2.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/51


DECIZIA CONSILIULUI EUROPEAN

din 1 decembrie 2009

de adoptare a regulamentului său de procedură

(2009/882/UE)

CONSILIUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 235 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Tratatul de la Lisabona transformă Consiliul European într-o instituție a Uniunii Europene.

(2)

Consiliul European ar trebui, prin urmare, să adopte regulamentul său de procedură.

(3)

Pentru a permite adoptarea imediată a regulamentului de procedură la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, ar trebui să se prevadă, în cadrul prezentei decizii, posibilitatea Consiliului European de a recurge la procedura scrisă, prevăzută la articolul 7 din regulamentul său de procedură, în vederea adoptării regulamentului în cauză,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Consiliul European adoptă regulamentul său de procedură, astfel cum este prevăzut în anexă.

(2)   Consiliul European poate utiliza, în vederea adoptării acestuia, procedura scrisă prevăzută la articolul 7 din regulamentul de procedură respectiv.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 1 decembrie 2009.

Pentru Consiliul European

Președintele

H. VAN ROMPUY


ANEXĂ

REGULAMENT DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI EUROPEAN

Articolul 1

Convocarea și locul de desfășurare a reuniunilor

(1)   Consiliul European se întrunește de două ori pe semestru la convocarea președintelui său (1).

Cu cel puțin un an înaintea începerii semestrului și în strânsă cooperare cu statul membru care deține președinția pe durata semestrului respectiv, președintele Consiliului European face publice datele preconizate pentru reuniunile Consiliului European care urmează să se desfășoare pe durata respectivului semestru.

Atunci când situația o impune, președintele convoacă o reuniune extraordinară a Consiliului European (2).

(2)   Consiliul European se întrunește la Bruxelles.

În situații excepționale, președintele Consiliului European, cu acordul Consiliului Afaceri Generale și al Comitetului Reprezentanților Permanenți, hotărând în unanimitate, poate decide ca o reuniune a Consiliului să se desfășoare în alt loc.

Articolul 2

Pregătirea lucrărilor Consiliului European și acțiuni ulterioare acestora

(1)   Președintele Consiliului European asigură pregătirea și continuitatea lucrărilor Consiliului European, în cooperare cu președintele Comisiei și pe baza lucrărilor Consiliului Afaceri Generale (3).

(2)   Consiliul Afaceri Generale pregătește reuniunile Consiliului European și urmărește aducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate, în colaborare cu președintele Consiliului European și cu Comisia (4).

(3)   Președintele stabilește o strânsă cooperare și coordonare cu președinția Consiliului și cu președintele Comisiei, în special prin reuniuni periodice.

(4)   În cazul în care președintele Consiliului European nu își poate exercita funcția din motive de sănătate, în caz de deces sau în cazul în care și-a încheiat mandatul, în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din TUE, acesta este înlocuit, după caz, până la alegerea succesorului său, de către membrul Consiliului European care reprezintă statul membru care asigură președinția semestrială a Consiliului.

Articolul 3

Ordinea de zi și pregătirea

(1)   În scopul pregătirii prevăzute la articolul 2 alineatul (2), cel puțin cu patru săptămâni înaintea fiecărei reuniuni ordinare a Consiliului European, menționată la articolul 1 alineatul (1), președintele acestuia, în strânsă cooperare cu membrul Consiliului European care reprezintă statul membru care asigură președinția semestrială a Consiliului și cu președintele Comisiei, transmite Consiliului Afaceri Generale un proiect adnotat al ordinii de zi.

Contribuțiile celorlalte formațiuni ale Consiliului la lucrările Consiliului European se transmit Consiliului Afaceri Generale cu cel puțin două săptămâni înaintea reuniunii Consiliului European.

Președintele Consiliului European, în strânsă cooperare astfel cum se menționează în primul paragraf, pregătește un proiect de orientări pentru concluziile Consiliului European și, după caz, proiectele de concluzii și proiectele de decizii ale Consiliului European, care sunt dezbătute în cadrul Consiliului Afaceri Generale.

Consiliul Afaceri Generale se reunește ultima dată cu cel mult cinci zile înaintea reuniunii Consiliului European. În lumina ultimei dezbateri, președintele Consiliului European stabilește ordinea de zi provizorie.

(2)   Cu excepția cazurilor în care există motive imperative și imprevizibile legate, de exemplu, de actualitatea internațională, nicio altă formațiune sau grup de pregătire al Consiliului nu poate dezbate un punct transmis Consiliului European între reuniunea Consiliului Afaceri Generale la finalul căreia a fost stabilită ordinea de zi provizorie a Consiliului European și reuniunea Consiliului European.

(3)   Consiliul European aprobă ordinea sa de zi la începutul reuniunii.

