1.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 314/79


DECIZIA COMISIEI

din 30 noiembrie 2009

privind neincluderea difenilaminei în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță

[notificată cu numărul C(2009) 9262]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/859/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 8 alineatul (2) paragraful al patrulea,

întrucât:

(1)

Articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE prevede că un stat membru poate autoriza, în decurs de 12 ani de la data notificării directivei respective, introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor conținând substanțe active care nu sunt incluse în anexa I la directiva respectivă și care se află deja pe piață la doi ani de la data notificării, timp în care se efectuează o examinare eșalonată a acestor substanțe în cadrul unui program de lucru.

(2)

Regulamentele (CE) nr. 451/2000 (2) și (CE) nr. 1490/2002 (3) ale Comisiei stabilesc normele detaliate de punere în aplicare a etapei a treia a programului de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE și stabilesc o listă de substanțe active care urmează să fie evaluate în vederea unei eventuale includeri a acestora în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Lista respectivă include difenilamina.

(3)

Efectele difenilaminei asupra sănătății umane și asupra mediului au fost evaluate, pentru o serie de utilizări propuse de notificator, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 451/2000 și (CE) nr. 1490/2002. În plus, regulamentele menționate anterior desemnează statele membre raportoare care trebuie să înainteze Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) rapoartele de evaluare și recomandările relevante, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1490/2002. Pentru difenilamină, statul membru raportor a fost Irlanda și toate informațiile relevante au fost prezentate la 20 iunie 2007.

(4)

Raportul de evaluare a fost revizuit inter pares de statele membre și de EFSA în cadrul Grupului său de lucru pentru evaluare și a fost prezentat Comisiei la 30 septembrie 2008 sub forma concluziei EFSA cu privire la revizuirea inter pares a evaluării riscului de pesticid în cazul substanței active difenilamină (4). Raportul respectiv a fost revizuit inter pares de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și a fost finalizat la 26 februarie 2009, sub forma raportului de reexaminare al Comisiei privind difenilamina.

(5)

În cursul evaluării acestei substanțe active, au fost identificate unele aspecte problematice. Mai exact, nu a fost posibil să se efectueze o evaluare fiabilă a expunerii consumatorilor, din cauza insuficienței datelor privind prezența și toxicitatea metaboliților neidentificați ai substanței, precum și privind eventuala formare a nitrozaminelor în cursul depozitării substanței active și al prelucrării merelor tratate. În plus, nu erau disponibile date privind eventualul produs de degradare sau de reacție al reziduurilor de difenilamină în articolele prelucrate. Prin urmare, nu a fost posibil să se concluzioneze, pe baza informațiilor disponibile, că difenilamina îndeplinește criteriile pentru a fi inclusă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(6)

Comisia a invitat notificatorul să își prezinte observațiile cu privire la rezultatele revizuirii inter pares și la intenția sa de a susține sau nu în continuare includerea substanței respective în anexă. Notificatorul și-a prezentat observațiile, acestea fiind examinate cu atenție. Cu toate acestea, în ciuda argumentelor invocate de notificator, aspectele problematice identificate nu au putut fi eliminate, iar evaluările efectuate pe baza informațiilor furnizate și examinate în cursul întâlnirilor experților EFSA nu au demonstrat că, în condițiile de utilizare propuse, produsele de protecție a plantelor care conțin difenilamină ar îndeplini în general cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE.

(7)

În consecință, difenilamina nu ar trebui inclusă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(8)

Ar trebui luate măsuri care să garanteze faptul că autorizațiile acordate pentru produsele de protecție a plantelor care conțin difenilamină sunt retrase într-o perioadă determinată și nu sunt reînnoite, precum și că nu se mai acordă autorizații noi pentru astfel de produse.

(9)

Orice perioadă de grație acordată de un stat membru pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor existente de produse de protecție a plantelor care conțin difenilamină nu ar trebui să depășească 12 luni, pentru a limita utilizarea stocurilor existente la o singură perioadă de vegetație suplimentară, ceea ce garantează faptul că produsele de protecție a plantelor care conțin difenilamină rămân la dispoziția fermierilor pentru o perioadă de 18 luni de la adoptarea prezentei decizii.

(10)

Prezenta decizie nu exclude prezentarea unei cereri pentru difenilamină, în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, ale cărei norme detaliate de punere în aplicare au fost prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 33/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privința unei proceduri ordinare și a unei proceduri accelerate de evaluare a substanțelor active prevăzute în programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din directiva respectivă, dar care nu au fost incluse în anexa I la aceasta (5), în vederea unei posibile includeri în anexa I la directiva menționată anterior.

(11)

Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu a emis un aviz cu privire la măsurile prevăzute în prezenta decizie în termenul stabilit de președinte și, prin urmare, Comisia a înaintat Consiliului o propunere privind măsurile în cauză. Întrucât, la expirarea termenului stabilit la articolul 19 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 91/414/CEE, Consiliul nici nu adoptase măsurile propuse, nici nu își indicase opoziția față de acestea, măsurile respective ar trebui să fie adoptate de către Comisie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Difenilamina nu se include ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

Articolul 2

Statele membre se asigură că:

(a)

autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin difenilamină sunt retrase până la 30 mai 2010;

(b)

autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin difenilamină nu se mai acordă sau nu se mai reînnoiesc începând cu data publicării prezentei decizii.

Articolul 3

Orice perioadă de grație acordată de către statele membre în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (6) din Directiva 91/414/CEE trebuie să fie cât mai scurtă posibil și să expire până la 30 mai 2011.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55, 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224, 21.8.2002, p. 23.

(4)  Raportul științific EFSA (2008) 188. Conclusion on the peer review of diphenylamine (Concluzii ale revizuirii inter pares a difenilaminei), finalizat la 30 septembrie 2008.

(5)  JO L 15, 18.1.2008, p. 5.