28.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 56/15


DECIZIA CONSILIULUI

din 26 februarie 2009

de modificare a Deciziei din 27 martie 2000 de autorizare a directorului Europol să inițieze negocieri cu privire la acordurile cu state terțe și cu organisme din afara Uniunii Europene

(2009/167/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere articolul 42 alineatul (2), articolul 10 alineatul (4) și articolul 18 din Convenția privind înființarea unui Oficiu European de Poliție (Convenția Europol) (1),

având în vedere Actul Consiliului din 3 noiembrie 1998 de stabilire a normelor care reglementează relațiile externe ale Europol cu state terțe și cu organismele din afara Uniunii Europene (2), în special articolul 2 din respectivul act,

având în vedere Actul Consiliului din 3 noiembrie 1998 de stabilire a normelor care reglementează primirea de către Europol a unor informații provenite de la părți terțe (3), în special articolul 2 din respectivul act,

având în vedere Actul Consiliului din 12 martie 1999 de adoptare a normelor care reglementează transmiterea de date cu caracter personal de către Europol statelor și organismelor terțe (4), în special articolele 2 și 3 din respectivul act,

întrucât:

(1)

La 27 martie 2000 Consiliul a adoptat Decizia de autorizare a directorului Europol să inițieze negocieri cu privire la acordurile cu state terțe și cu organisme din afara Uniunii Europene (5).

(2)

Există interese operaționale care impun adăugarea Indiei pe lista statelor terțe cu care directorul Europol este autorizat să înceapă negocieri.

(3)

Decizia din 27 martie 2000 ar trebui modificată în consecință,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta, decizia din 27 martie 2000 se modifică după cum urmează:

la articolul 2 alineatul (1), sub titlul „Statele terțe”, se adaugă în listă, în ordine alfabetică, următorul stat:

„—

India”.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei adoptării sale.

Adoptată la Bruxelles, 26 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

I. LANGER


(1)  JO C 316, 27.11.1995, p. 2.

(2)  JO C 26, 30.1.1999, p. 19.

(3)  JO C 26, 30.1.1999, p. 17.

(4)  JO C 88, 30.3.1999, p. 1.

(5)  JO C 106, 13.4.2000, p. 1.