Ca regulă generală, punctele înscrise pe ordinea de zi trebuie să fi fost examinate în prealabil, în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.

Articolul 4

Componența Consiliului European, delegațiile și desfășurarea lucrărilor

(1)   Fiecare reuniune ordinară a Consiliului European se desfășoară pe o perioadă de maxim două zile, cu excepția cazului în care Consiliul European sau Consiliul Afaceri Generale decide altfel, la inițiativa președintelui Consiliului European.

Membrul Consiliului European care reprezintă statul membru care asigură președinția Consiliului prezintă Consiliului European, în consultare cu președintele său, lucrările Consiliului.

(2)   Președintele Parlamentului European poate fi invitat de Consiliul European pentru a fi audiat (5). Acest schimb de opinii are loc la începutul reuniunii Consiliului European, cu excepția cazului în care Consiliul European decide altfel în unanimitate.

Întrunirile cu reprezentanți ai statelor terțe sau ai organizațiilor internaționale sau cu alte personalități în marja reuniunii Consiliului European nu pot avea loc decât în mod excepțional și cu acordul prealabil al Consiliului European, hotărând în unanimitate, la inițiativa președintelui Consiliului European.

(3)   Reuniunile Consiliului European nu sunt publice.

(4)   Consiliul European este compus din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, precum și din președintele său și președintele Comisiei. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate participă la lucrările Consiliului European (6).

Atunci când ordinea de zi impune aceasta, fiecare membru al Consiliului European poate decide să fie asistat de un ministru și, în ceea ce îl privește pe președintele Comisiei, de un membru al Comisiei (7).

Delegațiile al căror acces este autorizat în imobilul în care are loc reuniunea Consiliului European nu pot depăși 20 de persoane pentru fiecare stat membru și pentru Comisie și cinci persoane pentru Înaltul Reprezentant. Acest număr nu cuprinde personalul tehnic care efectuează sarcini specifice de securitate sau de sprijin logistic. Numele și funcțiile membrilor delegațiilor în cauză se notifică în prealabil Secretariatului General al Consiliului.

Președinția este responsabilă pentru aplicarea prezentului regulament de procedură și asigură buna desfășurare a lucrărilor.

Articolul 5

Reprezentarea în fața Parlamentului European

Consiliul European este reprezentat în fața Parlamentului European de președintele Consiliului European.

Președintele Consiliului European prezintă Parlamentului European un raport după fiecare reuniune a Consiliului European (8).

Membrul Consiliului European care reprezintă statul membru care asigură președinția Consiliului prezintă Parlamentului European prioritățile președinției sale și rezultatele obținute pe parcursul semestrului.

Articolul 6

Luări de poziții, decizii și cvorum

(1)   Consiliul European se pronunță prin consens, cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel (9).

(2)   În cazurile în care, în conformitate cu tratatele, Consiliul European adoptă o decizie și trece la vot, votarea are loc la inițiativa președintelui acestuia.

De asemenea, președintelui i se solicită să inițieze o procedură de vot la inițiativa unui membru al Consiliului European, cu condiția ca majoritatea membrilor săi să se pronunțe în acest sens.

(3)   Este necesară prezența a două treimi din membrii Consiliului European pentru ca acesta să poată trece la vot. Atunci când se votează, președintele verifică dacă este întrunit cvorumul. Președintele Consiliului European și președintele Comisiei nu intră în calculul cvorumului.

(4)   În caz de vot, fiecare membru al Consiliului European poate primi delegare din partea unui singur alt membru (10).

În cazul în care Consiliul European se pronunță prin vot, președintele acestuia și președintele Comisiei nu participă la vot (11).

(5)   Pentru adoptarea deciziilor de procedură în temeiul prezentului regulament, Consiliul European hotărăște cu majoritate simplă (12).

Articolul 7

Procedura scrisă

Deciziile Consiliului European privind o chestiune urgentă pot fi adoptate prin vot exprimat în scris, atunci când președintele Consiliului European propune să se recurgă la această procedură. Votul exprimat în scris poate fi utilizat dacă toți membrii Consiliului European cu drept de vot sunt de acord cu această procedură.

Secretariatul General al Consiliului elaborează periodic o sinteză a actelor adoptate prin procedura scrisă.

Articolul 8

Proces-verbal

Se întocmește un proces-verbal al fiecărei reuniuni, al cărui proiect este pregătit de Secretarul General al Consiliului în termen de cincisprezece zile. Acest proiect este supus spre aprobare Consiliului European, apoi semnat de Secretarul General al Consiliului.

Procesul-verbal cuprinde:

menționarea documentelor transmise Consiliului European;

menționarea concluziilor aprobate;

deciziile adoptate;

declarațiile făcute de Consiliul European și cele a căror includere a fost solicitată de un membru al Consiliului European.

