19.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/94


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 7 mai 2009

de modificare a Orientării BCE/2007/2 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)

(BCE/2009/9)

(2009/390/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 105 alineatul (2) prima și a patra liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 și articolele 17, 18 și 22,

întrucât:

(1)

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a adoptat Orientarea BCE/2007/2 din 26 aprilie 2007 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (1) care reglementează TARGET2, caracterizat printr-o platformă tehnică unică, denumită platformă comună unică (SSP).

(2)

Este necesar să fie aduse modificări Orientării BCE/2007/2: (a) având în vedere noua versiune a SSP și necesitatea de a defini decontarea între sisteme (cross-system settlement) nou introdusă; și (b) pentru a permite accesul la TARGET2 instituțiilor de credit cu capital integral de stat care, având în vedere natura lor instituțională specifică în temeiul legislației comunitare, sunt supuse unei verificări de un nivel comparabil cu supravegherea efectuată de către autoritățile naționale,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Anexele II, III și IV la Orientarea BCE/2007/2 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta orientare.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

(1)   Prezenta orientare intră în vigoare la 8 mai 2009.

(2)   Articolul 1 se aplică de la 11 mai 2009.

Articolul 3

Destinatari și măsuri de punere în aplicare

(1)   Prezenta orientare se aplică tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

(2)   Băncile centrale naționale ale statelor membre care au adoptat moneda euro transmit către BCE până la 11 mai 2009 măsurile prin care acestea intenționează să se conformeze prevederilor prezentei orientări.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 7 mai 2009.

În numele Consiliului guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 237, 8.9.2007, p. 1.


ANEXĂ

1.

Anexa II la Orientarea BCE/2007/2 se modifică după cum urmează:

Definiția sintagmei „instituție de credit” de la articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„—

«instituție de credit» (credit institution) înseamnă: (a) o instituție de credit în sensul [a se insera dispozițiile juridice naționale de transpunere a articolului 4 alineatul (1) litera (a) și, în cazul în care prezintă relevanță, a articolului 2 din Directiva bancară], care este supusă supravegherii de către o autoritate competentă; sau (b) o altă instituție de credit, în sensul articolului 101 alineatul (2) din tratat, care este supusă verificării de un nivel comparabil cu supravegherea efectuată de către o autoritate competentă.”

2.

Anexa III la Orientarea BCE/2007/2 se modifică după cum urmează:

Definiția sintagmei „instituție de credit” din lista de definiții din prezenta anexă se înlocuiește cu următorul text:

„—

«instituție de credit» (credit institution) înseamnă: (a) o instituție de credit în sensul articolului 2 și al articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva bancară, astfel cum au fost transpuse în legislația națională, care este supusă supravegherii de către o autoritate competentă; sau (b) o altă instituție, în sensul articolului 101 alineatul (2) din tratat, care este supusă verificării de un nivel comparabil cu supravegherea efectuată de o autoritate competentă.”

3.

Anexa IV la Orientarea BCE/2007/2 se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 1 se adaugă următoarele definiții:

„—

«decontare între sisteme» (cross-system settlement) înseamnă decontarea în timp real a instrucțiunilor de debitare în conformitate cu care plățile se realizează de la o bancă de decontare a unui sistem auxiliar prin utilizarea procedurii de decontare 6 către o bancă de decontare a unui alt sistem auxiliar prin utilizarea procedurii de decontare 6;

«modulul (de administrare) date statice» [Static Data (Management) Module] înseamnă modulul SSP în cadrul căruia datele statice se colectează și se înregistrează.”

2.

La punctul 3 se adaugă următorul subpunct 7:

„7.

Băncile centrale ale sistemelor auxiliare se asigură că sistemele auxiliare cu care au încheiat aranjamente bilaterale furnizează denumirea și codul BIC ale sistemului auxiliar cu care intenționează să realizeze decontarea între sisteme (cross-system settlement) și data de la care decontarea între sisteme (cross-system settlement) cu un sistem auxiliar individual ar trebui să înceapă și să se încheie. Această informație se înregistrează în modulul (de administrare) date statice [Static Data (Management) Module].”

3.

La punctul 4, subpunctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

O instrucțiune de plată se consideră a fi acceptată dacă:

(a)

instrucțiunea de plată respectă regulile stabilite de furnizorul de servicii de rețea;

(b)

instrucțiunea de plată respectă regulile de formatare și condițiile sistemului component al TARGET2 al băncii centrale a sistemului auxiliar;

(c)

banca de decontare se află pe lista băncilor de decontare menționată la punctul 3 subpunctul 1;

(d)

în situația unei decontări între sisteme (cross-system settlement), sistemul auxiliar în cauză se află pe lista sistemelor auxiliare cu care se poate realiza decontarea între sisteme (cross-system settlement);

(e)

în situația în care participarea unei bănci de decontare la TARGET2 a fost suspendată, banca centrală de decontare a băncii de decontare suspendate și-a dat în mod expres consimțământul.”

