30.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/9


DIRECTIVA 2009/59/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 13 iulie 2009

privind oglinzile retrovizoare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți

(versiune codificată)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 74/346/CEE a Consiliului din 25 iunie 1974 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind oglinzile retrovizoare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (3) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial (4). Este necesar, din motive legate de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.

(2)

Directiva 74/346/CEE este una dintre directivele individuale în legătură cu procedura de omologare CE de tip prevăzută de Directiva 74/150/CEE a Consiliului din 4 martie 1974 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea tractoarelor agricole sau forestiere pe roți, înlocuită prin Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate (5) și stabilește cerințe tehnice cu privire la designul și construcția tractoarelor agricole sau forestiere în ceea ce privește oglinzile retrovizoare. Aceste cerințe tehnice vizează apropierea legislațiilor statelor membre pentru a permite aplicarea, pentru fiecare tip de tractor, a procedurii de omologare CE de tip prevăzute de Directiva 2003/37/CE. Prin urmare, dispozițiile Directivei 2003/37/CE privind tractoarele agricole sau forestiere, remorcile acestora și echipamentul remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate, se aplică prezentei directive.

(3)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre cu privire la termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivelor menționate în anexa II partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1)   Prin „tractor (agricol sau forestier)” se înțelege orice vehicul cu motor, pe roți sau șenile, care are cel puțin două axe, a cărui funcție constă în mod esențial în forța sa de tracțiune și care este special conceput pentru tractarea, împingerea, purtarea sau acționarea anumitor utilaje, mașini sau remorci destinate să fie folosite în exploatarea agricolă sau forestieră. Acesta poate fi amenajat pentru a transporta o încărcătură și însoțitori.

(2)   Prezenta directivă se aplică numai tractoarelor definite la alineatul (1), care sunt prevăzute cu pneuri și au o viteză maximă prin construcție între 6 și 40 km/h.

Articolul 2

(1)   Statele membre nu pot refuza nici omologarea CE de tip și nici eliberarea documentului prevăzut la articolul 2 litera (u) din Directiva 2003/37/CE, nici omologarea națională de tip pentru un tip de tractor, din motive care privesc oglinzile retrovizoare, în cazul în care acestea îndeplinesc cerințele care figurează în anexa I.

(2)   Statele membre nu pot elibera documentul prevăzut la articolul 2 litera (u) din Directiva 2003/37/CE pentru un tip de tractor, în cazul în care acesta nu îndeplinește cerințele prezentei directive.

Statele membre pot refuza omologarea națională de tip pentru un tip de tractor, în cazul în care acesta nu îndeplinește cerințele prezentei directive.

Articolul 3

Statele membre nu pot refuza înmatricularea și nici nu pot interzice vânzarea, prima punere în circulație sau utilizarea tractoarelor din motive care privesc oglinzile retrovizoare, în cazul în care acestea îndeplinesc cerințele care figurează în anexa I.

Articolul 4

Modificările care sunt necesare pentru adaptarea cerințelor din anexa I la progresul tehnic se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 20 alineatul (3) din Directiva 2003/37/CE.

Articolul 5

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 6

Directiva 74/346/CEE, astfel cum a fost modificată prin directivele din anexa II partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivelor menționate în anexa II partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 7

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Articolul 8

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 iulie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 256, 27.10.2007, p. 31.

(2)  Avizul Parlamentului European din 25 septembrie 2007 (JO C 219 E, 28.8.2008, p. 67) și Decizia Consiliului din 22 iunie 2009.

(3)  JO L 191, 15.7.1974, p. 1.

(4)  A se vedea anexa II partea A.

(5)  JO L 171, 9.7.2003, p. 1.


ANEXA I

1.   DEFINIȚIE

1.1.

Prin „oglindă retrovizoare” se înțelege un dispozitiv care are scopul de a asigura, într-un câmp vizual geometric definit la punctul 2.5, o vizibilitate clară în spate și, în limite rezonabile, neobstrucționată de elementele tractorului sau de ocupanții acestuia. Oglinzile și oglinzile retrovizoare suplimentare proiectate pentru supravegherea echipamentelor în timpul lucrului pe câmp nu se supun neapărat omologării de tip a componentelor, însă trebuie amplasate în conformitate cu cerințele de amplasare de la punctele 2.3.3-2.3.5.

1.2.

Prin „oglindă retrovizoare interioară” se înțelege un dispozitiv definit la punctul 1.1, instalat în interiorul cabinei.

1.3.

Prin „oglindă retrovizoare exterioară” se înțelege un dispozitiv definit la punctul 1.1, instalat pe un element al suprafeței exterioare a tractorului.

1.4.

Prin „clasa de oglinzi retrovizoare” se înțelege ansamblul dispozitivelor care au una sau mai multe caracteristici sau funcții comune. Oglinzile retrovizoare interioare sunt catalogate în clasa I. Oglinzile retrovizoare exterioare sunt catalogate în clasa II.

2.   DISPOZIȚII PRIVIND MONTAREA

2.1.   Generalități

2.1.1.

Pe tractoare nu pot fi montate decât oglinzile retrovizoare din clasele I și II, care au marca de omologare CE de tip prevăzută de Directiva 2003/97/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 noiembrie 2003 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a dispozitivelor de vizibilitate indirectă și a vehiculelor echipate cu dispozitivele respective, de modificare a Directivei 70/156/CEE și de abrogare a Directivei 71/127/CEE (1).

2.1.2.

Oglinzile retrovizoare trebuie să fie fixate în așa fel încât să rămână stabile în condițiile normale de conducere a tractorului.

