25.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/42


DECIZIA COMISIEI

din 20 martie 2009

privind proiectul de reglementări din Irlanda referitoare la menționarea țării de origine pe etichetele pentru carnea de pasăre, de porc și de oaie

[notificată cu numărul C(2009) 1931]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/291/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora (1), modificată ultima dată prin Directiva 2003/89/CE (2), în special articolele 19 și 20,

întrucât:

(1)

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 19 al doilea paragraf din Directiva 2000/13/CE, la 25 iunie 2008 autoritățile irlandeze au notificat Comisiei un proiect de reglementări în materie de sănătate referitoare la menționarea țării de origine pe etichetele pentru carnea de pasăre, de porc și de oaie.

(2)

Proiectul de reglementări impune ca toate tipurile de carne de pasăre, de porc și de oaie și toate produsele alimentare care conțin aceste tipuri de carne în proporție de cel puțin 70 % din greutate să fie etichetate pentru a indica țara lor de origine cu caractere clare și lizibile, în limba irlandeză și/sau engleză. Prin „origine” se înțelege țara în care animalul a fost crescut cea mai mare parte din viața sa și, dacă diferă, țara în care a fost sacrificat.

(3)

Directiva 2000/13/CE armonizează normele care reglementează etichetarea produselor alimentare, prevăzând, pe de o parte, armonizarea unor dispoziții naționale și, pe de altă parte, măsuri pentru dispozițiile naționale nearmonizate. Domeniul de aplicare a armonizării este definit la articolul 3 alineatul (1), care enumeră toate mențiunile care trebuie să figureze în mod obligatoriu pe eticheta produselor alimentare „în condițiile și sub rezerva derogărilor prevăzute la articolele 4-17”. În plus, articolul 4 alineatul (2) prevede că, în cazul anumitor produse alimentare, dispozițiile comunitare sau, în absența acestora, dispozițiile naționale pot solicita includerea altor mențiuni pe lângă cele enumerate la articolul 3 alineatul (1).

(4)

Articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2000/13/CE permite adoptarea de dispoziții naționale nearmonizate în cazul în care sunt justificate de unul dintre motivele enumerate la articolul menționat anterior, inclusiv, inter alia, prevenirea fraudei și protecția sănătății publice, și cu condiția să nu fie de o asemenea natură încât să împiedice aplicarea definițiilor și a normelor prevăzute în Directiva 2000/13/CE. Prin urmare, atunci când într-un stat membru au fost propuse proiecte de dispoziții naționale în materie de etichetare, este necesar să se analizeze compatibilitatea acestora cu cerințele menționate anterior și cu dispozițiile Tratatului de instituire a Comunității Europene.

(5)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) punctul 8 din Directiva 2000/13/CE, este obligatoriu să se indice locul de origine sau de proveniență „în cazurile în care omiterea acestei mențiuni ar putea induce consumatorul în eroare cu privire la originea sau proveniența reală a produsului alimentar”. Prin impunerea unei obligații de indicare a originii sau a provenienței unui produs alimentar atunci când alte mențiuni de pe eticheta unui anumit produs ar putea sugera că respectivul produs are o origine diferită, prezenta dispoziție asigură un mecanism corespunzător de contracarare a riscului de inducere în eroare a consumatorilor.

(6)

În cazul cărnii de pasăre, de porc și de oaie, motivele expuse de autoritățile irlandeze nu permit să se concluzioneze că, în general, consumatorii irlandezi ar putea să considere în mod eronat că produsele în cauză provin dintr-un anumit loc.

(7)

Irlanda nu a furnizat nicio dovadă în sensul că proiectul de reglementări este necesar pentru a atinge unul dintre obiectivele prezentate la articolul 18 menționat anterior sau că obstacolul astfel creat este proporționat. Aceasta menționează exclusiv obiectivul de informare a consumatorilor cu privire la originea produselor în cauză. Doar acest motiv nu este suficient pentru a justifica proiectul de reglementări.

(8)

Pe baza acestor observații, Comisia a exprimat un aviz negativ, în conformitate cu articolul 19 al treilea paragraf din Directiva 2000/13/CE.

(9)

În consecință, ar trebui să se solicite autorităților irlandeze să nu adopte proiectul de reglementări în cauză.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articol unic

Irlanda nu adoptă proiectul de reglementări în materie de sănătate (țara de origine a cărnii de pasăre, de porc și de oaie).

Prezenta decizie se adresează Irlandei.

Adoptată la Bruxelles, 20 martie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 109, 6.5.2000, p. 29.

(2)  JO L 308, 25.11.2003, p. 15.