30.9.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/26


DECIZIA COMISIEI

din 17 septembrie 2009

de stabilire a datei de încheiere a migrării de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II)

[notificată cu numărul C(2009) 6910]

(Numai textele în limbile bulgară, cehă, estoniană, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, italiană, letonă, lituaniană, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză sunt autentice)

(2009/720/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1104/2008 al Consiliului din 24 octombrie 2008 privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (1), în special articolul 11 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1104/2008 prevede că statele membre participante la SIS 1+ migrează de la N.SIS la N.SIS II utilizând structura de migrare provizorie, cu sprijinul Franței și al Comisiei, cel târziu până la 30 septembrie 2009. Dacă este necesar, această dată poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (2) din regulament.

(2)

Unele aspecte identificate pe perioada testării SIS II au condus la întârzieri în punerea în aplicare a activităților prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1104/2008. În concluziile Consiliului din 26 și 27 februarie 2009 s-a considerat că, având în vedere timpul necesar pentru rezolvarea unor aspecte deosebit de importante, data migrării de la SIS 1+ la SIS II, prevăzută pentru septembrie 2009, nu mai era realistă.

(3)

Având în vedere întârzierea migrării de la SIS 1+ la SIS II, noua dată pentru încheierea migrării ar trebui stabilită astfel încât să coincidă cu autoabrogarea Regulamentului (CE) nr. 1104/2008, permițând continuarea activităților care conduc la demararea funcționării SIS II până la acea dată.

(4)

În conformitate cu articolul 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul CE, Danemarca nu a participat la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1104/2008, care nu i se aplică și nu prevede obligații pentru aceasta. Cu toate acestea, având în vedere faptul că Regulamentul (CE) nr. 1104/2008 se bazează pe acquis-ul Schengen, în temeiul dispozițiilor Tratatului de instituire a Comunității Europene partea a treia titlul IV, Danemarca a notificat transpunerea acquis-ului respectiv în legislația sa internă, în conformitate cu articolul 5 din protocol. Prin urmare, aceasta este obligată, în temeiul legislației internaționale, să pună în aplicare prezenta decizie.

(5)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (2). În consecință, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament, care nu este obligatoriu pentru acesta și nu i se aplică. Prin urmare, prezenta decizie nu se adresează Regatului Unit.

(6)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (3). În consecință, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament, care nu este obligatoriu pentru acesta și nu i se aplică. Prin urmare, prezenta decizie nu se adresează Irlandei.

(7)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (4), care intră sub incidența domeniului menționat la articolul 1 punctul G din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (5) privind anumite modalități de aplicare a acestui acord.

(8)

În ceea ce privește Elveția, prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care intră sub incidența domeniului prevăzut la articolul 1 punctul G din Decizia 1999/437/CE, în coroborare cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului (6) privind încheierea acordului în cauză în numele Comunității Europene.

(9)

În ceea ce privește Principatul Liechtenstein, prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Protocolului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein cu privire la aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care intră sub incidența articolului 1 punctul G din Decizia 1999/437/CE, în coroborare cu articolul 3 din Decizia 2008/261/CE a Consiliului din 28 februarie 2008 privind semnarea în numele Comunității Europene, precum și aplicarea provizorie a anumitor dispoziții din Protocolul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein cu privire la aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (7).

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului prevăzut la articolul 51 din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (8) și menționat la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1104/2008,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre participante la SIS 1+ migrează de la N.SIS la N.SIS II utilizând structura de migrare provizorie, cu sprijinul Franței și al Comisiei, cel târziu până la autoabrogarea Regulamentului (CE) nr. 1104/2008.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Republicii Federale Germania, Republicii Estonia, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Marelui Ducat al Luxemburgului, Republicii Ungare, Republicii Malta, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, Republicii Finlanda și Regatului Suediei, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Adoptată la Bruxelles, 17 septembrie 2009.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 299, 8.11.2008, p. 1.

(2)  JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

(3)  JO L 64, 7.3.2002, p. 20.

(4)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(5)  JO L 176, 10.7.1999, p. 31.

(6)  JO L 53, 27.2.2008, p. 1.

(7)  JO L 83, 26.3.2008, p. 3.

(8)  JO L 381, 28.12.2006, p. 4.