4.

La punctul 6 subpunctul 1, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

procedura de decontare 6 [lichiditate dedicată și decontare între sisteme (cross-system settlement)].”

5.

La punctul 8, subpunctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5.

În cazul în care o bancă centrală a sistemului auxiliar oferă procedura de decontare 6 pentru modelele interfațate, băncile centrale de decontare deschid pentru băncile de decontare unul sau mai multe subconturi în sistemele lor componente ale TARGET2, în scopul utilizării pentru dedicarea de lichiditate și, dacă este cazul, pentru decontarea între sisteme (cross-system settlement). Subconturile se identifică prin codul BIC al contului PM aferent, împreună cu un număr de cont specific respectivului subcont. Numărul contului este compus din codul țării plus maximum 32 de caractere (în funcție de structura contului bancar național respectivă).”

6.

Punctul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„14.   Procedura de decontare 6 – Lichiditate dedicată și decontare între sisteme (cross-system settlement)

1.

Procedura de decontare 6 poate fi utilizată atât pentru modelul interfațat, cât și pentru modelul integrat, ambele descrise la subpunctele 4-13, respectiv 14-18 de mai jos. În cazul modelului integrat, sistemul auxiliar în cauză trebuie să folosească un cont «în oglindă» pentru colectarea lichidității necesare rezervate de către băncile sale de decontare. În cazul modelului interfațat, banca de decontare trebuie să deschidă cel puțin un subcont aferent unui anumit sistem auxiliar.

2.

La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910 cu privire la creditarea și debitarea conturilor lor PM și, dacă este cazul, a subconturilor acestora.

3.

Atunci când băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă decontarea între sisteme (cross-system settlement) în cadrul procedurii de decontare 6, acestea susțin decontarea între sisteme (cross-system settlement) a plăților, în cazul în care sunt inițiate de sistemele auxiliare relevante. Un sistem auxiliar poate iniția decontarea între sisteme (cross-system settlement) numai în cadrul ciclului său de procesare, iar procedura de decontare 6 trebuie să se deruleze în sistemul auxiliar care primește instrucțiunea de plată. Decontarea între sisteme (cross-system settlement) este oferită atât pentru procesarea în timpul zilei, cât și pentru procesarea în timpul nopții în cadrul procedurii de decontare 6. Posibilitatea de a realiza decontarea între sisteme (cross-system settlement) între două sisteme auxiliare individuale se înregistrează în modulul (de administrare) date statice [Static Data (Management) Module].

(A)   Modelul interfațat

4.

Atunci când băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 6, acestea facilitează decontarea pozițiilor nete bilaterale și/sau multilaterale aferente tranzacțiilor sistemului auxiliar:

(a)

oferind unei bănci de decontare posibilitatea să prefinanțeze viitoarea sa obligație de decontare prin transferuri de lichiditate din contul său PM în subcontul său (în continuare «lichiditate dedicată») înainte de procesarea de către sistemul auxiliar; și

(b)

decontând instrucțiunile de plată ale sistemului auxiliar subsecvente finalizării procesării de către sistemul auxiliar: în cazul băncilor de decontare aflate în poziție scurtă, prin debitarea subconturilor acestora (în limita fondurilor disponibile într-un astfel de cont) și creditarea contului tehnic al sistemului auxiliar și, în cazul băncilor de decontare aflate în poziție lungă, prin creditarea subconturilor acestora și debitarea contului tehnic al sistemului auxiliar.

5.

Atunci când oferă procedura de decontare 6:

(a)

băncile centrale de decontare deschid cel puțin un subcont în relație cu un singur sistem auxiliar pentru fiecare bancă de decontare; și

(b)

banca centrală a sistemului auxiliar deschide un cont tehnic pentru sistemul auxiliar în scopul: (i) creditării cu fondurile colectate din subconturile băncilor de decontare aflate în poziție scurtă; și (ii) debitării cu fonduri în cazul creditării subconturilor dedicate ale băncilor de decontare aflate în poziție lungă.

6.

Procedura de decontare 6 este oferită atât pentru procesarea în timpul zilei, cât și pentru operațiunile în timpul nopții ale sistemelor auxiliare. În acest din urmă caz, ziua nouă de operare începe imediat ce este îndeplinită obligația de constituire a rezervelor minime obligatorii; orice debit sau credit în conturile respective după acel moment se înregistrează în noua zi de operare.

7.

