14.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 9/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 20/2009 AL COMISIEI

din 13 ianuarie 2009

de adoptare a specificațiilor modulului ad-hoc din 2010 privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate (1), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 365/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de adoptare a programului de module ad-hoc, care acoperă anii 2010, 2011 și 2012, pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă, prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (2) cuprinde un modul ad-hoc privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie.

(2)

Decizia 2008/618/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (3), „Foaia de parcurs privind egalitatea între femei și bărbați” (4) a Comisiei Europene și Pactul european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați (5) încurajează statele membre să ia măsuri pentru promovarea unui echilibru mai bun între viața profesională și cea de familie pentru toate persoanele, în ceea ce privește îngrijirea copiilor, structurile de îngrijire pentru alte persoane aflate în întreținere și promovarea concediului parental, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. În consecință, este necesar să se dispună de o serie de date complete și comparabile privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie, în vederea monitorizării progreselor înregistrate în realizarea obiectivelor Strategiei europene privind ocuparea forței de muncă și în vederea măsurării impactului politicilor recente în acest domeniu.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru programul statistic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

O listă detaliată a informațiilor, care vor fi culese în 2010 prin modulul ad-hoc privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie, sunt stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 77, 14.3.1998, p. 3.

(2)  JO L 112, 24.4.2008, p. 22.

(3)  JO L 198, 26.7.2008, p. 47.

(4)  COM(2006) 0092 final.

(5)  Concluziile președinției Consiliului European de la Bruxelles (23 și 24 martie 2006).


ANEXĂ

ANCHETĂ PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

Specificațiile modulului ad-hoc din 2010 privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie

1.

State membre și regiuni vizate: toate.

2.

Codurile variabilelor sunt următoarele:

Numerotarea variabilelor sondajului privind forța de muncă în coloana „Filtru” se referă la anexa III la Regulamentul (CE) nr. 377/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate, în ceea ce privește codificarea utilizată pentru transmiterea datelor începând cu anul 2009, utilizarea unui subeșantion pentru culegerea datelor referitoare la variabilele structurale și definirea trimestrelor de referință (1).

Nume

Coloană

Cod

Descriere

Filtru

REGCARE

197

 

Persoană care îngrijește în mod regulat alți copii cu vârsta de până la 14 ani (alții decât proprii copii sau ai soțului/soției care locuiesc în gospodărie) sau rude/prieteni bolnavi, cu handicap, vârstnici, cu vârsta de peste 15 ani care au nevoie de îngrijire

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani

1

Da, alți copii cu vârsta până la 14 ani

2

Da, rude/prieteni cu vârsta de peste 15 ani care au nevoie de îngrijire

3

Da, alți copii cu vârsta de până la 14 ani și rude/prieteni cu vârsta peste 15 ani care au nevoie de îngrijire

4

Nu

9

Fără obiect (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

CHILDCAR

198

 

Utilizarea serviciilor de îngrijire a copiilor pe săptămână pentru copilul cel mai mic ca vârstă care locuiește în gospodărie (inclusiv asistente maternale, învățământ preșcolar; în afara învățământului obligatoriu)

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani care au cel puțin un copil al lor sau al soțului/soției cu vârsta de până la 14 ani care locuiește în gospodărie

 

Serviciile de îngrijire a copiilor sunt utilizate de ... ori pe săptămână

1

până la 10 ore

2

mai mult de 10 ore dar până la 20 de ore

3

mai mult de 20 ore dar până la 30 de ore

4

mai mult de 30 ore dar până la 40 de ore

5

mai mult de 40 de ore

6

Nu sunt utilizate servicii de îngrijire a copiilor

9

Fără obiect (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

IMPFACIL

199

 

Impactul disponibilității și accesibilității facilităților de îngrijire asupra persoanelor care nu lucrează sau care lucrează cu jumătate de normă

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani (FTPTREAS ≠ 3 și SEEKREAS ≠ 3 și (REGCARE = 1-3 sau persoanele care au cel puțin un copil al lor sau al soției/soțului cu vârsta până la 14 ani care locuiește în gospodărie și FTPT ≠ 1

1

Nu sunt disponibile sau accesibile servicii adecvate de îngrijire a copiilor

2

Nu sunt disponibile sau accesibile servicii adecvate de îngrijire a persoanelor bolnave, cu handicap sau vârstnice

3

Nu sunt disponibile sau accesibile servicii adecvate de îngrijire a copiilor și a persoanelor bolnave, cu handicap sau vârstnice

4

Facilitățile de îngrijire nu influențează decizia de participare pe piața muncii

9

Fără obiect (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

NOWRECHI

200

 

