30.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/20


DIRECTIVA 2009/62/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 13 iulie 2009

privind locul de fixare a plăcuței de înmatriculare din spate la autovehiculele cu două sau trei roți

(versiune codificată)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 93/94/CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993 privind locul de fixare a plăcuței de înmatriculare din spate la vehiculele cu două sau trei roți (3) a fost modificată în mod substanțial (4). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.

(2)

Directiva 93/94/CEE este una dintre directivele speciale în legătură cu procedura de omologare CE de tip prevăzută de Directiva 92/61/CEE a Consiliului din 30 iunie 1992 privind omologarea de tip a autovehiculelor cu două sau trei roți, așa cum a fost înlocuită de Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți (5), și stabilește norme tehnice cu privire la designul și construcția la vehiculele cu două sau trei roți în ceea ce privește spațiul destinat montării plăcuței de înmatriculare din spate. Aceste norme tehnice privesc aproprierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip pentru a permite aplicarea procedurii omologării CE de tip prevăzută în Directiva 2002/24/CE la orice tip de vehicul. Prin urmare, dispozițiile Directivei 2002/24/CE privind sistemele de vehicule, componentele și unitățile tehnice separate se aplică prezentei directive.

(3)

Obiectivul prezentei directive nu este armonizarea dimensiunilor plăcuțelor de înmatriculare utilizate în statele membre. Statele membre ar trebui să se asigure, prin urmare, că plăcuțele de înmatriculare care ies în afară nu reprezintă un pericol pentru utilizatori, fără ca aceasta să necesite, totuși, modificări în ceea ce privește construcția vehiculului.

(4)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul național și de aplicare a directivelor menționate în anexa II partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Prezenta directivă se va aplica locului de fixare a plăcuței de înmatriculare din spate la toate tipurile de autovehicule astfel cum sunt definite în articolul 1 din Directiva 2002/24/CE.

Articolul 2

Procedura de acordare a omologării componentelor CE în ceea ce privește locul de fixare a plăcuței de înmatriculare din spate la un tip de autovehicule cu două sau trei roți și condițiile care reglementează libera circulație a acestor vehicule sunt cele stabilite în capitolele II și III din Directiva 2002/24/CE.

Articolul 3

Modificările necesare pentru adaptarea la progresul tehnic a cerințelor din anexa I se adoptă în conformitate cu procedura menționată în articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2002/24/CE.

Articolul 4

(1)   În ceea ce privește spațiul destinat montării plăcuței de înmatriculare din spate, statele membre nu pot:

refuza să acorde omologarea CE de tip pentru un tip de autovehicul cu două sau trei roți;

interzice înmatricularea, vânzarea sau punerea în circulație a autovehiculelor cu două sau trei roți,

dacă spațiul destinat montării plăcuței de înmatriculare din spate respectă cerințele prezentei directive.

(2)   Statele membre refuză să acorde omologarea CE de tip pentru orice tip de autovehicul cu două sau trei roți pentru motive legate de spațiul destinat montării plăcuței de înmatriculare din spate, dacă nu sunt respectate cerințele prezentei directive.

(3)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 5

Directiva 93/94/CEE, astfel cum a fost modificată prin directiva menționată în anexa II partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul național și de aplicare a directivelor menționate în anexa II partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 6

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Articolul 7

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 iulie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 324, 30.12.2006, p. 11.

(2)  Avizul Parlamentului European din 25 septembrie 2007 (JO C 219 E, 28.8.2008, p. 66) și Decizia Consiliului din 22 iunie 2009.

(3)  JO L 311, 14.12.1993, p. 83.

(4)  A se vedea anexa II partea A.

(5)  JO L 124, 9.5.2002, p. 1.


ANEXA I

1.   DIMENSIUNI

Dimensiunile locului de fixare a plăcuței de înmatriculare din spate la autovehiculele cu două sau trei roți (1) sunt următoarele:

1.1.   Mopede și cvadricicluri ușoare fără caroserie

1.1.1.

Lățime: 100 mm;

1.1.2.

Înălțime: 175 mm;

sau

1.1.3.

Lățime: 145 mm;

1.1.4.

Înălțime: 125 mm.

1.2.   Motociclete, tricicluri cu o putere maximă de 15 kW și cvadricicluri fără caroserie, altele decât cele ușoare

1.2.1.

Lățime: 280 mm;

1.2.2.

Înălțime: 210 mm.

1.3.   Tricicluri cu o putere maximă mai mare de 15 kW, cvadricicluri ușoare prevăzute cu o caroserie și cvadricicluri, altele decât cele ușoare, prevăzute cu o caroserie

1.3.1.

Se aplică dispozițiile pentru autoturisme prevăzute în Directiva 70/222/CEE a Consiliului (2).

2.   LOCALIZARE GENERALĂ

2.1.

Locul de amplasare a plăcuței de înmatriculare din spate la motociclete, motociclete cu ataș sau tricicluri trebuie să fie situat în spatele vehiculului, astfel încât:

2.1.1.

plăcuța să poată fi amplasată între planurile longitudinale care trec prin părțile exterioare ale vehiculului.

3.   ÎNCLINARE

3.1.