În conformitate cu procedura de decontare 6 și având în vedere dedicarea de lichiditate, băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă următoarele tipuri de servicii de transfer de lichiditate către și din subcont:

(a)

ordine de plată programată ce pot fi inițiate sau modificate de băncile de decontare în orice moment pe parcursul unei zile de operare prin intermediul ICM (când acesta este disponibil). Ordinele de plată programată inițiate după transmiterea mesajului «început de procedură» (start-of-procedure) într-o anumită zi de operare sunt valabile numai pentru ziua de operare următoare. În cazul în care sunt mai multe ordine de plată programată de creditare a unor subconturi diferite, se decontează în ordinea valorii lor, începând de la cel cu valoarea cea mai mare. Pe parcursul operațiunilor în timpul nopții ale sistemului auxiliar, în cazul în care există ordine de plată programată pentru care fondurile din contul PM nu sunt suficiente, acestea se decontează ca urmare a unei reduceri proporționale a tuturor ordinelor de plată;

(b)

ordine curente, care pot fi inițiate numai de către o bancă de decontare (prin intermediul ICM) sau de către sistemul auxiliar aferent printr-un mesaj XML pe parcursul derulării procedurii de decontare 6 [identificată prin intervalul de timp dintre mesajul «început de procedură» (start-of-procedure) și mesajul «sfârșit de procedură» (end-of-procedure)] și care vor fi decontate numai atât timp cât ciclul de procesare al sistemului auxiliar nu a început încă. În cazul în care există un ordin curent inițiat de către sistemul auxiliar pentru care fondurile din contul PM nu sunt suficiente, acest ordin se decontează parțial;

(c)

ordine SWIFT sub forma mesajului MT 202, care pot fi transmise numai pe timpul derulării procedurii de decontare 6 și numai pe parcursul procesării în timpul zilei. Astfel de ordine se decontează imediat. În cazul unui ciclu în derulare, acest lucru se face fără notificarea sistemului auxiliar.

8.

Procedura de decontare 6 începe printr-un mesaj «început de procedură» (start-of-procedure) și se termină printr-un mesaj «sfârșit de procedură» (end-of-procedure), iar ambele mesaje trebuie trimise de către sistemul auxiliar. Cu toate acestea, pentru operațiunile din timpul nopții ale sistemelor auxiliare, mesajul «început de procedură» (start-of-procedure) este trimis de către banca centrală a sistemului auxiliar. Mesajele «început de procedură» (start-of-procedure) declanșează decontarea ordinelor de plată programată pentru transferarea de lichiditate în subconturi. Mesajul «sfârșit de procedură» (end-of-procedure) implică un retransfer automat de lichiditate din subcont către contul PM.

9.

În conformitate cu procedura de decontare 6, lichiditatea dedicată din subconturi este blocată atât timp cât ciclul de procesare al sistemului auxiliar este în derulare [începând cu mesajul «început de ciclu» (start-of-cycle) și terminând cu mesajul «sfârșit de ciclu» (end-of-cycle), ambele mesaje fiind trimise de către sistemul auxiliar] și este eliberată ulterior. Soldul blocat poate fi modificat în timpul ciclului de procesare ca rezultat al decontării între sisteme (cross-system settlement) a plăților.

10.

În cadrul fiecărui ciclu de procesare al sistemului auxiliar, instrucțiunile de plată sunt decontate în funcție de lichiditatea dedicată, când, de regulă, se utilizează algoritmul 5 (așa cum se menționează în apendicele I din anexa II).

11.

În cadrul fiecărui ciclu de procesare al sistemului auxiliar, lichiditatea dedicată a unei bănci de decontare poate crește prin creditarea anumitor plăți încasate, direct în subconturile acesteia, adică plățile cupoanelor și pentru răscumpărări. În astfel de situații, lichiditatea trebuie creditată mai întâi în contul tehnic, apoi debitată din acest cont înaintea creditării în subcont (sau în contul PM).

12.

Decontarea între sisteme (cross-system settlement) între două sisteme auxiliare interfațate poate fi inițiată numai de un sistem auxiliar (sau de banca centrală a sistemului auxiliar în numele acestuia) al cărui subcont al participantului este debitat. Instrucțiunea de plată se decontează prin debitarea sumei indicate în instrucțiunea de plată din subcontul participantului sistemului auxiliar care inițiază instrucțiunea de plată și prin creditarea sumei respective în subcontul unui participant al unui alt sistem auxiliar.

Sistemul auxiliar care inițiază instrucțiunea de plată și celălalt sistem auxiliar sunt notificate cu privire la finalizarea decontării.

13.