Motivul principal (în legătură cu îngrijirea copiilor) pentru care persoana nu lucrează sau lucrează cu jumătate de normă

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani (NEEDCARE = 1,3 sau IMPFACIL = 1,3)

1

Nu sunt disponibile servicii de îngrijire a copiilor

2

Serviciile de îngrijire a copiilor sunt prea costisitoare

3

Serviciile de îngrijire a copiilor nu sunt suficient de calitative

4

Alte motive legate de absența serviciilor de îngrijire a copiilor adecvate

9

Fără obiect (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

NOWRECAR

201

 

Motivul principal (în legătură cu îngrijirea altor persoane aflate în îngrijire) pentru care persoana nu lucrează sau lucrează cu jumătate de normă

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani (NEEDCARE = 2,3 sau IMPFACIL = 2,3)

1

Nu sunt disponibile servicii de îngrijire

2

Serviciile de îngrijire sunt prea costisitoare

3

Serviciile de îngrijire nu sunt suficient de calitative

4

Alte motive legate de absența serviciilor de îngrijire adecvate

9

Fără obiect (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

VARHOURS

202

 

Orar de muncă variabil

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani și STAPRO = 3

1

Ore fixe de începere și de terminare a unei zile de muncă sau variabile, în funcție de decizia angajatorului

 

Program stabilit de salariat în cadrul uneia dintre următoarele scheme:

2

Program de muncă flexibil/Valorificarea timpului de lucru

3

Număr fix de ore de muncă pe zi, dar cu anumită flexibilitate în timpul zilei

4

Își stabilește singur programul de muncă (fără niciun fel de norme formale)

5

Altele

9

Fără obiect (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

POSSTEND

203

 

Posibilitatea de a varia începutul și/sau finalul zilei de muncă pentru motive familiale (cel puțin o oră)

VARHOURS=1,3,5,spațiu liber

1

În general posibil

2

Rareori posibil

3

Imposibil

9

Fără obiect (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

POSORGWT

204

 

Posibilitatea de a-și organiza timpul de muncă pentru a-și lua zile libere întregi pentru motive familiale (fără a-și folosi zilele de concediu)

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani și STAPRO = 3

1

În general posibil

2

Rareori posibil

3

Imposibil

9

Fără obiect (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

REDWORK

205

 

Program de muncă redus pentru a îngriji copilul cel mai mic ca vârstă din gospodărie timp de cel puțin o lună de zile (cu excepția concediului de maternitate)

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani care au cel puțin un copil al lor sau al soției/soțului cu vârsta de până la 8 ani care locuiește în gospodărie și [WSTATOR = 1,2 sau (EXISTPR = 1 și REFYEAR–YEARPR ≤ vârsta copilului celui mai mic + 1)]

1

Da.

2

Nu

9

Fără obiect (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

STOPWORK

206

 

Persoane care au întrerupt munca pentru a îngriji copilul cel mai mic ca vârstă din gospodărie timp de cel puțin o lună de zile (cu excepția concediului de maternitate)

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani care au cel puțin un copil al lor sau al soției/soțului cu vârsta de până la 8 ani care locuiește în gospodărie și [WSTATOR = 1,2 sau (EXISTPR = 1 și REFYEAR–YEARPR ≤ vârsta copilului celui mai mic + 1)]

1

Nu

 

Da, au încetat să muncească pentru o perioadă încheiată de

2

până la 3 luni

3

mai mult de 3 luni dar până la 6 luni

4

mai mult de 6 luni dar până la 1 an

5

mai mult de un an

6

Încă nu s-a întors la muncă

9

Fără obiect (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

PARLEAVE

207

 

Concediu parental cu normă întreagă de cel puțin o lună luat pentru a îngriji copilul cel mai mic ca vârstă din gospodărie (cu excepția concediului de maternitate)

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani care au cel puțin un copil al lor sau al soțului/soției cu vârsta de până la 8 ani care locuiește în gospodărie

1

Nu, nu și-a luat concediu parental cu normă întreagă pentru cel puțin o lună

 

Da, și-a luat concediu parental cu normă întreagă pentru o perioadă încheiată de

2

până la 3 luni

3

mai mult de 3 luni dar până la 6 luni

4

mai mult de 6 luni dar până la 1 an

5

mai mult de un an

6

Se află încă în concediu

9

Fără obiect (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

 

210/215

 

Factor de pondere pentru modulul ad-hoc din 2010 (opțional)

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani

0000-9999

Coloanele 210-213 conțin numere întregi

00-99

Coloanele 214-215 conțin poziții decimale


(1)  JO L 114, 26.4.2008, p. 57.