1.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/20


DIRECTIVA 2009/102/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 16 septembrie 2009

în materie de drept al societăților comerciale privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic

(versiune codificată)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 44,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

A douăsprezecea Directivă în materie de drept al societăților comerciale 89/667/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic (3) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial (4). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.

(2)

Este necesară coordonarea, în vederea echivalării în întreaga Comunitate, a anumitor garanții impuse în statele membre societăților în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților și terților.

(3)

În acest domeniu, prima Directivă 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților (5), a patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale (6) și a șaptea Directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate (7), privind publicitatea, valabilitatea angajamentelor, nulitatea, conturile anuale și conturile consolidate, se aplică tuturor societăților de capitaluri. Cu toate acestea, a doua Directivă 77/91/CEE a Consiliului din 13 decembrie 1976 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților comerciale în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în ceea ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora (8), a treia Directivă 78/855/CEE a Consiliului din 9 octombrie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societăților comerciale pe acțiuni (9) și a șasea Directivă 82/891/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1982 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind divizarea societăților comerciale pe acțiuni (10) privind constituirea și capitalul, fuziunile și divizările se aplică numai societăților comerciale pe acțiuni.

(4)

Este necesar un instrument juridic care să permită limitarea răspunderii întreprinzătorului particular în Comunitate, fără a aduce atingere legislațiilor statelor membre care, în cazuri excepționale, impun răspunderea întreprinzătorului cu privire la obligațiile întreprinderii sale.

(5)

O societate cu răspundere limitată poate avea un asociat unic în momentul constituirii sau poate deveni o astfel de societate atunci când părțile sale sociale sunt dobândite de o singură persoană. Până la coordonarea dispozițiilor interne în materie de drept al grupurilor, statele membre pot să prevadă anumite dispoziții speciale sau sancțiuni pentru cazurile în care o persoană fizică este asociatul unic al mai multor societăți sau în care o societate cu asociat unic sau orice altă persoană juridică este asociat unic al unei societăți. Singurul scop al existenței acestei posibilități este de a ține cont de particularitățile anumitor legislații interne. În acest scop, statele membre pot să adopte, în cazuri specifice, restricții privind accesul la societățile cu asociat unic sau să elimine limitele pentru răspunderea asociaților unici. Statele membre sunt libere să adopte norme pentru acoperirea riscurilor pe care le-ar putea prezenta societățile cu asociat unic ca o consecință a faptului că au un singur asociat, în special pentru a asigura vărsarea capitalului subscris.

(6)

Faptul că toate părțile sociale sunt deținute de la un moment dat de către o singură persoană, precum și identitatea asociatului unic ar trebui făcute publice prin menționarea lor într-un registru accesibil publicului.

(7)

Deciziile luate de către asociatul unic, în exercitarea atribuțiilor adunării generale, ar trebui înregistrate în scris.

(8)

Contractele încheiate între un asociat unic și societatea sa reprezentată de către acesta ar trebui, de asemenea, să fie înregistrate în scris, în măsura în care contractele respective nu privesc operațiunile curente desfășurate în condiții normale.

(9)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivelor menționate în anexa II partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Măsurile de coordonare prevăzute în prezenta directivă se aplică actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre cu privire la formele de societăți menționate în anexa I.

Articolul 2

(1)   O societate poate avea un asociat unic la data constituirii și, de asemenea, atunci când toate părțile sale sociale sunt dobândite de o singură persoană (societate cu asociat unic).

(2)   Până la coordonarea dispozițiilor interne în materie de drept al grupurilor, statele membre pot să prevadă anumite dispoziții speciale sau sancțiuni pentru cazurile în care:

(a)

o persoană fizică este asociatul unic al mai multor societăți; sau

(b)

o societate cu asociat unic sau o altă persoană juridică este asociatul unic al unei societăți.

Articolul 3

Dacă o societate devine societate cu asociat unic, deoarece toate părțile sale sociale sunt dobândite de o singură persoană, indicarea acestui fapt, precum și identitatea asociatului unic trebuie să fie înregistrate în dosarul sau transcrise în registrul menționate la articolul 3 alineatele (1) și (2) din Directiva 68/151/CEE sau să fie înregistrate într-un registru păstrat de societate și accesibil publicului.

Articolul 4

(1)   Asociatul unic exercită atribuțiile adunării generale a asociaților.

(2)   Deciziile adoptate de către asociatul unic în domeniul menționat la alineatul (1) sunt înscrise într-un proces-verbal sau redactate în scris.