Decontarea între sisteme (cross-system settlement) de la un sistem auxiliar care utilizează modelul interfațat către un sistem auxiliar care utilizează modelul integrat poate fi inițiată de sistemul auxiliar care utilizează modelul interfațat (sau de banca centrală a sistemului auxiliar în numele acestuia). Instrucțiunea de plată se decontează prin debitarea sumei indicate în instrucțiunea de plată din subcontul participantului sistemului auxiliar care utilizează modelul interfațat și prin creditarea contului «în oglindă» utilizat de sistemul auxiliar care folosește modelul integrat. Instrucțiunea de plată nu poate fi inițiată de sistemul auxiliar care utilizează modelul integrat al cărui cont «în oglindă» va fi creditat.

Sistemul auxiliar care inițiază instrucțiunea de plată și celălalt sistem auxiliar sunt notificate cu privire la finalizarea decontării.

(B)   Modelul integrat

14.

În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 6 pentru modelele integrate, acestea facilitează o astfel de decontare. În situația în care procedura de decontare 6 este utilizată pentru modelul integrat pe parcursul procesării în timpul zilei, se oferă numai o funcționalitate limitată.

15.

În conformitate cu procedura de decontare 6 și având în vedere modelul integrat, băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă următoarele tipuri de servicii de transfer de lichiditate într-un cont «în oglindă»:

(a)

ordine de plată programată (pentru procesarea în timpul zilei și pentru operațiunile sistemului auxiliar în timpul nopții) pe care băncile de decontare le pot iniția sau modifica în orice moment pe parcursul unei zile de operare prin intermediul ICM (când acesta este disponibil). Ordinele de plată programată inițiate după transmiterea mesajului «început de procedură» (start-of-procedure) într-o anumită zi de operare sunt valabile numai pentru ziua de operare următoare. În cazul în care există mai multe ordine de plată programată, acestea se decontează în ordinea valorii lor, începând cu cea mai mare valoare. În cazul în care un ordin de plată programată pentru procesarea în timpul zilei nu este acoperit, acesta va fi respins. Pe parcursul operațiunilor sistemului auxiliar în timpul nopții, în cazul în care există ordine de plată programată pentru care fondurile din contul PM nu sunt suficiente, acestea se decontează ca urmare a unei reduceri proporționale a tuturor ordinelor de plată;

(b)

ordine curente, care pot fi inițiate numai de către o bancă de decontare (prin intermediul ICM) sau de către sistemul auxiliar aferent printr-un mesaj XML pe parcursul derulării procedurii de decontare 6 [identificată prin intervalul de timp dintre mesajul tip «început de procedură» (start-of-procedure) și mesajul «sfârșit de procedură» (end-of-procedure)] și care va fi decontat numai atât timp cât ciclul de procesare al sistemului auxiliar nu a fost încă declanșat. În cazul în care există un ordin curent pentru care fondurile din contul PM nu sunt suficiente, un astfel de ordin este parțial decontat;

(c)

ordine SWIFT sub forma mesajului MT 202, care pot fi transmise numai pe parcursul procesării în timpul zilei. Astfel de ordine se decontează imediat.

16.

Regulile privind mesajele «început de procedură» (start-of-procedure) și «sfârșit de procedură» (end-of-procedure), precum și cele privind începutul și sfârșitul ciclului pentru modelul interfațat se aplică mutatis mutandis.

17.

Decontarea între sisteme (cross-system settlement) între două sisteme auxiliare care utilizează modelul integrat poate fi inițiată numai de un sistem auxiliar (sau de banca centrală a sistemului auxiliar în numele acestuia) al cărui cont «în oglindă» este debitat. Instrucțiunea de plată se decontează prin debitarea sumei indicate în instrucțiunea de plată din contul «în oglindă» utilizat de sistemul auxiliar care inițiază instrucțiunea de plată și prin creditarea contului «în oglindă» utilizat de alt sistem auxiliar. Instrucțiunea de plată nu poate fi inițiată de sistemul auxiliar al cărui cont «în oglindă» va fi creditat.

Sistemul auxiliar care inițiază instrucțiunea de plată și celălalt sistem auxiliar sunt notificate cu privire la finalizarea decontării.

18.

Decontarea între sisteme (cross-system settlement) de la un sistem auxiliar care utilizează modelul integrat către un sistem auxiliar care utilizează modelul interfațat poate fi inițiată de sistemul auxiliar care utilizează modelul integrat (sau de banca centrală a sistemului auxiliar în numele acestuia). Instrucțiunea de plată se decontează prin debitarea sumei indicate în instrucțiunea de plată din contul «în oglindă» utilizat de sistemul auxiliar care utilizează modelul integrat și prin creditarea sumei respective în subcontul unui participant al unui alt sistem auxiliar. Instrucțiunea de plată nu poate fi inițiată de sistemul auxiliar care utilizează modelul interfațat al cărui subcont al participantului va fi creditat.

Sistemul auxiliar care inițiază instrucțiunea de plată și celălalt sistem auxiliar sunt notificate cu privire la finalizarea decontării.”