15.8.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 212/42


DIRECTIVA 2009/106/CE A COMISIEI

din 14 august 2009

de modificare a Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman (1), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

Pentru a ameliora libera circulație a sucurilor de fructe și a anumitor produse similare pe teritoriul Comunității, Directiva 2001/112/CE stabilește dispoziții specifice privind producerea, compoziția și etichetarea produselor în cauză. Aceste norme trebuie adaptate la progresul tehnic și trebuie să țină seama de evoluțiile standardelor internaționale în domeniu, în special Standardul Codex pentru sucuri și nectaruri de fructe (Codex Stan 247-2005), adoptat de Comisia Codex Alimentarius în cadrul celei de-a douăzeci și opta sesiuni din 4-9 iulie 2005, și Codul bunelor practici al Asociației Europene a Producătorilor de Sucuri de Fructe (AIJN).

(2)

Standardul Codex stabilește, în special, factori de calitate și cerințe de etichetare pentru sucurile de fructe și produsele similare. Codul bunelor practici al AIJN stabilește și factori de calitate pentru sucurile de fructe obținute din concentrat și este utilizat la nivel internațional ca standard de referință pentru autoreglementarea din industria sucurilor de fructe. În măsura posibilului, Directiva 2001/112/CE trebuie adaptată la aceste standarde.

(3)

Potrivit Standardului Codex, produsul obținut prin reconstituirea sucului de fructe concentrat este „suc de fructe obținut din concentrat”. Cerința corespunzătoare de etichetare la nivel comunitar trebuie, de asemenea, să utilizeze acești termeni recunoscuți la nivel internațional. Pentru a se asigura coerența etichetării în toate statele membre, versiunile lingvistice trebuie modificate, dacă este necesar, astfel încât să se respecte textul Codexului.

(4)

Standardul Codex și Codul bunelor practici al AIJN stabilesc, de asemenea, valorile Brix minime pentru o listă de sucuri de fructe obținute din concentrați; dat fiind că valorile respective facilitează verificarea îndeplinirii cerințelor minime de calitate, acestea trebuie luate în considerare în măsura în care corespund valorilor de referință utilizate în Comunitate.

(5)

Directiva 2001/112/CE trebuie modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2001/112/CE se modifică după cum urmează:

1.

(nu se referă la versiunea în limba română)

2.

În anexa I partea I (Definiții) punctul 1 litera (b), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Produsul astfel obținut trebuie să prezinte caracteristici organoleptice și analitice cel puțin echivalente cu cele ale unui tip mediu de suc obținut din fructe de același tip în sensul literei (a). Valorile Brix minime pentru sucurile de fructe obținute din concentrate sunt indicate în anexa V.”

3.

Se adaugă anexa V, astfel cum apare în anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Statele membre pun în vigoare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 ianuarie 2011. Acestea comunică de îndată Comisiei textele dispozițiilor respective.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale.

Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 august 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 10, 12.1.2002, p. 58.


ANEXĂ

„ANEXA V

Denumirea comună a fructelor

Denumirea botanică

Valorile Brix minime pentru sucul de fructe reconstituit și pentru piureul de fructe reconstituit

Măr (*)

Malus domestica Borkh.

11,2

Caisă (**)

Prunus armeniaca L.

11,2

Banană (**)

Musa sp.

21,0

Coacăză (*)

Ribes nigrum L.

11,6

Strugure (*)

Vitis vinifera L. sau hibrizii acesteia

Vitis labrusca L. sau hibrizii acesteia

15,9

Grepfrut (*)

Citrus x paradise Macfad.

10,0

Guava (**)

Psidium guajava L.

9,5

Lămâie (*)

Citrus limon (L.) Burm.f.

8,0

Mango (**)

Mangifera indica L.

15,0

Portocală (*)

Citrus sinensis (L.) Osbeck

11,2

Fructul pasiunii (*)

Passiflora edulis Sims

13,5

Piersică (*)

Prunus persica (L.) Batsch var. Persica

10,0

Pară (**)

Pyrus communis L.

11,9

Ananas (*)

Ananas comosus (L.) Merr.

12,8

Zmeură (*)

Rubus idaeus L.

7,0

Vișină (*)

Prunus cerasus L.

13,5

Căpșună (*)

Fragaria x ananassa Duch.

7,0

Mandarină (*)

Citrus reticulata Blanco

11,2

În cazul în care sucul obținut din concentrat este fabricat dintr-un fruct care nu este menționat pe lista de mai sus, valoarea Brix minimă a sucului reconstituit este egală cu valoarea Brix a sucului extras din fructele utilizate pentru obținerea concentratului.

Pentru produsele marcate cu un asterisc (*), care sunt produse sub formă de suc, se determină o densitate relativă minimă în raport cu apa la 20/20 °C.

Pentru produsele marcate cu dublu asterisc (**), care sunt produse sub formă de piure, se determină doar o valoare Brix minimă necorectată (fără corectarea acidității).

În ceea ce privește coacăzele, guava, mango și fructul pasiunii, valorile Brix minime se aplică doar sucurilor de fructe reconstituite și piureului de fructe reconstituit produse în Comunitate.”