Articolul 5

(1)   Contractele încheiate între asociatul unic și societatea sa reprezentată de el sunt înscrise într-un proces-verbal sau redactate în scris.

(2)   Statele membre pot să nu aplice alineatul (1) pentru operațiunile curente efectuate în condiții normale.

Articolul 6

Dacă un stat membru permite societățile cu asociat unic în înțelesul articolului 2 alineatul (1) și în cazul societăților comerciale pe acțiuni, se aplică prezenta directivă.

Articolul 7

Un stat membru poate să nu permită constituirea de societăți cu asociat unic dacă legislația sa prevede că un întreprinzător particular poate constitui o întreprindere a cărei răspundere este limitată la un patrimoniu destinat unei activități determinate, cu condiția să se prevadă pentru astfel de întreprinderi garanții echivalente cu cele impuse de prezenta directivă și de alte dispoziții comunitare aplicabile societăților menționate la articolul 1.

Articolul 8

Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 9

Directiva 89/667/CEE, astfel cum a fost modificată prin actele menționate în anexa II partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivelor menționate în anexa II partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 10

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 11

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 16 septembrie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

C. MALMSTRÖM


(1)  JO C 77, 31.3.2009, p. 42.

(2)  Avizul Parlamentului European din 18 noiembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 13 iulie 2009.

(3)  JO L 395, 30.12.1989, p. 40.

(4)  A se vedea anexa II partea A.

(5)  JO L 65, 14.3.1968, p. 8.

(6)  JO L 222, 14.8.1978, p. 11.

(7)  JO L 193, 18.7.1983, p. 1.

(8)  JO L 26, 31.1.1977, p. 1.

(9)  JO L 295, 20.10.1978, p. 36.

(10)  JO L 378, 31.12.1982, p. 47.


ANEXA I

Forme de societăți menționate la articolul 1

pentru Belgia:

„société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”;

pentru Bulgaria:

„дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество”;

pentru Republica Cehă:

„společnost s ručením omezeným”;

pentru Danemarca:

„anpartsselskaber”;

pentru Germania:

„Gesellschaft mit beschränkter Haftung”;

pentru Estonia:

„aktsiaselts, osaühing”;

pentru Irlanda:

„private company limited by shares or by guarantee”;

pentru Grecia:

„εταιρεία περιορισμένης ευθύνης”;

pentru Spania:

„sociedad de responsabilidad limitada”;

pentru Franța:

„société à responsabilité limitée”;

pentru Italia:

„società a responsabilità limitata”;

pentru Cipru:

„ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση”;

pentru Letonia:

„sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;

pentru Lituania:

„uždaroji akcinė bendrovė”;

pentru Luxemburg:

„société à responsabilité limitée”;

pentru Ungaria:

„korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság”;

pentru Malta:

„kumpannija privata/private limited liability company”;

pentru Țările de Jos:

„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”;

pentru Austria:

„Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung”;

pentru Polonia:

„spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

pentru Portugalia:

„sociedade por quotas”;

pentru România:

„societate cu răspundere limitată”;

pentru Slovenia:

„družba z omejeno odgovornostjo”;

pentru Slovacia:

„spoločnosť s ručením obmedzeným’”;

pentru Finlanda:

„osakeyhtiö/aktiebolag”;

pentru Suedia:

„aktiebolag”;

pentru Regatul Unit:

„private company limited by shares or by guarantee”.


ANEXA II

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 9)

Directiva 89/667/CEE a Consiliului

(JO L 395, 30.12.1989, p. 40)

 

Actul de aderare din 1994, anexa I punctul XI.A

(JO C 241, 29.8.1994, p. 194)

 

Actul de aderare din 2003, anexa II punctul 4.A

(JO L 236, 23.9.2003, p. 338)

 

Directiva 2006/99/CE a Consiliului

(JO L 363, 20.12.2006, p. 137)

numai punctul A.4 al anexei

PARTEA B

Termene de transpunere în dreptul intern și de aplicare

(menționate la articolul 9)

Directiva

Termen de transpunere

Data de aplicare

89/667/CEE

31 decembrie 1991

Statele membre pot să prevadă că, în cazul societăților existente la 1 ianuarie 1992, prezenta directivă nu se aplică până la 1 ianuarie 1993.

2006/99/CE

1 ianuarie 2007

 


ANEXA III

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 89/667/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1 fraza introductivă

Articolul 1

Articolul 1 prima până la a douăzeci și șaptea liniuță

Anexa I

Articolele 2-7

Articolele 2-7

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 9

Articolul 11

Anexa I

Anexa II

Anexa III