13.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 8/31


DECIZIA COMISIEI

din 9 ianuarie 2009

de modificare a Deciziei 2008/655/CE de aprobare a planurilor de vaccinare de urgență împotriva bolii limbii albastre în anumite state membre și de stabilire a nivelului contribuției financiare comunitare pentru 2007 și 2008

[notificată cu numărul C(2008) 8966]

(Numai textele în limbile cehă, daneză, franceză, germană, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă și suedeză sunt autentice)

(2009/19/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/75/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2000 de stabilire a dispozițiilor specifice privind măsurile de combatere și de eradicare a febrei catarale ovine (1), în special articolul 9 alineatul (2),

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (2), în special articolul 3 alineatele (3) și (4) și alineatul (5) a doua liniuță,

întrucât:

(1)

Decizia 2008/655/CE a Comisiei din 24 iulie 2008 de aprobare a planurilor de vaccinare de urgență împotriva bolii limbii albastre în anumite state membre și de stabilire a nivelului contribuției financiare comunitare pentru 2007 și 2008 (3) a aprobat planurile de vaccinare prezentate de Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Spania, Franța, Italia, Luxemburg, Țările de Jos și Portugalia și a stabilit valoarea maximă a contribuției financiare comunitare.

(2)

În al doilea semestru al anului 2008, în mai multe state membre au apărut focare de boală a limbii albastre. Mai precis, boala limbii albastre serotipul 8 a apărut pentru prima dată în Austria și Suedia. Noi focare de boala limbii albastre serotipul 8 au fost identificate în Danemarca și Spania. În plus, boala limbii albastre serotipul 1 s-a răspândit ulterior în Franța, Spania și Portugalia.

(3)

Dat fiind că focarele din Austria și Suedia au apărut după publicarea Deciziei 2008/655/CE, aceste două state membre și-au prezentat planurile de vaccinare prea târziu pentru ca termenul limită stabilit la articolul 4 alineatul (2) din decizia respectivă să poată fi respectat. Prin urmare, dispozițiile referitoare la rapoartele intermediare, inclusiv dispozițiile referitoare la reducerea contribuției comunitare, nu se aplică în cazul statelor membre respective.

(4)

Statele membre în cauză au informat Comisia și celelalte state membre cu privire la apariția bolii. Statele membre respective și-au prezentat planurile noi sau modificate pentru vaccinarea de urgență, indicând numărul aproximativ de doze de vaccin care urmează să fie folosite în 2007 și 2008, precum și costurile estimative pentru efectuarea vaccinărilor respective. Comisia a evaluat planurile noi prezentate de Austria și de Suedia, precum și planurile modificate prezentate de Danemarca, Spania, Franța, Țările de Jos și Portugalia, atât din punct de vedere veterinar, cât și din punct de vedere financiar, concluzionând că planurile sunt conforme legislației veterinare comunitare relevante. Prin urmare, vaccinarea animalelor împotriva bolii limbii albastre în statele în cauză ar trebui aprobată în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2000/75/CE.

(5)

Eligibilitatea cheltuielilor se limitează în prezent la costurile efectuate în perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2007 și 31 decembrie 2008. Cu toate acestea, planurile de vaccinare de urgență continuă până la sfârșitul anului 2008. Prin urmare, efectuarea vaccinărilor constituie faptul generator al eligibilității cheltuielilor. Măsurile al căror fapt generator a avut loc în perioada menționată anterior sunt eligibile pentru cofinanțare.

(6)

Prin urmare, Decizia 2008/655/CE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2008/655/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Planurile de vaccinare, care constau în dispoziții tehnice și financiare, prezentate de Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Spania, Franța, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Portugalia și Suedia sunt aprobate pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2007 și 31 decembrie 2008.”

2.

La articolul 2 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În contextul măsurilor de urgență întreprinse pentru combaterea bolii limbii albastre în 2007 și 2008, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Spania, Franța, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Portugalia și Suedia au dreptul la o contribuție specifică din partea Comunității pentru planurile de vaccinare de urgență împotriva bolii limbii albastre menționate la articolul 1, care se ridică la:”.

3.

La articolul 4 alineatul (1), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

unui raport financiar final, în format electronic, conform anexei, cu privire la costurile suportate de statul membru în perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2007 și 31 decembrie 2008 și plătite înainte de prezentarea raportului;”.

4.

La articolul 4 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„Cu toate acestea, alineatul (1) literele (a) și (b) și alineatul (2) nu se aplică în cazul planurilor prezentate de Austria și de Suedia.”

Articolul 2

Destinatari

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Portugheze și Regatului Suediei.

Adoptată la Bruxelles, 9 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 327, 22.12.2000, p. 74.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19.

(3)  JO L 214, 9.8.2008, p. 66.