27.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/40


DECIZIA COMISIEI

din 26 februarie 2009

de modificare a Deciziei 2005/51/CE cu privire la perioada în care pământul contaminat cu pesticide sau cu poluanți organici persistenți poate fi introdus în Comunitate în scopul decontaminării

[notificată cu numărul C(2009) 1174]

(2009/162/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 15 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Prin derogare de la dispozițiile Directivei 2000/29/CE, Decizia 2005/51/CE a Comisiei din 21 ianuarie 2005 de autorizare a statelor membre să prevadă temporar derogări de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește importul de pământ contaminat cu pesticide sau cu poluanți organici persistenți în scopul decontaminării (2) autorizează, pentru o perioadă limitată, statele membre participante la programul de prevenire și de eliminare a pesticidelor perimate și nedorite al Organizației pentru Alimentație și Agricultură a ONU (FAO) să permită introducerea pământului contaminat cu pesticide de acest tip în Comunitate, pentru tratare în incineratoare speciale pentru deșeuri periculoase.

(2)

Având în vedere că punerea în aplicare a programului a fost amânată, ar trebui să se prelungească perioada în care pământul contaminat poate fi introdus în temeiul autorizației acordate prin Decizia 2005/51/CE.

(3)

Prin urmare, Decizia 2005/51/CE ar trebui modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului fitosanitar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 1 paragraful al doilea din Decizia 2005/51/CE, textul „28 februarie 2009” este înlocuit cu textul „29 februarie 2012”.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 februarie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 21, 25.1.2005, p. 21.