în care Comisia, în urma unei plângeri sau din oficiu, constată o încălcare a prezentului regulament, poate solicita printr-o decizie întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi în cauză să înceteze respectiva încălcare. Investigațiile privind o posibilă încălcare a prezentului regulament iau pe deplin în considerare rezultatele oricărei anchete efectuate în temeiul articolele 81 și 82 din tratat.

Articolul 14

Competențe de investigare

Pentru a-și îndeplini sarcinile atribuite prin prezentul regulament, Comisia poate, printr-o simplă cerere sau printr-o decizie, să solicite întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi să-i furnizeze toate informațiile necesare, inclusiv să-i pună la dispoziție rezultatele unor audituri specifice, îndeosebi în privința chestiunilor care se află sub incidența articolelor 4, 7, 10 și 11.

Articolul 15

Amenzi

(1)   Prin decizie, Comisia poate aplica întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi amenzi care nu depășesc 10 % din cifra de afaceri totală a acestora din exercițiul financiar precedent, atunci când constată că acestea au încălcat, cu intenție sau din neglijență, prezentul regulament.

(2)   Prin decizie, Comisia poate aplica întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi amenzi care nu depășesc 1 % din cifra de afaceri totală a acestora din exercițiul financiar precedent, atunci când, cu intenție sau din neglijență, acestea furnizează informații eronate sau incomplete sau nu furnizează informațiile în termenul stabilit, ca răspuns la o solicitare făcută printr-o decizie adoptată în temeiul articolului 14.

(3)   La stabilirea valorii amenzilor, se iau în considerare atât gravitatea, cât și durata încălcării.

(4)   Amenzile nu au caracter penal.

(5)   Curtea de Justiție a Comunităților Europene are competență de jurisdicție deplină în ceea ce privește acțiunile introduse împotriva deciziilor prin care Comisia a stabilit o amendă. Curtea poate anula, reduce sau majora amenda.

Articolul 16

Proceduri

(1)   Înaintea luării unei decizii în temeiul articolelor 13 și 15, Comisia transmite întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi în cauză o comunicare privind obiecțiile sale și le oferă posibilitatea de a-și prezenta observațiile în scris și, la cerere, în cadrul unei audieri.

(2)   Comisia nu face publice acele informații obținute în temeiul prezentului regulament care, prin natura lor, fac obiectul obligației de păstrare a secretului profesional.

Orice persoană care transmite informații Comisiei în temeiul prezentului regulament, trebuie să indice în mod clar elementele considerate confidențiale, cu justificările aferente, și să furnizeze o versiune separată neconfidențială în termenul stabilit de Comisie.

(3)   În cazul în care Comisia consideră că, pe baza informațiilor de care dispune, nu există suficiente motive pentru a da curs unei plângeri, aceasta informează reclamantul cu privire la motivele poziției sale și stabilește un termen în care acesta poate să-și prezinte observațiile în scris.

În cazul în care reclamantul își prezintă observațiile în termenul stabilit de Comisie iar observațiile sale scrise nu au ca rezultat o modificare a evaluării inițiale a reclamației, Comisia respinge plângerea prin decizie. În situația în care reclamantul nu își prezintă observațiile în termenul stabilit de Comisie, se consideră că plângerea a fost retrasă.

În cazul în care Comisia transmite o comunicare privind obiecțiile sale, aceasta furnizează reclamantului o copie a versiunii neconfidențiale și stabilește un termen în care reclamantul își poate prezenta observațiile în scris.

(4)   La cerere, Comisia permite accesul la dosar părților cărora le-a transmis o comunicare privind obiecțiile sale și reclamantului. Accesul se acordă după notificarea comunicării privind obiecțiile. Dreptul de acces la un dosar nu se extinde la secretele de afaceri, la alte informații confidențiale sau la documentele interne ale Comisiei.

(5)   În cazul în care Comisia consideră că este necesar, aceasta poate audia și alte persoane fizice sau juridice.

SECȚIUNEA 7

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 17

Abrogare

(1)   Regulamentul (CEE) nr. 2299/89 se abrogă.

(2)   Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 18

Revizuire

(1)   Comisia monitorizează periodic aplicarea prezentului regulament, dacă este necesar cu ajutorul unor audituri specifice, astfel cum se prevede la articolul 14. Comisia examinează în special eficacitatea prezentului regulament în asigurarea nediscriminării și a unei concurențe echitabile pe piața serviciilor SIR.