2.2.   Număr

Toate tractoarele trebuie să fie prevăzute cu cel puțin o oglindă retrovizoare exterioară, montată pe partea stângă a tractorului în statele membre unde circulația se desfășoară pe partea dreaptă și pe partea dreaptă a tractorului în statele membre unde circulația se desfășoară pe partea stângă.

2.3.   Amplasare

2.3.1.

Oglinda retrovizoare exterioară trebuie să fie plasată astfel încât să permită conducătorului, care este așezat pe scaun în poziție normală de condus, să aibă o bună vizibilitate asupra porțiunii de drum precizate la punctul 2.5.

2.3.2.

Oglinda retrovizoare exterioară trebuie să fie vizibilă prin partea de parbriz baleiată de ștergător sau prin geamurile laterale, în cazul în care tractorul este prevăzut cu asemenea geamuri.

2.3.3.

Depășirea gabaritului exterior al tractorului singur sau al ansamblului tractor-remorcă de către oglinda retrovizoare exterioară nu trebuie să fie mult mai mare decât depășirea necesară pentru a respecta câmpul vizual menționat la punctul 2.5.

2.3.4.

Când partea inferioară a oglinzii retrovizoare exterioare este situată la mai puțin de 2 m de sol, iar tractorul este încărcat, aceasta nu trebuie să depășească extremitățile cu mai mult de 0,20 m în raport cu lățimea exterioară a tractorului singur sau a ansamblului tractor-remorcă care nu este echipat cu oglindă retrovizoare.

2.3.5.

În conformitate cu punctele 2.3.3 și 2.3.4, lățimea maximă autorizată a tractoarelor poate fi depășită de oglinzile retrovizoare.

2.4.   Reglajul

2.4.1.

Oglinda retrovizoare interioară trebuie să poată fi reglată de către conducător din poziția de condus.

2.4.2.

Oglinda retrovizoare exterioară trebuie să poată fi reglată de conducător fără ca acesta să părăsească postul de conducere. Blocarea pe poziție poate fi făcută totuși din exterior.

2.4.3.

Nu se aplică prevederile de la punctul 2.4.2 oglinzilor retrovizoare exterioare care după ce au fost rabatate prin împingere revin imediat automat la poziția inițială sau pot fi readuse la această poziție fără folosirea de unelte.

2.5.   Câmp vizual

2.5.1.   Statele membre în care se circulă pe partea dreaptă

Câmpul vizual al oglinzii retrovizoare exterioare din partea stângă trebuie să fie astfel încât să permită conducătorului să vadă în spate cel puțin o porțiune de drum plan până la orizont, situată la stânga planului paralel cu planul vertical longitudinal median, tangent la extremitatea stângă a lățimii totale a tractorului singur sau a ansamblului tractor-remorcă.

2.5.2.   Statele membre în care se circulă pe partea stângă

Câmpul vizual al oglinzii retrovizoare exterioare din partea dreaptă trebuie să fie astfel încât să permită conducătorului să vadă în spate cel puțin o porțiune de drum plan până la orizont, situată la dreapta planului paralel cu planul vertical longitudinal median, tangent la extremitatea dreaptă a lățimii totale a tractorului singur sau a ansamblului tractor-remorcă.


(1)  JO L 25, 29.1.2004, p. 1.


ANEXA II

PARTEA A

Directiva abrogată cu lista modificărilor sale ulterioare

(menționate la articolul 6)

Directiva 74/346/CEE a Consiliului

(JO L 191, 15.7.1974, p. 1)

 

Directiva 82/890/CEE a Consiliului

(JO L 378, 31.12.1982, p. 45)

numai în ceea ce privește trimiterile la Directiva 74/346/CEE de la articolul 1 alineatul (1)

Directiva 97/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 277, 10.10.1997, p. 24)

numai în ceea ce privește trimiterile la Directiva 74/346/CEE de la articolul 1 prima liniuță

Directiva 98/40/CE a Comisiei

(JO L 171, 17.6.1998, p. 28)

 

PARTEA B

Termene de transpunere în dreptul intern și de aplicare

(menționate la articolul 6)

Directiva

Termen de transpunere

Termen de aplicare

74/346/CEE

2 ianuarie 1976

82/890/CEE

22 iunie 1984

97/54/CE

22 septembrie 1998

23 septembrie 1998

98/40/CE

30 aprilie 1999 (1)


(1)  În conformitate cu articolul 2 din Directiva 98/40/CE:

„(1)   De la 1 mai 1999, statele membre nu pot:

refuza, pentru un tip de tractor, acordarea omologării CE de tip, eliberarea documentului menționat la articolul 10 alineatul (1) a treia liniuță din Directiva 74/150/CEE sau acordarea omologării naționale de tip și nici

interzice punerea în circulație a tractoarelor, în cazul în care aceste tractoare îndeplinesc cerințele Directivei 74/346/CEE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă.

(2)   De la 1 octombrie 1999, statele membre:

nu mai pot elibera documentul menționat la articolul 10 alineatul (1) a treia liniuță din Directiva 74/150/CEE pentru un tip de tractor care nu îndeplinește cerințele Directivei 74/346/CEE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă;

pot refuza acordarea omologării naționale de tip pentru un tip de tractor care nu îndeplinește cerințele Directivei 74/346/CEE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă.”


ANEXA III

Tabel de corespondență

Directiva 74/346/CEE

Directiva 98/40/CE

Prezenta directivă

Articolul 1

 

Articolul 1

 

Articolul 2

Articolul 2

Articolele 3 și 4

 

Articolele 3 și 4

Articolul 5 alineatul (1)

 

Articolul 5 alineatul (2)

 

Articolul 5

 

Articolul 6

 

Articolul 7

Articolul 6

 

Articolul 8

Anexa

 

Anexa I

 

Anexa II

 

Anexa III