17.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/31


REGULAMENTUL (CE) NR. 1264/2008 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2008

de stabilire a retribuției standard pentru fiecare fișă a unei exploatații agricole, pentru anul contabil 2009, în cadrul rețelei de date contabile agricole

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 79/65/CEE al Consiliului din 15 iunie 1965 de creare a unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Economică Europeană (1),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1915/83 al Comisiei din 13 iulie 1983 privind anumite norme de aplicare referitoare la evidența contabilă în scopul stabilirii veniturilor exploatațiilor agricole (2), în special articolul 5 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 1915/83 prevede că statelor membre li se plătește de către Comisie o retribuție standard pentru fiecare fișă a unei exploatații agricole, care este completată corespunzător și este transmisă acesteia în termenul menționat la articolul 3 din regulamentul respectiv.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1453/2007 al Comisiei (3) a stabilit valoarea retribuției standard pentru anul contabil 2008 la 151 EUR pentru fiecare fișă a unei exploatații agricole. Evoluția costurilor și efectele acesteia asupra costului aferent întocmirii fișei exploatației agricole justifică ajustarea retribuției respective.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului comunitar pentru rețeaua de colectare de date contabile agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Retribuția standard prevăzută la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 1915/83 se stabilește la 155 EUR.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu anul contabil 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO 109, 23.6.1965, p. 1859/65.

(2)  JO L 190, 14.7.1983, p. 25.

(3)  JO L 325, 11.12.2007, p. 68.