Articolul 9

Deliberările și deciziile pe baza documentelor și proiectelor elaborate în limbile prevăzute de regimul lingvistic în vigoare

(1)   Cu excepția cazurilor în care Consiliul European hotărăște, în unanimitate și din motive de urgență, contrariul, Consiliul European deliberează și ia decizii numai pe baza unor documente și proiecte elaborate în limbile prevăzute de regimul lingvistic în vigoare.

(2)   Orice membru al Consiliului European poate să se opună dezbaterii dacă textele oricăror modificări propuse nu sunt elaborate în limbile prevăzute la alineatul (1) pe care acesta le specifică.

Articolul 10

Punerea la dispoziția publicului a voturilor, a explicațiilor voturilor și a procesului-verbal, precum și accesul la documente

(1)   În cazul în care, în conformitate cu tratatele, Consiliul European adoptă o decizie, acesta poate decide, conform modalității de vot aplicabile pentru adoptarea respectivei decizii, să facă publice rezultatele voturilor, precum și declarațiile incluse în procesul său verbal și punctele din procesul-verbal respectiv privind adoptarea acestei decizii.

Atunci când rezultatul unui vot este făcut public, explicațiile voturilor prezentate în momentul votului se fac, de asemenea, publice, la cererea membrului Consiliului European în cauză, cu respectarea prezentului regulament de procedură, a securității juridice și a intereselor Consiliului European.

(2)   Dispozițiile privind accesul public la documentele Consiliului care figurează în anexa II la regulamentul de procedură al Consiliului se aplică mutatis mutandis documentelor Consiliului European.

Articolul 11

Secretul profesional și utilizarea de documente în justiție

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind accesul public la documente, deliberările Consiliului European intră sub incidența secretului profesional, cu excepția cazurilor în care Consiliul European decide altfel.

Consiliul European poate autoriza utilizarea în justiție a unei copii sau a unui extras din documentele Consiliului European care nu au fost date deja publicității în conformitate cu articolul 10.

Articolul 12

Deciziile Consiliului European

(1)   Deciziile adoptate de Consiliul European sunt semnate de președintele acestuia și de Secretarul General al Consiliului. În cazul în care nu indică destinatarul, acestea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În cazul în care au un destinatar, deciziile se aduc la cunoștința acestuia de către Secretarul General al Consiliului.

(2)   Dispozițiile privind forma actelor care figurează în anexa VI la regulamentul de procedură al Consiliului se aplică mutatis mutandis deciziilor Consiliului European.

Articolul 13

Secretariatul, bugetul și securitatea

(1)   Consiliul European și președintele acestuia sunt asistați de Secretariatul General al Consiliului, sub autoritatea Secretarului General al acestuia.

(2)   Secretarul General al Consiliului asistă la reuniunile Consiliului European. Acesta ia toate măsurile necesare pentru organizarea lucrărilor.

(3)   Secretarul General al Consiliului are răspundere deplină în gestionarea creditelor înscrise în secțiunea II - Consiliul European și Consiliu - a bugetului și adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a acestora. Acesta execută creditele în cauză în conformitate cu dispozițiile regulamentului financiar aplicabile bugetului Uniunii.

(4)   Normele de securitate ale Consiliului se aplică mutatis mutandis Consiliului European.

Articolul 14

Corespondența adresată Consiliului European

Corespondența adresată Consiliului European se trimite președintelui acestuia la următoarea adresă:

Conseil européen

rue de la Loi 175

B-1048 Bruxelles


(1)  Acest paragraf reproduce articolul 15 alineatul (3) prima teză din Tratatul privind Uniunea Europeană (denumit în continuare „TUE”).

(2)  Acest paragraf reproduce articolul 15 alineatul (3) ultima teză din TUE.

(3)  Acest alineat reproduce articolul 15 alineatul (6) litera (b) din TUE.

(4)  Acest alineat reproduce articolul 16 alineatul (6) al doilea paragraf a doua teză din TUE.

(5)  Acest paragraf reproduce articolul 235 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „TFUE”).

(6)  Acest paragraf reproduce articolul 15 alineatul (2) din TUE.

(7)  Această teză reproduce articolul 15 alineatul (3) a doua teză din TUE.

(8)  Acest paragraf reproduce articolul 15 alineatul (6) litera (d) din TUE.

(9)  Acest alineat reproduce articolul 15 alineatul (4) din TUE.

(10)  Acest paragraf reproduce articolul 235 alineatul (1) primul paragraf din TFUE.

(11)  Acest paragraf reproduce articolul 235 alineatul (1) al doilea paragraf a doua teză din TFUE.

(12)  Acest alineat reproduce norma prevăzută la articolul 235 alineatul (3) din TFUE.