(2)   Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului, dacă este cazul, un raport privind aplicarea articolului 8 referitor la tratamentul echivalent în țările terțe și propune măsurile adecvate pentru eliminarea condițiilor discriminatorii, inclusiv încheierea sau modificarea acordurilor bilaterale de transport aerian dintre Comunitate și țările terțe.

(3)   Până la 29 martie 2013, Comisia elaborează un raport privind aplicarea prezentului regulament, care evaluează nevoia de a menține, modifica sau abroga prezentul regulament.

Articolul 19

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la 29 martie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 14 ianuarie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

A. VONDRA


(1)  JO C 224, 30.8.2008, p. 57.

(2)  JO C 233, 11.9.2008, p. 1.

(3)  Avizul Parlamentului European din 4 septembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 16 decembrie 2008.

(4)  JO L 220, 29.7.1989, p. 1.

(5)  JO L 293, 31.10.2008, p. 3.

(6)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(7)  JO L 344, 27.12.2005, p. 15.


ANEXA I

NORME APLICABILE AFIȘAJELOR PRINCIPALE

1.   În cazul în care prețurile figurează în cadrul afișajului principal și/sau a ordonării în funcție de prețuri, acestea trebuie să includă tarifele și toate taxele, impunerile, suprataxele și comisioanele care trebuie achitate transportatorului aerian sau operatorului de transport feroviar, care nu pot fi evitate și care sunt previzibile la momentul când figurează pe afișaj.

2.   În ceea ce privește includerea în cadrul afișajului principal, nu trebuie să existe nicio discriminare între aeroporturile sau gările feroviare care deservesc același oraș la constituirea și selectarea produselor de transport între anumite perechi de orașe.

3.   Zborurile, altele decât serviciile aeriene regulate, trebuie să fie clar identificate. Un consumator are dreptul să beneficieze, la cerere, de un afișaj principal limitat la serviciile regulate sau la cele neperiodice.

4.   Zborurile cu escale trebuie clar identificate.

5.   În cazul în care zborurile sunt operate de un transportator aerian altul decât cel indicat prin codul de identificare a transportatorului, operatorul de transport care asigură efectiv zborul trebuie să fie clar identificat. Această cerință se aplică în toate cazurile, cu excepția aranjamentelor ad-hoc pe termen scurt.

6.   Informațiile privind produsele combinate nu sunt incluse în afișajul principal.

7.   La alegerea abonatului, opțiunile de călătorie de pe afișajul principal sunt ordonate în funcție de tarife sau în următoarea ordine:

(i)

opțiuni de călătorie non-stop ordonate în funcție de ora plecării;

(ii)

toate celelalte opțiuni de călătorie ordonate în funcție de durata totală a călătoriei.

8.   Cu excepția cazului de la punctul 10, nicio opțiune de călătorie nu este afișată mai mult de o dată în orice afișaj principal.

9.   În cazul în care opțiunile de călătorie sunt ordonate în conformitate cu punctul 7 subpunctele (i) și (ii) și în cazul în care pe SIR sunt oferite servicii feroviare pentru aceeași pereche de orașe, pe primul ecran al afișajului principal trebuie să fie prezentat cel puțin cel mai bine plasat serviciu feroviar sau serviciu aerian-feroviar.

10.   În cazul în care transportatorii aerieni operează în conformitate cu un acord de partajare a codurilor, fiecare dintre transportatorii aerieni în cauză – nu mai mult de doi – poate figura separat pe afișaj cu codul său de identificare individual. În cazul în care sunt implicați mai mult de doi transportatori aerieni, transportatorul care asigură în mod efectiv zborul îi desemnează pe cei doi transportatori.


ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CEE) nr. 2299/89

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3 alineatele (1) și (2)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 3a

Articolul 10 alineatele (1) și (3)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 9

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 4a alineatele (1) și (2)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4a alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4a alineatul (4)

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolele 7 și 11

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 10 alineatele (4) și (5)

Articolul 9

Articolul 6

Articolul 9a

Articolul 5 alineatul (2) și articolul 11

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 13

Articolul 12

Articolul 14

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 14

Articolul 16 alineatul (2)

Articolul 15

Articolul 14

Articolul 16

Articolul 15 alineatele (1)-(4)

Articolul 17

Articolul 15 alineatul (5)

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 16 alineatele (1) și (5)

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 21a

Articolul 21b

Articolul 22

Articolul 11

Articolul 23

Articolul 18

Anexa I

Anexa I