Plăcuța de înmatriculare din spate:

3.1.1.

trebuie să fie perpendiculară pe planul longitudinal median al vehiculului;

3.1.2.

poate să fie înclinată față de verticală cu nu mai mult de 30°, cu vehiculul neîncărcat, atunci când plăcuța de suport a numărului de înmatriculare este orientată în sus;

3.1.3.

poate să fie înclinată față de verticală cu nu mai mult de 15°, cu vehiculul neîncărcat, atunci când plăcuța de suport a numărului de înmatriculare este orientată în jos.

4.   ÎNĂLȚIME MAXIMĂ

4.1.

Nici un punct din cadrul spațiului destinat montării plăcuței de înmatriculare nu poate fi cu mai mult de 1,5 m deasupra solului atunci când vehiculul nu este încărcat.

5.   ÎNĂLȚIME MINIMĂ

5.1.

Nici un punct din cadrul spațiului destinat montării plăcuței de înmatriculare nu va fi la o înălțime de la sol mai mică de 0,20 m sau mai mică decât raza roții dacă aceasta este mai mică de 0,20 m, atunci când vehiculul nu este încărcat.

6.   VIZIBILITATE GEOMETRICĂ

6.1.

Locul de fixare a plăcuței trebuie să fie vizibil într-un spațiu delimitat de două diedre: unul cu o margine orizontală definită de două planuri care trec prin marginea superioară și cea inferioară a locului de fixare a plăcuței și ale cărui unghiuri față de orizontală sunt prezentate în figura 1; celălalt cu o margine verticală perceptibilă definită de două planuri care trec prin fiecare parte a plăcuței, ale cărui unghiuri față de planul longitudinal median al vehiculului sunt prezentate în figura 2.

Image Image


(1)  În cazul mopedului, aceasta este orice plăcuță de înmatriculare și/sau identificare.

(2)  JO L 76, 6.4.1970, p. 25.

Apendicele 1

Formular descriptiv privind spațiul destinat montării plăcuței de înmatriculare din spate la un tip de autovehicul cu două sau trei roți

(se anexează la cererea pentru omologarea CE de tip pentru componente atunci când se depune separat față de cererea pentru omologarea CE de tip pentru vehicul)

Comanda nr. (atribuit de solicitant):

Cererea pentru omologarea CE de tip pentru componente privind spațiul destinat montării plăcuței de înmatriculare din spate la un tip de autovehicul cu două sau trei roți trebuie să conțină informațiile stabilite în anexa II la Directiva 2002/24/CE partea 1 secțiunea A punctele:

0.1;

0.2;

0.4-0.6;

2.2;

2.2.1;

9.6;

9.6.1.

Apendicele 2

Certificat de omologare CE de tip a componentelor pentru locul de fixare a plăcuței de înmatriculare din spate pentru un tip de autovehicul cu două sau trei roți

MODEL

Raport nr. … întocmit de serviciul tehnic … la data de …

Numărul de omologare CE de tip al componentei … Prelungire nr. …

1.

Marca comercială sau numele vehiculului …

2.

Tipul vehiculului …

3.

Numele și adresa fabricantului …

4.

Numele și adresa reprezentantului fabricantului (dacă este cazul) …

5.

Data la care vehiculul a fost prezentat pentru testare …

6.

Omologarea CE de tip a componentei a fost acordată/refuzată (1).

7.

Locul …

8.

Data …

9.

Semnătura …


(1)  Se elimină după caz.


ANEXA II

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 5)

Directiva 93/94/CEE a Consiliului

(JO L 311, 14.12.1993, p. 83).

Directiva 1999/26/CE a Comisiei

(JO L 118, 6.5.1999, p. 32).

PARTEA B

Termene de transpunere în dreptul național și de aplicare

(menționate la articolul 5)

Directiva

Termen de transpunere

Data de aplicare

93/94/CEE

30 aprilie 1995

1 noiembrie 1995 (1)

1999/26/CE

31 decembrie 1999

1 ianuarie 2000 (2)


(1)  În conformitate cu articolul 4 din Directiva 93/94/CEE:

„De la [1 mai 1995], statele membre nu pot interzice, din motive referitoare la locul de fixare a plăcuței de înmatriculare din spate, punerea în circulație a vehiculelor care sunt conforme cu prezenta directivă.”

(2)  În conformitate cu articolul 2 din Directiva 1999/26/CE:

„(1)   În ceea ce privește spațiul destinat montării plăcuței de înmatriculare din spate, începând cu 1 ianuarie 2000, statele membre nu pot:

refuza să acorde omologarea CE pentru un tip de autovehicul cu două sau trei roți;

interzice înmatricularea, vânzarea sau punerea în circulație a autovehiculelor cu două sau trei roți,

dacă spațiul destinat montării plăcuței de înmatriculare din spate respectă cerințele Directivei 93/94/CEE, modificată de prezenta directivă.

(2)   Cu începere de la 1 iulie 2000, statele membre refuză să acorde omologarea CE pentru orice fel de autovehicul cu două sau trei roți dacă nu sunt respectate cerințele Directivei 93/94/CEE, modificată de prezenta directivă, privind spațiul destinat montării plăcuței de înmatriculare din spate.”.


ANEXA III

Tabel de corespondență

Directiva 93/94/CEE

Directiva 1999/26/CE

Prezenta directivă

Articolele 1, 2 și 3

 

Articolele 1, 2 și 3

 

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

 

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (1)

 

Articolul 4 alineatul (2)

 

Articolul 4 alineatul (3)

 

Articolul 5

 

Articolul 6

Articolul 5

 

Articolul 7

Anexa

 

Anexa I

 

Anexa II

 

Anexa III